PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr."

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW 33/0 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ Inżynieria Ochrony Atmosfery (IOA) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość:. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.. Program studiów zał. Nr. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od 0.0.0

2 . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW 33/0 Zał. nr do Programu kształcenia semestrów:7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:0 Wymagania wstępne: Określone są w zarządzeniu- Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej. Możliwość kontynuacji studiów: II-go stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, kierunki pokrewne np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny itp. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier kwalifikacje I stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent

3 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Misja Wydziału Inżynierii Środowiska wpisuje się w misję i strategię rozwoju Politechniki Wrocławskiej określone w dokumencie pt.: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym celem jest- tworzenie kompetentnej powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Inżynieria Ochrony Atmosfery może być zatrudniony m.in. w: Specjalistyczne biura projektów o profilu instalacyjnym i ochrony środowiska (w tym również ochrony atmosfery) Przedsiębiorstwa produkcji urządzeń i aparatury instalacyjnej oraz w przedsiębiorstwa produkcji urządzeń oczyszczania gazów odlotowych Przedsiębiorstwa montażowe instalacji ochrony środowiska i instalacji przemysłowych oraz oczyszczania gazów odlotowych Służby ochrony środowiska w jednostkach przemysłowych i administracji Wydziały ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej (wojewódzkich i powiatowych) Inspekcje ochrony środowiska Służby sanitarno-epidemiologicznych Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 3

4 przyszłości Naszej Uczelni poprzez siłę i potencjał Wydziału, którego działalność i osiągnięcia widoczne są w skali Uczelni, Polski i świata. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w ramach swojej działalności, konsekwentnie dąży do przekazywania studentom, doktorantom i absolwentom wydziału takiego zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe. Programy kształcenia harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejszą adaptację zawodową oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Programy kształcenia są formułowane na podstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, wzorców międzynarodowych, zaleceń stowarzyszeń zawodowych, przykładów dobrych praktyk. W procesie nauczania przekazywanie wiedzy i informacji, jako podstawa kształcenia studentów, w części zastępowana jest uczeniem samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy, oceny, przetwarzania i wykorzystywania do rozwiązywania problemów. W ten sposób Wydział wychowuje absolwentów zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samokształceniem i samorozwojem nadążającym za rozwojem technik i technologii.. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska 4

5 3. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Środowiska zostały przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów: wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach, infrastruktury podziemnej miast sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe, procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych, procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery jest przygotowany do: planowania, projektowania, kierowania wykonawstwem i eksploatacją oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie: procesów, technologii, urządzeń i instalacji do unieszkodliwiania gazów odlotowych wraz zagospodarowaniem powstających przy tym odpadów i wykorzystaniem ciepła odpadowego oraz metod i systemów kontroli stanu skażenia środowiska, kompleksowego rozwiązywania problemów uciążliwości zakładu przemysłowego z punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi oraz ma gruntowne przygotowanie z podstaw projektowania procesów oczyszczania gazów i utylizacji ścieków, programowania inwestycji z punktu widzenia ochrony środowiska, a także posiada znaczny zasób wiedzy z zakresu wentylacji i instalacji przemysłowych, oczyszczania ścieków przemysłowych i odnowy wody oraz utylizacji i gromadzenia przemysłowych odpadów stałych. 5

6 4. Lista modułów kształcenia: 4.. Lista modułów obowiązkowych: 4.. Lista modułów kształcenia ogólnego 4... Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min.3 pkt. ECTS): L.p. 3 Kod PRH00 33 FLH PKH00 77 Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Własność intelektualna i prawo autorskie Etyka inżynierska Komunikacja społeczna Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna KOS_ W4/KI S_W; KOS_ W4/KI S_W; KOS_ W4/KI S_W; KOS_ W4/KI S_W; KOS_K 03/KIS_ K03;K OS_K03/ KIS_ K03; KIS_ W08, KIS_ K06, KIS_ K0 KIS_ W, KIS_ K0, pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z O KO Ob Z Z O KO Ob Z Z O KO Ob typ 7 6

7 KIS_ K0 Razem ,5 L.p Moduł Języki obce (min. 5 pkt ECTS): Kod JZL00 400BK JZL00 400BK Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa Języki obce 4 KIS_ U T E O P KO Ob Języki obce 4 KIS_ T Z O P KO Ob U06 Razem o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj typ 7 L.p Moduł Zajęcia sportowe (min. pkt ECTS): Kod WFW B K Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba ZAJĘCIA SPORTOWE - wszystkie KIS_ K03 w ć l p s ZZU CNPS łączna Razem pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z O P KO Ob typ 7 7

8 L.p Technologie informacyjne (min. pkt ECTS): Tygodniowa liczba Kod INZ Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa Technologie informacyjne KIS_ T Z O KO Ob W09 Razem o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj typ Moduł Nauki o zarządzaniu (min pkt. ECTS): L.p. Kod EKZ00 6 Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna KIS_ Nauki o zarządzaniu W0, KIS_ K05 Razem ,5 Razem dla modułów kształcenia ogólnego Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z O KO Ob punktów ECTS zajęć BK typ 7 8

9 4.. Lista modułów z zakresu nauk podstawowych L.p. 3 4 Kod MAP00 4 MAP00 4 MAP00 09 MAP Moduł Matematyka Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) ANALIZA MATEMATYCZNA. A ANALIZA MATEMATYCZNA. A ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna 0;KIS_ W0;KI S_W0; ; 3;KIS_ U0 3;KIS_ U0 3;KIS_ U0 3;KIS_ K0; 0;KIS_ W0;KI S_W0; ; 3;KIS_ U0 3;KIS_ U0 3;KIS_ K0; pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T E O PD Ob T Z O P PD Ob T E O PD Ob T Z O P PD Ob typ 7 9

10 5 6 MAP00 56 MAP00 56 Analiza matematyczna. A Analiza matematyczna. A Razem ;KIS_ W0;KI S_W0; ; 3;KIS_ U0 3;KIS_ U0 3;KIS_ U0 3;KIS_ K0; T E O PD Ob T Z O P PD Ob L.p. Kod FZP Moduł Fizyka Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Fizyka Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna 0, 0, 08;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T E O PD Ob typ 7 0

11 FZP Fizyka 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ K0-6;KIS_ K0-6;, 9;KIS_ U0, 9;KIS_ U0, 9;KIS_ U0, T Z O P PD Ob

12 Razem ;KIS_ U0, 9;KIS_ U0, 9;KIS_ U0, 9;KIS_ K0-6;KIS_ K0-6; L.p. Kod Moduł Chemia Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Chemia Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna 0, 03;KIS_ W0, 03;KIS_ W0, 03;KIS_ K0, 6; pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T E O PD Ob typ 7

13 09 Chemia Razem 0 0 0, 5, 0;KIS_ U0, 5, 0;KIS_ U0, 5, 0;KIS_ U0, 5, 0;KIS_ K0, 6; T Z O P PD Ob Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych: Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK 3

14 L.p Lista modułów kierunkowych Kod Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Tygodniowa liczba Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Hałas i wibracja Wentylacja i klimatyzacja Wentylacja i klimatyzacja Wentylacja i klimatyzacja Wentylacja i klimatyzacja Gazownictwo 08;KIS_ W08;KI S_W08; 08; 06;KIS_ W06;KI S_W06; 06;KIS_ W06;KI S_K04; 0;KIS_ U0;KI S_U0;K IS_K04; 06, 09;KIS_ W06;KI S_W06; 06;KIS_ K04; 9;KIS_ U09;KI S_U09;K IS_U09; 4; pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj 5 30 T Z n K Ob T Z n K Ob 5 30 T Z n P K Ob 5 30 T E n K Ob T Z n P K Ob 06;KIS_ T E n K Ob typ 7 4

15 Gazownictwo Chemia wody Chemia wody W06;KI S_W06; 06;KIS_ W06;KI S_W06, 09;KIS_ K03;KI S_K05; 9;KIS_ U0 9;KIS_ U0 9;KIS_ U0 9;KIS_ K03;KI S_K05; 0, 03;KIS_ W0, 03;KIS_ K0; ;KIS_ U0, 5;KIS_ U05;KI S_K0; T Z n P K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob 5

16 Oczyszczanie wody Oczyszczanie wody Oczyszczanie ścieków Oczyszczanie ścieków 0 07;KIS_ W0 07;KIS_ W0 07; 0, ;KIS_ U0, ;KIS_ U0, ;KIS_ U0, ;KIS_ K0, 4;KIS_ K0, 4; 03 ; 07, SZWS_ W0;KI S_W07, SZWS_ W0; 0,, SZWS_ U04;KI S_U0,, SZWS_ U04;KI T E n K Ob T Z n P K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob 6

17 Ochrona powietrza Ochrona powietrza Ochrona powietrza Informatyczne podstawy projektowania - autocad Materiałoznawstwo S_U0,, SZWS_ U04;KI S_K0, 4;KIS_ K0, 4; 0;KIS_ W0,KI S_W03; 07;KIS_ K0; 0 4;KIS_ U04;KI S_U0;K IS_K03; ;KIS_ U0 ;KIS_ U0 ;KIS_ U0 ;KIS_ K0, 6; KIS_W0, KIS_W T Z n K Ob T Z P K Ob T Z n P K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob 7

18 Urządzenia mechaniczne w Inżynierii Środowiska Urządzenia mechaniczne w Inżynierii Środowiska Hydrologia i nauka o Ziemi 4;KIS_W 0, KIS_W0 KIS_W0 8;KIS_W 0, KIS_W0 KIS_W0 8;KIS_K 0;KIS_ K03; 0 08, 3;KIS_ W05, 3;KIS_ W05, 3; 08;KIS_ U0 08;KIS_ U0 08;KIS_ U04; 0 04;KIS_ W0 04;KIS_ W0 04;KIS_ K0; T Z n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob Biologia środowiska T Z n K Ob 8

19 ;KIS_ W0 08;KIS_ W0 08;KIS_ W0 08;KIS_ K0, 3;KIS_ K0, 3; Kanalizacja Kanalizacja Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 05;KIS_ W05;KI S_W05; 3;KIS_ K04; 8;KIS_ U08;KI S_U08;K IS_K03; 4; 05;KIS_ W05, 09;KIS_ W05, 09;KIS_ W03;KI S_W0; 0; 8;KIS_ T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob 9

20 Rysunek techniczny i geometria wykreślna Rysunek techniczny i geometria wykreślna Mechanika i wytrzymałość materiałów U0 8;KIS_ U0 8;KIS_ K0;KI S_K0;K IS_K05; 08,;KIS _W08,;K IS_W08, ;KIS _K0, ; 8, ;KIS_U 08, ;KIS_U 08,, ;KIS_U 08,, ;KIS_K 0, ; 0,KIS_ W0, 04;KIS_ W0,KI S_W0, 04;KIS_ W0,KI S_W0, 04;KIS_ K0, T Z n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob 0

21 Mechanika i wytrzymałość materiałów Wodociągi Wodociągi Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 4;,, 3;KIS_ U0,, 3;KIS_ U0,, 3;KIS_ K0, 4; 05;KIS_ W05, 09;KIS_ W0 05, 09;KIS_ K0;KI S_K0; 8;KIS_ U0 5, 8;KIS_ K0;KI S_K0; 06, 09;KIS_ T Z n P K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob T E n K Ob

22 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Podstawy automatyki Biologia środowiska W06, 08, 09;KIS_ W06, 08, 09;KIS_ K0; 9;KIS_ U03;KI S_U0 9;KIS_ K0; 06;KIS_ W06;KI S_W06; 06, 9;KIS_ W06, 9;KIS_ W06, 9; T Z n P K Ob T Z n K Ob 9; T Z n P K Ob 9; T Z n P K Ob SKOS_ W09; T Z n K Ob 5, 8, 0;KIS_ U05, 8, T Z n P K Ob

23 ISB ISB Budownictwo Budownictwo Mechanika Płynów Mechanika Płynów 0;KIS_ K0, 6;KIS_ K0, 6; 04;KIS_ W04;KI S_K0; 4;KIS_ U04;KI S_K0; 0 3;KIS_ W0 3;KIS_ W0 3;KIS_ W0 3;KIS_ W0 3;KIS_ W0 3;KIS_ W0 3;KIS_ K03;, ;KIS_ U0, T Z n K Ob T Z n P K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob 3

24 44 03 Mechanika Płynów ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ K03;, ;KIS_ U0, ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ U0, 5, T Z n P K Ob 4

25 ISB ISB Informatyczne Podstawy Projektowania Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami Podstawy ochrony środowiska Termodynamika Termodynamika Podsatwy elektrotechniki Geodezja i fotogrametria Geodezja i fotogrametria Razem ;KIS_ K03; T Z n P K Ob 3 07;KIS_ W07;KI S_W09; 09; 0;KIS_ U0;KI S_U0; T Z n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob Razem (dla modułów kierunkowych): Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 5

26 4. Lista modułów wybieralnych 4.. Lista modułów kierunkowych L.p. Kod ISS08 394BK ISS08 394BK 3 ISS08 394BK 4 ISS08 394BK 4... Moduł wybieralne kierunkowe(min. 6 pkt ECTS): Tygodniowa liczba Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) pkt. ECTS PO-W07-BL.K.WYB.IS KIS_ W05, KIS_ W06, KIS_ W07 PO-W07-BL.K.WYB.IS KIS_ W05, KIS_ W06, KIS_ W07 PO-W07-BL.K.WYB.IS KIS_ U04 PO-W07-BL.K.WYB.IS KIS_ W05 KIS_ W06, KIS_ W07 Razem zajęć BK Forma w Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ć ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj 5 30 T Z n K W T Z n K W T Z n P K W T Z n K W typ 7 6

27 Razem dla modułów kierunkowych: Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 3 w ć l p s Lista modułów specjalnościowych L.p. Kod ISS0 059 ISS0 8 3 ISS0 8 4 ISS Moduł Przedmioty specjalnościowe (np. cała specjalność) (min. 34 pkt ECTS): Tygodniowa liczba Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Laboratorium oczyszczania gazów, 5;KIS_ K0, 5; Odpylanie gazów SIOA_ W0,SI OA_W0, SIOA_ W04; Odpylanie gazów, SIOA_ U05; Ograniczenie emisji dwutlenku węgla SIOA_ W0, SIOA_ pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z n P S Ob T Z n S Ob T Z n P S Ob T Z n S Ob typ 7 7

28 5 ISS0 9 6 ISS0 9 Procesy jednostkowe w ochronie powietrza Procesy jednostkowe w ochronie powietrza W0, ;SIOA_ W05, SIOA_ W07;SI OA_W0 SIOA_ W05;SI OA_W0 SIOA_ W05;KI S_K0, 5;KIS_ K0, 5; SIOA_ W0;KI S_W SIOA_ W0;KI S_K0, KOS_K 05;KIS_ K0, KOS_K 05; SIOA_ U04;KI S_U0 SIOA_ U04;KI S_U;K IS_K0, KOS_K 05;KIS_ K0, T E n S Ob T Z n P S Ob 8

29 7 ISS ISS ISS0 7 Urządzenia procesowe w inżynierii ochrony powietrza Urządzenia procesowe w inżynierii ochrony powietrza Ocena oddziaływania na środowisko KOS_K 05; SIOA_ W0;KI S_W SIOA_ W0;KI S_W SIOA_ W0;KI S_K0, 5;KIS_ K0, 5;, SIOA_ U05;KI S_U, SIOA_ U05;KI S_U, SIOA_ U05;KI S_K0, 5;KIS_ K0, 5; SIOA_ W04;KI S_W SIOA_ W04;KI S_W SIOA_ W04;KI S_K0; 0 ISS0 Ocena oddziaływania na SIOA_ U T Z n S Ob T Z n P S Ob T Z n S Ob T Z P S Ob 9

30 7 środowisko SIOA_ U03 ISS0 ISS0 Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych SIOA_ W0, SIOA_ W04;KI S_W SIOA_ W0, SIOA_ W0, SIOA_ W04; 0,, SIOA_ U05;KI S_U0,, SIOA_ U05;KI S_U0,, SIOA_ U05;KI S_U0,, T Z n P S Ob T Z n P S Ob 30

31 3 ISS0 Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych SIOA_ U05;KI S_U0,, SIOA_ U05;KI S_U0 KOS_U 05, KOS_U 07, 0, ;KIS_ U0 KOS_U 05, KOS_U 07, 0, ;KIS_ U0 KOS_U 05, KOS_U 07, 0, ; 0,, T Z P S Ob 3

32 3 SIOA_ U05;KI S_U0,, SIOA_ U05;KI S_U0,, SIOA_ U05;KI S_U0,, SIOA_ U05;KI S_U0,, SIOA_ U05;KI S_U0 KOS_U 05, KOS_U 07,

33 4 ISS ISS ISS , ;KIS_ U0 KOS_U 05, KOS_U 07, 0, ;KIS_ U0 KOS_U 05, KOS_U 07, 0, ; Seminarium dyplomowe SIOA_ U0, SIOA_ U06 Pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza Pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza 0, SIOA_ W03;KI S_W0, SIOA_ W03;KI S_W0, SIOA_ W03;KI S_K03;K IS_K0;, SIOA_ U04;KI S_U0, SIOA_ U04;KI T Z n S Ob T Z n P S Ob T Z n S Ob 33

34 7 ISS ISS0 0 Prognozowanie zanieczyszczeń atmosfery S_K03;K IS_K0; 0, SIOA_ W03;KI S_W0, SIOA_ W03;KI S_W0, SIOA_ W03;KI S_K0; Ochrona atmosfery a OZE SIOA_ W0, SIOA_ W0, SIOA_ W0 SIOA_0 5; Razem T Z n S Ob 36 3 T Z n S Ob Razem dla modułów specjalnościowych: Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK 34

35 4.3 Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki Obowiązkowa studencka praktyka zawodowa punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK Tryb zaliczenia praktyki Kod 0, Po zakończeniu praktyki Student zobowiązany jest do przedłożenia Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk sprawozdania z prac, w których uczestniczył, bądź które prowadził samodzielnie. Sprawozdanie powinno być zaakceptowane i zaopiniowane przez Opiekuna Studenta w miejscu odbywania praktyki. Student uzyskuje zaliczenie za odbytą praktykę. 047K Czas trwania praktyki Cel praktyki Cztery tygodnie. Zapoznanie się z zakładowymi przepisami BHP.. Poznanie struktury organizacyjnej zakładu/przedsiębiorstwa. 3. Zapoznanie się z etapami realizacji inwestycji (od koncepcji przez projektowanie do wykonawstwa) w zakresie ochrony powietrza. 4. Rozwiązywanie problemów ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi, planowaniem, wykonawstwem i eksploatacją wszelkich urządzeń służących do unieszkodliwiania gazów odlotowych, zagospodarowaniem powstających w tych procesach odpadów, a także systemów kontroli stanu skażenia środowiska atmosferycznego. 5. Uczestnictwo w pracach związanych z rozruchem obiektów lub nadzorem i kontrolą w trakcie ich eksploatacji. 6. W przypadku odbywania praktyki w instytucjach kontrolujących stan czystości środowiska uczestnictwo w pomiarach oraz interpretacji danych pochodzących z monitoringu. 7. Rozpoczęcie samodzielnej aktywności zawodowej. 8. Przygotowanie studenta do pracy w zespole. 9. Poznanie wartości pracy na różnych stanowiskach. 0. Możliwości zaprezentowania swoich umiejętności na rynku pracy i wybór formy działalności zawodowej na przyszłość.. Nabycie doświadczeń praktycznych i pogłębienie wiedzy z dziedziny inżynierii środowiska.

36 4.4 Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej inżynierska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 5 34D Charakter pracy dyplomowej Praca dyplomowa w formie projektu inżynierskiego. Na Kierunku studiów Inżynieria Środowiska zalecane są prace projektowe i badawcze. Inżynierska praca dyplomowa projektowa powinna zawierać: przedstawienie problematyki na podstawie przeglądu aktualnych rozwiązań oraz standardów technicznych/technologicznych, określenie celu i zakresu pracy, założenia do projektu, koncepcję rozwiązań technicznych, projekt. Inżynierska praca dyplomowa badawcza powinna zawierać: przedstawienie problemu badawczego w oparciu o krótki przegląd literatury, określenie celu i zakresu pracy, zastosowanie określonych metod badawczych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych, prezentację i omówienie wyników badań, sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań. punktów ECTS BK 36

37 5. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, kolokwium ćwiczenia test, kolokwium, udział w dyskusji problemów, aktywność laboratorium test, wejściówka, sprawozdanie z laboratorium projekt obrona projektu seminarium udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej praktyka raport z praktyki praca dyplomowa przygotowana praca dyplomowa 6. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup oznaczonych kodem BK ) ECTS 7. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów 8 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych. Łączna liczba punktów ECTS 8 8. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów 80 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów 0 wybieralnych. Łączna liczba punktów ECTS 00 37

38 9. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem O) punktów ECTS 0. Łączna liczba punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 30 % całkowitej liczby punktów ECTS) 5 punktów ECTS. Zakres egzaminu dyplomowego Wentylacja i klimatyzacja Oczyszczanie gazów Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych /grup lub wszystkich w poszczególnych modułach Każdy kurs z planu studiów powinien być zaliczony nie później niż w ciągu dwóch najbliższych semestrów, w których kurs jest oferowany. 3. Plan studiów (załącznik nr ) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana 38

39 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW 33/0 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ: Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne (KOiIS) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość: 3. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. 4. Program studiów zał. Nr. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

40 . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW 33/0 Zał. nr do Programu kształcenia semestrów:7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:0 Wymagania wstępne: Określone są w zarządzeniu- Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej. Możliwość kontynuacji studiów: II-go stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, kierunki pokrewne np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny itp. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier kwalifikacje I stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą 40

41 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Misja Wydziału Inżynierii Środowiska wpisuje się w misję i strategię rozwoju Politechniki Wrocławskiej określone w dokumencie pt.: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym celem jest- tworzenie kompetentnej przyszłości Naszej Uczelni poprzez siłę i potencjał Wydziału, którego działalność i osiągnięcia widoczne są w skali Uczelni, Polski i świata. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w ramach swojej działalności, konsekwentnie dąży do przekazywania studentom, doktorantom i absolwentom wydziału takiego zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe. Programy kształcenia harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejszą adaptację zawodową oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Programy kształcenia są formułowane na fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności KOiIS może być zatrudniony m.in.: w jednostkach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych oraz w organach planowania i nadzoru inwestycji, a także w szkolnictwie wyższym i zawodowym oraz w jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych, itp. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 4

42 podstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, wzorców międzynarodowych, zaleceń stowarzyszeń zawodowych, przykładów dobrych praktyk. W procesie nauczania przekazywanie wiedzy i informacji, jako podstawa kształcenia studentów, w części zastępowana jest uczeniem samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy, oceny, przetwarzania i wykorzystywania do rozwiązywania problemów. W ten sposób Wydział wychowuje absolwentów zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samokształceniem i samorozwojem nadążającym za rozwojem technik i technologii.. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska 3. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Środowiska zostały przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów: wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach, infrastruktury podziemnej miast sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe, procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych, procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska specjalności KOiIS jest przygotowany do programowania i projektowania oraz kierowania budową i eksploatacją: systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, ogrzewczych oraz wewnętrznych instalacji zimnej i ciepłej wody, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych i gazowych - w budownictwie powszechnym i przemysłowym, 4

43 systemów ciepłowniczych dla miast i przemysłu, układów technologicznych oraz instalacji sanitarnych i balneotechnicznych w obiektach służby zdrowia, zakładach przyrodoleczniczych, sanatoryjnych i usług masowych. 4. Lista modułów kształcenia: 4.. Lista modułów obowiązkowych: 4.. Lista modułów kształcenia ogólnego 4... Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min.3 pkt. ECTS): L.p. Kod PRH00 33 FLH Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Własność intelektualna i prawo autorskie Etyka inżynierska Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna KOS_ W4/KI S_W; KOS_ W4/KI S_W; KOS_ W4/KI S_W; KOS_ W4/KI S_W; KOS_K 03/KIS_ K03;K OS_K03/ KIS_ K03; KIS_ W08, KIS_ pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z O KO Ob Z Z O KO Ob typ 7 43

44 3 PKH00 77 K06, KIS_ K04 KIS_ W, Komunikacja społeczna KIS_ K0, Z Z O KO Ob KIS_ K0 Razem ,5 L.p Moduł Języki obce (min. 5 pkt ECTS): Kod JZL00 400BK JZL00 400BK Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa Języki obce 4 KIS_ U T E O P KO Ob Języki obce 4 KIS_ T Z O P KO Ob U06 Razem o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj typ 7 L.p Moduł Zajęcia sportowe (min. pkt ECTS): Kod WFW B K Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba ZAJĘCIA SPORTOWE - wszystkie KIS_ K03 w ć l p s ZZU CNPS łączna Razem pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z O P KO Ob typ 7 44

45 L.p Technologie informacyjne (min. pkt ECTS): Tygodniowa liczba Kod INZ Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa Technologie informacyjne KIS_ T Z O KO Ob W09 Razem Moduł Nauki o zarządzaniu (min pkt. ECTS): o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj typ 7 L.p. Kod EKZ00 6 Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna KIS_ Nauki o zarządzaniu W0, KIS_ K05 Razem ,5 Razem dla modułów kształcenia ogólnego Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z O KO Ob punktów ECTS zajęć BK typ 7 45

46 4.. Lista modułów z zakresu nauk podstawowych L.p. 3 4 Kod MAP00 4 MAP00 4 MAP00 09 MAP Moduł Matematyka Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) ANALIZA MATEMATYCZNA. A ANALIZA MATEMATYCZNA. A ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ A Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna 0;KIS_ W0;KI S_W0; ; 3;KIS_ U0 3;KIS_ U0 3;KIS_ U0 3;KIS_ K0; 0;KIS_ W0;KI S_W0; ; 3;KIS_ U0 3;KIS_ U0 3;KIS_ K0; pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T E O PD Ob T Z O P PD Ob T E O PD Ob T Z O P PD Ob typ 7 46

47 5 6 MAP00 56 MAP00 56 Analiza matematyczna. A Analiza matematyczna. A Razem ;KIS_ W0;KI S_W0; ; 3;KIS_ U0 3;KIS_ U0 3;KIS_ U0 3;KIS_ K0; T E O PD Ob T Z O P PD Ob L.p. Kod FZP Moduł Fizyka Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Fizyka Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna 0, 0, 08;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T E O PD Ob typ 7 47

48 FZP Fizyka 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ W0, 0;KIS_ K0-6;KIS_ K0-6;, 9;KIS_ U0, 9;KIS_ U0, 9;KIS_ U0, T Z O P PD Ob 48

49 Razem ;KIS_ U0, 9;KIS_ U0, 9;KIS_ U0, 9;KIS_ K0-6;KIS_ K0-6; L.p. Kod Moduł Chemia Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa 0, 03;KIS_ W0, Chemia 03;KIS_ 09 W0, 03;KIS_ K0, 6; T E O PD Ob Chemia T Z O P PD Ob o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj typ 7 49

50 09, 5, 0;KIS_ U0, 5, 0;KIS_ U0, 5, 0;KIS_ U0, 5, 0;KIS_ K0, 6; Razem Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych: Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK 50

51 L.p Lista modułów kierunkowych Kod Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe Tygodniowa liczba Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Hałas i wibracja Wentylacja i klimatyzacja Wentylacja i klimatyzacja Wentylacja i klimatyzacja Wentylacja i klimatyzacja Gazownictwo 08;KIS_ W08;KI S_W08; 08; 06;KIS_ W06;KI S_W06; 06;KIS_ W06;KI S_K04; 0;KIS_ U0;KI S_U0;K IS_K04; 06, 09;KIS_ W06;KI S_W06; 06;KIS_ K04; 9;KIS_ U09;KI S_U09;K IS_U09; 4; pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj 5 30 T Z n K Ob T Z n K Ob 5 30 T Z n P K Ob 5 30 T E n K Ob T Z n P K Ob 06;KIS_ T E n K Ob typ 7 5

52 Gazownictwo Chemia wody Chemia wody W06;KI S_W06; 06;KIS_ W06;KI S_W06, 09;KIS_ K03;KI S_K05; 9;KIS_ U0 9;KIS_ U0 9;KIS_ U0 9;KIS_ K03;KI S_K05; 0, 03;KIS_ W0, 03;KIS_ K0; ;KIS_ U0, 5;KIS_ U05;KI S_K0; T Z n P K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob 5

53 Oczyszczanie wody Oczyszczanie wody Oczyszczanie ścieków Oczyszczanie ścieków 0 07;KIS_ W0 07;KIS_ W0 07; 0, ;KIS_ U0, ;KIS_ U0, ;KIS_ U0, ;KIS_ K0, 4;KIS_ K0, 4; 03 ; 07, SZWS_ W0;KI S_W07, SZWS_ W0; 0,, SZWS_ U04;KI S_U0,, SZWS_ U04;KI T E n K Ob T Z n P K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob 53

54 Ochrona powietrza Ochrona powietrza Ochrona powietrza Informatyczne podstawy projektowania - autocad Materiałoznawstwo S_U0,, SZWS_ U04;KI S_K0, 4;KIS_ K0, 4; 0;KIS_ W0,KI S_W03; 07;KIS_ K0; 0 4;KIS_ U04;KI S_U0;K IS_K03; ;KIS_ U0 ;KIS_ U0 ;KIS_ U0 ;KIS_ K0, 6; KIS_W0, KIS_W T Z n K Ob T Z P K Ob T Z n P K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob 54

55 Urządzenia mechaniczne w Inżynierii Środowiska Urządzenia mechaniczne w Inżynierii Środowiska Hydrologia i nauka o Ziemi 4;KIS_W 0, KIS_W0 KIS_W0 8;KIS_W 0, KIS_W0 KIS_W0 8;KIS_K 0;KIS_ K03; 0 08, 3;KIS_ W05, 3;KIS_ W05, 3; 08;KIS_ U0 08;KIS_ U0 08;KIS_ U04; 0 04;KIS_ W0 04;KIS_ W0 04;KIS_ K0; T Z n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob Biologia środowiska T Z n K Ob 55

56 ;KIS_ W0 08;KIS_ W0 08;KIS_ W0 08;KIS_ K0, 3;KIS_ K0, 3; Kanalizacja Kanalizacja Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 05;KIS_ W05;KI S_W05; 3;KIS_ K04; 8;KIS_ U08;KI S_U08;K IS_K03; 4; 05;KIS_ W05, 09;KIS_ W05, 09;KIS_ W03;KI S_W0; 0; 8;KIS_ T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob 56

57 Rysunek techniczny i geometria wykreślna Rysunek techniczny i geometria wykreślna Mechanika i wytrzymałość materiałów U0 8;KIS_ U0 8;KIS_ K0;KI S_K0;K IS_K05; 08,;KIS _W08,;K IS_W08 ;KIS _K0, ; 8, ;KIS_U 08, ;KIS_U 08,, ;KIS_U 08,, ;KIS_K 0, ; 0,KIS_ W0, 04;KIS_ W0,KI S_W0, 04;KIS_ W0,KI S_W0, 04;KIS_ K0, T Z n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob 57

58 Mechanika i wytrzymałość materiałów Wodociągi Wodociągi Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 4;,, 3;KIS_ U0,, 3;KIS_ U0,, 3;KIS_ K0, 4; 05;KIS_ W05, 09;KIS_ W0 05, 09;KIS_ K0;KI S_K0; 8;KIS_ U0 5, 8;KIS_ K0;KI S_K0; 06, 09;KIS_ W06, T Z n P K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob T E n K Ob 58

59 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Podstawy automatyki Biologia środowiska 08, 09;KIS_ W06, 08, 09;KIS_ K0; 9;KIS_ U03;KI S_U0 9;KIS_ K0; 06;KIS_ W06;KI S_W06; 06, 9;KIS_ W06, 9;KIS_ W06, 9; T Z n P K Ob T Z n K Ob 9; T Z n P K Ob 9; T Z n P K Ob SKOS_ W09; T Z n K Ob 5, 8, 0;KIS_ U05, 8, T Z n P K Ob 59

60 ISB ISB Budownictwo Budownictwo Mechanika Płynów Mechanika Płynów 0;KIS_ K0, 6;KIS_ K0, 6; 04;KIS_ W04;KI S_K0; 4;KIS_ U04;KI S_K0; 0 3;KIS_ W0 3;KIS_ W0 3;KIS_ W0 3;KIS_ W0 3;KIS_ W0 3;KIS_ W0 3;KIS_ K03;, ;KIS_ U0, T Z n K Ob T Z n P K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob 60

61 44 03 Mechanika Płynów ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ K03;, ;KIS_ U0, ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ U0, 5, ;KIS_ T Z n P K Ob 6

62 ISB ISB Informatyczne Podstawy Projektowania Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami Podstawy ochrony środowiska Termodynamika Termodynamika Podsatwy elektrotechniki Geodezja i fotogrametria Geodezja i fotogrametria Razem K03; T Z n P K Ob 3 07;KIS_ W07;KI S_W09; 09; 0;KIS_ U0;KI S_U0; T Z n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob T E n K Ob T Z n P K Ob T Z n K Ob T Z n K Ob T Z n P K Ob Razem (dla modułów kierunkowych): Łączna liczba w ć l p s Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 6

63 4. Lista modułów wybieralnych 4.. Lista modułów kierunkowych L.p. Kod ISS08 394BK ISS08 394BK 3 ISS08 394BK 4 ISS08 394BK 4... Moduł wybieralne kierunkowe(min. 6 pkt ECTS): Tygodniowa liczba Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) pkt. ECTS PO-W07-BL.K.WYB.IS KIS_ W05, KIS_ W06 KIS_ W07, PO-W07-BL.K.WYB.IS KIS_ W05 KIS_ W06, KIS_ W07 PO-W07-BL.K.WYB.IS KIS_ U04 PO-W07-BL.K.WYB.IS KIS_ W05 KIS_ W06, KIS_ W07 Razem zajęć BK Forma w Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ć ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj 5 30 T Z n K W T Z n K W T Z n P K W T Z n K W typ 7 63

64 Razem dla modułów kierunkowych: Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 3 w ć l p s Lista modułów specjalnościowych L.p Kod Moduł Przedmioty specjalnościowe (np. cała specjalność) (min.3 pkt ECTS): Tygodniowa liczba Nazwa (grupę oznaczyć symbolem GK) Hałas i wibracja Wentylacja i klimatyzacja 3 Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa 08, SKOS_ W0 SKOS_ U04;SK OS_U04; SKOS_ U04;SK OS_U04; SKOS_ W0;S KOS_W 0;SKO S_W0; SKOS_ U05;SK OS_U05; SKOS_ U06; SKOS_ U05;SK OS_U05; SKOS_ U06; pkt. ECTS Forma zajęć BK Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa o charakt. praktycznym 5 6 rodzaj T Z n P S Ob T Z n P S Ob T E n S Ob T Z n P S Ob T Z n P S Ob typ 7 64

65 Chłodnictwo Wentylacja oddymiająca Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 3 Instalacje i urządzenia gazowe Instalacje i urządzenia gazowe SKOS_ W0;S KOS_W 0; SKOS_ W0;S KOS_W 0;SKO S_W0; 8, SKOS_ U0 SKOS_ U05;KI S_U0 8, SKOS_ U0 SKOS_ U05;KI S_U0 8, SKOS_ U0 SKOS_ U05, SKOS_ U06;KI S_K0;K IS_K0; 5; SKOS_ W03;S KOS_W 03;KIS_ K03;KI S_K05; SKOS_ U05, SKOS_ U06;SK OS_U05, T Z n S Ob T Z n S Ob T Z n P S Ob T Z n S Ob T Z n P S Ob 65

66 Uzdrowiska i zakłady odnowy biologicznej Uzdrowiska i zakłady odnowy biologicznej Niekonwencjonalne źródła energii Ekonomika gospodarki cieplnej Ciepłownictwo Ciepłownictwo Ciepłownictwo SKOS_ U06;SK OS_U05, SKOS_ U06;KI S_K03;K IS_K05; 05, 09, SKOS_ W0;S KOS_W 0;SKO S_W0; KIS_K0 ; SKOS_ U0, SKOS_ U03 SKOS_ W0;S KOS_W 0; SKOS_ W0;S KOS_W 0;SKO S_W0;S KOS_ W0;S KOS_W 0;SKO S_W0; SKOS_ U0;SK OS_U04; SKOS_ W04;S KOS_W 04;SKO S_W04; SKOS_ U05;SK OS_U05; SKOS_ T Z n S Ob T Z P S Ob T Z n S Ob T Z n S Ob T Z n P S Ob T E n S Ob T Z n P S Ob 66

67 Ciepłownictwo Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej 0 SKOS_ W0 Seminarium dyplomowe SKOS_ U0 Razem 4 U05; SKOS_ U05;SK OS_U05; T Z n P S Ob SKOS_ U05; SKOS_ W0; T Z n S Ob SKOS_ U04; T Z n P S Ob T Z P S Ob Razem dla modułów specjalnościowych: Łączna liczba Łączna liczba ZZU Łączna liczba CNPS Łączna liczba punktów ECTS w ć l p s punktów ECTS zajęć BK 67

68 a. Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki Obowiązkowa studencka praktyka zawodowa punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK Tryb zaliczenia praktyki Kod 0, Po zakończeniu praktyki Student zobowiązany jest do przedłożenia Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk sprawozdania z prac, w których uczestniczył, bądź które prowadził samodzielnie. Sprawozdanie powinno być zaakceptowane i zaopiniowane przez Opiekuna Studenta w miejscu odbywania praktyki. Student uzyskuje zaliczenie za odbytą praktykę. 047K Czas trwania praktyki Cel praktyki Cztery tygodnie. Poznanie struktury przedsiębiorstwa, zakresu jego działalności i zasad zarządzania.. Zapoznanie się z etapami realizacji inwestycji w zakresie instalacji grzewczych, wentylacyjnych i sanitarnych. 3. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną rozwiązań konstrukcyjnych określonych urządzeń. 4. Zapoznanie się z technologią wykonywania urządzeń w zakładach produkcyjnych. 5. Współudział w budowie instalacji (po przeszkoleniu BHP). 6. Współudział w uruchamianiu instalacji i urządzeń (po przeszkoleniu BHP). 7. Zapoznanie się z konkretnymi rozwiązaniami instalacji i urządzeń pracujących oraz z techniką ich obmiarów. 8. Poznanie zasad rozliczeń robót montażowych. 9. Poznanie sposobu doboru urządzeń według zasad producenta. 0. Poznanie zasad doradztwa i sprzedaży wyrobów instalacyjnych.. Rozpoczęcie samodzielnej aktywności zawodowej.. Przygotowanie studenta do pracy w zespole. 3. Poznanie wartości pracy na różnych stanowiskach. 4. Możliwości zaprezentowania swoich umiejętności na rynku pracy i wybór formy działalności zawodowej na przyszłość. 5. Nabycie doświadczeń praktycznych i pogłębienie wiedzy z dziedziny inżynierii środowiska.

69 b. Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej inżynierska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 5 34D Charakter pracy dyplomowej Praca dyplomowa w formie projektu inżynierskiego. Na Kierunku studiów Inżynieria Środowiska zalecane są prace projektowe i badawcze. Inżynierska praca dyplomowa projektowa powinna zawierać: przedstawienie problematyki na podstawie przeglądu aktualnych rozwiązań oraz standardów technicznych/technologicznych, określenie celu i zakresu pracy, założenia do projektu, koncepcję rozwiązań technicznych, projekt. Inżynierska praca dyplomowa badawcza powinna zawierać: przedstawienie problemu badawczego w oparciu o krótki przegląd literatury, określenie celu i zakresu pracy, zastosowanie określonych metod badawczych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych, prezentację i omówienie wyników badań, sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań. punktów ECTS BK 69

70 5. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, kolokwium ćwiczenia test, kolokwium, udział w dyskusji problemów, aktywność laboratorium test, wejściówka, sprawozdanie z laboratorium projekt obrona projektu seminarium udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej praktyka raport z praktyki praca dyplomowa przygotowana praca dyplomowa 6. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup oznaczonych kodem BK ) ECTS 7. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów 8 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych. Łączna liczba punktów ECTS 8 8. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów 74 obowiązkowych. punktów ECTS z przedmiotów 0 wybieralnych. Łączna liczba punktów ECTS 94 70

71 9. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem O) punktów ECTS 0. Łączna liczba punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 30 % całkowitej liczby punktów ECTS) 5 punktów ECTS. Zakres egzaminu dyplomowego Wentylacja i klimatyzacja Instalacje sanitarne i gazownictwo Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych /grup lub wszystkich w poszczególnych modułach Każdy kurs z planu studiów powinien być zaliczony nie później niż w ciągu dwóch najbliższych semestrów, w których kurs jest oferowany. 3. Plan studiów (załącznik nr ) Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana Zał. nr do ZW 33/0 7

72 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych PROGRAM KSZTAŁCENIA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ: Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów (ZWUŚiZO) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość: 5. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. 6. Program studiów zał. Nr. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

73 . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW 33/0 Zał. nr do Programu kształcenia semestrów:7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:0 Wymagania wstępne: Określone są w zarządzeniu- Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej. Możliwość kontynuacji studiów: II-go stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, kierunki pokrewne np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny itp. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier kwalifikacje I stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą 73

74 fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności ZWUŚiZO może być zatrudniony m.in.: w placówkach badawczo-projektowych przy opracowywaniu technologii urządzeń do oczyszczania wód, ścieków, przeróbki i utylizacji osadów, w jednostkach wykonawstwa inwestycji, pełniąc nadzór nad montażem i rozruchem obiektów, w służbach eksploatacyjnych urządzeń i obiektów technologicznych, w instytucjach nadzorująco-kontrolujących ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, służby kontrolne zakładów przemysłowych, itp.), prowadząc pomiary oraz wykonując inne czynności kontrolne stanu zanieczyszczenia komponentów środowiska, w podmiotach kompletacji dostaw i handlu urządzeń i instalacji, a także doradztwa technicznego, w jednostkach naukowo-badawczych nad opracowywaniem technologii przemian zanieczyszczeń w środowisku, w szkolnictwie średnim i zawodowym, w organach administracji państwowej uczestnicząc w programowaniu i planowaniu inwestycji ekologicznych oraz gospodarki przestrzennej, itp. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 74

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210 1. Opis ogólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr do ZW 1/019 Zał. nr do Programu studiów 1.1 semestrów: 7 1. Całkowita punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 10 1. zajęć: 550 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM SZTAŁCENIA WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISA IERUNE: OCHRONA ŚRODOWISA z obszaru nauk technicznych POZIOM SZTAŁCENIA: I stopień, inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny:

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: Zał. nr 1 do ZW 1/019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (dyscyplina

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia.. Imię i Nazwisko. Nr albumu *.. Pan dr inż. Wojciech Cieżak Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr..

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem.

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem. Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW PROGRAMY I PLANY STUDIÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE... 5 PROGRAM NAUCZANIA... 6 PLAN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMU STUDIÓW

KARTA PROGRAMU STUDIÓW KARTA PROGRAMU STUDIÓW Załącznik nr 13 do Księgi Jakości Kształcenia Nazwa programu (kierunku studiów): INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Nazwa wydziału: WYDZIAŁ MECHANICZNY program uchwała Rady Wydziału z dnia obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ochrony Atmosfery

Inżynieria Ochrony Atmosfery Inżynieria Ochrony Atmosfery poniedziałek, 23 listopada 2015 KATEDRA KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA, GAZOWNICTWA I OCHRONY POWIETRZA - ZESPÓŁ OCHRONY ATMOSFERY (W7/K3), ZAKŁAD EKOLOGISTYKI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja związana z programem studiów

1. Dokumentacja związana z programem studiów Załącznik Nr 1 Uchwały Nr 70/14 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 09 września 2014 r. 1. Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 72/15 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16 czerwca 2015 r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 1 do Uchwały 66/18 Rady WMP.SNŚ UKSW w Warszawie z 19.06.2018 roku Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW /0 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka,

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 Matematyka 1 45 1E 2 -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu Zał. nr 12 do Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów niestacjonarnych I stopnia obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Semestr 1 Matematyka 1 45 15E

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od 1.10.2015) PWSZ w Kaliszu kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj studiów: niestacjonarne II stopnia (sem. I) STUDIA NIESTACJONARNE sem. I Suma godzin (egz.) Liczba godz.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis Liczba semestrów: Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Obowiązuje od 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Informatyka, Systemy i sieci komputerowe) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1-3/5/2017 Rady WFCh z dnia 11.05.2017 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis Kierunek: Telekomunikacja Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki. Opis Liczba semestrów: 4 PROGRAM STUDIÓW Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie)

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie) Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Technologia chemiczna D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia (3

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr do ZW /0 Załącznik nr Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności dyplomowania

Wybór specjalności dyplomowania Wybór specjalności dyplomowania Wrocław 2013 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Inżynieria ochrony atmosfery (I-15) Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne (I-33) Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowywanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA Zał. nr 5 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr 2 do ZW /2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH w TURKU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH w TURKU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH w TURKU Instytut/Katedra --- (Wydział nie jest podzielony na instytuty ani katedry) PROGRAM KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Thesis. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praca dyplomowa. Thesis. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA RZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Thesis Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 raca dyplomowa A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Przedmioty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny:

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: Zał. nr 1 do ZW 1/019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (dyscyplina

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska Numer modułu Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska MODUŁ ECTS Egz. Zal. R-m. Wyk. Ćw. Lab. Ćw. audyt. Ćw. ter. I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 w ć w ć w ć w ć w ć w ć w ć IS_01 Język obcy

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo