OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210"

Transkrypt

1 1. Opis ogólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr do ZW 1/019 Zał. nr do Programu studiów 1.1 semestrów: 7 1. Całkowita punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: zajęć: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów drugiego stopnia): Określone są w Zarządzeniach Wewnętrznych W sprawie warunków i trybu rekrutacji 1.5 Tytuł zawodowy nadawany po zakończeniu studiów: inżynier walifikacje pełne na poziomie VI Polskiej Ramy walifikacji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów infrastruktury sanitarnej oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego 1

2 przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B Europejskiego Systemu Opisu ształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Inżynieria Ochrony Atmosfery może być zatrudniony m.in. w: - specjalistycznych biurach projektów o profilu instalacyjnym i inżynierii środowiska (w tym również ochrony atmosfery), - przedsiębiorstwach produkcji urządzeń i aparatury instalacyjnej oraz w przedsiębiorstwa produkcji urządzeń oczyszczania gazów odlotowych, - przedsiębiorstwach montażowych instalacji inżynierii środowiska i instalacji przemysłowych oraz oczyszczania gazów odlotowych, - służbach ochrony środowiska w jednostkach przemysłowych i administracji, - wydziałach ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej (wojewódzkich i powiatowych), - inspekcjach ochrony środowiska, - służbach sanitarno-epidemiologicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 1.7 Możliwość kontynuacji studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska lub kierunkach pokrewnych np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny 1.8 Wskazanie związku z misja Uczelni mi strategia jej rozwoju: Misja Wydziału Inżynierii Środowiska wpisuje się w misję i strategię rozwoju Politechniki Wrocławskiej określone w dokumencie pt.: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym celem jest tworzenie kompetentnej przyszłości Naszej Uczelni poprzez siłę i potencjał Wydziału, którego działalność i osiągnięcia widoczne są w skali Uczelni, Polski i świata. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w ramach swojej działalności, konsekwentnie dąży do przekazywania studentom i absolwentom Wydziału takiego zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności, aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe.

3 Oferowane przez Wydział kursy obowiązkowe i wybieralne odpowiadają wymaganiom Polskiej Ramy walifikacji. Programy studiów harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejszą adaptację zawodową oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Programy studiów są formułowane na podstawie zakładanych efektów uczenia się, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, wzorców międzynarodowych, zaleceń stowarzyszeń zawodowych, przykładów dobrych praktyk. W procesie nauczania przekazywanie wiedzy i informacji, jako podstawa kształcenia studentów, w części zastępowana jest uczeniem samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy, oceny, przetwarzania i wykorzystywania do rozwiązywania problemów. W ten sposób Wydział wychowuje absolwentów zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samokształceniem i samorozwojem nadążającym za rozwojem technik i technologii.. Opis szczegółowy.1 Całkowita efektów uczenia się w programie studiów: W (wiedza) = 19, U (umiejętności) =18, (kompetencje) =, W + U + = 4. Dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny efektów uczenia się przypisana do dyscypliny: D1 (wiodąca) ( ta musi być większa od połowy całkowitej liczby efektów uczenia się ) D.. D.. D4... Dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin: D1.. % punktów ECTS D.. % punktów ECTS D.. % punktów ECTS D4.. % punktów ECTS

4 .4a. Dla kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim punktów ECTS przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów (musi być większa niż 50 % całkowitej liczby punktów ECTS z p. 1.1) 14.4b. Dla kierunku studiów o profilu praktycznym - punktów ECTS przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne (musi być większa niż 50 % całkowitej liczby punktów ECTS z p. 1.1).5 Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Środowiska zostały przedstawione w niniejszym Opisie Programu Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów: - wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach, - infrastruktury podziemnej miast sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe, - procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych, - procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery (IOA) jest przygotowany do: - planowania, projektowania, kierowania wykonawstwem i eksploatacją oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie: procesów, technologii, urządzeń i instalacji do unieszkodliwiania gazów odlotowych wraz zagospodarowaniem powstających przy tym odpadów i wykorzystaniem ciepła odpadowego oraz metod i systemów kontroli stanu skażenia środowiska, - kompleksowego rozwiązywania problemów uciążliwości zakładu przemysłowego z punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi oraz ma gruntowne przygotowanie z podstaw projektowania procesów oczyszczania gazów i utylizacji ścieków, - programowania inwestycji z punktu widzenia ochrony środowiska, a także posiada znaczny zasób wiedzy z zakresu wentylacji i instalacji przemysłowych, oczyszczania ścieków przemysłowych i odnowy wody oraz utylizacji i gromadzenia przemysłowych odpadów stałych... punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów (suma punktów ECTS dla / grup oznaczonych kodem BU 1a ) 115 ECTS.7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych 4

5 punktów ECTS z przedmiotów 8 obowiązkowych punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych punktów ECTS 8.8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych punktów ECTS z przedmiotów 8 wybieralnych punktów ECTS Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem O) 10 punktów ECTS.10. punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując bloki wybieralne (min. 0 % całkowitej liczby punktów ECTS) punkty ECTS. Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się: Studia stacjonarne I stopnia ( poziom PR) na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery (IOA) trwają 7 semestrów, a wymagana punktów ECTS do uzyskania pełnej kwalifikacji to 10. Zajęcia zorganizowane (ZZU) obejmują 550 h. Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe i wybieralne, które mogą być realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów i seminariów. Weryfikacja osiągniętych przez studenta efektów uczenia się dla przedmiotów o praktycznym 5

6 charakterze odbywa się poprzez kartkówki, sprawdziany, prace kontrolne, projekty, sprawozdania, referaty, prezentacje ustne, dyskusje. Oceniane jest też zaangażowanie studenta w czasie zajęć i umiejętność współpracy w grupie. W przypadku wykładów, najczęstszym sposobem sprawdzenia wiedzy studenta jest kolokwium lub egzamin (pisemny lub ustny). Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej, do którego student może przystąpić, gdy zrealizował program studiów i uzyskał pozytywną ocenę pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy obejmuje weryfikację efektów uczenia się z przedmiotów: Wentylacja przemysłowa, Oczyszczanie gazów i Źródła rozprzestrzenia się zanieczyszczeń.

7 L p. 4. Lista bloków zajęć: 4.1. Lista bloków zajęć obowiązkowych: Lista bloków kształcenia ogólnego Blok Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 5 pkt. ECTS): od grupy Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) 1 PRH Prawo własności intelektualnej (lub inny kurs wskazany przez studentów z oferty wybieralnych) Tygodniowa Symbol efektu uczenia się pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa w ć l p s ZZU CNPS łączna zajęć zajęć grupy ogólno- o B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 praktycznym rodzaj typ T Z O O Ob. 1 1 FLH07111 Etyka w biznesie ,5 1 T Z O O Ob. 1 EZ00011 Ekonomia i prawo dla inżynierów ,5 0,7 T Z O O Ob., 4 Razem ,7 L p Technologie informacyjne (min. pkt. ECTS): Tygodniowa od grupy Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Symbol efektu uczenia się w ć l p s ZZU CNPS łączna 1 INS Technologie informacyjne 08, pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym T Z O Ob. 7

8 1 15, 4 Razem Razem dla bloków kształcenia ogólnego ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć B 1 punktów ECTS zajęć BU 1a w ć l p s ,7 L p Lista bloków z zakresu nauk podstawowych od grupy Blok Matematyka Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Tygodniowa Symbol efektu uczenia się 1 MAS Analiza matematyczna 1.1 A 0 MAS Analiza matematyczna 1.1 A 1,, 4, 5, pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o w ć l p s ZZU CNPS łączna B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym T E PD Ob T Z P PD Ob 8

9 MAS00000 Algebra z geometrią analityczną A T E PD Ob 4 MAS00000 Algebra z geometrią analityczną A 1, 4, 5, ,5 1 T Z P PD Ob 5 MAS00000 Analiza matematyczna.1a T Z O Ob MAS00000 Analiza matematyczna.1a, 4, 5, T Z P O Ob Razem ,5 10 9

10 4.1.. Blok Fizyka Tygodniowa pkt. ECTS Forma urs/grupa od Symbol Sposób L Nazwa grupy (grupę efektu p. grupy oznaczyć symbolem G) uczenia zajęć zajęć grupy zali- ogólno- o w ć l p s się ZZU CNPS łączna B 1 BU 1a charakt. czenia uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym 5 1 FZS Fizyka T E O Ob 0 FZS Fizyka T Z P O Ob, Razem L p. od grupy Blok Chemia Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Tygodniowa Symbol efektu uczenia się 1 ISS10109 Chemia 0, pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o w ć l p s ZZU CNPS łączna B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym T E PD Ob. ISS10109 Chemia 1, ,5 0,7 T Z P PD Ob Razem Razem dla bloków z zakresu nauk podstawowych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć B 1 punktów ECTS zajęć BU 1a w ć l p s ,7 10

11 L p Lista bloków kierunkowych Blok Przedmioty obowiązkowe kierunkowe od grupy Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Tygodniowa Symbol efektu uczenia się 1 ISS Podstawy ochrony środowiska 0, ISS1011 Biologia w inżynierii środowiska 1 0, 08, ISS10117 Informatyczne podstawy projektowania 1 4, 4 ISS Rysunek techniczny i geometria wykreślna 1 08, 4 5 ISS Rysunek techniczny i geometria wykreślna 8, 4 ISS10118 Podstawy elektrotechniki 1 0, 09, 08, pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o w ć l p s ZZU CNPS łączna B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym T Z Ob T Z Ob ,5 1 T Z P Ob ,5 1 T Z Ob T Z P Ob ,5 0,7 T Z Ob 11

12 7 ISS1010 Informatyczne podstawy projektowania - AutoCAD 4, 1 8 ISS10109 Termodynamika 04, 14, 1 9 ISS10109 Termodynamika, 10 ISS Biologia w inżynierii środowiska 5, 8, 0,,, 11 ISS10100 Hydrologia i nauka o Ziemi 0, 04, 1 ISS10119 Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska 04, 05, 09 1 ISS10119 Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska 1, T Z P Ob T E Ob T Z P Ob T Z P Ob T Z Ob T Z Ob ,5 1 T Z P Ob 1

13 4, 8, 1IS_0 14 ISS Mechanika i wytrzymałość materiałów 0 0, 04, 4 15 ISS Mechanika i wytrzymałość materiałów 1, 1 ISS Materiałoznawstwo 1 0, 04, 08, 17 ISB Budownictwo 1 04, 1 18 ISB Budownictwo ISS Wymiana ciepła 1 04, 14, 1 0 ISS Wymiana ciepła 1, T Z Ob ,5 0,7 T Z P Ob ,5 1 T Z Ob ,5 1 T Z Ob ,5 0,7 T Z P Ob ,5 1 T Z Ob ,5 0,7 T Z P Ob 1

14 1 ISS10114 Wodociągi 1 04, 05, 09, 14, ISS Mechanika płynów 04, 14 ISS Mechanika płynów 1, 1 4 ISS Mechanika płynów 1, 5, 5 ISS Chemia wody 0, 0 ISS Chemia wody 1, 5, 7 ISS10107 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 1 05, 09, T E Ob T E Ob ,5 1 T Z P Ob ,5 1 T Z P Ob T E Ob ,5 1 T Z P Ob T Z Ob 14

15 8 ISS10109 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 1 0, 08, 09, 1 9 ISS10109 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 1 1, 9, 1 0 ISS Wentylacja i klimatyzacja 1 0, 1 ISS Wentylacja i klimatyzacja 1 1 9, ISB00000 Geodezja i fotogrametria 1 04, ISB00000 Geodezja i fotogrametria 1 5, 4 ISS Gazownictwo 0, 09 5 ISS Gazownictwo, 4, 9,, 5 ISS Wodociągi, 4, T E Ob ,5 0,7 T Z P Ob T Z Ob ,5 0,7 T Z P Ob ,5 1 T Z Ob ,5 1 T Z P Ob T E Ob T Z P Ob T Z P Ob 15

16 5, 8, 1 7 ISS10101 Ochrona powietrza 1 0, 07, 8 ISS10101 Ochrona powietrza 1 1, 9 ISS Oczyszczanie wody 1 0, 07, ISS Podstawy automatyki ISS Hałas i wibracja , 4 ISS10104 Wentylacja i klimatyzacja 1 0, 09 4 ISS10104 Wentylacja i klimatyzacja 9, 4 44 ISS10107 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ISS10107 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ISS10107 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 1 9, T Z Ob ,5 0,7 T Z P Ob T E Ob ,5 1 T Z Ob ,5 1 T Z Ob ,5 1 T E Ob T Z P Ob ,5 1 T E Ob ,5 0,7 T Z P Ob ,5 0,7 T Z P Ob 1

17 47 ISS10111 Oczyszczanie wody 0,, 4 48 ISS10111 Gospodarka odpadami 1 07, ISS10104 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 4, 8,, 5 50 ISS analizacja 1 05,, 51 ISS1010 Oczyszczanie ścieków 1 0, 07, 14 5 ISS Ochrona powietrza 4, 0, 5 ISS Gospodarka odpadami 07, 0 54 ISS Oczyszczanie ścieków 0, T Z P Ob T Z Ob T Z P Ob T E Ob T E Ob T Z P Ob T Z P Ob T Z P Ob 17

18 , 4 55 ISS10104 analizacja 8,, 5 Razem Razem (dla bloków kierunkowych): ZZU CNPS T Z P Ob ,8 punktów ECTS punktów ECTS zajęć B 1 punktów ECTS zajęć BU 1a w ć l p s ,8 4. Lista bloków wybieralnych 4..1 Lista bloków kształcenia ogólnego L p. od grupy 1 JZL100400B JZL100400B Blok Języki obce (min. 5 pkt. ECTS): Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Tygodniowa Symbol efektu uczenia się w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj cznym T Z O P O W Język obcy B.1 4 Język obcy B T Z O P O W Razem typ 7 18

19 L p. od grupy 1 WFW B Blok Zajęcia sportowe (0 pkt ECTS): Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Tygodniowa Symbol efektu uczenia się w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma Zajęcia sportowe 4 Razem Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj cznym T Z O P O W typ 7 Razem dla bloków kształcenia ogólnego: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć B 1 punktów ECTS zajęć BU 1a w ć l p s Lista bloków kierunkowych L p. od grupy 1 ISS101001B ISS101001B Blok przedmioty wybieralne (min. 5 pkt. ECTS) (wybór ): Tygodniowa Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Symbol efektu uczenia w ć l p s się ZZU CNPS łączna Gospodarka surowcami 1 0, 0, 07, Metody pomiarów i ograniczania emisji związków zapachowych 1 0, pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj cznym ,5 1 T Z W ,5 1 T Z W typ 7 19

20 ISS101001B 4 ISS101001B 5 ISS101001B ISS101001B 7 ISS101001B 8 ISS101001B 9 ISS101001B 10 ISS101001B 11 ISS101001B 1 ISS101001B Statystyczna analiza danych w inżynierii 1 środowiska 0 1 Metody numeryczne w ochronie i inżynierii 1 środowiska 0 Niezawodność wodociągów i kanalizacji 1 05, 08, 1 Instalacje ciepła technologicznego 1 0 Lód i zlodowacenia 1 0, 0 Tworzenie i odczytywanie dokumentacji technicznej i technologicznej 1 08, 14, osztorysowanie 05, 1 osztorysowanie 1 4 Opracowania środowiskowe 08 Opracowania środowiskowe 1, 4,, ,5 1 T Z W ,5 1 T Z W ,5 1 T Z W ,5 1 T Z W ,5 1 T Z W ,5 1 T Z W T Z W ,5 1 T Z P W T Z W ,5 1 T Z P W 0

21 1 ISS101001B 14 ISS101001B 15 ISS101001B 1 ISS101001B 17 ISS101001B 18 ISS101001B 5 Rola biologii w inżynierii środowiska T Z W 0 Rola biologii w inżynierii środowiska ,5 1 T Z P W 5, 1, Zarządzanie innowacjami w inżynierii środowiska T Z W 10, 1 Zarządzanie innowacjami w inżynierii środowiska ,5 1 T Z P W,, Biogaz a ochrona atmosfery T Z W 0, 04, 0, 07, 09, 14, Atmosfera a ekoklimat T Z W 0, 08, Razem Razem dla bloków kierunkowych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć B 1 punktów ECTS zajęć BU 1a w ć l p s

22 L p. 4.. Lista bloków specjalnościowych od grupy Blok Przedmioty specjalnościowe (cała specjalność IOA) (min. 4 pkt. ECTS): Tygodniowa Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Symbol efektu uczenia 1 ISS10111 Ograniczenie emisji CO S1IOA_ W0 S1IOA_ W0,, 5 ISS Ocena oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko ISS Ocena oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o w ć l p s się ZZU CNPS łączna B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym T Z S Ob. 1 0, S1IOA_ W04,, 5 1 S1IOA_ U0, 5 4 ISS Prognozowanie zanieczyszczeń atmosfery 07, S1IOA_ W0, 1 5 ISS10105 Urządzenia procesowe w inżynierii ochrony powietrza ISS10105 Urządzenia procesowe w inżynierii ochrony powietrza S1IOA_ W0 S1IOA_ ,5 1 T Z S Ob ,5 0,7 T Z P S Ob T Z S Ob T Z S Ob T Z P S Ob.

23 U05,, 5 7 ISS Odpylanie gazów S1IOA_ W0 S1IOA_ W0, S1IOA_ W04 8 ISS Odpylanie gazów 1 S1IOA_ U05 9 ISS Procesy jednostkowe w ochronie powietrza S1IOA_ W01 10 ISS Procesy jednostkowe w ochronie powietrza 4, S1IOA_ U04,, 4, 1OS_ ISS10110 Ochrona atmosfery a OŹE 1 S1IOA_ W0 S1IOA_ W0, S1IOA_ W04, S1IOA_0 5 1 ISS10110 Ochrona atmosfery a OŹE 1 S1IOA_ U0 S1IOA_ U0, S1IOA_ U05, S1IOA_ T E S Ob ,5 1 T Z P S Ob T E S Ob T Z P S Ob ,5 0,7 T Z S Ob ,5 0,7 T Z P S Ob.

24 U07 1 ISS Pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza 0, S1IOA_ W0, 1 14 ISS Pomiary i analiza zanieczyszczeń powietrza 5, S1IOA_ U04, 15 ISS10114 Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych S1IOA_ W0 S1IOA_ W0, S1IOA_ W04 1 ISS10114 Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych 1 0,, 4, S1IOA_ U05,,, 4 17 ISS10114 Oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń gazowych 0,, 4, S1IOA_ T Z S Ob T Z P S Ob T Z S Ob ,5 0,7 T Z P S Ob T Z P S Ob. 4

25 U05,,, 4 18 ISS Laboratorium oczyszczania gazów 5, 7, S1IOA_ U04,, 4, T Z P S Ob. 19 ISS Seminarium dyplomowe S1IOA_ U0, S1IOA_ U0, S1IOA_ U0,,, T Z P S Ob. Razem ,8 L p. od grupy 4... Blok Praca dyplomowa (min. 15 pkt. ECTS): Tygodniowa Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) 1 ISS10114 Praca dyplomowa inżynierska 1 0 Symbol efektu uczenia w ć l p s się ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym T Z P S Ob 5

26 Razem 1 0 S1IOA_ U0, S1IOA_ U0, S1IOA_ U07,, Razem dla bloków specjalnościowych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć B 1 punktów ECTS zajęć BU 1a w ć l p s ,8

27 4. Blok praktyk zgodnie z rekomendacją komisji programowej kierunku Nazwa praktyki punktów ECTS punktów ECTS zajęć B 1 0,1 Czas trwania praktyki Cztery tygodnie Studencka praktyka zawodowa punktów ECTS zajęć BU 1a Tryb zaliczenia praktyki od Po zakończeniu praktyki student zobowiązany jest do przedłożenia pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk sprawozdania z prac, w których uczestniczył, bądź które prowadził samodzielnie. Sprawozdanie powinno być zaakceptowane i zaopiniowane przez opiekuna studenta w miejscu odbywania praktyki. Student uzyskuje zaliczenie za odbytą praktykę. Cel praktyki ISS Zapoznanie się z zakładowymi przepisami BHP.. Poznanie struktury organizacyjnej zakładu/przedsiębiorstwa.. Zapoznanie się z etapami realizacji inwestycji (od koncepcji przez projektowanie do wykonawstwa) w zakresie ochrony powietrza. 4. Rozwiązywanie problemów ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi, poznanie zagadnień związanych z planowaniem, wykonawstwem i eksploatacją wszelkich urządzeń służących do unieszkodliwiania gazów odlotowych, zagospodarowaniem powstających w tych procesach odpadów, a także poznanie systemów kontroli stanu skażenia środowiska atmosferycznego. 5. Uczestnictwo w pracach związanych z rozruchem obiektów lub nadzorem i kontrolą w trakcie ich eksploatacji.. W przypadku odbywania praktyki w instytucjach kontrolujących stan czystości środowiska uczestnictwo w pomiarach oraz interpretacji danych pochodzących z monitoringu. 7. Rozpoczęcie samodzielnej aktywności zawodowej. 8. Przygotowanie studenta do pracy w zespole. 9. Poznanie wartości pracy na różnych stanowiskach. 10. Możliwości zaprezentowania swoich umiejętności na rynku pracy i wybór formy działalności zawodowej na przyszłość. 11. Nabycie doświadczeń praktycznych i pogłębienie wiedzy z dziedziny inżynierii środowiska. 7

28 4.4 Blok praca dyplomowa (o ile jest przewidywana na studiach pierwszego stopnia) Typ pracy dyplomowej inżynierska semestrów pracy dyplomowej punktów ECTS od 1 15 ISS10114 Charakter pracy dyplomowej Praca dyplomowa w formie projektu inżynierskiego. Na kierunku studiów Inżynieria Środowiska zalecane są prace projektowe i badawcze. Inżynierska praca dyplomowa projektowa powinna zawierać: przedstawienie problematyki na podstawie przeglądu aktualnych rozwiązań oraz standardów technicznych/technologicznych, określenie celu i zakresu pracy, założenia do projektu, koncepcję rozwiązań technicznych, projekt. Inżynierska praca dyplomowa badawcza powinna zawierać: przedstawienie problemu badawczego w oparciu o krótki przegląd literatury, określenie celu i zakresu pracy, zastosowanie określonych metod badawczych, wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych, prezentację i omówienie wyników badań, sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych badań. punktów ECTS B 1 5 punktów ECTS BU 1a 8

29 5. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów uczenia się Typ zajęć Sposoby weryfikacji zakładanych efektów uczenia się wykład egzamin, kolokwium ćwiczenia test, kolokwium, udział w dyskusji problemów, aktywność laboratorium test, wejściówka, sprawozdanie z laboratorium projekt obrona projektu seminarium udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej praktyka raport z praktyki praca dyplomowa przygotowana praca dyplomowa. Zakres egzaminu dyplomowego Wentylacja i klimatyzacja Oczyszczanie gazów Źródła i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń 7. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia określonych /grup lub wszystkich w poszczególnych blokach ażdy kurs z planu studiów powinien być zaliczony w semestrze, w którym jest oferowany 8. Plan studiów (załącznik nr ) 9

30 1. Opis ogólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr do ZW 1/019 Zał. nr do Programu studiów 1.1 semestrów: 7 1. Całkowita punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: zajęć: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów drugiego stopnia): Określone są w Zarządzeniach Wewnętrznych W sprawie warunków i trybu rekrutacji 1.5 Tytuł zawodowy nadawany po zakończeniu studiów: inżynier walifikacje pełne na poziomie VI Polskiej Ramy walifikacji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów infrastruktury sanitarnej oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego 0

31 przekazywania informacji. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B Europejskiego Systemu Opisu ształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności limatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne może być zatrudniony m.in.: w jednostkach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych oraz w organach planowania i nadzoru inwestycji, a także w szkolnictwie wyższym i zawodowym oraz w jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych, itp. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 1.7 Możliwość kontynuacji studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska lub kierunkach pokrewnych np. Budownictwo, Mechaniczno-energetyczny 1.8 Wskazanie związku z misja Uczelni mi strategia jej rozwoju: Misja Wydziału Inżynierii Środowiska wpisuje się w misję i strategię rozwoju Politechniki Wrocławskiej określone w dokumencie pt.: Plan Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym celem jest tworzenie kompetentnej przyszłości Naszej Uczelni poprzez siłę i potencjał Wydziału, którego działalność i osiągnięcia widoczne są w skali Uczelni, Polski i świata. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia i jej doskonalenie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, w ramach swojej działalności, konsekwentnie dąży do przekazywania studentom i absolwentom Wydziału takiego zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności, aby mogli oni realizować swoje plany zawodowe i naukowe. Oferowane przez Wydział kursy obowiązkowe i wybieralne odpowiadają wymaganiom Polskiej Ramy walifikacji. Programy studiów harmonizują proporcje wiedzy bezpośrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umożliwiającej późniejszą adaptację zawodową oraz wiedzy kształtującej racjonalny obraz świata. Programy studiów są formułowane na podstawie zakładanych efektów uczenia się, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, wzorców międzynarodowych, zaleceń stowarzyszeń zawodowych, przykładów dobrych praktyk. W procesie nauczania przekazywanie wiedzy 1

32 i informacji, jako podstawa kształcenia studentów, w części zastępowana jest uczeniem samodzielnego poszukiwania informacji, ich analizy, oceny, przetwarzania i wykorzystywania do rozwiązywania problemów. W ten sposób Wydział wychowuje absolwentów zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samokształceniem i samorozwojem nadążającym za rozwojem technik i technologii.. Opis szczegółowy.1 Całkowita efektów uczenia się w programie studiów: W (wiedza) = 17, U (umiejętności) =19, (kompetencje) =, W + U + = 4. Dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny efektów uczenia się przypisana do dyscypliny: D1 (wiodąca) ( ta musi być większa od połowy całkowitej liczby efektów uczenia się ) D.. D.. D4... Dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin: D1.. % punktów ECTS D.. % punktów ECTS D.. % punktów ECTS D4.. % punktów ECTS.4a. Dla kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim punktów ECTS przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów (musi być większa niż 50 % całkowitej liczby punktów ECTS z p. 1.1) 18.4b. Dla kierunku studiów o profilu praktycznym - punktów ECTS przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne (musi być większa niż 50 % całkowitej liczby punktów ECTS z p. 1.1)

33 .5 Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy Potrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Środowiska zostały przedstawione w niniejszym Opisie Programu Studiów w pozycji Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia. Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów: - wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach, - infrastruktury podziemnej miast sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe, - procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych, - procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska specjalności limatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne (OS) jest przygotowany do programowania i projektowania oraz kierowania budową i eksploatacją: - systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, ogrzewczych oraz wewnętrznych instalacji zimnej i ciepłej wody, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych i gazowych w budownictwie powszechnym i przemysłowym, - systemów ciepłowniczych dla miast i przemysłu, - układów technologicznych oraz instalacji sanitarnych i balneotechnicznych w obiektach służby zdrowia, zakładach przyrodoleczniczych, sanatoryjnych i usług masowych... punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów (suma punktów ECTS dla / grup oznaczonych kodem BU 1a ) 18 ECTS.7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych punktów ECTS z przedmiotów 8 obowiązkowych punktów ECTS z przedmiotów wybieralnych punktów ECTS 8

34 .8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem P) punktów ECTS z przedmiotów obowiązkowych punktów ECTS z przedmiotów 9 wybieralnych punktów ECTS Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup oznaczonych kodem O) 10 punktów ECTS.10. punktów ECTS, którą student może uzyskać, realizując bloki wybieralne (min. 0 % całkowitej liczby punktów ECTS) punkty ECTS. Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się: Studia stacjonarne I stopnia ( poziom PR) na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność limatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne (OS) trwają 7 semestrów, a wymagana punktów ECTS do uzyskania pełnej kwalifikacji to 10. Zajęcia zorganizowane (ZZU) obejmują 550 h. Program studiów obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe i wybieralne, które mogą być realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów i seminariów. Weryfikacja osiągniętych przez studenta efektów uczenia się dla przedmiotów o praktycznym charakterze odbywa się poprzez kartkówki, sprawdziany, prace kontrolne, projekty, sprawozdania, referaty, prezentacje ustne, dyskusje. Oceniane jest też zaangażowanie studenta w czasie zajęć i umiejętność współpracy w grupie. W przypadku wykładów, najczęstszym sposobem sprawdzenia wiedzy studenta jest kolokwium lub egzamin (pisemny lub ustny). Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej, do którego student może przystąpić, gdy zrealizował program studiów i uzyskał pozytywną ocenę pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy obejmuje weryfikację efektów uczenia się z przedmiotów: Wentylacja i klimatyzacja, Instalacje sanitarne i gazownictwo oraz Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 4

35 L p. 4. Lista bloków zajęć: 4.1. Lista bloków zajęć obowiązkowych: Lista bloków kształcenia ogólnego Blok Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. 5 pkt. ECTS): od grupy Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) 1 PRH Prawo własności intelektualnej (lub inny kurs wskazany przez studentów z oferty wybieralnych) Tygodniowa Symbol efektu uczenia się pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa w ć l p s ZZU CNPS łączna zajęć zajęć grupy ogólno- o B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 praktycznym rodzaj typ T Z O O Ob. 1 1 FLH07111 Etyka w biznesie ,5 1 T Z O O Ob. 1 EZ00011 Ekonomia i prawo dla inżynierów ,5 0,7 T Z O O Ob., 4 Razem ,7 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy

36 L p Technologie informacyjne (min. pkt. ECTS): Tygodniowa od grupy Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Symbol efektu uczenia się 1 INS Technologie informacyjne 08, 1 15, 4 pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o w ć l p s ZZU CNPS łączna B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym T Z O Ob. Razem Razem dla bloków kształcenia ogólnego ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć B 1 punktów ECTS zajęć BU 1a w ć l p s ,7 L p Lista bloków z zakresu nauk podstawowych od grupy Blok Matematyka 1 MAS Analiza matematyczna 1.1 A T E PD Ob 0 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Tygodniowa Symbol efektu uczenia się w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma zajęć B 1 zajęć BU 1a grupy Sposób zaliczenia ogólnouczelniany 4 urs/grupa o charakt. praktycznym 5 rodzaj typ 7

37 MAS Analiza matematyczna 1.1 A 1,, 4, 5, MAS00000 Algebra z geometrią analityczną A 0 4 MAS00000 Algebra z geometrią analityczną A 1, 4, 5, 5 MAS00000 Analiza matematyczna.1a 0 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy T Z P PD Ob T E PD Ob ,5 1 T Z P PD Ob T Z O Ob 7

38 MAS00000 Analiza matematyczna.1a, 4, 5, T Z P O Ob Razem , Blok Fizyka Tygodniowa pkt. ECTS Forma urs/grupa od Symbol Sposób L Nazwa grupy (grupę efektu p. grupy oznaczyć symbolem G) uczenia zajęć zajęć grupy zaliogólno- o w ć l p s się ZZU CNPS łączna B 1 BU 1a charakt. czenia uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym 5 1 FZS Fizyka T E O Ob 0 FZS Fizyka T Z P O Ob, Razem B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy 8

39 L p. od grupy Blok Chemia Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Tygodniowa Symbol efektu uczenia się 1 ISS10109 Chemia 0, pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o w ć l p s ZZU CNPS łączna B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym T E PD Ob. ISS10109 Chemia 1, ,5 0,7 T Z P PD Ob Razem Razem dla bloków z zakresu nauk podstawowych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć B 1 punktów ECTS zajęć BU 1a w ć l p s ,7 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy 9

40 L p Lista bloków kierunkowych Blok Przedmioty obowiązkowe kierunkowe od grupy 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Tygodniowa Symbol efektu uczenia się 1 ISS Podstawy ochrony środowiska 0, pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o w ć l p s ZZU CNPS łączna B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym T Z Ob ISS1011 Biologia w inżynierii środowiska 1 0, 08, T Z Ob. ISS10117 Informatyczne podstawy projektowania 1 4, ,5 1 T Z P Ob. 4 ISS Rysunek techniczny i geometria wykreślna 1 08, ,5 1 T Z Ob. 5 ISS Rysunek techniczny i geometria wykreślna 8, T Z P Ob. 4 ISS10118 Podstawy elektrotechniki ,5 0,7 T Z Ob 40

41 7 ISS1010 Informatyczne podstawy projektowania - AutoCAD 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy 0, 09, 08, 4, 1 8 ISS10109 Termodynamika 04, 14, 1 9 ISS10109 Termodynamika, 10 ISS Biologia w inżynierii środowiska 5, 8, 0,,, 11 ISS10100 Hydrologia i nauka o Ziemi 0, 04, T Z P Ob T E Ob T Z P Ob T Z P Ob T Z Ob 41

42 1 ISS10119 Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska 04, 05, 09 1 ISS10119 Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska 1, 4, 8, 1IS_0 14 ISS Mechanika i wytrzymałość materiałów 0 0, 04, 4 15 ISS Mechanika i wytrzymałość materiałów 1, 1 ISS Materiałoznawstwo 1 0, 04, 08, 17 ISB Budownictwo 1 04, 1 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy T Z Ob ,5 1 T Z P Ob T Z Ob ,5 0,7 T Z P Ob ,5 1 T Z Ob ,5 1 T Z Ob 4

43 18 ISB Budownictwo ISS Wymiana ciepła 1 04, 14, 1 0 ISS Wymiana ciepła 1, 1 ISS10114 Wodociągi 1 04, 05, 09, 14, ISS Mechanika płynów 04, 14 ISS Mechanika płynów 1, 1 4 ISS Mechanika płynów 1, 5, 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy ,5 0,7 T Z P Ob ,5 1 T Z Ob ,5 0,7 T Z P Ob T E Ob T E Ob ,5 1 T Z P Ob ,5 1 T Z P Ob 4

44 5 ISS Chemia wody T E Ob 0, 0 ISS Chemia wody ,5 1 T Z P Ob, 5, 7 ISS10107 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne T Z Ob 05, 09, 8 ISS10109 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo T E Ob 0, 08, 09, 1 9 ISS10109 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ,5 0,7 T Z P Ob, 9, 1 0 ISS Wentylacja i klimatyzacja T Z Ob 0, 1 ISS Wentylacja i klimatyzacja ,5 0,7 T Z P Ob 9, 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy 44

45 ISB00000 Geodezja i fotogrametria 1 04, ,5 1 T Z Ob ISB00000 Geodezja i fotogrametria ,5 1 T Z P Ob 5, 4 ISS Gazownictwo 0, T E Ob. 5 ISS Gazownictwo T Z P Ob, 4, 9,, 5 ISS Wodociągi, 4, 5, 8, T Z P Ob 7 ISS10101 Ochrona powietrza T Z Ob 0, 07, 8 ISS10101 Ochrona powietrza ,5 0,7 T Z P Ob 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy 45

46 , 9 ISS Oczyszczanie wody 1 0, 07, ISS Podstawy automatyki ISS Hałas i wibracja , 4 ISS10104 Wentylacja i klimatyzacja 1 0, 09 4 ISS10104 Wentylacja i klimatyzacja 9, 4 44 ISS10107 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ISS10107 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo ISS10107 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 1 9, 47 ISS10111 Oczyszczanie wody 0,, 4 48 ISS10111 Gospodarka odpadami 1 07, 14 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy T E Ob ,5 1 T Z Ob ,5 1 T Z Ob ,5 1 T E Ob T Z P Ob ,5 1 T E Ob ,5 0,7 T Z P Ob ,5 0,7 T Z P Ob T Z P Ob T Z Ob 4

47 49 ISS10104 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 4, 8,, 5 50 ISS analizacja 1 05,, 51 ISS1010 Oczyszczanie ścieków 1 0, 07, 14 5 ISS Ochrona powietrza 4, 0, 5 ISS Gospodarka odpadami 07, 0 54 ISS Oczyszczanie ścieków 0,, 4 55 ISS10104 analizacja 8, 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy T Z P Ob T E Ob T E Ob T Z P Ob T Z P Ob T Z P Ob T Z P Ob 47

48 Razem 4 8 8, ,8 Razem (dla bloków kierunkowych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć B 1 punktów ECTS zajęć BU 1a w ć l p s ,8 4. Lista bloków wybieralnych 4..1 Lista bloków kształcenia ogólnego L p. od grupy 1 JZL100400B JZL100400B Blok Języki obce (min. 5 pkt. ECTS): Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Tygodniowa Symbol efektu uczenia się w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj cznym T Z O P O W Język obcy B.1 4 Język obcy B T Z O P O W Razem typ 7 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy 48

49 L p. od grupy 1 WFW B Blok Zajęcia sportowe (0 pkt. ECTS): Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Tygodniowa Symbol efektu uczenia się w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Forma Zajęcia sportowe 4 Razem Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj cznym T Z O P O W typ 7 Razem dla bloków kształcenia ogólnego: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS zajęć B 1 punktów ECTS zajęć BU 1a w ć l p s L p. 4.. Lista bloków kierunkowych od grupy 1 ISS101001B 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy Blok przedmioty wybieralne (min. 5 pkt. ECTS) (wybór ): Tygodniowa Nazwa grupy (grupę oznaczyć symbolem G) Symbol efektu uczenia Gospodarka surowcami 1 0, 0, pkt. ECTS Forma Sposób zaliczenia urs/grupa zajęć zajęć grupy ogólno- o w ć l p s się ZZU CNPS łączna B 1 BU 1a charakt. uczel- niany 4 prakty- rodzaj typ 7 cznym ,5 1 T Z W 49

50 ISS101001B ISS101001B 4 ISS101001B 5 ISS101001B ISS101001B 7 ISS101001B 8 ISS101001B 9 ISS101001B osztorysowanie T Z W 1 B ( 1a BU) punktów ECTS przypisanych om zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu (udziału) nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z w nawiasie wpisać formę kursu końcowego (w, c, l, s, p) 4 urs/ grupa Ogólnouczelniany O 5 urs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla o charakterze praktycznym O - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, kierunkowy, S specjalnościowy Metody pomiarów i ograniczania emisji związków zapachowych Statystyczna analiza danych w inżynierii środowiska Metody numeryczne w ochronie i inżynierii środowiska 07, 1 0, Niezawodność wodociągów i kanalizacji 1 05, 08, 1 Instalacje ciepła technologicznego 1 0 Lód i zlodowacenia 1 0, 0 Tworzenie i odczytywanie dokumentacji technicznej i technologicznej 1 08, 14, ,5 1 T Z W ,5 1 T Z W ,5 1 T Z W ,5 1 T Z W ,5 1 T Z W ,5 1 T Z W ,5 1 T Z W 50

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW 33/0 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM SZTAŁCENIA WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISA IERUNE: OCHRONA ŚRODOWISA z obszaru nauk technicznych POZIOM SZTAŁCENIA: I stopień, inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny:

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: Zał. nr 1 do ZW 1/019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem.

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem. Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od 1.10.2015) PWSZ w Kaliszu kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj studiów: niestacjonarne II stopnia (sem. I) STUDIA NIESTACJONARNE sem. I Suma godzin (egz.) Liczba godz.

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ochrony Atmosfery

Inżynieria Ochrony Atmosfery Inżynieria Ochrony Atmosfery poniedziałek, 23 listopada 2015 KATEDRA KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA, GAZOWNICTWA I OCHRONY POWIETRZA - ZESPÓŁ OCHRONY ATMOSFERY (W7/K3), ZAKŁAD EKOLOGISTYKI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja związana z programem studiów

1. Dokumentacja związana z programem studiów Załącznik Nr 1 Uchwały Nr 70/14 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 09 września 2014 r. 1. Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 35/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. Kierunek studiów: Inżynieria środowiska poziom: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 72/15 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16 czerwca 2015 r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. Nr. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 1 do Uchwały 66/18 Rady WMP.SNŚ UKSW w Warszawie z 19.06.2018 roku Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMU STUDIÓW

KARTA PROGRAMU STUDIÓW KARTA PROGRAMU STUDIÓW Załącznik nr 13 do Księgi Jakości Kształcenia Nazwa programu (kierunku studiów): INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Nazwa wydziału: WYDZIAŁ MECHANICZNY program uchwała Rady Wydziału z dnia obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia.. Imię i Nazwisko. Nr albumu *.. Pan dr inż. Wojciech Cieżak Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr..

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki. Opis Liczba semestrów: 4 PROGRAM STUDIÓW Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr do ZW /0 Załącznik nr Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW PROGRAMY I PLANY STUDIÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE... 5 PROGRAM NAUCZANIA... 6 PLAN

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis Liczba semestrów: Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Obowiązuje od 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Informatyka, Systemy i sieci komputerowe) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 Matematyka 1 45 1E 2 -

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów niestacjonarnych I stopnia obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Semestr 1 Matematyka 1 45 15E

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny:

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: Zał. nr 1 do ZW 1/019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK STUDIÓW: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie)

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie) Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Technologia chemiczna D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia (3

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW /0 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA Zał. nr 5 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu Zał. nr 12 do Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 Wytyczne do tworzenia programów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 1. Postanowienia ogólne 1. Kształcenie na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Program Studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2017/2018 Semestr

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 201/2017 semestrów:

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1-3/5/2017 Rady WFCh z dnia 11.05.2017 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr 2 do ZW /2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie określane przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia

Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia Uchwała Nr 2/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do programów studiów I i II stopnia Na podstawie 14 ust. 1 pkt 5 Statutu Politechniki Łódzkiej w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PRAKTYCZNYM PROGRAMEM STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PRAKTYCZNYM PROGRAMEM STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PRAKTYCZNYM PROGRAMEM STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PROWADZONYM NA WYDZIALE BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 188

U C H W A Ł A Nr 188 U C H W A Ł A Nr 188 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: utworzenia międzyuczelnianego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

2019/2020. poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki. rekrutacja w roku akademickim PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

2019/2020. poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki. rekrutacja w roku akademickim PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INFORMATYKA I EKONOMETRIA poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności dyplomowania

Wybór specjalności dyplomowania Wybór specjalności dyplomowania Wrocław 2013 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Inżynieria ochrony atmosfery (I-15) Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne (I-33) Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA

PROGRAM STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA PROGRAM STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA Nazwa kierunku studiów: OCHRONA ŚRODOWISKA Poziom studiów: I stopień Profil studiów: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Czas trwania studiów: 7 semestrów (3,5

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo