Przedmiar robót. Modernizacja drogi rolnej w Rudniku w km

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Modernizacja drogi rolnej w Rudniku w km"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Modernizacja drogi rolnej w Rudniku w km Obiekt lub rodzaj robót: Droga rolna w Rudniku / roboty drogowe Lokalizacja: Rudnik - dz. nr 30 Nazwa i kod CPV: Roboty w zakresie naprawy dróg Inwestor: GMINA DOBCZYCE Dobczyce Ul. Rynek 26 tel. (12) , faks. (12) Wykonawca: Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym - zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych" Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Referat Inwestycji Ul. Rynek Dobczyce tel. (12) fax: (12) Data opracowania:

2 J I W Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski "Modernizacji drogi rolnej w Rudniku w km ", który wykonany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego..." (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe wraz z obsługą geodezyjną inwestycji, - mechaniczne roboty ziemne związane z korytowaniem pod drogę, - przedłużenie odwodnienia rurą dwuwarstwową PP K-2 Kan o średnicy 300mm, - montaż studni z rury betonowej fi 600 mm wraz z pokrywą betonową, - ułożenie korytek ściekowych trójkątnych 50x50x20cm na ławie betonowej, - uzupełnienie podbudowy kruszywem naturalnym o grub. warstwy 20 cm, - wykonanie dolnej warstwy o grub. 20 cm podbudowy z kruszyw łamanych, - wyrównanie górnej warstwy podbudowy grub. 15 cm z kruszyw łamanych, - wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno asfaltowej o strukturze zamkniętej grub. śr. 3 cm po zagęszczeniu, - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno asfaltowej o strukturze zamkniętej grub. śr. 4 cm po zagęszczeniu, - uzupełnienie poboczy z kruszyw łamanych o grub. warstwy 6 cm. Zakres robót został uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Przedmiar robót C Kosztorys Modernizacja drogi rolnej w Rudniku w km Element Roboty przygotowawcze 1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim km 0,33 obsługa geodezyjna robót drogowych 0,765-0,440 (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) 0,33 RAZEM: 0,33 Robocizna razem r-g ,65000 Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,29 0,09570 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1,5 0, Element Roboty ziemne 2 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III m3 180,77 wykonanie korytowania drogi koparką podsiębierną obrotową na długości 325mb, wraz z wywozem urobku na odl. 1,0km km *2,75*0,20 24,75 poszerzenie krawędzi drogi w km *0,2*2*0, ,00 korytowanie w km ( )*2,75*0,20 99,00 korytowanie pod korytka ściekowe 220*0,60*0,25 trójkątne o szer. 50 cm w km ,00 wykop pod przedłużenie kanalizacji 45*0,5*0,5 opadowe PP K-2 Kan fi 300mm w km ,25 wykop pod studzienkę fi 600mm 0,8*0,8*1,20 wytracającą energię 0,77 RAZEM: 180,77 Robocizna razem r-g 0,255 46,09635 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) m-g 0,091 16,45007 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,273 49,35021 strona nr: 2

3 J I W 3 KNNR 1/210/3 C Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV m3 40,98 regulacja krawędzi cieku wodnego w celu 5,0*3,0+1,5+3,0*(4+6+7)*1,20*0,4 jego umocnienia 40,98 RAZEM: 40,98 Robocizna razem r-g 0,287 11,76126 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60 m3 (1) m-g 0,0306 1, Element Odwodnienie 4 KNNR 11/501/5 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek (1) (podsypka) m3 1,72 podsypka pod rury PP fi 300mm K2Kan ( )*0,40*0,10 na odcinku ,68 podsypka pod studnię betonową fi 3,14*0,35*0,35*0,10 600mm 0,04 RAZEM: 1,72 Robocizna razem r-g 2,23 3,83560 Piasek do obsypki rurociągu m3 1,22 2,09840 inne () % 4 5 KNNR 11/502/4 (1) Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 300 mm - Analogia: kanał kryty i zjazdy z rury strukturalnej PP Fi 300 mm typ K-2 Kan kielichowe (SN8) m 42,00 kanał kryty z rury warwtowej PP K-2 Kan ( ) o średnicy 300 mm w km ,00 RAZEM: 42,00 Robocizna razem r-g 0,985 41,37000 Rura PP kanalizacji zewnętrznej dwuwarstwowa kielichowa K2-KAN o średnicy Fi 300 mm (SN8) m 1,04 43,68000 inne () % 4 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0313 1,31460 Przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,0313 1, KNNR 11/501/5 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka (obsypka rur PP Fi 300mm) m3 2,50 obsypka pod rury PP fi 300mm K2Kan na ( )*0,40*0,35-(42*3,14*0,16*0,16) odcinku ,50 RAZEM: 2,50 Robocizna razem r-g 2,23 5,57500 Piasek do obsypki rurociągu m3 1,22 3,05000 inne () % 4 strona nr: 3

4 J I W C 7 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem: Analogia - studnia rewizyjna z osadnikiem z rury betonowej fi 600; głęb. 170cm szt 1,00 studzienka wytracająca energię fi 600mm 1 w km ,00 osadnik min. 500mm RAZEM: 1,00 Robocizna razem r-g 9,27 9,27000 Rura betonowa fi 600 mm, typ "C" o przekroju kołowym, ze stopką łączoną na zakład, z betonu klasy B-20 m 1,7 1,70000 Pierścienie odciążające żelbetowe szt 1 1,00000 Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 1 1,00000 Pokrywa bet.studzienna 80 szt 0,5 0,50000 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,007 0,00700 Piasek do betonów zwykłych m3 0,02 0,02000 inne () % 2,5 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,04 1, Element Umocnienie brzegu istn. cieku wodnego 8 KNNR 10/401/8 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek (1) ręczny, narzut nadwodny, nakłady podstawowe m3 9,00 umocnienie narzutem kamiennym skarpy 2,0*1,50*0,50*3*2 cieku na początku i końcu umocnienia z płyt drogowych 9,00 RAZEM: 9,00 Robocizna razem r-g 2,29 20,61000 Kamień łamany do budowy dróg i obiektów inżynierskich m3 1,025 9, Kalkulacja Transport płyt drogowych z magazynu przy ul. Mostowej w indywidualna Dobczycach do mniejsca wbudowania (odl. 5km) szt 17,00 transport płyt drogowych 300x cm ,00 RAZEM: 17,00 Robocizna KNR 225/408/3 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3,0 m2: Analogia - umocnienie skarpy istn. cieku wodnego (płyty drogowe własność inwestora) m2 76,50 regulacja krawędzi cieku wodnego w celu 1,50*3,0*(4+6+7) jego umocnienia 76,50 RAZEM: 76,50 Robocizna razem r-g 0, ,87590 Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0039 0,29835 Płyty drogowe żelbetowe pełne (własność inwestora)(mat. inw.=74,50335[+kz]) m2 0, ,50335 inne () % 1,5 Żuraw do 6 t m-g 0,042 3, Element Podbudowa 11 KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm m2 275,00 uzupełnienie podbudowy na odcinku 100*2,75 drogi w wąwozie w km ,00 RAZEM: 275,00 Robocizna razem r-g 0,0134 3,68500 Pospółka uziarnienie 0-63 mm m3 0,246 67,65000 Woda przemysłowa m3 0,02 5,50000 inne () % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0026 0,71500 Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,0182 5,00500 strona nr: 4

5 J I W C 12 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm m2 893,75 dolna warstwa podbudowy z kruszyw 325*2,75 łamanych na modernizowanym odcinku drogi w km ,75 RAZEM: 893,75 Robocizna razem r-g 0,031 27,70625 Tłuczeń kamienny niesortowany t 0, ,95000 Woda przemysłowa m3 0,02 17,87500 inne () % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0037 3,30688 Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 0, , KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm m2 893,75 górna warstwa podbudowy z kruszyw 325*2,75 łamanych na modernizowanym odcinku drogi 893,75 RAZEM: 893,75 Robocizna razem r-g 0, ,61688 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0, ,78063 Tłuczeń kamienny niesortowany t 0, ,21250 Woda przemysłowa m3 0,015 13,40625 inne () % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0039 3,48563 Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 0, , Element Korytka ściekowe 14 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm: Analogia - grub. warstwy 10 cm Krotność=0,67 m2 132,00 podbudowa pod korytka ściekowe 220*0,60 trókątne w km ,00 RAZEM: 132,00 Robocizna razem r-g 0,0333 2,94505 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0, ,14161 Woda m3 0,015 1,32660 inne () % 0,5 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0027 0,23879 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0387 3, KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - Analogia: ława betonowa B-15 grub. 15 cm pod korytka ściekowe trójkątne m3 16,50 ława betonowa pod korytka ściekowe 220*0,50*0,15 trókątne w km ,50 RAZEM: 16,50 Robocizna razem r-g 9,88 163,02000 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,04 17,16000 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,03 0,49500 Piasek do betonów zwykłych m3 0,34 5,61000 Woda m3 0,47 7,75500 inne () % 0,5 strona nr: 5

6 J I W C 16 KNNR 6/606/4 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20 cm: korytka wodościekowe trójkątne 50x50x20 cm m 220,00 ułożenie korytek ściekowych trójkątnych 220 o wym. 50x50x20cm w km ,00 RAZEM: 220,00 Robocizna razem r-g 0,419 92,18000 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0051 1,12200 Piasek m3 0,0123 2,70600 Koryto ściekowe z wibroprasy typ trójkątny o wymiarach 50x50x20 cm, kolor szary szt 2,06 453,20000 Woda przemysłowa m3 0,008 1,76000 inne () % 0,2 7 Element Nawierzchnia z masy mineralno-asfsltowej 17 KNNR 6/308/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t: Analogia - grub. 3cm = krotność 0,75 Krotność=0,75 m2 812,50 warstwa wiążąca z masy asfaltowej o ( )*2,5 grub. 3 cm w km ,50 RAZEM: 812,50 Robocizna razem r-g 0, ,01250 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 0, ,63281 inne () % 0,2 Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m m-g 0,0068 4,14375 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0, ,42031 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0068 4,14375 Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0,0068 4, KNNR 6/308/7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód 5-10 t (1) Krotność=15,0 t 60,63 dodatek za transport masy asfaltowej z 60,63 odległości ponad 5km 60,63 RAZEM: 60,63 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,01 9, KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t m2 812,50 warstwa ścieralna z masy 325*2,5 mineralno-bitumicznej na modernizowanym odcinku odcinku drogi w km ,50 RAZEM: 812,50 Robocizna razem r-g 0, ,41875 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej t 0,102 82,87500 inne () % 0,2 Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m m-g 0,0075 6,09375 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,018 14,62500 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0075 6,09375 Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 0,0075 6,09375 strona nr: 6

7 J I W 20 KNNR 6/309/7 C Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód 5-10 t (1) Krotność=15,0 t 82,87 dodatek za transport masy asfaltowej z 82,87 odległości ponad 5km 82,87 RAZEM: 82,87 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,01 12, Element Pobocza 21 KNNR 6/113/4 Pobocza wykonane z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm: Analogia - pobocza wykonane ze ścieru - destruktu asfaltowego lub materiału kamiennego o średniej grub. warstwy 8 cm) m2 96,50 pobocza jednostronne o szer. średniej *0,2 cm w km ,00 pobocza obustronne o szer. średniej *0,25*2 cm w km ,50 RAZEM: 96,50 Robocizna razem r-g 0,0243 2,34495 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 1,37995 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany mm t 0,17 16,40500 Woda przemysłowa m3 0,008 0,77200 inne () % 0,2 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0025 0,24125 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 2,47040 strona nr: 7

8 Zestawienie robocizny L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena 6. Robocizna razem r-g 560, ,00 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 560,97349 Zestawienie materiałów L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena 1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 17,16 2. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 1, Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0, Kamień łamany do budowy dróg i obiektów inżynierskich m3 9, Koryto ściekowe z wibroprasy typ trójkątny o wymiarach 50x50x20 cm, kolor szary szt 453,2 6. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej t 82, Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 60, Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 14, Piasek m3 2, Piasek do betonów zwykłych m3 5, Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0, Piasek do obsypki rurociągu m3 5, Pierścienie odciążające żelbetowe szt Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt Płyty drogowe żelbetowe pełne (własność inwestora) m2 16. Pokrywa bet.studzienna 80 szt 0,5 17. Pospółka uziarnienie 0-63 mm m3 67, Rura betonowa fi 600 mm, typ "C" o przekroju kołowym, ze stopką łączoną na zakład, z betonu klasy B-20 m 1,7 19. Rura PP kanalizacji zewnętrznej dwuwarstwowa kielichowa K2-KAN o średnicy Fi 300 mm (SN8) m 43, Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0, Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany mm t 16, Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 28, Tłuczeń kamienny niesortowany t 663, Woda m3 9, Woda przemysłowa m3 39,31325 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): Zestawienie sprzętu L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena 1. Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 1, Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) m-g 16, Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60 m3 (1) m-g 1, Przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 1, Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m m-g 10, Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 7, Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0, Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 46, Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 49, Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1, Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 5, Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 71, Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 16, Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 10, Żuraw do 6 t m-g 3,213 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 242,01049 strona nr: 8

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku

Przedmiar robót. Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku Przedmiar robót Odbudowa drogi gminnej ul. zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku Budowa: Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna - ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA Przedmiar robót REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km 0+000-0+135 w m. BOCHNIA Budowa: BOCHNIA UL. STRZELECKA dz. nr 3917/12 Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233142-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA "K.INGLOT" DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA K.INGLOT DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500 W KM 0+000 DO KM 0+500 Budowa: PRZEBUDOWA DROGI Obiekt lub rodzaj robót: DROGA, 150M NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, 350,0M NAWIERZCHNI Z PŁYT JOMB Inwestor: GMINA DYDNIA Data opracowania: Autor opracowania: 2017-10-27

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej "Sieraków (Granica) - Czerwona" w km

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej Sieraków (Granica) - Czerwona w km Przedmiar robót Remont drogi gminnej 540118 "Sieraków (Granica) - Czerwona" w km 1+848 - Budowa: Remont drogi gminnej nr 540118K Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna Nr 540118K w miejscowości Sierków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km Przedmiar robót Remont drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km 0+000 0+124 Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna nr 540014K ul. Laskowa w Dobczycach / roboty drogowe Lokalizacja: Dobczyce - dz. 382;

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8, 45233220-7 Budowa Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Piaski DruŜków Inwestor Gmina Czchów, 32-860

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej w miejscowości Rudnik w km (z nawierzchnią asfaltową)

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej w miejscowości Rudnik w km (z nawierzchnią asfaltową) Przedmiar robót Remont drogi gminnej w miejscowości Rudnik w km 0+000 0+150 (z nawierzchnią asfaltową) Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna w miejscowości Rudnik / roboty drogowe Lokalizacja: Rudnik -

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA Przedmiar robót 2046R KRZEMIENNA - - JUROWCE W KM 12+229 DO 12+774 W M. Budowa: Przebudowa drogi dł. 545m Obiekt lub rodzaj robót: DROGA Lokalizacja:, GM. SANOK Inwestor: POWIAT SANOCKI Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Data: 07-12-11 Budowa: Działka nr 283 i 278 obręb Ligota Mała oraz działka nr 32 i 82 obręb Połowa gm Polska Cerekiew Obiekt: Remont nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys ofertowy Remont ulicy Kwiatowej w Tresnej - Data: 2012-01-05 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej Sieraków - Granica w km

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej Sieraków - Granica w km Przedmiar robót Remont drogi gminnej Sieraków - Budowa: Remont drogi gminnej nr 540118K Sieraków - Granica - Czerwona Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna Nr 540118K w miejscowości Sierków i Dobczyce

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Przedmiar robót Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Budowa: PKP Intercity w Przemyślu Obiekt lub rodzaj robót: Międzytorza 201/202, 202/203, 204/205, 205/206 Inwestor: PKP Intercity SA Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0,

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0, Przedmiar Data: 2009-04-07 Budowa: Sieklówka Obiekt: Droga Gminna Ne Ewid. 113410 R m. Sieklówka Gm. Kołaczyce Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe Kosztorys ofertowy Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody Data: 2011-08-25 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km (Etap II) zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010r

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km (Etap II) zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010r Przedmiar robót Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km 0+600 0+780 (Etap II) zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010r Budowa: Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa Tymowa, Piaski DruŜków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu "Fort II"

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu Fort II Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Tadeusz Cioch 37-700 Przemyśl, ul. P. Kmity 4/5, NIP 795-100-21-66 tel./fax 016 675 1194, e-mail: bpdcioch@wp.pl Przedmiar Data: 2010-09-08 Budowa: Droga Osiedlowa na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót strona nr: 1 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót 1. Wykop o parametrach: B= 0,7 m b= 0,5 m Umocnienie wykopu ażurowe 2. Studnie fi 400 z włazem żeliwnym typ ciężki szt. 4 3. Studnie z kręgów betonowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont ul. Piotra Skargi w Żywcu BRANŻA DROGOWA

Przedmiar robót. Remont ul. Piotra Skargi w Żywcu BRANŻA DROGOWA Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: BRANŻA DROGOWA Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wykonanie podbudowy na drodze gminnej Zapora - Piaski DruŜków L=258mb

Przedmiar robót 1. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wykonanie podbudowy na drodze gminnej Zapora - Piaski DruŜków L=258mb Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1 Wykonanie podbudowy na drodze gminnej Zapora - Piaski DruŜków L=258mb Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45233320-8 - Fundamentowanie

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Sieci zewnętrzne kanalizacja deszczowa Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Sieci zewnętrzne.kanalizacja deszczowa- zbiornik retencyjny Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy BUDOWA BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBLICY

Przedmiar robót / kosztorys ślepy BUDOWA BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBLICY Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2013-05-27 Budowa: Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45212221-1

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Drogi i place Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45232100-3

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Remont ul. Grojec w Żywcu Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie 45233220-7 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński BUDRIM Kazimierz Wierciński ul.witosa 5, - Kunice KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 5-6

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. moje boisko Orlik 2012

Kosztorys ślepy. moje boisko Orlik 2012 Kosztorys ślepy Data: 2008-06-16 Budowa: boisko piłki nożnej Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali:,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego:

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Nazwa i adres zamawiającego: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzączowice - Podlesie w km ,50 (etap I)

Przedmiar robót. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzączowice - Podlesie w km ,50 (etap I) Przedmiar robót Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzączowice - Podlesie w km 0+000 (etap I) Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna dojazdowa do pól Brzączowice - Podlesie / roboty drogowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w JURACIE- odcinek drogi km 0+354,00 -- 0+616,41 Działka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ADRES INWESTYCJI : Karczemki ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg Zakład Budowlany KLIER 54-030 WROCŁAW, UL. PRZEMYSKA 16A KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie fragmentu kanalizacji burzowej.

Przedmiar robót. Wykonanie fragmentu kanalizacji burzowej. Przedmiar robót Data: 2014-04-07 Budowa: Zadanie remontowe Dzielnicy IV. Obiekt/Rodzaj robót: Szkoła podstawowa nr 67 w Krakowie/ Roboty ziemne i instalacyjne. Kanalizacja zewnętrzna. Lokalizacja: 31-264

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3/07/2012

Przedmiar robót 3/07/2012 Przedmiar robót 3/07/2012 Obiekt Kod CPV 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg Budowa Droga "ul Nad Potokiem" "ul Ogrodowa" "ul Koleboka" "ul Górna" w m Czchów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 6/11/RD/2012

Przedmiar robót 6/11/RD/2012 Przedmiar robót 6/11/RD/2012 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Modernizacja Drogi Gminnej Transportu Rolnego Krastudy - Nowe Minięta Gmina Mikołajki Pomorskie 45233120-6 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Zabudowa Ławek i koszy w Bolesławiu na działkach nr ew. gr. 1619, 208/6, 1617, 1618/54, 715/2, 1602, 1618,72, 1621, 145/6, 1112/3, 145/5 672/22, 145/4 Budowa: Działki nr. ew.1619, 208/6,

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2. NAWIERZCHNIA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. w km 0+025 do km 0+470 i w km 2+000 do km 3+990 tj. długości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys inwestorski na remont nawierzchni drogi gminnej Wronin - Łaniec, gm. Polska Cerekiew

Przedmiar robót. Kosztorys inwestorski na remont nawierzchni drogi gminnej Wronin - Łaniec, gm. Polska Cerekiew Przedmiar robót Kosztorys inwestorski na remont nawierzchni drogi gminnej 108 334 Wronin -, gm. Polska Cerekiew Data: 2010-07-20 Budowa: Remont drogi gminnej Wromin- działka nr 905/1, 936, obręb Wronin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3. ROBOTY ZIEMNE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 3. ROBOTY ZIEMNE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,39 Jedn.: km 1 Robocizna razem r-godz. 56

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] Białowieża - Stobno od km 3+590 do km

Bardziej szczegółowo

Data: Przedmiar

Data: Przedmiar Data: 2013-08-19 Przedmiar Inwestycja: Modernizacja (przebudowa) drogi nr 010424C dojazdowej do gruntów rolnych transportu rolniczego. Obiekt: ul. Karpacka Rodzaj robót: drogowe Inwestor: Gmina Kęsowo

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-08-24 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont drogi do pól rolniczych w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar Remont drogi do pól rolniczych w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2011-09-05 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remont

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu Przedmiar Data: 2007-10-01 Budowa: BRANśA DROGOWA Obiekt: DROGA GOSPODARCZA DO NOWEJ STAJNI PARKOWEJ Zamawiający: URZĄD MIEJSKI W śywcu, RYNEK 2, 34-300 śywiec Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Opis robót Jedn. miary Ilość 1 KNNR 60805-- 2 KNNR 60802-- 3 KNNR 60802-020- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys 6 Obiekt Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, placu utwardzonego Budowa Zawiercie ul Podmiejska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI IRENEUSZ IGNASZAK Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 JAROCIN KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: BRANŻA DROGOWA Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót UKSZTAŁTOWANIE TERENU I MAŁA ARCHITEKTURA - UKŁAD WEWNĘTRZNY

Przedmiar robót UKSZTAŁTOWANIE TERENU I MAŁA ARCHITEKTURA - UKŁAD WEWNĘTRZNY Przedmiar robót Data: 2011-01-26 Budowa: BUDOWA SIEDZIBY GDAŃSKIEGO TEATRU SZEKSPIROWASKIEGO POŁOśONEGO PRZY ULICACH: BOGUSŁAWSKIEGO, ZBYTKI, PODWALE PRZEDMIEJSKIE Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Adres obiektu budowlanego: Proszowice Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice Data opracowania przedmiaru robót: 2012-08-15 Nazwa

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, Zduńska Wola

BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, Zduńska Wola BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, 98-220 Zduńska Wola KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Polnej w Tymbarku

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Polnej w Tymbarku Kosztorys ofertowy Nazwa i kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Inwestor: Gmina Tymbark Rynek 49 34-650 Tymbark Wartość kosztorysu: zł strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont nawierzchni placu postojowego przykościelnego z uzbrojeniem podziemnym i remont chodników przy placu kościelnym i ul. Ks. Antoniego Szlęzaka w Odporyszowie Data: 2012-02-27

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław 42-2 Częstochowa ul. Chełmońskiego 13 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 451-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Turystyczna w Jaworzu Obiekt: Kod CPV 45233142-9 Roboty drogowe Zamawiający: Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie:

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. ETAP I budowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Kosztorys ofertowy HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Ulica Kraszewskiego w. 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233140-2 Roboty drogowe MIASTO ŻYWIEC

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka.

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka. Przedmiar robót Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka. Budowa: Droga Obok Szkoły w Sopotni Wielkiej Obiekt lub rodzaj robót: Remont drogi gminnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Budowa: Przebudowa sieci kanalizacji ul. Tuwima, Dąbrowskiej w Chrzanowie. Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Tuwima, Dąbrowskiej Dz. nr:145/82,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: BRANŻA DROGOWA Ulica Kasztanowa w Żywcu 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233140-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629 K w miejscowości Poręba Wielka - Koninki - modernizacja pieszego szlaku

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Zamawiający: Gmin Czchów 32-860 Czchów Rynek 12 Jednostka opracowująca: GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Gryz 32-861 Iwkowa 455 Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa dróg po wybudowanej infrastrukturze technicznej w m. Wytowno. ul. Szczecińska Słupsk

Przedmiar robót. Budowa dróg po wybudowanej infrastrukturze technicznej w m. Wytowno. ul. Szczecińska Słupsk Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe ZUW Sp. z o.o. ul. Szczecińska 86 76-200 Słupsk "BIURO" Anna Dębowska-Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek Sporządził mgr inż. Janusz Raczyński

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr inż. Arkadiusz Krzesak, autor kosztorysu...

Przedmiar robót mgr inż. Arkadiusz Krzesak, autor kosztorysu... Przedmiar robót Remont chodnika prawostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-Granica państwa w miejscowości Rajcza - ETAP III B. Budowa: Remont chodnika prawostronnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o długości 280,0+150,0 i szer 4,0m

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a

Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska 71-051 Szczecin, ul. ZabuŜańska 53a KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Tęczowej w Mierzynie na odcinku od km 0+255,00 do km 0+313,50 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający:

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający: Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT PARKINGU. Obiekt: PARKING Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Brzozowa 1 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r.

Przedmiar robót. ul. Piłsudskiego 21E/ Szczecinek. mgr inż. Janusz Raczyński. Szczecinek luty 2012r. Przedmiar robót Obiekt Inwestor Biuro kosztorysowe Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ISTNIEJĄCYCH DROGACH POMIĘDZY PAWILONAMI.

Przedmiar robót WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ISTNIEJĄCYCH DROGACH POMIĘDZY PAWILONAMI. Przedmiar robót Data: 2009-07-25 Budowa: KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu

Przedmiar. Budowa ulic Chełmońskiego i Malczewskiego na os. Stare Stawy w Oświęcimiu Przedmiar Budowa: Obiekt: Roboty drogowe - Etap I Zamawiający: Urząd Miasta w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 32-600 Oświęcim strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ ODCINKA KANALIZACJI OPADOWEJ W DOBCZYCACH - ROBOTY DROGOWE

Przedmiar robót BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ ODCINKA KANALIZACJI OPADOWEJ W DOBCZYCACH - ROBOTY DROGOWE Przedmiar robót Data: 2009-06-25 Budowa: - CPV 45233220-7 Obiekt: SIEĆ KANALIZACYJNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ KANALIZACJA OPADOWA W DOBCZYCACH Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY W DOBCZYCACH UL.RYNEK;

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej.

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-instalacje

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg wewnętrznych z miesznek mineralno-bitumicznych w kompleksie wojskowym przy ul. Balonowej

Bardziej szczegółowo