Wyniki ankiety sondażowej (opracowanie będzie częścią składową dokumentu pn. Raport z konsultacji społecznych )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki ankiety sondażowej (opracowanie będzie częścią składową dokumentu pn. Raport z konsultacji społecznych )"

Transkrypt

1 Wyniki ankiety sondażowej (opracowanie będzie częścią składową dokumentu pn. Raport z konsultacji społecznych ) Opracowanie powstało w wyniku prac nad dokumentem Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku Redakcja dokumentu: Referat Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy Urząd Gminy w Miedzianej Górze Miedziana Góra, 30 września 2014r. 1

2 Spis treści I. Ankieta sondażowa... 3 I.1. Opracowanie zbiorczych wyników ankiet sondażowych... 3 I.1. Wzór ankiety sondażowej

3 I. Ankieta sondażowa Podstawowym celem ankiety opracowanej dla mieszkańców Gminy Miedzianej Góry było poznanie opinii odnośnie stopnia aktualnego rozwoju gminy oraz kierunków jej rozwoju. Ogólnie ankieta zawierała pytania dotyczące kilku zagadnień tematycznych: opinie mieszkańców nt. stopnia rozwoju gminy, aktualne i najbardziej odczuwalne przez mieszkańców problemy wpływające na warunki życia, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju gminy, wizja rozwoju gminy, czyli oczekiwanego stanu, wykaz głównych działań jakie należy podjąć, aby osiągnąć zamierzone cele. Ankiety były dystrybuowane wśród mieszkańców gminy przez radnych gminy, przez sołtysów oraz były dostępne w Urzędzie Gminy oraz wszystkich jednostkach podległych. Ponadto ankieta była dostępna na stronie internetowej UG oraz była dystrybuowana elektronicznie. Łącznie rozdystrybuowano 748 ankiet w wersji papierowej oraz 151 w wersji elektronicznej. Kwestionariusz ankiety wypełniło 64 respondentów (udział w badaniu był anonimowy oraz dobrowolny). Badania przeprowadzono od 30 czerwca 2014r. do 31 sierpnia 2014r. Wypełnione ankiety można było składać osobiście w UG w specjalnie do tego przeznaczonej urnie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem sołtysa. I.1. Opracowanie zbiorczych wyników ankiet sondażowych Rysunek 1. Poziom życia w Gminie Miedziana Góra 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 7,94% 42,86% 39,68% 6,35% 1,59% 1,59% 3

4 Rysunek 2. Poprawa poziomu życia w Gminie Miedziana Góra na przestrzeni ostatnich 8-9 lat ,40% 52,38% 20,63% 1,59% Rysunek 3. Aspekty, w których poziom życia uległ największej poprawie 16,00% 14,33% 14,33% 14,00% 12,97% 12,63% 12,97% 12,00% 1 8,00% 5,80% 6,00% 4,10% 8,19% 5,46% 5,46% 3,75% 4,00% 2,00% 4

5 Rysunek 4. Jakość poprawy życia w konkretnych aspektach (od 1 do 5, gdzie 5 to ocena najwyższa) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uwaga: rysunek 4 należy odczytywać i analizować w aspekcie wyników zawartych w rysunku 3. Rysunek 5. Zainteresowanie zamieszkaniem (wyprowadzką) poza Gminą 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 8,06% 11,29% 43,55% 24,19% 12,90% Rysunek 6. Ocena stanu finansowego Gminy Miedziana Góra ,13% Bardzo bogata 7,81% Raczej bogata 62,50% Średnio zamożna 18,75% Raczej biedna 6,25% Bardzo biedna 1,56% Nie mam zdania 5

6 Rysunek 7. Ocena poszczególnych aspektów życia w Gminie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Nie mam zdania Bardzo dobrze Raczej dobrze Przeciętnie Raczej źle Zdecydowanie źle 10% 0% Dostępność i jakość edukacji przedszkolnej, 2 Dostępność i jakość edukacji szkolnej (podstawowej i gimnazjalnej), 3 Dostępność i jakość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, 4 Dostępność do rekreacji i aktywnego wypoczynku (m.in. obiekty sportowe, boiska, place zabaw), 5 Dostępność i atrakcyjność oferty kulturalnej, 6 Bezpieczeństwo publiczne, 7 Dostępność komunikacyjna, 8 Dostępność (liczba) obiektów handlowych i usługowych, 9 Opieka zdrowotna (m.in. opieka medyczna, apteki), 10 Oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci (m.in. świetlice), 11 Oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży, 12 Oferta spędzania wolnego czasu dla dorosłych, 13 Możliwość czynnego uczestniczenia w działaniach społecznych (m.in. w organizacjach społecznych), 14 Infrastruktura turystyczna (m.in. baza noclegowa, gastronomiczna), 15 Stan zabytków i obiektów kultury, 16 Możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego na terenie gminy, 17 Możliwość założenia własnej działalności gosp., 18 Atrakcyjność inwestycyjna gminy, 19 Infrastruktura drogowa, 20 Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, 21 Infrastruktura energetyczna: gazowa, 22 System gospodarowania odpadami (segregacja i odbiór śmieci), 23 Dostępność Internetu, 24 Stan środowiska naturalnego, 25 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (m.in. place, miejsca spotkań, chodniki, ławki, czystość i estetyka) Najpoważniejsze problemy wpływające na warunki życia w Gminie Miedziana Góra: (po myślniku ilość wskazań) brak kanalizacji we wszystkich sołectwach gminy 15, brak miejsc pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego 12, zły stan dróg, w tym brak oświetlenia i dróg asfaltowych 12, dostęp do Internetu 10, brak chodników 10, brak skomunikowania terenu gminy z Miastem Kielce 8, brak miejsc spotkań/wypoczynku/rozrywki dla osób dorosłych 7, niski poziom poczucia bezpieczeństwa, w tym brak komisariatu policji 6, słaba opieka zdrowotna, w tym brak lekarzy specjalistów 5, brak oferty kulturalnej, w tym ośrodka kultury 5, 6

7 brak infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych 5, brak oferty/infrastruktury spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 5, brak ofert/miejsc spędzania wolnego czasu 4, brak pełnej gazyfikacji gminy 3, brak wystarczających środków finansowych w budżecie gminy 3, brak dobrego gospodarza, w tym funkcjonowanie UG 2, wolny rozwój gminy 2, brak miejsc w przedszkolu 2, alkoholizm oraz inne patologie 2, coraz niższy poziom kształcenia i obniżanie wymagań, brak zaangażowania nauczycieli w edukację dzieci 2, brak infrastruktury sportowej 2, kumoterstwo i kliki 1, duży ruch na trasie Kielce-Piotrków 1, bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły 1, śluza drogowa (podwójne światła w Kostomłotach) powodująca korki 1, zanieczyszczenie środowiska z kominów gospodarstw 1, zbyt małe ciśnienie wody z sieci wodociągowej 1, zbyt duże środki finansowe przeznaczane na walkę z wykluczeniem społecznym 1, mała aktywność społeczna mieszkańców 1, brak promocji gminy 1, niepełnosprawność 1, słaba infrastruktura społeczna 1, tworzenie z gminy ośrodka przemysłowego, co ujemnie wpływa na warunki życia 1, obiekty sportowe niedostępne dla ogółu 1, uciążliwości spowodowane giełdą samochodową 1. 7

8 Rysunek 8. Stwierdzenia charakteryzujące Gminę Miedziana Góra 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Obecnie W przyszłości 1 Atrakcyjna dla mieszkańców, 2 Atrakcyjna dla turystów, 3 Atrakcyjna dla przedsiębiorców/inwestorów, 4 Atrakcyjna dla młodych ludzi, 5 Atrakcyjna dla rodzin z dziećmi, 6 Bezpieczna, 7 Atrakcyjne miejsce do mieszkania, pracy i wypoczynku, 8 Miejsce aktywnego wypoczynku, 9 Z dostępem do wysokiej jakości usług społecznych (m.in. oświata, kultura i sport, opieka zdrowotna), 10 Z dobrze rozbudowaną infrastrukturą techniczną (m.in. sieć drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna), 11 Przyjazne mieszkańcom gminne instytucje (m.in. Urząd Gminy, GOPS, ZGK), 12 Dobrze zarządzana gmina obywatelska, 13 Tworząca nowe miejsca pracy, 14 Gmina ekologiczna dbająca o środowisko naturalne i estetykę otoczenia, 15 Bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy Rysunek 9. Najpilniejsze przedsięwzięcia do realizacji w perspektywie najbliższych kilku lat 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej (w tym chodniki), 2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej, 3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej, 4 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gazowej, 5 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 6 Rozbudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej (np. amfiteatr, ośrodek kultury, świetlice), 7 Rewitalizacja i renowacja zabytków, 8 Ochrona środowiska naturalnego, 9 Uporządkowanie przestrzeni publicznej (w tym plany zagospodarowania przestrzennego), 10 Czystość i estetyka otoczenia, 11 Poprawa bezpieczeństwa publicznego, 12 Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej (w tym rozbudowa i modernizacja zakładów opieki zdrowotnej), 13 Rozwój profilaktyki zdrowotnej, 14 Zwiększenie pomocy społecznej dla najuboższych, 15 Promocja gminy, 16 Rozwój i promocja przedsiębiorczości, 17 Rozwój turystyki, 18 Wsparcie organizacji pozarządowych, 19 Działalność instytucji kultury, 20 Edukacja i opieka 8

9 przedszkolna, 21 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży Rysunek 10. Ważność przedsięwzięć wskazanych w rys. 9 na skali od 1 do 5 (5 to ocena najwyższa) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 0% Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej (w tym chodniki), 2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej, 3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej, 4 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gazowej, 5 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportoworekreacyjnej, 6 Rozbudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej (np. amfiteatr, ośrodek kultury, świetlice), 7 Rewitalizacja i renowacja zabytków, 8 Ochrona środowiska naturalnego, 9 Uporządkowanie przestrzeni publicznej (w tym plany zagospodarowania przestrzennego), 10 Czystość i estetyka otoczenia, 11 Poprawa bezpieczeństwa publicznego, 12 Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej (w tym rozbudowa i modernizacja zakładów opieki zdrowotnej), 13 Rozwój profilaktyki zdrowotnej, 14 Zwiększenie pomocy społecznej dla najuboższych, 15 Promocja gminy, 16 Rozwój i promocja przedsiębiorczości, 17 Rozwój turystyki, 18 Wsparcie organizacji pozarządowych, 19 Działalność instytucji kultury, 20 Edukacja i opieka przedszkolna, 21 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży Uwaga: rysunek 10 należy odczytywać i analizować w aspekcie wyników zawartych w rysunku 9. Rysunek 11. Wpływ mieszkańców Gminy na ważne decyzje podejmowane przez władze gminy 4 34,92% 36,51% 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 3,17% 6,35% 19,05% 9

10 Rysunek 12. Funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nie mam zdania Bardzo dobrze Raczej dobrze Przeciętnie Raczej źle Zdecydowanie źle Rysunek 13. Źródła informacji o działaniach władz Gminy oraz o wydarzeniach lokalnych 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% Źródła informacji obecne Źródła informacji preferowane Rysunek 14. Mocne i słabe strony Gminy Miedziana Góra ( liczba wskazań) MOCNE STRONY GMINY atrakcyjne położenie niedaleko miasta wojewódzkiego 25 walory środowiskowe i turystyczne 15 dobre skomunikowanie gminy 5 wykształceni młodzi mieszkańcy 4 infrastruktura sportowo-rekreacyjna 3 SŁABE STRONY GMINY infrastruktura drogowa i komunikacyjna 7 nieudolne zarządzanie gminą 7 brak infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej 6 brak miejsc pracy 5 zróżnicowany poziom rozwoju poszczególnych 10

11 aktywni społecznie mieszkańcy 2 zabytki 2 przyjazna do zamieszkania 1 rozwinięta sieć handlowa 1 dostęp do opieki zdrowotnej 1 posiadanie MPZP 1 sołectw 4 brak promocji gminy 3 powolny rozwój gminy 3 słabo funkcjonująca infrastruktura techniczna 3 problemy komunikacyjne gminy 3 słabo rozwinięta służba zdrowia 2 mała atrakcyjność inwestycyjna gminy 2 brak wsparcia dla aktywnych 2 mała aktywność gospodarcza mieszkańców 2 brak bezpieczeństwa publicznego 1 niewystarczająca pomoc osobom potrzebującym 1 tworzenie z gminy ośrodka przemysłowego 1 brak funduszy na realizację wielu przedsięwzięć 1 opór mieszkańców przed zmianami/inwestycjami 1 estetyka otoczenia 1 Rysunek 15. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Gminy Miedziana Góra ( liczba wskazań) SZANSE ROZWOJOWE GMINY optymalne wykorzystanie funduszy unijnych 14 rozwój gospodarczy gminy i regionu 11 rozbudowa infrastruktury technicznej, sportowej, kulturalnej 8 duża ilość młodych ludzi, w tym z dziećmi 4 wzrost liczby mieszkańców gminy 4 wykorzystanie potencjału rekreacyjnego gminy 4 dostępność komunikacyjna gminy 2 promocja gminy 1 zmiana władz gminy 1 inwestowanie w młodzież 1 ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU GMINY nieudolność władz gminy oraz UG 7 brak miejsc pracy i rozwoju dla młodych ludzi 6 słaba kondycja finansowa gminy 6 brak nowych inwestycji w gminie 4 wzrost atrakcyjności pobliskich gmin - 3 nakładanie zadań na samorządy bez zabezpieczenia środków finansowych 3 zmniejszenie bezpieczeństwa publicznego 3 starzenie się społeczeństwa 2 spadek tempa rozwoju poszczególnych sołectw 2 ubożenie społeczeństwa 2 brak porozumienia między mieszkańcami gminy 2 wyprowadzka młodych i wykształconych ludzi do miasta 1 brak specjalistów w przychodni zdrowia 1 wzrost zanieczyszczenia środowiska 1 zmniejszenie poziomu edukacji dzieci i młodzieży 1 11

12 Metryczka: Rysunek 16. Płeć oraz wiek ankietowanych ,38% 40,63% ,94% Kobiety Mężczyźni ,94% lata lata 17,19% lata 7,81% 3,13% lata 65 lat i więcej Rysunek 17. Wykształcenie oraz zajęcie/zatrudnienie ankietowanych ,81% 26,56% 65,63% ,50% 4,69% 75,00% 3,13% 4,69% Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Rysunek 18. Związek z terenem gminy oraz czas zamieszkiwania w gminie ankietowanych ,00% Miejsce zamieszkania 19,74% Miejsce pracy 5,26% Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ,74 11,29 % % 9,68% 61,29 % 12

13 Rysunek 19. Miejsce zamieszkania (miejscowość) ankietowanych 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 32,26% 11,29% 11,29% 11,29% 16,13% 4,84% 4,84% 4,84% 1,61% 1,61% 13

14 I.1. Wzór ankiety sondażowej Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku Na najbliższe kilka lat będzie to najważniejszy dokument planistyczny Gminy, który będzie nie tylko wyznaczał kierunki rozwoju oraz cele jakie chcemy osiągnąć, ale będzie również wyrazem aspiracji jakie mamy jako wspólnota samorządowa. Dokument ten pozwoli na identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju Gminy. W związku z powyższym zachęcam każdego z Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Poświęcony przez Państwa czas przyczyni się do zaplanowania rozwoju Gminy w zgodzie z Państwa sugestiami i oczekiwaniami. Licząc na współpracę, zapewniam jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Wypełnione ankiety proszę składać w terminie do 31 sierpnia 2014r. Wójt Gminy Miedziana Góra Maciej Lubecki Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Proszę zaznaczyć X w wybranych polach. 1. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan poziom życia w Gminie Miedziana Góra? bardzo dobrze raczej dobrze przeciętnie raczej źle zdecydowanie źle nie mam zdania 2. Czy według Pani/Pana poziom życia w Gminie Miedziana Góra poprawił się na przestrzeni ostatnich 8-9 lat? zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie mam zdania 3. W jakich aspektach poziom życia w Gminie Miedziana Góra poprawił się najbardziej? wybierz 5 aspektów i uszereguj je na skali od 5 do 1, gdzie 5 to ocena najwyższa, a 1 najniższa... dostęp do infrastruktury i usług oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja)... dostęp do infrastruktury i usług społecznych (pomoc społeczna, opieka zdrowotna)... dostęp do infrastruktury i usług kulturalnych... dostęp do infrastruktury i usług sportowych oraz rekreacyjnych... dostęp do infrastruktury technicznej (m.in. drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej)... dostęp do infrastruktury mieszkaniowej... dostęp do infrastruktury handlowej i usługowej... bezpieczeństwo publiczne... możliwość zatrudnienia na terenie gminy... stan środowiska naturalnego... ład przestrzenny i estetyka otoczenia... inne (jakie?). 4. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan wyprowadzić się z Gminy Miedziana Góra i zamieszkać poza jej granicami, np. w sąsiedniej gminie lub mieście? zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie 5. Jaka jest Pani/Pana zdaniem sytuacja finansowa Gminy Miedziana Góra? Gmina jest: nie mam zdania 14

15 bardzo bogata raczej bogata średnio zamożna raczej biedna bardzo biedna nie mam zdania 6. Jak Pani/Pan ocenia warunki życia w Gminie Miedziana Góra w poszczególnych aspektach? 5 bardzo dobrze; 4- raczej dobrze; 3 przeciętnie; 2 raczej źle; 1 zdecydowanie źle dostępność i jakość edukacji przedszkolnej dostępność i jakość edukacji szkolnej (podstawowej i gimnazjalnej) dostępność i jakość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży dostępność do rekreacji i aktywnego wypoczynku (m.in. obiekty sportowe, boiska, place zabaw) dostępność i atrakcyjność oferty kulturalnej bezpieczeństwo publiczne dostępność komunikacyjna dostępność (liczba) obiektów handlowych i usługowych opieka zdrowotna (m.in. opieka medyczna, apteki) oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci (m.in. świetlice) oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży oferta spędzania wolnego czasu dla dorosłych możliwość czynnego uczestniczenia w działaniach społecznych (m.in. w organizacjach społecznych) infrastruktura turystyczna (m.in. baza noclegowa, gastronomiczna) stan zabytków i obiektów kultury możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego na terenie gminy możliwość założenia własnej działalności gosp. atrakcyjność inwestycyjna gminy infrastruktura drogowa infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna infrastruktura energetyczna: gazowa system gospodarowania odpadami (segregacja i odbiór śmieci) dostępność Internetu stan środowiska naturalnego zagospodarowanie przestrzeni publicznej (m.in. place, miejsca spotkań, chodniki, ławki, czystość i estetyka) inne (jakie?).... Uwagi: 15

16 7. Co w Pani/Pana opinii jest najpoważniejszym problemem wpływającym na warunki życia w Gminie Miedziana Góra? podaj 3 najpoważniejsze Które z poniższych stwierdzeń charakteryzują Gminę Miedziana Góra obecnie, a które z nich powinny charakteryzować Gminę w przyszłości? wybierz maksymalnie 3 stwierdzenia obecnie i 3 w przyszłości atrakcyjna dla mieszkańców obecnie w przyszłości atrakcyjna dla turystów obecnie w przyszłości atrakcyjna dla przedsiębiorców/inwestorów obecnie w przyszłości atrakcyjna dla młodych ludzi obecnie w przyszłości atrakcyjna dla rodzin z dziećmi obecnie w przyszłości bezpieczna obecnie w przyszłości atrakcyjne miejsce do mieszkania, pracy i wypoczynku obecnie w przyszłości miejsce aktywnego wypoczynku obecnie w przyszłości z dostępem do wysokiej jakości usług społecznych (m.in. oświata, kultura i sport, opieka zdrowotna) obecnie w przyszłości z dobrze rozbudowaną infrastrukturą techniczną (m.in. sieć drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna) obecnie w przyszłości przyjazne mieszkańcom gminne instytucje (m.in. Urząd Gminy, GOPS, ZGK) obecnie w przyszłości dobrze zarządzana gmina obywatelska obecnie w przyszłości tworząca nowe miejsca pracy obecnie w przyszłości gmina ekologiczna dbająca o środowisko naturalne i estetykę otoczenia obecnie w przyszłości bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy obecnie w przyszłości inne (jakie?).. obecnie w przyszłości Uwagi: 9. Jakie są według Pani/Pana najpilniejsze przedsięwzięcia/dziedziny do zrealizowania lub wspierania na ternie Gminy Miedziana Góra w perspektywie najbliższych kilku lat? wybierz 5 aspektów i uszereguj je na skali od 5 do 1, gdzie 5 to ocena najwyższa, a 1 najniższa... rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej (w tym chodniki)... rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej... rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej... rozbudowa i modernizacja infrastruktury gazowej... rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 16

17 ... rozbudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej (np. amfiteatr, ośrodek kultury, świetlice)... rewitalizacja i renowacja zabytków... ochrona środowiska naturalnego... uporządkowanie przestrzeni publicznej (w tym plany zagospodarowania przestrzennego)... czystość i estetyka otoczenia... poprawa bezpieczeństwa publicznego... poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej (w tym rozbudowa i modernizacja zakładów opieki zdrowotnej)... rozwój profilaktyki zdrowotnej... zwiększenie pomocy społecznej dla najuboższych... promocja gminy... rozwój i promocja przedsiębiorczości... rozwój turystyki... wsparcie organizacji pozarządowych... działalność instytucji kultury... edukacja i opieka przedszkolna... zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży... inne (jakie?). 10. Jak Pani/Pan ocenia realny wpływ mieszkańców Gminy Miedziana Góra na ważne decyzje podejmowane przez władze samorządowe, czyli Wójta oraz Radę Gminy? bardzo duży raczej duży umiarkowany raczej mały zdecydowanie mały nie mam zdania 11. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze oraz podległych jednostek organizacyjnych (m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminna Biblioteka Publiczna) w następujących dziedzinach? 5 bardzo dobrze; 4- raczej dobrze; 3 przeciętnie; 2 raczej źle; 1 zdecydowanie źle kompetencje pracowników (poziom wiedzy) szybkość obsługi (czas załatwiania spraw) kultura osobista i zachowanie pracowników łatwość w dotarciu do właściwego pracownika estetyka oraz wyposażenie urzędu/jednostek przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych Uwagi: 17

18 12. Z jakich źródeł czerpie Pani/Pan informacje o działaniach władz Gminy Miedziana Góra i wydarzeniach lokalnych? (można wskazać kilka odpowiedzi) spotkania wójta, radnych i przedstawicieli urzędu z mieszkańcami gazeta lokalna tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy tablica ogłoszeń poza Urzędem Gminy gminna strona internetowa gminny Biuletyn Informacji Publicznych z plakatów i ulotek inne sposoby (jakie?). 13. Z jakich źródeł chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje o działaniach władz Gminy Miedziana Góra i wydarzeniach lokalnych? (można wskazać kilka odpowiedzi) spotkania przedstawicieli urzędu, wójta i radnych z mieszkańcami gazeta lokalna tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy tablica ogłoszeń poza Urzędem Gminy gminna strona internetowa gminny Biuletyn Informacji Publicznych z plakatów i ulotek inne sposoby (jakie?). 14. Co w Pani/Pana opinii jest MOCNĄ STRONĄ (atut, przewaga, potencjał) Gminy Miedziana Góra, której wykorzystanie pozwoli na jej dynamiczny rozwój? 15. Co w Pani/Pana opinii jest SŁABĄ STRONĄ (bariera, wada, problem) Gminy Miedziana Góra, która może spowolnić jej rozwój? 16. Co w Pani/Pana opinii jest SZANSĄ (okazja) Gminy Miedziana Góra, której wykorzystanie pozwoli na jej dynamiczny rozwój? 18

19 17. Co w Pani/Pana opinii jest ZAGROŻENIEM (trudności, niebezpieczeństwa) Gminy Miedziana Góra, które może spowolnić lub utrudnić jej rozwój? Metryczka: Płeć: kobieta mężczyzna Wiek: do 17 lat lata lata lata lata 65 lat i więcej Wykształcenie: podstawowe gimnazjalne Zajęcie/zatrudnienie: uczeń/student przedsiębiorca zasadnicze zawodowe średnie osoba pracująca osoba bezrobotna wyższe emeryt/rencista inne (jakie?).. Związek z terenem Gminy Miedziana Góra: miejsce zamieszkania miejsce pracy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Miejsce zamieszkania miejscowość: nie dotyczy Bobrza Ciosowa Ćmińsk Porzecze Czas zamieszkiwania w Gminie Miedziana Góra: nie dotyczy do 5 lat Kostomłoty Drugie Kostomłoty Pierwsze Miedziana Góra miejsce rekreacji, wypoczynku inne (jakie?) lat 11 lat i więcej Przyjmo Tumlin-Podgród Tumlin-Wykień Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety! Wypełnione ankiety prosimy składać w terminie do 31 sierpnia 2014r. w jeden z następujących sposobów: osobiście w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze (urna na parterze), pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, Miedziana Góra, pocztą elektroniczną (ankieta jest dostępna na stronie na adres za pośrednictwem sołtysa. 19

20 20

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny.

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Szanowni Państwo! Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Opracowany w latach poprzednich przez

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2015-2020

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2015-2020 ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2015-2020 Szanowni Państwo! W związku z pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych (wyniki ankiety sondażowej oraz spotkań warsztatowych)

Raport z konsultacji społecznych (wyniki ankiety sondażowej oraz spotkań warsztatowych) (wyniki ankiety sondażowej oraz spotkań warsztatowych) Opracowanie powstało w wyniku prac nad dokumentem Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025. Redakcja dokumentu: Referat Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie:

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie: Szanowni Państwo, W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Gminy Łącko na lata 2018-2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3 podstawowe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata 2015-2025 I. Infrastruktura i gospodarka 1. Jak ocenia Pani / Pan dostępność i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 ANKIETA Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 A N K I E T A Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA

KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA 2018-2025 Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą miały wpływ na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, zwracamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Bardzo źle. Bardzo dobrze. Słabo Średnio Dobrze. Pytanie. Uwagi

Bardzo źle. Bardzo dobrze. Słabo Średnio Dobrze. Pytanie. Uwagi ANKIETA do Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy w Mietkowie rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mietków. Bardzo istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Szanowni Państwo, w ramach prac nad Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Bardziej szczegółowo

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa:

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa: Ankieta dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwao społecznych mieszkaoców gminy Chmielno Szanowni mieszkaocy Gminy Chmielno! W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KRZESZÓW

ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KRZESZÓW ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO Szanowni Państwo, GMINY KRZESZÓW Urząd Gminy Krzeszów przystąpił do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PLANU REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA 2017-2025 Szanowni Państwo! Gmina Braniewo przystąpiła do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji. Celem badania jest poznanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta konsultacyjna

Ankieta konsultacyjna Szanowni Mieszkańcy! Ankieta konsultacyjna Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrów Lubelski na lata 2015-2025. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze

Bardziej szczegółowo

2. Wiek Poniżej 20 lat lat lat lat Powyżej 65 lat 3. Wykształcenie Uczeń/student Podstawowe Zawodowe

2. Wiek Poniżej 20 lat lat lat lat Powyżej 65 lat 3. Wykształcenie Uczeń/student Podstawowe Zawodowe Ankieta na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Samborzec na lata 2015-2020+ oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Samborzec na lata 2015-2020+ Szanowni Mieszkańcy Gminy Samborzec!

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA"

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym. do rewitalizacji

Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym. do rewitalizacji Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym do rewitalizacji Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest pogłębienie diagnozy obszaru

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata 2015-2020 Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Solina.

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Solina. Szanowni Państwo, trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Solina. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata. ważne są dla nas Państwa opinie o Gminie. Chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŻMIGRÓD NA LATA

ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŻMIGRÓD NA LATA ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŻMIGRÓD NA LATA 2019 2024 Szanowni Mieszkańcy Gminy Żmigród! W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Miejsce zamieszkania...

Miejsce zamieszkania... Szanowni Państwo W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Subkowy na lata 2015 2020 z prognozą do roku 2025, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości usług publicznych w Gminie..

Badanie jakości usług publicznych w Gminie.. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin tel. 508-194-663 e-mail: domeuropy@lubelskie.pl, www.domeuropy.lubelskie.pl Badanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE Celem badania jest poznanie problemów na obszarze gminy Zapolice występujących w sferze gospodarczej, społecznej,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Działdowo na lata 2016-2026

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Działdowo na lata 2016-2026 Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Działdowo na lata 2016-2026 Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

3. ( X )Według Pani/Pana znalezienie nowej pracy na terenie gminy jest : bardzo trudne. bardzo łatwe trudne. nie mam zdania łatwe

3. ( X )Według Pani/Pana znalezienie nowej pracy na terenie gminy jest : bardzo trudne. bardzo łatwe trudne. nie mam zdania łatwe Gmina Rachanie ankieta anonimowa Szanowni Państwo! Celem badania jest poznanie problemów społecznych mieszkańców Gminy Rachanie w celu zaktualizowania GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. badania. Urząd Gminy Ciężkowice

Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. badania. Urząd Gminy Ciężkowice Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. Podsumowanie badania Urząd Gminy Ciężkowice -2014 - Informacje o badaniu badanie przeprowadzono wśród mieszkańców gminy Ciężkowice; ankieta zawiera 12 pytań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. Na podstawie 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/187/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2013

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne ANKIETA do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców wybranych gmin z województwa warmińsko-mazurskiego. Ankieta jest anonimowa, a udział w badaniu

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna! Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców

Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025 Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców Zakres badania Badanie zostało zrealizowane za pośrednictwem Internetu w dniach od 14 listopada 2018

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Ankieta przeznaczona jest dla:

Szanowni Państwo, Ankieta przeznaczona jest dla: Szanowni Państwo, w związku z prowadzeniem prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015-2021, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma na celu zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne dla potrzeb realizacji Projektu Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny(MOF) nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju

ANKIETA. Konsultacje społeczne dla potrzeb realizacji Projektu Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny(MOF) nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju Strona1 ANKIETA Konsultacje społeczne dla potrzeb realizacji Projektu Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny(MOF) nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Zarszyn? (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź) 2. Jak ocenia Pani/Pan działanie

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr Raport z konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od czerwca 06 r. do 9 lipca 06 r. na terenie Gminy Pakość. W okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE

ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE ANKIETA (ANONIMOWA) DO MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki Osiągnęliśmy już półmetek realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Piszczac,

Szanowni Mieszkańcy Gminy Piszczac, Szanowni Mieszkańcy Gminy Piszczac, W celu poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy, Urząd Gminy przystąpił do opracowania LokalnegoProgramu Rewitalizacji dla Gminy Piszczac. Program obejmie działania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiet dotyczących Programu Rozwoju dla Gminy Kaźmierz na lata Kaźmierz, sierpień 2014 Agnieszka Buluk

Podsumowanie ankiet dotyczących Programu Rozwoju dla Gminy Kaźmierz na lata Kaźmierz, sierpień 2014 Agnieszka Buluk Podsumowanie ankiet dotyczących Programu Rozwoju dla Gminy Kaźmierz na lata 2014-2020 Kaźmierz, sierpień 2014 Agnieszka Buluk 1 Spis treści 1. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów 2. Atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM TAK NIE NIE MAM ZDANIA ANKIETA

I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM TAK NIE NIE MAM ZDANIA ANKIETA ANKIETA I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM OŻYWIENIA SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO I PRZESTRZENNO- ŚRODOWISKOWEGO W POSTACI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŁODYGOWICE? TAK

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na Luty 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA OPINIĘ MIESZKAŃCÓW NA TEMAT PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA KOWARY

ANKIETA BADAJĄCA OPINIĘ MIESZKAŃCÓW NA TEMAT PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA KOWARY ANKIETA BADAJĄCA OPINIĘ MIESZKAŃCÓW NA TEMAT PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA KOWARY Szanowni Państwo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROGOŹNO Szanowni Państwo!

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROGOŹNO Szanowni Państwo! KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ROGOŹNO Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 010, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO

ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO Szanowni Mieszkańcy! Gmina Bardo przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Bardo na lata 2016-2023. Dokument ten jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu.

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu. ANKIETA PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY PIEŃSK NA LATA 2015-2022 Gmina przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pieńsk na lata 2015-2022. Dokument ten odgrywać będzie bardzo

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo,

ANKIETA. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, ANKIETA informuję, iż Gmina Wierzbica przystąpiła do opracowania Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i określenia na tej podstawie obszarów degradacji społecznej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz Szanowni Państwo, Miasto i Gmina Stary Sącz przystąpiła do opracowania Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole

ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole ANKIETA Wersja I - dla osób zamieszkujących Opole Sposób publikacji: strona internetowa miasta 1. Który z kierunków rozwoju Opola uważa Pani/Pan za najbardziej korzystny? akademicki handlu i usług kultury

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Spis treści Wprowadzenie... 2 Wyniki przeprowadzonych badań... 2 Ogólna charakterystyka respondentów... 2 Obszary problemowe... 3 Obszary

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań).

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań). Załącznik nr 1 Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. na terenie Gminy Książki. W okresie realizacji konsultacji

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Mława przystępuje do opracowania Programu Rewitalizacji. Aby program ten był w pełni dostosowany do potrzeb i aspiracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko Badanie opinii mieszkańców 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Bukowsko? (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź) 2. Jak ocenia Pani/Pan działanie

Bardziej szczegółowo

Wynik badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata

Wynik badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata Wynik badania ankietowego dotyczącego problemów i potrzeb związanych z Programem Rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski na lata 2017-2020 Gmina Radzyń Podlaski przystąpiła do opracowania dokumentu: Program

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety

Kwestionariusz ankiety Kwestionariusz ankiety Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Badanie, w którym Pani/Pan uczestniczy posłuży do zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania Gminy,

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć ANKIETA - KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZYGOTOWANIA BIALSKOPODLASKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014-2020 W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych

Bardziej szczegółowo