POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU"

Transkrypt

1 Załącznik 1 do Uchwały nr 648/VII/12 z dnia 5 lipca 2012 r. Rady Wydziału Transportu PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA DOKTORANCKICH STUDIACH STACJONARNYCH W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ TRANSPORT Warszawa, lipiec 2012 r.

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Ogólna charakterystyka studiów Przyporządkowanie studiów do dziedziny nauki i dyscypliny naukowej Związek programu kształcenia z misją Uczelni oraz strategią rozwoju Ogólne cele kształcenia Poziom kształcenia, forma studiów oraz stopień naukowy uzyskiwany przez absolwenta Ogólne cele kształcenia Wymagania wstępne i zasady rekrutacji Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) Zasady rekrutacji Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych w Uczelni Efekty kształcenia Pokrycie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich na PW Opis zakładanych efektów kształcenia dla dyscypliny Transport Program studiów Ogólna charakterystyka programu Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (stopnia naukowego) Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Struktura studiów (specjalności naukowe) Opis wydziałowego systemu punktowego Ramowy plan studiów Sposób dokonywania oceny postępów doktoranta Plan studiów Warunki ukończenia studiów Definicje pojęć Podstawa prawna

3 1. Wprowadzenie Konieczność opracowania uaktualnionych programów kształcenia wynika z nowelizacji w 2011 r. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, która zmieniła warunki, jakie musi spełnić jednostka organizacyjna uczelni, aby prowadzić studia trzeciego stopnia. Zmiany te dotyczą: wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, wprowadzenia obowiązku istnienia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 415/XLVII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej określiła zalecenia dotyczące programu kształcenia, w tym efektów kształcenia, planu i programu studiów, dla studiów doktoranckich. 3

4 2. Ogólna charakterystyka studiów 2.1. Przyporządkowanie studiów do dziedziny nauki i dyscypliny naukowej Studia doktoranckie w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej są prowadzone w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Transport. Wykłady związane z dyscypliną naukową Transport na studiach doktoranckich odbywają się w języku polskim, zgodnie z przyjętym programem kształcenia Związek programu kształcenia z misją Uczelni oraz strategią rozwoju Misja Politechniki Warszawskiej została przyjęta Uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 13 grudnia 2000 r. Zawiera ona skondensowany opis celów i zadań jakie ma do spełnienia Politechnika Warszawska składająca się z pracowników i studentów tworzących wspólnotę. Przedstawiony poniżej program kształcenia określa efekty kształcenia, które są w pełni kompatybilne z wymienionymi w Misji zadaniami Uczelni w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakie powinien posiąść absolwent studiów doktoranckich Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Zakładamy, że program kształcenia ma charakter dynamiczny i będzie ciągle doskonalony w zależności od nowych trendów pojawiających się badaniach naukowych związanych z dyscypliną naukową Transport i zadań, jakie będą w związku z tym wymagane dla kształcenia na kierunku Transport. Ta przesłanka jest w pełni zgodna z założeniami przyjętymi, w kadencji , przez Senat PW w pracach nad strategią rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku Ogólne cele kształcenia Poziom kształcenia, forma studiów oraz stopień naukowy uzyskiwany przez absolwenta Studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) są studiami stacjonarnymi, stanowiącymi element elastycznego systemu studiów trzystopniowych w Wydziale Transportu. Absolwenci studiów trzeciego stopnia uzyskują, w drodze przewodu doktorskiego (zgodnie z [5]), stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Transport Ogólne cele kształcenia Studia trzeciego stopnia na Wydziale Transportu kształtują wiedzę o nowoczesnych technologiach i technikach stosowanych i wykorzystywanych w transporcie rozumianym jako przepływ ładunków i ludzi na lądzie, w powietrzu oraz wodzie. Efekty kształcenia dotyczą zarówno dyscypliny naukowej Transport jak i dyscyplin pokrewnych, związanych z tą dyscypliną i są związane z umiejętnościami prowadzenia badań w tym obszarze, jak również wykorzystywania nabytej wiedzy w procesie wdrażania nowoczesnych technologii transportowych w kierowaniu i zarządzaniu strumieniem ładunków i ludzi w systemach transportowych. Nabyte umiejętności i kompetencje społeczne są wykorzystywane w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim i wewnątrzzakładowym. Absolwent studiów trzeciego stopnia ma wiedzę i umiejętności w zakresie: teoretycznych podstaw dyscypliny naukowej Transport pozwalającą na prowadzenie badań, posiłkując się publikacjami o charakterze naukowym obejmującymi najnowsze osiągnięcia nauki w tej dyscyplinie; metodyki prowadzenia badań naukowych dotyczących systemów transportowych i procesów w nich zachodzących uwzględniając aspekty prawne i moralne tej działalności w tym metody przygotowania publikacji i prezentowania wyników; pozyskiwania funduszy i prowadzenie projektów badawczych oraz wdrażania ich efektów w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej w systemach transportowych 4

5 mając na uwadze problemy związane z ochroną własności intelektualnej; metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych we wszystkich formach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na kierunku Transport i kierunkach pokrewnych; pozyskiwania, selekcji i krytycznej oceny informacji, związanych z działalnością naukowo-badawczą, z różnych krajowych i zagranicznych źródeł; formułowania złożonych zadań i problemów badawczych w dyscyplinie naukowej Transport oraz kompletowania zespołów badawczych i kierowania nimi w celu uzyskania innowacyjnych rozwiązań; dokumentowania wyników prac badawczych tworząc raporty, publikacje oraz materiały książkowe w języku polskim oraz w językach obcych, a także umiejętność prezentowania uzyskanych wyników i udział w dyskusjach oraz debatach publicznych; samokształcenia i doskonalenia swoich umiejętności, a także oceny społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich Wymagania wstępne i zasady rekrutacji Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) Wymagania wstępne stawiane kandydatom na studia trzeciego stopnia zakładają, że kandydat będzie posiadał wiedzę inżynierską uzyskaną na studiach drugiego stopnia uczelni technicznej na kierunku Transport czy kierunkach takich jak Mechanika i Budowa Maszyn, Elektronika, Elektrotechnika, Informatyka, Budownictwo. W przypadku kierunków technicznych nie związanych bezpośrednio z problematyką transportu zasady rekrutacji określą dodatkowe wymagania. Przypadki dotyczące kandydatów, którzy ukończyli nietechniczne studia drugiego stopnia będą szczegółowo analizowane w procesie rekrutacji. Studia trzeciego stopnia są prowadzone w języku polskim. Ich uczestnikami mogą być: obywatele polscy, obywatele państw innych niż Polska. Studia trzeciego stopnia są bezpłatne. Reasumując można stwierdzić, że kandydat na studia doktoranckie w Wydziale Transportu będzie posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w wyniku ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Transport lub pokrewnych kierunkach technicznych. W pozostałych przypadkach decyzje Komisji Rekrutacyjnej będą wynikać z analizy indywidualnego przypadku Zasady rekrutacji 1. O przyjęcie na studia doktoranckie może się ubiegać osoba, która: posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny; uzyskała co najmniej dobrą ocenę końcową ze studiów drugiego stopnia lub pracowała przynajmniej jeden rok zgodnie z kierunkiem studiów Transport, a jeżeli ukończyła studia na innym kierunku niż Transport - zamierza w trakcie studiów doktoranckich dodatkowo uzupełnić wykształcenie w zakresie kierunku Transport. 2. Rekrutacja na studia doktoranckie obywateli polskich oraz osób nie będących obywatelami polskimi, które korzystają z praw obywateli polskich odbywa się w drodze konkursu. Rekrutacja pozostałych osób nie będących obywatelami polskimi odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 3. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która: uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym, uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej Wydziału (Zakładu), w której 5

6 realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie pracy w jednostce, uzyskała wynik pozytywny w postępowaniu konkursowym. 4. Komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich przeprowadza postępowanie konkursowe na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej biorąc pod uwagę między innymi: spełnienie przez kandydata warunków ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, przebieg studiów prowadzących do dyplomu magisterskiego, osiągnięcia kandydata wskazujące na jego predyspozycje do pracy badawczej, w tym publikacje oraz wyniki działalności w studenckim ruchu W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w stosunku do osób, które ukończyły studia drugiego stopnia na innym kierunku niż Transport, Komisja ustala zakres niezbędnego uzupełnienia wykształcenia w zakresie kierunku studiów Transport. 5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ustala Kierownik Studiów Doktoranckich w uzgodnieniu z Dziekanem Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych w Uczelni Na Politechnice Warszawskiej nie prowadzi się innych studiów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia. 6

7 3. Efekty kształcenia 3.1. Pokrycie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich na PW Pokrycie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej znajduje się w tabeli 1. Tabela 1. Pokrycie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej Odniesienie do efektów kształcenia dla Po ukończeniu studiów trzeciego stopnia absolwent osiąga Symbol studiów w efekty w zakresie: dyscyplinie naukowej Transport T3_W01 ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej lub dyscyplin naukowych, związanych z obszarem prowadzonych badań T3_W02 ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem prowadzonych badań, której źródłem są w szczególności publikacje o charakterze naukowym, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki w obszarze prowadzonych badań T3_W03 ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, a także ma wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów działalności naukowej, w tym dotyczącą metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań T3_W04 ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania i prowadzenia projektów badawczych w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych realizacji tych projektów T3_W05 ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej T3_W06 ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych T3_U01 potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z różnych źródeł, także w językach obcych, oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji T3_U02 potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym - własnych i innych twórców i ich wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny w szczególności, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania wyników prac teoretycznych w praktyce T3_U03 potrafi dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym - koncepcyjnie nowe zadania i problemy badawcze, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych 7 Tr3A_W01 Tr3A_W05 Tr3A_W02 Tr3A_W08 Tr3A_W09 Tr3A_W10 Tr3A_W03 Tr3A_W06 Tr3A_W07 Tr3A_W12 Tr3A_W04 Tr3A_W13 Tr3A_W04 Tr3A_W13 Tr3A_W14 Tr3A_W15 Tr3A_U01 Tr3A_U13 Tr3A_U02 Tr3A_U12 Tr3A_U21 Tr3A_U24 Tr3A_U03 Tr3A_U18 Tr3A_U19 Tr3A_U20

8 T3_U04 potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym zadania i problemy nietypowe, stosując koncepcyjnie nowe metody, wnoszące wkład do rozwoju wiedzy lub stanowiące nowatorskie rozwiązania o praktycznym zastosowaniu, których poziom oryginalności uzasadnia publikację w recenzowanych wydawnictwach T3_U05 potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym zespole T3_U06 potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań, w szczególności zachowując zasady związane z poszanowaniem praw autorskich T3_U07 potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym, także w języku obcym ma umiejętność prezentowania w sposób zrozumiały swoich osiągnięć i koncepcji oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusjach naukowych oraz debatach publicznych o różnorodnej tematyce potrafi poprowadzić dyskusję naukową T3_U08 jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia T3_K01 wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową T3_K02 ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego i zawodowego T3_K03 potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań T3_K04 rozumie i odczuwa potrzebę zaangażowania się w kształcenie specjalistów w reprezentowanej dyscyplinie inżynierskiej oraz innych działań prowadzących do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy T3_K05 ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich, a zwłaszcza rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki i techniki podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie we właściwy, powszechnie zrozumiały sposób, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. Tr3A_U04 Tr3A_U18 Tr3A_U22 Tr3A_U23 Tr3A_U24 Tr3A_U25 Tr3A_U05 Tr3A_U09 Tr3A_U10 Tr3A_U11 Tr3A_U06 Tr3A_U15 Tr3A_U14 Tr3A_U07 Tr3A_U14 Tr3A_U16 Tr3A_U17 Tr3A_U08 Tr3A_K03 Tr3A_K02 Tr3A_K02 Tr3A_K01 Tr3A_K04 Tr3A_K05 8

9 Tr3A_W05 Tr3A_W 04 Tr3A_W03 Tr3A_W02 Tr3A_W01 Symbol 3.2. Opis zakładanych efektów kształcenia dla dyscypliny Transport Studia trzeciego stopnia są powiązane bezpośrednio z dyscypliną naukową Transport, a pośrednio z innymi dyscyplinami naukowymi takimi jak: matematyka, informatyka, ekonomia, nauki o zarządzaniu, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika, energetyka, automatyka i robotyka, budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, ekologia, informatyka, telekomunikacja. Studia trzeciego stopnia są częściowo zintegrowane programowo ze studiami drugiego stopnia, stanowią jednakże istotne rozszerzenie i pogłębienie tych studiów. Zasadniczym elementem studiów trzeciego stopnia jest samodzielna praca badawcza realizowana pod kierunkiem indywidualnego Opiekuna naukowego. Wymagania programowe na studiach trzeciego stopnia definiowane są w ten sposób, aby umożliwić doktorantowi indywidualizację kształcenia (programu studiów). W tabeli 2. zawarto efekty kształcenia osiągnięte przez absolwenta studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie naukowej Transport. Tabela 2. Efekty kształcenia osiągnięte przez absolwenta studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie naukowej Transport Po ukończeniu studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie naukowej Transport efekty kształcenia osiągnięte przez absolwenta są następujące: W ZAKRESIE WIEDZY ma zaawansowaną wiedzę o charakterze podstawowym dla dziedziny nauk technicznych i dyscypliny naukowej Transport lub dyscyplin naukowych związanych z obszarem prowadzonych badań Odniesienie do efektów kształcenia na studiach doktoranckich w PW T3_W01 ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze szczegółowym, związaną z obszarem prowadzonych badań, której źródłem są w szczególności publikacje o charakterze naukowym, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki w obszarze prowadzonych badań, dotyczących: logistyki i technologii transportu kierowania i sterowania ruchem w transporcie eksploatacji pojazdów i urządzeń transportowych ma wiedzę w zakresie metodyki prowadzenia badań naukowych dotyczących systemów transportowych i procesów w nich zachodzących uwzględniając aspekty prawne i moralno-etyczne tej działalności, w tym wiedzę dotyczącą metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań ma wiedzę dotyczącą pozyskiwania funduszy i prowadzenie projektów badawczych, w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych realizacji tych projektów, oraz wdrażania ich efektów w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej w systemach transportowych ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w wybranym zakresie matematyki, informatyki, teorii systemów i mechaniki stosowanej przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z problemami transportu T3_W02 T3_W03 T3_W04 T3_W05 T3_W01 9

10 Tr3A_W11 Tr3A_W10 Tr3A_W09 Tr3A_W08 Tr3A_W07 Tr3A_W06 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie wykorzystania metod analizy systemowej, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z transportem T3_W03 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań eksperymentalnych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z kierunkiem studiów Transport T3_W03 ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych z kierunkiem Transport, obejmującą: sterowanie ruchem diagnostyki technicznych środków transportu telekomunikację w transporcie ma ugruntowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu dyscypliny naukowej Transport, obejmującą: modelowanie systemów i procesów transportowych kierowanie i sterowanie ruchem kolejowym, drogowym oraz lotniczym teorię niezawodności i bezpieczeństwa telematykę transportu i inteligentne systemy transportowe ma ugruntowaną teoretycznie szczegółową wiedzę dotyczącą problemów: infrastruktury transportu środków transportu systemów transportowych kierowania i sterowania ruchem eksploatacji technicznej, diagnostyki lub rzeczoznawstwa telematyki transportu lub inteligentnych systemów transportowych audytu logistycznego ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscypliny naukowej Transport i pokrewnych dyscyplin naukowych, dotyczącą: infrastruktury transportu środków transportu systemów transportowych i logistyki kierowania i sterowania ruchem kolejowym (kolei aglomeracyjnej, kolei konwencjonalnej i szybkiej), drogowym (w miastach i na drogach szybkiego ruchu) oraz lotniczym eksploatacji technicznej systemów pomiarowych telematyki transportu i inteligentnych systemów transportowych T3_W02 T3_W02 T3_W02 T3_W02 10

11 Tr3A_U04 Tr3A_U03 Tr3A_U02 Tr3A_U01 Tr3A_W15 Tr3A_W14 Tr3A_W13 Tr3A_W12 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu dyscypliny naukowej Transport, dotyczące: infrastruktury transportu środków transportu systemów transportowych i logistyki kierowania i sterowania ruchem kolejowym (kolei aglomeracyjnej, kolei konwencjonalnej i szybkiej), drogowym (w miastach i na drogach szybkiego ruchu) oraz lotniczym eksploatacji technicznej telematyki transportu i inteligentnych systemów transportowych ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej dotyczącej: ogólnych zagadnień transportu szczegółowych zagadnień dotyczących wybranej gałęzi transportu ma wiedzę nt. podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej, ma wiedzę nt. korzystania z i możliwości zasobów informacji patentowej, a także ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych T3_W03 T3_W04 T3_W05 T3_W05 T3_W06 W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z różnych źródeł, także w językach obcych, oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji T3_U01 potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym własnych i innych twórców i ich wkładu w rozwój dyscypliny naukowej Transport w szczególności, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania wyników prac teoretycznych w praktyce potrafi dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy związane z dyscypliną naukową Transport, w tym koncepcyjnie nowe zadania i problemy badawcze, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych T3_U02 T3_U03 potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym zadania i problemy nietypowe, stosując koncepcyjnie nowe metody, wnoszące wkład do rozwoju wiedzy lub stanowiące nowatorskie rozwiązania o praktycznym zastosowaniu, których poziom oryginalności uzasadnia publikację w recenzowanych wydawnictwach T3_U04 11

12 Tr3A_U13 Tr3A_U12 Tr3A_U11 Tr3A_U10 Tr3A_U09 Tr3A_U08 Tr3A_U07 Tr3A_U 06 Tr3A_U05 potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym zespole T3_U05 potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań, w szczególności zachowując zasady związane z poszanowaniem praw autorskich potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym, także w języku obcym; ma umiejętność prezentowania w sposób zrozumiały swoich osiągnięć i koncepcji oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusjach naukowych oraz debatach publicznych o różnorodnej tematyce; potrafi poprowadzić dyskusję naukową jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia T3_U06 T3_U07 T3_U08 posiada umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych dotyczących: logistyki i technologii transportu kierowania i sterowania ruchem w transporcie eksploatacji pojazdów i urządzeń transportowych potrafi formułować złożone zadania i problemy badawcze w dyscyplinie naukowej Transport oraz kompletować zespoły badawcze i kierować nimi w celu uzyskania innowacyjnych rozwiązań dotyczących transportu T3_U05 T3_U05 potrafi sformułować zadanie badawcze, skompletować zespół do jego rozwiązania i pokierować tym zespołem T3_U05 rozumie znaczenie bezpieczeństwa jako nadrzędnego elementu procesów transportowych. T3_U02 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w wybranym języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie dotyczące: ogólnych zagadnień transportu szczegółowych zagadnień transportu określonych wybraną gałęzią transportu T3_U01 12

13 Tr3A_U22 Tr3A_U21 Tr3A_U20 Tr3A_U19 Tr3A_U18 Tr3A_U17 Tr3A_U16 Tr3A_U15 Tr3A_U14 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w wybranym języku obcym T3_U07 potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w wybranym języku obcym, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych T3_U06 potrafi określić kierunki dalszego kształcenia się i zrealizować proces samokształcenia T3_U06 T3_U07 ma umiejętności językowe w zakresie dyscypliny naukowej Transport, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; posługuje się wybranym językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego potrafi wykorzystać metody optymalizacji, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i problemów badawczych dotyczących dyscypliny naukowej Transport T3_U07 T3_U03 T3_U04 potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich w zakresie dyscypliny naukowej Transport integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych z dyscypliną naukową Transport oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i problemami badawczymi w zakresie dyscypliny naukowej Transport T3_U01 T3_U03 T3_U03 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w transporcie T3_U02 potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych dotyczących transportu lub wybranej gałęzi transportu, w tym potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, układów i systemów transportowych ze względu na określone kryteria T3_U04 13

14 Tr3A_K05 Tr3A_K04 Tr3A_K03 Tr3A_K02 Tr3A_K01 Tr3A_U25 Tr3A_U24 Tr3A_U23 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla dyscypliny naukowej Transport, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne T3_U04 potrafi ocenić przydatność i dostrzec ograniczenia metod i narzędzi służących do rozwiązania problemu inżynierskiego, charakterystycznego dla dyscypliny naukowej Transport, potrafi stosując także koncepcyjnie nowe metody rozwiązywać złożone problemy inżynierskie, charakterystyczne dla dyscypliny naukowej Transport, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponenty badawcze potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system, usługę lub proces, związane z transportem, oraz zrealizować ten projekt używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, wykazuje inicjatywę w określaniu nowych obszarów badań w dyscyplinie naukowej Transport T3_U02 T3_U04 T3_U04 T3_K03 T3_K02 ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia w środowisku, w którym działa, etosu środowiska naukowego i zawodowego T3_K02 wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej, rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się tj. podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z dyscypliną naukową Transport T3_K01 rozumie i odczuwa potrzebę zaangażowania się w kształcenie specjalistów w reprezentowanej dyscyplinie inżynierskiej oraz innych działań prowadzących do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy T3_K04 ma świadomość społecznej roli absolwenta studiów doktoranckich, a zwłaszcza rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki i techniki podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie we właściwy, powszechnie zrozumiały sposób, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia T3_K05 Sposoby weryfikacji osiąganych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zostały opisane w tabeli 3. 14

15 Tr3A_W03 Tr3A_W02 Tr3A_W01 Kod efektu Tabela 3. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych przez absolwenta studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie naukowej Transport. Opis efektu Po uzyskaniu stopnia naukowego dr, absolwent studiów doktoranckich: Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektu kształcenia W ZAKRESIE WIEDZY ma zaawansowaną wiedzę o Udział w wykładach z oferty charakterze podstawowym uczelnianej, oferty dla dziedziny nauk wydziałowej, udział technicznych i dyscypliny w przedmiotach naukowej Transport lub prowadzonych w innych dyscyplin naukowych jednostkach podstawowych związanych z obszarem Uczelni, udział prowadzonych badań w przedmiotach prowadzonych poza Uczelnią, samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, udział w seminariach prowadzonych w Wydziale Transportu. ma dobrze podbudowaną Udział w wykładach z oferty teoretycznie wiedzę o uczelnianej, oferty charakterze szczegółowym, wydziałowej, udział związaną z obszarem w przedmiotach prowadzonych badań, której prowadzonych w innych źródłem są w szczególności jednostkach podstawowych publikacje o charakterze Uczelni, udział naukowym, obejmującą w przedmiotach najnowsze osiągnięcia nauki prowadzonych poza w obszarze prowadzonych Uczelnią, samodzielne badań, dotyczących: gromadzenie wiedzy ogólnej logistyki i technologii i specjalistycznej, udział transportu w seminariach kierowania i sterowania prowadzonych w Wydziale ruchem w transporcie Transportu. eksploatacji pojazdów i urządzeń transportowych ma wiedzę w zakresie Rozmowa z opiekunem metodyki prowadzenia badań naukowym /promotorem, naukowych dotyczących Kierownikiem Studiów systemów transportowych i Doktoranckich, Sekretarzem procesów w nich Studiów Doktoranckich zachodzących uwzględniając (prowadzącym zajęcia z aspekty prawne i moralnoetyczne ochrony własności tej działalności, intelektualnej) w tym wiedzę dotyczącą metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań Metody oceny uzyskania efektów kształcenia Zaliczenie z przedmiotu w formie określonej w Regulaminie przedmiotu. / Promotora Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas seminarium Egzamin doktorski. Zaliczenie z przedmiotu w formie określonej w Regulaminie przedmiotu. / Promotora Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas seminarium Egzamin doktorski. / Promotora Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Opublikowane artykuły naukowe, rozdziały monografii i inne utwory w rozumieniu prawa autorskiego. 15

16 Tr3A_W06 Tr3A_W05 Tr3A_W04 Kod efektu Opis efektu Po uzyskaniu stopnia naukowego dr, absolwent studiów doktoranckich: ma wiedzę dotyczącą pozyskiwania funduszy i prowadzenie projektów badawczych, w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych realizacji tych projektów, oraz wdrażania ich efektów w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej w systemach transportowych ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w wybranym zakresie matematyki, informatyki, teorii systemów i mechaniki stosowanej przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z problemami transportu ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie wykorzystania metod analizy systemowej, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z transportem Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektu kształcenia Rozmowa z opiekunem naukowym /promotorem, Kierownikiem Studiów Rozmowa z kierownikiem Zakładu, w ramach którego jest prowadzona rozprawa doktorska. Udział w wykładach z oferty uczelnianej, oferty wydziałowej, udział w przedmiotach prowadzonych w innych jednostkach podstawowych Uczelni, udział w przedmiotach prowadzonych poza Uczelnią, samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, udział w seminariach prowadzonych w Wydziale Transportu. Udział w wykładach z oferty uczelnianej, oferty wydziałowej, udział w przedmiotach prowadzonych w innych jednostkach podstawowych Uczelni, udział w przedmiotach prowadzonych poza Uczelnią, samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, udział w seminariach prowadzonych w Wydziale Transportu. Metody oceny uzyskania efektów kształcenia Współudział w projektach prowadzonych przez Wydział Transportu. Opublikowane artykuły naukowe, rozdziały monografii i inne utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Zaliczenie z przedmiotu w formie określonej w Regulaminie przedmiotu. / Promotora Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas seminarium Recenzja rozprawy doktorskiej. Zaliczenie z przedmiotu w formie określonej w Regulaminie przedmiotu. / Promotora Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas seminarium Recenzja rozprawy doktorskiej. 16

17 Tr3A_W09 Tr3A_W08 Tr3A_W07 Kod efektu Opis efektu Po uzyskaniu stopnia naukowego dr, absolwent studiów doktoranckich: ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań eksperymentalnych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z kierunkiem studiów Transport ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych z kierunkiem Transport, obejmującą: sterowanie ruchem diagnostyki technicznych środków transportu telekomunikację w transporcie ma ugruntowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu dyscypliny naukowej Transport, obejmującą: modelowanie systemów i procesów transportowych kierowanie i sterowanie ruchem kolejowym, drogowym oraz lotniczym teorię niezawodności i bezpieczeństwa telematykę transportu i inteligentne systemy transportowe Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektu kształcenia Udział w wykładach z oferty uczelnianej, oferty wydziałowej, udział w przedmiotach prowadzonych w innych jednostkach podstawowych Uczelni, udział w przedmiotach prowadzonych poza Uczelnią, samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, udział w seminariach prowadzonych w Wydziale Transportu. Udział w wykładach z oferty uczelnianej, oferty wydziałowej, udział w przedmiotach prowadzonych w innych jednostkach podstawowych Uczelni, udział w przedmiotach prowadzonych poza Uczelnią, samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, udział w seminariach prowadzonych w Wydziale Transportu. Udział w wykładach z oferty uczelnianej, oferty wydziałowej, udział w przedmiotach prowadzonych w innych jednostkach podstawowych Uczelni, udział w przedmiotach prowadzonych poza Uczelnią, samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, udział w seminariach prowadzonych w Wydziale Transportu. Metody oceny uzyskania efektów kształcenia Zaliczenie z przedmiotu w formie określonej w Regulaminie przedmiotu. / Promotora Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas seminarium Recenzja rozprawy doktorskiej. Zaliczenie z przedmiotu w formie określonej w Regulaminie przedmiotu. / Promotora Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas seminarium Egzamin doktorski. Zaliczenie z przedmiotu w formie określonej w Regulaminie przedmiotu. / Promotora Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas seminarium Egzamin doktorski. 17

18 Tr3A_W11 Tr3A_W10 Kod efektu Opis efektu Po uzyskaniu stopnia naukowego dr, absolwent studiów doktoranckich: ma ugruntowaną teoretycznie szczegółową wiedzę dotyczącą problemów: infrastruktury transportu środków transportu systemów transportowych kierowania i sterowania ruchem eksploatacji technicznej, diagnostyki lub rzeczoznawstwa telematyki transportu lub inteligentnych systemów transportowych audytu logistycznego ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscypliny naukowej Transport i pokrewnych dyscyplin naukowych, dotyczącą: infrastruktury transportu środków transportu systemów transportowych i logistyki kierowania i sterowania ruchem kolejowym (kolei aglomeracyjnej, kolei konwencjonalnej i szybkiej), drogowym (w miastach i na drogach szybkiego ruchu) oraz lotniczym eksploatacji technicznej systemów pomiarowych telematyki transportu i inteligentnych systemów transportowych Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektu kształcenia Udział w wykładach z oferty uczelnianej, oferty wydziałowej, udział w przedmiotach prowadzonych w innych jednostkach podstawowych Uczelni, udział w przedmiotach prowadzonych poza Uczelnią, samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, udział w seminariach prowadzonych w Wydziale Transportu. Udział w wykładach z oferty uczelnianej, oferty wydziałowej, udział w przedmiotach prowadzonych w innych jednostkach podstawowych Uczelni, udział w przedmiotach prowadzonych poza Uczelnią, samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, udział w seminariach prowadzonych w Wydziale Transportu. Metody oceny uzyskania efektów kształcenia Zaliczenie z przedmiotu w formie określonej w Regulaminie przedmiotu. / Promotora Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas seminarium Egzamin doktorski. Zaliczenie z przedmiotu w formie określonej w Regulaminie przedmiotu. / Promotora. Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas seminarium Egzamin doktorski. 18

19 Tr3A_W13 Tr3A_W12 Kod efektu Opis efektu Po uzyskaniu stopnia naukowego dr, absolwent studiów doktoranckich: zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu dyscypliny naukowej Transport, dotyczące: infrastruktury transportu środków transportu systemów transportowych i logistyki kierowania i sterowania ruchem kolejowym (kolei aglomeracyjnej, kolei konwencjonalnej i szybkiej), drogowym (w miastach i na drogach szybkiego ruchu) oraz lotniczym eksploatacji technicznej telematyki transportu i inteligentnych systemów transportowych ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej dotyczącej: ogólnych zagadnień transportu szczegółowych zagadnień dotyczących wybranej gałęzi transportu Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektu kształcenia Udział w wykładach z oferty uczelnianej, oferty wydziałowej, udział w przedmiotach prowadzonych w innych jednostkach podstawowych Uczelni, udział w przedmiotach prowadzonych poza Uczelnią, samodzielne gromadzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, udział w seminariach prowadzonych w Wydziale Transportu. Rozmowa z opiekunem naukowym /promotorem, Kierownikiem Studiów Doktoranckich, Sekretarzem Studiów Doktoranckich (prowadzącym zajęcia z ochrony własności intelektualnej) Współudział w projektach prowadzonych przez Wydział. Rozmowa z kierownikiem Zakładu, w ramach którego jest prowadzona rozprawa doktorska. Przygotowywanie sprawozdań z prowadzonego projektu badawczego dot. odbioru prac przewidzianych w projekcie lub ich części. Metody oceny uzyskania efektów kształcenia Zaliczenie z przedmiotu w formie określonej w Regulaminie przedmiotu. / Promotora Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas seminarium Egzamin doktorski. Recenzja rozprawy doktorskiej. Opublikowane artykuły naukowe, rozdziały monografii i inne utwory w rozumieniu prawa autorskiego. 19

20 Tr3A_U01 Tr3A_W15 Tr3A_W14 Kod efektu Opis efektu Po uzyskaniu stopnia naukowego dr, absolwent studiów doktoranckich: Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektu kształcenia Metody oceny uzyskania efektów kształcenia ma wiedzę nt. podstawowych Rozmowa z opiekunem Ocena semestralna Opiekuna pojęć i zasad z zakresu naukowym /promotorem, Naukowego/ Promotora. ochrony własności Kierownikiem Studiów Ocena roczna postępu prac przemysłowej i prawa Doktoranckich, Sekretarzem doktoranta dokonywana autorskiego oraz Studiów Doktoranckich przez Kierownika Studiów konieczności zarządzania (prowadzącym zajęcia z zasobami własności ochrony własności Opublikowane artykuły intelektualnej, ma wiedzę nt. intelektualnej) Współudział naukowe, rozdziały korzystania z i możliwości w projektach prowadzonych monografii i inne utwory zasobów informacji przez Wydział. Rozmowa z w rozumieniu prawa patentowej, a także ma kierownikiem Zakładu, autorskiego. podstawową wiedzę w ramach którego jest dotyczącą transferu prowadzona rozprawa technologii oraz doktorska. komercjalizacji wyników Przygotowywanie badań, w tym zwłaszcza sprawozdań z prowadzonego zagadnień związanych z projektu badawczego dot. ochroną własności odbioru prac przewidzianych intelektualnej w projekcie lub ich części. ma wiedzę w zakresie Udział w przedmiotach Organizowanie hospitacji metodyki i nowoczesnych kształtujących kompetencje zajęć prowadzonych przez technik prowadzenia zajęć w zakresie metod i technik doktorantów. dydaktycznych prowadzenia zajęć Ocena praktyki dydaktycznej dydaktycznych (Seminarium przez, kierownika zakładu Pedagogiczne). odpowiedzialnego za realizację danych zajęć. Ocena praktyki dydaktycznej przez opiekuna naukowego/ promotora, uwzględniająca wyniki hospitacji, ankietyzacji zajęć prowadzonych przez doktorantów. W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z różnych źródeł, także w językach obcych, oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych informacji Udział w Seminarium Rozprawa doktorska / Promotora nt. doktoranta. Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas Seminarium naukowego. Recenzja rozprawy doktorskiej. 20

21 Tr3A_U04 Tr3A_U03 Tr3A_U02 Kod efektu Opis efektu Po uzyskaniu stopnia naukowego dr, absolwent studiów doktoranckich: potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym własnych i innych twórców i ich wkładu w rozwój dyscypliny naukowej Transport w szczególności, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania wyników prac teoretycznych w praktyce potrafi dostrzegać i formułować złożone zadania i problemy związane z dyscypliną naukową Transport, w tym koncepcyjnie nowe zadania i problemy badawcze, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym zadania i problemy nietypowe, stosując koncepcyjnie nowe metody, wnoszące wkład do rozwoju wiedzy lub stanowiące nowatorskie rozwiązania o praktycznym zastosowaniu, których poziom oryginalności uzasadnia publikację w recenzowanych wydawnictwach Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektu kształcenia Udział w Seminarium Rozprawa doktorska Udział w Seminarium Rozprawa doktorska Udział w Seminarium Rozprawa doktorska Metody oceny uzyskania efektów kształcenia / Promotora nt. doktoranta. Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas Seminarium naukowego. Recenzja rozprawy doktorskiej. / Promotora nt. doktoranta. Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas Seminarium naukowego. Recenzja rozprawy doktorskiej. / Promotora nt. doktoranta. Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas Seminarium naukowego. Recenzja rozprawy doktorskiej. 21

22 Tr3A_U07 Tr3A_U06 Tr3A_U05 Kod efektu Opis efektu Po uzyskaniu stopnia naukowego dr, absolwent studiów doktoranckich: potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym zespole potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań, w szczególności zachowując zasady związane z poszanowaniem praw autorskich potrafi skutecznie porozumiewać się przy użyciu różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym, także w języku obcym; ma umiejętność prezentowania w sposób zrozumiały swoich osiągnięć i koncepcji oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusjach naukowych oraz debatach publicznych o różnorodnej tematyce; potrafi poprowadzić dyskusję naukową Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektu kształcenia Udział w Seminarium Rozprawa doktorska Udział w Seminarium Rozprawa doktorska Udział w Seminarium Rozprawa doktorska Metody oceny uzyskania efektów kształcenia / Promotora nt. doktoranta. Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas Seminarium naukowego. Recenzja rozprawy doktorskiej. / Promotora nt. doktoranta. Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas Seminarium naukowego. Recenzja rozprawy doktorskiej. / Promotora nt. doktoranta. Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Ocena na podstawie prezentacji i dyskusji podczas Seminarium naukowego. Recenzja rozprawy doktorskiej. 22

23 Tr3A_U1 2 Tr3A_U1 1 Tr3A_U10 Tr3A_U09 Tr3A_U08 Kod efektu Opis efektu Po uzyskaniu stopnia naukowego dr, absolwent studiów doktoranckich: jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia posiada umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych dotyczących: logistyki i technologii transportu kierowania i sterowania ruchem w transporcie eksploatacji pojazdów i urządzeń transportowych potrafi formułować złożone zadania i problemy badawcze w dyscyplinie naukowej Transport oraz kompletować zespoły badawcze i kierować nimi w celu uzyskania innowacyjnych rozwiązań dotyczących transportu potrafi sformułować zadanie badawcze, skompletować zespół do jego rozwiązania i pokierować tym zespołem rozumie znaczenie bezpieczeństwa jako nadrzędnego elementu procesów transportowych Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektu kształcenia Praktyka dydaktyczne. Hospitacje zajęć prowadzonych przez doktoranta w ramach Praktyki dydaktycznej. Metody oceny uzyskania efektów kształcenia Ocena praktyki dydaktycznej samodzielnego pracownika naukowego lub bezpośrednio przez kierownika zakładu odpowiedzialnego za realizacje danych zajęć. Ocena praktyki zawodowej przez Opiekuna Naukowego/ Promotora, uwzględniająca wyniki hospitacji, ankietyzacji zajęć prowadzonych przez doktoranta. / Promotora nt. doktoranta. Ocena roczna postępu prac doktoranta dokonywana przez Kierownika Studiów Pozytywny odbiór pracy projektowej, grantu i in. Pozytywny odbiór pracy projektowej, grantu i in. Pozytywny odbiór pracy projektowej, grantu i in. 23

24 Tr3A_U16 Tr3A_U15 Tr3A_U14 Tr3A_U13 Kod efektu Opis efektu Po uzyskaniu stopnia naukowego dr, absolwent studiów doktoranckich: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w wybranym języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie dotyczące: ogólnych zagadnień transportu szczegółowych zagadnień transportu określonych wybraną gałęzią transportu potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w wybranym języku obcym potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w wybranym języku obcym, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych potrafi określić kierunki dalszego kształcenia się i zrealizować proces samokształcenia Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektu kształcenia występowanie na konferencjach Metody oceny uzyskania efektów kształcenia Pozytywny odbiór pracy projektowej, grantu i in. Pozytywny odbiór pracy projektowej, grantu i in. 24

25 Tr3A_U20 Tr3A_U19 Tr3A_U18 Tr3A_U17 Kod efektu Opis efektu Po uzyskaniu stopnia naukowego dr, absolwent studiów doktoranckich: ma umiejętności językowe w zakresie dyscypliny naukowej Transport, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; posługuje się wybranym językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego potrafi wykorzystać metody optymalizacji, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i problemów badawczych dotyczących dyscypliny naukowej Transport potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich w zakresie dyscypliny naukowej Transport integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych z dyscypliną naukową Transport oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i problemami badawczymi w zakresie dyscypliny naukowej Transport Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektu kształcenia Przygotowywanie publikacji w języku obcym, udział w konferencjach naukowych zagranicznych. Metody oceny uzyskania efektów kształcenia naukowych w języku obcym, w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Pozytywny odbiór pracy projektowej, grantu i in. Pozytywny odbiór pracy projektowej, grantu i in. Pozytywny odbiór pracy projektowej, grantu i in. 25

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU Załącznik 1 do Uchwały nr 145/VIII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Rady Wydziału Transportu PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA DOKTORANCKICH STUDIACH STACJONARNYCH W DYSCYPLINIE

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 Uchwała Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z dnia 3 czerwca 2013 r

ZAŁĄCZNIK NR 2 Uchwała Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z dnia 3 czerwca 2013 r ZAŁĄCZNIK NR 2 Uchwała Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z dnia 3 czerwca 2013 r w sprawie przyjęcia Efektów kształcenia dla studiów III stopnia w dyscyplinie elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów III stopnia (doktoranckich)

Efekty kształcenia dla studiów III stopnia (doktoranckich) Załącznik nr do Uchwały nr 70/0-06 dla studiów III stopnia (doktoranckich) dla studiów doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych przyjęto wg Załącznika nr do Uchwały nr 4/XLVII/0 Senatu PW z dnia lutego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. nr 58/d/06/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Nazwa wydziału Wydział Inżynierii Środowiska Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia/uczenia się dla studiów technicznych: Studia I, II i III stopnia profil teoretyczny/(ogólno)akademicki

Efekty kształcenia/uczenia się dla studiów technicznych: Studia I, II i III stopnia profil teoretyczny/(ogólno)akademicki Zespół ds. opracowania opisu efektów kształcenia/uczenia się dla studiów technicznych WIEDZA Efekty kształcenia/uczenia się dla studiów technicznych: Studia I, II i III stopnia profil teoretyczny/(ogólno)akademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza Objaśnienie oznaczeń: T obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 1 studia pierwszego stopnia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki P profil praktyczny W kategoria wiedzy U kategoria

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, studia II stopnia profil ogólnoakademicki Specjalność studiowania Gospodarka Wodna i Zagrożenia Powodziowe Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych (Program IKD-TR)

Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych (Program IKD-TR) Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych (Program IKD-TR) Program kształci specjalistów w szeroko rozumianych technologiach rakietowych obejmujących zagadnienia

Bardziej szczegółowo

4 a. 4 x 1 = 4. 4 x 2 = 8

4 a. 4 x 1 = 4. 4 x 2 = 8 Ramowy program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej zatwierdzony 30 czerwca 2015 roku 1. Nadrzędnym celem studiów doktoranckich realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA Załącznik nr 5 do uchwały nr 509 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

6 C2A_W02_03 Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych.

6 C2A_W02_03 Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych. Efekty dla studiów drugiego stopnia profil ogólnoakademicki na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku, gdzie: * Odniesienie- oznacza odniesienie do efektów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM NA KIERUNKU TRANSPORT uchwalone przez Senat Politechniki Warszawskiej uchwałą nr 451/XLVII/2012

Bardziej szczegółowo

Kierownik Studiów Doktoranckich Warszawa, 17 listopada 2017 r. Wydział Transportu Politechnika Warszawska

Kierownik Studiów Doktoranckich Warszawa, 17 listopada 2017 r. Wydział Transportu Politechnika Warszawska Bardzo dobry Dobry Dostateczny Niedostateczny STUDIA DOKTORANCKIE -66 Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. (+48 ) 34 7364; fax: (+ 48 ) 65 94; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl Kierownik Studiów

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - przykład WETI PW

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - przykład WETI PW Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - przykład WETI PW Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska ekspert boloński Seminarium Bolońskie dla prorektorów, 26

Bardziej szczegółowo

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny 1. Opis efektów na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny Na planowanym do uruchomienia kierunku studiów: logistyka, studia II stopnia, o profilu praktycznym szczegółowe efekty (tabela

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI - budowa programów na bazie efektów kształcenia W A R S Z T A T Y DLA NAUK PRZYRODNICZYCH PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI PLAN WARSZTATÓW przygotowano

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Opis przedmiotu Kod przedmiotu TR.NMK402 Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa magisterska Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia II stopnia Forma i

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Tabela efektów kształcenia

Efekty kształcenia. Tabela efektów kształcenia Efekty kształcenia Tabela efektów kształcenia W opisie efektów kierunkowych uwzględniono wszystkie efekty kształcenia występujące w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych. Objaśnienie oznaczeń:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2017 r. I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 1b uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2017

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę opanowaną na studiach oraz uzyskanie kluczowych kompetencji odpowiadających potrzebom

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w uczelni technicznej przykład Politechniki Warszawskiej

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w uczelni technicznej przykład Politechniki Warszawskiej Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w uczelni technicznej przykład Politechniki Warszawskiej Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska ekspert boloński Seminarium Bolońskie, 26 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr Ustalenia podstawowe

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr Ustalenia podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 353/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 29 maja 2019 r. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr 1 1. Ustalenia podstawowe 1. Program kształcenia, wspólny dla wszystkich doktorantów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Kandydat na te studia musi posiadac kompetencje inŝynierskie (tzn. tytuł zawodowy inŝyniera) oraz kwalifikacje,

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Zał. nr 2 do uchwały nr 321/V/V/2015Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 maja w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 28/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR 28/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 marca 2017 roku UCHWAŁA NR 28/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku mechatronika

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria usług, studia I stopnia, inżynierskie

Tabela 1. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria usług, studia I stopnia, inżynierskie Tabela 1. Efekty na kierunku zarządzanie i inżynieria usług, studia I stopnia, inżynierskie Symbol efektów na kierunku ZI_W01 ZI_W02 ZI_W03 ZI_W04 ZI_W05 ZI_W06 ZI_W07 ZI_W08 ZI_W09 ZI_W10 ZI_W11 ZI_W12

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Opis efektów dla kierunku Elektronika Studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

ruchem kolejowym przydatną w rozwiązywaniu złożonych zadań.

ruchem kolejowym przydatną w rozwiązywaniu złożonych zadań. Efekty uczenia się (poprzednio: efekty ) dla studiów drugiego stopnia profil ogólnoakademicki na kierunku Budowa i Eksploatacja nfrastruktury Transportu Szynowego Wydział nżynierii Lądowej i Wydział Transportu

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA Zał. nr 5 do ZW MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA studia drugiego stopnia na kierunku górnictwo i geologia, specjalność eksploatacja podziemna i odkrywkowa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Karta przedmiotu Zarządzanie projektami i ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia Opis przedmiotu: Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami i ochrona własności intelektualnej.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu Załącznik 5 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów transport należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechatronika, mechanika

Bardziej szczegółowo

Informatyka. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Informatyka. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA Załącznik nr 6 do uchwały nr 509 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia)

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia) Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka Środowiskowe Studia Doktoranckie (studia III stopnia) Łódź, 17 października 2012 1 1. Nazwa studiów: Środowiskowe

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Technologii Drewna kierunku studiów inżynieria oraz określenia dla niego efektów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Poziom 7 (Stopień drugi)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Poziom 7 (Stopień drugi) na stacjonarnych studiach 2-go stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Wydział:

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka 1. Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Kierunek Automatyka i Robotyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Załacznik do uchwały nr 57/d/09/2014 Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załacznik do uchwały nr 57/d/09/2014 Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Kierunek: Architektura Krajobrazu Profil: Ogólnoakademicki Stopień: II K2A_W01 Załacznik do uchwały nr 57/d/09/2014 Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Wiedza zna historyczne

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr.. Opis zakładanych efektów kształcenia Kierunek studiów: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Tytuł zawodowy: magister inżynier Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY nazwa kierunku studiów: Makrokierunek: Informatyka stosowana z komputerową

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym) Kod efektu kierunkowego Efekty uczenia się na kierunku Załącznik nr 2 do uchwały nr 413 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Logistyka (studia drugiego stopnia o profilu praktycznym)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 36/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 36/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku nawigacja poziom drugi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) poziom

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym)

Efekty uczenia się na kierunku. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) Efekty uczenia się na kierunku Załącznik nr 2 do uchwały nr 412 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Logistyka (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) Tabela 1. Kierunkowe

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie Budownictwo 1. Koncepcja kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Treść kwalifikacji kierunkowych w odniesieniu do PRK

Treść kwalifikacji kierunkowych w odniesieniu do PRK Załącznik do uchwały nr 224 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. Efekty kształcenia Treść kwalifikacji kierunkowych w odniesieniu do PRK Tabela 1. Kierunkowe efekty kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH . pieczęć Wydziału PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH kod programu studiów Wydział Geograficzno-Biologiczny. Studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej/ artystycznej geografia Obszar /dziedzina/ Nauki o Ziemi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym

Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dn. 12. 06.2014 w sprawie programu studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Część I - Założenia wstępne 1. 1. Realizacja programu studiów doktoranckich na

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 52/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo