Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu"

Transkrypt

1 2011 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym PO IG Paszport do eksportu Maciej Ziarko Warszawa, 10 października 2011 r.

2 Cel działania Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Paszport do eksportu jest elementem 6. Osi priorytetowej: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Celem działania jest umożliwienie przedsiębiorcom: zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

3 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy: prowadzący działalność i posiadający siedzibę na terytorium RP, posiadający w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%, prowadzący działalność gospodarczą we wszystkich sektorach z wyjątkiem: rybołówstwa i akwakultury, w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych oraz sektora górnictwa węgla.

4 Projekty objęte dofinansowaniem Warszawa, 10 października 2011 r. I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu W ramach I etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu W ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. O dofinansowanie w ramach II etapu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiadają zatwierdzony przez RIF Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach I etapu.

5 Zasady udzielania dofinansowania Warszawa, 10 października 2011 r. Dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 Paszport do eksportu. Dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

6 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kategorie wydatków objętych dofinansowaniem na przygotowanie Planu rozwoju eksportu: wydatki na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu, wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia, wydatki na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta przeznaczonych do obsługi projektu.

7 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien zawierać w szczególności: analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy; badanie wybranych rynków docelowych, w szczególności przez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków; wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch działań do realizacji przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki.

8 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy: opracowania dotyczące analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej, opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych, opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport,

9 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu c.d. Plan rozwoju eksportu powinien zawierać następujące elementy: analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych, opis celów i strategii eksportowej, rekomendację rozpoczęcia/rozwoju działalności eksportowej, wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę, szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii, wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej. Plan rozwoju eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

10 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu - wymogi formalne: zawiera datę rozpoczęcia przygotowania Planu rozwoju eksportu, zawiera podpis i pieczątkę imienną oraz pieczątkę firmową wykonawcy, zawiera datę sporządzenia Planu rozwoju eksportu przez wykonawcę, zawiera podpis Beneficjenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta (pełnomocnika) i pieczątkę imienną oraz pieczątkę firmową, zawiera datę podpisania przez Beneficjenta, która jest równoznaczna z zatwierdzeniem dokumentu.

11 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 6 miesięcy Intensywność dofinansowania - 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem Kwota dofinansowania nie może przekroczyć PLN

12 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Weryfikacja Planu rozwoju eksportu. Pisemna informacja o ostatecznym wyniku weryfikacji przesłana do Beneficjanta. Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach II etapu powstaje w sytuacji uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu, który zawiera rekomendację rozwoju przedsiębiorcy poprzez eksport.

13 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Dofinansowanie jest udzielane z przeznaczeniem na realizację co najmniej dwóch z następujących działań, w tym obligatoryjnie co najmniej jednego z działań wskazanych w lit. c. f.: a. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, b. organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą, c. wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, d. uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe, e. doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, f. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

14 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej; zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska; zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy; wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych; zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi; zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych; podróże służbowe trzech osób, opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem.

15 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą: zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji; zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi; zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych; zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą; podróże służbowe trzech osób, opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem.

16 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych: zakup baz danych oraz badań marketingowych; zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych; zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych; zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi; podróże służbowe trzech osób, opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem.

17 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe: zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu; zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe; przygotowanie dokumentacji technicznej; transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych; przeprowadzenie badań certyfikacyjnych; wystawienie i wydanie certyfikatu.

18 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej: opracowanie optymalnej strategii finansowania; wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł; rekomendacja źródeł finansowania.

19 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych: opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, w tym: analiza cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych, analiza wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych, analiza wyglądu i bezpieczeństwa produktu oraz opakowania; stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania, znaku firmowego.

20 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem Inne kategorie wydatków objętych dofinansowaniem na wdrożenie Planu rozwoju eksportu: działania promocyjne i informacyjne niezbędne do realizacji działań; tłumaczenia niezbędne do realizacji działań; ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia; pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.

21 II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres realizacji nie może przekroczyć 24 miesięcy. Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć PLN.

22 Ocena wniosków Ocena formalna kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG, metoda zero-jedynkowa, dwie osoby oceniające, możliwość poprawy/uzupełnienia wniosku, tylko wnioski poprawne pod względem formalnym przekazywane do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG, metoda zero-jedynkowa, minimum dwie osoby oceniające, tylko wnioski spełniające wszystkie kryteria merytoryczne obligatoryjne rekomendowane do dofinansowania.

23 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG Wymogi formalne - wniosek: złożenie wniosku we właściwej instytucji, złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów,

24 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - wniosek: kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją;

25 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - wnioskodawca: kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wnioskodawca oraz Partnerzy / konsorcjanci (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

26 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - projekt: projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania,

27 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG c.d. Wymogi formalne - projekt: projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG;

28 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Ocena formalna wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne specyficzne I etap: Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wnioskodawca w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30%,

29 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie - I etap Procedura oceny formalnej wniosków o dofinansowanie c.d. Kryteria formalne specyficzne I etap : okres realizacji projektu nie przekracza 6 miesięcy, Wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach Działania 6.1, projekt zostanie rozpoczęty najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

30 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne I etap : projekt jest zgodny z celami i zakresem Działania 6.1 POIG, Wnioskodawca planuje rozwój poprzez eksport, Wnioskodawca zapewnia zasoby umożliwiające rozwój eksportu,

31 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne I etap : Wnioskodawca zapewnia lub zapewni poprzez działania przewidziane w Planie rozwoju eksportu spełnienie norm/wymagań/warunków dla produktów/usług będących przedmiotem eksportu, wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania, wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do danego rodzaju projektu;

32 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne fakultatywne I etap : produkty, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu są innowacyjne, Wnioskodawca dysponuje innowacyjną technologią wytwarzania produktów, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu, Wnioskodawca prowadzi lub finansuje badania i rozwój produktów, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu,

33 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne fakultatywne I etap : na produkt będący przedmiotem eksportu wnioskodawca posiada: -patent na wynalazek lub -prawa ochronne na wzór użytkowy lub -prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub wszczął procedurę w sprawie ich uzyskania, Wnioskodawca posiada: -akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie lub -akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP lub -akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego;

34 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Kryterium merytoryczne rozstrzygające I stopnia : udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy; Kryterium merytoryczne rozstrzygające II stopnia : udział eksportu w całkowitej sprzedaży w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie.

35 I etap - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu najczęściej występujące uchybienia Kryteria formalne kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją, Uzupełniania wniosku z naruszeniem zapisów 7 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu w ramach POIG działanie 6.1 ETAP I.

36 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria formalne wspólne dla wszystkich Działań PO IG Kryteria formalne specyficzne - II etap: okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach Działania 6.1 na wdrożenie Planu rozwoju eksportu, wnioskodawca posiada pozytywnie zweryfikowany Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach Działania 6.1,

37 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria formalne specyficzne - II etap: Plan rozwoju eksportu zawiera rekomendację rozwoju działalności eksportowej, projekt zakłada zgodnie z Planem rozwoju eksportu skorzystanie z minimum dwóch poniższych działań, przy czym co najmniej jednym z nich jest działanie wskazane w lit. c) - f): a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą, c) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, d) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów / usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe, e) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, f) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych;

38 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne - II etap : projekt jest zgodny z celami i zakresem Działania 6.1 POIG wnioskodawca posiada produkt/usługę zdolny do konkurowania na rynkach zagranicznych, który jest/będzie przedmiotem eksportu, zakres merytoryczny działań wybranych do realizacji w ramach projektu jest zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w Planie rozwoju eksportu, harmonogram realizacji projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania,

39 Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie II etap - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Kryteria merytoryczne obligatoryjne - II etap : planowane w ramach projektu działania przyczynią się do wzrostu udziału eksportu w ogólnej sprzedaży produktów/usług wnioskodawcy, wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania, środki będą wykorzystane w sposób efektywny, wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do danego rodzaju projektu.

40 Kryteria formalne Warszawa, 10 października 2011 r. II etap Wdrożenie Planu rozwoju eksportu najczęściej występujące uchybienia kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją Uzupełniania wniosku z naruszeniem zapisów 7 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu w ramach POIG działanie 6.1 ETAP II

41 II etap Wdrożenie Planu rozwoju eksportu najczęściej występujące uchybienia Kryteria merytoryczne obligatoryjne Wnioskodawca posiada produkt/usługę zdolny do konkurowania na rynkach zagranicznych, który jest/będzie przedmiotem eksportu, harmonogram realizacji projektu jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania, wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania, środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/ rezultat), wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do danego rodzaju projektu.

42 Opis procedur Warszawa, 10 października 2011 r. Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Przygotowanie i rejestracja wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku: drogą elektroniczną, w sposób tradycyjny. Ocena formalna wniosku o dofinansowanie. Wysłanie informacji do wnioskodawcy o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.

43 Opis procedur Warszawa, 10 października 2011 r. Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Przekazywanie na bieżąco wniosków poprawnych formalnie do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie przeprowadzana w RIF przez Komisję Konkursową. Zatwierdzenie wyników oceny. Przekazanie wnioskodawcom informacji o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania (w przypadku wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - wysłanie prośby o przesłanie do RIF dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie). Przygotowanie w RIF umowy o dofinansowanie. Obustronne podpisanie umowy o dofinansowanie.

44 Opis procedur Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Realizacja działań objętych umową o dofinansowanie (zakup usług doradczych - przygotowanie Planu rozwoju eksportu). Złożenie w RIF opracowanego Planu rozwoju eksportu w celu weryfikacji. Otrzymanie informacji o wynikach weryfikacji Planu rozwoju eksportu. Złożenie wniosku o płatność.

45 Opis procedur Warszawa, 10 października 2011 r. Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Warunkiem aplikowania do II etapu: przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu Działania 6.1, uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu, rekomendacja rozwoju przedsiębiorcy w oparciu o eksport zawarta w Planie rozwoju eksportu.

46 Opis procedur Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Przygotowanie i rejestracja wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku: drogą elektroniczną, w sposób tradycyjny. Ocena formalna wniosku o dofinansowanie. Wysłanie informacji do Wnioskodawcy o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.

47 Opis procedur Warszawa, 10 października 2011 r. Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie przeprowadzana w RIF przez Komisję Konkursową. Zatwierdzenie wyników oceny. Przekazanie Wnioskodawcom informacji o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania (w przypadku wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - wysłanie prośby o przesłanie do RIF dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie).

48 Opis procedur Warszawa, 10 października 2011 r. Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Przygotowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie. Możliwość wystąpienia o zaliczkę. Realizacja działań objętych umową o dofinansowanie. Wnioski o płatności pośrednie składane po zakończeniu realizacji kolejnych etapów projektu.

49 Rozliczenie wniosku o płatność Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem Dotyczą przygotowania pozytywnie zweryfikowanego PRE (Etap I) Są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu Zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu Zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji Projektu/w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (w przypadku Etapu I wydatki mogą zostać uregulowane w terminie realizacji zakresu finansowego Projektu, który zgodnie z 6 ust. 7 wg. wzoru umowy dla naboru w ramach III rundy aplikacyjnej 2011, obejmuje okres do czasu złożenia wniosku o płatność końcową)

50 Rozliczenie wniosku o płatność Warszawa, 10 października 2011 r. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem c.d. Zostały prawidłowo udokumentowane Zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia Dotyczą wdrożenia działań, wskazanych w Planie rozwoju eksportu (Etap II)

51 Rozliczenie wniosku o płatność Okres ponoszenia wydatków Warszawa, 10 października 2011 r. Zaciągnięcie przez Beneficjenta zobowiązań przed okresem realizacji Projektu/przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków skutkuje uznaniem tych wydatków za niekwalifikujące się do objęcia wsparciem Wydatki poniesione po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków zostają uznane za niekwalifikujące się do objęcia wsparciem (dotyczy Etapu II)

52 Rozliczenie wniosku o płatność Terminy składania wniosków o płatność Warszawa, 10 października 2011 r. Etap I W terminie 7 dni od daty otrzymania z RIF decyzji nt pozytywnego wyniku weryfikacji Planu rozwoju eksportu Etap II W terminie 30 dni od dnia zakończenia etapu, który jest rozliczany danym wnioskiem

53 Wprowadzanie zmian do umów Co warto wiedzieć już teraz? Warszawa, 10 października 2011 r. Zmiany w umowie o dofinansowanie wprowadzane są w formie: aneksów do umów o dofinansowanie lub oświadczenia woli strony umowy bez konieczności sporządzania aneksu do umowy (zmiana NRB, zmiana adresu siedziby Beneficjenta). Wniosek o wprowadzenie zmian powinien zostać złożony w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny a w przypadku sytuacji mogących opóźnić realizację Projektu/etapu Projektu najpóźniej w terminie 30 dni przed zakończeniem okresu realizacji Projektu/etapu Projektu. W przypadku gdy powyższe terminy nie zostały zachowane należy zawrzeć stosowne wyjaśnienie we wniosku o zmianę.

54 Wprowadzanie zmian do umów Co powinien zawierać wniosek o zmianę? Warszawa, 10 października 2011 r. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie o dofinansowanie, należy niezwłocznie złożyć wniosek o zmianę wraz z: uzasadnieniem wnioskowanych zmian, aktualnym dokumentem rejestrowym, dokumentami podlegającymi zmianie (harmonogram rzeczowofinansowy, harmonogram płatności, tabela wskaźników). innymi dokumentami potwierdzający zasadność wnioskowanych zmian.

55 Wprowadzanie zmian do umów Na co zwrócić szczególną uwagę? Warszawa, 10 października 2011 r. wniosek o zmianę musi być złożony w okresie realizacji Projektu, zmiany w Projekcie muszą być zgłaszane niezwłocznie, wniosek o zmianę musi zostać podpisany przez osoby upoważnione, wnioskowane zmiany powinny być zgodne z Planem rozwoju eksportu (dotyczy II Etapu PO IG 6.1), w przypadku rezygnacji z części zakresu rzeczowego, koszty kwalifikowane i dofinansowanie zostaną proporcjonalnie pomniejszone, możliwe są zmiany rzeczowe wynikłe w trakcie realizacji Projektu, w przypadku wypłaty dofinansowania w formie zaliczek, należy zwrócić szczególną uwagę na terminy i kwoty rozliczania zaliczki, wnioskowane zmiany nie mogą prowadzić do uniknięcia odsetek związanych z niepoprawnym rozliczeniem zaliczki.

56 Wprowadzanie zmian do umów Warszawa, 10 października 2011 r. Najczęściej wnioskowane zmiany przez Beneficjentów. I Etap PO IG 6.1 zmiana okresu kwalifikowalności wydatków II Etap PO IG 6.1 zmiana okresu kwalifikowalności wydatków, zmiana okresów realizacji poszczególnych etapów, zmiana wartości poszczególnych etapów Projektu, przesunięcia powstałych oszczędności w kosztach kwalifikowanych przesunięcia zakresu rzeczowego pomiędzy etapami Projektu, zmiany rzeczowe związane z realizacją Projektu.

57 Paszport do eksportu Warszawa, 10 października 2011 r. Całkowity budżet Działania EUR Budżet na dofinansowanie projektów w 2011 r. w podziale na: I etap w ramach III rundy aplikacyjnej od 17 października 2011 r. do 4 listopada 2011 r ,00 zł. II etap w ramach konkursu ciągłego od 20 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r ,00 zł.

58 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Telefony Informatorium , ,

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80,

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej 2009 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie pozwoli przedsiębiorcom uczestniczącym w programie Paszport do eksportu

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu

Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu 2013 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu Tomasz Czerwoniak Departament Wsparcia Innowacyjności Warszawa, 18 lipca 2013 r. Najważniejsze akty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu".

ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu. Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, których celem jest zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis)

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis) Zasady organizacji konkursu Toruń, 30 stycznia 2014 r. Dostępna alokacja Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursów wynosi 19 000 000,00 PLN, przy czym środki przewidziane na: konkurs

Bardziej szczegółowo

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Udział w branżowych programach promocji Rozliczanie projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. 2.10.10 r. P. P. H. U. "STOLWIT" Kacyna Wiktor Polesie 2 98-400 Wieruszów 1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. P. P. H. U. "STOLWIT" Kacyna Wiktor Realizuje projekt: "Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku LP Działanie Dotychczasowe brzmienie Nowe brzmienie 1. 4.3 dla projektu indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu II ETAP

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu II ETAP MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu II ETAP Wdrożenie Planu rozwoju eksportu 6. Oś Priorytetowa: Polska gospodarka na

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania ochrony. Zofia Gródek Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Źródła finansowania ochrony. Zofia Gródek Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Źródła finansowania ochrony własności intelektualnej Zofia Gródek Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Cel Działania ania 5.4 Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Ponieważ Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zatwierdzony przez IP w dniu 25.01.2010 r. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6. Polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku

Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą. w 2009 roku Zasady dofinansowania udziału u w targach za granicą ŹRÓDŁA: w 2009 roku 1. POIG 6.1.Paszport do eksportu, 2. BranŜowe Programy Promocyjne, 3. Regionalne Programy Operacyjne. Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk Zarząd:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk Zarząd: Granty dla MŚP w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Spotkanie informacyjne, Gdańsk 31.08.2017 r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Udział w programach promocji o charakterze ogólnym Warszawa, 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje dla MŚP

Bony na innowacje dla MŚP Bony na innowacje dla MŚP Możliwość finansowego wsparcia zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii, nowej usługi lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Rozwój firmy REXEL, producenta maszyn przemysłowych, poprzez eksport. Plan Rozwoju Eksportu

Rozwój firmy REXEL, producenta maszyn przemysłowych, poprzez eksport. Plan Rozwoju Eksportu Rozwój firmy REXEL, producenta maszyn przemysłowych, poprzez eksport Plan Rozwoju Eksportu Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Beneficjent:...

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Omówienie podstawowych wymogów formalnych.

Zasady naboru wniosków. Omówienie podstawowych wymogów formalnych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Omówienie podstawowych wymogów formalnych. Karolina

Bardziej szczegółowo

THT-POIG-I-2/11 Świdnica, dnia 02 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

THT-POIG-I-2/11 Świdnica, dnia 02 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE THT-POIG-I-2/11 Świdnica, dnia 02 grudnia 11 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP DZIAŁANIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP DZIAŁANIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP DZIAŁANIE 3.3.2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO INFORMACJE PRZYGOTOWANE PRZEZ FIRMĘ DORADCZĄ: MG PREMIUM Sp. z o.o. al. 29 Listopada 75/6

Bardziej szczegółowo

Badania na rynek konkurs 2018 dla małych i średnich przedsiębiorców

Badania na rynek konkurs 2018 dla małych i średnich przedsiębiorców konkurs 2018 dla małych i średnich przedsiębiorców Zainwestuj w innowacje! Monika Karwat Bury, Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach Budżet przeznaczony na konkurs Konkurs ogólny: 71 mln zł

Bardziej szczegółowo

PARP Wspieramy e-biznes

PARP Wspieramy e-biznes 2011 PARP Wspieramy e-biznes Paweł Skowera Jacek Bukowicki Warszawa, IAB, 8 listopada 2011 r. Projekty dofinansowywane w ramach Działania 8.1 PO IG - polegające na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej Możliwość finansowego wsparcia uzyskania lub realizacji ochrony własności przemysłowej Brak możliwości ubiegania się o wsparcie na zastrzeżenie znaku towarowego 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Typy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedsiębiorstwo Górnicze. DEMEX Sp. z o.o Zabrze, ul. Hagera 41. tel , tel. fax

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedsiębiorstwo Górnicze. DEMEX Sp. z o.o Zabrze, ul. Hagera 41. tel , tel. fax ZPYTNIE OFERTOWE Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi w zakresie kompleksowej organizacji realizacji projektu. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2017 Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wypromuj swoją markę na rynkach zagranicznych wsparcie MSP

Wypromuj swoją markę na rynkach zagranicznych wsparcie MSP 2016 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe

Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek PARP Ogłoszenie o konkursie: 8 lutego 2017 Nabór wniosków: od 13 marca do 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. data. Dane Wykonawcy. Nazwa Wykonawcy Adres Telefon Faks NIP. Zamawiający: AdBeauty Sp. z o.o. ul. Pańska 98/1 00-837 Warszawa

Załącznik nr 1. data. Dane Wykonawcy. Nazwa Wykonawcy Adres Telefon Faks NIP. Zamawiający: AdBeauty Sp. z o.o. ul. Pańska 98/1 00-837 Warszawa Załącznik nr 1 Formularz odpowiedzi do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.03.2015 na: realizacja Planu Rozwoju Eksportu przygotowanego przez Zamawiającego data.. Nazwa Wykonawcy Adres Telefon Faks NIP Dane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE "GATO GROUP POLAND" Sp. z o.o. ul. Ateńska 61 03-978 Warszawa Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju I Dane podstawowe 1. Nazwa programu Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 2. Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca Narodowe

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 21 marca 2016 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów

Wersja z dnia 21 marca 2016 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok, dnia 24.09.204 r. ITRO Sp. z o.o. ul. Wschodnia 46 5-58 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w ramach realizacji projektu pt. Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy ITRO współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Warszawa, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę Innowacyjne Systemy Budowlane sp. z o. o. projektu pn. Eksport polskiej myśli technicznej stropy

Bardziej szczegółowo

Go To Brand. Dofinansowanie targów

Go To Brand. Dofinansowanie targów Go To Brand Dofinansowanie targów Go to Brand - DOTACJE NA EKSPORT CEL FINANSOWANIA: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych Nabór 25 lutego 2019 do 4 kwietnia 2019 MOŻESZ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2017 Umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Joanna Szalpuk Pełnomocnik Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze różnice dotyczące dofinansowania projektów pomiędzy naborem RPLD IP /17 a naborem RPLD IP.

Najważniejsze różnice dotyczące dofinansowania projektów pomiędzy naborem RPLD IP /17 a naborem RPLD IP. Najważniejsze różnice dotyczące dofinansowania projektów pomiędzy naborem RPLD.02.02.01.-IP.02-10-027/17 a naborem RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18: Czego dotyczy zmiana Limit dotyczący maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Radosław Runowski Dyrektor Zespół Własności Przemysłowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Cedzyna, 20

Bardziej szczegółowo

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Udział w programach promocji o charakterze ogólnym Warszawa, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 29 października 2015 r.

Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 29 października 2015 r. Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o dofinansowanie unijne'

Procedura ubiegania się o dofinansowanie unijne' "Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz transferu wiedzy w zakresie zagospodarowywania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województw: mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Ferma Oldar Aleksandra Dębska

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Ferma Oldar Aleksandra Dębska Zapytanie ofertowe z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zakupu usługi Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działanie 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

PNO POLSKA SP. Z O.O. LIDER WŚRÓD FIRM DORADZTWA DOTACYJNEGO W EUROPIE. Warszawa, 20.09.2012 r.

PNO POLSKA SP. Z O.O. LIDER WŚRÓD FIRM DORADZTWA DOTACYJNEGO W EUROPIE. Warszawa, 20.09.2012 r. PNO POLSKA SP. Z O.O. LIDER WŚRÓD FIRM DORADZTWA DOTACYJNEGO W EUROPIE Warszawa, 20.09.2012 r. O PNO Jesteśmy częścią wiodącej europejskiej firmy consultingowej 12 krajów od 27 lat na rynku ponad 400 konsultantów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand 2016 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand dr Piotr

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 POIG. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Informacje podstawowe.

Działanie 8.1 POIG. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Informacje podstawowe. Działanie 8.1 POIG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.1 Informacje podstawowe Beneficjenci mikro- oraz mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand oraz warunki uzyskania dofinansowania 2016 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP. A. bon na specjalistyczne doradztwo

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP. A. bon na specjalistyczne doradztwo Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16 przyjęty Uchwałą Nr 77/16 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016. nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk Zarząd:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk Zarząd: Granty dla MŚP w ramach projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Spotkanie informacyjne, Gdańsk 26.02.2019 r. Kryteria wyboru projektów 1.

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje dla MŚP. Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Bony na innowacje dla MŚP. Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2015 Bony na innowacje dla MŚP Poddziałanie 2.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Doświadczenia i teraźniejszość Bon na innowacje Nawiązanie/ inicjowanie współpracy przedsiębiorcy z jednostkami

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA 2.3.3 PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH 1. W jaki sposób możliwe jest zachowanie zasady konkurencyjności w przypadku rezerwacji miejsca na targach

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

GRANTY w ramach projektu POMORSKI BROKER EKSPORTOWY Gdańsk, r.

GRANTY w ramach projektu POMORSKI BROKER EKSPORTOWY Gdańsk, r. GRANTY w ramach projektu POMORSKI BROKER EKSPORTOWY. Gdańsk, 31.01.2017r. Cel konkursów grantowych GRANTY dla MŚP Udzielenie grantów na realizację projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PłaceRachunki Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 11 40-129 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi

Bardziej szczegółowo

preferencyjne finansowanie działalności gospodarczej kobiet

preferencyjne finansowanie działalności gospodarczej kobiet 2015 Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet preferencyjne finansowanie działalności gospodarczej kobiet Małgorzata Owieśniak Warszawa, 27 maja 2015 r. DLACZEGO? - cel działania Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Bardziej szczegółowo

PO Inteligentny Rozwój

PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand MAJ 2016 Projekty kwalifikowane: wsparcie uczestnictwa przedsiębiorców w: branżowych programach promocji

Bardziej szczegółowo

Wzór na konkurencję Program Operacyjny Polska Wschodnia

Wzór na konkurencję Program Operacyjny Polska Wschodnia 2015 Wzór na konkurencję Program Operacyjny Polska Wschodnia Białystok, 25 września 2015 r. Izabela Banaś Departament Wsparcia Działalności Badawczo Rozwojowej Przedmiot wsparcia Białystok, 25 września

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie

Bardziej szczegółowo

30 marca 2017 r. Kryteria wyboru projektów

30 marca 2017 r. Kryteria wyboru projektów PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Kryteria Formalne Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017. Jolanta Wudarczyk-Czapczuk

Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017. Jolanta Wudarczyk-Czapczuk Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017 Jolanta Wudarczyk-Czapczuk Cel konkursu Celem konkursu jest wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie POIG Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 08.03.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Kamerados Sp. z o.o. ul. Leopolda 31 40-189 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.4-4.1 oraz 4.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Warszawa, 29 października 2008 r.

Działanie 1.4-4.1 oraz 4.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Warszawa, 29 października 2008 r. Działanie 1.4-4.1 oraz 4.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Zespół Badań i Rozwoju Warszawa, 29 października 2008 r. 2 Plan prezentacji Wnioskodawcy i wykluczenia Informacje podstawowe Koszty

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 2015 Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 Maciej Ziarko Bydgoszcz, 15 października 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie i ich projekty 2007-2013 z osi 4 PO IG

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych Powiązanie kooperacyjne zgrupowanie działających w określonym

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

KARTA NABORU. Rozpoczęcie Zakończenie naboru konkursu DD-MM-RRRR

KARTA NABORU. Rozpoczęcie Zakończenie naboru konkursu DD-MM-RRRR KARTA NABORU Program Operacyjny Działanie/ poddziałanie Czego dotyczy (B+R/ eksport/ innowacje) Typy projektów Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 1.3.5 Usługi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011 ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011 Numer wniosku: Nazwa wnioskodawcy: Lp Kryterium Tak Nie 1. Wniosek złożony w terminie określonym w dokumentacji programowej 2. Wniosek złożony

Bardziej szczegółowo

Kraków, 23 października 2013 r.

Kraków, 23 października 2013 r. Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A zmiany w projekcie DOPUSZCZALNE ZMIANY BEZ KONIECZNOŚCI ANEKSOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE zmiany w umowie o dofinansowanie nie wymagające wcześniejszego poinformowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Warszawa, październik 2008 r. Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przedsiębiorcy biorący udział w branżowym programie promocji branży kosmetycznej, mogą ubiegać się o zwrot 75% kosztów kwalifikowalnych

Bardziej szczegółowo