Efekty kształcenia dla studiów III stopnia (doktoranckich)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efekty kształcenia dla studiów III stopnia (doktoranckich)"

Transkrypt

1 Załącznik nr do Uchwały nr 70/0-06 dla studiów III stopnia (doktoranckich) dla studiów doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych przyjęto wg Załącznika nr do Uchwały nr 4/XLVII/0 Senatu PW z dnia lutego 0 r. są identyczne dla obu dyscyplin naukowych z dziedziny nauk technicznych, w których są prowadzone studia III stopnia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, tj.: Budowa i eksploatacja maszyn oraz Budownictwo. Liczba efektów 6 8 Kompetencje społeczne dla dyscypliny W W6 Opis efektów dla studiów doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym dla dziedziny i dyscypliny naukowej lub dyscyplin naukowych, związanych z obszarem prowadzonych badań. Ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem prowadzonych badań, której źródłem są w szczególności publikacje o charakterze naukowym, obejmującą najnowsze osiągnięcia w obszarze prowadzonych badań. Ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, a także ma wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej, w tym dotyczącą metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań. Ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania i prowadzenia projektów badawczych; w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych realizacji tych projektów. Ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej. Ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych. Potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z różnych źródeł, także w językach obcych, oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji. Potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym - własnych i innych twórców i ich wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny; w szczególności, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania wyników prac teoretycznych w praktyce. Potrafi dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym - koncepcyjnie nowe zadania i problemy badawcze, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych. dla dziedziny T3_ T3_ T3_ T3_ T3_W T3_W6 T3_ T3_ T3_

2 dla dyscypliny U K Opis efektów dla studiów doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych Potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym zadania i problemy nietypowe, stosując koncepcyjnie nowe metody, wnoszące wkład do rozwoju wiedzy lub stanowiące nowatorskie rozwiązania o praktycznym zastosowaniu, których poziom oryginalności uzasadnia publikację w recenzowanych wydawnictwach. Potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym zespole. Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań, w szczególności zachowując zasady związane z poszanowaniem praw autorskich. Potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym, także w języku obcym; ma umiejętność prezentowania w sposób zrozumiały swoich osiągnięć i koncepcji oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusjach naukowych oraz debatach publicznych o różnorodnej tematyce; potrafi poprowadzić dyskusję naukową. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i innych form w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej; rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową. Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego. Potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań; wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań. Rozumie i odczuwa potrzebę zaangażowania się w kształcenie specjalistów w reprezentowanej dyscyplinie inżynierskiej oraz innych działań prowadzących do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich, a zwłaszcza rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć i techniki; podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie we właściwy, powszechnie zrozumiały sposób, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. dla dziedziny T3_ T3_U T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_K Sekretarz Rady Wydziału Dziekan Wydziału dr inż. Sławomir Grabarczyk

3 Liczba egzaminów Liczba zaliczeń Razem wykłady ćwiczenia laboratoria projekty Suma punktów ECTS Załącznik nr A do Uchwały nr 70/0-06 P L A N S T U D I Ó W Politechnika Warszawska Wydział Dziedzina: Nauki Techniczne Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj studiów: stacjonarne III stopnia Kod przedmiotu Ogólne liczby godzin Rozdział zajęć programowych na semestry w tym Semestr I II III IV V VI VII VIII Lp. Nazwa przedmiotu Tygodni w semestrze Liczby godzin tygodniowo W Ć L P W Ć L P KA W Ć L P KA W Ć L P KA W Ć L P KA W Ć L P KA W Ć L P KA W Ć L P KA W Ć L P KA DRW0 Język angielski Z Z Z Z 4 DRW0 Matematyka stosowana E 4 4 DRW03 3 Metodyka Z 3 3 DRW04 4 Metodologia badań naukowych E 3 3 DRW0 Ekonomia E 4 4 DRW06 6 Matematyczne metody obróbki sygnałów diagnostycznych E DRW07 7 Komputerowe wspomaganie badań naukowych E 3 3 DRW08 8 Metody numeryczne dla równań różniczkowych 30 E Z 4 4 DRW09 Przetwarzanie obrazów w zastosowaniach inżynierskich 9 i naukowych E DR0 Elements of metrology and measurement systems 0 (Podstawy metrologii i systemów pomiarowych) E DR Podstawy komercjalizacji 30 E Z DRM Numeryczne metody obróbki sygnałów diagnostycznych 4 30 E Z 4 4 DRM3 Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn 3 i urządzeń 30 E Z 3 3 DRM4 4 Problemy jakości i niezawodności maszyn i urządzeń E 3 3 DRM doktoranckie Z Z Z 3 PN 6 Pracownia naukowa 7 Z Z Z Z Z Z Z PRD 7 Przygotowanie rozprawy doktorskiej Z Z PZ 8 Praktyka zawodowa 4 Z Z Z Z EORD 9 Egzaminy i obrona rozprawy doktorskiej E Oznaczenia: E - egzamin Liczba punktów ECTS Z - zaliczenie na podstawie bieżącej Uwagi: kontroli postępów w semestrze Razem Liczba egzaminów Liczba zaliczeń KA - punkty ECTS. Przed ukończeniem III roku studiów Zmiany: Zatwierdzenie powinno nastąpić wszczęcie przewodu Załącznik do pisma: doktorskiego. Plan studiów został uchwalony Uchwałą Rady Wydziału BMiP nr 37/0-06 z dn r. Uchwała Rady Wydziału BMiP Dziekan Wydziału. Warunkiem zaliczenia semestru VII jest nr 70/0-06 z dn r. złożenie wstępnej wersji rozprawy Obowiązuje od: r. doktorskiej do oceny przez promotora. 3. Warunkiem zaliczenia semestru VIII jest Zmiany obowiązują od: przyjęcie rozprawy doktorskiej oraz zaliczenie modułu EORD

4 Liczba egzaminów Liczba zaliczeń Razem wykłady ćwiczenia laboratoria projekty Suma punktów ECTS Załącznik nr B do Uchwały nr 70/0-06 P L A N S T U D I Ó W Politechnika Warszawska Wydział Dziedzina: Nauki Techniczne Dyscyplina: Budownictwo Rodzaj studiów: stacjonarne III stopnia Ogólne liczby godzin Rozdział zajęć programowych na semestry w tym Semestr I II III IV V VI VII VIII Kod przedmiotu Lp. Nazwa przedmiotu Tygodni w semestrze Liczby godzin tygodniowo W Ć L P W Ć L P KA W Ć L P KA W Ć L P KA W Ć L P KA W Ć L P KA W Ć L P KA W Ć L P KA W Ć L P KA DRW0 Język angielski Z Z Z Z 4 DRW0 Matematyka stosowana E 4 4 DRW03 3 Metodyka Z 3 3 DRW04 4 Metodologia badań naukowych E 3 3 DRW0 Ekonomia E 4 4 DRW06 6 Matematyczne metody obróbki sygnałów diagnostycznych E DRW07 7 Komputerowe wspomaganie badań naukowych E 3 3 DRW08 8 Metody numeryczne dla równań różniczkowych 30 E Z 4 4 DRW09 Przetwarzanie obrazów w zastosowaniach inżynierskich 9 i naukowych E DR0 Elements of metrology and measurement systems 0 (Podstawy metrologii i systemów pomiarowych) E DR Podstawy komercjalizacji 30 E Z DRB Inżynieria przedsięwzięć budowlanych E DRB3 Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 3 w budownictwie 30 Z Z 3 3 DRB4 4 Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów 30 E 3 3 DRB Podstawy eksploatacji infrastruktury budowlanej ) / Elementy org. i zarządz. przedsiębiorstwem bud.) E DRB6 6 doktoranckie Z Z Z 3 PN 7 Pracownia naukowa 7 Z Z Z Z Z Z Z PRD 8 Przygotowanie rozprawy doktorskiej Z Z PZ 9 Praktyka zawodowa 4 Z Z Z Z EORD 0 Egzaminy i obrona rozprawy doktorskiej E Oznaczenia: E - egzamin Liczba punktów ECTS Razem Z - zaliczenie na podstawie bieżącej Uwagi: Liczba egzaminów kontroli postępów w semestrze Liczba zaliczeń KA - punkty ECTS. Przed ukończeniem III roku studiów Zmiany: Zatwierdzenie powinno nastąpić wszczęcie przewodu Załącznik do pisma: ) - przedmioty do wyboru doktorskiego. Plan studiów został uchwalony Uchwałą Rady Wydziału BMiP nr 37/0-06 z dn r. Uchwała Rady Wydziału BMiP Dziekan Wydziału. Warunkiem zaliczenia semestru VII jest nr 70/0-06 z dn r. złożenie wstępnej wersji rozprawy Obowiązuje od: r. doktorskiej do oceny przez promotora. 3. Warunkiem zaliczenia semestru VIII jest Zmiany obowiązują od: przyjęcie rozprawy doktorskiej oraz zaliczenie modułu EORD

5 Język angielski s. I Język angielski s. II Język angielski s. III Język angielski s. IV Matematyka stosowana Metodyka Metodologia badań naukowych Ekonomia Matematyczne metody obróbki sygnałów diagnostycznych Komputerowe wspomaganie badań naukowych Metody numeryczne dla równań różniczkowych Przetwarzanie obrazów w zastosowaniach inżynierskich Elements of metrology and measurement systems (Podstawy metrologii i systemów pomiarowych) Podstawy komercjalizacji Załącznik nr 3A do Uchwały nr 70/0-06 Politechnika Warszawska WBMiP STUDIA STACJONARNE TRZECIEGO STOPNIA Moduł Moduł Moduł 3 Moduł 4 Moduł Moduł 6 Moduł 7 Moduł 8 Moduł 9 Moduł 0 Moduł Moduł Moduł 3 Moduł 4 Dziedzina: Nauki techniczne, Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn DRW0_0 DRW0_0 DRW0_03 DRW0_04 DRW0 DRW03 DRW04 DRW0 DRW06 DRW07 DRW08 DRW09 DR0 DR na kierunku Opis efektów dla studiów doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych wg Załącznika nr do Uchwały nr 4/XLVII/0 Senatu PW z dnia lutego 0 r. dla dziedziny W Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym dla dziedziny i dyscypliny naukowej lub dyscyplin naukowych, związanych z obszarem prowadzonych badań. Ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem prowadzonych badań, której źródłem są w szczególności publikacje o charakterze naukowym, obejmującą najnowsze osiągnięcia w obszarze prowadzonych badań. Ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, a także ma wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej, w tym dotyczącą metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań. Ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania i prowadzenia projektów badawczych; w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych realizacji tych projektów. Ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej. W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L T3_ T3_ T3_ W6 Ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych. T3_W6 U K Potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z różnych źródeł, także w językach obcych, oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji. Potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym - własnych i innych twórców i ich wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny; w szczególności, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania wyników prac teoretycznych w praktyce. Potrafi dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym - koncepcyjnie nowe zadania i problemy badawcze, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych. Potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym zadania i problemy nietypowe, stosując koncepcyjnie nowe metody, wnoszące wkład do rozwoju wiedzy lub stanowiące nowatorskie rozwiązania o praktycznym zastosowaniu, których poziom oryginalności uzasadnia publikację w recenzowanych wydawnictwach. Potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym zespole. Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań, w szczególności zachowując zasady związane z poszanowaniem praw autorskich. Potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym, także w języku obcym; ma umiejętność prezentowania w sposób zrozumiały swoich osiągnięć i koncepcji oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusjach naukowych oraz debatach publicznych o różnorodnej tematyce; potrafi poprowadzić dyskusję naukową. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i innych form w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej; rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową. Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego. Potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań; wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań. Rozumie i odczuwa potrzebę zaangażowania się w kształcenie specjalistów w reprezentowanej dyscyplinie inżynierskiej oraz innych działań prowadzących do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich, a zwłaszcza rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć i techniki; podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie we właściwy, powszechnie zrozumiały sposób, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. ) - W ramach Pracowni naukowej doktorant osiąga określone efekty, jednakże, ze względu na realizację badań w ciągu siedmiu semestrów studiów, ich osiągnięcie nie musi być w pełni realizowane w każdym z semestrów. Stopień realizacji efektów w semestrze zależy od zakresu zadań postawionych doktorantowi przez opiekuna naukowego. Ostateczne rozliczenie Pracowni naukowej następuje wraz ze złożeniem przygotowanej przez doktoranta, pozytywnie zaopiniowanej przez promotora, rozprawy doktorskiej. ) - Przy przygotowywaniu rozprawy doktorskiej doktorant osiąga określone efekty, jednakże, ze względu na realizację pracy w ciągu dwóch semestrów studiów, ich osiągnięcie nie musi być w pełni realizowane w każdym z semestrów. Stopień realizacji efektów w semestrze zależy od zakresu zadań postawionych doktorantowi przez opiekuna naukowego i stopnia zaawansowanie rozprawy doktorskiej. 3) - W ramach Praktyki zawodowej doktorant osiąga określone efekty, jednakże, ze względu na realizację badań w ciągu czterech lat studiów, ich osiągnięcie nie musi być w pełni realizowane w każdym z lat. Stopień realizacji efektów w roku akademickim zależy od zakresu zadań dydaktycznych postawionych doktorantowi. T3_ T3_W T3_ T3_ T3_ T3_ T3_U T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_K

6 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia września 0 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 0 nr 04 poz. 00) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia września 0 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 0 nr 04 poz. 00) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia września 0 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 0 nr 04 poz. 00) Numeryczne metody obróbki sygnałów diagnostycznych Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn i urządzeń Problemy jakości i niezawodności maszyn i urządzeń doktoranckie s. V doktoranckie s. VI doktoranckie s. VII Pracownia naukowa ) Przygotowanie rozprawy doktorskiej ) Praktyka zawodowa 3) Egzaminy i obrona rozprawy doktorskiej Politechnika Warszawska WBMiP STUDIA STACJONARNE TRZECIEGO STOPNIA Dziedzina: Nauki techniczne, Dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn c.d. Załącznika nr 3A do Uchwały nr 70/0-06 Moduł Moduł 6 Moduł 7 Moduł 8 Moduł 9 Moduł 0 Moduł Moduł Moduł 3 Moduł 4 DRM DRM3 DRM4 DRM_0 DRM_0 DRM_03 PN PRD PZ EORD na kierunku Opis efektów dla studiów doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych wg Załącznika nr do Uchwały nr 4/XLVII/0 Senatu PW z dnia lutego 0 r. dla dziedziny W Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym dla dziedziny i dyscypliny naukowej lub dyscyplin naukowych, związanych z obszarem prowadzonych badań. Ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem prowadzonych badań, której źródłem są w szczególności publikacje o charakterze naukowym, obejmującą najnowsze osiągnięcia w obszarze prowadzonych badań. Ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, a także ma wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej, w tym dotyczącą metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań. Ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania i prowadzenia projektów badawczych; w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych realizacji tych projektów. Ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej. T3_ T3_ T3_ T3_ T3_W W6 Ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych. T3_W6 U K Potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z różnych źródeł, także w językach obcych, oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji. Potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym - własnych i innych twórców i ich wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny; w szczególności, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania wyników prac teoretycznych w praktyce. Potrafi dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym - koncepcyjnie nowe zadania i problemy badawcze, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych. Potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym zadania i problemy nietypowe, stosując koncepcyjnie nowe metody, wnoszące wkład do rozwoju wiedzy lub stanowiące nowatorskie rozwiązania o praktycznym zastosowaniu, których poziom oryginalności uzasadnia publikację w recenzowanych wydawnictwach. Potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym zespole. Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań, w szczególności zachowując zasady związane z poszanowaniem praw autorskich. Potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym, także w języku obcym; ma umiejętność prezentowania w sposób zrozumiały swoich osiągnięć i koncepcji oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusjach naukowych oraz debatach publicznych o różnorodnej tematyce; potrafi poprowadzić dyskusję naukową. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i innych form w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej; rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową. Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego. Potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań; wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań. Rozumie i odczuwa potrzebę zaangażowania się w kształcenie specjalistów w reprezentowanej dyscyplinie inżynierskiej oraz innych działań prowadzących do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich, a zwłaszcza rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć i techniki; podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie we właściwy, powszechnie zrozumiały sposób, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. ) - W ramach Pracowni naukowej doktorant osiąga określone efekty, jednakże, ze względu na realizację badań w ciągu siedmiu semestrów studiów, ich osiągnięcie nie musi być w pełni realizowane w każdym z semestrów. Stopień realizacji efektów w semestrze zależy od zakresu zadań postawionych doktorantowi przez opiekuna naukowego. Ostateczne rozliczenie Pracowni naukowej następuje wraz ze złożeniem przygotowanej przez doktoranta, pozytywnie zaopiniowanej przez promotora, rozprawy doktorskiej. ) - Przy przygotowywaniu rozprawy doktorskiej doktorant osiąga określone efekty, jednakże, ze względu na realizację pracy w ciągu dwóch semestrów studiów, ich osiągnięcie nie musi być w pełni realizowane w każdym z semestrów. Stopień realizacji efektów w semestrze zależy od zakresu zadań postawionych doktorantowi przez opiekuna naukowego i stopnia zaawansowanie rozprawy doktorskiej. 3) - W ramach Praktyki zawodowej doktorant osiąga określone efekty, jednakże, ze względu na realizację badań w ciągu czterech lat studiów, ich osiągnięcie nie musi być w pełni realizowane w każdym z lat. Stopień realizacji efektów w roku akademickim zależy od zakresu zadań dydaktycznych postawionych doktorantowi. T3_ T3_ T3_ T3_ T3_U T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_K W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L Sekretarz Rady Wydziału dr inż. Sławomir Grabarczyk Dziekan Wydziału

7 Język angielski s. I Język angielski s. II Język angielski s. III Język angielski s. IV Matematyka stosowana Metodyka Metodologia badań naukowych Ekonomia Matematyczne metody obróbki sygnałów diagnostycznych Komputerowe wspomaganie badań naukowych Metody numeryczne dla równań różniczkowych Przetwarzanie obrazów w zastosowaniach inżynierskich Elements of metrology and measurement systems (Podstawy metrologii i systemów pomiarowych) Podstawy komercjalizacji Załącznik nr 3B do Uchwały nr 70/0-06 Politechnika Warszawska WBMiP STUDIA STACJONARNE TRZECIEGO STOPNIA Moduł Moduł Moduł 3 Moduł 4 Moduł Moduł 6 Moduł 7 Moduł 8 Moduł 9 Moduł 0 Moduł Moduł Moduł 3 Moduł 4 Dziedzina: Nauki techniczne, Dyscyplina: Budownictwo DRW0_0 DRW0_0 DRW0_03 DRW0_04 DRW0 DRW03 DRW04 DRW0 DRW06 DRW07 DRW08 DRW09 DR0 DR na kierunku Opis efektów dla studiów doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych wg Załącznika nr do Uchwały nr 4/XLVII/0 Senatu PW z dnia lutego 0 r. dla dziedziny W Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym dla dziedziny i dyscypliny naukowej lub dyscyplin naukowych, związanych z obszarem prowadzonych badań. Ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem prowadzonych badań, której źródłem są w szczególności publikacje o charakterze naukowym, obejmującą najnowsze osiągnięcia w obszarze prowadzonych badań. Ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, a także ma wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej, w tym dotyczącą metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań. Ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania i prowadzenia projektów badawczych; w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych realizacji tych projektów. Ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej. W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L T3_ T3_ T3_ W6 Ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych. T3_W6 U K Potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z różnych źródeł, także w językach obcych, oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji. Potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym - własnych i innych twórców i ich wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny; w szczególności, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania wyników prac teoretycznych w praktyce. Potrafi dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym - koncepcyjnie nowe zadania i problemy badawcze, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych. Potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym zadania i problemy nietypowe, stosując koncepcyjnie nowe metody, wnoszące wkład do rozwoju wiedzy lub stanowiące nowatorskie rozwiązania o praktycznym zastosowaniu, których poziom oryginalności uzasadnia publikację w recenzowanych wydawnictwach. Potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym zespole. Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań, w szczególności zachowując zasady związane z poszanowaniem praw autorskich. Potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym, także w języku obcym; ma umiejętność prezentowania w sposób zrozumiały swoich osiągnięć i koncepcji oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusjach naukowych oraz debatach publicznych o różnorodnej tematyce; potrafi poprowadzić dyskusję naukową. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i innych form w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej; rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową. Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego. Potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań; wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań. Rozumie i odczuwa potrzebę zaangażowania się w kształcenie specjalistów w reprezentowanej dyscyplinie inżynierskiej oraz innych działań prowadzących do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich, a zwłaszcza rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć i techniki; podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie we właściwy, powszechnie zrozumiały sposób, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. ) - przedmiot do wyboru ) - W ramach Pracowni naukowej doktorant osiąga określone efekty, jednakże, ze względu na realizację badań w ciągu siedmiu semestrów studiów, ich osiągnięcie nie musi być w pełni realizowane w każdym z semestrów. Stopień realizacji efektów w semestrze zależy od zakresu zadań postawionych doktorantowi przez opiekuna naukowego. Ostateczne rozliczenie Pracowni naukowej następuje wraz ze złożeniem przygotowanej przez doktoranta, pozytywnie zaopiniowanej przez promotora, rozprawy doktorskiej. 3) - Przy przygotowywaniu rozprawy doktorskiej doktorant osiąga określone efekty, jednakże, ze względu na realizację pracy w ciągu dwóch semestrów studiów, ich osiągnięcie nie musi być w pełni realizowane w każdym z semestrów. Stopień realizacji efektów w semestrze zależy od zakresu zadań postawionych doktorantowi przez opiekuna naukowego i stopnia zaawansowanie rozprawy doktorskiej. 4) - W ramach Praktyki zawodowej doktorant osiąga określone efekty, jednakże, ze względu na realizację badań w ciągu czterech lat studiów, ich osiągnięcie nie musi być w pełni realizowane w każdym z lat. Stopień realizacji efektów w roku akademickim zależy od zakresu zadań dydaktycznych postawionych doktorantowi. T3_ T3_W T3_ T3_ T3_ T3_ T3_U T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_K

8 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia września 0 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 0 nr 04 poz. 00) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia września 0 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 0 nr 04 poz. 00) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia września 0 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 0 nr 04 poz. 00) Inżynieria przedsięwzięć budowlanych Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w budownictwie Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów Podstawy eksploatacji infrastruktury Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem doktoranckie s. V doktoranckie s. VI doktoranckie s. VII Pracownia naukowa ) Przygotowanie rozprawy Egzaminy i obrona rozprawy doktorskiej Politechnika Warszawska WBMiP STUDIA STACJONARNE TRZECIEGO STOPNIA Dziedzina: Nauki techniczne, Dyscyplina: Budownictwo c.d. Załącznika nr 3B do Uchwały nr 70/0-06 Moduł Moduł 6 Moduł 7 Moduł 8 Moduł 9 Moduł 0 Moduł Moduł Moduł 3 Moduł 4 Moduł Moduł 6 DRB DRB3 DRB4 DRB_0 DRB_0 DRB6_0 DRB6_0 DRB6_03 PN PRD PZ EORD na kierunku Opis efektów dla studiów doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych wg Załącznika nr do Uchwały nr 4/XLVII/0 Senatu PW z dnia lutego 0 r. dla dziedziny budowlanej ) bududowlanym ) doktorskiej 3) Praktyka zawodowa 4) W Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym dla dziedziny i dyscypliny naukowej lub dyscyplin naukowych, związanych z obszarem prowadzonych badań. Ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem prowadzonych badań, której źródłem są w szczególności publikacje o charakterze naukowym, obejmującą najnowsze osiągnięcia w obszarze prowadzonych badań. Ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, a także ma wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej, w tym dotyczącą metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań. Ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania i prowadzenia projektów badawczych; w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych realizacji tych projektów. Ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej. T3_ T3_ T3_ T3_ T3_W W6 Ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych. T3_W6 U K Potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z różnych źródeł, także w językach obcych, oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji. Potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym - własnych i innych twórców i ich wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny; w szczególności, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania wyników prac teoretycznych w praktyce. Potrafi dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym - koncepcyjnie nowe zadania i problemy badawcze, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych. Potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym zadania i problemy nietypowe, stosując koncepcyjnie nowe metody, wnoszące wkład do rozwoju wiedzy lub stanowiące nowatorskie rozwiązania o praktycznym zastosowaniu, których poziom oryginalności uzasadnia publikację w recenzowanych wydawnictwach. Potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym zespole. Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań, w szczególności zachowując zasady związane z poszanowaniem praw autorskich. Potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym, także w języku obcym; ma umiejętność prezentowania w sposób zrozumiały swoich osiągnięć i koncepcji oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusjach naukowych oraz debatach publicznych o różnorodnej tematyce; potrafi poprowadzić dyskusję naukową. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i innych form w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej; rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową. Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego. Potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań; wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań. Rozumie i odczuwa potrzebę zaangażowania się w kształcenie specjalistów w reprezentowanej dyscyplinie inżynierskiej oraz innych działań prowadzących do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich, a zwłaszcza rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć i techniki; podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie we właściwy, powszechnie zrozumiały sposób, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. ) - przedmiot do wyboru T3_ T3_ T3_ T3_ T3_U T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_ T3_K W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L W Ć L ) - W ramach Pracowni naukowej doktorant osiąga określone efekty, jednakże, ze względu na realizację badań w ciągu siedmiu semestrów studiów, ich osiągnięcie nie musi być w pełni realizowane w każdym z semestrów. Stopień realizacji efektów w semestrze zależy od zakresu zadań postawionych doktorantowi przez opiekuna naukowego. Ostateczne rozliczenie Pracowni naukowej następuje wraz ze złożeniem przygotowanej przez doktoranta, pozytywnie zaopiniowanej przez promotora, rozprawy doktorskiej. 3) - Przy przygotowywaniu rozprawy doktorskiej doktorant osiąga określone efekty, jednakże, ze względu na realizację pracy w ciągu dwóch semestrów studiów, ich osiągnięcie nie musi być w pełni realizowane w każdym z semestrów. Stopień realizacji efektów w semestrze zależy od zakresu zadań postawionych doktorantowi przez opiekuna naukowego i stopnia zaawansowanie rozprawy doktorskiej. 4) - W ramach Praktyki zawodowej doktorant osiąga określone efekty, jednakże, ze względu na realizację badań w ciągu czterech lat studiów, ich osiągnięcie nie musi być w pełni realizowane w każdym z lat. Stopień realizacji efektów w roku akademickim zależy od zakresu zadań dydaktycznych postawionych doktorantowi. Sekretarz Rady Wydziału dr inż. Sławomir Grabarczyk Dziekan Wydziału

ZAŁĄCZNIK NR 2 Uchwała Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z dnia 3 czerwca 2013 r

ZAŁĄCZNIK NR 2 Uchwała Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z dnia 3 czerwca 2013 r ZAŁĄCZNIK NR 2 Uchwała Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z dnia 3 czerwca 2013 r w sprawie przyjęcia Efektów kształcenia dla studiów III stopnia w dyscyplinie elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych (Program IKD-TR)

Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych (Program IKD-TR) Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych (Program IKD-TR) Program kształci specjalistów w szeroko rozumianych technologiach rakietowych obejmujących zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. nr 58/d/06/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Nazwa wydziału Wydział Inżynierii Środowiska Dziedzina

Bardziej szczegółowo

4 a. 4 x 1 = 4. 4 x 2 = 8

4 a. 4 x 1 = 4. 4 x 2 = 8 Ramowy program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej zatwierdzony 30 czerwca 2015 roku 1. Nadrzędnym celem studiów doktoranckich realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - przykład WETI PW

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - przykład WETI PW Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - przykład WETI PW Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska ekspert boloński Seminarium Bolońskie dla prorektorów, 26

Bardziej szczegółowo

Kierownik Studiów Doktoranckich Warszawa, 17 listopada 2017 r. Wydział Transportu Politechnika Warszawska

Kierownik Studiów Doktoranckich Warszawa, 17 listopada 2017 r. Wydział Transportu Politechnika Warszawska Bardzo dobry Dobry Dostateczny Niedostateczny STUDIA DOKTORANCKIE -66 Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. (+48 ) 34 7364; fax: (+ 48 ) 65 94; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl Kierownik Studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia/uczenia się dla studiów technicznych: Studia I, II i III stopnia profil teoretyczny/(ogólno)akademicki

Efekty kształcenia/uczenia się dla studiów technicznych: Studia I, II i III stopnia profil teoretyczny/(ogólno)akademicki Zespół ds. opracowania opisu efektów kształcenia/uczenia się dla studiów technicznych WIEDZA Efekty kształcenia/uczenia się dla studiów technicznych: Studia I, II i III stopnia profil teoretyczny/(ogólno)akademicki

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w uczelni technicznej przykład Politechniki Warszawskiej

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w uczelni technicznej przykład Politechniki Warszawskiej Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w uczelni technicznej przykład Politechniki Warszawskiej Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska ekspert boloński Seminarium Bolońskie, 26 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr Ustalenia podstawowe

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr Ustalenia podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 353/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 29 maja 2019 r. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr 1 1. Ustalenia podstawowe 1. Program kształcenia, wspólny dla wszystkich doktorantów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja studiów doktoranckich w dyscyplinach

Dokumentacja studiów doktoranckich w dyscyplinach POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Dokumentacja studiów doktoranckich w dyscyplinach BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN oraz MECHANIKA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU Załącznik 1 do Uchwały nr 648/VII/12 z dnia 5 lipca 2012 r. Rady Wydziału Transportu PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA DOKTORANCKICH STUDIACH STACJONARNYCH W DYSCYPLINIE

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2017 r. I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU Załącznik 1 do Uchwały nr 145/VIII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Rady Wydziału Transportu PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA DOKTORANCKICH STUDIACH STACJONARNYCH W DYSCYPLINIE

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 1b uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2017

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Karta przedmiotu Zarządzanie projektami i ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia Opis przedmiotu: Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami i ochrona własności intelektualnej.

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

I rok (13.5 punktów ECTS)

I rok (13.5 punktów ECTS) Program Doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia przygotowujące doktoranta do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Nie obejmuje całkowitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 25 Rady Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr 25 Rady Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr 25 Rady Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 16 Rady Wydziału Nauk Technicznych UWM

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2012/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 maja 2013 roku

Uchwała nr 7/2012/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 maja 2013 roku Uchwała nr 7/2012/2013 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów doktoranckich oraz efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn. 12. 06.2014 w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Część I - Założenia wstępne 1. 1. Realizacja programu studiów doktoranckich na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka (przyjęty przez Radę Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Zasady prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Załącznik do Uchwały nr 37/2012-2016 RW BMiP PW z dnia 29 stycznia 2013 r. Zasady prowadzenia studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Podstawą prawną do opracowania Zasad

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie Budownictwo 1. Koncepcja kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI - budowa programów na bazie efektów kształcenia W A R S Z T A T Y DLA NAUK PRZYRODNICZYCH PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI PLAN WARSZTATÓW przygotowano

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla studiów doktoranckich- stacjonarnych w dyscyplinie naukowej inżynieria rolnicza

Standardy kształcenia dla studiów doktoranckich- stacjonarnych w dyscyplinie naukowej inżynieria rolnicza Załącznik Nr 13-A do Uchwały nr 66 Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 26 kwietnia 2012 roku Standardy kształcenia dla studiów doktoranckich- stacjonarnych w dyscyplinie naukowej inżynieria rolnicza

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. międzynarodowych studiów doktoranckich w dyscyplinie mechanika

Profil kształcenia. międzynarodowych studiów doktoranckich w dyscyplinie mechanika Program kształcenia międzynarodowych studiów doktoranckich w dyscyplinie mechanika 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej. 2. Umiejscowienie studiów w

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA PROGRAM STUDIÓW. studia trzciegostopnia DOKTORANCKIE W ZAKRESIE ARCHEOLOGII

Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA PROGRAM STUDIÓW. studia trzciegostopnia DOKTORANCKIE W ZAKRESIE ARCHEOLOGII Wydział Nauk Historycznych ARCHEOLOGIA PROGRAM STUDIÓW studia trzciegostopnia DOKTORANCKIE W ZAKRESIE ARCHEOLOGII rok akademicki 2014 2015 Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 7/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 7/203/204 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 czerwca 204 roku w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów doktoranckich oraz efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program. Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii od roku akademickiego 2017/18

Program. Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii od roku akademickiego 2017/18 Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii od roku akademickiego 2017/18 Ramy dla punktacji ECTS Rodzaj aktywności Zajęcia obowiązkowe Wymiar Liczba ECTS Seminaria doktoranckie 15 h

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

(obowiązujący rozpoczynających studia w latach: 2014/ /2017) Przedmiot Liczba godzin ECTS Zaliczenie Kształcenie

(obowiązujący rozpoczynających studia w latach: 2014/ /2017) Przedmiot Liczba godzin ECTS Zaliczenie Kształcenie I. Program stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie psychologii oraz w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej prowadzonych w Instytucie Psychologii UAM I rok (obowiązujący rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza Objaśnienie oznaczeń: T obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 1 studia pierwszego stopnia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki P profil praktyczny W kategoria wiedzy U kategoria

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia)

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia) Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia) Łódź, 17 października 2012 1 1. Nazwa studiów: Środowiskowe

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia dla studiów w zakresie psychologii WIEDZA. (E) Udział w wykładach fakultatywnych. (E) Udział w wykładach fakultatywnych

I. Efekty kształcenia dla studiów w zakresie psychologii WIEDZA. (E) Udział w wykładach fakultatywnych. (E) Udział w wykładach fakultatywnych Program stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie psychologii oraz w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej prowadzonych w Instytucie Psychologii UAM (obowiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka

Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach PROGRAM KSZTAŁCENIA Studia III stopnia (doktoranckie) kierunek Informatyka (przyjęty przez Radę Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziekan WPiA UKSW Prof. dr hab. Marek Michalski. Protokołował Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziekan WPiA UKSW Prof. dr hab. Marek Michalski. Protokołował Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 15 Uchwała nr 75/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie określenia sposobu dokonywania oceny realizacji programu na stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 52 Senatu UMK z dnia 29.05.2012r. zawierającej wytyczne odnośnie tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Efekty kształcenia dla studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH . pieczęć Wydziału PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH kod programu studiów Wydział Geograficzno-Biologiczny. Studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej/ artystycznej geografia Obszar /dziedzina/ Nauki o Ziemi

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia stacjonarnych studiów doktoranckich na kierunku Historia realizowany na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Program kształcenia stacjonarnych studiów doktoranckich na kierunku Historia realizowany na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Program stacjonarnych studiów doktoranckich na kierunku Historia realizowany na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 lipca 005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Dokumentacja programu kształcenia studiów trzeciego stopnia doktoranckich w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, studia II stopnia profil ogólnoakademicki Specjalność studiowania Gospodarka Wodna i Zagrożenia Powodziowe Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

ruchem kolejowym przydatną w rozwiązywaniu złożonych zadań.

ruchem kolejowym przydatną w rozwiązywaniu złożonych zadań. Efekty uczenia się (poprzednio: efekty ) dla studiów drugiego stopnia profil ogólnoakademicki na kierunku Budowa i Eksploatacja nfrastruktury Transportu Szynowego Wydział nżynierii Lądowej i Wydział Transportu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela kierunkowych efektów kształcenia (EKK)

I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela kierunkowych efektów kształcenia (EKK) I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela kierunkowych efektów kształcenia (EKK) Nazwa kierunku studiów: WLA_S3, WLS_S3 Obszar kształcenia: Medyczny Poziom kształcenia (studiów): III stopień MWNZ_S3

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Tabela efektów kształcenia

Efekty kształcenia. Tabela efektów kształcenia Efekty kształcenia Tabela efektów kształcenia W opisie efektów kierunkowych uwzględniono wszystkie efekty kształcenia występujące w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych. Objaśnienie oznaczeń:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

6 C2A_W02_03 Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych.

6 C2A_W02_03 Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych. Efekty dla studiów drugiego stopnia profil ogólnoakademicki na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku, gdzie: * Odniesienie- oznacza odniesienie do efektów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan w ramach projektu pn. BioTechNan Program Interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

Sześciosemestralny program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Sześciosemestralny program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/V/2019 Senatu UJ z dnia 29 maja 2019 roku Sześciosemestralny program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Część ogólna 1 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć Przedmiot L. godz. ECTS Zaliczenie Rok. 1. Zajęcia obowiązkowe a. seminaria Seminarium doktoranckie 30 rocznie 2 Zaliczenie na ocenę

Rodzaj zajęć Przedmiot L. godz. ECTS Zaliczenie Rok. 1. Zajęcia obowiązkowe a. seminaria Seminarium doktoranckie 30 rocznie 2 Zaliczenie na ocenę RAMOWY PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII UAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 (wspólny dla studiów w zakresie psychologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji społecznej)

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów transport należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechatronika, mechanika

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie chemii

Program studiów doktoranckich w zakresie chemii Program studiów doktoranckich w zakresie chemii ałącznik nr 2 do Uchwały Nr 60 Senatu UMK z dnia 25.04.2017r. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA Załącznik nr 5 do uchwały nr 509 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Efekt kształcenia. Wiedza

Efekt kształcenia. Wiedza Efekty dla studiów drugiego stopnia profil ogólnoakademicki na kierunku Informatyka na specjalności Przetwarzanie i analiza danych, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, gdzie: * Odniesienie oznacza

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów doktoranckich: Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Nazwa studiów doktoranckich: Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich: Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. Program studiów doktoranckich Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie geografii Lp. Po ukończeniu studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne 1

Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Załącznik do uchwały nr 31/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW W ZAKRESIE ZASAD OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich w zakresie prawa

Program studiów doktoranckich w zakresie prawa Program studiów doktoranckich w zakresie prawa Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich: Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Wydział Prawa i Administracji Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie biologii Lp. Po ukończeniu studiów doktoranckich w zakresie biologii absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje opis zakładanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 8/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 8/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnych i międzynarodowych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Zał. nr 2 do uchwały nr 321/V/V/2015Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 maja w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY nazwa kierunku studiów: Makrokierunek: Informatyka stosowana z komputerową

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan w ramach projektu pn. BioTechNan Program Interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

d) przedmioty wykładane dla doktorantów na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej,

d) przedmioty wykładane dla doktorantów na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej, Załącznik do uchwały RW nr 154/I/2011 z dnia 31 maja 2011 r. Program i plan studiów doktoranckich realizowanych na Wydziale Zarządzania PW w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich prowadzonych wspólnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA III STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA III STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA STUDIA III STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2018-2022 Zatwierdzony przez Radę Instytutu Socjologii UR dnia... Zatwierdzony przez Radę Wydziału Socjologiczno-Historycznego

Bardziej szczegółowo