WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa"

Transkrypt

1 Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa WAŻNA INFORMACJA Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie informuje, że w związku z planowanym na dzień r. przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) oraz planowaną sprzedażą akcji DB Securities S.A. przez Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz Santander Bank Polska S.A., który działał będzie jako agent DB Securities S.A., z dniem r. stanie się Pan/Pani automatycznie i z mocy prawa Klientem Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie w zakresie usług maklerskich świadczonych dotychczas przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Oznacza to, że produkty i usługi maklerskie, będzie Pan/Pani będzie korzystać na podstawie umów zawartych z Biurem Maklerskim Deutsche Bank Polska S.A. zostaną przeniesione do Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie. W związku z zawarciem umów o świadczenie usług maklerskich z Biurem Maklerskim Deutsche Bank Polska S.A., informujemy, że od dnia r. zastosowanie do przedmiotowych umów będą miały odpowiednie regulacje dotyczące usług maklerskich, obowiązujące w Santander Biuro Maklerskie, pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche Bank Polska S.A. przez właściwy sąd w dniu r. W przypadku zmiany terminu rejestracji, o którym mowa powyżej, termin wejścia w życie zmian ulegnie przesunięciu, o czym Deutsche Bank Polska S.A. poinformuje Pana/Panią przez umieszczenie informacji na stronie internetowej Dodatkowo informujemy, że w wyniku nabycia akcji DB Securities S.A. przez Santander Bank Polska S.A. i włączenia spółki DB Securities S.A. do Grupy Santander Bank Polska S.A., DB Securities S.A. zmieni nazwę na Santander Securities S.A. Poniżej znajdzie Pan/Pani regulacje Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. lub regulacje DB Securities S.A. obowiązujące do dnia r., jak również regulacje Santander Biuro Maklerskie lub Santander Securities S.A. obowiązujące od dnia r. (pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche Bank Polska S.A. przez właściwy sąd w dniu r.). Regulacje te zostaną Państwu przekazane również przez kuriera. Z poważaniem Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Wysokość kapitału zakładowego: zł (kapitał opłacony w całości), NIP:

2 Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. oraz Biura Maklerskiego Deutsche Bank S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej tabeli. Prowizja od wartości zrealizowanego zlecenia. Wartość zlecenia Osobiście, telefonicznie Za pośrednictwem internetu do 500 zł 10,00 zł od 500,01 do zł 1,5% + 2, od 2 500,01 do zł 1,0% + od 5 000,01 do zł 0,85% + 22, 0,19%, min. 1,90 zł od ,01 do zł 0,75% + 37, od ,01 do zł 0,50% + 100,00 zł powyżej zł 0,70% B. Prowizje w obrocie prawami pochodnymi na rynku polskim. Rodzaj kontraktu Osobiście, telefonicznie Za pośrednictwem internetu indeksy, obligacje skarbowe, WIBOR 8,00 zł waluty 1, 0,30 zł akcje 5,00 zł 3,00 zł Prowizja od obrotu opcjami 2,0% wartości transakcji, jednak nie mniej niż 2 zł i nie więcej niż 9 zł od jednej opcji Prowizja od zgłoszenia transakcji do Repozytorium Transakcji 0,00 zł/transakcja (kontrakt ETD) 0,00 zł/transakcja (kontakt inny niż ETD) Prowizja od utrzymywania w Repozytorium Transakcji informacji o zawartej transakcji 0,00 zł/transakcja miesięcznie Prowizja od zamknięcia pozycji na kontrakcie terminowym w związku z: a) Wygaśnięciem kontraktu, b) Przymusowym zamknięciem kontraktu terminowego, w wykonaniu prawa, o którym mowa w 53 ust. 5 Regulaminu. Kontrakty terminowe na indeksy, obligacje skarbowe, WIBOR waluty akcje Prowizja od zamknięcia pozycji na opcji w związku z: a) Wygaśnięciem opcji, b) Przymusowym zamknięciem opcji, w wykonaniu prawa, o którym mowa w 53 ust. 5 Regulaminu C. Prowizje w obrocie obligacjami na rynku polskim. Osobiście, telefonicznie Za pośrednictwem Internetu Niezależnie od wartości transakcji 0,30% 0,14% Minimalna prowizja 10,00 zł 1,90 zł Opłaty i prowizje wymienione powyżej uwzględniają opłaty przekazywane przez DB Securities S.A. na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych CCP S.A. Więcej informacji na temat opłat przekazywanych na rzecz wskazanych podmiotów można uzyskać na poniższych stronach internetowych: 1) 2) 3) 1, 5,00 zł Szczegółowe informacje na temat opłat ponoszonych przez DB Securities S.A. na rynku polskim znajdują się w Broszurze Informacyjnej DB Securities S.A.. 15 zł D. Prowizje w obrocie produktami strukturyzowanymi, w tym w formie obligacji i certyfikatów oferowanych klientom Biura Maklerskiego Deutsche Bank S.A. poza rynkiem regulowanym: W przypadku sprzedaży: 1%+100 EUR, W przypadku kupna: 0 zł. Przewodniczący Rady Nadzorczej: dr Hubert A. Janiszewski Zarząd: Waldemar Markiewicz, Dariusz Strzyżewski, DB Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , Kapitał zakładowy w wysokości PLN (opłacony w całości) Członek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Wysokość kapitału zakładowego: zł (kapitał opłacony w całości), NIP: /3 WZ/2017/11/09, wer. 2.0

3 E. Prowizja od wartości transakcji przeprowadzanych w ramach wezwania do sprzedaży lub w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży: 0,5% min. 10 zł. F. Transakcje pakietowe. Prowizja negocjowana G. Inne opłaty. Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela 30 zł (za każdy papier wartościowy) 2. Opłata za transfer instrumentów finansowych do innego biura maklerskiego z zastrzeżeniem pkt 3. 0,5%, nie mniej niż 100 zł (za każdy papier wartościowy) a) 100 PLN, przy czym w przypadku dwóch lub więcej spadkobierców opłata pobierana jest proporcjonalnie w stosunku do ilości 3. spadkobierców, niezależnie od tego czy złożą oni wspólną Opłata za transfer instrumentów finansowych oznaczonych jednym dyspozycję transferu czy też każdy z nich osobno (w zależności od kodem związany ze zmianą właściciela: sposobu spadkobrania) a) w wyniku postępowania spadkowego, b) 0,3% wartości rynkowej instrumentów finansowych w dniu b) na podstawie umów cywilno prawnych oraz innych zdarzeń prawnych. wykonania dla obligacji Skarbu Państwa, nie mniej niż 100 PLN), 0,5% wartości rynkowej w dniu wykonania dla innych instrumentów finansowych, nie mniej niż 100 PLN 4. Opłata za transfer zagranicznych papierów wartościowych z rachunku lub na rachunek klienta prowadzony przez DB Securities S.A. 0,5%, nie mniej niż 600 zł (za każdy papier wartościowy) 5. Realizacja dyspozycji żądania wykupu tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. a) 30 PLN (za każdą dyspozycję) w przypadku instrumentów zdeponowanych u depozytariusza krajowego b) 200 EUR (za każdą dyspozycję) w przypadku instrumentów zdeponowanych u depozytariusza zagranicznego 6. Opłata z tytułu przechowywania papierów wartościowych oraz operacji w KDPW, pobierana na koniec kwartału. W przypadku braku odpowiedniej kwoty na rachunku DB Securities S.A. w pierwszej kolejności przed dyspozycjami Klienta potrąci opłatę, gdy będzie na to pozwalało saldo rachunku pieniężnego. a) 0,003% wartości rynkowej papierów wartościowych wg stanu na ostatni dzień roboczy kwartału, z zastrzeżeniem lit. B b) 0,02% wartości rynkowej papierów wartościowych wg stanu na ostatni dzień roboczy kwartału, jeżeli przekracza ona wartość zł Ustanowienie blokady lub zastawu na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym w związku z zabezpieczeniem wierzytelności (nie 7. dotyczy umów kredytowych zawieranych za pośrednictwem DB Securities 0,2% min. 2 S.A. na nabywanie papierów wartościowych umowy BRI) opłata jednorazowa pobierana od każdej dyspozycji ustanowienia blokady lub zastawu. 8. Wystawienie świadectwa depozytowego. 9. Zarejestrowanie prawa uczestnictwa w WZA. 10. Sporządzenie historii rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego w formie dokumentu papierowego lub pliku elektronicznego, obejmującego okres wcześniejszy niż 30 dni wstecz od dnia złożenia przez Klienta dyspozycji sporządzenia dokumentu (za każdy dokument). 11. Sporządzenie innych dokumentów w formie dokumentu papierowego lub pliku elektronicznego: zestawienie złożonych zleceń, zestawienie zawartych transakcji, nagrania rozmów telefonicznych i prowadzonej korespondencji elektronicznej, w wyniku których doszło lub mogło dojść do świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń objętej Umową, dodatkowe wyciągi lub zaświadczenia, w tym szczegółowe zestawienia dot. rozliczenia PIT, duplikaty dokumentów (za każdy dokument). 12. Wysłanie przesyłki tradycyjna pocztą zgodnie z dyspozycją klienta. 10 zł 13. Wysłanie przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z dyspozycją Klienta. opłata zgodna z cennikiem firmy kurierskiej 14. Wysłanie przesyłki pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. opłaty nie pobiera się Wykonanie przelewu pieniężnego na rachunek bankowy: a) w Deutsche Bank Polska S.A. (telefonicznie/osobiście/przez internet), b) w innym banku (telefonicznie/osobiście), c) realizacja polecenia przelewu za granicę lub do innego banku krajowego w walucie obcej. PAKIETY DANYCH CZASU RZECZYWISTEGO OSOBY FIZYCZNE dodatkowych (opłata miesięczna pobierana z góry za cały miesiąc kalendarzowy, w dniu następującym po dniu złożenia wniosku): a) MAKLER1-1 oferta + db Notowania + Notowania Mobilne b) MAKLER5-5 ofert + db Notowania + Notowania Mobilne c) TRADER - pełen arkusz + db Notowania + Notowania Mobilne PAKIETY DANYCH CZASU RZECZYWISTEGO OSOBY PRAWNE dodatkowych (opłata miesięczna pobierana z góry za cały miesiąc b) 5 zł c) 0,2% wartości przelewu nie mniej niż 115 zł i nie więcej niż 315 zł a) 0,00 zł b) 88,00 zł c) 174,00 zł a) 188,00 zł b) 188,00 zł c) 214,00 zł WZ/2017/11/09, wer /3

4 Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty kalendarzowy, w dniu następującym po dniu złożenia wniosku): a) MAKLER1-1 oferta + db Notowania + Notowania Mobilne b) MAKLER5-5 ofert + db Notowania + Notowania Mobilne c) TRADER - pełen arkusz + db Notowania + Notowania Mobilne Opłaty powiernicze. Opłata kwartalna pobierana od wartości papierów wartościowych, znajdujących się na rachunku zagranicznych papierów wartościowych: a) Rynki strefy EURO b) Pozostałe rynki 1 Wysłanie potwierdzenia zawarcia transakcji a) za pomocą usługi db Makler, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, b) listownie. a) 0,03% od wartości aktywów na rachunku b) 0,06% od wartości aktywów na rachunku b) 10 zł 1 Nie dotyczy produktów strukturyzowanych w formie obligacji oraz certyfikatów nabytych przez Klientów Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. w ramach oferty publicznej lub prywatnej obsługiwanej przez podmiot z Grupy Deutsche Bank. H. Inne postanowienia. W przypadku realizacji zlecenia klienta w kilku transakcjach cząstkowych Dom Maklerski DB Securities S.A. zastrzega sobie prawo doliczenia do prowizji Klientów opłaty operacyjnej pobieranej przez KDPW. Klient ma możliwość wynegocjowania indywidualnych stawek prowizji. Wysokość negocjowanych prowizji jest uzależniona od wartości transakcji i ich liczby. Wszelkie opłaty odnoszące się do operacji wynikłych ze świadczonych na rzecz klientów usług maklerskich, a nieujęte powyżej, będą ustalane indywidualnie z klientem. Wszystkie prowizje (pkt. A.B.C.D.E.F) płacone przez Klientów są dzielone pomiędzy Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. i DB Securities S.A. w proporcjach, 50% Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. wynagrodzenie za usługę przyjmowania i przekazywania zleceń, i 50% DB Securities S.A. wynagrodzeie za usługę wykonywania zleceń. Wszystkie opłaty ( pkt. G) płacone przez Klientów są pobierane w całości przez DB Securities S.A. Niniejsza Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 roku. WZ/2017/11/09, wer /3

5 Securities Biuro Maklerskie Tabela opłat i prowizji maklerskich Santander Securities S.A. oraz Santander Biuro Maklerskie (mająca zastosowanie do Klientów, którzy przed dniem r. mieli zawarte umowy o świadczenie usług maklerskich z Santander Securities S.A. oraz Biurem Maklerskim Deutsche Bank Polska S.A., a których stroną wraz z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. stał się Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie) A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej tabeli. Prowizja od wartości zrealizowanego zlecenia. Wartość zlecenia Osobiście, telefonicznie Za pośrednictwem internetu do 500 zł 10,00 zł od 500,01 do zł 1,5% + 2, od 2 500,01 do zł 1,0% + od 5 000,01 do zł 0,85% + 22, 0,19%, min. 1,90 zł od ,01 do zł 0,75% + 37, od ,01 do zł 0,50% + 100,00 zł powyżej zł 0,70% B. Prowizje w obrocie prawami pochodnymi na rynku polskim. Rodzaj kontraktu Osobiście, telefonicznie Za pośrednictwem internetu indeksy, obligacje skarbowe, WIBOR 8,00 zł waluty 1, 0,30 zł akcje 5,00 zł 3,00 zł Prowizja od obrotu opcjami 2,0% wartości transakcji, jednak nie mniej niż 2 zł i nie więcej niż 9 zł od jednej opcji Prowizja od zgłoszenia transakcji do Repozytorium Transakcji 0,00 zł/transakcja (kontrakt ETD) 0,00 zł/transakcja (kontakt inny niż ETD) Prowizja od utrzymywania w Repozytorium Transakcji informacji o zawartej transakcji 0,00 zł/transakcja miesięcznie Kontrakty terminowe Prowizja od zamknięcia pozycji na na indeksy, obligacje kontrakcie terminowym w związku z: skarbowe, WIBOR a) Wygaśnięciem kontraktu, b) Przymusowym zamknięciem kontraktu 1, waluty terminowego, w wykonaniu prawa, o którym mowa w 53 ust. 5 Regulaminu. 5,00 zł akcje Prowizja od zamknięcia pozycji na opcji w związku z: a) Wygaśnięciem opcji, b) Przymusowym zamknięciem opcji, w wykonaniu prawa, o którym 15 zł mowa w 53 ust. 5 Regulaminu C. Prowizje w obrocie obligacjami na rynku polskim. Osobiście, telefonicznie Za pośrednictwem Internetu Niezależnie od wartości transakcji 0,30% 0,14% Minimalna prowizja 10,00 zł 1,90 zł Opłaty i prowizje wymienione powyżej uwzględniają opłaty przekazywane przez Santander Securities S.A. na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych CCP S.A. Więcej informacji na temat opłat przekazywanych na rzecz wskazanych podmiotów można uzyskać na poniższych stronach internetowych: 1) 2) 3) Szczegółowe informacje na temat opłat ponoszonych przez Santander Securities S.A. na rynku polskim znajdują się w Broszurze Informacyjnej Santander Securities S.A.. Santander Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pereca 1, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , kapitał zakładowy w wysokości PLN (opłacony w całości) Członek Giełdy PapieróW Wartościowych w Warszawie S.A. Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego , wysokość kapitału wpłaconego /3

6 Securities Biuro Maklerskie D. Prowizje w obrocie produktami strukturyzowanymi, w tym w formie obligacji i certyfikatów oferowanych klientom Santander Biuro Maklerskie poza rynkiem regulowanym: W przypadku sprzedaży: 1%+100 EUR, W przypadku kupna: 0 zł. E. Prowizja od wartości transakcji przeprowadzanych w ramach wezwania do sprzedaży lub w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży: 0,5% min. 10 zł. F. Transakcje pakietowe. Prowizja negocjowana G. Inne opłaty. Lp. Rodzaj opłaty 1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela Wysokość opłaty 30 zł (za każdy papier wartościowy) 2. Opłata za transfer instrumentów finansowych do innego biura maklerskiego z zastrzeżeniem pkt 3. 0,5%, nie mniej niż 100 zł (za każdy papier wartościowy) a) 100 PLN, przy czym w przypadku dwóch lub więcej spadkobierców opłata pobierana jest proporcjonalnie w stosunku do ilości 3. spadkobierców, niezależnie od tego czy złożą oni wspólną dyspozycję Opłata za transfer instrumentów finansowych oznaczonych jednym transferu czy też każdy z nich osobno (w zależności od sposobu kodem związany ze zmianą właściciela: spadkobrania) a) w wyniku postępowania spadkowego, b) 0,3% wartości rynkowej instrumentów finansowych w dniu b) na podstawie umów cywilno prawnych oraz innych zdarzeń prawnych. wykonania dla obligacji Skarbu Państwa, nie mniej niż 100 PLN), 0,5% wartości rynkowej w dniu wykonania dla innych instrumentów finansowych, nie mniej niż 100 PLN 4. Opłata za transfer zagranicznych papierów wartościowych z rachunku lub na rachunek klienta prowadzony przez Santander Securities S.A. 0,5%, nie mniej niż 600 zł (za każdy papier wartościowy) Realizacja dyspozycji żądania wykupu tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Opłata z tytułu przechowywania papierów wartościowych oraz operacji w KDPW, pobierana na koniec kwartału. W przypadku braku odpowiedniej kwoty na rachunku Santander Securities S.A. w pierwszej kolejności przed dyspozycjami Klienta potrąci opłatę, gdy będzie na to pozwalało saldo rachunku pieniężnego. a) 30 PLN (za każdą dyspozycję) w przypadku instrumentów zdeponowanych u depozytariusza krajowego b) 200 EUR (za każdą dyspozycję) w przypadku instrumentów zdeponowanych u depozytariusza zagranicznego a) 0,003% wartości rynkowej papierów wartościowych wg stanu na ostatni dzień roboczy kwartału, z zastrzeżeniem lit. B b) 0,02% wartości rynkowej papierów wartościowych wg stanu na ostatni dzień roboczy kwartału, jeżeli przekracza ona wartość zł 7. Ustanowienie blokady lub zastawu na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym w związku z zabezpieczeniem wierzytelności (nie dotyczy umów kredytowych zawieranych za pośrednictwem Santander Securities S.A. na nabywanie papierów 0,2% min. 2 wartościowych umowy BRI) opłata jednorazowa pobierana od każdej dyspozycji ustanowienia blokady lub zastawu. 8. Wystawienie świadectwa depozytowego. 9. Zarejestrowanie prawa uczestnictwa w WZA. 10. Sporządzenie historii rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego w formie dokumentu papierowego lub pliku elektronicznego, obejmującego okres wcześniejszy niż 30 dni wstecz od dnia złożenia przez Klienta dyspozycji sporządzenia dokumentu (za każdy dokument). Sporządzenie innych dokumentów w formie dokumentu papierowego lub pliku elektronicznego: zestawienie złożonych zleceń, zestawienie zawartych transakcji, nagrania rozmów telefonicznych i prowadzonej 11. korespondencji elektronicznej, w wyniku których doszło lub mogło dojść do świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń objętej Umową, dodatkowe wyciągi lub zaświadczenia, w tym szczegółowe zestawienia dot. rozliczenia PIT, duplikaty dokumentów (za każdy dokument). 12. Wysłanie przesyłki tradycyjna pocztą zgodnie z dyspozycją klienta. 10 zł Wysłanie przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie 13. opłata zgodna z cennikiem firmy kurierskiej z dyspozycją Klienta. 14. Wysłanie przesyłki pocztą elektroniczną opłaty nie pobiera się 15. Wykonanie przelewu pieniężnego na rachunek bankowy: a) w Santander Bank Polska S.A. (telefonicznie/osobiście/przez internet), b) w innym banku (telefonicznie/osobiście), b) 5 zł c) 0,2% wartości przelewu nie mniej niż 115 zł i nie więcej niż 315 zł 2/3

7 Securities Biuro Maklerskie Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty c) realizacja polecenia przelewu za granicę lub do innego banku krajowego w walucie obcej. PAKIETY DANYCH CZASU RZECZYWISTEGO OSOBY FIZYCZNE 16. dodatkowych (opłata miesięczna pobierana z góry za cały miesiąc kalendarzowy, w dniu następującym po dniu złożenia wniosku): a) MAKLER1-1 oferta + Notowania + Notowania Mobilne b) MAKLER5-5 ofert + Notowania + Notowania Mobilne c) TRADER - pełen arkusz + Notowania + Notowania Mobilne a) 0,00 zł b) 88,00 zł c) 174,00 zł PAKIETY DANYCH CZASU RZECZYWISTEGO OSOBY PRAWNE dodatkowych (opłata miesięczna pobierana z góry za cały miesiąc a) 188,00 zł 16.1 kalendarzowy, w dniu następującym po dniu złożenia wniosku): a) MAKLER1-1 oferta + Notowania + Notowania Mobilne b) 188,00 zł c) 214,00 zł b) MAKLER5-5 ofert + Notowania + Notowania Mobilne c) TRADER - pełen arkusz + Notowania + Notowania Mobilne Opłaty powiernicze. Opłata kwartalna pobierana od wartości papierów wartościowych, znajdujących się na rachunku zagranicznych papierów wartościowych: a) Rynki strefy EURO b) Pozostałe rynki 1 Wysłanie potwierdzenia zawarcia transakcji a) za pomocą usługi Makler, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, b) listownie. a) 0,03% od wartości aktywów na rachunku b) 0,06% od wartości aktywów na rachunku b) 10 zł 1 Nie dotyczy produktów strukturyzowanych w formie obligacji oraz certyfikatów nabytych przez Klientów Santander Biuro Maklerskie w ramach oferty publicznej lub prywatnej obsługiwanej przez podmiot z Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. H. Inne postanowienia. W przypadku realizacji zlecenia klienta w kilku transakcjach cząstkowych Santander Securities S.A. zastrzega sobie prawo doliczenia do prowizji Klientów opłaty operacyjnej pobieranej przez KDPW. Klient ma możliwość wynegocjowania indywidualnych stawek prowizji. Wysokość negocjowanych prowizji jest uzależniona od wartości transakcji i ich liczby. Wszelkie opłaty odnoszące się do operacji wynikłych ze świadczonych na rzecz klientów usług maklerskich, a nieujęte powyżej, będą ustalane indywidualnie z klientem. Wszystkie prowizje (pkt. A.B.C.D.E.F) płacone przez Klientów są dzielone pomiędzy Santander Biuro Maklerskie i Santander Securities S.A. w proporcjach, 10% Santander Biuro Maklerskie wynagrodzenie za usługę przyjmowania i przekazywania zleceń, i 90% Santander Securities S.A. wynagrodzenie za usługę wykonywania zleceń. Wszystkie opłaty (pkt. G) płacone przez Klientów są pobierane w całości przez Santander Securities S.A. Niniejsza Tabela opłat i prowizji maklerskich Santander Securities S.A. oraz Santander Biuro Maklerskie obowiązuje od dnia 12 listopada 2018 roku, pod warunkiem zarejestrowania podziału Deutsche Bank Polska S.A. 3/3

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

Usługi oferowane przez Dom Maklerski

Usługi oferowane przez Dom Maklerski Usługi oferowane Maklerski Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 15 listopada 2016 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY inwestycyjny, rejestrowy, konta IKE, depozytowy Lp. Nazwa operacji 1. Prowadzenie rachunku: brak opłat 50,00

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i ) informuje Klienta o kosztach

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy. L.p. Nazwa operacji Rachunek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE)

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) (Obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półrocz ) 1 1.2.1 Za wystawienie świadectwa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) I. I n s t r u m e n t y f i n a n s o w e o b r ó t z o r g a n i z o w a n y Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji,

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A.

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A. IPOPEMA SECURITIES S.A. Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 R. (OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2019 R.) 1. Postanowienia wstępne. 1.1. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych IPOPEMA Securities S.A. (dalej Taryfa

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 636/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO I. INSTRUMENTY FINANSOWE OBRÓT ZORGANIZOWANY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1 inwestycyjny, konta IKE, rejestrowy, depozytowy. L.p. Nazwa operacji Prowadzenie dla osób fizycznych rachunku

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH Tabela oferty ów dla Produktów Hipotecznych z dnia 15 marca 2017 r. I. WSTĘP 1. Tabela oferty ów wraz z Regulaminem ów określają warunki obniżenia Marży Podstawowej, Prowizji Przygotowawczej oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 32/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Lp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa )

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa ) ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bnpparibas.pl www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00... (stempel Biura Maklerskiego/Oddziału) UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH Tabela oferty ów dla Produktów Hipotecznych z dnia 22 lipca 2017 r. I. WSTĘP 1. Tabela oferty ów wraz z Regulaminem ów określają warunki obniżenia Marży Podstawowej, Prowizji Przygotowawczej oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto rachunek): - w przypadku wykonania na rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa )

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa ) ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bgzbnpparibas.pl www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00... (stempel Biura Maklerskiego/Oddziału) UMOWA wykonywania zleceń nabycia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) obowiązuje od maja 2016 Spis treści 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem Internetu... 3 2. Taryfa prowizji maklerskich z tytułu

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1/8. Usługa bankowości telefonicznej. Usługa bankowości elektronicznej / mobilnej * 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN

1/8. Usługa bankowości telefonicznej. Usługa bankowości elektronicznej / mobilnej * 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 5 września 2018 r. Opłaty podstawowe Prowadzenie rachunku płatniczego

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 174. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 174. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 174 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

(dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.)

(dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) Rachunki brokerskie Wprowadzana zmiana Przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

..., imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej, tytuł reprezentacji. a... imię i nazwisko, adres

..., imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej, tytuł reprezentacji. a... imię i nazwisko, adres UMOWA PODSTAWOWA świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek uczestnictwa, a w zakresie Certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 14/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Taryfy opłat i prowizji Domu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

dla klientów bankowości prywatnej

dla klientów bankowości prywatnej UZ/0081/2018 Załącznik nr 1 Tabela Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Usługi usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Opłaty i Prowizje*

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 59/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 7/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat i

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.)

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy (tekst jednolity) Na podstawie 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 82/DM/DWS/2013

Komunikat nr 82/DM/DWS/2013 Komunikat nr 82/DM/DWS/2013 z dnia 18 12 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dyspozycji składanych z wykorzystaniem Kanałów zdalnych, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1/5. Usługa bankowości telefonicznej. Polecenie przelewu wewnętrznego, Polecenia przelewu, Polecenie przelewu SEPA, Polecenie przelewu w walucie obcej

1/5. Usługa bankowości telefonicznej. Polecenie przelewu wewnętrznego, Polecenia przelewu, Polecenie przelewu SEPA, Polecenie przelewu w walucie obcej 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w dnia 31 października 2018 r. Opłaty i Prowizje Opłaty podstawowe Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA 1. PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA 1. PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 14/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe 1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zawarta w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. dnia pomiędzy: Domem Maklerskim BDM S.A.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/6/16 z dnia 13 pażdziernika 2016 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A.

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 20 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI Spis treści I. Katalog dyspozycji i oświadczeń woli, które przyjmuje Biuro Maklerskie...

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

..., imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej, tytuł reprezentacji. a... adres korespondencyjny...,

..., imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki organizacyjnej, tytuł reprezentacji. a... adres korespondencyjny..., UMOWA PODSTAWOWA świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek uczestnictwa, a w zakresie Certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2019 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity -

Bardziej szczegółowo

Przedtransakcyjne zestawienie szacowanych kosztów (ex-ante)

Przedtransakcyjne zestawienie szacowanych kosztów (ex-ante) potrzeby tej dyrektywy, zgodnie z którym Dom Maklerski Raiffeisen jest zobowiązany przekazać w - wynagrodzenie przekazywane do Domu Maklerskiego Raiffeisen związane z obsługą zleceń Instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 36/DM/DWS/2015

Komunikat nr 36/DM/DWS/2015 Komunikat nr 36/DM/DWS/2015 z dnia 25-11-2015 r. w sprawie określenia rodzajów dyspozycji składanych z wykorzystaniem Kanałów zdalnych, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UZ/0196/2018

Załącznik nr 3 UZ/0196/2018 Załącznik nr 3 UZ/0196/2018 Taryfa opłat i prowizji za świadczenie usług doradztwa przez BNP Paribas Bank Polska S.A. 1. Za świadczenie Usługi Doradztwa Inwestycyjnego Bank pobiera wynagrodzenie na zasadach

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA OSÓB FIZYCZNYCH - nieprowadzących działalności gospodarczej Tabela obowiązuje od dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KOSZTACH, KTÓRE KLIENT MOŻE PONIEŚĆ W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z USŁUGI MAKLERSKIEJ DMBH (KOSZTY EX ANTE)

INFORMACJA O KOSZTACH, KTÓRE KLIENT MOŻE PONIEŚĆ W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z USŁUGI MAKLERSKIEJ DMBH (KOSZTY EX ANTE) INFORMACJA O KOSZTACH, KTÓRE KLIENT MOŻE PONIEŚĆ W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z USŁUGI MAKLERSKIEJ DMBH (KOSZTY EX ANTE) W związku z zamiarem zawarcia z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. ( DMBH ) umowy

Bardziej szczegółowo