Raport z konsultacji społecznych (wyniki ankiety sondażowej oraz spotkań warsztatowych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z konsultacji społecznych (wyniki ankiety sondażowej oraz spotkań warsztatowych)"

Transkrypt

1 (wyniki ankiety sondażowej oraz spotkań warsztatowych) Opracowanie powstało w wyniku prac nad dokumentem Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku Redakcja dokumentu: Referat Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy Urząd Gminy w Miedzianej Górze Miedziana Góra, Luty 2015r. 1

2 Spis treści Wstęp... 3 I. Ankieta sondażowa... 5 I.1. Opracowanie zbiorczych wyników ankiet sondażowych... 5 I.2. Wzór ankiety sondażowej II. Warsztaty strategiczne II.1.Analiza SWOT Podsumowanie

3 Wstęp Niniejsze opracowanie powstało w wyniku prac nad dokumentem Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku Przedmiotowa strategia jest jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych Gminy. Przez najbliższe kilka lat będzie to dokument planistyczny, który będzie nie tylko wyznaczał kierunki rozwoju oraz cele jakie chcemy osiągnąć, ale będzie również wyrazem aspiracji, jakie mamy jako wspólnota samorządowa. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 kierując się następującymi przesłankami: uwzględnienia aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej, dostosowania celów rozwoju Gminy Miedziana Góra do celów rozwojowych województwa świętokrzyskiego oraz powiatu kieleckiego, wpisanie potrzeb rozwojowych Gminy zapisanych w nowej strategii w kierunki finansowania zadań ze środków unijnych w perspektywie lat Dokument strategii zawiera dwie części: diagnostyczną oraz planistyczną. Część diagnostyczna zawiera rozpoznanie stanu w jakim znajduje się Gmina Miedziana Góra oraz jej tendencji rozwojowych. W diagnozie zostały ujęte tylko te kwestie, które wnoszą istotną wartość do analizy zachodzących zjawisk i problemów gminy oraz mają wpływ na przyszły rozwój naszej wspólnoty. Tak zrealizowana diagnoza pozwoliła m.in. na poznanie mocnych i słabych stron naszej gminy oraz szans i zagrożeń w naszym najbliższym otoczeniu. Część planistyczna z kolei koncentruje się na analizie uwarunkowań rozwojowych. Określono misję dokumentu, czyli odpowiedziano na pytania m.in. po co strategia została opracowana oraz kto będzie jej głównym odbiorcą i użytkownikiem. Opisano również wizję gminy, czyli jej oczekiwany stan w przyszłości. W celu prawidłowej realizacji zadania jakim było opracowanie dokumentu strategii, powołano Zespół zadaniowy ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku W skład zespołu weszli przedstawiciele Urzędu Gminy oraz wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych. Ponadto, co najważniejsze, niniejszy dokument powstał w sposób partycypacyjny m.in. z wykorzystaniem konsultacji społecznych (badania ankietowe, warsztat strategiczny, udostępnienie projektu strategii na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie MamZdanie.org.pl 1 ). 1 Ogólnopolski serwis dedykowany otwartym konsultacjom społecznym. Ogólną zasadą jego funkcjonowania jest powszechna dostępność projektów dokumentów, określenie czasu w jakim są one przedmiotem konsultacji oraz możliwość wyrażania opinii. 3

4 Niniejszy dokument koncentruje się jedynie na dwóch formach konsultacji społecznych: 1. ankiecie sondażowej, 2. warsztacie strategicznym. Pozostałe formy zastosowanych form konsultacji społecznych szerszy opis znalazły w dokumencie strategii. 4

5 I. Ankieta sondażowa Podstawowym celem ankiety opracowanej dla mieszkańców Gminy Miedzianej Góry było poznanie opinii odnośnie stopnia aktualnego rozwoju gminy oraz kierunków jej rozwoju. Ogólnie ankieta zawierała pytania dotyczące kilku zagadnień tematycznych: opinie mieszkańców nt. stopnia rozwoju gminy, aktualne i najbardziej odczuwalne przez mieszkańców problemy wpływające na warunki życia, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju gminy, wizja rozwoju gminy, czyli oczekiwanego stanu, wykaz głównych działań jakie należy podjąć, aby osiągnąć zamierzone cele. Ankiety były dystrybuowane wśród mieszkańców gminy przez radnych gminy, przez sołtysów oraz były dostępne w Urzędzie Gminy oraz wszystkich jednostkach podległych. Ponadto ankieta była dostępna na stronie internetowej UG oraz była dystrybuowana elektronicznie. Łącznie rozdystrybuowano 748 ankiet w wersji papierowej oraz 151 w wersji elektronicznej. Kwestionariusz ankiety wypełniło 64 respondentów (udział w badaniu był anonimowy oraz dobrowolny). Badania przeprowadzono od 30 czerwca 2014r. do 31 sierpnia 2014r. Wypełnione ankiety można było składać osobiście w UG w specjalnie do tego przeznaczonej urnie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem sołtysa. Z uwagi na charakter niniejszego opracowania wyniki ankiety sondażowej nie zawierają dodatkowych opisów oraz komentarzy. I.1. Opracowanie zbiorczych wyników ankiet sondażowych Rysunek 1. Poziom życia w Gminie Miedziana Góra 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 5,00% 7,94% 42,86% 39,68% 6,35% 1,59% 1,59% 5

6 Rysunek 2. Poprawa poziomu życia w Gminie Miedziana Góra na przestrzeni ostatnich 8-9 lat ,40% 52,38% 20,63% 1,59% Rysunek 3. Aspekty, w których poziom życia uległ największej poprawie 16,00% 14,33% 14,33% 14,00% 12,97% 12,63% 12,97% 12,00% 8,00% 5,80% 6,00% 4,10% 8,19% 5,46% 5,46% 3,75% 4,00% 2,00% 6

7 Rysunek 4. Jakość poprawy życia w konkretnych aspektach (od 1 do 5, gdzie 5 to ocena najwyższa) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uwaga: rysunek 4 należy odczytywać i analizować w aspekcie wyników zawartych w rysunku 3. Rysunek 5. Zainteresowanie zamieszkaniem (wyprowadzką) poza Gminą 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 5,00% 8,06% 11,29% 43,55% 24,19% 12,90% 7

8 Rysunek 6. Ocena stanu finansowego Gminy Miedziana Góra ,13% Bardzo bogata 7,81% Raczej bogata 62,50% Średnio zamożna 18,75% Raczej biedna 6,25% Bardzo biedna 1,56% Nie mam zdania Rysunek 7. Ocena poszczególnych aspektów życia w Gminie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Nie mam zdania Bardzo dobrze Raczej dobrze Przeciętnie Raczej źle Zdecydowanie źle 10% 0% Dostępność i jakość edukacji przedszkolnej, 2 Dostępność i jakość edukacji szkolnej (podstawowej i gimnazjalnej), 3 Dostępność i jakość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, 4 Dostępność do rekreacji i aktywnego wypoczynku (m.in. obiekty sportowe, boiska, place zabaw), 5 Dostępność i atrakcyjność oferty kulturalnej, 6 Bezpieczeństwo publiczne, 7 Dostępność komunikacyjna, 8 Dostępność (liczba) obiektów handlowych i usługowych, 9 Opieka zdrowotna (m.in. opieka medyczna, apteki), 10 Oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci (m.in. świetlice), 11 Oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży, 12 Oferta spędzania wolnego czasu dla dorosłych, 13 Możliwość czynnego uczestniczenia w działaniach społecznych (m.in. w organizacjach społecznych), 14 Infrastruktura turystyczna (m.in. baza noclegowa, gastronomiczna), 15 Stan zabytków i obiektów kultury, 16 Możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego na terenie gminy, 17 Możliwość założenia własnej działalności gosp., 18 Atrakcyjność inwestycyjna gminy, 19 Infrastruktura drogowa, 20 Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, 21 Infrastruktura energetyczna: gazowa, 22 System gospodarowania odpadami (segregacja i odbiór śmieci), 23 Dostępność Internetu, 24 Stan środowiska naturalnego, 25 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (m.in. place, miejsca spotkań, chodniki, ławki, czystość i estetyka) 8

9 Najpoważniejsze problemy wpływające na warunki życia w Gminie Miedziana Góra: (po myślniku ilość wskazań) brak kanalizacji we wszystkich sołectwach gminy 15, brak miejsc pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego 12, zły stan dróg, w tym brak oświetlenia i dróg asfaltowych 12, dostęp do Internetu 10, brak chodników 10, brak skomunikowania terenu gminy z Miastem Kielce 8, brak miejsc spotkań/wypoczynku/rozrywki dla osób dorosłych 7, niski poziom poczucia bezpieczeństwa, w tym brak komisariatu policji 6, słaba opieka zdrowotna, w tym brak lekarzy specjalistów 5, brak oferty kulturalnej, w tym ośrodka kultury 5, brak infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych 5, brak oferty/infrastruktury spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 5, brak ofert/miejsc spędzania wolnego czasu 4, brak pełnej gazyfikacji gminy 3, brak wystarczających środków finansowych w budżecie gminy 3, brak dobrego gospodarza, w tym funkcjonowanie UG 2, wolny rozwój gminy 2, brak miejsc w przedszkolu 2, alkoholizm oraz inne patologie 2, coraz niższy poziom kształcenia i obniżanie wymagań, brak zaangażowania nauczycieli w edukację dzieci 2, brak infrastruktury sportowej 2, kumoterstwo i kliki 1, duży ruch na trasie Kielce-Piotrków 1, bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły 1, śluza drogowa (podwójne światła w Kostomłotach) powodująca korki 1, zanieczyszczenie środowiska z kominów gospodarstw 1, zbyt małe ciśnienie wody z sieci wodociągowej 1, zbyt duże środki finansowe przeznaczane na walkę z wykluczeniem społecznym 1, mała aktywność społeczna mieszkańców 1, brak promocji gminy 1, niepełnosprawność 1, 9

10 słaba infrastruktura społeczna 1, tworzenie z gminy ośrodka przemysłowego, co ujemnie wpływa na warunki życia 1, obiekty sportowe niedostępne dla ogółu 1, uciążliwości spowodowane giełdą samochodową 1. Rysunek 8. Stwierdzenia charakteryzujące Gminę Miedziana Góra 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Obecnie W przyszłości 1 Atrakcyjna dla mieszkańców, 2 Atrakcyjna dla turystów, 3 Atrakcyjna dla przedsiębiorców/inwestorów, 4 Atrakcyjna dla młodych ludzi, 5 Atrakcyjna dla rodzin z dziećmi, 6 Bezpieczna, 7 Atrakcyjne miejsce do mieszkania, pracy i wypoczynku, 8 Miejsce aktywnego wypoczynku, 9 Z dostępem do wysokiej jakości usług społecznych (m.in. oświata, kultura i sport, opieka zdrowotna), 10 Z dobrze rozbudowaną infrastrukturą techniczną (m.in. sieć drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna), 11 Przyjazne mieszkańcom gminne instytucje (m.in. Urząd Gminy, GOPS, ZGK), 12 Dobrze zarządzana gmina obywatelska, 13 Tworząca nowe miejsca pracy, 14 Gmina ekologiczna dbająca o środowisko naturalne i estetykę otoczenia, 15 Bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy Rysunek 9. Najpilniejsze przedsięwzięcia do realizacji w perspektywie najbliższych kilku lat 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej (w tym chodniki), 2 Rozbudowa i modernizacja 10

11 infrastruktury wodociągowej, 3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej, 4 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gazowej, 5 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 6 Rozbudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej (np. amfiteatr, ośrodek kultury, świetlice), 7 Rewitalizacja i renowacja zabytków, 8 Ochrona środowiska naturalnego, 9 Uporządkowanie przestrzeni publicznej (w tym plany zagospodarowania przestrzennego), 10 Czystość i estetyka otoczenia, 11 Poprawa bezpieczeństwa publicznego, 12 Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej (w tym rozbudowa i modernizacja zakładów opieki zdrowotnej), 13 Rozwój profilaktyki zdrowotnej, 14 Zwiększenie pomocy społecznej dla najuboższych, 15 Promocja gminy, 16 Rozwój i promocja przedsiębiorczości, 17 Rozwój turystyki, 18 Wsparcie organizacji pozarządowych, 19 Działalność instytucji kultury, 20 Edukacja i opieka przedszkolna, 21 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży Rysunek 10. Ważność przedsięwzięć wskazanych w rys. 9 na skali od 1 do 5 (5 to ocena najwyższa) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej (w tym chodniki), 2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej, 3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej, 4 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gazowej, 5 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportoworekreacyjnej, 6 Rozbudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej (np. amfiteatr, ośrodek kultury, świetlice), 7 Rewitalizacja i renowacja zabytków, 8 Ochrona środowiska naturalnego, 9 Uporządkowanie przestrzeni publicznej (w tym plany zagospodarowania przestrzennego), 10 Czystość i estetyka otoczenia, 11 Poprawa bezpieczeństwa publicznego, 12 Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej (w tym rozbudowa i modernizacja zakładów opieki zdrowotnej), 13 Rozwój profilaktyki zdrowotnej, 14 Zwiększenie pomocy społecznej dla najuboższych, 15 Promocja gminy, 16 Rozwój i promocja przedsiębiorczości, 17 Rozwój turystyki, 18 Wsparcie organizacji pozarządowych, 19 Działalność instytucji kultury, 20 Edukacja i opieka przedszkolna, 21 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży Uwaga: rysunek 10 należy odczytywać i analizować w aspekcie wyników zawartych w rysunku 9. 11

12 Rysunek 11. Wpływ mieszkańców Gminy na ważne decyzje podejmowane przez władze gminy 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 5,00% 3,17% 6,35% 34,92% 36,51% 19,05% Rysunek 12. Funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nie mam zdania Bardzo dobrze Raczej dobrze Przeciętnie Raczej źle Zdecydowanie źle 12

13 Rysunek 13. Źródła informacji o działaniach władz Gminy oraz o wydarzeniach lokalnych 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 5,00% Źródła informacji obecne Źródła informacji preferowane Rysunek 14. Mocne i słabe strony Gminy Miedziana Góra ( liczba wskazań) MOCNE STRONY GMINY atrakcyjne położenie niedaleko miasta wojewódzkiego 25 walory środowiskowe i turystyczne 15 dobre skomunikowanie gminy 5 wykształceni młodzi mieszkańcy 4 infrastruktura sportowo-rekreacyjna 3 aktywni społecznie mieszkańcy 2 zabytki 2 przyjazna do zamieszkania 1 rozwinięta sieć handlowa 1 dostęp do opieki zdrowotnej 1 posiadanie MPZP 1 SŁABE STRONY GMINY infrastruktura drogowa i komunikacyjna 7 nieudolne zarządzanie gminą 7 brak infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej 6 brak miejsc pracy 5 zróżnicowany poziom rozwoju poszczególnych sołectw 4 brak promocji gminy 3 powolny rozwój gminy 3 słabo funkcjonująca infrastruktura techniczna 3 problemy komunikacyjne gminy 3 słabo rozwinięta służba zdrowia 2 mała atrakcyjność inwestycyjna gminy 2 brak wsparcia dla aktywnych 2 mała aktywność gospodarcza mieszkańców 2 brak bezpieczeństwa publicznego 1 niewystarczająca pomoc osobom potrzebującym 1 tworzenie z gminy ośrodka przemysłowego 1 brak funduszy na realizację wielu przedsięwzięć 1 opór mieszkańców przed zmianami/inwestycjami 1 13

14 estetyka otoczenia 1 Rysunek 15. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Gminy Miedziana Góra ( liczba wskazań) SZANSE ROZWOJOWE GMINY optymalne wykorzystanie funduszy unijnych 14 rozwój gospodarczy gminy i regionu 11 rozbudowa infrastruktury technicznej, sportowej, kulturalnej 8 duża ilość młodych ludzi, w tym z dziećmi 4 wzrost liczby mieszkańców gminy 4 wykorzystanie potencjału rekreacyjnego gminy 4 dostępność komunikacyjna gminy 2 promocja gminy 1 zmiana władz gminy 1 inwestowanie w młodzież 1 ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU GMINY nieudolność władz gminy oraz UG 7 brak miejsc pracy i rozwoju dla młodych ludzi 6 słaba kondycja finansowa gminy 6 brak nowych inwestycji w gminie 4 wzrost atrakcyjności pobliskich gmin - 3 nakładanie zadań na samorządy bez zabezpieczenia środków finansowych 3 zmniejszenie bezpieczeństwa publicznego 3 starzenie się społeczeństwa 2 spadek tempa rozwoju poszczególnych sołectw 2 ubożenie społeczeństwa 2 brak porozumienia między mieszkańcami gminy 2 wyprowadzka młodych i wykształconych ludzi do miasta 1 brak specjalistów w przychodni zdrowia 1 wzrost zanieczyszczenia środowiska 1 zmniejszenie poziomu edukacji dzieci i młodzieży 1 Metryczka: Rysunek 16. Płeć oraz wiek ankietowanych ,38% 40,63% ,94% Kobiety Mężczyźni ,94% lata lata 17,19% lata 7,81% 3,13% lata 65 lat i więcej 14

15 Rysunek 17. Wykształcenie oraz zajęcie/zatrudnienie ankietowanych ,81% 26,56% 65,63% ,50% 4,69% 75,00% 3,13% 4,69% Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Rysunek 18. Związek z terenem gminy oraz czas zamieszkiwania w gminie ankietowanych ,00% Miejsce zamieszkania 19,74% Miejsce pracy 5,26% Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ,74 11,29 % % 9,68% 61,29 % Rysunek 19. Miejsce zamieszkania (miejscowość) ankietowanych 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 5,00% 32,26% 11,29% 11,29% 11,29% 16,13% 4,84% 4,84% 4,84% 1,61% 1,61% 15

16 I.2. Wzór ankiety sondażowej Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku Na najbliższe kilka lat będzie to najważniejszy dokument planistyczny Gminy, który będzie nie tylko wyznaczał kierunki rozwoju oraz cele jakie chcemy osiągnąć, ale będzie również wyrazem aspiracji jakie mamy jako wspólnota samorządowa. Dokument ten pozwoli na identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju Gminy. W związku z powyższym zachęcam każdego z Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Poświęcony przez Państwa czas przyczyni się do zaplanowania rozwoju Gminy w zgodzie z Państwa sugestiami i oczekiwaniami. Licząc na współpracę, zapewniam jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Wypełnione ankiety proszę składać w terminie do 31 sierpnia 2014r. Wójt Gminy Miedziana Góra Maciej Lubecki Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Proszę zaznaczyć X w wybranych polach. 1. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan poziom życia w Gminie Miedziana Góra? bardzo dobrze raczej dobrze przeciętnie raczej źle zdecydowanie źle nie mam zdania 2. Czy według Pani/Pana poziom życia w Gminie Miedziana Góra poprawił się na przestrzeni ostatnich 8-9 lat? zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie mam zdania 3. W jakich aspektach poziom życia w Gminie Miedziana Góra poprawił się najbardziej? wybierz 5 aspektów i uszereguj je na skali od 5 do 1, gdzie 5 to ocena najwyższa, a 1 najniższa... dostęp do infrastruktury i usług oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja)... dostęp do infrastruktury i usług społecznych (pomoc społeczna, opieka zdrowotna)... dostęp do infrastruktury i usług kulturalnych... dostęp do infrastruktury i usług sportowych oraz rekreacyjnych... dostęp do infrastruktury technicznej (m.in. drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej)... dostęp do infrastruktury mieszkaniowej... dostęp do infrastruktury handlowej i usługowej... bezpieczeństwo publiczne... możliwość zatrudnienia na terenie gminy... stan środowiska naturalnego... ład przestrzenny i estetyka otoczenia... inne (jakie?). 4. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan wyprowadzić się z Gminy Miedziana Góra i zamieszkać poza jej granicami, np. w sąsiedniej gminie lub mieście? zdecydowanie tak raczej tak raczej nie 16

17 zdecydowanie nie nie mam zdania 5. Jaka jest Pani/Pana zdaniem sytuacja finansowa Gminy Miedziana Góra? Gmina jest: bardzo bogata raczej bogata średnio zamożna raczej biedna bardzo biedna nie mam zdania 6. Jak Pani/Pan ocenia warunki życia w Gminie Miedziana Góra w poszczególnych aspektach? 5 bardzo dobrze; 4- raczej dobrze; 3 przeciętnie; 2 raczej źle; 1 zdecydowanie źle dostępność i jakość edukacji przedszkolnej dostępność i jakość edukacji szkolnej (podstawowej i gimnazjalnej) dostępność i jakość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży dostępność do rekreacji i aktywnego wypoczynku (m.in. obiekty sportowe, boiska, place zabaw) dostępność i atrakcyjność oferty kulturalnej bezpieczeństwo publiczne dostępność komunikacyjna dostępność (liczba) obiektów handlowych i usługowych opieka zdrowotna (m.in. opieka medyczna, apteki) oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci (m.in. świetlice) oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży oferta spędzania wolnego czasu dla dorosłych możliwość czynnego uczestniczenia w działaniach społecznych (m.in. w organizacjach społecznych) infrastruktura turystyczna (m.in. baza noclegowa, gastronomiczna) stan zabytków i obiektów kultury możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego na terenie gminy możliwość założenia własnej działalności gosp. atrakcyjność inwestycyjna gminy infrastruktura drogowa infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna infrastruktura energetyczna: gazowa system gospodarowania odpadami (segregacja i odbiór śmieci) dostępność Internetu stan środowiska naturalnego zagospodarowanie przestrzeni publicznej (m.in. place, miejsca spotkań, chodniki, ławki, czystość i estetyka) inne (jakie?).... Uwagi: 17

18 7. Co w Pani/Pana opinii jest najpoważniejszym problemem wpływającym na warunki życia w Gminie Miedziana Góra? podaj 3 najpoważniejsze Które z poniższych stwierdzeń charakteryzują Gminę Miedziana Góra obecnie, a które z nich powinny charakteryzować Gminę w przyszłości? wybierz maksymalnie 3 stwierdzenia obecnie i 3 w przyszłości atrakcyjna dla mieszkańców obecnie w przyszłości atrakcyjna dla turystów obecnie w przyszłości atrakcyjna dla przedsiębiorców/inwestorów obecnie w przyszłości atrakcyjna dla młodych ludzi obecnie w przyszłości atrakcyjna dla rodzin z dziećmi obecnie w przyszłości bezpieczna obecnie w przyszłości atrakcyjne miejsce do mieszkania, pracy i wypoczynku obecnie w przyszłości miejsce aktywnego wypoczynku obecnie w przyszłości z dostępem do wysokiej jakości usług społecznych (m.in. oświata, kultura i sport, opieka zdrowotna) obecnie w przyszłości z dobrze rozbudowaną infrastrukturą techniczną (m.in. sieć drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna) obecnie w przyszłości przyjazne mieszkańcom gminne instytucje (m.in. Urząd Gminy, GOPS, ZGK) obecnie w przyszłości dobrze zarządzana gmina obywatelska obecnie w przyszłości tworząca nowe miejsca pracy obecnie w przyszłości gmina ekologiczna dbająca o środowisko naturalne i estetykę otoczenia obecnie w przyszłości bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy obecnie w przyszłości inne (jakie?).. obecnie w przyszłości Uwagi: 9. Jakie są według Pani/Pana najpilniejsze przedsięwzięcia/dziedziny do zrealizowania lub wspierania na ternie Gminy Miedziana Góra w perspektywie najbliższych kilku lat? wybierz 5 aspektów i uszereguj je na skali od 5 do 1, gdzie 5 to ocena najwyższa, a 1 najniższa... rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej (w tym chodniki)... rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej... rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej... rozbudowa i modernizacja infrastruktury gazowej 18

19 ... rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej... rozbudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej (np. amfiteatr, ośrodek kultury, świetlice)... rewitalizacja i renowacja zabytków... ochrona środowiska naturalnego... uporządkowanie przestrzeni publicznej (w tym plany zagospodarowania przestrzennego)... czystość i estetyka otoczenia... poprawa bezpieczeństwa publicznego... poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej (w tym rozbudowa i modernizacja zakładów opieki zdrowotnej)... rozwój profilaktyki zdrowotnej... zwiększenie pomocy społecznej dla najuboższych... promocja gminy... rozwój i promocja przedsiębiorczości... rozwój turystyki... wsparcie organizacji pozarządowych... działalność instytucji kultury... edukacja i opieka przedszkolna... zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży... inne (jakie?). 10. Jak Pani/Pan ocenia realny wpływ mieszkańców Gminy Miedziana Góra na ważne decyzje podejmowane przez władze samorządowe, czyli Wójta oraz Radę Gminy? bardzo duży raczej duży umiarkowany raczej mały zdecydowanie mały nie mam zdania 11. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze oraz podległych jednostek organizacyjnych (m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminna Biblioteka Publiczna) w następujących dziedzinach? 5 bardzo dobrze; 4- raczej dobrze; 3 przeciętnie; 2 raczej źle; 1 zdecydowanie źle kompetencje pracowników (poziom wiedzy) szybkość obsługi (czas załatwiania spraw) kultura osobista i zachowanie pracowników łatwość w dotarciu do właściwego pracownika estetyka oraz wyposażenie urzędu/jednostek przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych Uwagi: 19

20 12. Z jakich źródeł czerpie Pani/Pan informacje o działaniach władz Gminy Miedziana Góra i wydarzeniach lokalnych? (można wskazać kilka odpowiedzi) spotkania wójta, radnych i przedstawicieli urzędu z mieszkańcami gazeta lokalna tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy tablica ogłoszeń poza Urzędem Gminy gminna strona internetowa gminny Biuletyn Informacji Publicznych z plakatów i ulotek inne sposoby (jakie?). 13. Z jakich źródeł chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje o działaniach władz Gminy Miedziana Góra i wydarzeniach lokalnych? (można wskazać kilka odpowiedzi) spotkania przedstawicieli urzędu, wójta i radnych z mieszkańcami gazeta lokalna tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy tablica ogłoszeń poza Urzędem Gminy gminna strona internetowa gminny Biuletyn Informacji Publicznych z plakatów i ulotek inne sposoby (jakie?). 14. Co w Pani/Pana opinii jest MOCNĄ STRONĄ (atut, przewaga, potencjał) Gminy Miedziana Góra, której wykorzystanie pozwoli na jej dynamiczny rozwój? 15. Co w Pani/Pana opinii jest SŁABĄ STRONĄ (bariera, wada, problem) Gminy Miedziana Góra, która może spowolnić jej rozwój? 16. Co w Pani/Pana opinii jest SZANSĄ (okazja) Gminy Miedziana Góra, której wykorzystanie pozwoli na jej dynamiczny rozwój? 20

21 17. Co w Pani/Pana opinii jest ZAGROŻENIEM (trudności, niebezpieczeństwa) Gminy Miedziana Góra, które może spowolnić lub utrudnić jej rozwój? Metryczka: Płeć: kobieta mężczyzna Wiek: do 17 lat lata lata lata lata 65 lat i więcej Wykształcenie: podstawowe gimnazjalne Zajęcie/zatrudnienie: uczeń/student przedsiębiorca zasadnicze zawodowe średnie osoba pracująca osoba bezrobotna wyższe emeryt/rencista inne (jakie?).. Związek z terenem Gminy Miedziana Góra: miejsce zamieszkania miejsce pracy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Miejsce zamieszkania miejscowość: nie dotyczy Bobrza Ciosowa Ćmińsk Porzecze Czas zamieszkiwania w Gminie Miedziana Góra: nie dotyczy do 5 lat Kostomłoty Drugie Kostomłoty Pierwsze Miedziana Góra miejsce rekreacji, wypoczynku inne (jakie?) lat 11 lat i więcej Przyjmo Tumlin-Podgród Tumlin-Wykień Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety! Wypełnione ankiety prosimy składać w terminie do 31 sierpnia 2014r. w jeden z następujących sposobów: osobiście w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze (urna na parterze), pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, Miedziana Góra, pocztą elektroniczną (ankieta jest dostępna na stronie na adres za pośrednictwem sołtysa. 21

22 zewnętrzne Miejsce występowania czynnika wewnętrzne II. Warsztaty strategiczne II.1.Analiza SWOT Spotkanie odbyło się w dniu 15 października 2014r, w godzinach , w Urzędzie Gminy Miedziana Góra. W spotkaniu wzięło udział 26 przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołectw oraz Rady Gminy. Na spotkaniu zaprezentowano założenia towarzyszące opracowywaniu strategii rozwoju, zrealizowano z uczestnikami spotkania warsztat nt. uwarunkowań rozwojowych Gminy Miedziana Góra przy zastosowaniu analizy SWOT. Na zakończenie spotkania, uczestnicy wypełnili kwestionariusz pozwalający określić wizję rozwoju gminy. Istotę analizy SWOT oddaje jej nazwa, która pochodzi od pierwszych liter analizowanych czynników: S (strenghts) silne strony, W (weaknesses) słabe strony, O (opportunities) szanse oraz T (threats) zagrożenia. Dodatkowo analizowane czynniki można podzielić ze względu na charakter oddziaływania oraz miejsce jego występowania 2. Niniejsza strategia Gminy Miedziana Góra koncentruje się na wzmacnianiu jej mocnych stron oraz wykorzystaniu szans rozwojowych, jednocześnie zawiera rozwiązania niwelujące słabe strony oraz przeciwdziałające zagrożeniom. Tabela 1. Schemat analizy SWOT Charakter oddziaływania czynnika pozytywny negatywny S silne strony W słabe strony O szanse T zagrożenia Źródło: Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. 3 2 Czynniki wewnętrzne pozytywne (S) silne lub mocne strony, czyli atuty. Cechy wyróżniające gminę od innych jednostek i stanowiącą jej przewagę konkurencyjną. Czynniki wewnętrznie negatywne (W) słabe strony gminy będące konsekwencją ograniczeń różnego rodzaju zasobów. Czynniki zewnętrzne pozytywne (O) szanse, korzystne tendencje w otoczeniu, właściwie wykorzystane mogą stanowić impuls rozwojowy. Czynniki zewnętrzne negatywne (T) zagrożenia, niekorzystne zjawiska występujące w otoczeniu, które mogą być barierą dla rozwoju gminy, osłabiają silne strony oraz możliwość wykorzystania szans. 3 Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A., Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s

23 Analiza SWOT dla Gminy Miedziana Góra została poniżej przedstawiona w sposób zbiorczy, bez rozbijania jej na analizę poszczególnych obszarów problemowych, tym niemniej analizy robocze prowadzone były w obszarach tematycznych zgodnych z częścią diagnostyczną strategii. Analiza SWOT wypracowana na spotkaniu w dniu 15 października 2014r. została poddana uzupełnieniom przez Zespół zadaniowy ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 oraz w dalszej kolejności poddano występujące czynniki analizie wzajemnego oddziaływania. 23

24 Mocne strony gminy (S) aktywność organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup mieszkańców funkcjonujących na terenie gminy wysoki udział w społeczeństwie ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym rozwinięta baza dydaktyczna oraz wysoki poziom edukacji podstawowej i gimnazjalnej wraz z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa rozbudowana sieć infrastruktury komunalnej (optymalna sieć dróg gminnych, 99% zwodociągowanie gminy, 50% skanalizowanie) atrakcyjność gminy jako miejsca zamieszkania (stała wysoka liczba osób osiedlających się w gminie) walory przyrodniczo-krajobrazowe z licznymi osobliwościami przyrody sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji (możliwy rozwój szlaków i tras turystycznych, sportów zimowych, kolarstwa) unikatowe w skali regionu i kraju pozostałości zabytku - Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy, wzniesionego w latach dobre połączenia komunikacyjne z miastem wojewódzkim, jak również z pozostałymi ośrodkami krajowymi (drogi krajowe S7 i 74) objęcie zdecydowanej wiekszości powierzchni gminy (około 90%) Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzsennego Słabe strony gminy (W) brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu, w tym brak oferty kulturalnej gminy wąskie grono mieszkańców gminy angażujące się społecznie i obywatelsko (bierność części mieszkańców) nieutożsamianie sie napływających mieszkańców z gminą wymagająca modernizacji infrastruktura służby zdrowia oraz brak dostępu do usług rehabilitacyjnych około 10% bezrobocie występujące wśród mieszkańców gminy rozdrobnienie gospodarstw rolnych i zanik rolnictwa słabe wykorzystanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych gminy pod kątem rozwoju turystyki i rekreacji brak kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy brak terenów przeznaczonych pod działalność inwestycyjną niepełna dostępność terenu całej gminy poprzez sieć komunikacji zbiorowej duże obciążenie ruchu drogowego na terenie gminy poprzez drogę krajową nr 74 brak bazy lokalowej dla działalności instytucji kultury i bibliotekoznawstwa, prowadzenia usług rehabilitacyjnych oraz właściwych warunków pracy GOPS brak rozwiązań przeciwpowodziowych na rzece Bobrza oraz terenów rekreacyjnych - zbiornik retencyjny brak obiektu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych brak rozwiązań służących scentralizowaniu służb ratowniczych (straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe) 24

25 Szanse rozwojowe gminy (O) dostępne zewnętrzne środki finansowe, w tym z UE, dla przedsięwzięć realizowanych przez gminę dostępne zewnętrzne środki finansowe, w tym z UE, dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych oraz firm z terenu gminy współpraca jednostek samorządowych z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego wzrost zainteresowania mieszkańców Kielc oraz sąsiednich gmin ofertą rekreacyjną i turystyczną dostępną na terenie gminy wzrost zainteresowania mieszkańców Kielc oraz sąsiednich gmin zamieszkaniem na terenie gminy rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny miasta wojewódzkiego Kielc Zagrożenia dla rozwoju gminy (T) wzrost atrakcyjności sąsiednich gmin pod względem warunków miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej zwiększanie zadań własnych gminy przy jednoczesnym braku wzrostu dostępnych środków finansowych zahamowanie rozwoju województwa świętokrzyskiego oraz miasta Kielce duży poziom biurokracji w instytucjach publicznych niestabilne, niespójne i niejasne przepisy prawa pasywna polityka państwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu Tak przedstawione czynniki pozwolą określić obecną pozycję Gminy Miedziana góra oraz potencjale strategie rozwoju. W ramach analizy SWOT, czyli w podejściu od wewnątrz na zewnątrz należy odpowiedzieć na następujące pytania: czy mocne strony pozwolą wykorzystać szanse?, czy słabe strony zablokują wykorzystanie szans?, czy mocne strony pozwolą na przezwyciężenie zagrożeń?, czy słabe strony wzmocnią negatywny skutek zagrożeń? Poniżej prezentujemy macierze obrazujące relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi czynnikami w analizie SWOT. Analiza wzajemnego oddziaływania oceniana jest według skali 0-2, gdzie 0 oznaczało brak zależności, 1 zależność słabą oraz 2 zależność silną. Tabela 2. Macierz oddziaływania mocnych stron gminy (S) na jej szanse rozwojowe (O) O1 O2 O3 O4 O5 O6 Suma S S

26 S S S S S S S S Suma Źródło: opracowanie UG. Tabela 3. Macierz oddziaływania słabych stron gminy (W) na jej szanse rozwojowe (O) O1 O2 O3 O4 O5 O6 Suma W W W W W W W W W W W W W W W Suma Źródło: opracowanie UG. Tabela 4. Macierz oddziaływania mocnych stron gminy (S) na zagrożenia jej rozwoju (T) T1 T2 T3 T4 T5 T6 Suma S S S S S S S S S S Suma Źródło: opracowanie UG. 26

27 Tabela 5. Macierz oddziaływania słabych stron gminy (W) na zagrożenia jej rozwoju (T) T1 T2 T3 T4 T5 T6 Suma W W W W W W W W W W W W W W W Suma Źródło: opracowanie UG. Komplementarnym podejściem do SWOT jest analiza TOWS, czyli ocena oddziaływania na siebie czynników z zewnątrz do wewnątrz. Kluczowymi pytaniami są: czy zagrożenia osłabią siły?, czy szanse spotęgują siły?, czy zagrożenia spotęgują słabości?, czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabości? Poniżej prezentujemy macierze obrazujące relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi czynnikami zarówno w analizie TOWS. Analiza wzajemnego oddziaływania oceniana jest według skali 0-2, gdzie 0 oznaczało brak zależności, 1 zależność słabą oraz 2 zależność silną. Tabela 6. Macierz oddziaływania zagrożeń rozwoju gminy (T) na jej mocne strony (S) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Suma T T T T T T Suma Źródło: opracowanie UG. 27

28 Tabela 7. Macierz oddziaływania szans rozwojowych gminy (O) na jej mocne strony (S) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Suma O O O O O O Suma Źródło: opracowanie UG. Tabela 8. Macierz oddziaływania zagrożeń rozwoju gminy (T) na jej słabe strony (W) W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 Suma T T T T T T Suma Źródło: opracowanie UG. Tabela 9. Macierz oddziaływania szans rozwojowych gminy (O) na jej słabe strony (W) W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 Suma O O O O O O Suma Źródło: opracowanie UG. Dopiero zestawienie zbiorcze analiz SWOT oraz TOWS wskazuje na optymalną strategię wybraną zgodnie z poniższą tabelą. 28

29 Tabela 10. Macierz normatywnych strategii działania 4 Szanse Zagrożenia Mocne strony Strategia agresywna (maxi-maxi) Strategia konserwatywna (maxi-mini) Słabe strony Strategia konkurencyjna (mini-maxi) Strategia defensywna (mini-mini) Strategia agresywna (maxi-maxi) polega na maksymalnym wykorzystaniu synergii między mocnymi stronami oraz szansami występującymi otoczeniu. Strategia konkurencyjna (mini-maxi) opiera się na eliminowaniu słabych stron oraz budowaniu przewagi dzięki wykorzystaniu istniejących szans rozwojowych. Strategia konserwatywna (maxi-mini) zakłada minimalizowanie negatywnego wpływu otoczenia, czyli zagrożeń poprzez wykorzystanie mocnych stron. Strategia defensywna (minimini) to minimalizowanie wpływu zarówno słabych stron gminy, jak i zagrożeń ze strony otoczenia. Przeprowadzone analizy oraz ich wyniki pozwalają na określenie jaki charakter powinna przybrać strategia rozwoju dla Gminy Miedziana Góra oraz identyfikują zależności pomiędzy czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Tabela 11. Macierz SWOT/TOWS Gminy Miedziana Góra Szanse (O) Zagrożenia (T) Mocne strony (S) = = 86 Słabe strony (W) = = 114 Źródło: opracowanie UG. 4 Tamże, s

30 Rysunek 20. Graficzna prezentacja wyników analizy SWOT/TOWS Gminy Miedziana Góra SWOT+TOWS Zagrożenia 0 Mocne strony Słabe strony Szanse Źródło: opracowanie UG. Jak wynika z wyżej przeprowadzonych analiz optymalną strategią rozwoju Gminy Miedziana Góra jest strategia agresywna, czyli maxi-maxi (wykorzystanie synergii między mocnymi stronami oraz szansami występującymi otoczeniu). Powyższe potwierdzają zarówno analiza SWOT, jak i TOWS, gdzie ćwiartki strategii agresywnej uzyskały najwyższe wyniki. Zgodnie z niniejszą strategią, działania gminy powinny koncentrować się na wykorzystaniu atutów gminy oraz szans powstających w otoczeniu. Gmina powinna wykorzystać szanse pojawiające się w otoczeniu do wzmacniania mocnych stron gminy, które stanowią jej przewagę konkurencyjną. Należy jednakże zwrócić uwagę na ćwiartkę strategii defensywnej, która również uzyskała bardzo wysoki wynik. Wobec powyższego wydaje się, iż to połączenie strategii agresywnej z działaniami wynikającymi ze strategii defensywnej da najlepsze rezultaty rozwojowe dla Gminy. Gmina w dalszym ciągu powinna rozbudowywać lub modernizować infrastrukturę komunalną oraz co z tym bezpośrednio związane podnosić atrakcyjność gminy jako miejsca zamieszkania. Coraz ważniejsza dla obecnych mieszkańców, ale i przyszłych, będzie również jakość bazy dydaktycznej oraz poziomu edukacji podstawowej i gimnazjalnej dostępnej na terenie gminy. Kolejną kwestią, którą należy rozwijać i wykorzystać jest potencjał turystyczny i rekreacyjny terenów gminy, z unikatowym w skali regionu i kraju Zakładem Wielkopiecowym w Bobrzy. Przygotowana oferta rekreacyjnoturystyczna powinna stanowić kompletny produkt turystyczny, nastawiony na przyciągnięcie turystów jednodniowych z regionu, jak również turystów weekendowych spoza regionu świętokrzyskiego, na co pozwala bardzo dobra dostępność komunikacyjna gminy. Rozwój usług turystycznych, i w związku z nim zwiększenie liczby osób odwiedzających gminę spowoduje spadek bezrobocia, wzrost dochodów mieszkańców, a w konsekwencji przełoży się na wzrost gminnych dochodów. Dodatkowo gmina powinna tworzyć optymalne warunki do rozwoju i aktywności 30

31 organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup mieszkańców zaangażowanych społecznie. Działalność ngo s jest korzystna dla gminy zarówno z punktu widzenia promocyjnego, jak i również z powodów bardziej pragmatycznych podejmują się rozwiązywania kwestii trudnych i problematycznych, ale ważnych dla lokalnej społeczności, często ze środków finansowych pochodzących spoza gminy, np. ze środków UE, budżetu państwa czy samorządu wojewódzkiego. Ważną grupą warunkującą rozwój gminy są przedsiębiorcy, którzy poprzez swoje funkcjonowanie wpływają na wysokość gminnego budżetu (podatki), a ponadto tworzą miejsca pracy. Działania gminy powinny koncentrować się na stworzeniu sprzyjających warunków dla rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości, ze szczególnym naciskiem na rozwój firm z szeroko pojętej branży usługowej oraz handlowej. Szanse rozwojowe występujące w otoczeniu Gminy Miedziana Góra powinny być skrupulatnie wykorzystane. Należy mieć na uwadze, iż część z nich jest bezpośrednio związana z latami , w którym to okresie będą dostępne środki finansowe z UE. Po tym okresie dostępność środków unijnych jest trudna do przewidzenia, jednakże można i należy się spodziewać się jej ograniczenia. W związku z powyższym optymalne wykorzystanie środków z UE wydaje się być kluczowym czynnikiem gwarantującym sukces gminy, dotyczy to zarówno gminnych instytucji samorządowych, jak i organizacji pozarządowych, firm oraz osób fizycznych. Drugą ważną kwestią jest rosnące zapotrzebowanie na usługi rekreacyjne i turystyczne wśród polskiego społeczeństwa. Wzrost zamożności społeczeństwa oraz moda na zdrowy i ekologiczny styl życia stanowią czynniki, które gmina powinna wykorzystać, tym bardziej, iż posiada potencjał ku temu. Nie bez znaczenia dla rozwoju gminy jest również bezpośrednie sąsiedztwo z Kielcami miastem wojewódzkim, które stanowią naturalny ośrodek wzrostu i rozwoju w województwie świętokrzyskim. Wykorzystanie jego potencjału gospodarczego, społecznego i kulturalnego znajdzie swoje odzwierciedlenie w rozwoju gminy. 31

32 Dodatkowo podczas spotkania w dniu 15 października 2014r. uczestnicy wypełnili kwestionariusz pozwalający określić wizję rozwoju gminy. Niniejsze kwestionariusze posłużyły do opracowania wyników zbiorczych nt. wizji gminy w 2025r. Najwięcej uznania uzyskała wizja gminy, jako miejsca z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną (m.in. sieć drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna), na dalszych pozycjach znalazły się wizje gminy jako atrakcyjnego miejsca do mieszkania, pracy i wypoczynku oraz jako gminy tworzącej nowe miejsca pracy. Całościowe wyniki z odpowiedzi na pytanie nt. wizji gminy przedstawia poniższy wykres. Rysunek 21. Stwierdzenia, które charakteryzują Gminę Miedziana Góra obecnie oraz które powinny ja charakteryzować w przyszłości 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 9,46% 6,76% 6,76% 2,70% 1,35% 9,46% 8,11% 2,70% 16,22% 5,41% 5,41% 4,05% 9,46% 6,76% 5,41% Obecnie W przyszłości 1 Atrakcyjna dla mieszkańców, 2 Atrakcyjna dla turystów, 3 Atrakcyjna dla przedsiębiorców/inwestorów, 4 Atrakcyjna dla młodych ludzi, 5 Atrakcyjna dla rodzin z dziećmi, 6 Bezpieczna, 7 Atrakcyjne miejsce do mieszkania, pracy i wypoczynku, 8 Miejsce aktywnego wypoczynku, 9 Z dostępem do wysokiej jakości usług społecznych (m.in. oświata, kultura i sport, opieka zdrowotna), 10 Z dobrze rozbudowaną infrastrukturą techniczną (m.in. sieć drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna), 11 Przyjazne mieszkańcom gminne instytucje (m.in. Urząd Gminy, GOPS, ZGK), 12 Dobrze zarządzana gmina obywatelska, 13 Tworząca nowe miejsca pracy, 14 Gmina ekologiczna dbająca o środowisko naturalne i estetykę otoczenia, 15 Bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy 32

33 Podsumowanie Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. 5 Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań. 6 Niniejsze opracowanie pomimo, iż powstało podczas prac nad Strategią Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 i jest ważnym punktem odniesienia dla zaprojektowanych działań planistycznych, nie stanowi jej części składowej. Raport znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w analizie uwarunkowań rozwojowych gminy (określenie jej mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla jej rozwoju), jak i w misji dokumentu jakim jest strategia oraz w wizji gminy, czyli jej oczekiwanym stanem w przyszłości. Powyższe odnosi się również do jednych z najważniejszych części dokumentu, czyli do celów strategicznych oraz operacyjnych wraz z określeniem zadań przewidzianych do realizacji. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 bez procesu uspołecznienia jej powstawania, nie miałaby bieżącej treści i zawartości byłby to inny dokument. Abstrahując od niniejszego raportu, gorąco zachęcamy wszystkich z Państwa do zaznajomienia się z dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku Przedmiotowy dokument dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych zarówno na stronie na gminnym BIP, jak i w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze (ul. Urzędnicza 18, Miedziana Góra, pokój nr 19) Tamże. 33

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Gminy Miedziana Góra (opracowanie będzie częścią składową dokumentu pn. Raport z konsultacji społecznych )

Analiza SWOT Gminy Miedziana Góra (opracowanie będzie częścią składową dokumentu pn. Raport z konsultacji społecznych ) Analiza SWOT Gminy Miedziana Góra (opracowanie będzie częścią składową dokumentu pn. Raport z konsultacji społecznych ) Opracowanie powstało w wyniku prac nad dokumentem Strategia Rozwoju Gminy Miedziana

Bardziej szczegółowo

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny.

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Szanowni Państwo! Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Opracowany w latach poprzednich przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety sondażowej (opracowanie będzie częścią składową dokumentu pn. Raport z konsultacji społecznych )

Wyniki ankiety sondażowej (opracowanie będzie częścią składową dokumentu pn. Raport z konsultacji społecznych ) Wyniki ankiety sondażowej (opracowanie będzie częścią składową dokumentu pn. Raport z konsultacji społecznych ) Opracowanie powstało w wyniku prac nad dokumentem Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2015-2020

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2015-2020 ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2015-2020 Szanowni Państwo! W związku z pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie:

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie: Szanowni Państwo, W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Gminy Łącko na lata 2018-2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata 2015-2025 I. Infrastruktura i gospodarka 1. Jak ocenia Pani / Pan dostępność i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA

KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA KWESTIONARIUSZ ANKIETY STRATEGII ROZWOJU MIASTA DARŁOWA NA LATA 2018-2025 Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą miały wpływ na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy w Mietkowie rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mietków. Bardzo istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa:

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa: Ankieta dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwao społecznych mieszkaoców gminy Chmielno Szanowni mieszkaocy Gminy Chmielno! W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, zwracamy

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020

A N K I E T A. Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 A N K I E T A Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 ANKIETA Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na Luty 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA

LOKALNY PLAN REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PLANU REWITALIAZCJI DLA GMINY BRANIEWO NA LATA 2017-2025 Szanowni Państwo! Gmina Braniewo przystąpiła do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji. Celem badania jest poznanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym. do rewitalizacji

Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym. do rewitalizacji Ankieta pogłębiająca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze wskazanym do rewitalizacji Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest pogłębienie diagnozy obszaru

Bardziej szczegółowo

2. Wiek Poniżej 20 lat lat lat lat Powyżej 65 lat 3. Wykształcenie Uczeń/student Podstawowe Zawodowe

2. Wiek Poniżej 20 lat lat lat lat Powyżej 65 lat 3. Wykształcenie Uczeń/student Podstawowe Zawodowe Ankieta na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Samborzec na lata 2015-2020+ oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Samborzec na lata 2015-2020+ Szanowni Mieszkańcy Gminy Samborzec!

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KRZESZÓW

ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KRZESZÓW ANKIETA BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO Szanowni Państwo, GMINY KRZESZÓW Urząd Gminy Krzeszów przystąpił do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo

Ankieta konsultacyjna

Ankieta konsultacyjna Szanowni Mieszkańcy! Ankieta konsultacyjna Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrów Lubelski na lata 2015-2025. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców

Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025 Wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców Zakres badania Badanie zostało zrealizowane za pośrednictwem Internetu w dniach od 14 listopada 2018

Bardziej szczegółowo

Bardzo źle. Bardzo dobrze. Słabo Średnio Dobrze. Pytanie. Uwagi

Bardzo źle. Bardzo dobrze. Słabo Średnio Dobrze. Pytanie. Uwagi ANKIETA do Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec

Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec Szanowni Państwo, w ramach prac nad Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne ANKIETA do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Solina.

Kwestionariusz badania opinii mieszkańców Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Solina. Szanowni Państwo, trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Solina. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata. ważne są dla nas Państwa opinie o Gminie. Chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŻMIGRÓD NA LATA

ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŻMIGRÓD NA LATA ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŻMIGRÓD NA LATA 2019 2024 Szanowni Mieszkańcy Gminy Żmigród! W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Ankieta przeznaczona jest dla:

Szanowni Państwo, Ankieta przeznaczona jest dla: Szanowni Państwo, w związku z prowadzeniem prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015-2021, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma na celu zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. Na podstawie 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/187/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2013

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań).

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań). Załącznik nr 1 Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. na terenie Gminy Książki. W okresie realizacji konsultacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Miejsce zamieszkania...

Miejsce zamieszkania... Szanowni Państwo W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Subkowy na lata 2015 2020 z prognozą do roku 2025, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata 2015-2020 Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr Raport z konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od czerwca 06 r. do 9 lipca 06 r. na terenie Gminy Pakość. W okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców wybranych gmin z województwa warmińsko-mazurskiego. Ankieta jest anonimowa, a udział w badaniu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA"

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

3. ( X )Według Pani/Pana znalezienie nowej pracy na terenie gminy jest : bardzo trudne. bardzo łatwe trudne. nie mam zdania łatwe

3. ( X )Według Pani/Pana znalezienie nowej pracy na terenie gminy jest : bardzo trudne. bardzo łatwe trudne. nie mam zdania łatwe Gmina Rachanie ankieta anonimowa Szanowni Państwo! Celem badania jest poznanie problemów społecznych mieszkańców Gminy Rachanie w celu zaktualizowania GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. badania. Urząd Gminy Ciężkowice

Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. badania. Urząd Gminy Ciężkowice Badanieankietowe mieszkańców gminyciężkowice. Podsumowanie badania Urząd Gminy Ciężkowice -2014 - Informacje o badaniu badanie przeprowadzono wśród mieszkańców gminy Ciężkowice; ankieta zawiera 12 pytań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA NIEGO SZANS I ZAGROŻEŃ

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA NIEGO SZANS I ZAGROŻEŃ SPOTKANIE KONSULTACYJNE W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Grudziądz, 30 listopada 2015 roku ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON OBSZARU OBJĘTEGO LSR ORAZ ZIDENTYFIKOWANYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn Badanie opinii mieszkańców 1. Jak się Pani / Panu mieszka w Gminie Zarszyn? (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź) 2. Jak ocenia Pani/Pan działanie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości usług publicznych w Gminie..

Badanie jakości usług publicznych w Gminie.. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin tel. 508-194-663 e-mail: domeuropy@lubelskie.pl, www.domeuropy.lubelskie.pl Badanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna! Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo,

ANKIETA. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, ANKIETA informuję, iż Gmina Wierzbica przystąpiła do opracowania Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i określenia na tej podstawie obszarów degradacji społecznej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Program Rewitalizacji Gminy Iłża WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Spis treści Wprowadzenie... 2 Wyniki przeprowadzonych badań... 2 Ogólna charakterystyka respondentów... 2 Obszary problemowe... 3 Obszary

Bardziej szczegółowo

Warsztat strategiczny 1

Warsztat strategiczny 1 Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku Warsztat strategiczny 1 Artur Kubica, Bartosz Tyrna Nowy Targ, 12/04/2018 Plan warsztatu Rola strategii rozwoju i jej kształt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz ANKIETA w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz Szanowni Państwo, Miasto i Gmina Stary Sącz przystąpiła do opracowania Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE

ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE ANKIETA CO MYŚLĘ O NASZEJ GMINIE ANKIETA (ANONIMOWA) DO MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki Osiągnęliśmy już półmetek realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE Celem badania jest poznanie problemów na obszarze gminy Zapolice występujących w sferze gospodarczej, społecznej,

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Działdowo na lata 2016-2026

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Działdowo na lata 2016-2026 Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Działdowo na lata 2016-2026 Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć ANKIETA - KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZYGOTOWANIA BIALSKOPODLASKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014-2020 W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych

Bardziej szczegółowo

Sztum. Miasto i Gmina

Sztum. Miasto i Gmina Miasto i Gmina Sztum ANKIETA Szanowni Państwo, chcąc poznać Państwa potrzeby i oczekiwania została przygotowana ankieta, której celem jest zebranie opinii na temat Gminy Sztum i jej mieszkańców. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo