PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr."

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ Inżynieria Ochrony Atmosfery (IOA) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr Program studiów zał. Nr. 2 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

2 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów:8 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:210 Wymagania wstępne: Określone są w zarządzeniu- Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej. Możliwość kontynuacji studiów: II-go stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, kierunki pokrewne np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny itp. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier kwalifikacje I stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą 2

3 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Misja Wydziału Inżynierii Środowiska wpisuje się w misję i strategię rozwoju Politechniki Wrocławskiej określone w dokumencie pt.: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym celem jest- tworzenie kompetentnej przyszłości Naszej Uczelni poprzez siłę i potencjał fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Inżynieria Ochrony Atmosfery może być zatrudniony m.in. w: Specjalistyczne biura projektów o profilu instalacyjnym i ochrony środowiska (w tym również ochrony atmosfery) Przedsiębiorstwa produkcji urządzeń i aparatury instalacyjnej oraz w przedsiębiorstwa produkcji urządzeń oczyszczania gazów odlotowych Przedsiębiorstwa montażowe instalacji ochrony środowiska i instalacji przemysłowych oraz oczyszczania gazów odlotowych Służby ochrony środowiska w jednostkach przemysłowych i administracji Wydziały ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej (wojewódzkich i powiatowych) Inspekcje ochrony środowiska Służby sanitarno-epidemiologicznych Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 3

4 Wydziału, którego działalność i osiągnięcia widoczne są w skali Uczelni, Polski i świata. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w ramach swojej działalności, konsekwentnie dąży do przekazywania studentom, doktorantom i absolwentom wydziału takiego zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe. Programy kształcenia harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejszą adaptację zawodową oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Programy kształcenia są formułowane na podstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, wzorców międzynarodowych, zaleceń stowarzyszeń zawodowych, przykładów dobrych praktyk. W procesie nauczania przekazywanie wiedzy i informacji, jako podstawa kształcenia studentów, w części zastępowana jest uczeniem samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy, oceny, przetwarzania i wykorzystywania do rozwiązywania problemów. W ten sposób Wydział wychowuje absolwentów zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samokształceniem i samorozwojem nadążającym za rozwojem technik i technologii. 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska 4

5 3. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Środowiska zostały przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów: wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach, infrastruktury podziemnej miast sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe, procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych, procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery jest przygotowany do: planowania, projektowania, kierowania wykonawstwem i eksploatacją oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie: procesów, technologii, urządzeń i instalacji do unieszkodliwiania gazów odlotowych wraz zagospodarowaniem powstających przy tym odpadów i wykorzystaniem ciepła odpadowego oraz metod i systemów kontroli stanu skażenia środowiska, kompleksowego rozwiązywania problemów uciążliwości zakładu przemysłowego z punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi oraz ma gruntowne przygotowanie z podstaw projektowania procesów oczyszczania gazów i utylizacji ścieków, programowania inwestycji z punktu widzenia ochrony środowiska, a także posiada znaczny zasób wiedzy z zakresu wentylacji i instalacji przemysłowych, oczyszczania ścieków przemysłowych i odnowy wody oraz utylizacji i gromadzenia przemysłowych odpadów stałych. 5

6 4.Lista modułów kształcenia: 4.1. Lista modułów obowiązkowych: Lista modułów kształcenia ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min.3 pkt. ECTS): L.p Kod PRH FLH PKH Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Własność intelektualna i prawo autorskie Etyka inżynierska 1 Komunikacja społeczna 1 Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna 1 K1OS_ W14/K1I S_W11; K1OS_ W14/K1I S_W11; K1OS_ W14/K1I S_W11; K1OS_ W14/K1I S_W11; K1OS_K 03/K1IS_ K03;K1 OS_K03/ K1IS_ K03; K1IS_ W08, K1IS_ K06, K1IS_ K0 K1IS_ W12, K1IS_ K01, K1IS_ K02 pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z O KO Ob Z Z O KO Ob Z Z O KO Ob typ 7 6

7 Razem ,2 L.p Moduł Języki obce (min. 5 pkt ECTS): Kod 1 JZL BK 2 JZL BK Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa Języki obce 4 K1IS_ U ,2 T E O P KO Ob Języki obce 4 K1IS_ ,2 T Z O P KO Ob U06 Razem ,4 o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj typ 7 L.p Technologie informacyjne (min. 2 pkt ECTS): Tygodniowa liczba Kod 1 INZ Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa Technologie informacyjne 2 K1IS_ ,8 T Z O KO Ob W09 Razem ,8 o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj typ 7 7

8 Moduł Nauki o zarządzaniu (min 1 pkt. ECTS): L.p. 1 Kod EKZ Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna K1IS_ Nauki o zarządzaniu 1 W10, K1IS_ K05 Razem ,4 pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z O KO Ob typ 7 Razem dla modułów kształcenia ogólnego Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK Lista modułów z zakresu nauk podstawowych L.p. Kod 1 MAP Moduł Matematyka Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna Analiza matematyczna W01;K1I S_W01; pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T E O PD Ob typ 7 8

9 2 MAP MAP MAP MAP MAP ; Analiza matematyczna U01 U01 U01 K01; Algebra z geometrią analityczną 1 0 W01;K1I S_W01; 1; Algebra z geometrią analityczną 1 1 U01 U01 U01 K01; Analiza matematyczna W01;K1I S_W01; 1; Analiza matematyczna U T Z O P PD Ob T E O PD Ob T Z O P PD Ob T E O PD Ob T Z O P PD Ob 9

10 Razem U01 U01 K01; L.p. 1 Kod FZP Moduł Fizyka Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Fizyka Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna 2 01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T E O PD Ob typ 7 10

11 2 FZP Fizyka Razem ;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ K01-6;K1IS_ K01-6; 2, K01-6;K1IS_ K01-6; T Z O P PD Ob ,2 L.p. 1 Kod ISS Moduł Chemia Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Chemia Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna 2 02, pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z O PD Ob typ 7 11

12 2 ISS Chemia Razem W02, 0 W02, 0 K02, 6; 2, 3, 5, 0;K1IS_ 3, 5, 0;K1IS_ 3, 5, 0;K1IS_ 3, 5, 0;K1IS_ K02, 6; ,8 T Z O P PD Ob ,0 12

13 Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych: Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s ,2 punktów ECTS zajęć BK 1 L.p Lista modułów kierunkowych Kod 1 ISS ISS ISS Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Tygodniowa liczba Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Chemia wody 1 02, 0 W02, 0 K01; Chemia wody 1 2;K1IS_ 5;K1IS_ U05;K1I S_K01; Oczyszczanie wody 2 1 0, U10, U10, pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n P K Ob typ 7 13

14 4 ISS ISS K02, 4;K1IS_ K02, 4; Oczyszczanie ścieków ; 07, S1ZWS_ W01;K1I S_W07, S1ZWS_ W01; Oczyszczanie ścieków 2 1 0, 1, S1ZWS_ U04;K1I S_U10, 1, S1ZWS_ U04;K1I S_U10, 1, S1ZWS_ U04;K1I S_K02, 4;K1IS_ K02, 4; T E n K Ob T Z n P K Ob 6 ISS303 Ochrona powietrza T Z n K Ob ; 02, 03 ; 07;K1IS_ K02 ; 7 ISS303 Ochrona powietrza T Z n P K Ob 14

15 084 4;K1IS_ U04;K1I S_U10;K 1IS_U03; K03; 8 ISS ISS ISS ISS Ochrona powietrza 2 1 4;K1IS_ U04;K1I S_U10;K 1IS_K03; Informatyczne podstawy projektowania - AutoCAD 2 U0 U0 U0 K01, 6; Materiałoznawstwo 1 KIS_W0 2, KIS_W0 4;KIS_W 02, KIS_W0 KIS_W0 8;KIS_W 02, KIS_W0 KIS_W0 8;KIS_K 02;KIS_ K02; Urządzenia mechaniczne w Inżynierii Środowiska T Z P K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n K Ob 15

16 12 ISS ISS ISS ISS ISS Urządzenia mechaniczne w Inżynierii Środowiska 08;K1IS_ W05;K1I S_W05; 1 08;K1IS_ U0 08;K1IS_ U0 08;K1IS_ U04; Hydrologia i nauka o Ziemi 2 03, 04;K1IS_ W03, 04;K1IS_ W03, 04;K1IS_ K02; Kanalizacja ;K1IS_ W05;K1I S_W05; 3;K2IS_ K04; Kanalizacja 2 1 8;K1IS_ U08;K1I S_U08;K 1IS_K03; K2IS_K0 4; Mechanika i wytrzymałość materiałów 2 01,K1IS_ W02, 04;K1IS_ W01,K1I S_W02, T Z n P K Ob T Z n K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob 16

17 17 ISS ISS ISS ;K1IS_ W01,K1I S_W02, 04;K1IS_ K01, 4; Mechanika i wytrzymałość materiałów 1 1, 2, U01, 2, U01, 2, K01, 4; Rysunek techniczny i geometria wykreślna Rysunek techniczny i geometria wykreślna 1 0K1IS_ W02;K1I S_W03, 04;K1IS_ W0 05,K1IS_ W06;K1I S_K01;K 1IS_K02; 2 1, 2, 3,;K1IS_ U05, 6, ;K1IS_U T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob 17

18 20 ISS ISS ISS ISS , 8, 9;K1IS_ U10, 1, 2;K1IS_ K01;K1I S_K02; Podstawy Ochrony Środowiska 2 0 W03;K1I S_W03; 2;K1IS_ K02; Wodociągi ;K1IS_ W05, 09;K1IS_ W0 05, 09;K1IS_ K01;K1I S_K02; Wodociągi 2 1 3, 8;K1IS_ U0 5, 8;K1IS_ K01;K1I S_K02; Biologia środowiska , 08;K1IS_ W03, T Z n K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob 18

19 24 ISS ISS ISS ;K1IS_ W03, 08;K1IS_ W03, 08;K1IS_ K02, K02, 3; Biologia środowiska 2 2 5, 8, 0;K1IS_ U05, 8, 0;K1IS_ K02, 3, 6;K1IS_ K02, 3, 6; Podstawy automatyki 1 S1KOS_ W09; Ogrzewnictwo ;K1IS_ W06;K1I S_W06; 06, 9;K1IS_ W06, 9;K1IS_ W06, T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n K Ob 19

20 27 ISS ISS ISS ISS ISS ; Ogrzewnictwo 2 1 9; Ogrzewnictwo , 09;K1IS_ W06, 08, 09;K1IS_ W06, 08, 09;K1IS_ K01; Ogrzewnictwo 1 1 9;K1IS_ U03;K1I S_U03, 9;K1IS_ K01; Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne ;K1IS_ W05, 09;K1IS_ W05, 09;K1IS_ W03;K1I S_W01; 02; Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2 1 8;K1IS_ U0 8;K1IS_ U0 8;K1IS_ T Z n P K Ob T E n KO Ob T Z n P KO Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob 20

21 32 ISS ISS ISS ISS ISS ISS K01;K1I S_K02;K 1IS_K05; WENTYLACJA I KLIMATYZACJA ;K1IS_ W06;K1I S_W06; 06;K1IS_ W06;K1I S_K04; WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1 1 0;K1IS_ U10;K1I S_U10;K 1IS_K04; HAŁAS I WIBRACJA 1 08;K1IS_ W08;K1I S_W08; 08; WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 2 1 9;K1IS_ U09;K1I S_U09;K 1IS_U09; 4; Gazownictwo 1 06;K1IS_ W06;K1I S_W06; 06;K1IS_ W06;K1I S_W06, 09;K1IS_ K03;K1I S_K05; Gazownictwo 1 3, 9;K1IS_ U03, T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob 21

22 38 ISS ISS ;K1IS_ U03, 9;K1IS_ U03, 9;K1IS_ K03;K1I S_K05; Gazownictwo 1 3, 9;K1IS_ U03, 9;K1IS_ U03, 9;K1IS_ U03, 9;K1IS_ K03;K1I S_K05; Budownictwo 2 04;K1IS_ W04;K1I S_K01; T Z n P K Ob T Z n K Ob 40 ISS030 Budownictwo T Z n P K Ob 4;K1IS_ 3020 U04;K1I S_K01; 41 ISS303 Mechanika Płynów T E n K Ob 22

23 W0 1 W0 1 W0 1 W0 1 W0 1 W0 1 K03; 42 ISS Mechanika Płynów 1 2, 5, 5, 5, 5, T Z n P K Ob 23

24 43 ISS ISS ISS ISS ISS K03; Mechanika Płynów 1 2, 5, 5, 5, 5, K03; Gospodarka odpadami ;K1IS_ W07;K1I S_W07; K01; Gospodarka odpadami 1 1 0;K1IS_ K03;K1I S_K01; Wymiana ciepła 1 Wymiana ciepła 1 48 ISS303 Termodynamika 2 02, T Z n P K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob T E n K Ob 24

25 ISS ISS ISB ISB Termodynamika 2 Podstawy elektrotechniki 1 Geodezja i fotogrametria 1 Geodezja i fotogrametria 1 Razem T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob ,5 Razem (dla modułów kierunkowych): Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s ,5 punktów ECTS zajęć BK Lista modułów wybieralnych Lista modułów kierunkowych L.p. Kod 1 ISS BK Moduł wybieralne kierunkowe(min. 4 pkt ECTS): Tygodniowa liczba Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) PO-W07-BL.K.WYB.IS 1 K1IS_ W05, K1IS_ pkt. ECTS zajęć BK 1 Forma 2 w Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ć ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z n K W typ 7 25

26 2 ISS BK W06, K1IS_ W07 PO-W07-BL.K.WYB.IS 1 K1IS_ T Z n P K W U04 Razem Razem dla modułów kierunkowych: Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 3 w ć l p s Lista modułów specjalnościowych L.p. Kod 1 ISS Moduł Przedmioty specjalnościowe (np. cała specjalność) (min. 37 pkt ECTS): Tygodniowa liczba Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Ocena oddziaływania na środowisko 2 13, W04;K1I S_W13, W04;K1I S_W13, W04;K1I S_K02; pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj ,8 T Z n S Ob typ 7 26

27 2 ISS ISS ISS ISS Pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza Pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza 1 02, W03;K1I S_W02, W03;K1I S_W02, W03;K1I S_K03;K 1IS_K01; 2 2, U04;K1I S_ U04;K1I S_K03;K 1IS_K01; Prognozowanie zanieczyszczeń atmosfery 2 02, W03;K1I S_W02, W03;K1I S_W02, W03;K1I S_K01; Ochrona atmosfery a odnawialne źródła energii 1 W01, W02, W0 W05 U01, U03, U05, U07;S1I OA_W T Z n S Ob T Z n P S Ob ,8 T Z n S Ob ,5 T Z n S Ob 27

28 , W02, W0 W05 U01, U03, U05, U07;S1I OA_W01, W02, W0 W05 U01, U03, U05, U07;S1I OA_W01, W02, W0 W05 U01, U03, U05, U07; 6 ISS303 Odpylanie gazów 2 13, ,5 T E n S Ob 28

29 113 W01,S1I OA_W02, W04; 7 ISS ISS ISS ISS Odpylanie gazów 1 1, U05; Oczyszczanie gazów 2 2, 5;K1IS_ K02, 5; Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych 1 13, W02, W04;K1I S_W13, W01, W02, W04; 1 0, 1, 3, U05;K1I S_U10, 1, T Z n P S Ob T Z n P S Ob T Z n S Ob T Z n P S Ob 29

30 30 3, U05;K1I S_U10, 1, 3, U05;K1I S_U10, 1, 3, U05;K1I S_U10, 1, 3, U05;K1I S_U03, K1OS_U 05, K1OS_U 07, 0, U03, K1OS_U 05, K1OS_U

31 11 ISS Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych 07, 0, U03, K1OS_U 05, K1OS_U 07, 0, 1; 2 0, 1, 3, U05;K1I S_U10, 1, 3, U05;K1I S_U10, 1, 3, U05;K1I S_U10, 1, 3, T Z n P S Ob 31

32 12 ISS Procesy jednostkowe w ochronie powietrza U05;K1I S_U10, 1, 3, U05;K1I S_U03, K1OS_U 05, K1OS_U 07, 0, U03, K1OS_U 05, K1OS_U 07, 0, U03, K1OS_U 05, K1OS_U 07, 0, 1; 2 13, T E n S Ob 32

33 13 ISS ISS ISS Procesy jednostkowe w ochronie powietrza W01;K1I S_W13, W01;K1I S_K02, K1OS_K 05;K1IS_ K02, K1OS_K 05; 2 U04;K1I S_U0 U04;K1I S_U11;K 1IS_K02, K1OS_K 05;K1IS_ K02, K1OS_K 05; Seminarium dyplomowe 2 U01, U06 Urządzenia procesowe w inżynierii ochrony powietrza 3 13, W02;K1I S_W13, W02;K1I S_W13, W02;K1I S_K02, 5;K1IS_ T Z n P S Ob T Z P S Ob T E n S Ob 33

34 16 ISS Urządzenia procesowe w inżynierii ochrony powietrza Razem 1 4 K02, 5; 1 1, U05;K1I S_U11, U05;K1I S_U11, U05;K1I S_U11, U05;K1I S_K02, 5;K1IS_ K02, 5; , T Z n P S Ob Razem dla modułów specjalnościowych: Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s ,6 punktów ECTS zajęć BK 1 34

35 4.3 Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki Obowiązkowa studencka praktyka zawodowa punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod Po zakończeniu praktyki Student zobowiązany jest do przedłożenia Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk sprawozdania z prac, w których uczestniczył, bądź które prowadził samodzielnie. Sprawozdanie powinno być zaakceptowane i zaopiniowane przez Opiekuna Studenta w miejscu odbywania praktyki. W przypadku osób, które pracują/pracowały w zawodzie 2 0,1 odpowiadającym kierunkowi studiowania, możliwe jest zaliczenie praktyki na podstawie dotychczas zdobytego doświadczenia zawodowego. Student uzyskuje zaliczenie za odbytą praktykę. ISS101047K Czas trwania praktyki Cel praktyki Cztery tygodnie 1. Zapoznanie się z zakładowymi przepisami BHP. 2. Poznanie struktury organizacyjnej zakładu/przedsiębiorstwa. 3. Zapoznanie się z etapami realizacji inwestycji (od koncepcji przez projektowanie do wykonawstwa) w zakresie ochrony powietrza. 4. Rozwiązywanie problemów ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi, planowaniem, wykonawstwem i eksploatacją wszelkich urządzeń służących do unieszkodliwiania gazów odlotowych, zagospodarowaniem powstających w tych procesach odpadów, a także systemów kontroli stanu skażenia środowiska atmosferycznego. 5. Uczestnictwo w pracach związanych z rozruchem obiektów lub nadzorem i kontrolą w trakcie ich eksploatacji. 6. W przypadku odbywania praktyki w instytucjach kontrolujących stan czystości środowiska uczestnictwo w pomiarach oraz interpretacji danych pochodzących z monitoringu. 7. Rozpoczęcie samodzielnej aktywności zawodowej. 8. Przygotowanie studenta do pracy w zespole. 9. Poznanie wartości pracy na różnych stanowiskach. 10. Możliwości zaprezentowania swoich umiejętności na rynku pracy i wybór formy działalności zawodowej na przyszłość. 11. Nabycie doświadczeń praktycznych i pogłębienie wiedzy z dziedziny inżynierii środowiska.

36 4.4 Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej inżynierska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 1 15 ISS101134D Charakter pracy dyplomowej Praca dyplomowa w formie projektu inżynierskiego. Na Kierunku studiów Inżynieria Środowiska zalecane są prace projektowe i badawcze. Inżynierska praca dyplomowa projektowa powinna zawierać: przedstawienie problematyki na podstawie przeglądu aktualnych rozwiązań oraz standardów technicznych/technologicznych, określenie celu i zakresu pracy, założenia do projektu, koncepcję rozwiązań technicznych, projekt. Inżynierska praca dyplomowa badawcza powinna zawierać: przedstawienie problemu badawczego w oparciu o krótki przegląd literatury, określenie celu i zakresu pracy, zastosowanie określonych metod badawczych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych, prezentację i omówienie wyników badań, sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań. punktów ECTS BK

37 5. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, kolokwium ćwiczenia test, kolokwium, udział w dyskusji problemów, aktywność laboratorium test, wejściówka, sprawozdanie z laboratorium projekt obrona projektu seminarium udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej praktyka raport z praktyki praca dyplomowa przygotowana praca dyplomowa 6. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup oznaczonych kodem BK 1 ) 12 ECTS 7. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów 28 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych. Łączna liczba punktów ECTS Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów 80 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów 20 wybieralnych. Łączna liczba punktów ECTS

38 9. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem O) 12 punktów ECTS 10. Łączna liczba punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 30 % całkowitej liczby punktów ECTS) 25 punktów ECTS 11. Zakres egzaminu dyplomowego Wentylacja i klimatyzacja Oczyszczanie gazów Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń 12. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych /grup lub wszystkich w poszczególnych modułach Każdy kurs z planu studiów powinien być zaliczony nie później niż w ciągu dwóch najbliższych semestrów, w których kurs jest oferowany. 13. Plan studiów (załącznik nr 1) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana 38

39 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ: Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne (KOiIS) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość: 3. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr Program studiów zał. Nr. 2 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

40 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów 8 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:210 Wymagania wstępne: Określone są w zarządzeniu- Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej. Możliwość kontynuacji studiów: II-go stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, kierunki pokrewne np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny itp. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier kwalifikacje I stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą 40

41 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Misja Wydziału Inżynierii Środowiska wpisuje się w misję i strategię rozwoju Politechniki Wrocławskiej określone w dokumencie pt.: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym celem jest- tworzenie kompetentnej przyszłości Naszej Uczelni poprzez siłę i potencjał Wydziału, którego działalność i osiągnięcia widoczne są w skali Uczelni, Polski i świata. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w ramach swojej działalności, konsekwentnie dąży do przekazywania studentom, doktorantom i absolwentom wydziału takiego zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe. Programy kształcenia harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejszą adaptację zawodową oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Programy kształcenia są formułowane na fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności KOiIS może być zatrudniony m.in.: w jednostkach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych oraz w organach planowania i nadzoru inwestycji, a także w szkolnictwie wyższym i zawodowym oraz w jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych, itp. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 41

42 podstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, wzorców międzynarodowych, zaleceń stowarzyszeń zawodowych, przykładów dobrych praktyk. W procesie nauczania przekazywanie wiedzy i informacji, jako podstawa kształcenia studentów, w części zastępowana jest uczeniem samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy, oceny, przetwarzania i wykorzystywania do rozwiązywania problemów. W ten sposób Wydział wychowuje absolwentów zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samokształceniem i samorozwojem nadążającym za rozwojem technik i technologii. 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska 3. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Środowiska zostały przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów: wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach, infrastruktury podziemnej miast sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe, procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych, procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska specjalności KOiIS jest przygotowany do programowania i projektowania oraz kierowania budową i eksploatacją: systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, ogrzewczych oraz wewnętrznych instalacji zimnej i ciepłej wody, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych i gazowych - w budownictwie powszechnym i przemysłowym, 42

43 systemów ciepłowniczych dla miast i przemysłu, układów technologicznych oraz instalacji sanitarnych i balneotechnicznych w obiektach służby zdrowia, zakładach przyrodoleczniczych, sanatoryjnych i usług masowych. 43

44 4. Lista modułów kształcenia: 4.1. Lista modułów obowiązkowych: Lista modułów kształcenia ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min.3 pkt. ECTS): L.p Kod PRH FLH PKH Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Własność intelektualna i prawo autorskie Etyka inżynierska 1 Komunikacja społeczna 1 Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna 1 K1OS_ W14/K1I S_W11; K1OS_ W14/K1I S_W11; K1OS_ W14/K1I S_W11; K1OS_ W14/K1I S_W11; K1OS_K 03/K1IS_ K03;K1 OS_K03/ K1IS_ K03; K1IS_ W08, K1IS_ K06, K1IS_ K0 K1IS_ W12, K1IS_ K01, K1IS_ K02 pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z O KO Ob Z Z O KO Ob Z Z O KO Ob typ 7 44

45 Razem ,2 L.p Moduł Języki obce (min. 5 pkt ECTS): Kod 1 JZL BK 2 JZL BK Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa Języki obce 4 K1IS_ U ,2 T E O P KO Ob Języki obce 4 K1IS_ ,2 T Z O P KO Ob U06 Razem ,4 o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj typ 7 L.p Technologie informacyjne (min. 2 pkt ECTS): Tygodniowa liczba Kod 1 INZ Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa Technologie informacyjne 2 K1IS_ ,8 T Z O KO Ob W09 Razem , Moduł Nauki o zarządzaniu (min 1 pkt. ECTS): o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj typ 7 L.p. Kod Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS zajęć BK 1 Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. prakty- rodzaj 6 typ 7 45

46 1 EKZ Nauki o zarządzaniu K1IS_ 1 W10, K1IS_ K T Z O KO Ob Razem ,4 cznym 5 Razem dla modułów kształcenia ogólnego Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK Lista modułów z zakresu nauk podstawowych L.p. Kod 1 MAP MAP Moduł Matematyka Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna Analiza matematyczna W01;K1I S_W01; 1; Analiza matematyczna U01 U01 U01 pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T E O PD Ob T Z O P PD Ob typ 7 46

47 3 MAP MAP MAP MAP K01; Algebra z geometrią analityczną 1 0 W01;K1I S_W01; 1; Algebra z geometrią analityczną 1 1 U01 U01 U01 K01; Analiza matematyczna W01;K1I S_W01; 1; Analiza matematyczna U01 U01 U01 K01; Razem T E O PD Ob T Z O P PD Ob T E O PD Ob T Z O P PD Ob

48 L.p. 1 Kod FZP Moduł Fizyka Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Fizyka Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna 2 01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ W01, 02;K1IS_ K01-6;K1IS_ K01 - pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T E O PD Ob typ 7 48

49 2 FZP Fizyka Razem ; 2, K01-6;K1IS_ K01-6; T Z O P PD Ob ,2 L.p. 1 2 Kod ISS ISS Moduł Chemia Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Chemia Chemia Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna , 0 W02, 0 W02, 0 K02, 6; 2, pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z O PD Ob ,8 T Z O P PD Ob typ 7 49

50 Razem , 5, 0;K1IS_ 3, 5, 0;K1IS_ 3, 5, 0;K1IS_ 3, 5, 0;K1IS_ K02, 6; ,0 Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych: Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s ,2 punktów ECTS zajęć BK 1 50

51 L.p Lista modułów kierunkowych Kod 1 ISS ISS ISS ISS Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Tygodniowa liczba Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Chemia wody 1 02, 0 W02, 0 K01; Chemia wody 1 2;K1IS_ 5;K1IS_ U05;K1I S_K01; Oczyszczanie wody 2 1 0, U10, U10, K02, 4;K1IS_ K02, 4; Oczyszczanie ścieków ; 07, S1ZWS_ W01;K1I S_W07, S1ZWS_ pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n P K Ob T E n K Ob typ 7 51

52 5 ISS ISS ISS ISS ISS W01; Oczyszczanie ścieków 2 1 0, 1, S1ZWS_ U04;K1I S_U10, 1, S1ZWS_ U04;K1I S_U10, 1, S1ZWS_ U04;K1I S_K02, 4;K1IS_ K02, 4; Ochrona powietrza ; 02, 03 ; 07;K1IS_ K02 ; Ochrona powietrza 2 1 4;K1IS_ U04;K1I S_U10;K 1IS_U03; K03; Ochrona powietrza 2 1 4;K1IS_ U04;K1I S_U10;K 1IS_K03; Informatyczne podstawy projektowania - AutoCAD T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob T Z P K Ob T Z n P K Ob 52

53 10 ISS ISS ISS U0 U0 U0 K01, 6; Materiałoznawstwo 1 KIS_W0 2, KIS_W0 4;KIS_W 02, KIS_W0 KIS_W0 8;KIS_W 02, KIS_W0 KIS_W0 8;KIS_K 02;KIS_ K02; Urządzenia mechaniczne w Inżynierii Środowiska Urządzenia mechaniczne w Inżynierii Środowiska ;K1IS_ W05;K1I S_W05; 1 08;K1IS_ U0 08;K1IS_ U0 08;K1IS_ U04; T Z n K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob 53

54 13 ISS ISS ISS ISS ISS Hydrologia i nauka o Ziemi 2 03, 04;K1IS_ W03, 04;K1IS_ W03, 04;K1IS_ K02; Kanalizacja ;K1IS_ W05;K1I S_W05; 3;K2IS_ K04; Kanalizacja 2 1 8;K1IS_ U08;K1I S_U08;K 1IS_K03; K2IS_K0 4; Mechanika i wytrzymałość materiałów 2 01,K1IS_ W02, 04;K1IS_ W01,K1I S_W02, 04;K1IS_ W01,K1I S_W02, 04;K1IS_ K01, 4; Mechanika i wytrzymałość materiałów 1 1, 2, U01, T Z n K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob 54

55 18 ISS ISS ISS303 Rysunek techniczny i geometria wykreślna Rysunek techniczny i geometria wykreślna 2, U01, 2, K01, 4; 1 0K1IS_ W02;K1I S_W03, 04;K1IS_ W0 05,K1IS_ W06;K1I S_K01;K 1IS_K02; 2 1, 2, 3,;K1IS_ U05, 6, ;K1IS_U 07, 8, 9;K1IS_ U10, 1, 2;K1IS_ K01;K1I S_K02; Podstawy Ochrony Środowiska 2 0 W03;K1I T Z n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob 55

56 089 S_W03; 2;K1IS_ K02; 21 ISS ISS ISS ISS Wodociągi ;K1IS_ W05, 09;K1IS_ W0 05, 09;K1IS_ K01;K1I S_K02; Wodociągi 2 1 3, 8;K1IS_ U0 5, 8;K1IS_ K01;K1I S_K02; Biologia środowiska , 08;K1IS_ W03, 08;K1IS_ W03, 08;K1IS_ W03, 08;K1IS_ K02, K02, 3; Biologia środowiska 2 2 5, T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob 56

57 25 ISS ISS ISS ISS , 0;K1IS_ U05, 8, 0;K1IS_ K02, 3, 6;K1IS_ K02, 3, 6; Podstawy automatyki 1 S1KOS_ W09; Ogrzewnictwo ;K1IS_ W06;K1I S_W06; 06, 9;K1IS_ W06, 9;K1IS_ W06, 9; Ogrzewnictwo 2 1 9; Ogrzewnictwo , 09;K1IS_ W06, 08, 09;K1IS_ W06, T Z n K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob T E n KO Ob 57

58 29 ISS ISS ISS ISS ISS , 09;K1IS_ K01; Ogrzewnictwo 1 1 9;K1IS_ U03;K1I S_U03, 9;K1IS_ K01; Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne ;K1IS_ W05, 09;K1IS_ W05, 09;K1IS_ W03;K1I S_W01; 02; Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2 1 8;K1IS_ U0 8;K1IS_ U0 8;K1IS_ K01;K1I S_K02;K 1IS_K05; WENTYLACJA I KLIMATYZACJA ;K1IS_ W06;K1I S_W06; 06;K1IS_ W06;K1I S_K04; WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1 1 0;K1IS_ U10;K1I T Z n P KO Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob 58

59 34 ISS ISS ISS ISS S_U10;K 1IS_K04; HAŁAS I WIBRACJA 1 08;K1IS_ W08;K1I S_W08; 08; WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 2 1 9;K1IS_ U09;K1I S_U09;K 1IS_U09; 4; Gazownictwo 1 06;K1IS_ W06;K1I S_W06; 06;K1IS_ W06;K1I S_W06, 09;K1IS_ K03;K1I S_K05; Gazownictwo 1 3, 9;K1IS_ U03, 9;K1IS_ U03, 9;K1IS_ U03, 9;K1IS_ T Z n K Ob T Z n P K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob 59

60 38 ISS ISS ISS ISS K03;K1I S_K05; Gazownictwo 1 3, 9;K1IS_ U03, 9;K1IS_ U03, 9;K1IS_ U03, 9;K1IS_ K03;K1I S_K05; Budownictwo 2 04;K1IS_ W04;K1I S_K01; Budownictwo 1 4;K1IS_ U04;K1I S_K01; Mechanika Płynów W0 1 W0 1 W0 1 W T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob T E n K Ob 60

61 42 ISS ISS W0 1 W0 1 K03; Mechanika Płynów 1 2, 5, 5, 5, 5, K03; Mechanika Płynów 1 2, 5, T Z n P K Ob T Z n P K Ob 61

62 44 ISS ISS ISS ISS ISS ISS ISS ISB ISB , 5, 5, K03; Gospodarka odpadami ;K1IS_ W07;K1I S_W07; K01; Gospodarka odpadami 1 1 0;K1IS_ K03;K1I S_K01; Wymiana ciepła 1 Wymiana ciepła 1 Termodynamika 2 Termodynamika 2 Podstawy elektrotechniki 1 Geodezja i fotogrametria 1 Geodezja i fotogrametria 1 Razem , T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob ,5 62

63 Razem (dla modułów kierunkowych): Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s ,5 punktów ECTS zajęć BK Lista modułów wybieralnych Lista modułów kierunkowych L.p. Kod 1 ISS BK 2 ISS BK Moduł wybieralne kierunkowe(min. 4 pkt ECTS): Tygodniowa liczba Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) pkt. ECTS PO-W07-BL.K.WYB.IS 1 K1IS_ W05, K1IS_ W06, K1IS_ W07 PO-W07-BL.K.WYB.IS 1 K1IS_ U04 Razem zajęć BK 1 Forma 2 w Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ć ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z n K W T Z n P K W typ 7 63

64 Razem dla modułów kierunkowych: Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 3 w ć l p s Lista modułów specjalnościowych L.p. Kod 1 ISS ISS ISS ISS ISS Moduł Przedmioty specjalnościowe (np. cała specjalność) (min.37 pkt ECTS): Tygodniowa liczba Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Ekonomika gospodarki cieplnej 1 S1KOS_ W01;S1 KOS_W 01;S1KO S_W01;S 1KOS_ W01;S1 KOS_W 01;S1KO S_W01; Ciepłownictwo 2 1 S1KOS_ U02;S1K OS_U04; Ciepłownictwo 1 2 S1KOS_ W04;S1 KOS_W 04;S1KO S_W04; Ciepłownictwo 1 1 S1KOS_ U05;S1K OS_U05; S1KOS_ U05; Ciepłownictwo 1 2 S1KOS_ U05;S1K OS_U05; pkt. ECTS Forma 2 zajęć BK 1 Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z n S Ob T Z n P S Ob ,2 T E n S Ob T Z n P S Ob T Z n P S Ob typ 7 64

65 6 ISS ISS ISS ISS S1KOS_ U05; 1 S1KOS_ W01; Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji Automatyzacja w ogrzewnictwie i 1 S1KOS_ U04; klimatyzacji Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne , S1KOS_ W02;K1I S_W05, 09, S1KOS_ W02;K1I S_W05, 09, S1KOS_ W02 ;K1IS_K 0 K02;K1I S_K05; Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 3 2 8, S1KOS_ U03, S1KOS_ U05;K1I S_U0 8, S1KOS_ U03, S1KOS_ U05;K1I S_U0 8, S1KOS_ U03, S1KOS_ U05, S1KOS_ T Z n S Ob T Z n P S Ob T Z n S Ob T Z n P S Ob 65

66 10 ISS ISS ISS ISS ISS ISS U06;K1I S_K01;K 1IS_K02; 5; Instalacje i urządzenia gazowe 1 S1KOS_ W03;S1 KOS_W 0 K03;K1I S_K05; Instalacje i urządzenia gazowe 1 S1KOS_ U05, S1KOS_ U06;S1K OS_U05, S1KOS_ U06;S1K OS_U05, S1KOS_ U06;K1I S_K03;K 1IS_K05; Uzdrowiska i zakłady odnowy biologicznej Uzdrowiska i zakłady odnowy biologicznej 1 05, 09, S2KOS_ W02;S2 KOS_W 02;S2KO S_W02; K2IS_K0 2; 1 S1KOS_ S1KOS_ U03 Wentylacja i klimatyzacja 3 1 S1KOS_ U04;S1K OS_U04; S1KOS_ U04;S1K OS_U04; Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa 3 S1KOS_ W01;S1 KOS_W 01;S1KO T Z n S Ob T Z n P S Ob T Z n S Ob T Z P S Ob T Z n P S Ob T E n S Ob 66

67 16 ISS ISS ISS ISS ISS S_W01; Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa 1 S1KOS_ U05;S1K OS_U05; S1KOS_ U06; Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa 3 S1KOS_ U05;S1K OS_U05; S1KOS_ U06; Wentylacja oddymiająca 1 S1KOS_ W01;S1 KOS_W 01;S1KO S_W01; Chłodnictwo 1 S1KOS_ W01;S1 KOS_W 01; Seminarium dyplomowe 2 S1KOS_ U01 Razem T Z n P S Ob T Z n P S Ob T Z n S Ob T Z n S Ob T Z P S Ob ,8 Razem dla modułów specjalnościowych: Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s ,8 punktów ECTS zajęć BK 1 67

68 a. Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki Obowiązkowa studencka praktyka zawodowa punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod Po zakończeniu praktyki Student zobowiązany jest do przedłożenia Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk sprawozdania z prac, w których uczestniczył, bądź które prowadził samodzielnie. Sprawozdanie powinno być zaakceptowane i zaopiniowane przez Opiekuna Studenta w miejscu odbywania praktyki. W przypadku osób, które pracują/pracowały w zawodzie 2 0,1 odpowiadającym kierunkowi studiowania, możliwe jest zaliczenie praktyki na podstawie dotychczas zdobytego doświadczenia zawodowego. Student uzyskuje zaliczenie za odbytą praktykę. ISS101047K Czas trwania praktyki Cel praktyki Cztery tygodnie 1. Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności i zasad zarządzania. 2. Zapoznanie się z etapami realizacji inwestycji w zakresie instalacji grzewczych, wentylacyjnych i sanitarnych. 3. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną rozwiązań konstrukcyjnych określonych urządzeń. 4. Zapoznanie się z technologią wykonywania urządzeń w zakładach produkcyjnych. 5. Współudział w budowie instalacji (po przeszkoleniu BHP). 6. Współudział w uruchamianiu instalacji i urządzeń (po przeszkoleniu BHP). 7. Zapoznanie się z konkretnymi rozwiązaniami instalacji i urządzeń pracujących oraz z techniką ich obmiarów. 8. Poznanie zasad rozliczeń robót montażowych. 9. Poznanie sposobu doboru urządzeń według zasad producenta. 10. Poznanie zasad doradztwa i sprzedaży wyrobów instalacyjnych. 11. Rozpoczęcie samodzielnej aktywności zawodowej. 12. Przygotowanie studenta do pracy w zespole. 13. Poznanie wartości pracy na różnych stanowiskach. 14. Możliwości zaprezentowania swoich umiejętności na rynku pracy i wybór formy działalności zawodowej na przyszłość. 15. Nabycie doświadczeń praktycznych i pogłębienie wiedzy z dziedziny inżynierii środowiska.

69 b. Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej inżynierska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 1 15 ISS101134D Charakter pracy dyplomowej Praca dyplomowa w formie projektu inżynierskiego. Na Kierunku studiów Inżynieria Środowiska zalecane są prace projektowe i badawcze. Inżynierska praca dyplomowa projektowa powinna zawierać: przedstawienie problematyki na podstawie przeglądu aktualnych rozwiązań oraz standardów technicznych/technologicznych, określenie celu i zakresu pracy, założenia do projektu, koncepcję rozwiązań technicznych, projekt. Inżynierska praca dyplomowa badawcza powinna zawierać: przedstawienie problemu badawczego w oparciu o krótki przegląd literatury, określenie celu i zakresu pracy, zastosowanie określonych metod badawczych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych, prezentację i omówienie wyników badań, sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań. punktów ECTS BK

70 5. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, kolokwium ćwiczenia test, kolokwium, udział w dyskusji problemów, aktywność laboratorium test, wejściówka, sprawozdanie z laboratorium projekt obrona projektu seminarium udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej praktyka raport z praktyki praca dyplomowa przygotowana praca dyplomowa 6. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup oznaczonych kodem BK 1 ) 12 ECTS 7. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów 28 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych. Łączna liczba punktów ECTS Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów 74 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów 20 wybieralnych. Łączna liczba punktów ECTS 94 70

71 9. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem O) 12 punktów ECTS 10. Łączna liczba punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 30 % całkowitej liczby punktów ECTS) 25 punktów ECTS 11. Zakres egzaminu dyplomowego Wentylacja i klimatyzacja Instalacje sanitarne i gazownictwo Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 12. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych /grup lub wszystkich w poszczególnych modułach Każdy kurs z planu studiów powinien być zaliczony nie później niż w ciągu dwóch najbliższych semestrów, w których kurs jest oferowany. 13. Plan studiów (załącznik nr 1) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana 71

72 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ: Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów (ZWUŚiZO) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość: 5. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr Program studiów zał. Nr. 2 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW 33/0 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210 1. Opis ogólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr do ZW 1/019 Zał. nr do Programu studiów 1.1 semestrów: 7 1. Całkowita punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 10 1. zajęć: 550 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM SZTAŁCENIA WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISA IERUNE: OCHRONA ŚRODOWISA z obszaru nauk technicznych POZIOM SZTAŁCENIA: I stopień, inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny:

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: Zał. nr 1 do ZW 1/019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (dyscyplina

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia.. Imię i Nazwisko. Nr albumu *.. Pan dr inż. Wojciech Cieżak Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr..

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem.

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem. Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW PROGRAMY I PLANY STUDIÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE... 5 PROGRAM NAUCZANIA... 6 PLAN

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMU STUDIÓW

KARTA PROGRAMU STUDIÓW KARTA PROGRAMU STUDIÓW Załącznik nr 13 do Księgi Jakości Kształcenia Nazwa programu (kierunku studiów): INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Nazwa wydziału: WYDZIAŁ MECHANICZNY program uchwała Rady Wydziału z dnia obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ochrony Atmosfery

Inżynieria Ochrony Atmosfery Inżynieria Ochrony Atmosfery poniedziałek, 23 listopada 2015 KATEDRA KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA, GAZOWNICTWA I OCHRONY POWIETRZA - ZESPÓŁ OCHRONY ATMOSFERY (W7/K3), ZAKŁAD EKOLOGISTYKI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja związana z programem studiów

1. Dokumentacja związana z programem studiów Załącznik Nr 1 Uchwały Nr 70/14 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 09 września 2014 r. 1. Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 72/15 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16 czerwca 2015 r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW /0 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 1 do Uchwały 66/18 Rady WMP.SNŚ UKSW w Warszawie z 19.06.2018 roku Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu Zał. nr 12 do Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis Liczba semestrów: Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Obowiązuje od 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Informatyka, Systemy i sieci komputerowe) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od 1.10.2015) PWSZ w Kaliszu kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj studiów: niestacjonarne II stopnia (sem. I) STUDIA NIESTACJONARNE sem. I Suma godzin (egz.) Liczba godz.

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 Matematyka 1 45 1E 2 -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów niestacjonarnych I stopnia obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Semestr 1 Matematyka 1 45 15E

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr do ZW /0 Załącznik nr Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki. Opis Liczba semestrów: 4 PROGRAM STUDIÓW Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis Kierunek: Telekomunikacja Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr 2 do ZW /2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności dyplomowania

Wybór specjalności dyplomowania Wybór specjalności dyplomowania Wrocław 2013 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Inżynieria ochrony atmosfery (I-15) Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne (I-33) Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA Zał. nr 5 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie)

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie) Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Technologia chemiczna D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia (3

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1-3/5/2017 Rady WFCh z dnia 11.05.2017 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 201/2017 semestrów:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH w TURKU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH w TURKU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH w TURKU Instytut/Katedra --- (Wydział nie jest podzielony na instytuty ani katedry) PROGRAM KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Thesis. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praca dyplomowa. Thesis. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA RZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Thesis Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 raca dyplomowa A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny:

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: Zał. nr 1 do ZW 1/019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: konkurs świadectw maturalnych Możliwość kontynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Egzamin z rysunku odręcznego i konkurs świadectw maturalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Egzamin z rysunku odręcznego i konkurs świadectw maturalnych

Bardziej szczegółowo