Działanie oraz 4.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Warszawa, 29 października 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działanie 1.4-4.1 oraz 4.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Warszawa, 29 października 2008 r."

Transkrypt

1

2 Działanie oraz 4.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Zespół Badań i Rozwoju Warszawa, 29 października 2008 r. 2

3 Plan prezentacji Wnioskodawcy i wykluczenia Informacje podstawowe Koszty kwalifikowane Kryteria oceny Realizacja projektu 3

4 Działanie POIG 1.4 Wsparcie projektów celowych 4.1 Wsparcie wdrożeń projektów B+R Działanie 4.2 POIG Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 4

5 Wnioskodawcy: MSP i duzi przedsiębiorcy 5

6 Wykluczenia Wyłączenia dotyczące działalności Działalność gospodarcza w zakresie: produkcji pierwotnej produktów rolnych wytwarzania produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne w sektorze górnictwa węgla w sektorze rybołówstwa i akwakultury w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w sektorze budownictwa okrętowego pomoc na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich Unii Europejskiej (uprzywilejowana pozycja produktów krajowych) pomoc uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy 6

7 Wykluczenia (cd.) Wyłączenia dotyczące działalności Dodatkowo wsparcie nie może być udzielone dużemu przedsiębiorcy na usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, jeżeli: wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą; przyznanie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców. 7

8 Wykluczenia (cd.) Wyłączenia dotyczące podmiotów Wsparcie nie może być udzielone przedsiębiorcy: na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem, spełniającemu kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, określone w przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 8

9 Wykluczenia (cd.) Wyłączenia dotyczące podmiotów cd: niebędącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem, została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa wyżej, który: posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego, lub w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie naruszył w sposób istotny umowę zawartą z PARP, lub podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 9

10 Działanie POIG Etap I (Działanie 1.4): Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu. Etap II (Działanie 4.1): Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu. 10

11 Działanie POIG Etap I: 1.4 Etap II: Prace badawcze Efekt: prototyp 4.1 Przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie wyników Etapu I 11

12 Działanie POIG Badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych 12

13 Działanie POIG Prace rozwojowe nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług, w szczególności: tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych 13

14 Działanie POIG (cd.) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody z tego tytułu należy odjąć od kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie 14

15 Działanie POIG Wsparcie wdrożeń projektów z Inicjatywy Technologicznej I: Uprawnieni przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w Inicjatywie Technologicznej I; możliwość otrzymania dofinansowania wdrożenia wyników projektu badawczego Umowa obejmuje tylko dofinansowanie dotyczące części 4.1 projektu na zasadach obowiązujących w

16 Działanie POIG Działanie 1.4 Działanie 4.1 Budżet 390 mln euro 390 mln euro Wartość projektu min. 400 tys. zł* - 25 mln euro do 50 mln euro Wsparcie na badania poniżej 5 mln euro nd. Wparcie na inwestycje nd. do 20 mln zł * dotyczy województw łódzkiego i mazowieckiego 16

17 Działanie POIG Intensywność wsparcia 1.4 Badania przemysłowe Prace rozwojowe Mikro- i mali 70% 45% Średni 60% 35% Duzi 50% 25% 17

18 Działanie POIG WOJEWÓDZTWA Mikro-, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy Inni przedsiębiorcy PRZEDSIĘBIORSTWA Miasto stołeczne Warszawa 50% 40% 30% Dolnośląskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie Kujawsko Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko Mazurskie 60% 50% 40% 70% 60% 50% 18

19 Działanie POIG Wydatki kwalifikowane etap I: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz osób zarządzających projektem, pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem, pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu objętego wsparciem, 19

20 Działanie POIG Wydatki kwalifikowane etap I (cd.): nabycie na warunkach rynkowych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu, pokrycie pozostałych kosztów ogólnych i operacyjnych, w tym kosztów zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych towarów bezpośrednio związanych z realizacją projektu do wysokości 20% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem o których mowa wyżej. 20

21 Działanie POIG Wydatki kwalifikowane etap II: koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych, koszt przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych z wdrożeniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę, cena nabycia robót i materiałów budowlanych, 21

22 Działanie POIG Wydatki kwalifikowane etap II (cd.): cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, raty spłat wartości początkowej innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, cena zakupu usług doradczych (dla MSP) do 10% wydatków o których mowa powyżej (intensywność 50%). 22

23 Działanie POIG Warunki uzyskania wsparcia na II etap: Zakończenie I-go etapu (części badawczej) potwierdzone złożonym sprawozdaniem z jego realizacji Zasadność ekonomiczna wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku realizacji części badawczej - wyniki badań rynku wskazują na opłacalność wdrożenia i komercjalizacji technologii będącej przedmiotem projektu (potencjał rynkowy projektu) Dokonanie nowej inwestycji Zobowiązanie utrzymania inwestycji przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia projektu 23

24 Działanie POIG Brak konieczności zwrotu wsparcia: W trakcie I etapu, gdy dalsze prowadzenie badań nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników po zakończeniu realizacji I etapu, jeżeli okaże się, że część badawcza nie przyniosła spodziewanych efektów po zakończeniu I etapu, jeżeli okaże się, że warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że wdrożenie nie ma sensu z ekonomicznego punktu widzenia 24

25 Działanie POIG Ocena będzie przebiegała dwustopniowo: Ocena formalna Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria: a/ Kryteria obligatoryjne ocena 0/1 b/ Kryteria fakultatywne ocena punktowa (min. 3/8 pkt) 25

26 Działanie POIG Wymogi formalne - wniosek: złożenie wniosku we właściwej instytucji, złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. 26

27 Działanie POIG Wymogi formalne - wnioskodawca: kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 27

28 Działanie POIG Wymogi formalne - projekt: projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG. 28

29 Działanie POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz fakultatywne 29

30 Działanie POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne (ocena 0-1): projekt ma charakter innowacyjny, projekt jest zgodny z celami działań POIG, projekt dotyczy inwestycji początkowej oznaczającej inwestycję w aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją, produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (kryterium dotyczy tylko części wdrożeniowej projektu), projekt spełnia kryteria projektu celowego zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki, wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu, 30

31 Działanie POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne (cd.): istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt / technologię / usługę będącą rezultatem projektu, wskazujące na opłacalność projektu, wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych lub wskazał wykonawcę tych prac, projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zdolność wnioskodawcy do wdrożenia wyników części badawczej projektu, 31

32 Działanie POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne (cd.): wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu, wydatki są kwalifikowane, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu, harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia, wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu. 32

33 Działanie POIG Kryteria dodatkowe Inicjatywa Technologiczna I: wnioskodawca jest stroną ważnej umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I, część inwestycyjna projektu dotyczy wdrożenia wyników projektu badawczego/celowego realizowanego w ramach Inicjatywy Technologicznej I, część inwestycyjna projektu nie została rozpoczęta do momentu otrzymania informacji o kwalifikowalności projektu. 33

34 Działanie POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne: Aby wniosek mógł zostać rekomendowany do wsparcia musi uzyskać w ocenie merytorycznej fakultatywnej co najmniej 3 punkty na 8 możliwych. realizacja projektu prowadzi do utworzenia trwałej komórki badawczo-rozwojowej w strukturze wnioskodawcy, wnioskodawca jest MSP, projekt należy do kluczowej grupy tematycznej (info, techno lub bio), 34

35 Działanie POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (cd.): projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Sytemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N , wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS. 35

36 Działanie 4.2 POIG Możliwe typy projektów: polegające na rozwoju działalności badawczo-rozwojowej (w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych), w szczególności w celu przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo rozwojowe. (wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego) polegające na opracowaniu wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożeniu go do produkcji. (wsparcie w zakresie wzornictwa) 36

37 Działanie 4.2 POIG Projekty w zakresie wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego Warunkiem koniecznym jest prowadzenie działalności B+R lub ponoszenie wydatków w zakresie B+R w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku; Rezultatem nie musi być przekształcenie przedsiębiorstwa w CBR; Jeśli przedsiębiorca planuje w okresie trwałości projektu uzyskać status CBR, otrzymuje dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej fakultatywnej. 37

38 Działanie 4.2 POIG Centrum badawczo-rozwojowe Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z dnia 19 września 2005 r.) Przedsiębiorca niebędący jednostką badawczo-rozwojową może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego. 38

39 Działanie 4.2 POIG Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca: 1) którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku, wyniosły co najmniej równowartość w złotych euro przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok złożenia wniosku; 2) którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań lub prac rozwojowych stanowią co najmniej 50 % przychodów określonych w pkt 1; 3) który nie zalega z zapłatą podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne. 39

40 Działanie 4.2 POIG Projekty w zakresie wzornictwa Muszą składać się z dwóch zasadniczych faz: fazy opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz fazy wdrożenia tego wzoru do produkcji. Warunkiem koniecznym jest: skorzystanie z usług doradczych w zakresie wzornictwa lub dysponowanie wykwalifikowaną kadrą specjalistów w tej dziedzinie oraz opłacalność projektu. 40

41 Działanie 4.2 POIG Całkowity Budżet 186 mln euro Budżet na rok mln euro Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych na inwestycje 400 tys. zł Maksymalna wartość projektu 50 mln euro 41

42 Działanie 4.2 POIG Maksymalna kwota wsparcia: Wsparcie na inwestycje 21 mln zł Wsparcie na doradztwo 600 tys. zł Wsparcie na szkolenia 1 mln zł 42

43 Działanie 4.2 POIG Intensywność wsparcia na doradztwo i szkolenia Intensywność wsparcia na: Doradztwo Szkolenia* MSP 45% 50% Duzi 35% * do 10% wartości projektu 43

44 Działanie 4.2 POIG WOJEWÓDZTWA Mikro-, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy Inni przedsiębiorcy PRZEDSIĘBIORSTWA Miasto stołeczne Warszawa 50% 40% 30% Dolnośląskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie Kujawsko Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko Mazurskie 60% 50% 40% 70% 60% 50% 44

45 Działanie 4.2 POIG Wydatki kwalifikowane: koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, cena nabycia prawa własności budynku lub budowli, cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych prowadzeniem badań i prac rozwojowych lub opracowaniem i wdrożeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego przez przedsiębiorcę, cena nabycia robót i materiałów budowlanych, 45

46 Działanie 4.2 POIG Wydatki kwalifikowane (cd.): cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, raty spłat wartości początkowej innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, 46

47 Działanie 4.2 POIG Wydatki kwalifikowane (cd.): cena zakupu analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją, wydatki na zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z nabyciem, wytworzeniem, leasingiem środków trwałych lub wartości niematerialnych (do 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych o których mowa powyżej nie więcej niż 1 mln zł). 47

48 Działanie 4.2 POIG Ocena będzie przebiegała dwustopniowo: Ocena formalna Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria: a/ Kryteria obligatoryjne ocena 0/1 b/ Kryteria fakultatywne ocena punktowa (min. 40/100 pkt) 48

49 Działanie 4.2 POIG Wymogi formalne - wniosek: złożenie wniosku we właściwej instytucji, złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, biznes plan jest spójny z wnioskiem o dofinansowanie zaakceptowanym przez promotora (jeśli dotyczy). 49

50 Działanie 4.2 POIG Wymogi formalne - wnioskodawca: kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 50

51 Działanie 4.2 POIG Wymogi formalne - projekt: projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG. 51

52 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz fakultatywne 52

53 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących rozwoju działalności B+R (ocena 0/1): wnioskodawca lub podmiot powiązany z nim kapitałowo prowadził prace lub poniósł wydatki w zakresie B+R w ciągu ostatnich 12 miesięcy 53

54 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących wzornictwa (ocena 0/1): projekt zakończy się wdrożeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego, projekt zawiera komponent doradczy w zakresie wzornictwa lub wnioskodawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistyczną w dziedzinie wzornictwa, projekt jest opłacalny. 54

55 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla wszystkich projektów (ocena 0/1): projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 4.2 PO IG, projekt dotyczy inwestycji początkowej oznaczającej inwestycję w aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu, wnioskodawca dysponuje zasobami umożliwiającymi realizację projektów, (np. know-how, doświadczoną kadrę w tym kadrę B+R, potencjał techniczny), 55

56 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne (cd.) planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu, informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu, wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/

57 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (ocena punktowa) dla wszystkich projektów wnioskodawca jest MSP 20 pkt, projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ pkt, wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO pkt, wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N pkt, wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS 10 pkt. 57

58 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (cd.) dla projektów dotyczących wzornictwa istnieje zapotrzebowanie na wyrób/usługę będącą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym 15 pkt, projekt dotyczy wdrożenia wzoru użytkowego 10 pkt, wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu dotyczącym stosowania metody przygotowania nowego produktu w oparciu o wzornictwo przemysłowe, realizowanym w ramach projektu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (dotyczy projektów w zakresie wzornictwa) 5 pkt. 58

59 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (cd.) dla projektów dotyczących rozwoju działalności B+R projekt zakłada uzyskanie przez wnioskodawcę statusu CBR 20 pkt, projekt przewiduje współpracę z jednostką naukowo badawczą 10 pkt. 59

60 Działanie 4.2 POIG Promotor Projektów Innowacyjnych (PPI) Od momentu uruchomienia systemu promotorów wydawanie opinii nt. kwalifikowalności projektu przedstawionego we wniosku o dofinansowanie obsługa administracyjno-sprawozdawcza wykonywanych zadań skorzystanie z usług PPI nie jest obligatoryjne 60

61 Zestawienie załączników wniosek o dofinansowanie 1. Biznes plan 2. Informacja o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, ewentualnie oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy 3. Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (jeśli dotyczy) 4. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych dla dużych przedsiębiorców wnioskujących o pomoc na usługi doradcze (jeśli dotyczy) 5. Kopia promesy kredytowej/leasingowej bądź kopia umowy kredytowej (jeśli dotyczy) 61

62 Zestawienie załączników umowa o dofinansowanie 1. Zaświadczenia o NIP wspólników spółki cywilnej 2. Kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy) 3. Zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa; zaświadczenia dotyczą także każdego wspólnika spółki cywilnej 4. Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności; oświadczenie dotyczy także członków organów zarządzających bądź wspólników wnioskodawców nie będących osobami fizycznymi 62

63 Zestawienie załączników umowa o dofinansowanie (cd.) 5. Pełnomocnictwo wraz z kopią dokumentu, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy, w formie notarialnej (jeśli dotyczy) 6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP (jeśli dotyczy) 7. Aktualny dokument rejestrowy (nie starszy niż 6 miesięcy) 8. Harmonogram płatności 63

64 Realizacja projektu Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej po dniu otrzymania od PARP lub PPI (dla Działania 4.2) informacji, iż projekt zasadniczo kwalifikuje się do wsparcia. Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się dzień złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową. Okres realizacji projektu musi uwzględniać: okres niezbędny do faktycznej realizacji projektu, czas niezbędny na poniesienie wszystkich zaplanowanych wydatków, skompletowanie wszystkich dokumentów do wniosku o płatność końcową. 64

65 Realizacja projektu Beneficjent otrzymuje wypłatę dofinansowania składając wniosek o płatność okresową oraz występując z wnioskiem o płatność końcową po zakończeniu realizacji Projektu. Wniosek o płatność okresową będzie składany w ciągu 30 dni od terminu zakończenia zadania określonego w harmonogramie zadań. Wniosek o płatność końcową musi być złożony do ostatniego dnia okresu realizacji projektu określonego w umowie. 65

66 Realizacja projektu Wypłata na rzecz Beneficjenta jest realizowana w terminie 30 dni od zatwierdzenia wniosku o płatność pod warunkiem: posiadania przez PARP środków na rachunku bankowym oraz ustanowienia lub wniesienia przez Beneficjenta prawidłowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 66

67 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, Warszawa INFOLINIA: INFOLINIA:

Działanie 1.4-4.1 Wsparcie na realizację projektów celowych

Działanie 1.4-4.1 Wsparcie na realizację projektów celowych Działanie 1.4-4.1 Wsparcie na realizację projektów celowych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Izabela Wójtowicz W Zespół Badań i Rozwoju Warszawa, 3 czerwca 2008 r. 1 Plan prezentacji Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 POIG. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Informacje podstawowe.

Działanie 8.1 POIG. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Informacje podstawowe. Działanie 8.1 POIG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.1 Informacje podstawowe Beneficjenci mikro- oraz mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe

Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek PARP Ogłoszenie o konkursie: 8 lutego 2017 Nabór wniosków: od 13 marca do 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym.

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. NABÓR: OBECNIE TRWA DO WYCZERPANIA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Wsparcie na projekty B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Działanie 1.2 Wsparcie dla Schemat A chcących rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET i ERA-NET PLUS oraz programów podejmowanych na mocy Artykułów 185 oraz 187 Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: w działalności gospodarczej Beneficjenci:mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3:

Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006. DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW lata 2004-2006 DZIAŁANIA 2.1 oraz 2.3: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG premia dla nowych technologii Warszawa, 12 grudnia 2011 r. Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010 Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010 Działanie 4.5 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

PO Inteligentny Rozwój

PO Inteligentny Rozwój Kredyt na innowacje technologiczne MARZEC 2015 1 Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego Opis działania: W ramach działania przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie (w

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Badania na rynek konkurs 2018 dla małych i średnich przedsiębiorców

Badania na rynek konkurs 2018 dla małych i średnich przedsiębiorców konkurs 2018 dla małych i średnich przedsiębiorców Zainwestuj w innowacje! Monika Karwat Bury, Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach Budżet przeznaczony na konkurs Konkurs ogólny: 71 mln zł

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Finansowanie działań inwestycyjnych w latach 2014-2020: Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R: - Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek - Poddziałanie 3.2.2

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie Kredyt na innow

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie Kredyt na innow Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Termin naboru wniosków: 15 luty 24 maj 2018. Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Usługi doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł unijnych i krajowych Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Anna Strzelecka, Aleksandra Grabowska 1. Programy

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Prace rozwojowe nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działa

Prace rozwojowe nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działa Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Termin naboru wniosków: 16 sierpnia 30 września 2016 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacyjności w latach 2007-2013. Iwona Szendel Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wspieranie innowacyjności w latach 2007-2013. Iwona Szendel Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wspieranie innowacyjności w latach 2007-2013 Iwona Szendel Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Innowacyjność w Polsce - w świetle badań PARP Innowacyjność polskich MSP moŝna określić jako zaawansowane

Bardziej szczegółowo

GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych

GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TERMIN NABORU WNIOSKÓW 9.08. 8.09.2014 TYPY PROJEKTÓW Projekty obejmujące

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

A. Opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w

A. Opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych BIOSTRATEG Termin naboru wniosków: 16 sierpnia 30 września 2016 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 20 maja 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 20 maja 2009 r. Dz.U.09.85.719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80,

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Termin naboru wniosków 1) Od 04.04.2016 do 29.07.2016 2) III kw. 2016 / IV kw. 2016 3) IV kw. 2016 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Wsparcie na infrastrukturę B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Tworzenie i rozwoju Schemat B infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dz.U.10.239.1599 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Warszawa, październik 2008 r. Działanie 4.5 PO IG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla wnioskodawców

Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET, ERA-NET PLUS, ERA-NET Co-fund, inicjatyw typu JPI oraz programów podejmowanych na mocy

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków

Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Zielonej Górze Lubuska Akademia Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES Karol Lato Dyrektor Zespołu Projektów Inwestycyjnych MERITUM Sp. z o.o. 28 września 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 Bony na

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Warmińsko Mazurskie

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Warmińsko Mazurskie Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Warmińsko Mazurskie Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka ogłaszająca konkurs 1.2 Innowacyjne firmy wrz-17 Typ 1. Wsparcie infrastruktury B+R

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 200 tys. PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 75 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 200 tys. PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 75 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R Termin naboru wniosków: 28 luty 30 marzec 2018 Typy

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Olsztyn 2011

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Olsztyn 2011 Biuro Konsultingowe ADVISER zaprasza Państwa do zapoznania się z nowymi możliwościami finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja z dotacją Biznesmax Warszawa, 2019

Gwarancja z dotacją Biznesmax Warszawa, 2019 Gwarancja z dotacją Biznesmax Warszawa, 2019 Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Bon na Innowacje. INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ

Dolnośląski Bon na Innowacje. INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ Dolnośląski Bon na Innowacje. INSPIRACJE INNOWACJE ROZWÓJ wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 21 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. Dz.U.10.254.1709 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Radosław Runowski Dyrektor Zespół Własności Przemysłowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Cedzyna, 20

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca uchwał Rady Miasta Szczecin w sprawie przyjęcia programów pomocowych.

Informacja dotycząca uchwał Rady Miasta Szczecin w sprawie przyjęcia programów pomocowych. Informacja dotycząca uchwał Rady Miasta Szczecin w sprawie przyjęcia programów pomocowych. 1. Charakterystyka Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od Nieruchomości. Ze zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

III. Akty prawne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

III. Akty prawne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego III. Akty prawne III. Akty prawne Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 78 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Druk nr 1034 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR Opracował: Radosław Ostrówka

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR Opracował: Radosław Ostrówka WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR 2014-2020 Opracował: Radosław Ostrówka SZYBKA ŚCIEŻKA Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 02.07.2007

Projekt z dnia 02.07.2007 Projekt z dnia 02.07.2007 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1) z dnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego, kombinowanego i multimodalnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw 1 ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw projekt realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS*

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS* .... Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy. (miejscowość, data). Adres/Siedziba przedsiębiorstwa NIP OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS* Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej POIG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej I Dane podstawowe Nazwa programu 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka operacyjnego Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

30 marca 2017 r. Kryteria wyboru projektów

30 marca 2017 r. Kryteria wyboru projektów PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Kryteria Formalne Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/10 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez nabór dla MŚP posiadających Pieczęć Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 2012 2013 Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Cel i zakres działania 4.4 PO IG Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Ponieważ Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych

działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Nowoczesne technologie materiałowe TECHMATSTRATEG T ermin naboru wniosków: 15 września 28 października 2016. Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Łódź, 07.03.2011 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany

Bardziej szczegółowo

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu

Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu 2011 Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym PO IG Paszport do eksportu Maciej Ziarko Warszawa, 10 października 2011 r. Cel działania Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu. Rozpoczęcie naboru 10 maja 2013 r. Zakończenie naboru 8 lipca 2013 r., do godz. 16:00. 13 czerwca 2013

Ogłoszenie konkursu. Rozpoczęcie naboru 10 maja 2013 r. Zakończenie naboru 8 lipca 2013 r., do godz. 16:00. 13 czerwca 2013 1 Ogłoszenie konkursu Rozpoczęcie naboru 10 maja 2013 r. Zakończenie naboru 8 lipca 2013 r., do godz. 16:00 2 Wnioskodawca (1) konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, składające

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałan

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałan Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Termin naboru wniosków:

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Informacja o naborze (40/K/1.4/2010) Badania i Rozwój Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie

Informacja o naborze (40/K/1.4/2010) Badania i Rozwój Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie Informacja o naborze (40/K/1.4/2010) Badania i Rozwój Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie tryb konkursowy Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2009 r.) Dz.U.09.59.488 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo