Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera Toruń ul. Św. Józefa tel , fax.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera Toruń ul. Św. Józefa tel , fax."

Transkrypt

1 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera Toruń ul. Św. Józefa tel , fax adres strony internetowej: W.Sz.Z: TZ /16 Toruń, dnia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie o wartości szacunkowej poniżej EURO Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.dz. U. z 2015 r. poz ) zwaną dalej,,ustawą Pzp Dotyczy postępowania na dostawę: części zamiennych, ogumienia, olejów silnikowych oraz akcesoriów i wyposażenia elektrycznego dla ambulansów oraz do pojazdów Zamawiającego Kod CPV (Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodowych) (Oleje silnikowe) (Opony do pojazdów silnikowych) 1

2 I. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi. 2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Ofertę należy złożyć w formie druku Oferta - Załącznik Nr 1 do specyfikacji. 4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Oferta musi być sporządzona pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w czytelny sposób. 5. Wykonawca składa ofertę w zapieczętowanej, nieprzejrzystej kopercie i opatrzonej napisem: Oferta na dostawę części zamiennych, ogumienia, olejów silnikowych oraz akcesoriów i wyposażenia elektrycznego dla ambulansów oraz do pojazdów Zamawiającego Dotyczy Zadania Nr Nie otwierać przed dniem r. do godz Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie załączniki oferty winny mieć ponumerowane strony. Każda zapisana strona oferty musi być opatrzona datą, pieczątką i podpisem osoby lub osób uprawnionych do podpisywania oferty. Wszystkie strony oferty winny być trwale spięte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. 6. Wymagane dokumenty powinny być załączone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej adnotacją za zgodność z oryginałem, opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania firmy na zewnątrz oraz datą ich potwierdzenia. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie, opatrzone datą i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. 9. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 7 zadań. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 13. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia na piśmie zakresu podzlecanych dostaw. 15. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2

3 16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta ta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, przy czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 17. W przypadku sporządzenia i podpisania oferty na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty w postaci oryginału lub notarialnie potwierdzonego odpisu i opatrzone datą wystawienia, terminem jego obowiązywania oraz musi określać zakres pełnomocnictwa Dla ważności udzielonego pełnomocnictwa przez konsorcjum konieczne jest aby jego treść: - identyfikowała Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - wskazywała jakiego postępowania dotyczy, - określała jego zakres (czy upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu czy do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy), - zawierała podpisy wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego pełnomocnika Jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólną ( konsorcjum, spółka cywilna) wówczas oświadczenia i dokumenty dotyczące braku wykluczenia z postępowania muszą złożyć wszyscy wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum czy tworzący spółkę cywilną. 18. Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to informacje te winny być wydzielone w osobnym pakiecie do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 19. Wszystkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 20. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3

4 d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda załączenia w ofercie następujących dokumentów: 1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału. 2) W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a/ wykaz wykonanych min. 2 głównych dostaw części samochodowych o wartości min. dla poszczególnych zadań: Zadanie Nr ,22zł, Zadanie Nr ,44zł, Zadanie Nr ,06zł, Zadanie Nr ,00zł, Zadanie Nr ,75zł, Zadanie Nr ,43zł, Zadanie Nr ,10zł, brutto każda dostawa w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia minimum 2 dokumentów, że te dostawy zostały wykonane należycie Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o należytym zrealizowaniu dostaw może złożyć oświadczenie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu. 3) W celu spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału. 4) W celu spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a/ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy do min. kwoty: Zadanie Nr ,85zł, Zadanie Nr ,20zł, Zadanie Nr ,55zł, Zadanie Nr ,00zł, Zadanie Nr ,12zł, Zadanie Nr ,02zł, Zadanie Nr ,25zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; /Informacja banku mówiąca tylko o obrotach na rachunku Wykonawcy nie spełni warunku udziału/. Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi załączyć do oferty informację banku lub 4

5 spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie i według formuły: spełnia/nie spełnia. Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonych przez Zamawiającego warunków udziału. 4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 1a) wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia; 2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 5

6 prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 9) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 10) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy Pzp, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015, poz. 184, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowaną dostawę, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął terminu składania ofert. 8. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji Wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złoży listy podmiotów należących do grupy kapitałowej Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia. 6

7 9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 9.1 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy Zobowiązania podmiotu trzeciego z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy złożyć w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione wynikające z zasad reprezentacji albo z pełnomocnictwa. 10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. III. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów: a/ oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ; b/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c/ oświadczenia o spełnianiu warunków udziału zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ. d/ listy podmiotów należących do grupy kapitałowej Wykonawcy o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy -Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 7

8 miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej należy je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. IV. Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa : Zadanie Nr 1 części zamiennych do pojazdów marki MERCEDES; Zadanie Nr 2 części zamiennych do pojazdów marki VOLKSWAGEN; Zadanie Nr 3 części zamiennych do pojazdów marki FIAT i IVECO; Zadanie Nr 4 ogumienia; Zadanie Nr 5 olejów; Zadanie Nr 6 akcesorii i wyposażenia elektrycznego; Zadanie Nr 7 części zamiennych do pojazdów marki KIA PICANTO; 2. Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/7 do SIWZ. 3. Przedmiot dostawy musi spełniać następujące warunki techniczne i jakościowe oraz parametry użytkowe: 3.1 musi być fabrycznie nowy, dopuszczony atestem do sprzedaży i użytkowania w samochodach, do których zostanie zaoferowany, 3.2 nie może być regenerowany i prefabrykowany 3.3 musi spełniać warunki techniczne i jakościowe oraz parametry użytkowe odpowiednie do modelu samochodu, z którym będzie użytkowany, 4. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia. 5. Wymagany termin ważności przedmiotu zamówienia min. 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7. V. Termin wykonywania zamówienia. 1. Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. 2. Termin dostawy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie dłużej jednak niż 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Termin dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ). 3. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt. przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Grudziądzkiej Części muszą być dostarczane w opakowaniu opatrzonym znakiem producenta pojazdu lub producenta części. 8

9 VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie wnioski, oświadczenia, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną lub faksem i jednocześnie pocztą Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, iż pismo przesłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma Przesłane informacje będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem ustawowych terminów. 4. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: Krystyna Manelska - w zakresie procedury przetargowej, mgr Wiesław Brosdowski - w zakresie przedmiotu zamówienia 5. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tzn. od 7 00 do w dni robocze w Kancelarii Szpitala. 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca porozumiewając się z Zamawiającym powinien powoływać się na numer, którym oznaczona jest SIWZ W.Sz.Z:TZ / Odpowiedzi na pytania będą niezwłocznie kierowane do wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali formularze SIWZ bez podawania źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści ją także na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią. VII. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 9

10 VIII. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera ul. Św. Józefa 53-59, Toruń oferty należy składać do dnia r. do godz. 09:00 Miejsce i termin otwarcia ofert: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera ul. Św. Józefa 53-59, Toruń dnia r. o godz. 09:30 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Zamawiający podczas otwarcia ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny i terminu dostawy. 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany te muszą być przygotowane i oznaczone jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona napisem Zmiana lub Wycofanie. 4. Oferta złożona po terminie będzie niezwłocznie zwrócona na adres Wykonawcy. 5. Informacje, o których mowa w pkt 1 i 2 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. X. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wszystkie rubryki zawarte w Załącznikach Nr 2/1-2/7 do SIWZ oraz wpisuje słownie cenę oferty brutto zamówienia ogółem. 2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty dostawy do siedziby Zamawiajacego. 3. Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze) w PLN Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT. 10

11 4. Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1.Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium: Kryterium Ranga Oferowana cena 95% Termin dostawy 5% 2. Sposób oceny kryteriów określa Załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji. 4. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg kryteriów oceny ofert. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria. 6. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego. XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy - Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 na własnej stronie internetowej, na której zamieszczona była SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 11

12 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał możliwości przesłania zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, wówczas umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, nie zostanie odrzucona żadna oferta i jeżeli nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 5. Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy faksem. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy- Pzp. 7. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. XIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania jej pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym. 3. Ceny podane w ofercie będą obowiązywać przez okres trwania umowy, a w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w okresie trwania umowy Wykonawca ma prawo doliczyć do cen netto ustalonych w umowie należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zmiana ta nie będzie wymagała aneksu. XV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 12

13 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 6.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XVII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ: 1. Formularz oferty Załącznik Nr Specyfikacja asortymentowo - ilościowo - cenowa Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/7. 3. Sposób oceny kryterium - Załącznik Nr Wzór umowy - Załącznik Nr Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - Załącznik Nr Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik Nr 7 8. Wykaz dostaw Załącznik Nr 8... (zatwierdził kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona) 13

14 (pieczątka firmowa)... I. Dane wykonawcy: O f e r t a Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ /16 dnia Pełna nazwa Adres (siedziba) (kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo) 3. Adres do korespondencji... (wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby) 4. Telefon Fax NIP. 8. PESEL(dotyczy osób fizycznych). 9. REGON.. II. Przedmiot oferty : Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L Rydygiera w Toruniu na dostawę części zamiennych, ogumienia, olejów silnikowych oraz akcesoriów i wyposażenia elektrycznego dla ambulansów oraz do pojazdów Zamawiającego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr...z dnia... III. Cena w PLN: Zadanie Nr 1 za dostawę części zamiennych do pojazdów marki MERCEDES wartość netto ogółem:...słownie:... wartość VAT:...słownie:... wartość brutto ogółem:...słownie:... 14

15 Zadanie Nr 2 za dostawę części zamiennych do pojazdów marki VOLKSWAGEN; wartość netto ogółem:...słownie:... wartość VAT:...słownie:... wartość brutto ogółem:...słownie:... Zadanie Nr 3 za dostawę części zamiennych do pojazdów marki FIAT i IVECO; wartość netto ogółem:...słownie:... wartość VAT:...słownie:... wartość brutto ogółem:...słownie:... Zadanie Nr 4 za dostawę ogumienia; wartość netto ogółem:...słownie:... wartość VAT:...słownie:... wartość brutto ogółem:...słownie:... Zadanie Nr 5 za dostawę olejów; wartość netto ogółem:...słownie:... wartość VAT:...słownie:... wartość brutto ogółem:...słownie:... Zadanie Nr 6 za dostawę akcesorii i wyposażenia elektrycznego; wartość netto ogółem:...słownie:... wartość VAT:...słownie:... wartość brutto ogółem:...słownie:... Zadanie Nr 7 za dostawę części zamiennych do pojazdów marki KIA PICANTO; wartość netto ogółem:...słownie:... wartość VAT:...słownie:... wartość brutto ogółem:...słownie:... V. Akceptujemy wymagany termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia - 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. VI. Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia w terminie... dni roboczych (podać) (nie dłużej jednak niż 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia), na koszt własny do siedziby Zamawiającego przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu. 15

16 VII. Termin obowiązywania umowy : 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy VIII. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 4 do SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. IX. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie / nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:. UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. X. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. XI. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. XII. Inne informacje Wykonawcy *: w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia i zakresu podzlecanych dostaw:... XIII. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:... (imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy) Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:... (wymienić załączniki) Zastrzeżenie Wykonawcy *: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: * niepotrzebne skreśli.. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz) 16

17 Załącznik Nr 2/1 do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ /16 Specyfikacja asortymentowo ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 1 Lp. Nazwa Torwaru Nazwa producenta Szacunkowa ilość zamawiania Jednostka miary Cena jednostkowa netto za j.m. Stawka podatku VAT MERCEDES SPRINTER SPRINTER 313 CDI 2100 cm3 95 KW (rocznik:2005) Nr VIN WDB R Wartość netto pozycji Wartość VAT Wartość brutto pozycji 1 Przekaźnik świec żarowych. 2 Przełącznik zespolony pod kierownicą. 3 Tłumik z katalizatorem 2 kpl. 4 Rura wydechowa. 5 Łącznik metalowo elastyczny wydechu. 6 Resor przedni (dwa pióra) 2 kpl. 7 Resor tylny (jedno pióro) 2 kpl. 8 Pompa wody. 17

18 9 Chłodnica silnika. 10 Chłodnica klimatyzacji. 11 Chłodnica intercoolera Lusterko zewnętrzne prawe manualne bez ogrzewania Lusterko zewnętrzne lewe manualne bez ogrzewania Reflektor prawy żarówka H-7/H-1 Reflektor lewy żarówka H- 7/H-1 Lampa zespolona tylna prawa Lampa zespolona tylna lewa Podpora wału napędowego. 19 Przepływomierz masowy powietrza. 18

19 20 22 Przewód ciśnieniowy intercoolera od turbiny Przewód ciśnieniowy intercoolera od kolektora ssącego do chłodnicy 8 szt. 8 szt Klamka drzwi zewnętrzna prawa Klamka drzwi zew. lewa Klamka wew. drzwi prawa Klamka wew. drzwi lewa Zamek drzwi prawych Zamek drzwi lewych Blokada drzwi tylnych prawa + lewa (komplet) 8 szt. 8 szt Uszczelka drzwi przednich 2 kpl. 31 Uszczelka drzwi bocznych przesuwowych. 19

20 32 Stopień drzwi bocznych. 33 Półoś. 34 Łożysko półosi Dźwignia zmiany biegów kpl.[dwie linki w kpl.] Mieszek dźwigni zmiany biegów Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy kpl Linka hamulca ręcznego kpl.[3 szt w kpl.] Zacisk hamulca przód Zacisk hamulca tył 2 kpl 6 kpl 6 szt 41 Korektor siły hamowania. 42 Przewód hamulcowy przedni elastyczny wkręcany 8 szt. 20

21 Przewód hamulcowy tylny elastyczny wkręcany Przewód hamulcowy sztywny przedni prawy wkręcany Przewód hamulcowy sztywny przedni lewy wkręcany 8 szt. 8 szt. 8 szt. 46 Pompa hamulcowa. 47 Czujnik STOP 8 szt. 48 Pompa wysokiego ciśnienia paliwa. 49 Serwo Czujnik ABS tył Czujnik ABS przód 6 szt. 6 szt. 52 Piasta przednia kompletna. 53 Piasta tylna kompletna. 21

22 54 55 Zestaw naprawczy hamulca ręcznego Koło pasowe wału korbowego 8 szt.. 56 Rozdzielacz paliwa 57 Sprzęgło WISKO Rolka paska wielotorowego kpl. Napinacz paska wielotorowego Pompa wspomagania układu hamulcowego Przewód podciśnieniowy Serwa Chłodnica oleju 63 Uszczelka miski olejowej 64 Przewód chłodnicy silnika dół 22

23 Przewód chłodnicy silnika góra Sprzęgło dwumasowe kompletne Wysprzęglik + łożysko (komplet) Tuleja drążka stabilizatora przód Tuleja drążka stabilizatora tył 2 kpl Przełącznik wentylatora 71 Pedał przyspieszenia Korek wlewu zbiornika płynu chłod. Korek wlewu zbiornika płynu spryskiwaczy Korek wlewu oleju silnikowego 75 Wtrysk paliwa 16 szt 23

24 76 Turbosprężarka Nagrzewnica elektryczna postojowa 230V/min W Rolka drzwi przesuwnych dolna Rolka drzwi przersuwnych środkowa Rolka drzwi przesuwnych górna 8 szt Termostat 6 szt 82 Czujnik klocków 3 83 Pióro wycieraczki kpl Szczęki hamulcowe 6 kpl Tarcza hamulcowa przód wentylowana Tarcza hamulcowa tył zwykła 6 kpl 6 kpl 24

25 87 Klocki hamulcowe przód kpl 12 kpl 88 Klocki hamulcowe tył kpl. 12 kpl 89 Filtr paliwa 1 90 Filtr oleju 1 91 Filit powietrza 1 92 Filtr kabinowy 1 93 Świeca żarowa 2 94 Pasek wielotorowy 1 95 Końcówka drążka 1 96 Sworzeń wahacza 8 szt 97 Wahacz dolny przedni prawy 25

26 98 Wahacz dolny przedni lewy 99 Amortyzator przód Amortyzator tył Drążek kierowniczy Sruba mocująca wtryskiwacz Podkładki wtryskiwacza Czujnik ciśnienia oleju. 105 Czujnik temperatury wody. 106 Czujnik wstecznego biegu Guma mocująca tylne amortyzatory dół Guma mocująca tylne amortyzatory góra

27 109 Kostka stacyjki 110 Łącznik stabilizatora przedniego Łożysko piasty przedniej 4 kpl 112 Przekaźnik świateł Przerywacz kierunkowskazów Przewody elastyczne powrotu paliwa Przewód turbosprężarki dolny Przewód turbosprężarki górny Tuleja mocująca tylne amortyzatory Tuleja mocująca przednie amortyzator 8 kpl 8 szt 8 szt 12 kpl 12 kpl 119 Uszczelka głowicy 27

28 Uszczelka pod kolektor wydechowy Uszczelka pod kolektor ssący kpl Drążek stabilizatora przedni. 6 szt. 123 Drążek stabilizatora tył 6 szt Tłoczek zacisku ham.przedniego Tłoczek zacisku ham.tylnego Tulejka gumowa prowadnic zacisków ham.przód Tulejka gumowa prowadnic zacisków ham tył Śruba amortyzatora tylnego góra Śruba amortyzatora tylnego dół Śruba mocująca tylny resor przednia 8 szt. 8 szt szt 28

29 131 Śruba mocująca tylny resor tylna 8 szt 132 Alternator kpl 133 Rozrusznik kpl. II. MERCEDES SPRINTER CDI 319 3,0 140 KW (rocznik: 2010) NR VIN WDB S Przekaźnik świec żarowych Przełącznik zespolony pod kierownicą 3 Tłumik z katalizatorem 4 Rura wydechowa 5 6 Łącznik metalowo elastyczny wydechu Resor przedni + jarzma kpl. 7 Resor tylny + jarzma kpl. 29

30 8 Pompa wody 9 Chłodnica silnika 10 Chłodnica klimatyzacji 11 Chłodnica intercoolera Lusterko zew. prawe z kierunkowskazem elektryczne Lusterko zew. lewe z kierunkowskazem elektryczne 14 Reflektor prawy H-7 / H-7 15 Reflektor lewy H-7 / H Lampa zespolona tylna prawa Lampa zespolona tylna lewa 18 Podpora wału napędowego 30

31 Przepływomierz masowy powietrza Przewód ciśnieniowy intercoolera od turbiny Klamka drzwi zew. prawa Klamka drzwi zew. lewa Klamka wew. drzwi prawa Klamka wew. drzwi lewa Zamek drzwi prawych Zamek drzwi lewych Blokada drzwi tylnych prawa + lewa (komplet) 4 kpl 28 Uszczelka drzwi przednich 29 Uszczelka drzwi bocznych przesuwowych 31

32 30 Stopień drzwi bocznych 31 Półoś 32 Łożysko półosi Linki hamulca ręcznego kpl. Zacisk hamulca przód Zacisk hamulca tył 4 kpl 36 Korektor siły hamowania Przewód hamulcowy przedni elastyczny wkręcany Przewód hamulcowy tylny elastyczny wkręcany Przewód hamulcowy sztywny przedni prawy wkręcany Przewód hamulcowy sztywny przedni lewy wkręcany 6 szt 32

33 41 Pompa hamulcowa 42 Czujnik STOP 43 Pompa wysokiego ciśnienia paliwa 44 Serwo Czujnik ABS tył Czujnik ABS przód 47 Piasta przednia kompletna 48 Piasta tylna kompletna Zestaw naprawczy hamulca ręcznego Koło pasowe wału korbowego 51 Sprzęgło WISKO 33

34 Rolka paska wielotorowego kpl. Napinacz paska wielotorowego Pompa wspomagania układu hamulcowego Przewód podciśnieniowy Serwa Przewód chłodnicy silnika dół Przewód chłodnicy silnika góra Tuleja drążka stabilizatora przód Tuleja drążka stabilizatora tył 6 szt 6 szt 16 szt 16 szt 60 Przełącznik wentylatora 61 Pedał przyspieszenia 62 Korek wlewu zbiornika płynu chłod. 34

35 63 64 Korek wlewu zbiornika płynu spryskiwaczy Korek wlewu oleju silnikowego 65 Wtrysk paliwa 1 66 Turbosprężarka Nagrzewnica elektryczna postojowa 230V/min W Rolka drzwi przesuwnych dolna wraz z instalacją i łańcuchem 8 szt 4 Kpl Rolka drzwi przesuwnych środkowa Rolka drzwi przesuwnych górna 71 Termostat 72 Czujnik klocków 3 73 Pióro wycieraczki kpl. 8 szt 35

36 Szczęki hamulcowe (tył) Tarcza hamulcowa przód wentylowana Tarcza hamulcowa tył zwykła Klocki hamulcowe przód kpl. 4 kpl 6 kpl 6 kpl 8 kpl 78 Klocki hamulcowe tył kpl. 8 kpl 79 Filtr paliwa 9 szt 80 Filtr oleju 9 szt 81 Filit powietrza 9 szt 82 Filtr kabinowy 9 szt 83 Świeca żarowa 18 szt 84 Pasek wielotorowy 8 szt 36

37 85 Końcówka drążka 8 szt 86 Sworzeń wahacza 8 szt 87 Wahacz dolny 6 szt 88 Amortyzator przód 8 szt 89 Amortyzator tył 8 szt 90 Podkładki wtryskiwacza 20 szt 91 Czujnik ciśnienia oleju 92 Czujnik temperatury wody Guma mocująca tylne amortyzatory dół Guma mocująca tylne amortyzatory góra 8 szt 95 Kostka stacyjki 37

38 96 Łącznik stabilizatora przedniego 97 Łożysko piasty przedniej 98 Przekaźnik świateł Przerywacz kierunkowskazów Przewody elastyczne powrotu paliwa Przewód turbosprężarki dolny Przewód turbosprężarki górny 4 kpl 103 Uszczelka głowicy kpl. 2 kpl Uszczelka pod kolektor wydechowy Uszczelka pod kolektor ssący Drążek stabilizatora przedni 4 kpl 4 kpl 38

39 107 Drążek stabilizatora tylny 108 Tłoczek zacisku ham przód 109 Tłoczek zacisku ham tył 110 Śruba mocująca tylny resor przednia 8 szt 111 Alternator kpl 112 Rozrusznik kpl III. MERCEDES SPRINTER 212 TDI 2,9 90 KW (rocznik: 1999) NR VIN WDB P Przekaźnik świec żarowych Przełącznik zespolony pod kierownicą 3 Tłumik z katalizatorem 1 szt 4 Rura wydechowa 1 szt 39

40 5 Łącznik metalowo elastyczny wydechu 1 szt 6 Resor przedni + jarzma 1 szt 7 Resor tylny + jarzma 1 szt 8 Pompa wody 1 szt 9 Chłodnica silnika 1 szt 10 Chłodnica intercoolera 1 szt Lusterko zew. Prawe manualne Lusterko zew. Lewe manualne 1 szt 1 szt 13 Reflektor prawy 1 szt 14 Reflektor lewy 1 szt 15 Lampa zespolona tylna prawa 1 szt 40

dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych.

dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych. Toruń, dnia 10.04.2014 r. W.Sz.Z: TZ 280 48/14 W/g listy adresowej dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

OŚWIADCZENIE zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa i siedziba Wykonawcy:... Adres:... Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

2) Wynagrodzenie ryczałtowe - oferuję wykonać niniejsze zamówienie za cenę:

2) Wynagrodzenie ryczałtowe - oferuję wykonać niniejsze zamówienie za cenę: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 3, dnia.. 2014 r. Niniejszym zgłaszam przystąpienie do przetargu nieograniczonego na remont holu i części korytarza na I piętrze budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia. ZPM.5211.2.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie kompleksowej usługi ochrony na terenach portowych zarządzanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. 1. Zamawiający Zarząd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa;..... Siedziba ;..

FORMULARZ OFERTY. Nazwa;..... Siedziba ;.. Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy Nazwa;.... Siedziba ;.. Adres poczty elektronicznej ;... Strona internetowa;. Numer telefonu ;.. Numer faksu ;. Miejsce i numer rejestracji lub wpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WĘGLA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14.000 EURO I. Zamawiający 47-430 Rudy, woj. śląskie Godziny urzędowania 7.30-15.30

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Toruń: Dostawa materiałów, akcesorii i drobnego sprzętu stomatologicznego Numer ogłoszenia: 188298-2015; data zamieszczenia: 24.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: PN 13/15

Oznaczenie sprawy: PN 13/15 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:..... Adres poczty elektronicznej:...... Strona internetowa:...... Numer telefonu:......... Numer faksu:.... Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA DOSTAWY Znak Sprawy : 11/2015 SPZOZ-ZZ W MAKOWIE MAZ. Nazwa:. Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela:.. Adres:..

FORMULARZ OFERTY NA DOSTAWY Znak Sprawy : 11/2015 SPZOZ-ZZ W MAKOWIE MAZ. Nazwa:. Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela:.. Adres:.. FORMULARZ OFERTY NA DOSTAWY SPZOZ-ZZ W MAKOWIE MAZ. Dane Wykonawcy: Nazwa:. Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela:.. Adres:.. OFERTA CENOWA Oferowana cena brutto:. Słownie: Oferowana cena netto:

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Toruń: Dostawa elementów wymiennych do strzykawki CT Expres Numer ogłoszenia: 88998-2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: PN - 69/14

Oznaczenie sprawy: PN - 69/14 Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:........ Siedziba:....... Adres poczty elektronicznej:...... Strona internetowa:....... Numer telefonu:......... Numer faksu:.... Miejsce i

Bardziej szczegółowo

/nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

/nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU...... /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S

Polska-Szczecin: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389080-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 220-389080 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY... Siedziba ;

FORMULARZ OFERTY... Siedziba ; Załącznik Nr 2 do SIWZ _ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy Nazwa; Siedziba ; Adres poczty elektronicznej ;... Strona internetowa; Numer telefonu ;.. Numer faksu ; Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Składając ofertę w postępowaniu organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego SZP- 1/5

OŚWIADCZENIE. Składając ofertę w postępowaniu organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego SZP- 1/5 Załącznik nr 3 Składając ofertę w postępowaniu organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego SZP- 022/DEZ/467/2013 na dostawę monitora parametrów hemodynamicznych z nieinwazyjnym pomiarem rzutu serca,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa: Załącznik Nr 2 do SIWZ (oznaczenie Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:..... Adres poczty elektronicznej:........ Strona internetowa:....... Numer telefonu:......... Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Toruń: Naprawa aparatury medycznej. Numer ogłoszenia: 154913-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa;.... Siedziba ;.

FORMULARZ OFERTY. Nazwa;.... Siedziba ;. Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy Nazwa;. Siedziba ;. Adres poczty elektronicznej ;.. Strona internetowa;. Numer telefonu ;. Numer faksu ;. Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej... strona internetowa... Nr telefonu... Nr faksu...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej... strona internetowa... Nr telefonu... Nr faksu... CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. W. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Toruń: Dostawa pomp insulinowych dla dzieci i młodzieży Numer ogłoszenia: 119181-2016; data zamieszczenia: 05.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera Toruń ul. Św. Józefa tel , fax.

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera Toruń ul. Św. Józefa tel , fax. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59 tel. 0-56 61 01 510, fax. 0-56 61 01 682 adres strony internetowej: www.wszz.torun.pl zamow_publ@szpital-bielany.torun.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy Wzory dokumentów 1. FORMULARZ OFERTOWY. Rozdział II FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 200.000 EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

/nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

/nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU...... /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

Częstotliwość realizacji usługi

Częstotliwość realizacji usługi SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: PK-A /21/2/2015 Załącznik nr 1 Częstotliwość realizacji usługi Lp. Przedmiot zamówienia Ilość użytkowników 1 Ilość w obrocie Częstotliwość usługi Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Toruń: Dostawa implantów międzytrzonowych ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa, systemów tytanowych do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo - lędźwiowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Toruń: dostawa endoprotez stawu skokowego, barkowego, łokciowego, głowy kości promieniowej,

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy ... Nr konta bankowego do obsługi operacji związanych z ofertą :...

Formularz Ofertowy ... Nr konta bankowego do obsługi operacji związanych z ofertą :... Formularz Ofertowy Nazwa zadania : Dostawa węgla kamiennego opałowego gatunek orzech w ilości 130 ton w sezonie grzewczym 2015/2016 Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa OFERTA

Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa OFERTA ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ Wzór oferty WZÓR: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ..., dnia... roku Miejscowość Data Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Bierutów: Dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oswiatowych na terenie Miasta i Gminy Bierutów Numer ogłoszenia: 255529 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa. Siedziba.. Nr telefonu/faks. Nr NIP.. Nr REGON..

OFERTA. Nazwa. Siedziba.. Nr telefonu/faks. Nr NIP.. Nr REGON.. Załącznik nr 1 OFERTA Dane dotyczące oferenta Nazwa. Siedziba.. Nr telefonu/faks. Nr NIP.. Nr REGON.. e-mail nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowę budynku garażowego-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na: Usługi bieżącego utrzymania dróg w zakresie uzupeł

Załącznik nr 4 pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na: Usługi bieżącego utrzymania dróg w zakresie uzupeł Załącznik nr 4 pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na: Usługi bieżącego utrzymania dróg w zakresie uzupełnienia kruszywa, wyrównania ubytków kruszywa oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2.2 jednorazowa prowizja z tytułu udzielenia kredytu obrotowego w kwocie ,00 zł %, tj... zł, słownie :...

FORMULARZ OFERTY. 2.2 jednorazowa prowizja z tytułu udzielenia kredytu obrotowego w kwocie ,00 zł %, tj... zł, słownie :... Załącznik Nr 1 do SIWZ Dane Wykonawcy: FORMULARZ OFERTY Nazwa:........ Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:....... Numer telefonu:...... Numer faksu:.... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

/nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

/nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU...... /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Toruń: wykonanie kontroli i pomiarów elektrycznych (skuteczność systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu ul. Wrocławska Gostyń

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu ul. Wrocławska Gostyń Załącznik nr 1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu ul. Wrocławska 250 63-800 Gostyń WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.: Usługi gotowania, przygotowania posiłków w trzech

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo