Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI"

Transkrypt

1 Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI 1. Wstęp System oceniania wynika z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i jest jego integralną częścią. 2. Słowniczek pojęć - praca domowa p.d. - sprawdzian (obejmuje materiał programowy kilku jednostek tematycznych) s. - kartkówka (obejmuje materiał programowy ostatniej lekcji lub kilku lekcji, na których ćwiczona była ta sama umiejętność) k. - odpowiedź ustna (obejmuje materiał programowy ostatniej lekcji lub kilku lekcji, na których ćwiczona była ta sama umiejętność) o. - aktywność - a. - praca dodatkowa d. - praca praktyczna (praca wykonawcza) p.p. - konkursy (udział w konkursach międzyszkolnych, osiągnięcia w konkursach szkolnych) kn. - nieprzygotowanie do zajęć-np - praca na lekcji p.l. 3. Cel oceniania wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszej pracy, informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i potrzebach w tym zakresie, dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia. 4. Obszary podlegające ocenie w całym etapie edukacyjnym. W przedmiocie technika ocena osiągnięć opiera się głównie na obserwacji pracy uczniów, która dotyczy: właściwe korzystanie z informacji technicznej, posługiwanie się przyborami przyrządami i narzędziami w zakresie obróbki materiałów, opanowanie umiejętności technologicznych, stopnia aktywności na lekcjach, organizacji miejsca pracy, porządku na stanowisku pracy, wykorzystania czasu pracy, stopnia samodzielności ucznia przy pracy, elementów racjonalizacji pracy, bezpieczeństwa przy pracy, estetyki wykonania pracy, oryginalnych rozwiązań technicznych, stosowania się do przepisów ruchu drogowego, opanowania techniki jazdy na rowerze.

2 Ocena uwzględnia: -osiągnięcia poznawcze (wiadomości i umiejętności) -osiągnięcia psychomotoryczne (nawyki ruchowe) -osiągnięcia emocjonalne (zainteresowania i postawy uczniów) 5. Wymagania na poszczególne oceny Klasa IV ocena dopuszczająca Wymagania ogólne ujęte w Podstawie programowej Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Treści nauczania Ujęte w Podstawie programowej 1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Wymagania -rozumie proste terminy: obszar zabudowany i niezabudowany. -przedstawia zasadę działania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych. -właściwie organizuje miejsce pracy -odczytuje informacje przekazywane przez znaki II. Planowanie i realizacja technicznych (od pomysłu do wytworu). 2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów 1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; 2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 3. Planowanie i realizacja -Potrafi wymienić kolejność działań ( operacji technologicznych) -kojarzy i odróżnia podstawowe materiały konstrukcyjne: papier (różne rodzaje papieru) bada i porównuje podstawowe ich właściwości, - potrafi pokazać jak zrobić Pana Stop, pamiątkowy album, makietę skrzyżowania, -zapisuje w formie graficznej znaki bezpieczeństwa, znaki drogowe -wymienia kolejność działań - prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru -wykonuję prace zgodnie z założeniami -dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy -właściwie organizuje miejsce pracy -wymienia kolejność działań podczas robienia komunikacyjnego koła, -prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru, -wykonuje pracę według przyjętych założeń,

3 1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy; 2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu. III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej,z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: 1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; 2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. -Opisuje sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez niej, -wskazuje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu pieszego na przejściu dla pieszych, - określa: przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole, sposób poruszania się po drogach w obszarze niezabudowanym, jak bezpiecznie przejść przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór. - rozróżnia znaki bezpieczeństwa - posługuje się terminami: droga, chodnik, droga rowerowa, jezdnia, torowisko, pas ruchu, autostrada, droga ekspresowa i ogólnodostępna, droga twarda i gruntowa, przejście dla pieszych, sygnalizator, obszar zabudowany i niezabudowany, środki komunikacji publicznej, piktogram, rozkład jazdy. - stosuje się do informacji przekazywanych przez znaki drogowe -planuje cel wycieczki i dobiera odpowiedni środek transportu, korzystając z rozkładu jazdy - projektuje własny piktogram na podstawie gotowych wzorów -wykonuje przewodnik turystyczny po swojej okolicy z uwzględnieniem atrakcji turystycznych - odczytuje informacje przekazywane przez znaki spotykane na terenie kąpieliska - podaje najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych - przestrzega regulaminu pracowni technicznej - uzasadnia konieczność noszenia odblasków - wylicza elementy obowiązkowego wyposażenia roweru - opisuje, w jaki sposób należy przygotować rower do jazdy - prawidłowo posługuje się terminami: znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne) i poziome

4 -prawidłowo posługuje się terminami: włączanie się do ruchu, skręcanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie - wykonuje manewry wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania - posługuje się terminami: pojazd uprzywilejowany skrzyżowanie równorzędne, skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, skrzyżowanie o ruchu okrężnym - określa, w jaki sposób kierowany jest ruch na skrzyżowaniu - podaje zasady pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach -przedstawia kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowania różnego typu - wyjaśnia, na czym polega zasada ograniczonego zaufania - wymienia najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem rowerzystów - podaje nazwy elementów wyposażenia rowerzysty, zwiększających jego bezpieczeństwo na drodze Klasa IV ocena dostateczna Wymagania ogólne ujęte w Podstawie programowej Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Treści nauczania Ujęte w Podstawie programowej 1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Wymagania -rozumie proste terminy: obszar zabudowany i niezabudowany. -przedstawia zasadę działania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych. -właściwie organizuje miejsce pracy -odczytuje informacje przekazywane przez znaki II. Planowanie i realizacja technicznych (od 2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów 1) rozpoznaje materiały -Potrafi wymienić kolejność działań ( operacji technologicznych) -kojarzy i odróżnia podstawowe materiały konstrukcyjne: papier (różne rodzaje papieru) bada

5 pomysłu do wytworu). konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; 2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 3. Planowanie i realizacja 1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy; 2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu. i porównuje podstawowe ich właściwości, - potrafi pokazać jak zrobić Pana Stop, pamiątkowy album, makietę skrzyżowania, -zapisuje w formie graficznej znaki bezpieczeństwa, znaki drogowe -wymienia kolejność działań - prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru -wykonuję prace zgodnie z założeniami -dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy -właściwie organizuje miejsce pracy -wymienia kolejność działań podczas robienia komunikacyjnego koła, -prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru, -wykonuje pracę według przyjętych założeń, III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej,z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: -Opisuje sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez niej, -wskazuje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu pieszego na przejściu dla pieszych, - określa: przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole, sposób poruszania się po drogach w obszarze niezabudowanym, jak bezpiecznie przejść przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór. - rozróżnia znaki bezpieczeństwa - posługuje się terminami: droga, chodnik, droga rowerowa, jezdnia, torowisko, pas ruchu, autostrada, droga ekspresowa i ogólnodostępna, droga twarda i gruntowa, przejście dla pieszych, sygnalizator, obszar zabudowany i niezabudowany, środki komunikacji publicznej, piktogram, rozkład jazdy.

6 1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; 2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. - stosuje się do informacji przekazywanych przez znaki drogowe -planuje cel wycieczki i dobiera odpowiedni środek transportu, korzystając z rozkładu jazdy - projektuje własny piktogram na podstawie gotowych wzorów -wykonuje przewodnik turystyczny po swojej okolicy z uwzględnieniem atrakcji turystycznych - odczytuje informacje przekazywane przez znaki spotykane na terenie kąpieliska - podaje najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych - przestrzega regulaminu pracowni technicznej - uzasadnia konieczność noszenia odblasków - wylicza elementy obowiązkowego wyposażenia roweru - opisuje, w jaki sposób należy przygotować rower do jazdy - prawidłowo posługuje się terminami: znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne) i poziome -prawidłowo posługuje się terminami: włączanie się do ruchu, skręcanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie - wykonuje manewry wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania - posługuje się terminami: pojazd uprzywilejowany skrzyżowanie równorzędne, skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, skrzyżowanie o ruchu okrężnym - określa, w jaki sposób kierowany jest ruch na skrzyżowaniu - podaje zasady pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach -przedstawia kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowania różnego typu - wyjaśnia, na czym polega zasada ograniczonego zaufania - wymienia najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem rowerzystów - podaje nazwy elementów wyposażenia rowerzysty, zwiększających jego bezpieczeństwo na drodze Klasa IV ocena dobra Wymagania ogólne Treści nauczania Wymagania

7 ujęte w Podstawie programowej Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Ujęte w Podstawie programowej 1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. -biegle rozumie proste terminy: obszar zabudowany i niezabudowany. -skutecznie przedstawia zasadę działania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych. -starannie właściwie organizuje miejsce pracy -biegle odczytuje informacje przekazywane przez znaki II. Planowanie i realizacja technicznych (od pomysłu do wytworu). 2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów 1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; 2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 3. Planowanie i realizacja 1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy; 2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) -Biegle potrafi wymienić kolejność działań ( operacji technologicznych) -biegle kojarzy i odróżnia podstawowe materiały konstrukcyjne: papier (różne rodzaje papieru) bada i porównuje podstawowe ich właściwości, -starannie potrafi wykonać Pana Stop, pamiątkowy album, makietę skrzyżowania, -analizuje w formie graficznej znaki bezpieczeństwa, znaki drogowe -biegle wymienia kolejność działań - skutecznie posługuje się narzędziami do obróbki papieru -dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy -starannie organizuje miejsce pracy -biegle kolejność działań podczas robienia komunikacyjnego koła, -skutecznie posługuje się narzędziami do obróbki papieru, -starannie wykonuje pracę według przyjętych założeń,

8 różnych materiałów i montażu. III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej,z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: 1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; 2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. -Biegle sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez niej, -wskazuje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu pieszego na przejściu dla pieszych, -skutecznie określa: przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole, sposób poruszania się po drogach w obszarze niezabudowanym, jak bezpiecznie przejść przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór. -biegle rozróżnia znaki bezpieczeństwa - wyjaśnia terminy: droga, chodnik, droga rowerowa, jezdnia, torowisko, pas ruchu, autostrada, droga ekspresowa i ogólnodostępna, droga twarda i gruntowa, przejście dla pieszych, sygnalizator, obszar zabudowany i niezabudowany, środki komunikacji publicznej, piktogram, rozkład jazdy. - stosuje się do informacji przekazywanych przez znaki drogowe -analizuje cel wycieczki i dobiera odpowiedni środek transportu, korzystając z rozkładu jazdy -starannie projektuje własny piktogram na podstawie gotowych wzorów -starannie wykonuje przewodnik turystyczny po swojej okolicy z uwzględnieniem atrakcji turystycznych - analizuje informacje przekazywane przez znaki spotykane na terenie kąpieliska -określa najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych - przestrzega regulaminu pracowni technicznej - uzasadnia konieczność noszenia odblasków - zna wszystkie elementy obowiązkowego wyposażenia roweru - potrafi przygotować rower do jazdy - biegle posługuje się terminami: znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne) i poziome, włączanie się do ruchu, skręcanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie,pojazd uprzywilejowany skrzyżowanie równorzędne, skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, skrzyżowanie o ruchu okrężnym - sprawnie wykonuje manewry wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania - określa, w jaki sposób kierowany jest ruch na

9 skrzyżowaniu - analizuje zasady pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach -potrafi właściwie przedstawić kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowania różnego typu - biegle wyjaśnia, na czym polega zasada ograniczonego zaufania - biegle wymienia najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem rowerzystów - biegle podaje nazwy elementów wyposażenia rowerzysty, zwiększających jego bezpieczeństwo na drodze Klasa IV ocena bardzo dobra Wymagania ogólne ujęte w Podstawie programowej Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Treści nauczania Ujęte w Podstawie programowej 1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Wymagania -szacuje czas kolejnych działań ( operacji technologicznych) -formułuje reguły bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię -prezentuje argumenty zwolenników jazdy rowerem -omawia sposoby konserwacji poszczególnych elementów roweru, -wskazuje znaki odnoszące się do bezpośrednio do pieszego II. Planowanie i realizacja technicznych (od pomysłu do wytworu). 2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów 1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; 2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i -posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, -wykonuje prace w sposób twórczy -formułuje ocenę gotowej pracy -posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa -twórczo wykorzystuje gotową pracę do utrwalenia wiedzy,

10 aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 3. Planowanie i realizacja 1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy; 2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu. III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej,z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: 1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; 2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. -uzasadnia, dlaczego należy stosować się do regulaminu podczas przebywania w pracowni technicznej -planuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole, trasę wycieczki, uwzględniając atrakcje turystyczne -określa rozmieszczenie poszczególnych grup znaków bezpieczeństwa, -opisuje różne rodzaje dróg -wymienia zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg -wyjaśnia: które znaki drogowe są szczególnie ważne dla pieszych, dlaczego piktogramy są uniwersalne -ocenia bezpieczeństwo pieszego w różnych sytuacjach -wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym, -ocenia, z jakimi zagrożeniami na drodze mogą się zetknąć piesi w obszarze niezabudowanym, -analizuje, jak noszenie odblasków wpływa na widoczność pieszych na drodze, -wykazuje się kreatywnością, projektując element odblaskowy, -wyznacza trasę wycieczki i prowadzi ją przez dwie lub więcej miejscowości -wybiera dogodne połączenie środkami komunikacji publicznej -projektuje piktogram, wykazując się pomysłowością -posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad

11 bezpieczeństwa - podaje w przewodniku informacje o każdym z miejsc wartych odwiedzenia w najbliższej okolicy -objaśnia oznaczenia szlaków turystycznych -określa, jakie zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk -formułuje reguły bezpiecznego zachowania się pieszych na drodze i w jej pobliżu -omawia zasady przechodzenia przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór oraz przez torowisko tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej - wskazuje, jak należy zachować się na miejscu wypadku -usztywnia złamaną kończynę - podaje cechy znaków danego rodzaju -opisuje części drogi -wyróżnia rodzaje dróg -planuje trasę wycieczki prezentuje argumenty zwolenników jazdy rowerem - omawia właściwości poszczególnych typów roweru - wyjaśnia zasady działania i funkcjonowania poszczególnych układów w rowerze - przedstawia sposób działania przerzutek -omawia sposoby konserwacji poszczególnych elementów roweru -odnajduje w różnych źródłach informacje na temat naprawy najczęstszych usterek w rowerze - określa, od czego zależy częstotliwość przeprowadzania konserwacji roweru -podaje przykłady znaków drogowych z każdej grupy -wyjaśnia: o czym informują określone znaki i stosuje się do nich, zasady pierwszeństwa obowiązujące na drogach dla rowerów i przejazdach dla rowerów, konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania manewrów na drodze - tłumaczy znaczenie poziomych znaków drogowych - posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - wykonuje pracę w sposób twórczy - formułuje ocenę gotowej pracy -omawia: sposób poruszania się rowerzysty po chodniku i jezdni, właściwy sposób wykonania manewrów wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania, - wymienia: zasady obowiązujące rowerzystów, gdy przemieszczają się oni w kolumnie rowerowej, wymienia miejsca i sytuacje, w których obowiązuję

12 zakaz wyprzedzania i wymijania, kto może kierować ruchem. -określa, kiedy uczestnik ruchu jest włączającym się do ruchu - wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów osoby kierującej ruchem - określa, które pojazdy nazywa się uprzywilejowanymi - przedstawia hierarchię poleceń i sygnałów spotykanych na skrzyżowaniach -stosuje w praktyce zasady obowiązujące na różnych skrzyżowaniach -opisuje sposób zachowania rowerzysty w określonych sytuacjach drogowych - wypowiada się na temat zasady ograniczonego zaufania - uzasadnia konieczność używania elementów zwiększających bezpieczeństwo rowerzysty na drodze -twórczo wykorzystuje gotową pracę do utrwalania wiedzy - wskazuje znaki odnoszące się bezpośrednio do pieszych -określa, jaki wypływ na bezpieczeństwo mają obowiązkowe elementy wyposażenia roweru -omawia środki ostrożności, które należy zachować podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie OCENA CELUJĄCA Wymagania Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje kreatywne rozwiązania problemów technicznych. Bierze udział w konkursach technicznych w szkole i poza szkołą, osiąga w nich sukcesy. Klasa V ocena dopuszczająca Wymagania ogólne Treści nauczania Wymagania

13 ujęte w Podstawie programowej Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Ujęte w Podstawie programowej 1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. - poprawnie posługuje się terminami: włókno, tkanina, dzianina, ścieg, konserwacja odzieży,surowce wtórne, papier, tektura, karton,drewno, metal, -właściwie organizuje miejsce pracy, -rozróżnia wyroby wykonane z tworzywa sztucznego, II. Planowanie i realizacja technicznych (od pomysłu do wytworu). 2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów 1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; 2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 3. Planowanie i realizacja 1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy; 2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu. - określa pochodzenie włókien - rozróżnia materiały włókiennicze - wyjaśnia znaczenie symboli umieszczonych na metkach - omawia konieczność różnicowania stroju w zależności od okazji - projektuje ubiory na różne okazje - wymienia nazwy przyborów krawieckich - rozróżnia ściegi krawieckie - wykonuje próbki poszczególnych ściegów - wymienia kolejność działań, - właściwie organizuje miejsce pracy, - wskazuje narzędzia przydatne do obróbki metali, - wyjaśnia, do czego wykorzystuje się rysunek techniczny - rozpoznaje poszczególne narzędzia kreślarskie i pomiarowe - prawidłowo posługuje się przyborami do kreślenia i pomiaru - wykonuje proste rysunki z użyciem wskazanych narzędzi -wyjaśnia, do czego używa się pisma technicznego -odwzorowuje pismem technicznym poszczególne litery i cyfry -podaje wysokość i szerokość znaków pisma technicznego - stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów -posługuje się terminem normalizacja - oblicza wielkość formatów rysunkowych w odniesieniu do formatu A4 - określa format zeszytu przedmiotowego -rozróżnia linie rysunkowe i wymiarowe - sporządza rysunek w podanej podziałce - wykonuje tabliczkę rysunkową -uzupełnia i samodzielnie wykonuje proste szkice techniczne

14 -wyznacza osie symetrii narysowanych figur -poprawnie wykonuje szkic techniczny -wymienia kolejność działań(operacji technologicznych) -prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru, materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych -wykonuje pracę według przyjętych założeń -dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej,z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: 1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; 2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w - posługuje się terminami:odpady, recykling, surowce organiczne, surowce wtórne, segregacja - omawia sposoby zagospodarowania odpadów - prawidłowo segreguje odpady - wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych stosowanych na opakowaniach produktów - planuje działania zmierzające do ograniczenia ilości śmieci gromadzonych w domu - nazywa elementy budowy pnia drzewa oraz składniki materiałów włókienniczych - określa przydatność odpadów do ponownego wykorzystania

15 najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości.

16 Klasa V ocena dostateczna Wymagania ogólne ujęte w Podstawie programowej Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Treści nauczania Ujęte w Podstawie programowej 1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Wymagania - poprawnie posługuje się terminami: włókno, tkanina, dzianina, ścieg, konserwacja odzieży,surowce wtórne, papier, tektura, karton,drewno, metal, -właściwie organizuje miejsce pracy, -rozróżnia wyroby wykonane z tworzywa sztucznego, II. Planowanie i realizacja technicznych (od pomysłu do wytworu). 2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów 1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; 2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 3. Planowanie i realizacja 1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); - określa pochodzenie włókien - rozróżnia materiały włókiennicze - wyjaśnia znaczenie symboli umieszczonych na metkach - omawia konieczność różnicowania stroju w zależności od okazji - projektuje ubiory na różne okazje - wymienia nazwy przyborów krawieckich - rozróżnia ściegi krawieckie - wykonuje próbki poszczególnych ściegów - wymienia kolejność działań, - właściwie organizuje miejsce pracy, - wskazuje narzędzia przydatne do obróbki metali, - wyjaśnia, do czego wykorzystuje się rysunek techniczny - rozpoznaje poszczególne narzędzia kreślarskie i pomiarowe - prawidłowo posługuje się przyborami do kreślenia i pomiaru - wykonuje proste rysunki z użyciem wskazanych narzędzi - wyjaśnia, do czego używa się pisma technicznego - odwzorowuje pismem technicznym poszczególne litery i cyfry - podaje wysokość i szerokość znaków pisma technicznego - stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów - posługuje się terminem: normalizacja - oblicza wielkość formatów rysunkowych w

17 szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy; 2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu. odniesieniu do formatu A4 - określa format zeszytu przedmiotowego - rozróżnia linie rysunkowe i wymiarowe - sporządza rysunek w podanej podziałce - wykonuje tabliczkę rysunkową - uzupełnia i samodzielnie wykonuje proste szkice techniczne - wyznacza osie symetrii narysowanych figur - poprawnie wykonuje szkic techniczny - wymienia kolejność działań(operacji technologicznych) - prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru, materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych - wykonuje pracę według przyjętych założeń - dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej,z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: 1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; 2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania - posługuje się terminami:odpady, recykling, surowce organiczne, surowce wtórne,segregacja - omawia sposoby zagospodarowania odpadów - prawidłowo segreguje odpady - wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych stosowanych na opakowaniach produktów - planuje działania zmierzające do ograniczenia ilości śmieci gromadzonych w domu - nazywa elementy budowy pnia drzewa oraz składniki materiałów włókienniczych - określa przydatność odpadów do ponownego wykorzystania

18 surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości.

19 Klasa V ocena dobra Wymagania ogólne ujęte w Podstawie programowej Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Treści nauczania Ujęte w Podstawie programowej 1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Wymagania - biegle posługuje się terminami: włókno, tkanina, dzianina, ścieg, konserwacja odzieży,surowce wtórne, papier, tektura, karton,drewno, metal, -starannie organizuje miejsce pracy, -biegle rozpoznaje wyroby wykonane z tworzywa sztucznego, II. Planowanie i realizacja technicznych (od pomysłu do wytworu). 2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów 1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; 2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 3. Planowanie i realizacja 1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy; -biegle określa pochodzenie włókien -biegle rozróżnia materiały włókiennicze -biegle wyjaśnia znaczenie symboli umieszczonych na metkach -uzasadnia konieczność różnicowania stroju w zależności od okazji -pomysłowo projektuje ubiory na różne okazje -skutecznie wymienia nazwy przyborów krawieckich -biegle rozróżnia ściegi krawieckie -starannie i dokładnie wykonuje próbki poszczególnych ściegów -z uzasadnieniem wymienia kolejność działań, -starannie organizuje miejsce pracy, -potrafi wskazać narzędzia przydatne do obróbki metali, - wyjaśnia ze zrozumieniem, do czego wykorzystuje się rysunek techniczny - prawidłowo posługuje się przyborami do kreślenia i pomiaru - prawidłowo wykonuje proste rysunki z użyciem wskazanych narzędzi -biegle odwzorowuje pismem technicznym poszczególne litery i cyfry - zna zasady normalizacji w rysunku technicznym -biegle stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów -potrafi biegle obliczyć wielkość formatów rysunkowych w odniesieniu do formatu A4 - -skutecznie potrafi zastosować rodzaje linii rysunkowych i wymiarowych

20 2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu. - biegle sporządza rysunek w podanej podziałce -starannie wykonuje tabliczkę rysunkową - samodzielnie z wyciąganiem wniosków wykonuje proste szkice techniczne - wyznacza starannie i dokładnie osie symetrii narysowanych figur - biegle wykonuje szkic techniczny -z uzasadnieniem wymienia kolejność działań (operacji technologicznych) -biegle posługuje się narzędziami do obróbki papieru, materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych - potrafi analizować sytuacje problemowe, podczas wykonywania prac -starannie dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej,z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: 1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; 2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w -biegle posługuje się terminami: odpady, recykling, surowce organiczne, surowce wtórne, segregacja -analizuje sposoby zagospodarowania odpadów - z uzasadnieniem segreguje odpady -biegle wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych stosowanych na opakowaniach produktów - szuka ciekawych rozwiązań zmierzających do ograniczenia ilości śmieci gromadzonych w domu -biegle zna elementy budowy pnia drzewa oraz składniki materiałów włókienniczych -zna dokładnie sposoby wykorzystywania odpadów -wyciąga wnioski z poznanych na lekcji zjawisk, obserwacji, sytuacji i potrafi je analizować

21 najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. Klasa V ocena bardzo dobra Wymagania ogólne ujęte w Podstawie programowej Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Treści nauczania Ujęte w Podstawie programowej 1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Wymagania - omawia właściwości i zastosowanie różnych materiałów włókienniczych - szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) - podaje, kto i kiedy wynalazł papiernicze - omawia budowę pnia drzewa, - opisuje, w jaki sposób otrzymuje się tworzywa sztuczne, -formułuje wnioski na temat właściwości metali, II. Planowanie i realizacja technicznych (od pomysłu do wytworu). 2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów 1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; 2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 3. Planowanie i realizacja - podaje charakterystyczne cechy wyrobów wykonanych z włókien naturalnych i sztucznych, -przedstawia zastosowanie przyborów krawieckich, -określa wykorzystanie poszczególnych ściegów krawieckich, -wykonuje próbki ściegów starannie i zgodnie z wzorcem -projektuje ubrania, wykazując się pomysłowością, --posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa -wykonuje prace w sposób twórczy -formułuje ocenę gotowej pracy - określa właściwości i zastosowanie różnych wytworów papierniczych -przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki papieru, -biegle wymienia nazwy gatunków drzew -nazywa rodzaje tarcicy -określa właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych - wymienia przykłady zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych - przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych - podaje przykłady przedmiotów wykonanych z różnego rodzaju tworzyw - określa właściwości tworzyw

22 1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy; 2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu. -przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych - tłumaczy zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania z tworzywami sztucznymi -przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki metali III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej,z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: 1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; 2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. - wyjaśnia, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego -określa rolę segregacji odpadów - tłumaczy termin: elektrośmieci - wykazuje znajomość zagadnień dotyczących wytwarzania, właściwości i zastosowania materiałów włókienniczych, papieru, tworzyw sztucznych oraz metali

23 Klasa VI ocena dopuszczająca Wymagania ogólne ujęte w Podstawie programowej Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Treści nauczania Ujęte w Podstawie programowej 1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Wymagania -rozpoznaje obiekty na planie -wymienia rodzaje budynków mieszkalnych --właściwie organizuje miejsce pracy - omawia jakie funkcje pełni pokój nastolatka, -posługuje się terminami; instalacja elektryczna, tablica rozdzielcza, bezpieczniki -wymienia nazwy instalacji znajdującej się w domu -określa funkcje urządzeń domowych -posługuje się terminami :sprzęt audio- wideo -nazywa instalacje zasilające poszczególne urządzenia określa typy zabudowy występujące w okolicy -podaje nazwy zawodów związanych z budową domu II. Planowanie i realizacja technicznych (od pomysłu do wytworu). 2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów 1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; 2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 3. Planowanie i realizacja -potrafi wymienić kolejność działań ( operacji technologicznych) -określa, jakie obiekty i instysucje powinny znaleźć się na osiedlu -projektuje własne osiedle - dostosowuje wysokość krzesła i biurka do swojego wzrostu -rysuje plan własnego pokoju -projektuje wnętrze pokoju swoich marzeń - tworzy kosztorys wyposażenia pokoju nastolatka - określa funkcje instalacji występujących w budynku -wymienia nazwy poszczególnych elementów elementów - wymienia rodzaje elektrowni -nazywa elementy obwodów elektrycznych -buduje obwód elektryczny według schematu - posługuje się terminami: rzutowanie prostokątne, rzutnia, - rozróżnia poszczególne rzuty -stosuje odpowiednie linie do zaznaczania konturów rzutowanych brył -posługuje się terminami: rzutowanie aksonometryczne, izometria, dimetria ukośna i prostokątna -odróżnia poszczególne rzuty: główny, boczny i

24 1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy; 2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu. z góry -wymienia rodzaje rzutów -uzupełnia rysunki brył w izometrii i dimetrii ukośnej przedstawia wskazane przedmioty w izometrii i dimetrii - kreśli rzuty aksonometryczne brył na podstawie jej rzutów prostokątnych -wykonuję prace zgodnie z założeniami -dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy -właściwie organizuje miejsce prac -prawidłowo posługuje się narzędziami -wykonuje pracę według przyjętych założeń, III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej,z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: 1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; 2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. -prawidłowo odczytuje wskazania liczników -przeprowadza pomiary zużycia prądu, wody i gazu w określonym czasie -wymienia zagrożenia związane z nieodpowiednią eksploatacją sprzętu gospodarstwa domowego -rozpoznaje oznaczenia umieszczone na artykułach gospodarstwa domowego, określa jego klasę energetyczną -przedstawia budowę poszczególnych sprzętów audiowizualnych -przyporządkowuje urządzenia do poszczególnych instalacji -wyjaśnia, do czego służy określony sprzęt audiowideo

25 Klasa VI ocena dostateczna Wymagania ogólne ujęte w Podstawie programowej Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Treści nauczania Ujęte w Podstawie programowej 1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Wymagania -rozpoznaje obiekty na planie -wymienia rodzaje budynków mieszkalnych --właściwie organizuje miejsce pracy - omawia jakie funkcje pełni pokój nastolatka, -posługuje się terminami; instalacja elektryczna, tablica rozdzielcza, bezpieczniki -wymienia nazwy instalacji znajdującej się w domu -określa funkcje urządzeń domowych -posługuje się terminami :sprzęt audio- wideo -nazywa instalacje zasilające poszczególne urządzenia określa typy zabudowy występujące w okolicy -podaje nazwy zawodów związanych z budową domu II. Planowanie i realizacja technicznych (od pomysłu do wytworu). 2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów 1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; 2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 3. Planowanie i realizacja -potrafi wymienić kolejność działań ( operacji technologicznych) -określa, jakie obiekty i instysucje powinny znaleźć się na osiedlu -projektuje własne osiedle - dostosowuje wysokość krzesła i biurka do swojego wzrostu -rysuje plan własnego pokoju -projektuje wnętrze pokoju swoich marzeń - tworzy kosztorys wyposażenia pokoju nastolatka - określa funkcje instalacji występujących w budynku -wymienia nazwy poszczególnych elementów elementów - wymienia rodzaje elektrowni -nazywa elementy obwodów elektrycznych -buduje obwód elektryczny według schematu - posługuje się terminami: rzutowanie prostokątne, rzutnia, - rozróżnia poszczególne rzuty -stosuje odpowiednie linie do zaznaczania konturów rzutowanych brył -posługuje się terminami: rzutowanie aksonometryczne, izometria, dimetria ukośna i prostokątna -odróżnia rzuty -wymienia rodzaje rzutów -uzupełnia rysunki brył w izometrii i dimetrii

26 1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy; 2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu. ukośnej przedstawia wskazane przedmioty w izometrii i dimetrii - kreśli rzuty aksonometryczne brył na podstawie jej rzutów prostokątnych -wykonuję prace zgodnie z założeniami -dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy -właściwie organizuje miejsce prac -prawidłowo posługuje się narzędziami -wykonuje pracę według przyjętych założeń, III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej,z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: 1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; 2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. -prawidłowo odczytuje wskazania liczników -przeprowadza pomiary zużycia prądu, wody i gazu w określonym czasie -wymienia zagrożenia związane z nieodpowiednią eksploatacją sprzętu gospodarstwa domowego -rozpoznaje oznaczenia umieszczone na artykułach gospodarstwa domowego, określa jego klasę energetyczną -przedstawia budowę poszczególnych sprzętów audiowizualnych -przyporządkowuje urządzenia do poszczególnych instalacji -wyjaśnia, do czego służy określony sprzęt audiowideo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV oprac. Beata Łabiga KLASA IV ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE IV 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE IV OCENA TEMAT LEKCJI dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący ROZDZIAŁ I: BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Odniesienia do podstawy programowej Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Wymagania podstawowe Uczeń: 4.1 wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej.

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej. Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej. Temat Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe/konieczne Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Wymagania podstawowe. Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Wymagania podstawowe. Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia zasady bezpiecznego używania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Wymagania programowe z techniki w klasie IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Wymagania programowe z techniki w klasie IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Wymagania programowe z techniki w klasie IV Wymagania podstawowe wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania podstawowe Temat Uczeń: 1. Bezpieczeństwo wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom przede wszystkim w szkole wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu TECHNIKA dla klasy IV SP

Wymagania z przedmiotu TECHNIKA dla klasy IV SP Wymagania z przedmiotu TECHNIKA dla klasy IV SP Temat W pracowni technicznej Bezpieczeństwo przede wszystkim Na Pan Stop Piechotą po mieście Wymagania podstawowe Uczeń: wymienia zasady bezpiecznego używania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedosta teczny

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie IV

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie IV Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie IV Temat Bezpieczeństwo przede wszystkim Na drodze To takie proste! Pan Stop Piechotą po mieście Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w kl. IV VI

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w kl. IV VI Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w kl. IV VI 1. Wstęp Zasady oceniania wynikają z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i są jego integralną częścią.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy IV (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy IV (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) Uczeń: przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia rodzaje znaków drogowych i opisuje ich kolor oraz kształt prawidłowo organizuje miejsce pracy dba o

Bardziej szczegółowo

programowej przestrzega regulaminu pracowni technicznej I W pracowni technicznej

programowej przestrzega regulaminu pracowni technicznej I W pracowni technicznej Wymagania z techniki dla uczniów klasy czwartej Temat Wymagania na ocenę dopuszczającą i dostateczną Wymagania na ocenę dobrą i bardzo dobrą Odniesienia do podstawy 1. W pracowni technicznej wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A SEMESTR I TEMATY 1-16 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Zagadnienia, materiał nauczania przyczyny wypadków w szkole regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE PWymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w kl.iv Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Olecku POZIOMY WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH: K - konieczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Ocena dopuszczająca wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole bezpiecznego używania

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA kl. 4 Wymagania edukacyjne. I Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach zajęć technicznych:

TECHNIKA kl. 4 Wymagania edukacyjne. I Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach zajęć technicznych: TECHNIKA kl. 4 Wymagania edukacyjne I Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach zajęć technicznych: aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, zadania dodatkowe, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Rok szkolny 2016/2017

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu Jak to działa? Rok szkolny 06/07 Temat. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Na drodze 3. To takie proste! Pan Stop 6. Piechotą po mieście przyczyny

Bardziej szczegółowo

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy V 1. Od włókna do ubrania 1 Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE poprawnie posługuje się terminami:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA Oceniana Bezpieczeństwo przede wszystkim zna przyczyny wypadków w szkole zna regulamin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE 1. W pracowni technicznej 1 Przestrzega regulaminu pracowni technicznej 2 Planuje stanowisko

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV Dział podręcznika Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach techniki Ocenę dopuszczającą zna i stosuje regulamin pracowni zna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IV szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IV szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IV szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Wymagania Podstawowe Rozszerzające (dobry) (dostateczny)

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa IV. Wymagania na ocenę śródroczną

Zajęcia techniczne Klasa IV. Wymagania na ocenę śródroczną Zajęcia techniczne Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną planuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole, wykazuje się kreatywnością, projektując element odblaskowy, samodzielnie wyznacza trasę wycieczki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IVb szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IVb szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IVb szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Wymagania Podstawowe Rozszerzające (dobry) (dostateczny)

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4 Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4 Bezpieczeostwo przede wszystkim przyczyny wypadków w szkole regulamin pracowni technicznej znaki bezpieczeostwa:

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń: 1. BEZPIECZNIE

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania 1. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE 1 regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym zajęcia techniczne klasa 4a i 4b rok szkolny 2018/19

Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym zajęcia techniczne klasa 4a i 4b rok szkolny 2018/19 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym zajęcia techniczne klasa 4a i 4b rok szkolny 2018/19 Temat 1. Regulamin i bezpieczeństwo w pracowni technicznej. Kryteria oceniania. 2. Bezpieczeństwo przede

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania 1. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE 1 regulamin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w kl. V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Olecku POZIOMY WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń: 1. BEZPIECZNIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu technika w klasie 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu technika w klasie 4 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu technika w klasie 4 Temat Zakładane osiągnięcia uczniów Uwagi 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim 3. Na drodze To takie proste! Pan Stop 1. BEZPIECZNIE

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca (wym. konieczne) Ocena dostateczna (wym. podstawowe) Ocena dobra (wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej. Temat. 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Odniesienia do podstawy programowej. Temat. 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? i podręcznika Jak to działa? dla klasy IV, dostosowanego do wieloletniości zawiera 30 jednostek lekcyjnych Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania na kolejne, wyższe oceny zawierają w sobie wymagania na oceny niższe. Ocena niedostateczna to ocena dla ucznia, który: nie wykazuje zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedosta teczny

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. IV

System oceniania do zajęć technicznych w kl. IV System oceniania do zajęć technicznych w kl. IV Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa IV

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa IV Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa IV Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 wymagania podstawowe wie, jak zapobiegać wypadkom w szkole zna i rozumie zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki w kl. 4 KSP, 2018/19:

Wymagania szczegółowe z techniki w kl. 4 KSP, 2018/19: Wymagania szczegółowe z techniki w kl. 4 KSP, 2018/19: P wymagania podstawowe (dop., dst.) PP wymagania ponadpodstawowe (db., bdb.) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował treści nauczania objęte

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z TECHNIKI KLASA 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania na kolejne, wyższe oceny zawierają w sobie wymagania na oceny niższe. Ocena niedostateczna to ocena dla ucznia, który: nie wykazuje zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Technika dla klasy 4. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym. 1

Technika dla klasy 4. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym. 1 Technika dla klasy 4. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym. 1 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń:

Bardziej szczegółowo

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy TECHNIKA Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka

Plan wynikowy TECHNIKA Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka Podstawa programowa Plan wynikowy TECHNIKA Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka Temat Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń: 1. W pracowni technicznej - poznajemy regulamin. 2. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne klasa IV Ocena dopuszczający przestrzega regulaminu pracowni technicznej organizuje miejsce pracy rozpoznaje wybrane znaki bhp,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w kl. 4

Wymagania edukacyjne z techniki w kl. 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Wymagania edukacyjne z techniki w kl. 4 Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń: 1. BEZPIECZNIE W SZKOLE I

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁI. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁI. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁI. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe (na stopień

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? 1. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? 1. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE KARTA INFORMACYJNA DLA UCZNIA Przedmiot: Technika Klasa IV Na lekcje uczeń powinien przynosić zeszyt oraz podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej - Jak to działa? Uczeń jest oceniany,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeń: rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia ich zastosowanie planuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródrocznej i rocznej ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródrocznej i rocznej ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródrocznej i rocznej ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych nie wykazuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. V WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. V WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Materiały i ich zastosowanie 1. Od włókna do ubrania poprawnie posługuje się terminami: włókno, tkanina, dzianina, ścieg,

Bardziej szczegółowo

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Ocena niedostateczna: uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocena celująca: Wiadomości; uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w bardzo dobrym stopniu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z TECHNIKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE. KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z TECHNIKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE. KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z TECHNIKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Program nauczania: Jak to działa? Program nauczania techniki w klasach 4 6 szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z techniki dla klasy 5

Wymagania z techniki dla klasy 5 Wymagania z techniki dla klasy 5 1. Wszystko o papierze Temat Na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń: Na ocenę dobrą i bardzo dobrą uczeń: Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA IV Temat BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu Technika dla klasy IV wg nowej podstawy programowej podręcznik Jak to działa, wyd.

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu Technika dla klasy IV wg nowej podstawy programowej podręcznik Jak to działa, wyd. na poszczególne oceny z przedmiotu Technika dla klasy IV wg nowej podstawy programowej podręcznik Jak to działa, wyd. Nowa Era zamieszczone w przedmiotowym systemie oceniania zostały dostosowane do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE technika kl. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE technika kl. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE technika kl. IV WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ I. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe rozpoznaje obiekty

Bardziej szczegółowo

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Temat Na osiedlu Dom bez tajemnic To takie proste! Mostek dla chomika W pokoju Wymagania podstawowe Uczeń: rozpoznaje obiekty na planie osiedla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Ocena niedostateczna Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Nie spełnienie poniższych kryteriów na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca przestrzega regulamin

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA Przedmiotowy system oceniania klasa IV

TECHNIKA Przedmiotowy system oceniania klasa IV Monika Peplińska TECHNIKA Przedmiotowy system oceniania klasa IV Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w

Bardziej szczegółowo

2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5

2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 Temat I. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Wszystko o papierze Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania 2 rola materiałów papierniczych w życiu

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2 Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne zagospodarowanie osiedla osiedlowe instytucje użyteczności publicznej infrastruktura osiedla 2. Dom bez tajemnic rodzaje etapy budowy domu

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 6 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wymienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć na lekcjach techniki w kl. IV S.P. Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na:

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć na lekcjach techniki w kl. IV S.P. Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na: Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć na lekcjach techniki w kl. IV S.P. Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na: rozumienie zjawisk technicznych, umiejętność wnioskowania, czytanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia techniczne kl. 4 WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom uzasadnia, dlaczego należy stosować w szkole się do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny w Balicach

Zespół Szkolno Przedszkolny w Balicach Zespół Szkolno Przedszkolny w Balicach Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z techniki dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Rok szkolny 2017/2018 mgr Grzegorz Wróbel Roczny plan pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE klasy IV - VI 1. Na lekcjach zajęć technicznych oceniane będą: a. Zadania wytwórcze b. Wiadomości i umiejętności - sprawdziany, kartkówki, rysunek techniczny,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z TECHNIKI KL. IVa, IV b Prowadzący: Ewa Lorek

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z TECHNIKI KL. IVa, IV b Prowadzący: Ewa Lorek WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z TECHNIKI KL. IVa, IV b Prowadzący: Ewa Lorek Program nauczania: Program nauczania techniki w szkole podstawowej Jak to działa? ; autor: Lech Łabecki, Marta

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI TEMAT LEKCJI OCENA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący ROZDZIAŁ IV: TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Na osiedlu rozpoznaje obiekty na planie osiedla określa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? WYMAGANIA PROGRAMOWE Z TECHNIKI dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU 1. Na osiedlu 1 Rozpoznaje obiekty na planie osiedla 2 Określa, jakie obiekty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 Temat Wymagania ogólne Uczeń: I półrocze Wymagania szczegółowe Uczeń: ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU 1. Na osiedlu rozpoznaje obiekty na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5.

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5. Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Wszystko o papierze Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania podaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI Do programu Jak to działa?

WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI Do programu Jak to działa? Założone osiągnięcia ucznia: WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI Do programu Jak to działa? LP. Temat Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: 1 Na osiedlu rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo