ANALIZA STRUKTURY BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w I półroczu 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA STRUKTURY BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w I półroczu 2009 roku"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w RZESZOWIE WYDZIAŁ INFORMACJI STATYSTYCZNEJ I ANALIZ ANALIZA STRUKTURY BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w I półroczu 2009 roku RZESZÓW - lipiec 2009

2 Spis treści WSTĘP BEZROBOTNI NA RYNKU PRACY Stopa bezrobocia Zmiany w ewidencji osób bezrobotnych Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni według płci Bezrobotni według wieku Bezrobotni według poziomu wykształcenia Bezrobotni według stażu pracy Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni według Polskiej Klasyfikacji Działalności Bezrobotni według zawodów BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POZOSTAŁE GRUPY UJMOWANE W STATYSTYKACH URZĘDÓW PRACY OFERTY PRACY WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY PROMOCJI ZATRUDNIENIA ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW PODSUMOWANIE ANEKS STATYSTYCZNY 2

3 Wstęp Celem niniejszego opracowania jest pokazanie ogólnych tendencji i zjawisk związanych z bezrobociem w I półroczu 2009 roku, stanowiących podstawę do określania dalszych działań na rzecz promocji zatrudnienia oraz łagodzenia skutków bezrobocia przez urzędy pracy jak też pozostałych partnerów działających na rynku pracy. Do opracowania wykorzystano dane statystyczne przygotowane na podstawie sprawozdawczości o rynku pracy tj: - MPiPS-01 sprawozdania miesięczne o rynku pracy wraz z załącznikami, - MPiPS-02 - sprawozdania miesięczne o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy. W celu pełniejszego przedstawienia omawianych problemów wykorzystano również publikacje Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Biuletyny Statystyczne Województwa Podkarpackiego jak też inne dostępne publikacje GUS dotyczące danych o rynku pracy w omawianym okresie. 3

4 1. Bezrobotni na rynku pracy Na koniec czerwca 2009 roku w województwie podkarpackim zarejestrowanych było ogółem bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2008 r. liczba bezrobotnych była wyższa o osób. Wzrost liczby bezrobotnych notowano systematycznie co miesiąc od stycznia do marca br. Od kwietnia do czerwca br. liczba bezrobotnych zaczęła się zmniejszać jednak jej poziom był wyższy niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku. Liczba bezrobotnych według powiatów stan na r. powiat liczba liczba liczba wzrost/ bezrobotnych bezrobotnych bezrobotnych spadek wg stanu na wg stanu na wg stanu na w stosunku koniec koniec koniec do grudnia czerwca grudnia czerwca 2008 r r r r. bieszczadzki brzozowski dębicki jarosławski jasielski kolbuszowski krośnieński leski leżajski lubaczowski łańcucki mielecki niżański przemyski przeworski ropczycko - sędziszowski rzeszowski sanocki stalowowolski strzyżowski tarnobrzeski Krosno Przemyśl Rzeszów Tarnobrzeg województwo Źródło: Sprawozdania statystyczne MPiPS-01. W I półroczu br. niewielkie spadki liczby bezrobotnych nastąpiły w 5 powiatach. W pozostałych zanotowano wzrost liczby zarejestrowanych osób przy czym największy w powiatach: stalowowolskim ( o bezrobotnych), krośnieńskim ( o ) oraz 4

5 mieleckim ( o ). Porównując natomiast aktualną liczbę bezrobotnych do stanu z czerwca 2008 roku - była ona wyższa o osoby. 1.1 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim wynosiła w końcu czerwca 2009 r. 14,1 % (w kraju 10,7 %), a na koniec grudnia 2008 roku 13,1 % ( w kraju 9,5 % ). Natomiast w końcu czerwca 2008 roku 12,8 %, a w kraju 9,6 %. Stopa bezrobocia wg powiatów stopa stopa stopa wzrost/ spadek bezrobocia bezrobocia bezrobocia w czerwcu 2009 według stanu na według stanu na według stanu na roku koniec koniec koniec powiat w porównaniu czerwca 2008 roku czerwca z końcem r. (%) 2009 r. roku (%) (%) (%) bieszczadzki 18,8 21,4 20,2-1,2 brzozowski 20,6 23,6 23,4-0,2 dębicki 10,3 10,3 11,7 1,4 jarosławski 15,4 15,1 16,5 1,4 jasielski 15,2 16,2 16,7 0,5 kolbuszowski 14,7 15,1 15,6 0,5 krośnieński 12,4 13,8 16,6 2,8 leski 19,7 22,4 21,4-1,0 leżajski 15,2 14,8 17,3 2,5 lubaczowski 17,5 18,0 17,1-0,9 łańcucki 12,6 13,5 14,5 1,0 mielecki 9,9 10,8 12,3 1,5 niżański 18,7 19,4 21,1 1,7 przemyski 17,3 17,9 18,2 0,3 przeworski 13,8 13,7 15,8 2,1 ropczycko - sędziszowski 14,3 14,7 15,9 1,2 rzeszowski 13,2 11,4 11,7 0,3 sanocki 11,7 10,9 13,0 2,1 stalowowolski 9,3 10,0 12,7 2,7 strzyżowski 19,9 20,1 18,6-1,5 tarnobrzeski 12,0 13,6 14,6 1,0 Krosno 4,3 5,2 6,2 1,0 Przemyśl 16,2 16,7 17,6 0,9 Rzeszów 6,7 6,0 6,7 0,7 Tarnobrzeg 12,0 13,1 13,8 0,7 województwo 12,8 13,1 14,1 1,0 Źródło: Dane GUS. 5

6 W porównaniu do stanu z końca grudnia 2008 roku stopa bezrobocia w województwie podkarpackim na koniec czerwca br. była wyższa o 1 pkt. procentowy. Jej wzrost zanotowano w 20 powiatach. Rozpiętość między najwyższą a najniższą stopą bezrobocia wyniosła w czerwcu br. 17,2 pkt. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w powiatach: brzozowskim ( 23,4 %), leskim ( 21,4 %), niżańskim ( 21,1 % ), bieszczadzkim ( 20,2 %) i strzyżowskim ( 18,6 %). Najniższą natomiast w Krośnie ( 6,2 %), Rzeszowie ( 6,7 %) oraz powiatach: dębickim i rzeszowskim ( po 11,7 % ), mieleckim ( 12,3 %) i stalowowolskim ( 12,7 %). Stopę bezrobocia wyższą niż średnia w województwie zanotowano w 17 powiatach. 1.2 Zmiany w ewidencji osób bezrobotnych W I półroczu 2009 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się nowych bezrobotnych tj. o osób więcej niż w analogicznym okresie 2008 roku ( osoby ). Spośród ogólnej liczby nowo zarejestrowanych w tym okresie 22,8 % stanowiły osoby zarejestrowane po raz pierwszy, a 77,2 % powracające do ewidencji po raz kolejny ( w I półroczu 2008 roku osoby nowo zarejestrowane po raz pierwszy stanowiły 22 %, a po raz kolejny 78 % ). Powtórne rejestracje dotyczyły osób, które po okresie szkolenia lub krótkotrwałego zatrudnienia powracały do ewidencji urzędów pracy nie znajdując na rynku pracy względnie trwałego zatrudnienia. Napływ i odpływ bezrobotnych napływ odpływ powiaty w okresie I półrocza 2009 roku bieszczadzki brzozowski dębicki jarosławski jasielski kolbuszowski krośnieński leski leżajski lubaczowski łańcucki mielecki niżański

7 przemyski przeworski ropczycko-sędziszowski rzeszowski sanocki stalowowolski strzyżowski tarnobrzeski Krosno Przemyśl Rzeszów Tarnobrzeg województwo Źródło: Sprawozdania o rynku pracy MPiPS 01. W I półroczu br. najwięcej bezrobotnych zarejestrowało się w powiatach: - mieleckim ( osób), - Rzeszowie ( ), - dębickim ( ), - jasielskim ( ), - rzeszowskim ( ). Najmniej natomiast w: - powiecie bieszczadzkim ( osób ), - leskim ( ), - Krośnie ( ), - Tarnobrzegu ( ), - tarnobrzeskim ( ). Z ewidencji powiatowych urzędów pracy w I półroczu 2009 roku wyrejestrowano bezrobotnych, z tego 38,5 % ( tj osób ) z powodu podjęcia pracy, w tym pracy subsydiowanej 20,3 % ( tj osoby ). Częstym powodem wyłączenia z ewidencji był również brak potwierdzenia przez bezrobotnych ustawowego obowiązku gotowości do podjęcia pracy. Z tego powodu wyłączono osób tj. 28,6 % ogólnej liczby wyrejestrowanych ( w I półroczu 2008 roku osób tj. 29,2 % ogólnej liczby wyrejestrowanych ). W I półroczu 2009 roku najwięcej bezrobotnych wyłączono z ewidencji w powiatach: - rzeszowskim ( osoby ), - jasielskim ( ), - mieleckim ( ), - Rzeszowie ( ), - dębickim ( ). 7

8 Najmniej bezrobotnych wyrejestrowano w powiatach: - bieszczadzkim ( osób ), - leskim ( ), - Krośnie ( ), - Tarnobrzegu ( ). W okresie I półrocza br. napływ bezrobotnych był o osób większy niż odpływ z bezrobocia. W analogicznym okresie 2008 roku wyrejestrowano bezrobotnych, z tego 42,2 % ( tj osoby ) z powodu podjęcia pracy, w tym pracy subsydiowanej 17,7 % ( tj osób). Trudności związane z poszukiwaniem przez bezrobotnych zatrudnienia łagodziły działania podejmowane przez urzędy pracy w ramach promocji zatrudnienia oraz przeciwdziałania bezrobociu. Do prac interwencyjnych skierowano bezrobotnych, przy robotach publicznych zatrudniono osób, na szkolenia zostało skierowanych bezrobotnych, na staż 9 096, na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 496, a do prac społecznie użytecznych osób. Refundacje kosztów zatrudnienia bezrobotnego otrzymało 634 pracodawców, a dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej bezrobotnych. Natomiast w I półroczu 2008 roku dane te przedstawiały się następująco: prace interwencyjne podjęło bezrobotnych, roboty publiczne osób, na szkolenia zostało skierowanych bezrobotnych, na staż 5 818, na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 2 677, a do prac społecznie użytecznych osoby. Refundacje kosztów zatrudnienia bezrobotnego otrzymało pracodawców, a dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej bezrobotnych. Bezrobotni z prawem do zasiłku Według stanu na koniec czerwca br. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było bezrobotnych posiadających prawo do pobierania zasiłku. Stanowili oni 18,8 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. ( w analogicznym okresie 2008 roku osoby tj. 11,7 % ). Natomiast w stosunku do stanu z końca grudnia 2008 roku liczba zasiłkobiorców zwiększyła się o osób. Powodem tego był wzrost liczby osób rejestrujących się, które spełniały ustawowe kryteria do przyznania prawa do zasiłku. Najwyższy udział bezrobotnych 8

9 posiadających prawo do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano w powiatach: lubaczowskim ( 23,4 % ), brzozowskim (23 %), niżańskim ( 22,7 % ) i krośnieńskim ( 22,5 % ). Natomiast najniższy w powiecie przeworskim ( 13,1 % ), m. Tarnobrzegu ( 13,5 % ), m. Przemyślu ( 14,3 % ), leskim ( 15,2 % ) i m. Rzeszowie ( 16 % ). Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych wg stanu na r. powiat liczba bezrobotnych ogółem liczba zasiłkobiorców % bieszczadzki ,6 brzozowski ,0 dębicki ,6 jarosławski ,1 jasielski ,6 kolbuszowski ,2 krośnieński ,5 leski ,2 leżajski ,0 lubaczowski ,4 łańcucki ,2 mielecki ,0 niżański ,7 przemyski ,2 przeworski ,1 ropczycko - sędziszowski ,2 rzeszowski ,8 sanocki ,7 stalowowolski ,6 strzyżowski ,1 tarnobrzeski ,8 Krosno ,9 Przemyśl ,3 Rzeszów ,0 Tarnobrzeg ,5 województwo ,8 Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01. Bezrobotni zamieszkali na wsi Na koniec czerwca 2009 r bezrobotnych mieszkało na terenach wiejskich. Stanowili oni 61,6 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ( w analogicznym okresie 2008 roku osoby tj. 62,7 % ). W porównaniu do stanu z końca grudnia 2008 r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wzrosła o osób. Z ogólnej liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi na koniec czerwca br. kobiety stanowiły 51,4 %, osoby posiadające prawo do zasiłku 19,5 %, a 11,9 % osoby posiadające gospodarstwa rolne, których powierzchnia nie przekraczała 2 ha przeliczeniowych. 9

10 Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych według stanu na dzień r. powiat liczba bezrobotnych ogółem liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi % bieszczadzki ,0 brzozowski ,4 dębicki ,2 jarosławski ,3 jasielski ,5 kolbuszowski ,4 krośnieński ,2 leski ,4 leżajski ,0 lubaczowski ,9 łańcucki ,0 mielecki ,7 niżański ,5 przemyski ,0 przeworski ,2 ropczycko - sędziszowski ,3 rzeszowski ,9 sanocki ,1 stalowowolski ,7 strzyżowski ,4 tarnobrzeski ,5 Krosno Przemyśl Rzeszów Tarnobrzeg województwo ,6% Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01. Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi zanotowano w powiatach: przemyskim ( 100 %), brzozowskim ( 90,4 %), krośnieńskim ( 90,2 %), strzyżowskim ( 88,4 % ) oraz kolbuszowskim ( 86,4 % ) i rzeszowskim ( 84,9 % ). Najniższy zaś w powiatach: stalowowolskim ( 39,7 % ), mieleckim ( 50,7 % ), sanockim ( 56,1 % ), bieszczadzkim ( 57 %) i dębickim ( 57,2 % ). Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi, uprawnionych do pobierania zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Stan w dniu r. powiat liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi liczba zasiłkobiorców zamieszkałych na wsi % bieszczadzki ,6 brzozowski ,8 dębicki ,4 jarosławski ,0 jasielski ,0 kolbuszowski ,8 10

11 krośnieński ,8 leski ,7 leżajski ,9 lubaczowski ,7 łańcucki ,2 mielecki ,6 niżański ,0 przemyski ,2 przeworski ,3 ropczycko - sędziszowski ,3 rzeszowski ,3 sanocki ,9 stalowowolski ,6 strzyżowski ,2 tarnobrzeski ,7 Krosno Przemyśl Rzeszów Tarnobrzeg województwo ,5 Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01. Bezrobotni wg płci Na koniec czerwca 2009 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet i mężczyzn. Kobiety stanowiły 51,7 % ogółu zarejestrowanych ( na koniec 2008 roku 55,5 % ). Natomiast na koniec czerwca 2008 roku zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet ( tj. 58,7 % ogólnej liczby bezrobotnych ) i mężczyzn. Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych według stanu na dzień powiat liczba bezrobotnych ogółem liczba bezrobotnych kobiet % bieszczadzki ,9 brzozowski ,1 dębicki ,0 jarosławski ,6 jasielski ,4 kolbuszowski ,7 krośnieński ,6 leski ,0 leżajski ,9 lubaczowski ,3 łańcucki ,0 mielecki ,4 niżański ,5 przemyski ,7 przeworski ,1 ropczycko - sędziszowski ,4 rzeszowski ,2 sanocki ,8 11

12 stalowowolski ,2 strzyżowski ,2 tarnobrzeski ,6 Krosno ,7 Przemyśl ,7 Rzeszów ,3 Tarnobrzeg ,7 województwo ,7 Źródło: Sprawozdanie MPiPS -01. Na koniec I półrocza br. niższy niż mężczyzn udział kobiet w populacji bezrobotnych ( poniżej połowy ogółu zarejestrowanych ) zanotowano w 8 powiatach ( w analogicznym okresie 2008 roku kobiety stanowiły ponad połowę zarejestrowanych bezrobotnych we wszystkich powiatach ). Najniższy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w powiatach: leskim ( 46 % ), lubaczowskim ( 47,3 % ), łańcuckim ( 48 % ), przemyskim ( 48,7 % ) oraz niżańskim ( 49,5 %). Najwyższy natomiast w brzozowskim ( 56,1 % ), krośnieńskim ( 55,6 % ), dębickim (55% ) oraz m. Krośnie ( 54,7 %). Pomimo, że w ostatnim okresie % udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych nieco się zmniejszył to i tak stanowią one nadal ponad połowę zarejestrowanych. Tradycyjnie też sytuacja ich na rynku pracy jest mniej korzystna niż mężczyzn. W czerwcu br. kobiety stanowiły 51,7 % ogółu bezrobotnych oraz 62,2 % pozostających bez pracy powyżej roku. Trudności tych nie eliminuje ich wyższy poziom wykształcenia. Wykształcenie wyższe posiadało 11,7 % bezrobotnych kobiet i 6,6 % mężczyzn. Policealne i średnie zawodowe 28,7 % kobiet i 22,5 % mężczyzn, a średnie ogólnokształcące 14,2 % kobiet i 7,2 % mężczyzn. Bezrobotni mężczyźni przeważali natomiast wśród osób posiadających niższy poziom wykształcenia. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 36,0 % bezrobotnych mężczyzn i 26,8 % kobiet, a gimnazjalne i poniżej 27,7 % zarejestrowanych mężczyzn i 18,6 % kobiet. Bezrobotni według wieku Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (30,8 %). Natomiast drugą, co do liczebności grupę, osoby w wieku od 18 do 24 lat (24,2 %). Łącznie stanowili oni 55 % ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Natomiast wśród bezrobotnych kobiet, osoby w wieku lat stanowiły łącznie 56,8 % z tego w przedziale wiekowym 25 do 34 lat 33,4 %, a 18 do 24 lat 23,4 %. 12

13 Bezrobotni według wieku. Stan na 30 czerwca 2009 roku. % wiek w tym: % bezrobotni ogółem bezrobotnych w latach kobiety kobiet* ogółem* , , , , , , , , , , , ogółem ,0% ,0% Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01 zal.1. Udział bezrobotnych w wieku od 18 do 34 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych. Stan w dniu roku /wg powiatów/ powiat liczba bezrobotnych ogółem liczba bezrobotnych w wieku lat liczba bezrobotnych w wieku lat razem liczba bezrob. w wieku lat % udział bezrob. w wieku lat w og. liczbie bezrob. bieszczadzki ,4 brzozowski ,6 dębicki ,3 jarosławski ,7 jasielski ,1 kolbuszowski ,9 krośnieński ,3 leski ,5 leżajski ,2 lubaczowski ,2 łańcucki ,6 mielecki ,2 niżański ,9 przemyski ,2 przeworski ,5 ropczycko ,3 sędziszowski rzeszowski ,8 sanocki ,2 stalowowolski ,9 strzyżowski ,4 tarnobrzeski ,2 Krosno ,0 Przemyśl ,4 Rzeszów ,2 Tarnobrzeg ,7 województwo ,0 Źródło: Na podstawie sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 zał 1. Najwyższy udział osób młodych tj. w wieku lat w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano w powiatach: przeworskim ( 60,5 % ), dębickim ( 60,3 % ), ropczyckosędziszowskim ( 59,3 % ), leżajskim ( 59,2 % ) oraz przemyskim ( 58,2 %). Najniższy 13

14 natomiast w m. Przemyślu ( 48,4 % ), m. Rzeszowie ( 50,2 % ), m. Tarnobrzegu ( 50,7 % ) oraz powiatach: kolbuszowskim ( 50,9 % ) i leskim ( 51,5 % ). Bezrobotni według poziomu wykształcenia W ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu czerwca. br. najwyższy udział stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3 %) oraz policealne i średnie zawodowe (25,7 %). Wykształcenie gimnazjalne i poniżej posiadało 23 % ogółu osób bezrobotnych. Natomiast najmniej tj. 9,2 % ogółu bezrobotnych legitymowało się wykształceniem wyższym. Wśród bezrobotnych kobiet osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe stanowiły 26,8 %, gimnazjalne i poniżej 18,6 %, a policealne i średnie zawodowe 28,7 %. Wyższe wykształcenie posiadało natomiast 11,7 % bezrobotnych kobiet. Podkreślić należy iż bezrobotni o niskim poziomie wykształcenia to liczna kategoria stanowiąca łącznie 54,3 % ogółu zarejestrowanych. Osoby z tej grupy pozostają również najdłużej w rejestrach powiatowych urzędów pracy. Prawie 64 % z nich pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy. W ostatnich latach zauważa się także wzrost liczby bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe ( z 6,3 % na koniec I półrocza 2006 r. do 9,2 % obecnie ). Bezrobotni wg wykształcenia. Stan na 30 czerwca 2009 roku poziomy wykształcenia bezrobotni ogółem % bezrobotnych ogółem* w tym: kobiety % kobiet* wyższe , ,7 policealne i średnie zawodowe , ,7 średnie ogólnokształcące , ,2 zasadnicze zawodowe , ,8 gimnazjalne i poniżej , ,6 Ogółem ,0% ,0% Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01 zal.1. Bezrobotni według stażu pracy W końcu czerwca br. 26,8 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych nie posiadało jeszcze dotychczas żadnego udokumentowanego stażu zawodowego. Była to najliczniejsza grupa spośród bezrobotnych. Osoby te jeszcze w ogóle nie pracowały, a więc nie posiadały 14

15 doświadczenia zawodowego, które jest preferowane przez pracodawców przy zatrudnianiu nowych pracowników. Osoby posiadające staż pracy od 1 roku do 5 lat stanowiły 21,6 %, a staż pracy do 1 roku stanowili 14,1 %. Łącznie 62,5 % bezrobotnych to osoby bez doświadczenia zawodowego lub posiadające krótki staż pracy (do 5 lat). Natomiast wśród bezrobotnych kobiet brakiem stażu pracy legitymowało się 30,4 %, stażem od 1 roku do 5 lat 19,8 %, a do 1 roku 15,5 %. Stanowiły one łącznie 65,7 % zarejestrowanych w urzędach pracy kobiet. Bezrobotni wg stażu pracy. Stan na 30 czerwca 2009 roku. staż pracy bezrobotni ogółem % bezrobotnych w tym: w latach ogółem* kobiety kobiet* do , ,5 od , ,8 od , ,7 od , ,5 od , ,1 30 i więcej , ,9 bez stażu pracy , ,4 Ogółem ,0% ,0% Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01 zal.1. % Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Według stanu na 30 czerwca 2009 r. bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 m- cy stanowili łącznie 34,5 % ogółu bezrobotnych (z tego 21,9 % pozostawało bez pracy powyżej 24 m-cy). Natomiast w grupie bezrobotnych kobiet 41,6 % (z tego 27,8 % powyżej 24 m-cy). Bezrobocie, a w szczególności bezrobocie długotrwałe, pociąga za sobą różnorodne negatywne skutki. Z tej grupy osoby bezrobotne przechodzą często w sferę dezaktywacji. W kategorii osób długo pozostających bez pracy znajdują się przede wszystkim bezrobotni o niskim poziomie wykształcenia tj. zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne i poniżej ( 63,6 % ), nie posiadający żadnego doświadczenia zawodowego lub stosunkowo krótki staż pracy tj. do 5 lat ( 58,7 % ) oraz młodzi tj. w wieku do 34 lat ( 39 % z nich to osoby pozostające bez pracy powyżej roku ). 15

16 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy. Stan na 30 czerwca 2009 roku. czas pozostawania bez pracy bezrobotni ogółem % bezrobotnych ogółem* w tym: kobiety w miesiącach do , ,8 od 1 do , ,3 od 3 do , ,1 od 6 do , ,1 od 12 do , ,8 powyżej , ,8 Ogółem ,0% ,0% Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01 zal.1. % kobiet* - Ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń przy wyliczeniach mogą nie zachodzić zgodności matematyczne Bezrobotni według Polskiej Klasyfikacji Działalności Na koniec czerwca 2009 roku populacja bezrobotnych, którzy pracowali przed zarejestrowaniem się w urzędach pracy wynosiła osób tj. 73,2 % ogółu zarejestrowanych ( w czerwcu 2008 roku osoby tj. 71,5 % ). Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących: osób tj. 70,1 % pracowało wcześniej w zakładach sektora prywatnego ( w czerwcu 2008 r osób tj. 66,7 %), osób tj. 22,5 % w zakładach sektora publicznego ( w czerwcu 2008 r osoby tj. 26,5 % ), osób tj. 7,4 % ( w czerwcu 2008 r osób tj. 6,8 % ) w zakładach o niezidentyfikowanym rodzaju działalności ( brak dokładnych informacji w dokumentach przedłożonych w urzędach pracy ). Bezrobotni poprzednio pracujący według Polskiej Klasyfikacji Działalności wyszczególnienie bezrobotni poprzednio pracujący wg stanu na r. w tym: ze zwolnień z przyczyn dot. zakładu pracy oferty pracy zgłoszone w I półr roku Ogółem w tym wybrane sekcje: przetwórstwo przemysłowe handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle budownictwo transport i gospodarka magazynowa

17 - pozostała działalność usługowa administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - działalność związana z zakwaterowaniem usługami gastronomicznymi edukacja opieka zdrowotna i pomoc społeczna działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją * Wg sprawozdań MPiPS-01 w I półr roku zgłoszono ogółem ofert pracy, natomiast liczba ofert pracy podana w powyższym zestawieniu została pomniejszona o oferty, z realizacji których pracodawcy zrezygnowali. Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01.zał.2. Najwięcej bezrobotnych pracowało poprzednio w zakładach pracy należących do sekcji: przetwórstwo przemysłowe ( 28,7 %), handel i naprawy ( 16,7 %), budownictwo ( 8,2 % ), transport i gospodarka magazynowa ( 6, 4 % ), pozostała działalność usługowa ( 5,6 % ). Najmniej natomiast w zakładach pracy zaliczonych do sekcji: górnictwo i wydobywanie 172 osoby ( tj. 0,2 %) oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 385 osób tj. 0,4 % ogółu bezrobotnych poprzednio pracujących Bezrobotni według zawodów Na koniec czerwca 2009 r. najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z następujących grup zawodów: - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy osoby tj. 26,5 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych ( w czerwcu 2008 roku osoby tj. 26,1 %), - technicy i inny średni personel tj. 16,5 % ( w czerwcu 2008 roku tj. 16,5 % ), - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy tj. 11,2 % ( w czerwcu 2008 roku tj. 12,8 % ), - specjaliści osób tj. 8,7 % ogółu bezrobotnych ( w czerwcu 2008 roku osób tj. 7,8 %), - pracownicy przy pracach prostych tj. 6,7 % ( w czerwcu 2008 roku tj. 7,6 % ). 17

18 Znaczną kategorię tj. 20,2 % stanowili również bezrobotni zarejestrowani jako osoby bez zawodu osób ( w czerwcu 2008 roku osób tj. 18,6 %). Najmniej natomiast z grup zawodów: - operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń tj. 5,2 % ( w czerwcu 2008 roku tj. 4,6 %), - pracownicy biurowi tj. 2,8 % ( w czerwcu 2008 roku tj. 3,3 % ), - rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy tj. 2,0 % ( w czerwcu 2008 roku tj. 2,4 %), - parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy tj. 0,2 % ( w czerwcu 2008 roku 250 tj. 0,2 %), - siły zbrojne - 9 osób ( w czerwcu 2008 roku 6 osób ). W porównaniu do stanu z końca grudnia 2008 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano prawie we wszystkich grupach zawodów. Spadek liczby bezrobotnych o 240 osób zanotowano jedynie w grupie zawodów: rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy. Największy wzrost bezrobotnych zanotowano : - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - o osób, - technicy i inny średni personel - o 1 478, - operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń o 1 011, - specjaliści - o 722. Również w grupie bezrobotnych bez zawodu nastąpił wzrost o osób. Natomiast najmniej bezrobotnych przybyło w grupach zawodów: - siły zbrojne - o 3 osoby, - pracownicy przy pracach prostych - o 25, - parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy - o 57, - pracownicy biurowi - o 159, - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - o 177. Bezrobotni według grup zawodów kody zaw. stan na stan na stan na wzrost lub spadek w stos. do grupy zawodów Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy Parlamentarzyści, politycy, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze Kierownicy dużych i średnich organizacji

19 Kierownicy małych przedsiębiorstw Specjaliści Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia Specjaliści szkolnictwa Pozostali specjaliści Technicy i inny średni personel Średni personel techniczny Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy Pracownicy pozostałych specjalności Pracownicy biurowi Pracownicy obsługi biurowej Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Pracownicy usług osobistych i ochrony Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Rolnicy Ogrodnicy Leśnicy i rybacy Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Górnicy i robotnicy budowlani Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Operatorzy i monterzy maszyn Kierowcy i operatorzy pojazdów Pracownicy przy pracach prostych Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Siły zbrojne Siły zbrojne Bez zawodu Razem Źródło: Sprawozdanie MPiPS - 01 zał Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Uwzględniając definicje wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec czerwca 2009 r. po odnotowano również: 19

20 bezrobotnych do 25 roku życia tj. prawie 24,2 % ogólnej liczby bezrobotnych, osób bezrobotnych, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia tj. ok. 1,4 %, długotrwale bezrobotnych ok. 49,6 %, kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka tj. ok. 11,3 %, bezrobotnych powyżej 50 roku życia tj. ok. 14,9 %, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych tj. ok. 21,4 %, bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego tj. ok. 32,2 %, bezrobotnych bez wykształcenia średniego tj. ok. 54,2 %, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia tj. ok. 4,8 %, bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia tj. ok. 0,9 %, bezrobotnych niepełnosprawnych tj. ok. 3,4 %, osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki tj. ok. 4,3 %. 3. Pozostałe grupy osób ujmowane w statystykach urzędów pracy W ewidencji powiatowych urzędów pracy naszego województwa na koniec czerwca 2009 roku odnotowano : poszukujących pracy, w tym niepełnosprawnych i niepozostających w zatrudnieniu ( w czerwcu 2008 r. analogicznie: i osób ) cudzoziemców z krajów UE z prawem do zasiłku ( w czerwcu 2008 r. 13 cudzoziemców ). 4. Oferty pracy W okresie od stycznia do czerwca br. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy łącznie ofert pracy tj. o ofert mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku ( w I półr r ). Spośród ogólnej liczby zgłoszonych ofert

21 tj. 65,4 % stanowiły oferty pracy subsydiowanej ( w I półr r. 55,5 %). Pracodawcy z sektora publicznego zgłosili ofert tj. 36,9 % (w I półr r. 31,5 % ). Pozostałe oferty tj 63,1 % zgłoszone zostały przez pracodawców z sektora prywatnego. Liczba bezrobotnych przypadających średnio na 1 ofertę pracy w m-cu w okresie I półrocza 2009 r. powiat liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2009 roku liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy w m-cu w okresie I półrocza 2009 roku bieszczadzki brzozowski dębicki jarosławski jasielski kolbuszowski krośnieński leski leżajski lubaczowski łańcucki mielecki niżański przemyski przeworski ropczycko - sędziszowski rzeszowski sanocki stalowowolski strzyżowski tarnobrzeski Krosno Przemyśl Rzeszów Tarnobrzeg województwo Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01, obliczenia własne WUP. Średnio w miesiącu na jedną ofertę pracy w I półroczu br. przypadało 31 bezrobotnych ( w analogicznym okresie ubiegłego roku 26 bezrobotnych ). W I półroczu br. w 17 powiatach liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy była równa lub wyższa od średniej w województwie. Wskaźnik ten był najkorzystniejszy w m. Rzeszowie ( 11 ), m. Krośnie ( 14 ) i m. Tarnobrzegu ( 18 ) oraz w powiecie bieszczadzkim ( 24 ) i mieleckim ( 25 osób ). Najmniej korzystny natomiast w powiatach: kolbuszowskim ( 56 ), jarosławskim ( 50 ), przemyskim i krośnieńskim ( po 44 ) oraz brzozowskim ( 43 bezrobotnych na 1 ofertę pracy ). 21

22 Analizując zgłoszone oferty pracy wg Polskiej Klasyfikacji Działalności należy podkreślić, że najwięcej ofert zgłosili pracodawcy z sekcji : - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ofert tj. 21,6 % ( w I półroczu 2008 roku oferty tj. 20,1 %), - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ofert pracy tj. 17,8 % ogółu zgłoszonych ofert ( w I półroczu 2008 roku oferty tj. 19,3 % ), - przetwórstwo przemysłowe ofert tj. 10,8 % ( w I półroczu 2008 roku ofert tj. 17,3 % ), - opieka zdrowotna i pomoc społeczna ofert tj. 6,6 % ( w I półroczu 2008 roku ofert tj. 5,6 % ), - budownictwo ofert tj. 6,6 % ( w I półroczu 2008 roku ofert tj. 8,3 %), - edukacja ofert tj. 5,9 % (w I półroczu 2008 roku ofert tj. 4,1 % ). Oferty pracy kierowane były najczęściej do bezrobotnych z następujących grup zawodów i specjalności: - pracownicy przy pracach prostych ofert tj. 25 % ogółu zgłoszonych ofert ( w I półroczu 2008 roku ofert tj. 23,2 % ), - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy tj. 18,4 % ( w I półroczu 2008 roku tj. 16,9 % ), - pracownicy biurowi tj. 17 % ( w I półroczu 2008 roku tj. 14,5 % ), - technicy i inny średni personel tj. 16 % ( w I półroczu 2008 roku tj. 14,4 % ), - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy tj. 10,8 % ( w I półroczu 2008 roku tj. 16,1 % ). Z analizy zgłoszonych do urzędów pracy ofert wynika, iż w I półroczu br. tradycyjnie już oferowano więcej możliwości podjęcia zatrudnienia pracownikom przy pracach prostych oraz związanych z różnorodnymi usługami, a także sprzedawcom. W porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku więcej ofert pracy skierowanych było do pracowników biurowych oraz techników i innego średniego personelu. 22

23 grupy zawodów Oferty pracy według grup zawodów kody zaw. oferty pracy zgłoszone w : I półr r. I półr r. wzrost lub spadek w stos. do I półr r. Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy Parlamentarzyści, politycy, wyżsi urzędnicy, zawodowi Działacze Kierownicy dużych i średnich organizacji Kierownicy małych przedsiębiorstw Specjaliści Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia Specjaliści szkolnictwa Pozostali specjaliści Technicy i inny średni personel Średni personel techniczny Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy Pracownicy pozostałych specjalności Pracownicy biurowi Pracownicy obsługi biurowej Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Pracownicy usług osobistych i ochrony Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Rolnicy Ogrodnicy Leśnicy i rybacy Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Górnicy i robotnicy budowlani Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Operatorzy i monterzy maszyn Kierowcy i operatorzy pojazdów Pracownicy przy pracach prostych Pracownicy przy pracach prostych W handlu i usługach Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Siły zbrojne Siły zbrojne Bez zawodu Razem * Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 zał. 3. Na podstawie sprawozdań MPiPS-01 w I półroczu 2009 r. zgłoszono ofert pracy. Liczba ofert pracy podana w powyższym zestawieniu została pomniejszona o oferty z realizacji których pracodawcy zrezygnowali.. 23

24 5. Wydatki z Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia W I półroczu 2009 roku środki z Funduszu Pracy na aktywne formy promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu przekazywane były bezpośrednio samorządom powiatowym według określonego algorytmu. Łączna kwota wydatków poniesionych w tym okresie na aktywne formy promocji zatrudnienia wyniosła w województwie 98,7 mln. zł. ( w I półroczu 2008 r. 69,8 mln. zł.). Z tej kwoty: - 49,0 mln. zł. ( tj. 49,6 % ogółu wydatków na aktywne formy ) przeznaczono na stypendia za okres stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy i za okres nauki, - 26,6 mln. zł. (tj. 27 % ) środki na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej, - 7,5 mln. zł. ( tj. 7,6 % ) na prace interwencyjne, - 6,8 mln. zł. ( tj. 6,9 % ) na szkolenia, - 3,6 mln. zł. ( tj. 3,6 % ) na roboty publiczne, - 2,2 mln. zł. ( tj. 2,2 % ) dla pracodawców na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, oraz - 3,0 mln. zł. ( tj. 3 % ) na pozostałe aktywne formy. 6. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników W okresie I półrocza 2009 roku pracodawcy zaplanowali dokonanie zwolnień i wręczenie wypowiedzeń umów o pracę z wcześniejszych zgłoszeń grupie pracowników w liczbie osób z 6 zakładów sektora publicznego oraz 31 zakładów sektora prywatnego. ( w I półroczu 2008 r. łącznie 737 pracowników z 10 zakładów z sektora prywatnego i z 1 zakładu sektora publicznego). Na koniec czerwca 2009 r. na dalsze wypowiedzenia oczekiwało jeszcze pracowników w tym 357 z 3 zakładów sektora publicznego i z 12 zakładów sektora prywatnego ( w czerwcu 2008 r. 763 pracowników w tym 2 z jednego zakładu sektora publicznego i 761 z 7 zakładów sektora prywatnego ). W I półroczu br. zgłoszenia zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników zanotowano w powiatach: brzozowskim, dębickim, jasielskim, lubaczowskim, 24

25 mieleckim, przemyskim, sanockim, stalowowolskim, strzyżowskim, tarnobrzeskim oraz w Krośnie, Przemyślu i Rzeszowie. Na koniec I półrocza br. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy stanowiły 3,5 % ogółu zarejestrowanych w województwie bezrobotnych. ( w I półroczu 2008 roku 2,7 % ). Podsumowanie W województwie podkarpackim w I półroczu 2009 roku ( w porównaniu do stanu z końca 2008 roku ) zanotowano wzrost liczby bezrobotnych o osób oraz stopy bezrobocia o 1 pkt. procentowy. Natomiast w porównaniu do stanu z I półrocza 2008 roku liczba bezrobotnych wzrosła o osoby, a stopa bezrobocia o 1,3 pkt. procentowego. Tendencje występujące w strukturze bezrobotnych w I półroczu br.: - w porównaniu do 2008 roku zmniejszył się % udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych ( 51,7 %) - ( w czerwcu 2008 r. 58,7 %, a na koniec 2008 roku 55,5 % ) - nie wpłynęło to jednak znacząco na korzystniejszą sytuację kobiet na rynku pracy, - na wysokim poziomie utrzymuje się udział osób młodych w strukturze bezrobotnych, 30,7 % to osoby w wieku od 25 do 34 lat, a 22,7 % w wieku od 18 do 24 lat ( w czerwcu 2008 r. analogicznie : 30,4 % i 21,1 % ), - nadal utrzymuje się wysoki odsetek bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia: zasadnicze zawodowe ( 31,9 % ), a gimnazjalne i poniżej ( 24,4 % ogółu zarejestrowanych ), w czerwcu 2008 r. analogicznie: 31,7 % i 26 %, - znaczna grupa bezrobotnych posiada krótki staż pracy: 27,1 % z nich w ogóle dotychczas nie pracowało, 14,6 % posiadało staż pracy do 1 roku, a 20,9 % staż pracy 1 5 lat ( w czerwcu 2008 r. analogicznie : 28,5 %, 14,6 % i 19,4 % ) - utrudnia to podjęcie zatrudnienia gdyż pracodawcy preferują doświadczenie zawodowe, - ponad 1/3 zarejestrowanych to osoby pozostające przez długi okres w rejestrach urzędów pracy : 34,5 % pozostawało w rejestrach powyżej 12 m-cy z tego 21,9 % powyżej 24 m-ce ( w czerwcu 2008 r. analogicznie: 48,8 % oraz 35,3 % ). Sytuacja osób długotrwale bezrobotnych jest szczególnie niekorzystna na rynku pracy, gdyż 25

26 z biegiem czasu motywacja do podjęcia zatrudnienia oraz umiejętności poszukiwania pracy są coraz mniejsze. Charakterystyczne cechy rynku pracy województwa podkarpackiego w I półroczu 2009 roku: - napływ bezrobotnych ( ) był wyższy od odpływu ( ) z ewidencji urzędów pracy. Wyłączenia z tytułu podjęcia pracy stanowiły 38,5 %, a pracy subsydiowanej z Funduszu Pracy 20,3 % ogółu podjęć pracy, ( w I półroczu 2008 r. analogicznie: , , 42,2 % i 17,7 % ), - wysokie bezrobocie wśród mieszkańców wsi utrzymujące się od dłuższego czasu na podobnym poziomie ( 61,6 % ), w analogicznym okresie 2008 roku 62,7 %, - rosnący udział wśród bezrobotnych osób uprawnionych do pobierania zasiłku tj. 18,8 % na koniec czerwca 2009 r. (na koniec czerwca 2008 roku 11,7 %), nie zmienia to jednak sytuacji, że nadal znaczna grupa bezrobotnych korzysta ze środków pomocy społecznej, - zróżnicowana terytorialnie oraz zbyt mała jeszcze w stosunku do istniejących potrzeb liczba zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy ofert pracy w ogóle, a szczególnie pracy niesubsydiowanej. Zwiększający się udział ofert pracy subsydiowanej ( 65,4 % w ogólnej liczbie zgłoszonych ofert w I półroczu br. i 55,5 % w I półroczu ubr. ) świadczy, że pracodawcy w celu obniżenia kosztów zatrudnienia korzystają chętnie ze środków Funduszu Pracy i innych, - utrzymujący się duży napływ do ewidencji osób uprzednio bezrobotnych ( tj. rejestrujących się po raz kolejny - 77,2 %, a w I półroczu ubr. 78 % ). Rynek pracy oferuje głównie krótkotrwałe formy zatrudnienia, - duże zainteresowanie bezrobotnych bezzwrotnymi dotacjami głównie na uruchamianie własnej działalności gospodarczej oraz pracodawców na bezkosztowe wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy. W okresie 6 m-cy 2009 roku działalność tę podjęło bezrobotnych, a dotacje otrzymało 634 pracodawców ( w I półroczu 2008 r. analogicznie bezrobotnych oraz pracodawców ), - duży wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczby osób zwalnianych przez zakłady pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ( w I półroczu 2008 r. zwolniono 737 pracowników, a obecnie ). 26

27 Zjawiska te w znacznym stopniu kształtowały sytuację na rynku pracy w naszym województwie. Skuteczność promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu jest jednak bezpośrednio związana z procesami gospodarczego rozwoju województwa oraz aktywnością partnerów rynku pracy. Stąd też ważnym jest kontynuowanie dotychczasowych oraz podejmowanie nowych działań w tym zakresie przez wszystkich partnerów działających na rynku pracy. W ramach działań realizowanych przez samorząd województwa nadal pozyskiwane są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w latach , dla którego Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni w naszym województwie rolę Instytucji Pośredniczącej. W ramach PO KL realizowany jest komponent regionalny. W I półroczu br. wdrażano Priorytety VI, VII, VIII i IX mające na celu : wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku, poprawę zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, a także podejmowanie inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, przewidywania zmiany gospodarczej, zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych i udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu na r. 1. ilość złożonych wniosków o dofinansowanie wartość złożonych wniosków o dofinansowanie (wartość ogółem) ,29 zł 3. ilość zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie wartość zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie (wartość ogółem) ,42 zł 5. ilość podpisanych umów wartość podpisanych umów ogółem w tym UE ,57 zł ,25 zł 6. wartość dokonanych płatności (wartość ogółem) ,02 zł 7. % dokonanych płatności w ramach alokacji na lata ,71 % Wartość alokacji przeliczona wg kursu InforEuro z lipca 2009 r.; 1 EUR=4,

28 ANEKS STATYSTYCZNY Tablica 1. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA STAN W KOŃCU OKRESU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.XII VI.2009 Wzrost/spadek W % w I półr =100 OGÓŁEM ,1% z tego: osoby poprzednio pracujące ,5% w tym: zwolnione z przyczyn ,0% dotyczących zakładu pracy osoby dotychczas nie pracujące ,9% Kobiety ,6% z tego: osoby poprzednio pracujące ,9% w tym: zwolnione z przyczyn ,5% dotyczących zakładu pracy osoby dotychczas nie pracujące ,9% Mężczyźni ,4% z tego: osoby poprzednio pracujące ,0% w tym: zwolnione z przyczyn ,0% dotyczących zakładu pracy osoby dotychczas nie pracujące ,6%

29 TABLICA 2. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI ORAZ STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG POWIATÓW Stan w końcu okresu POWIATY Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia w % wzrost/ wzrost/ 31.XII VI.2009 spadek 31.XII VI spadek Województwo ,1 14,1 1,0 Bieszczadzki ,4 20,2-1,2 Brzozowski ,6 23,4-0,2 Dębicki ,3 11,7 1,4 Jarosławski ,1 16,5 1,4 Jasielski ,2 16,7 0,5 Kolbuszowski ,1 15,6 0,5 Krośnieński ,8 16,6 2,8 Leski ,4 21,4-1,0 Leżajski ,8 17,3 2,5 Lubaczowski ,0 17,1-0,9 Łańcucki ,5 14,5 1,0 Mielecki ,8 12,3 1,5 Niżański ,4 21,1 1,7 Przemyski ,9 18,2 0,3 Przeworski ,7 15,8 2,1 Ropczycko-Sędzisz ,7 15,9 1,2 Rzeszowski ,4 11,7 0,3 Sanocki ,9 13,0 2,1 Stalowowolski ,0 12,7 2,7 Strzyżowski ,1 18,6-1,5 Tarnobrzeski ,6 14,6 1,0 Krosno m ,2 6,2 1,0 Przemyśl m ,7 17,6 0,9 Rzeszów m ,0 6,7 0,7 Tarnobrzeg m ,1 13,8 0,7

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec grudnia 2008 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 r. ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 r. RZESZÓW, SIERPIEŃ 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy 35-061 Rzeszów, ul. Króla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu września 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu lutego 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu stycznia 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu grudnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9%

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9% Tablica 1. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA STAN W KOŃCU OKRESU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.XII.2010 31.XII.2011 Wzrost/spadek w % w 2011 r. 31.12.2010=100 OGÓŁEM 142 263 146 208 3 945 102,8% z tego: osoby poprzednio

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 Opracowania sygnalne URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 ` tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; faks: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl; e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU RZESZÓW, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO....

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU 2013 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU 2013 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31 października w województwie podkarpackim zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Rzeszów, marzec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 28. II. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w RZESZOWIE WYDZIAŁ INFORMACJI STATYSTYCZNEJ I ANALIZ. ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2009 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w RZESZOWIE WYDZIAŁ INFORMACJI STATYSTYCZNEJ I ANALIZ. ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w RZESZOWIE WYDZIAŁ INFORMACJI STATYSTYCZNEJ I ANALIZ ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2009 roku RZESZÓW - luty 2010 Spis treści WSTĘP... 3 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO za styczeń 2017 r.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO za styczeń 2017 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Regionalne Obserwatorium Terytorialne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POWIATÓW

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lutego 2005 roku i w okresie 2 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 28.02.2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2014 r., lipiec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 30. VI. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2006 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2006r. wyniosła 121.149 osób,

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2006 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2006r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r.

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. RZESZÓW, 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Informacji Statystycznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2010 ROK

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2010 ROK Załącznik do Uchwały Nr 276/5435/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 maja 2010 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2010 ROK Rzeszów

Bardziej szczegółowo