TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH"

Transkrypt

1 TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1

2 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3. Księgowość firmy Prowadzenie firmy Marketing twojej firmy Twoje prawa i obowiązki jako przedsiębiorcy (wybrane) Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności gospodarczej Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Program operacyjny kapitał ludzki (po kl) działanie Jednorazowe dotacje ze środków funduszu pracy powiatowy urząd pracy Program rozwoju obszarów wiejskich (prow) Słownik pojęć Bibliografia 56 Strona 2

3 1. INNOWACYJNOŚĆ W dzisiejszych czasach o rozwoju gospodarki decyduje innowacyjność, która w dużej mierze zależy od kapitału ludzkiego i od wiedzy. Konkurencyjna gospodarka wymaga innowacji trafiających na rynek i do konsumentów w postaci nowych produktów i usług. O sukcesie całej gospodarki decyduje zdolność do przekształcenia wiedzy w nowe produkty, usługi, technologie, a także rozwiązania organizacyjne. Dostęp do wiedzy i innych zasobów intelektualnych, a zwłaszcza ich absorpcja, staje się kluczowym czynnikiem innowacyjności firm, zwłaszcza o mniejszej skali. Dynamiczny postęp wiedzy i technologii oraz wzrastająca konkurencja zmuszają nawet najmniejsze firmy do wprowadzania innowacji, która stała się koniecznością i niezbędnym warunkiem przetrwania na rynku. Małe innowacyjne przedsiębiorstwa nie są z reguły w stanie same przetworzyć swoich idei i pomysłów w ofertę rynkową. Nie mogą stworzyć interdyscyplinarnej bazy badawczej, są zbyt małe, aby prowadzić samodzielnie marketing czy organizować dystrybucję swoich wyrobów. Aby przetrwać, muszą współpracować z innymi, funkcjonować w otoczeniu, w którym mogą wykorzystywać wiedzę innych. Tworzenie skutecznych strategii innowacyjnych wymaga budowy sieci współpracy i kooperacji z rozlicznymi zewnętrznymi partnerami w dziedzinie innowacji. Współczesne rozumienie innowacji jako procesu sieciowego i zintegrowanego jest punktem wyjścia do systemowego ujmowania zagadnień, tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz ich transferu i zastosowań w praktyce gospodarczej. Każdy podmiot gospodarczy posiada określoną zdolność innowacyjną, determinującą działania rozwojowe i modernizacyjne. Potrzeby przedsiębiorstw mogą zaistnieć w różnych fazach procesu innowacyjnego, tj. na etapie tworzenia pomysłu, jego ewaluacji i komercjalizacji oraz w ramach różnych problemów związanych z samą realizacją innowacji. Strona 3

4 Formy pomocy aktywizującej działania innowacyjne w sektorze MSP umożliwiają absorpcję innowacji w przedsiębiorstwach w wyniku między innymi 1 : poprawy dostępu do informacji naukowej, inicjowania kontaktów nauka biznes, rozpoznania cech innowacyjnych produktu, ochrony prawnej dóbr niematerialnych wykreowanych przez przedsiębiorcę, określenia rynku, jego rozmiarów, potencjału i chłonności, tworzenia sieci współpracy, interakcji, kooperacji i wymiany doświadczeń, zapewnienia finansowania absorpcji i dyfuzji innowacji. Pojęcie innowacyjności zostało wprowadzone do nauk ekonomicznych na początku ubiegłego stulecia przez J. Schumpetera, który pojmował innowacje jako: wprowadzenie nowego produktu lub ulepszenie istniejącego, wprowadzenie nowej metody produkcji (innowacja procesowa), otwarcie nowego rynku, zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, wprowadzenie nowej organizacji produkcji 2. Podręcznik Oslo Manual mówi, że innowacja ma miejsce wtedy, kiedy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces jest zastosowany w produkcji. Warunkiem jest, by przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa, proces ten lub produkt były nowe. W rozumieniu podręcznika innowacja techniczna oznacza obiektywne udoskonalenie właściwości produktu lub procesu bądź systemu dostaw w stosunku do produktów i procesów dotychczas istniejących 3. Pamiętaj Drogi Przedsiębiorco, że u podstaw innowacji leży wiedza użytkowa (innowacyjne pomysły), a jej pozyskanie jest warunkiem koniecznym do realizacji działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Ze względu na wartość innowacji w 1 System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce-siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa, Maj E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s.11 3 Podręcznik Oslo Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, OECD/ Eurostat 1997, KBN Warszawa 1999, s Strona 4

5 biznesie należy jej wykorzystanie i spodziewane efekty innowacji uwzględnić w biznes planie firmy, który najlepiej przygotować przed rozpoczęciem wszelkich działań zmierzających do otworzenia przedsiębiorstwa. 2. JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ WŁASNĄ FIRMĘ Masz pomysł, a nie wiesz, jak założyć firmę. Przyjdź do nas, my ci pomożemy tak najczęściej formułowane są rozmaite programy wspierania inicjatyw przedsiębiorczych obywateli, w tym także młodzieży. W takim znaczeniu ogniskują się kluczowe nieporozumienia dotyczące uruchamiania przedsięwzięć biznesowych. Po pierwsze zawarta jest w nim sugestia, że najtrudniejszym ogniwem są formalności związane z założeniem firmy. Każdy, kto zetknął się z działalnością gospodarczą, wie, że mimo oczywistej mitręgi administracyjnej są to sprawy nieporównywalnie łatwiejsze niż na przykład zdobycie ważnego klienta, przekonanie banku, by udzielił nam kredytu, a jeszcze wcześniej opracowanie całościowej, dojrzałej koncepcji funkcjonowania nowego biznesu 4. Pamiętajmy zatem, że podstawą do rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być najlepszy nawet pomysł, ale opracowana koncepcja biznesu (która oczywiście bez dobrego pomysłu nie zaistnieje). J. Cieślik 5 w swojej książce zaproponował całościową koncepcję realizacyjną procesu identyfikacji pomysłów biznesowych, ich wstępną ocenę, następnie opracowanie w formie rozwiniętej koncepcji biznesu, w taki sposób, by mogła ona być solidną podstawą uruchomienia nowego przedsięwzięcia. Proponowany schemat działania może być stosowany z powodzeniem, kiedy atrakcyjny (zdaniem twórców) pomysł jest początkiem myślenia w własnym biznesie. 4 J. Cieślik, w: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, 2008, Tamże, s Strona 5

6 Proponowany przez J. Cieślika schemat postępowania obejmuje cztery podstawowe fazy: Faza początkowa od identyfikacji pomysłów, ich weryfikacji i selekcji, zakończona wstępnym rozpoznaniem, przedstawionym w formie wstępnej koncepcji biznesu, Faza opracowania rozwiniętej koncepcji biznesu w formie biznesplanu (w wersji bazowej), Faza przygotowania do uruchomienia nowego przedsięwzięcia, Faza rozpoczęcia działalności - stworzenie ram organizacyjno prawnych i rozruchu w sensie technologicznym i organizacyjnym. Zrealizowane w ramach pierwszych trzech faz działania przygotowawcze mają oczywisty związek z finalnym etapem, jakim jest założenie firmy i rozpoczęcie działalności. Już w trakcie opracowania koncepcji biznesu faktycznie przesądzamy o wielu aspektach funkcjonowania nowej firmy. Opracowanie fazy pierwszej pozostawiam do przemyślenia kandydatom na przedsiębiorcę. Faza druga i trzecia to często zadanie do zrealizowania z pomocą doradców. Zachęcam do zapoznania się z naszym poradnikiem dotyczącym przygotowania biznes planu. Proponuję, abyśmy zajęli się w tej części poradnika fazą czwartą i spróbowali uruchomić naszą firmę. W tej części zajmiemy się przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jako, że zgodnie z wieloma autorami poradników i opracowań na powyższy temat - działalność jednoosobowa prowadzona przez osobę fizyczną jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej i jest charakterystyczna dla małych przedsięwzięć gospodarczych. UWAGA: W Polsce podstawy prowadzenia działalności gospodarczej są obecnie uregulowane przede wszystkim w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 (tekst jednolity - Dz.U. nr 155, poz. 1095). Pobierz tekst ustawy Strona 6

7 Ustawa reguluje problematykę rozpoczynania, prowadzenia, zawieszania, likwidowania działalności gospodarczej oraz określa podstawowe obowiązki podmiotów gospodarczych. Artykuł 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą - zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Artykuł 6 ustawy mówi, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Organ administracji publicznej nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowana osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. Znamy już najważniejszą pozycję lekturową, znajomość której jest niezbędna dla poprawnego prowadzenia naszej działalności, zatem idziemy dalej. Po określeniu celów, które chcemy zrealizować i realnym spojrzeniu na szanse planowanej działalności, pora dowiedzieć się jak krok po kroku założyć firmę. Strona 7

8 Założenie firmy ujęte zostanie w niniejszym poradniku w 7 krokach: 1. Rejestracja przedsiębiorcy w Urzędzie Gminy/Miasta/Dzielnicy 2. Reglamentacja działalności gospodarczej 3. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności do Urzędu Statystycznego i uzyskanie numeru statystycznego w systemie REGON 4. Wizyta w Urzędzie Skarbowym NIP numer identyfikacji podatkowej 5. Otwarcie rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej 6. Zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS) 7. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) o zatrudnieniu pracowników (jeśli zatrudniamy) i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid) W rozdziale II ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawodawca uregulował zasady podejmowania oraz wykonywania działalności gospodarczej. Jako podstawowy warunek podjęcia działalności gospodarczej w art. 14 przewidziano uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców, a w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku wybraniu innej formy prowadzenia biznesu niż własna działalność gospodarcza prosimy o zapoznanie się z naszym poradnikiem Prawne aspekty działalności gospodarczej, gdzie omówiono sposoby rejestracji oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia działalności w określonej formule prawnej. Poradnik zawiera również gotowe wzory umów do wykorzystania. Strona 8

9 Prowadzenie rejestru przedsiębiorców 6, przewiduje Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2001, nr 17, poz. 209). Wpisowi do rejestru przedsiębiorców podlegają: spółki jawne, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki europejskie, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy zagraniczni określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli wykonują działalność gospodarczą, z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego. 6 A także: stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych. Strona 9

10 Krok 1. Rejestracja przedsiębiorcy w Urzędzie Gminy/Miasta/Dzielnicy 31 marca 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzająca między innymi zasadę jednego okienka, obecnie, dzięki której osoba chcąca rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą lub w spółce cywilnej składa wyłącznie w urzędzie gminy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG 1). Wniosek składasz w urzędzie gminy, miasta, dzielnicy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Złożyć wniosek możesz na cztery sposoby: 1. jako formularz papierowy, podpisany i złożony osobiście przez Ciebie lub Twojego Pełnomocnika; 2. jako formularz papierowy przesłany do gminy listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręcznego podpisu wnioskodawcy (Twojego lub Pełnomocnika); 3. jako druk przesłany elektronicznie, na formularzu dostępnym na stronie internetowej każdego urzędu gminy nie podpisany elektronicznie; 4. przesłać elektronicznie jak wyżej, ale podpisany elektronicznie z bezpiecznym podpisem cyfrowym. UWAGA: W przypadku otwierania działalności gospodarczej po raz pierwszy polecam wybranie sposobu pierwszego i osobistą wizytę w urzędzie gminy. Jest to najprostsza, najszybsza i zarazem najtańsza forma złożenia formularza EDG 1. Strona 10

11 Złożenie w gminie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oznacza, że już z chwilą jego złożenia (chyba, że we wniosku określisz późniejszy termin) jesteś przedsiębiorcą!!! i możesz rozpocząć działalność gospodarczą 7. Złożenie wniosku o wpis nie podlega żadnym opłatom. Pamiętaj jednak, że jeśli zagubisz swój wniosek to wydanie kolejnego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, która obecnie wynosi 17 zł. Wniosek EDG 1 jest jednocześnie wnioskiem: do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wydania numeru identyfikacji podatkowej (NIP zgłoszenie podatkowe) lub aktualizacji danych zawartych w złożonym wcześniej formularzu (NIP-1 zgłoszenie aktualizacyjne); do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub do Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) w sprawie zgłoszenia płatnika składek (lub zmiany poprzedniego zgłoszenia) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej; do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (WUS) o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i nadania numeru REGON. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza Ci zaświadczenie o wpisie. Również niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu do ewidencji (nie mylić z dniem złożenia wniosku) organ ewidencyjny przesyła dane z wniosku odpowiednio do: właściwego naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki ZUS lub Centrali KRUS, załączając kopię wydanego przez siebie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek zintegrowany składa się z części głównej EDG-1 oraz części EDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności), EDG-RB (informacja o rachunkach bankowych) i EDG_RD (pozostałe rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej 7 Wyłączając działalność, której prowadzenie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Strona 11

12 w części głównej wniosku mieści się ich tylko 10). W każdym przypadku musi być składana część EDG-1. Formularze części MW, RB i RD wypełniamy i składamy tylko wówczas, jeśli zachodzi potrzeba. W zakresie danych ewidencyjnych, jako kandydaci na przedsiębiorcę podajemy: oznaczenie przedsiębiorcy; numer PESEL, o ile taki posiadamy; numer NIP, o ile taki posiadamy; oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również wskazanie tego miejsca oraz adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca 8 ; określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) 9, osobno dla każdego miejsca wykonywania działalności (pobierz PKD wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej; numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (o ile posiadasz); informacje o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wniosek w wersji elektronicznej dostępny jest do wypełnienia na stronie internetowej każdej gminy lub na stronie Składa się on z pięciu plików, każdy z nich odpowiedni dla właściwej sytuacji wpis do ewidencji, zmiana danych, zawieszenie działalności, wznowienie i zaprzestanie działalności. Po wypełnieniu wniosek przybiera postać jednego, scalonego dokumentu. Wszelkie zmiany zakresu działania, zmiany adresów, konta bankowego, zmiany nazwy lub innych elementów wymienionych w zgłoszeniu wymagają w każdym takim przypadku aktualizacji wpisu, poprzez złożenie kolejnego wniosku EDG-1. 8 Miejsce zamieszkania oznacza miasto, gminę Twojego stałego lub czasowego pobytu. 9 Nie ma ograniczeń co do ilości wymienionych PKD. Można wpisywać również takie, które wg Ciebie będą przydatne firmie również w przyszłości. Rozliczenia podatkowe wykonywane będą jedynie w zakresie działalności, którą faktycznie wykonujesz. Strona 12

13 Krok 2. Reglamentacja działalności gospodarczej Regułą jest, że prowadzenie działalności gospodarczej jest swobodne i nieograniczone jednakże w przypadku wykonywania niektórych rodzajów działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek wystąpić o udzielenie koncesji lub zezwoleń na jej prowadzenie. Pojęcie koncesji jak wskazuje C. Kosikowski 10 można wiązać z pięcioma płaszczyznami: 1. jako aktu wyrażenia przez państwo (właściwy jego organ) zgody na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej reglamentowanej prawnie na rzecz państwa lub mającej szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, 2. jako aktu wydawanego na podstawie ustawowych przepisów prawnych określających warunki i tryb koncesjonowania, 3. jako aktu ustalającego prawo do podjęcia i wykonywania tej działalności nie tylko według zasad określonych w prawie obowiązującym, lecz także na warunkach ustalonych w koncesji, 4. jako aktu wydawanego wyłącznie na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy, 5. jako aktu mającego zapewnioną ochronę prawną trwałości. 10 C. Kosikowski, w: Koncesje w prawie polskim, Wydawnictwo Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji, Kraków 1996, s Strona 13

14 Rodzaje działalności gospodarczej wymagającej udzielenia koncesji wymienione zostały w art. 46 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie: 1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; 2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 3. wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią; 4. ochrony osób i mienia; 5. rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; 6. przewozów lotniczych; 7. prowadzenia kasyna gry. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. W polskim porządku prawnym obok koncesji instytucję reglamentacji działalności gospodarczej stanowią wymogi uzyskania zezwolenia. Warunkiem podjęcia i prowadzenia określonej działalności gospodarczej w tym przypadku jest uzyskanie decyzji administracyjnej w postaci zezwolenia. Przykładowo, uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej (art. 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) w zakresie określonym w przepisach między innymi: 1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 2. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych; Strona 14

15 3. ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych; 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 6. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 7. ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne; 8. ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 9. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 10. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze; 11. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej; 12. ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe; Kolejnym ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest istnienie działalności regulowanej. Działalność regulowana, obok koncesji i zezwoleń, jest jednym ze sposobów reglamentacji działalności gospodarczej. Działalność regulowana opiera się na zastąpieniu zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wpisem do odpowiedniego rejestru na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy o spełnieniu wymogów przewidzianych przez prawo do wykonywania wskazanego rodzaju działalności gospodarczej. Istnienie rejestrów działalności regulowanej uzasadnia się koniecznością zwiększonej kontroli nad przedsiębiorcą, który zainteresowany prowadzeniem wyżej wymienionego rodzaju działalności musi spełnić związane z tym ustawowe wymogi. Zgodnie z wolą ustawodawcy, działalność regulowana wprowadza najmniej uciążliwe dla przedsiębiorców obowiązki i ograniczenia. Z art. 64 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że o działalności regulowanej możemy mówić tylko wówczas, gdy przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną. W ustawach szczególnych określono, jakie dokładnie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Ponadto przepisy te wskazują organ prowadzący rejestr dla danego typu działalności oraz jaka powinna być treść oświadczenia i sposób prowadzenia rejestru. Strona 15

16 Zaświadczenie o dokonaniu wpisu wydaje się z urzędu. Dla spraw nieuregulowanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej stosuje się więc przepisy zawarte w ustawach szczególnych. Działalnością regulowaną jest m.in. działalność: w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców czasowym okresie przechowywania, którą mogą wykonywać wyłącznie spółki kapitałowe; organem prowadzącym rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych od 1 stycznia 2006 r. jest marszałek województwa; w zakresie świadczenia usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP oraz polowania za granicą - wymaga wpisu do rejestru polowań (przedsiębiorcą może być osoba fizyczna); rejestr polowań od 1 stycznia 2006 r. prowadzi marszałek województwa; w zakresie organizacji profesjonalnego współzawodnictwa sportowego - działalność w zakresie sportu profesjonalnego - może być wykonywana przez sportowe spółki akcyjne i polskie związki sportowe; rejestr organizatorów profesjonalnego współzawodnictwa sportowego prowadzi Prezes Polskiej Konfederacji Sportu; w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (działalność może wykonywać osoba fizyczna) - wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe; organem prowadzącym rejestr jest Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych właściwa dla miejsca zamieszkania; w zakresie prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej (osoby fizyczne) oraz grupowej praktyki lekarskiej (w formie spółki cywilnej lub partnerskiej) - wpis odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych i rejestru grupowych praktyk prowadzonych przez Okręgową Radę Lekarską; Strona 16

17 w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów - wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (może wykonywać osoba fizyczna); rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności; w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców - wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (może wykonywać osoba fizyczna); rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności; w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej (prowadzącej badania psychologiczne w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem) - wpis do rejestru przedsiębiorców (mogą to być osoby fizyczne) prowadzących pracownię psychologiczną; rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy; w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia, na zlecenie klientów, w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (może wykonywać osoba fizyczna) - wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; rejestr prowadzi od 1 stycznia 2006 r. marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy; w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa składowego (może być prowadzona przez osobę fizyczną) - wpis do rejestru przedsiębiorców składowych; rejestr prowadzi dla przedsiębiorców przyjmujących na skład: towary przemysłowe - minister właściwy do spraw gospodarki, towary rolne - minister właściwy do spraw rynków rolnych; w zakresie organizowania wyścigów konnych (może wykonywać osoba fizyczna) - wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych; rejestr prowadzi Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych (może prowadzić osoba fizyczna) - wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych; rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych; Strona 17

18 w zakresie usług detektywistycznych (może wykonywać osoba fizyczna) - wpis do rejestru działalności detektywistycznej; rejestr prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych; w zakresie działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia (zezwolenia wymaga wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek - korespondencja do 2000g. z wyłączeniami) - wpis do rejestru operatorów pocztowych (działalność może prowadzić osoba fizyczna); rejestr prowadzi prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE); w zakresie wytwarzania lub magazynowania biokomponentów (może prowadzić osoba fizyczna) - wpis do rejestru przedsiębiorców wytwarzających lub magazynujących biokomponenty; rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych; w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (może wykonywać osoba fizyczna) - wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich; rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych; w zakresie działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących (może wykonywać osoba fizyczna) - wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych; rejestr prowadzi URTiP; samo dostarczenie systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach i multipleksowania sygnałów cyfrowych podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Przewodniczącego UKE. Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Strona 18

19 Krok 3. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności do Urzędu Statystycznego i uzyskanie numeru statystycznego w systemie REGON Twój wniosek o zaewidencjonowanie działalności gospodarczej (EDG-1) jest zarazem wnioskiem o wpisanie firmy do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie musisz już osobiście odwiedzać urzędu statystycznego. We wniosku, w części EDG-1 (jeśli się nie zmieszczą to w części EDG-MW) wymieniasz wszystkie rodzaje działalności jakie masz zamiar prowadzić, poczynając od działalności podstawowych 11. Twoja firma otrzyma pocztą numer identyfikacji statystycznej. Nowelizacja ustawy z 31 marca 2009 znosi obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę numeru REGON. Nie jest już on wymagany ani w obrocie urzędowym (poza statystyką), ani gospodarczym. REGON nie jest już niezbędny do wyrobienia pieczątki firmowej, przesyłania druków urzędowych czy otwarcia konta bankowego. 11 Od 1 stycznia 2010 roku podajesz wyłącznie ich kody wg PKD 2007 Strona 19

20 Krok 4. Wizyta w Urzędzie Skarbowym NIP numer identyfikacji podatkowej Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością posiadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, lub z aktualizacją danych zawartych w zgłoszeniu do NIP. NIP nadawany jest osobie fizycznej raz na zawsze. Używa go ona również do prowadzenia działalności gospodarczej. Kandydaci na przedsiębiorców indywidualnych i wspólników spółek cywilnych, którym nie został jeszcze nadany NIP zgłaszają swoją działalność do ewidencji działalności gospodarczej na wniosku EDG-1, który przypomnę jest wnioskiem zintegrowanym, będącym jednocześnie wnioskiem o nadanie NIP-u. Wniosek w wersji elektronicznej znajdziesz na stronie: Spółki cywilne, po indywidualnej rejestracji wspólników w Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz po podpisaniu pomiędzy wspólnikami umowy spółki, występują o nadanie numeru NIP-u dla spółki na druku NIP-2 do urzędu skarbowego właściwego ze względu na położenie ich siedziby lub miejsca prowadzenia działalności. NIP-1 nadal służy do zgłaszania zmian nie objętych drukiem EDG-1 jak np. zmiana rodzaju dokumentu tożsamości, jego serii i numeru. UWAGA: Zmiany ewidencyjne objęte zgłoszeniem NIP zgłaszasz do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej ma na to 30 dni. Strona 20

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr inż. Edyta Niemiec FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA JEDNOSTKA LUB ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Kto może prowadzić księgę przychodów i rozchodów Podatkową księgę przychodów i rozchodów

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne na 2016 rok

Regulacje prawne na 2016 rok KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Regulacje prawne na 2016 rok dla osób prowadzących lub zakładających własną firmę (dotyczy składek ZUS oraz podstaw postępowania

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenie dla osób długotrwale bezrobotnych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne na 2017 rok

Regulacje prawne na 2017 rok KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach Regulacje prawne na 2017 rok dla osób prowadzących lub zakładających własną firmę (dotyczy składek ZUS oraz podstaw postępowania

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

Zakładanie Działalności Gospodarczej

Zakładanie Działalności Gospodarczej Zakładanie Działalności Gospodarczej Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA w Tarnowie Lisia Góra, 19.10.2017 r. Krok Pierwszy Złożenie wniosku CEIDG-1 w Urzędzie Miasta lub Gminy

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

LOKALNE OKIENKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

LOKALNE OKIENKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNE OKIENKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Uproszczona rejestracja oraz informacje dla przedsiębiorców o wszystkich obowiązkach związanych z podjęciem działalności gospodarczej Rejestracja osób fizycznych podejmujących

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU. Spis treści: I. Przygotowanie do rejestracji firmy: 1) nazwa firmy, 2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Twoja firma - krok po kroku Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Działalność Gospodarcza:

Działalność Gospodarcza: Działalność Gospodarcza: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r nr 101, 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej 1 Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE PIT w działalności gospodarczej mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2017/2018 Pojęcie działalności gospodarczej Art. 2 ustawy o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Jonas 1

Dr Krzysztof Jonas 1 Dr Krzysztof Jonas 1 Karta podatkowa. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Zasady ogólne podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2010.10.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa i metodyczna Etap kształcenia: IV etap edukacyjny Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Regulacja rozdziału II USDG Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 1. Wpis do KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej (art. 14) 2.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi EWELINA KUCZKOWSKA Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi Celem pracy jest omówienie zasad ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w świetle aktualnie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo