PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria Ochrony Atmosfery (IOA) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość: 1. Program studiów zał. nr. Plan studiów zał. nr Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od *niepotrzebne skreślić 1

2 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /01 Zał. nr do Programu kształcenia semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 10 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): Określone są w zarządzeniu - Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier kwalifikacje I stopnia Możliwość kontynuacji studiów: II-go stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, kierunki pokrewne np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny itp. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli

3 jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Inżynieria Ochrony Atmosfery może być zatrudniony m.in. w: - specjalistycznych biurach projektów o profilu instalacyjnym i ochrony środowiska (w tym również ochrony atmosfery), - przedsiębiorstwach produkcji urządzeń i aparatury instalacyjnej oraz w przedsiębiorstwa produkcji urządzeń oczyszczania gazów odlotowych, - przedsiębiorstwach montażowych instalacji ochrony środowiska i instalacji przemysłowych oraz oczyszczania gazów odlotowych, - służbach ochrony środowiska w jednostkach przemysłowych i administracji, - wydziałach ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej (wojewódzkich i powiatowych), - inspekcjach ochrony środowiska, - służbach sanitarno-epidemiologicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Misja Wydziału Inżynierii Środowiska wpisuje się w misję i strategię rozwoju Politechniki Wrocławskiej określone w dokumencie pt.: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym celem jest- tworzenie kompetentnej przyszłości Naszej Uczelni poprzez siłę i potencjał

4 Wydziału, którego działalność i osiągnięcia widoczne są w skali Uczelni, Polski i świata. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w ramach swojej działalności, konsekwentnie dąży do przekazywania studentom, doktorantom i absolwentom wydziału takiego zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe. Programy kształcenia harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejszą adaptację zawodową oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Programy kształcenia są formułowane na podstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, wzorców międzynarodowych, zaleceń stowarzyszeń zawodowych, przykładów dobrych praktyk. W procesie nauczania przekazywanie wiedzy i informacji, jako podstawa kształcenia studentów, w części zastępowana jest uczeniem samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy, oceny, przetwarzania i wykorzystywania do rozwiązywania problemów. W ten sposób Wydział wychowuje absolwentów zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samokształceniem i samorozwojem nadążającym za rozwojem technik i technologii.. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Środowiska zostały przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów: 4

5 - wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach, - infrastruktury podziemnej miast sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe, - procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych, - procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery jest przygotowany do: - planowania, projektowania, kierowania wykonawstwem i eksploatacją oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie: procesów, technologii, urządzeń i instalacji do unieszkodliwiania gazów odlotowych wraz zagospodarowaniem powstających przy tym odpadów i wykorzystaniem ciepła odpadowego oraz metod i systemów kontroli stanu skażenia środowiska, - kompleksowego rozwiązywania problemów uciążliwości zakładu przemysłowego z punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi oraz ma gruntowne przygotowanie z podstaw projektowania procesów oczyszczania gazów i utylizacji ścieków, - programowania inwestycji z punktu widzenia ochrony środowiska, a także posiada znaczny zasób wiedzy z zakresu wentylacji i instalacji przemysłowych, oczyszczania ścieków przemysłowych i odnowy wody oraz utylizacji i gromadzenia przemysłowych odpadów stałych. 5

6 L. p. 4. Lista modułów kształcenia: 4.1. Lista modułów obowiązkowych: Lista modułów kształcenia ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 4 pkt. ECTS): Kod kursów Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna 1 PRH Prawo własności intelektualnej 1 1 FLH Etyka w biznesie 1 1 L. p. pkt. ECTS Forma Razem Moduł Języki obce (min. 5 pkt. ECTS): Kod kursów 1 JZL100400B K JZL100400B K Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 6 KO kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T Z O KO Ob ,5 T Z O KO Ob. w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T Z O P KO Ob Język obcy B Język obcy B T Z O P KO Ob 6 Razem

7 L. p Moduł Zajęcia sportowe (min. 1 pkt. ECTS): Kod kursów 1 WFW BK L. p. Kod kursów Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma Zajęcia sportowe 6 Razem Moduł Nauki o zarządzaniu (min. 1 pkt. ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T Z O P KO Ob. w ć l p s ZZU CNPS łączna 1 EKZ Ekonomia i prawo dla inżynierów 1, 4 Razem pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym ,5 T Z O KO Ob. L. p Technologie informacyjne (min. pkt. ECTS): Tygodniowa Kod kursów Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1 INS Technologie informacyjne T Z KO Ob. 08, 1 15, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma zajęć BK 1 kursów Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa kursów o charakt. prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym 5 7

8 4 Razem Razem dla modułów kształcenia ogólnego ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s Lista modułów z zakresu nauk podstawowych L. p. Kod kursów Moduł Matematyka Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna 1 MAS Analiza matematyczna 1.1 A 0 MAS Analiza matematyczna 1.1 A 1,, 4, 5, pkt. ECTS Forma 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T E PD Ob T Z P PD Ob 8

9 MAS00000 Algebra z geometrią analityczną A T E PD Ob 4 MAS00000 Algebra z geometrią analityczną A 1, 4, 5, ,5 T Z P PD Ob 5 MAS00000 Analiza matematyczna.1a T Z KO Ob 6 MAS00000 Analiza matematyczna.1a, 4, 5, T Z P KO Ob Razem ,5 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 9

10 L. p. Kod kursów Moduł Fizyka Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T E KO Ob 1 FZS Fizyka 0 FZS Fizyka T Z P KO Ob, Razem L. p. Kod kursów Moduł Chemia Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna 1 ISS10109 Chemia 0, ISS10109 Chemia 1, pkt. ECTS Forma Razem Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T E PD Ob ,5 T Z P PD Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 10

11 L. p. Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych: 4.1. Lista modułów kierunkowych Kod kursów ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe (min. 11 pkt. ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1 ISS Podstawy ochrony środowiska 0, ISS10116 Biologia w inżynierii środowiska 1 0, 08, ISS10117 Informatyczne podstawy projektowania 1 4, K1IS_U1 4 ISS Rysunek techniczny i geometria wykreślna 1 08, pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T Z K Ob T Z K Ob ,5 T Z P K Ob ,5 T Z K Ob. 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 11

12 4 5 ISS Rysunek techniczny i geometria wykreślna 8, K1IS_U1 4 6 ISS10118 Podstawy elektrotechniki 1 0, 09, 08, 7 ISS1010 Informatyczne podstawy projektowania - AutoCAD 4, K1IS_U1 1 8 ISS Termodynamika 04, 14, 1 9 ISS Termodynamika, K1IS_U1 10 ISS Biologia w inżynierii środowiska 5, 8, K1IS_U1 0, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) T Z P K Ob ,5 T Z K Ob T Z P K Ob T E K Ob T Z P K Ob T Z P K Ob 1

13 ,, 6 11 ISS10100 Hydrologia i nauka o Ziemi 0, 04, 1 ISS10119 Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska 04, 05, 09 1 ISS10119 Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska 1, 4, 8, K1IS_06 14 ISS Mechanika i wytrzymałość materiałów 0 0, 04, 4 15 ISS Mechanika i wytrzymałość materiałów 1, 16 ISS Materiałoznawstwo 1 0, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) T Z K Ob T Z K Ob ,5 T Z P K Ob T Z K Ob ,5 T Z P K Ob ,5 T Z K Ob 1

14 04, 08, 17 ISB Budownictwo ,5 T Z K Ob 04, 1 18 ISB Budownictwo ,5 T Z P K Ob 4 19 ISS Wymiana ciepła ,5 T Z K Ob 04, 14, 1 0 ISS Wymiana ciepła ,5 T Z P K Ob, K1IS_U1 1 ISS10114 Wodociągi T E K Ob 04, 05, 09, 14, ISS Mechanika płynów 04, T E K Ob 14 ISS Mechanika płynów ,5 T Z P K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 14

15 , K1IS_U1 1 4 ISS Mechanika płynów 1, 5, K1IS_U1 5 ISS Chemia wody 0, 0 6 ISS Chemia wody 1, 5, 7 ISS10107 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 1 05, 09, 8 ISS10109 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 1 06, 08, 09, 1 9 ISS10109 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 1 1, 9, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) ,5 T Z P K Ob T E K Ob ,5 T Z P K Ob T Z K Ob T E K Ob ,5 T Z P K Ob 15

16 1 0 ISS Wentylacja i klimatyzacja 1 06, 1 ISS Wentylacja i klimatyzacja 1 1 K1IS_U1 0, ISB00000 Geodezja i fotogrametria 1 04, ISB00000 Geodezja i fotogrametria 1 5, 4 ISS Gazownictwo 06, 09 5 ISS Gazownictwo, 4, 9,, 5 6 ISS Wodociągi, 4, 5, 8, K1IS_U1 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) T Z K Ob ,5 T Z P K Ob ,5 T Z K Ob ,5 T Z P K Ob T E K Ob T Z P K Ob T Z P K Ob 16

17 1 7 ISS10101 Ochrona powietrza T Z K Ob 0, 07, 8 ISS10101 Ochrona powietrza ,5 T Z P K Ob, 9 ISS Oczyszczanie wody T E K Ob 0, 07, ISS Podstawy automatyki ,5 T Z K Ob ISS Hałas i wibracja ,5 T Z K Ob 08, 4 ISS Wentylacja i klimatyzacja ,5 T E K Ob 06, 09 4 ISS Wentylacja i klimatyzacja T Z P K Ob 9, 4 44 ISS10107 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ,5 T E K Ob ISS10107 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ,5 T Z P K Ob 9 46 ISS10107 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ,5 T Z P K Ob 9, 47 ISS10111 Oczyszczanie wody K1IS_U T Z P K Ob 0, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 17

18 K1IS_U1, 4 48 ISS10111 Gospodarka odpadami T Z K Ob 07, ISS10104 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne T Z P K Ob 4, 8,, 5 50 ISS Kanalizacja T E K Ob 05,, 51 ISS10106 Oczyszczanie ścieków T E K Ob 0, 07, 14 5 ISS Ochrona powietrza T Z P K Ob 4, K1IS_U1 0, 5 ISS Gospodarka odpadami T Z P K Ob 07, K1IS_U ISS Oczyszczanie ścieków K1IS_U T Z P K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 18

19 0, K1IS_U1, 4 55 ISS10104 Kanalizacja 8,, 5 Razem Razem (dla modułów kierunkowych): ZZU CNPS T Z P K Ob punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 19

20 L. p. 4. Lista modułów wybieralnych 4..1 Lista modułów kierunkowych Kod kursów 1 ISS101001B K ISS101001B K ISS101001B K 4 ISS101001B K 5 ISS101001B K Moduł przedmioty wybieralne (min. 5 pkt. ECTS) (wybór kursów): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Gospodarka surowcami 1 0, 0, 07, Metody pomiarów i ograniczania emisji związków zapachowych Statystyczna analiza danych w inżynierii środowiska Metody numeryczne w ochronie i inżynierii środowiska 1 0, Niezawodność wodociągów i kanalizacji 1 05, pkt. ECTS Forma 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym ,5 T Z K W ,5 T Z K W ,5 T Z K W ,5 T Z K W ,5 T Z K W 0

21 6 ISS101001B K 7 ISS101001B K 8 ISS101001B K 9 ISS101001B K 10 ISS101001B K 11 ISS101001B K 1 ISS101001B K 08, 1 Instalacje ciepła technologicznego ,5 T Z K W 06 Lód i zlodowacenia ,5 T Z K W 0, 0 Kosztorysowanie T Z K W 05, 1 Kosztorysowanie ,5 T Z P K W 4 Opracowania środowiskowe T Z K W 08 Opracowania środowiskowe ,5 T Z P K W, 4,, 5 Biogaz a ochrona atmosfery T Z K W 0, 04, 06, 07, 09, 14, Razem BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 1

22 L. p. Razem dla modułów kierunkowych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK w ć l p s Lista modułów specjalnościowych Kod kursów Moduł Przedmioty specjalnościowe (np. cała specjalność) (min. 4 pkt. ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1 ISS Ograniczenie emisji CO S1IOA_ W0 S1IOA_ W0,, 5 ISS Ocena oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko ISS Ocena oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko 1 0, S1IOA_ W04,, 5 1 K1IS_U1 S1IOA_ U0, pkt. ECTS Forma 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T Z S Ob ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob.

23 5 4 ISS Prognozowanie zanieczyszczeń atmosfery 07, S1IOA_ W0, 1 5 ISS10105 Urządzenia procesowe w inżynierii ochrony powietrza 6 ISS10105 Urządzenia procesowe w inżynierii ochrony powietrza S1IOA_ W0 K1IS_U1 S1IOA_ U05,, 5 7 ISS Odpylanie gazów S1IOA_ W0 S1IOA_ W0, S1IOA_ W04 8 ISS Odpylanie gazów 1 K1IS_U1 S1IOA_ U05 9 ISS Procesy jednostkowe w ochronie powietrza S1IOA_ W01 10 ISS Procesy jednostkowe w ochronie powietrza 4, K1IS_U1 S1IOA_ U04, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) T Z S Ob T Z S Ob T Z P S Ob T E S Ob ,5 T Z P S Ob T E S Ob T Z P S Ob

24 , 4, K1OS_K ISS10110 Ochrona atmosfery a OŹE 1 S1IOA_ W0 S1IOA_ W0, S1IOA_ W04, S1IOA_0 5 1 ISS10110 Ochrona atmosfery a OŹE 1 S1IOA_ U0 S1IOA_ U0, S1IOA_ U05, S1IOA_ U07 1 ISS Pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza 0, S1IOA_W 0, 1 14 ISS Pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza 5, S1IOA_U 04, 1, 15 ISS10114 Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych 1, S1IOA_W 0 S1IOA_W 0, S1IOA_W ISS10114 Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych 1 K1IS_U10, K1IS_U11, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob T Z S Ob T Z P S Ob T Z S Ob ,5 T Z P S Ob. 4

25 , 4, S1IOA_U 05,,, 4 17 ISS10114 Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych K1IS_U10, K1IS_U11,, 4, S1IOA_U 05,,, 4 18 ISS Laboratorium oczyszczania gazów 5, 7, S1IOA_ U04,, 4, 5 19 ISS Seminarium dyplomowe K1IS_U1 S1IOA_ U0, S1IOA_ U0, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) T Z P S Ob T Z P S Ob T Z P S Ob 5

26 Razem 1 6 S1IOA_ U06,,, Razem dla modułów specjalnościowych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 6

27 4. Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki punktów ECTS 0,1 Czas trwania praktyki Cztery tygodnie Obowiązkowa studencka praktyka zawodowa punktów ECTS zajęć BK 1 Tryb zaliczenia praktyki Kod Po zakończeniu praktyki student zobowiązany jest do przedłożenia pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk sprawozdania z prac, w których uczestniczył, bądź które prowadził samodzielnie. Sprawozdanie powinno być zaakceptowane i zaopiniowane przez opiekuna studenta w miejscu odbywania praktyki. Student uzyskuje zaliczenie za odbytą praktykę. Cel praktyki ISS Zapoznanie się z zakładowymi przepisami BHP.. Poznanie struktury organizacyjnej zakładu/przedsiębiorstwa.. Zapoznanie się z etapami realizacji inwestycji (od koncepcji przez projektowanie do wykonawstwa) w zakresie ochrony powietrza. 4. Rozwiązywanie problemów ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi, poznanie zagadnień związanych z planowaniem, wykonawstwem i eksploatacją wszelkich urządzeń służących do unieszkodliwiania gazów odlotowych, zagospodarowaniem powstających w tych procesach odpadów, a także poznanie systemów kontroli stanu skażenia środowiska atmosferycznego. 5. Uczestnictwo w pracach związanych z rozruchem obiektów lub nadzorem i kontrolą w trakcie ich eksploatacji. 6. W przypadku odbywania praktyki w instytucjach kontrolujących stan czystości środowiska uczestnictwo w pomiarach oraz interpretacji danych pochodzących z monitoringu. 7. Rozpoczęcie samodzielnej aktywności zawodowej. 8. Przygotowanie studenta do pracy w zespole. 9. Poznanie wartości pracy na różnych stanowiskach. 10. Możliwości zaprezentowania swoich umiejętności na rynku pracy i wybór formy działalności zawodowej na przyszłość. 11. Nabycie doświadczeń praktycznych i pogłębienie wiedzy z dziedziny inżynierii środowiska. 7

28 4.4 Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej inżynierska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS Kod 1 15 ISS10114 Charakter pracy dyplomowej Praca dyplomowa w formie projektu inżynierskiego. Na kierunku studiów Inżynieria Środowiska zalecane są prace projektowe i badawcze. Inżynierska praca dyplomowa projektowa powinna zawierać: przedstawienie problematyki na podstawie przeglądu aktualnych rozwiązań oraz standardów technicznych/technologicznych, określenie celu i zakresu pracy, założenia do projektu, koncepcję rozwiązań technicznych, projekt. Inżynierska praca dyplomowa badawcza powinna zawierać: przedstawienie problemu badawczego w oparciu o krótki przegląd literatury, określenie celu i zakresu pracy, zastosowanie określonych metod badawczych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych, prezentację i omówienie wyników badań, sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań. punktów ECTS BK 1 5 8

29 5. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, kolokwium ćwiczenia test, kolokwium, udział w dyskusji problemów, aktywność laboratorium test, wejściówka, sprawozdanie z laboratorium projekt obrona projektu seminarium udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej praktyka raport z praktyki praca dyplomowa przygotowana praca dyplomowa 6. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla kursów/ grup kursów oznaczonych kodem BK 1 ) 84,1 ECTS 7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów 8 obowiązkowych punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych punktów ECTS 8 8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów 68 obowiązkowych punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych punktów ECTS 101 9

30 9. Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS kursów/grup kursów oznaczonych kodem O) 11 punktów ECTS 10. punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 0 % całkowitej liczby punktów ECTS) 6 punkty ECTS 11. Zakres egzaminu dyplomowego Wentylacja i klimatyzacja Oczyszczanie gazów Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń 1. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych kursów/grup kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych modułach Każdy kurs z planu studiów powinien być zaliczony w semestrze, w którym jest oferowany. 1. Plan studiów (załącznik nr ) Zał. nr 1 do ZW /01 0

31 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki SPECJALNOŚĆ: Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne (KOiIS) JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość:. Program studiów zał. nr 4. Plan studiów zał. nr Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od *niepotrzebne skreślić Zał. nr do ZW /01 1

32 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do Programu kształcenia semestrów: 7 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 10 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): Określone są w zarządzeniu - Warunki i tryb rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej. Możliwość kontynuacji studiów: II-go stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, kierunki pokrewne np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny itp. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier kwalifikacje I stopnia Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B Europejskiego Systemu Opisu

33 Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne może być zatrudniony m.in.: w jednostkach projektowych,wykonawczych i eksploatacyjnych oraz w organach planowania i nadzoru inwestycji, a także w szkolnictwie wyższym i zawodowym oraz w jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych, itp. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Misja Wydziału Inżynierii Środowiska wpisuje się w misję i strategię rozwoju Politechniki Wrocławskiej określone w dokumencie pt.: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym celem jest tworzenie kompetentnej przyszłości Naszej Uczelni poprzez siłę i potencjał Wydziału, którego działalność i osiągnięcia widoczne są w skali Uczelni, Polski i świata. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w ramach swojej działalności, konsekwentnie dąży do przekazywania studentom, doktorantom i absolwentom wydziału takiego zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe. Programy kształcenia harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejszą adaptację zawodową oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Programy kształcenia są formułowane na podstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, wzorców międzynarodowych, zaleceń stowarzyszeń zawodowych, przykładów dobrych praktyk. W procesie nauczania

34 przekazywanie wiedzy i informacji, jako podstawa kształcenia studentów, w części zastępowana jest uczeniem samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy, oceny, przetwarzania i wykorzystywania do rozwiązywania problemów. W ten sposób Wydział wychowuje absolwentów zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samokształceniem i samorozwojem nadążającym za rozwojem technik i technologii.. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Środowiska zostały przedstawione w niniejszym Programie Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów: - wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach, - infrastruktury podziemnej miast sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe, - procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych, - procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska specjalności Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne jest przygotowany do programowania i projektowania oraz kierowania budową i eksploatacją: - systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, ogrzewczych oraz wewnętrznych instalacji zimnej i ciepłej wody, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych i gazowych w budownictwie powszechnym i przemysłowym, - systemów ciepłowniczych dla miast i przemysłu, - układów technologicznych oraz instalacji sanitarnych i balneotechnicznych w obiektach służby zdrowia, zakładach przyrodoleczniczych, sanatoryjnych i usług masowych. 4

35 L. p. 4. Lista modułów kształcenia: 4.1. Lista modułów obowiązkowych: Lista modułów kształcenia ogólnego Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 4 pkt. ECTS): Kod kursów Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna 1 PRH Prawo własności intelektualnej 1 1 FLH Etyka w biznesie 1 1 L. p. pkt. ECTS Forma Razem Moduł Języki obce (min. 5 pkt. ECTS): Kod kursów 1 JZL100400B K JZL100400B K Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 6 KO kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T Z O KO Ob ,5 T Z O KO Ob. w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T Z O P KO Ob Język obcy B Język obcy B T Z O P KO Ob 6 Razem

36 L. p Moduł Zajęcia sportowe (min. 1 pkt. ECTS): Kod kursów 1 WFW BK L. p. Kod kursów Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa 1 INS Technologie informacyjne T Z KO Ob. 08, 1 15, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma Zajęcia sportowe 6 Razem Moduł Nauki o zarządzaniu (min. 1 pkt. ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T Z O P KO Ob. w ć l p s ZZU CNPS łączna 1 EKZ Ekonomia i prawo dla inżynierów 1, 4 L. p. Kod kursów Razem Technologie informacyjne (min. pkt. ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym ,5 T Z O KO Ob. w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma zajęć BK 1 kursów Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia ogólnouczelniany 4 Kurs/grupa kursów o charakt. prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym 5 6

37 L. p. 4 Razem Razem dla modułów kształcenia ogólnego ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s Lista modułów z zakresu nauk podstawowych Kod kursów Moduł Matematyka Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna 1 MAS Analiza matematyczna 1.1 A 0 MAS Analiza matematyczna 1.1 A 1,, 4, 5, pkt. ECTS Forma 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T E PD Ob T Z P PD Ob 7

38 MAS00000 Algebra z geometrią analityczną A T E PD Ob 4 MAS00000 Algebra z geometrią analityczną A 1, 4, 5, ,5 T Z P PD Ob 5 MAS00000 Analiza matematyczna.1a T Z KO Ob 6 MAS00000 Analiza matematyczna.1a, 4, 5, T Z P KO Ob Razem ,5 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 8

39 L. p. Kod kursów Moduł Fizyka Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T E KO Ob 1 FZS Fizyka 0 FZS Fizyka T Z P KO Ob, Razem L. p. Kod kursów Moduł Chemia Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa w ć l p s ZZU CNPS łączna 1 ISS10109 Chemia 0, ISS10109 Chemia 1, pkt. ECTS Forma Razem Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T E PD Ob ,5 T Z P PD Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 9

40 Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s L. p Lista modułów kierunkowych Kod kursów Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe (min. 11 pkt. ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1 ISS Podstawy ochrony środowiska 0, ISS10116 Biologia w inżynierii środowiska 1 0, 08, ISS10117 Informatyczne podstawy projektowania 1 4, K1IS_U1 4 ISS Rysunek techniczny i geometria wykreślna 1 08, pkt. ECTS Forma 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T Z K Ob T Z K Ob ,5 T Z P K Ob ,5 T Z K Ob. 40

41 4 5 ISS Rysunek techniczny i geometria wykreślna 8, K1IS_U1 4 6 ISS10118 Podstawy elektrotechniki 1 0, 09, 08, 7 ISS1010 Informatyczne podstawy projektowania - AutoCAD 4, K1IS_U1 1 8 ISS Termodynamika 04, 14, 1 9 ISS Termodynamika, K1IS_U1 10 ISS Biologia w inżynierii środowiska 5, 8, K1IS_U1 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) T Z P K Ob ,5 T Z K Ob T Z P K Ob T E K Ob T Z P K Ob T Z P K Ob 41

42 0,,, 6 11 ISS10100 Hydrologia i nauka o Ziemi 0, 04, T Z K Ob 1 ISS10119 Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska T Z K Ob 04, 05, 09 1 ISS10119 Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska ,5 T Z P K Ob, 4, 8, K1IS_06 14 ISS Mechanika i wytrzymałość materiałów T Z K Ob 0 0, 04, 4 15 ISS Mechanika i wytrzymałość materiałów ,5 T Z P K Ob, 16 ISS Materiałoznawstwo ,5 T Z K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4

43 0, 04, 08, 17 ISB Budownictwo 1 04, 1 18 ISB Budownictwo ISS Wymiana ciepła 1 04, 14, 1 0 ISS Wymiana ciepła 1, K1IS_U1 1 ISS10114 Wodociągi 1 04, 05, 09, 14, ISS Mechanika płynów 04, 14 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) ,5 T Z K Ob ,5 T Z P K Ob ,5 T Z K Ob ,5 T Z P K Ob T E K Ob T E K Ob 4

44 ISS Mechanika płynów 1, K1IS_U1 1 4 ISS Mechanika płynów 1, 5, K1IS_U1 5 ISS Chemia wody 0, 0 6 ISS Chemia wody 1, 5, 7 ISS10107 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 1 05, 09, 8 ISS10109 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 1 06, 08, 09, 1 9 ISS10109 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 1 1, 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) ,5 T Z P K Ob ,5 T Z P K Ob T E K Ob ,5 T Z P K Ob T Z K Ob T E K Ob ,5 T Z P K Ob 44

45 9, 1 0 ISS Wentylacja i klimatyzacja 1 06, 1 ISS Wentylacja i klimatyzacja 1 1 K1IS_U1 0, ISB00000 Geodezja i fotogrametria 1 04, ISB00000 Geodezja i fotogrametria 1 5, 4 ISS Gazownictwo 06, 09 5 ISS Gazownictwo, 4, 9,, 5 6 ISS Wodociągi, 4, 5, 8, K1IS_U1 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) T Z K Ob ,5 T Z P K Ob ,5 T Z K Ob ,5 T Z P K Ob T E K Ob T Z P K Ob T Z P K Ob 45

46 1 7 ISS10101 Ochrona powietrza T Z K Ob 0, 07, 8 ISS10101 Ochrona powietrza ,5 T Z P K Ob, 9 ISS Oczyszczanie wody T E K Ob 0, 07, ISS Podstawy automatyki ,5 T Z K Ob ISS Hałas i wibracja ,5 T Z K Ob 08, 4 ISS Wentylacja i klimatyzacja ,5 T E K Ob 06, 09 4 ISS Wentylacja i klimatyzacja T Z P K Ob 9, 4 44 ISS10107 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ,5 T E K Ob ISS10107 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ,5 T Z P K Ob 9 46 ISS10107 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ,5 T Z P K Ob 9, 47 ISS10111 Oczyszczanie wody K1IS_U T Z P K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 46

47 0, K1IS_U1, 4 48 ISS10111 Gospodarka odpadami 1 07, ISS10104 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 4, 8,, 5 50 ISS Kanalizacja 1 05,, 51 ISS10106 Oczyszczanie ścieków 1 0, 07, 14 5 ISS Ochrona powietrza 4, K1IS_U1 0, 5 ISS Gospodarka odpadami 07, K1IS_U1 0 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) T Z K Ob T Z P K Ob T E K Ob T E K Ob T Z P K Ob T Z P K Ob 47

48 54 ISS Oczyszczanie ścieków K1IS_U1 0, K1IS_U1, 4 55 ISS10104 Kanalizacja 8,, Razem T Z P K Ob T Z P K Ob Razem (dla modułów kierunkowych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK 1 w ć l p s BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 48

49 L. p. 4. Lista modułów wybieralnych 4..1 Lista modułów kierunkowych Kod kursów 1 ISS101001B K ISS101001B K ISS101001B K 4 ISS101001B K 5 ISS101001B K Moduł przedmioty wybieralne (min. 5 pkt. ECTS) (wybór kursów): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Gospodarka surowcami 1 0, 0, 07, Metody pomiarów i ograniczania emisji związków zapachowych Statystyczna analiza danych w inżynierii środowiska Metody numeryczne w ochronie i inżynierii środowiska 1 0, Niezawodność wodociągów i kanalizacji 1 05, pkt. ECTS Forma 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym ,5 T Z K W ,5 T Z K W ,5 T Z K W ,5 T Z K W ,5 T Z K W 49

50 6 ISS101001B K 7 ISS101001B K 8 ISS101001B K 9 ISS101001B K 10 ISS101001B K 11 ISS101001B K 1 ISS101001B K 08, 1 Instalacje ciepła technologicznego ,5 T Z K W 06 Lód i zlodowacenia ,5 T Z K W 0, 0 Kosztorysowanie T Z K W 05, 1 Kosztorysowanie ,5 T Z P K W 4 Opracowania środowiskowe T Z K W 08 Opracowania środowiskowe ,5 T Z P K W, 4,, 5 Biogaz a ochrona atmosfery T Z K W 0, 04, 06, 07, 09, 14, Razem BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 50

51 Razem dla modułów kierunkowych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć BK w ć l p s L. p. 4.. Lista modułów specjalnościowych Kod kursów Moduł Przedmioty specjalnościowe (np. cała specjalność) (min. 4 pkt. ECTS): Tygodniowa Nazwa kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) 1 ISS10119 Ekonomika gospodarki cieplnej S1KOS_ W0 ISS Ciepłownictwo 1 S1KOS_ W04 ISS Ciepłownictwo 1 1 S1KOS_ U05, 4 ISS Ciepłownictwo 1 S1KOS_ U05, 5 ISS Hałas i wibracja ISS10111 Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji 1 S1KOS_ W08 7 ISS10111 Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji 1 S1KOS_ U0 pkt. ECTS Forma 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) Symbol kierunk. efektu kształ- w ć l p s ZZU CNPS łączna cenia Sposób zaliczenia Kurs/grupa kursów ogólno- o zajęć charakt. BK 1 kursów uczel- niany 4 prakty- rodzaj 6 typ 7 cznym T Z S Ob T E S Ob ,5 T Z P S Ob T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob 51

52 8 ISS Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne T Z P S Ob 4, 8, S1KOS_ U0, S1KOS_ U ISS Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa S1KOS_ T E S Ob W01 10 ISS Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa 1 S1KOS_ ,5 T Z P S Ob U05 S1KOS_ U06 11 ISS Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa S1KOS_ T Z P S Ob U05 1 ISS1011 Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej T Z S Ob 14; S1KOS_ W0 1 ISS Niekonwencjonalne źródła energii 1 S1KOS_ ,5 T Z S Ob W01 14 ISS Instalacje i urządzenia gazowe 1 S1KOS_ ,5 T Z S Ob W0 15 ISS Instalacje i urządzenia gazowe 1 S1KOS_ ,5 T Z P S Ob U05, S1KOS_ U ISS Ciepłownictwo S1KOS_ T Z P S Ob. 1 BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 5

53 U0 S1KOS_ U04 17 ISS Uzdrowiska i zakłady odnowy biologicznej 1 05, 09, S1KOS_ W0 KIS_K0 18 ISS Uzdrowiska i zakłady odnowy biologicznej 1, 4, S1KOS_ U0, S1KOS_ U0 KIS_K0 19 ISS10108 Wentylacja oddymiająca 1 S1KOS_ W0 KIS_K0 0 ISS Chłodnictwo 1 S1KOS_ W01 1 ISS10108 Wentylacja i klimatyzacja S1KOS_ U04, ISS Seminarium dyplomowe S1KOS_ U06 Razem ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z S Ob ,5 T Z S Ob T Z P T Z P S Ob BK punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie kursów po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 5

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210 1. Opis ogólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr do ZW 1/019 Zał. nr do Programu studiów 1.1 semestrów: 7 1. Całkowita punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 10 1. zajęć: 550 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW 33/0 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM SZTAŁCENIA WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISA IERUNE: OCHRONA ŚRODOWISA z obszaru nauk technicznych POZIOM SZTAŁCENIA: I stopień, inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny:

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: Zał. nr 1 do ZW 1/019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr do ZW /0 Załącznik nr Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia.. Imię i Nazwisko. Nr albumu *.. Pan dr inż. Wojciech Cieżak Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr..

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 35/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. Kierunek studiów: Inżynieria środowiska poziom: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem.

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem. Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW /0 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW PROGRAMY I PLANY STUDIÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE... 5 PROGRAM NAUCZANIA... 6 PLAN

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja związana z programem studiów

1. Dokumentacja związana z programem studiów Załącznik Nr 1 Uchwały Nr 70/14 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 09 września 2014 r. 1. Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 72/15 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16 czerwca 2015 r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ochrony Atmosfery

Inżynieria Ochrony Atmosfery Inżynieria Ochrony Atmosfery poniedziałek, 23 listopada 2015 KATEDRA KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA, GAZOWNICTWA I OCHRONY POWIETRZA - ZESPÓŁ OCHRONY ATMOSFERY (W7/K3), ZAKŁAD EKOLOGISTYKI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis Liczba semestrów: Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Obowiązuje od 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Informatyka, Systemy i sieci komputerowe) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 1 do Uchwały 66/18 Rady WMP.SNŚ UKSW w Warszawie z 19.06.2018 roku Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny:

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: Zał. nr 1 do ZW 1/019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki. Opis Liczba semestrów: 4 PROGRAM STUDIÓW Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMU STUDIÓW

KARTA PROGRAMU STUDIÓW KARTA PROGRAMU STUDIÓW Załącznik nr 13 do Księgi Jakości Kształcenia Nazwa programu (kierunku studiów): INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Nazwa wydziału: WYDZIAŁ MECHANICZNY program uchwała Rady Wydziału z dnia obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu Zał. nr 12 do Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od 1.10.2015) PWSZ w Kaliszu kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj studiów: niestacjonarne II stopnia (sem. I) STUDIA NIESTACJONARNE sem. I Suma godzin (egz.) Liczba godz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 Matematyka 1 45 1E 2 -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 201/2017 semestrów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów niestacjonarnych I stopnia obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Semestr 1 Matematyka 1 45 15E

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr 2 do ZW /2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie określane przez

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis Kierunek: Telekomunikacja Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki..

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. KIERUNEK:. Matematyka stosowana należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1-3/5/2017 Rady WFCh z dnia 11.05.2017 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie)

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie) Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Technologia chemiczna D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia (3

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 semestrów: 3 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Program Studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2017/2018 Semestr

Bardziej szczegółowo