Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Humanistyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny"

Transkrypt

1 Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

2 Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki badania pn. Losy absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014., zrealizowanego przez zespół Biura Karier PWSZ w Tarnowie. Badanie skierowano do absolwentów, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w badaniu. Do tej grupy wysłano zaproszenie w formie elektronicznej do udziału w badaniu oraz link do ankiety. Badanie miało charakter poufny, a zebrane dane posłużyły wyłącznie do utworzenia zbiorczych zestawień statystycznych. Do przeprowadzenia badania wykorzystano ankietę wypracowaną w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (porozumienie z dnia 10 stycznia 2014r. pomiędzy PWSZ w Tarnowie, a Województwem Małopolskim WUP w Krakowie). Badanie realizowane było w okresie od 14 stycznia do 14 lutego 2014r. za pomocą systemu portalowego dla biur karier, w skład którego wchodzi narzędzie informatyczne umożliwiające badanie losów absolwentów uczelni. Zespół Biura Karier i Projektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 1

3 Spis treści Wstęp... 1 Instytut Humanistyczny... 3 Filologia angielska... 3 Filologia germańska Filologia polska absolwenci studiów licencjackich Filologia polska absolwenci studiów magisterskich Filologia romańska

4 Instytut Humanistyczny Filologia angielska Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 1. Liczba absolwentów kierunku filologia angielska biorących udział w badaniu Większość badanych to osoby w wieku lat (48%); drugą pod względem liczebności grupą są ankietowani w wieku 26 i 23 lata (po 18%). Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów większość badanych mieszkała w powiecie tarnowskim (46%), 37% ankietowanych to mieszkańcy innych powiatów województwa małopolskiego, 13% województwa podkarpackiego, 1% świętokrzyskiego, a 3% to mieszkający za granicą (USA i Wielka Brytania). Rok urodzenia ankietowanych 2% 18% 3% 4% 7% 1979r. 1985r. 1986r. 18% 1987r. 1988r. 24% 1989r. 1990r. 1991r. 24% Wykres 1. Rok urodzenia ankietowanych 3

5 Obecnie większość absolwentów filologii angielskiej zamieszkuje Małopolskę, przy czym zmniejszył się odsetek osób mieszkających w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim, gorlickim i nowosądeckim. Bez zmian pozostał odsetek osób mieszkających w powiatach myślenickim i bocheńskim. O 15 punktów procentowych zwiększył się odsetek osób mieszkających w powiecie krakowskim i o 7 mieszkających za granicą (Wielka Brytania, USA, Belgia, Francja). Ponadto zmniejszył się odsetek osób zamieszkujących województwo podkarpackie, a nieznacznie zwiększył się w województwach świętokrzyskim, mazowieckim i dolnośląskim. Miejsce zamieszkania 90% 83% 80% 75% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% województwo małopolskie 13% 10% województwo podkarpackie 3% 1% 0 1% 0 1% województwo świętokrzyskie województwo mazowieckie województwo dolnośląskie 3% 10% zagranica przed studiami obecnie Wykres 2. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii angielskiej 4

6 Rysunek 1. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii angielskiej - MAŁOPOLSKA Wśród absolwentów filologii angielskiej 73% jest zatrudnionych (w tym 1,5% prowadzi własną działalność gospodarczą i tyle samo pomaga w rodzinnej działalności gospodarczej lub rodzinnym gospodarstwie rolnym). 23% absolwentów filologii angielskiej nie pracuje. Wskaźnik zatrudnienia wśród badanych kobiet wynosi 75%, a wśród badanych mężczyzn 64%. Status zawodowy absolwentów filologii angielskiej 4% 23% 73% pracujący brak odpowiedzi niepracujący Wykres 3. Status zawodowy absolwentów filologii angielskiej 5

7 Osoby podejmujące zatrudnienie 50% badanych pracuje w miejscowości, w której mieszka; 29% gdzieś indziej w Polsce; a 12% za granicą (9% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Najliczniejszą grupę badanych stanowią osoby pracujące od 1 do 6 m-cy. Najmniej liczne przedstawicielstwo ma grupa osób pracujących od 36 do 48 miesięcy. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 7% 17% 11% 48% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy powyżej 36 m-cy do 48 m-cy 17% Wykres 4. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy Absolwenci filologii angielskiej biorący udział w badaniu deklarują średnio 31 godzin pracy w tygodniu. Średnia liczba godzin pracy w tygodniu Odsetek osób pracujących w danym wymiarze czasu pracy Od 0 do 19 25% Od 20 do 39 15% 40 godzin tygodniowo 44% Od 41 do 60 0% Powyżej 60 4% Tabela 2. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy absolwentów filologii angielskiej Zdecydowana większość ankietowanych pracuje najemnie (85%), 2% prowadzi własną działalność gospodarczą i tyle samo pomaga w rodzinnej działalności gospodarczej/rodzinnym gospodarstwie rolnym (11% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). 6

8 Ankietowani zapytani o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków najczęściej wskazywali przedział do 1500zł (37% ankietowanych), drugim najczęściej wybieranym przedziałem miesięcznych zarobków jest przedział powyżej 1500zł do 2000zł (12%). Pozostałe przedziały wynagrodzenia przedstawiono w tabeli nr 3. Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków 1 Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 37% powyżej 1500zł do 2000zł 12% powyżej 2000zł do 2500zł 8% powyżej 2500zł do 3000zł 2% powyżej 3000zł do 3500zł 6% powyżej 3500zł do 4000zł 6% powyżej 4000zł do 4500zł 2% powyżej 4500zł do 5000zł 0% powyżej 5000zł do 7500zł 2% powyżej 7500zł do 10000zł 2% powyżej 10000zł 4% brak odpowiedzi 19% Tabela 3. Średnie miesięczne zarobki brutto absolwentów filologii angielskiej Najbardziej popularną formą zatrudnienia wśród badanych była umowa na czas nieokreślony (21%). Nieco mniej (17%) wskazało, iż posiada umowę na czas określony dłuższy niż rok. Pracę na podstawie umów cywilnoprawnych świadczyło łącznie 21% respondentów. Pozostałe formy zatrudnienia przedstawiono w tabeli nr 4. 1 Kwoty w obcej walucie przeliczone zgodnie z kursem walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego obowiązujących w dniu r. 1USD = 3,0449 1EUR = 4,2171 1GBP = 5,0641 1SEK = 0,4767 7

9 Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 2% umowa na zastępstwo 4% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 12% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 17% umowa o pracę na czas nieokreślony 21% Tabela 4. Podstawa wykonywanej pracy umowa zlecenia 19% umowa o dzieło 2% bez umowy 2% na innej podstawie 6% brak odpowiedzi 15% Warto dodać, że wśród osób pracujących 12% przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej, przy czym 2% ankietowanych uzyskało staż za pośrednictwem urzędu pracy. Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 61% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu wysokim lub bardzo wysokim (wykres 5). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 9% 15% 15% 22% 39% bardzo wysoki wysoki średni niski bardzo niski Wykres 5. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów filologii angielskiej. 8

10 Osoby bezrobotne Wśród wszystkich osób, które zadeklarowały, że nie pracują 44% stanowią osoby, które nie poszukują pracy. Tyle samo osób niepracujących deklaruje, że poszukuje pracy od kilku miesięcy (0-6 miesięcy), 6% poszukuje pracy od 7 do 12 miesięcy. Tyle samo procent respondentów można zaliczyć do grupy długotrwale bezrobotnych (poszukujący pracy dłużej niż 12 miesięcy). Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które respondenci zgodziliby się pracować to średnio 1544zł (brutto: 2216zł 2 ). 38% badanych, którzy poszukują pracy jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jako główny powód rejestracji ankietowani najczęściej wskazywali odpowiedź dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego (67% zarejestrowanych w UP) oraz odpowiedzi aby skorzystać z ofert pracy i aby skorzystać ze stażu (po 16,5%). Osoby studiujące Ponad 50% ankietowanych absolwentów filologii angielskiej studiowało w ciągu ostatniego roku; w tym 34% studiuje obecnie. 71% wszystkich studiujących obecnie stanowią osoby pracujące. Najczęściej ankietowani wybierali studia uzupełniające II stopnia (84% osób studiujących). Wśród osób studiujących 3% podjęło dalsze studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Rodzaj studiów 0% 5% 3% 8% studia licencjackie lub inżynierskie (Istopnia) studia magisterskie uzupełniające (II stopnia) studia jednolite (magisterskie) studia podyplomowe studia doktoranckie 84% Wykres 6. Dalsze kształcenie - studia podejmowane przez absolwentów filologii angielskiej. 2 Uzupełnione przez jednostkę realizującą badanie. 9

11 Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej brali udział w szkoleniach realizowanych w miejscu pracy (21% respondentów) oraz w kursach zawodowych (15%). Zdecydowana większość ankietowanych (51%) nie uczestniczyła w żadnej dodatkowej formie kształcenia (szczegóły wykres 7). Szkolenia, w których brali udział ankietowani to raczej szkolenia krótkotrwałe - 66% wszystkich szkoleń nie trwało dłużej niż miesiąc (wykres 8). 60% 50% Uczestnictwo w innych formach kształcenia 51% 40% 30% 20% 10% 15% 8% 11% 21% 8% 4% 0% Wykres 7. Udział absolwentów filologii angielskiej w innych formach kształcenia 10

12 Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 11% 19% 4% 31% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej 35% Wykres 8. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybranych przez absolwentów filologii angielskiej. Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na podniesienie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych oraz rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny (wykres 9). Cele podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 9. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów filologii angielskiej 11

13 Filologia germańska Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 5. Liczba absolwentów kierunku filologia germańska biorących udział w badaniu Rok urodzenia ankietowanych 20% 20% 5% 5% 5% 5% 40% Wykres 10. Rok urodzenia ankietowanych Większość badanych to osoby w wieku 25 lat (40%); drugą pod względem liczebności grupą są respondenci w wieku 24 i 23 lata (po 20%). Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów badani w większości mieszkali w powiecie tarnowskim (35%), 30% mieszkało w innych powiatach województwa małopolskiego, 20% respondentów zamieszkiwało województwo podkarpackie, a 10% bezpośrednio przed studiami mieszkało za granicą (Niemcy). Obecnie większość absolwentów filologii germańskiej zamieszkuje Małopolskę, przy czym wskaźnik ten zmniejszył się o 10 punktów procentowych; podobnie jest w przypadku województwa podkarpackiego. Trzykrotnie zaś wzrosła liczba osób mieszkających za granicą (Niemcy, Austria). 12

14 Patrząc w skali Małopolski można zauważyć spadek odsetka osób zamieszkujących powiaty tarnowski, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki i bocheński oraz wzrost odsetka osób mieszkających w powiecie krakowskim (rysunek 2). 70% 65% Miejsce zamieszkania 60% 55% 50% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 10% 0% województwo małopolskie województwo podkarpackie zagranica przed studiami obecnie Wykres 11. Miejsce zamieszkania absolwnetów filologii germańskiej przed studiami i obecnie 13

15 Rysunek 2. Miejsce zamieszkania absolwnetów filologii germańskiej przed studiami i obecnie - MAŁOPOLSKA 65% absolwentów filologii germańskiej to osoby pracujące. Status zawodowy absolwentów filologii germańskiej 35% pracujący niepracujący 65% Wykres 12. Status zawodowy absolwentów filologii germańskiej 14

16 Osoby podejmujące zatrudnienie 77% osób pracujących - pracuje najemnie, 8% pomaga w rodzinnej działalności gospodarczej lub w rodzinnym gospodarstwie rolnym, 15% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 38% pracuje w miejscowości, w której mieszka, 31% zaznaczyło, że pracuje w Polsce, ale nie w miejscowości zamieszkania. 15% pracuje za granicą i tyle samo nie odpowiedziało na to pytanie. Analizując staż pracy respondentów otrzymujemy, że 37% pracuje nie dłużej niż 6 miesięcy, 36% jako staż pracy wskazuje okres od roku do dwóch lat. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 18% 37% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy 36% 9% Wykres 13. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy Większość pracujących absolwentów filologii germańskiej ma 40 godzinny tydzień pracy (54%), 23% respondentów wskazało przedział od 20 do 39 godzin tygodniowo, 8% pracuje mniej niż 20 godzin tygodniowo, a 15% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Ankietowani zapytani o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków najczęściej wskazywali przedział do 1500zł oraz przedział powyżej 1500zł do 2000zł. 15

17 Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków 3 Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 23% powyżej 1500zł do 2000zł 23% powyżej 2000zł do 2500zł 15% powyżej 2500zł do 3000zł 0% powyżej 3000zł do 3500zł 9% powyżej 3500zł do 4000zł 0% powyżej 4000zł do 4500zł 15% powyżej 4500zł do 5000zł 0% powyżej 5000zł do 7500zł 0% powyżej 7500zł do 10000zł 0% powyżej 10000zł 0% brak odpowiedzi 15% Tabela 6. Średnie miesięczne zarobki brutto absolwentów filologii germańskiej Najpopularniejszą formą zatrudnienia wśród absolwentów filologii germańskiej jest umowa o pracę na czas nieokreślony oraz umowa na czas określony trwający co najmniej rok. Ponadto 15% badanych przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej, a połowa z nich staż uzyskała za pośrednictwem urzędu pracy. Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 15% umowa na zastępstwo 0% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 0% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 15% umowa o pracę na czas nieokreślony 23% umowa zlecenia 23% umowa o dzieło 0% 3 Kwoty w obcej walucie przeliczone zgodnie z kursem walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego obowiązujących w dniu r. 1USD = 3,0449 1EUR = 4,2171 1GBP = 5,0641 1SEK = 0,

18 bez umowy 0% na innej podstawie 0% brak odpowiedzi 24% Tabela 7. Podstawa wykonywanej pracy Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 66% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu wysokim lub bardzo wysokim (wykres 14). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 0% 17% 33% bardzo wysoki wysoki 17% średni niski bardzo niski 33% Wykres 14. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów filologii germańskiej. Osoby bezrobotne Wśród osób niepracujących 57% poszukuje pracy, połowa respondentów szuka pracy krócej niż pół roku i tyle samo szuka pracy od 6 do 12 miesięcy. Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które respondenci zgodziliby się pracować to średnio 1350zł (brutto: 1940zł 4 ). 14% osób niepracujących jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jako główny powód rejestracji ankietowani wskazywali odpowiedź aby skorzystać ze stażu. 4 Uzupełniono przez jednostkę realizująca badanie. 17

19 Osoby studiujące 50% ankietowanych absolwentów filologii germańskiej studiowało w ciągu ostatniego roku; w tym 40% studiuje obecnie. 25% wszystkich studiujących stanowią osoby pracujące. 90% osób studiujących podjęło studia magisterskie uzupełniające, 10% - jednolite studia magisterskie. Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej wskazywali na szkolenia realizowane w miejscu pracy (20% respondentów) oraz prywatne lekcje (np. języka obcego) (20%). Blisko połowa ankietowanych nie uczestniczyła w żadnej dodatkowej formie kształcenia. Formy kształcenia, w których brali udział ankietowani w większości nie trwały dłużej niż pół roku (90%) (wykres 16). 18

20 45% 40% 35% 30% 25% 20% Uczestnictwo w innych formach kształcenia 20% 20% 40% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 10% 0% Wykres 15. Udział absolwentów filologii germańskiej w innych formach kształcenia. 19

21 Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 10% 0% 50% 30% 10% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej Wykres 16. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybieranych przez absolwentów filologii germańskiej. Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na podniesienie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych oraz rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny (wykres 17). Cel podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 17. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów filologii germańskiej. 20

22 Filologia polska absolwenci studiów licencjackich Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 8. Liczba absolwentów kierunku filologia polska (studia licencjackie) biorących udział w badaniu Większość badanych to osoby w wieku 23 lub 25 lat (po 27%); drugą pod względem liczebności grupą są ankietowani w wieku 24 lata (21%). Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów większość badanych mieszkała w powiecie tarnowskim (51%), 30% ankietowanych to mieszkańcy innych powiatów województwa małopolskiego, 16% województwa podkarpackiego, a 3% to mieszkający za granicą (Wielka Brytania). Rok urodzenia ankietowanych 6% 6% 27% 13% 1986r. 1987r. 1988r. 1989r. 1990r. 1991r. 21% 27% Wykres 18. Rok urodzenia ankietowanych Obecnie większość absolwentów filologii polskiej zamieszkuje Małopolskę, przy czym zmniejszył się odsetek osób mieszkających w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, gorlickim 21

23 i nowosądeckim. Bez zmian pozostał odsetek osób mieszkających w powiatach brzeskim i bocheńskim. O 14 punktów procentowych zwiększył się odsetek osób mieszkających w powiecie krakowskim i o 8 mieszkających za granicą (Wielka Brytania 7% ankietowanych; USA 4% ankietowanych). Ponadto zmniejszył się odsetek osób zamieszkujących województwo podkarpackie, a nieznacznie zwiększył się w województwie mazowieckim. Miejsce zamieszkania 90% 80% 81% 79% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 16% 10% 0% województwo małopolskie 9% województwo podkarpackie 0% 1% województwo mazowieckie 3% 11% zagranica przed studiami obecnie Wykres 19. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) 22

24 Rysunek 3. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) - MAŁOPOLSKA Wśród absolwentów filologii polskiej 40% jest zatrudnionych (w tym 1 % prowadzi własną działalność gospodarczą). 60% absolwentów filologii polskiej nie pracuje. Status zawodowy absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) 60% 40% pracujący niepracujący Wykres 20. Status zawodowy absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) 23

25 Osoby podejmujące zatrudnienie 39% osób (spośród pracujących) pracuje w miejscowości, w której mieszka; 36% gdzieś indziej w Polsce; a 21% za granicą (4% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Najliczniejszą grupę badanych stanowią osoby pracujące od 1 do 6 m-cy. Najmniej liczne przedstawicielstwo ma grupa osób pracujących od 24 do 36 miesięcy. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 12% 19% 8% 38% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy powyżej 36 m-cy do 48 m-cy 23% Wykres 21. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy Ankietowani absolwenci filologii polskiej biorący udział w badaniu deklarują średnio 33 godziny pracy w tygodniu. Średnia liczba godzin pracy w tygodniu Odsetek osób pracujących w danym wymiarze czasu pracy Od 0 do 19 18% Od 20 do 39 25% 40 godzin tygodniowo 43% Od 41 do 60 7% BRAK ODPOWIEDZI 7% Tabela 9. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) Zdecydowana większość ankietowanych pracuje najemnie (89%), 4% prowadzi własną działalność gospodarczą (7% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). 24

26 Ankietowani zapytani o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków najczęściej wskazywali przedział powyżej 1500zł do 2000zł (29% ankietowanych), drugim najczęściej wybieranym przedziałem miesięcznych zarobków jest przedział do 1500zł (25%). Pozostałe przedziały wynagrodzenia przedstawiono w tabeli nr 10. Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków 5 Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 25% powyżej 1500zł do 2000zł 29% powyżej 2000zł do 2500zł 11% powyżej 2500zł do 3000zł 0% powyżej 3000zł do 3500zł 0% powyżej 3500zł do 4000zł 4% powyżej 4000zł do 4500zł 0% powyżej 4500zł do 5000zł 7% powyżej 5000zł do 7500zł 7% powyżej 7500zł do 10000zł 0% powyżej 10000zł 0% brak odpowiedzi 17% Tabela 10. Średnie miesięczne zarobki brutto absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) Najbardziej popularną formą zatrudnienia wśród badanych była umowa na czas nieokreślony (29%). 18% wskazało, iż posiada umowę na czas określony dłuższy niż rok. Pracę na podstawie umów cywilnoprawnych świadczyło łącznie 25% respondentów. Pozostałe formy zatrudnienia przedstawiono w tabeli nr Kwoty w obcej walucie przeliczone zgodnie z kursem walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego obowiązujących w dniu r. 1USD = 3,0449 1EUR = 4,2171 1GBP = 5,0641 1SEK = 0,

27 Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 4% umowa na zastępstwo 4% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 4% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 18% umowa o pracę na czas nieokreślony 29% Tabela 11. Podstawa wykonywanej pracy umowa zlecenia 18% umowa o dzieło 7% bez umowy 0% na innej podstawie 7% brak odpowiedzi 9% Warto dodać, że wśród osób pracujących 7% przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej, a staż uzyskali za pośrednictwem urzędu pracy. Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 33% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu wysokim lub bardzo wysokim, natomiast 45% stopień ten ocenia nisko lub bardzo nisko (wykres 22). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 11% 37% 8% 22% 22% bardzo wysoki wysoki średni niski bardzo niski Wykres 22. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) 26

28 Osoby bezrobotne Wśród wszystkich osób, które zadeklarowały, że nie pracują 62% stanowią osoby, które nie poszukują pracy. Powodem, dla którego ankietowani nie poszukują pracy jest przede wszystkim kontynuowanie nauki (77%); ankietowani wskazywali również odpowiedzi opieka nad dzieckiem/domem (4%), brak wiary w znalezienie pracy (4%) oraz inne powody (12%). 38% niepracujących poszukuje pracy, w tym 21% ankietowanych szuka pracy od kilku miesięcy (0-6 miesięcy), 5% od 7 do 12 miesięcy. 12% respondentów można zaliczyć do grupy długotrwale bezrobotnych (poszukujący pracy dłużej niż 12 miesięcy). Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które respondenci zgodziliby się pracować to średnio 1293zł (brutto: 1860zł 6 ). 25% badanych, którzy poszukują pracy jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jako główny powód rejestracji ankietowani najczęściej wskazywali odpowiedź dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego (40% zarejestrowanych w UP) oraz odpowiedzi aby skorzystać ze stażu (60%). Osoby studiujące 63% ankietowanych absolwentów filologii polskiej studiowało w ciągu ostatniego roku; w tym 59% studiuje obecnie. 24% wszystkich studiujących obecnie stanowią osoby pracujące. Najczęściej ankietowani wybierali studia uzupełniające II stopnia (84% osób studiujących). Wśród osób studiujących 50% podjęło dalsze studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. 6 Uzupełnione przez jednostkę realizującą badanie. 27

29 Rodzaj studiów 2% 3% 2% 9% studia licencjackie lub inżynierskie (Istopnia) studia magisterskie uzupełniające (II stopnia) studia jednolite (magisterskie) studia podyplomowe 84% studia doktoranckie Wykres 23. Dalsze kształcenie - studia podejmowane przez absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej brali udział w kursach zawodowych (10%), kursach kształcących kompetencje ogólne (9%) oraz szkoleniach realizowanych poza miejscem pracy (9% respondentów). Zdecydowana większość ankietowanych (60%) nie uczestniczyła w żadnej dodatkowej formie kształcenia (szczegóły wykres 24). Szkolenia, w których brali udział ankietowani to raczej szkolenia krótkotrwałe - 53% wszystkich szkoleń nie trwało dłużej niż miesiąc (wykres 25). 28

30 70% 60% 50% 40% 30% Uczestnictwo w innych formach kształcenia 60% 20% 10% 10% 9% 9% 7% 3% 6% 0% Wykres 24. Udział absolwentów filologii polskiej w innych formach kształcenia Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 14% 14% 38% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej 19% 15% Wykres 25. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybranych przez absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) 29

31 Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na podniesienie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych oraz rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny (wykres 26). Cele podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 26. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów filologii polskiej (studia licencjackie) 30

32 Filologia polska absolwenci studiów magisterskich Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 12. Liczba absolwentów kierunku filologia polska (studia magisterskie) biorących udział w badaniu Większość badanych to osoby w wieku 26 lat (45%); drugą pod względem liczebności grupą są ankietowani w wieku 25 lat (31%). Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów większość badanych mieszkała w powiecie tarnowskim (52%), 24% ankietowanych to mieszkańcy innych powiatów województwa małopolskiego, 21% województwa podkarpackiego, a 3% województwa pomorskiego. Rok urodzenia ankietowanych 4% 3% 7% 31% 10% 1984r. 1985r. 1986r. 1987r. 1988r. 1989r. 45% Wykres 27. Rok urodzenia ankietowanych Obecnie większość absolwentów filologii polskiej zamieszkuje Małopolskę, przy czym zmniejszył się odsetek osób mieszkających w powiatach: dąbrowskim i brzeskim. Bez zmian pozostał odsetek osób 31

33 mieszkających w powiatach bocheńskim, gorlickim i nowosądeckim. O 10 punktów procentowych zwiększył się odsetek osób mieszkających w powiecie tarnowskim, a o 6,5 mieszkających w powiecie krakowskim. Nikt z absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) nie mieszka za granicą. 90% Miejsce zamieszkania 80% 76% 79% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 21% 21% 10% 0% województwo małopolskie województwo podkarpackie 3% 0% 0% 0% województwo pomorskie zagranica przed studiami obecnie Wykres 28. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) 32

34 Rysunek 4. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) - MAŁOPOLSKA Wśród absolwentów filologii polskiej 55% jest zatrudnionych, 41% absolwentów filologii polskiej nie pracuje. Status zawodowy absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) 4% 41% 55% pracujący niepracujący brak odpowiedzi Wykres 29. Status zawodowy absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) 33

35 Osoby podejmujące zatrudnienie 50% osób (spośród pracujących) pracuje w miejscowości, w której mieszka; 44% gdzieś indziej w Polsce; (6% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). Najliczniejszą grupę badanych stanowią osoby pracujące od 1 do 6 m-cy. Najmniej liczne przedstawicielstwo ma grupa osób pracujących od 24 do 36 miesięcy. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 17% 5% 11% 50% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy brak odpowiedzi 17% Wykres 30. Staż pracy w aktualnym miejscu pracy Ankietowani absolwenci filologii polskiej biorący udział w badaniu deklarują średnio 30 godzin pracy w tygodniu. Średnia liczba godzin pracy w tygodniu Odsetek osób pracujących w danym wymiarze czasu pracy Od 0 do 19 31% Od 20 do 39 6% 40 godzin tygodniowo 50% Od 41 do 60 6% BRAK ODPOWIEDZI 7% Tabela 13. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) Zdecydowana większość ankietowanych pracuje najemnie (88%), 6% pomaga w rodzinnej działalności gospodarczej/ w rodzinnym gospodarstwie rolnym (6% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie). 34

36 Ankietowani zapytani o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków najczęściej wskazywali przedziały do 1500zł i powyżej 1500zł do 2000zł (po 31% ankietowanych). Pozostałe przedziały wynagrodzenia przedstawiono w tabeli nr 14. Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 31% powyżej 1500zł do 2000zł 31% powyżej 2000zł do 2500zł 19% powyżej 2500zł do 3000zł 0% powyżej 3000zł do 3500zł 0% powyżej 3500zł do 4000zł 0% powyżej 4000zł do 4500zł 0% powyżej 4500zł do 5000zł 0% powyżej 5000zł do 7500zł 0% powyżej 7500zł do 10000zł 0% powyżej 10000zł 0% brak odpowiedzi 19% Tabela 14. Średnie miesięczne zarobki brutto absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) 30% ankietowanych świadczy pracę na podstawie umów cywilnoprawnych; 12 % na podstawie umowy na zastępstwo oraz umowy na czas określony, trwający co najmniej 1 rok. Pozostałe formy zatrudnienia przedstawiono w tabeli nr

37 Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 6% umowa na zastępstwo 12% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 6% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 12% umowa o pracę na czas nieokreślony 0% Tabela 15. Podstawa wykonywanej pracy umowa zlecenia 18% umowa o dzieło 12% bez umowy 0% na innej podstawie 18% brak odpowiedzi 16% Warto dodać, że wśród osób pracujących 12% przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej, a staż uzyskali za pośrednictwem urzędu pracy. Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 13% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu bardzo wysokim, natomiast 53% stopień ten ocenia nisko lub bardzo nisko (wykres 31). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 33% 20% 13% 0% 34% bardzo wysoki wysoki średni niski bardzo niski Wykres 31. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) 36

38 Osoby bezrobotne Wśród wszystkich osób, które zadeklarowały, że nie pracują 92% stanowią osoby, które poszukują pracy. 8% ankietowanych pozostających bez zatrudnienia przyznało, że nie poszukuje pracy (ze względu na swój stan zdrowia). Wśród osób poszukujących pracy 25% ankietowanych szuka pracy od kilku miesięcy (0-6 miesięcy), 50% od 7 do 12 miesięcy. 17% respondentów można zaliczyć do grupy długotrwale bezrobotnych (poszukujący pracy dłużej niż 12 miesięcy), 8% nie udzieliło odpowiedzi na pytanie Od ilu miesięcy poszukujesz pracy? Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które respondenci zgodziliby się pracować to średnio 1470zł (brutto: 2110zł 7 ). 83% badanych, którzy poszukują pracy jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jako główny powód rejestracji ankietowani najczęściej wskazywali odpowiedź dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego (60% zarejestrowanych w UP) oraz odpowiedzi aby skorzystać ze stażu (30%) i ofert pracy (10%). Osoby studiujące 10% ankietowanych absolwentów filologii polskiej studiuje obecnie. Wszystkie te osoby łączą pracę na etacie ze studiowaniem. Dwie trzecie ankietowanych studiuje na studiach podyplomowych (realizowanych w PWSZ w Tarnowie). Jedna trzecia to osoby kontynuujące naukę na studiach doktoranckich. Rodzaj studiów 0% 0% 0% 33% studia licencjackie lub inżynierskie (Istopnia) studia magisterskie uzupełniające (II stopnia) studia jednolite (magisterskie) 67% studia podyplomowe studia doktoranckie Wykres 32. Dalsze kształcenie - studia podejmowane przez absolwentów filologii polskiej (studia magisterskie) 7 Uzupełnione przez jednostkę realizującą badanie. 37

39 Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej brali udział w szkoleniach/instruktażach w miejscu pracy (21%) i poza miejscem pracy (10%) oraz kursach zawodowych (7% respondentów). Zdecydowana większość ankietowanych (55%) nie uczestniczyła w żadnej dodatkowej formie kształcenia (szczegóły wykres 33). Szkolenia, w których brali udział ankietowani to raczej szkolenia krótkotrwałe - 80% wszystkich szkoleń nie trwało dłużej niż miesiąc (wykres 34). 60% 50% Uczestnictwo w innych formach kształcenia 55% 40% 30% 20% 21% 10% 0% 7% 3% 10% 3% 0% Wykres 33. Udział absolwentów filologii polskiej w innych formach kształcenia 38

40 Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 10% 0% 10% 10% 70% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej Wykres 34. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybranych przez absolwentów filologii polskiej Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych oraz spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu (wykres 35). 7 Cele podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 35. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów filologii polskiej 39

41 Filologia romańska Liczba absolwentów danego kierunku biorących udział w badaniu Kobiety Mężczyźni Razem Tabela 16. Liczba absolwentów kierunku filologia romańska biorących udział w badaniu Większość badanych to osoby w wieku 27 lat (27%); drugą pod względem liczebności grupą są respondenci w wieku 25 lat (23%). Rok urodzenia ankietowanych 23% 9% 9% 9% 4% 5% 9% 27% 5% Wykres 36. Rok urodzenia ankietowanych Bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów badani w większości mieszkali w Małopolsce (59%), 18% mieszkało w województwie podkarpackim, 9% w śląskim, a 5% w mazowieckim. 9% respondentów bezpośrednio przed studiami mieszkało za granicą (Francja). Obecnie większość absolwentów filologii romańskiej zamieszkuje Małopolskę, a wskaźnik ten zwiększył się o 9 punktów procentowych. O tyle samo wzrósł wskaźnik osób mieszkających za granicą (wśród 18% mieszkających za granicą 13,5% mieszka we Francji a 4,5% w Szwecji). 40

42 80% Miejsce zamieszkania 70% 60% 50% 40% 30% 59% 68% 20% 18% 18% 10% 9% 9% 5% 5% 9% 0% województwo małopolskie województwo podkarpackie województwo śląskie województwo mazowicekie zagranica przed studiami obecnie Wykres 37. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii romańskiej Rysunek 5. Miejsce zamieszkania absolwentów filologii romańskiej MAŁOPOLSKA 41

43 68% absolwentów filologii romańskiej pracuje. Status zawodowy absolwentów filologii romańskiej 32% pracujący niepracujący 68% Wykres 38. Status zawodowy absolwentów filologii romańskiej Osoby podejmujące zatrudnienie 100% osób pracujących - pracuje najemnie. Wśród nich 67% pracuje w miejscowości, w której mieszka, 13% zaznaczyło, że pracuje w Polsce, ale nie w miejscowości zamieszkania, a 20% pracuje za granicą. Analizując staż pracy respondentów otrzymujemy, że 40% pracuje nie dłużej niż 6 miesięcy; drugą pod względem liczebności grupą osób są osoby pracujące dłużej niż rok, ale mniej niż dwa lata (wykres 39). 42

44 Staż pracy w aktualnym miejscu pracy 20% 27% 40% od 1 do 6 m-cy powyżej 6 m-cy do 12 m-cy powyżej 12 m-cy do 24 m-cy powyżej 24 m-cy do 36 m-cy 13% pracy. Wykres 39. Staż pracy absolwentów filologii romańskiej Absolwenci filologii romańskiej biorący udział w badaniu deklarują średnio 29 godzinny tydzień Średnia liczba godzin pracy w tygodniu Odsetek osób pracujących w danym wymiarze czasu pracy Od 0 do 19 33% Od 20 do 39 20% 40 godzin tygodniowo 33% Od 41 do 60 14% Tabela 17. Średnia tygodniowa liczba godzin pracy absolwentów filologii romańskiej Ankietowani zapytani o średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem premii i dodatków najczęściej wskazywali przedział do 1500zł oraz przedział powyżej 5000zł do 7500zł (tabela 18). 43

45 Miesięczne zarobki brutto z uwzględnieniem premii i dodatków 8 Odsetek osób, które wskazały dany przedział płacowy do 1500zł 33% powyżej 1500zł do 2000zł 6,5% powyżej 2000zł do 2500zł 14% powyżej 2500zł do 3000zł 6,5% powyżej 3000zł do 3500zł 0% powyżej 3500zł do 4000zł 6,5% powyżej 4000zł do 4500zł 0% powyżej 4500zł do 5000zł 6,5% powyżej 5000zł do 7500zł 20,5% powyżej 7500zł do 10000zł 0% powyżej 10000zł 0% brak odpowiedzi 6,5% Tabela 18. Miesięczne zarobki brutto absolwentów filologii romańskiej Najpopularniejszą formą zatrudnienia wśród absolwentów filologii romańskiej jest umowa o pracę na czas nieokreślony oraz umowa na czas określony trwający co najmniej rok. Ponadto 15% badanych przyznało, że ich praca opiera się na umowie stażowej, a połowa z nich staż uzyskała za pośrednictwem urzędu pracy. 4 Kwoty w obcej walucie przeliczone zgodnie z kursem walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego obowiązujących w dniu r. 1USD = 3,0449 1EUR = 4,2171 1GBP = 5,0641 1SEK = 0,

46 Podstawa wykonywania pracy Odsetek osób deklarujących zatrudnienie na wskazanej podstawie umowa na okres próbny 7% umowa na zastępstwo 7% umowa na czas określony, krótszy niż 1 rok 13% umowa na czas określony, trwający co najmniej 1 rok 20% umowa o pracę na czas nieokreślony 33% umowa zlecenia 13% umowa o dzieło 0% bez umowy 0% na innej podstawie 7% brak odpowiedzi 0% Tabela 19. Podstawa wykonywania pracy absolwentów filologii romańskiej Osoby pracujące zostały poproszone o ocenienie w jakim stopniu wykorzystują wiedze i umiejętności wyniesione ze studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy. 53% respondentów wykorzystuje wiedzę i doświadczenia zdobyte w PWSZ w stopniu wysokim lub bardzo wysokim (wykres 40). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy 20% 20% 33% bardzo wysoki wysoki średni niski bardzo niski 7% 20% Wykres 40. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w PWSZ w Tarnowie w aktualnie wykonywanej pracy odpowiedzi absolwentów filologii romańskiej 45

47 Osoby bezrobotne Wśród osób niepracujących 29% poszukuje pracy. Proces poszukiwania pracy trwa u badanych dłużej niż pół roku, ale krócej niż rok. Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto, za które respondenci zgodziliby się pracować to średnio 1400zł (brutto: 2010zł 9 ). 14% osób niepracujących jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jako główny powód rejestracji ankietowani wskazywali odpowiedź aby skorzystać ze stażu. Osoby studiujące 36% ankietowanych w momencie uzupełniania ankiety studiowało (4,5% łączy pracę na etacie i studia). Wszyscy studiujący podjęli studia magisterskie uzupełniające. Uczestnictwo w innych formach kształcenia Wszystkich respondentów zapytano w jakich innych formach kształcenia (nie licząc szkoleń BHP) brali udział w ciągu ostatniego roku. Ankietowani najczęściej wskazywali na prywatne lekcje (np. języka obcego) (18%). Absolwenci filologii romańskiej brali również udział w kursach zawodowych, szkoleniach realizowanych poza miejscem pracy oraz szkoleniach realizowanych w miejscu pracy. Połowa respondentów nie uczestniczyła w żadnej dodatkowej formie kształcenia. Formy kształcenia, w których brali udział ankietowani w większości nie trwały dłużej niż pół roku (90%) (wykres 41). 9 Uzupełniono przez jednostkę realizującą badanie. 46

48 60% Uczestnictwo w innych formach kształcenia 50% 50% 40% 30% 20% 18% 10% 9% 9% 9% 0% 0% 0% Wykres 41. Uczestnictwo absolwentów filologii romańskiej w innych formach kształcenia Łączny czas trwania nauki w ww. formach kształcenia 0% 10% 50% 30% 10% mniej niż tydzień tydzień lub więcej, do miesiąca więcej niż miesiąc, do pół roku więcej niż pół roku, do roku rok lub dłużej Wykres 42. Łączny czas trwania nauki w formach kształcenia wybieranych przez absolwentów filologii romańskiej 47

49 Ankietowani pytani o cel podjęcia dodatkowego kształcenia najczęściej wskazywali na podniesienie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych oraz rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny. 7 Cel podjęcia dodatkowego kształcenia podniesienie poziomu kompetencji zawodowych rozszerzenie kompetencji zawodowych o inne dziedziny zmiana kierunku wykształcenia spełnienie formalnych warunków wykonywania zawodu sprostanie oczekiwaniom pracodawcy inny cel Wykres 43. Cel podjęcia dodatkowego kształcenia odpowiedzi absolwentów filologii romańskiej 48

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Politechniczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Część ogólna

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Część ogólna Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Część ogólna Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo, niniejszy raport przedstawia wyniki badania pn.

Bardziej szczegółowo

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Wyniki tego badania uwzględniają absolwentów 2013 roku. Metodologia badania Ilościowe badanie sondażowe link do ankiety online wysyłany e-mailem

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Zarządzanie i Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Transport 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2018 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa

Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa Szanowni Państwo, Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 15/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa Chcielibyśmy uzyskać informacje na temat Państwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia licencjackie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

kierunek Ratownictwo medyczne

kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Ratownictwo medyczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 203 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9.03.203 02.0.203

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2012/2013 Wstęp Na

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2014/2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Przewodniczący Zespołu: prof.dr hab. inż. Marek Kwiatkowski 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl 11 maja 2017 r. Prof. UG,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Raport Monitorowa losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy Rok akademicki / na podstawie raportu Biura Karier Wydział Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 21/211 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 212 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ABSOLWENCI 2017 Realizacja badania i przygotowanie raportu Biuro Karier Studenckich Uniwersytet Morski w Gdyni Grudzień 2018 1 Spis treści O badaniu...

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Prezentacja i opracowanie: mgr Marlena Włodkowska Przeprowadzenie badania i opracowanie: mgr inż. Sebastian Chrzanowski

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2013/2014 Wstęp

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2013 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania danych...

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK

PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY BIURO KARIER I PROJEKTÓW PWSZ W TARNOWIE ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2012/2013 Podsumowanie ankiet 1 INFORMACJE OGÓLNE W badaniu przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 badanie rok od ukończenia studiów PODSUMOWANIE WYNIKÓW WWW.KUL.PL/BIUROKARIER ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Nowe / Stare tendencje w podejściu do badania losów absolwentów (na podstawie nowelizacji ustawy)

Nowe / Stare tendencje w podejściu do badania losów absolwentów (na podstawie nowelizacji ustawy) Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie INFORMACJE NA KONWENT SYTUACJA ZAWODOWA ABSOLWENTÓW PWSZ 24.01.2014r. PWSZ W TARNOWIE Nowe / Stare tendencje w podejściu do badania losów absolwentów (na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ABSOLWENCI - ROCZNIK 213/214 RAPORT Z BADANIA (Badanie jest

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

III RAPORT WSKAŹNIKOWY

III RAPORT WSKAŹNIKOWY Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój III RAPORT WSKAŹNIKOWY broszura informacyjna Warszawa, 2018 r. GŁÓWNE WNIOSKI Większość

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Administracyjno-Ekonomiczny INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PWSZ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU

Podsumowanie LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PWSZ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU Podsumowanie PROJEKT BADAWCZY LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PWSZ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU Niniejsze podsumowanie przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów/absolwentów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008

Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008 Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008 Zestawienie danych na dzień 29.09.2008 Opracowanie dr Sławomir Krzychała Dane respondentów Płeć Procent kobiety 85,5 mężczyźni 14,5 Grupa absolwentów uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 2014/2015 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 2017 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia II stopień Kierunek Pielęgniarstwo II stopień Kierunek Położnictwo

Bardziej szczegółowo

RAPOTRT Z ANALIZY LOSÓW ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W SOSNOWCU WYBORY EDUKACYJNE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z LAT 2010 2013:

RAPOTRT Z ANALIZY LOSÓW ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W SOSNOWCU WYBORY EDUKACYJNE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z LAT 2010 2013: RAPOTRT Z ANALIZY LOSÓW ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W SOSNOWCU Analizę danych dotyczących losów absolwentów szkoły przeprowadzono w dwóch grupach: absolwentów szkoły podstawowej i

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Załącznik nr 7 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Formularz

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 17. za okres: sierpień opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 17 za okres: opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów 1 z 6 2011-01-15 22:00 Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów absolwentów PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2011 01:30 Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Politechniczny INSTYTUT POLITECHNICZNY ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Badania w roku 2014 objęły 218 studentów Wydziału Podstaw Techniki. W tej grupie znalazło się 87 kobiet oraz 131 mężczyzn. Struktura

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Przegląd najważniejszych wyników Okres realizacji projektu: styczeń 2008 listopad 2009r. Populacja badawcza: wszyscy absolwenci

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Analityka Medyczna Kierunek Farmacja Kierunek Kosmetologia Rocznik 2012/2013 badanie

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2012 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Badanie ma charakter dobrowolny, podzielone zostało na dwa etapy: Ankieta wstępna (w wersji papierowej) wypełniana przez absolwentów w momencie

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Część ogólna 1. WSTĘP Niniejszy raport jest podsumowaniem badania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ RAPORT Z BADANIA 2015 Wrocław 2015 Opracowała: Anna Twarda Spis treści Wstęp.... 3 Rozdział 1. Metodologia badania.... 4 1.1 Cele badania...

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku Bezrobocie w styczniu 216 roku Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy podlega trendom sezonowym. W styczniu 216 roku ta liczba wyniosła 125,5 tys. osób i była wyższa niż w grudniu 215 roku o prawie 6

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo