WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZWIERZĘTACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZWIERZĘTACH"

Transkrypt

1 WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZWIERZĘTACH Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (zwany dalej systemem) na Wydziale Nauk o Zwierzętach zgodny jest z aktualną Strategią rozwoju Wydziału, aktualną Polityką jakości kształcenia na WNZ oraz z obowiązującym prawem i regulacjami uczelnianymi. 2.1 Cele i funkcje System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zwierzętach realizuje następujące cele: podnoszenie jakości kształcenia studentów, doskonalenie metod weryfikacji i oceny systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, podnoszenie rangi pracy dydaktycznej oraz inicjowanie działań zmierzających do samodoskonalenia i samokształcenia nauczycieli akademickich, pracowników technicznych i administracyjnych, promocja oferty dydaktycznej Wydziału oraz podejmowanie działań podnoszących atrakcyjność i konkurencyjność Wydziału, System spełnia następujące funkcje: systematyczne analizowanie, doskonalenie oraz monitorowanie procesu jakości, kształcenia, informowanie o efektywności działań doskonalących jakość kształcenia na Wydziale, zarządzanie procesem zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia wewnątrz Wydziału, standaryzacja działań i procedur, ewaluacja elementów systemu przy zastosowaniu mierzalnych mierników. 2.2 Struktura organizacyjna Wydziału Organem jednoosobowym Wydziału jest Dziekan, a Organem kolegialnym Wydziału jest Rada Wydziału. Wydziałem kieruje Dziekan wraz z trzema Prodziekanami do spraw: Nauki, Dydaktyki (studiów stacjonarnych) i Studiów Niestacjonarnych. Zarządzanie Wydziałem wspomagają komisje wydziałowe ds.: Oceny Nauczycieli Akademickich, Nauki, Dydaktyki, Jakości Kształcenia, Rozwoju Kadry Naukowej, Historii i Odznaczeń. Zakres działania komisji oraz regulamin ich działania reguluje Dziekan. Dziekana wspierają także pełnomocnicy Dziekana do spraw: Promocji Wydziału, Międzynarodowych Projektów Badawczych, Praktyk, Jakości Kształcenia, Wymiany Studentów, Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów, Współpracy ze Szkołami Średnim, Współpracy z Gospodarką, 1

2 Współpracy z Zagranicą, Organizacji Zajęć Dydaktycznych, Studentów Niepełnosprawnych, Współpracy z Białorusią oraz opiekunowie poszczególnych roczników. Zakres uprawnień i obowiązków pełnomocników reguluje Dziekan. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna prowadzona jest w czterech katedrach: Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt oraz w dwóch pracowniach: Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa, Pracownia Pszczelnictwa. Obsługą administracyjną wszystkich kierunków studiów zajmuje się dziekanat. Struktura organizacyjna Wydziału: Dziekan Wydziału Prodziekan ds. Nauki Prodziekan ds. Dydaktyki (studiów stacjonarnych) Prodziekan ds. Studiów niestacjonarnych 2

3 Pełnomocnicy Dziekana Dziekan Pełnomocnik ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi Pełnomocnik ds. Kontaktów z Białorusią Pełnomocnik ds. Promocji Wydziału Prodziekan ds. Dydaktyki Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych Prodziekan ds. Nauki Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia Pełnomocnik ds. Praktyk Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą Pełnomocnik ds. Wymiany studentów Pełnomocnik ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych Pełnomocnik ds. Międzynarodowych Programów Badawczych Pełnomocnik ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych 3

4 Model systemu 4

5 2.3 Procedura implementacyjna System wdrażany jest za pomocą Procedury Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Procedura zatwierdzana jest przez Radę Wydziału. Instrukcje do procedury sporządzane są w postaci decyzji Dziekana. 2.4 Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem, konfliktami i incydentami System monitorowany jest za pomocą Kalendarza jakości. Kalendarz opracowywany jest raz do roku i zatwierdzany przez Dziekana. Pełnomocnik ds. Jakości kształcenia raz w roku akademickim sporządza i przedkłada Dziekanowi analizę ryzyka w odniesieniu do procesu jakości kształcenia, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji ds. Dydaktyki. Konflikty i incydenty zgłaszane i rozwiązywane są przez Dziekana, który może delegować uprawnienia w tym zakresie na inne osoby. 2.5 Metody oceny, analizy i doskonalenia System oceniany, analizowany i doskonalony jest za pomocą okresowych przeglądów wykonywanych przez Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Jakości Kształcenia, który składa sprawozdanie z przeglądu Radzie Wydziału raz w roku akademickim. 2.6 Dokumentacja Dokumentację dotyczącą Systemu przechowuje Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia przez okres 5 lat. 5

6 Zakres i regulamin działania komisji wydziałowych Regulamin działania Komisji Wydziałowych 1. Komisja powoływana jest przez Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. 2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący. 3. Komisja liczy od 6 do 15 członków. 4. Jeden z członków Komisji pełni rolę Sekretarza. 5. W celu usprawnienia prac mogą być powoływane Podkomisje lub grupy robocze zajmujące się szczegółowymi zagadnieniami poza obradami Komisji. 6. Komisja zbiera się nie rzadziej niż raz w semestrze. 7. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. 8. Członkowie Komisji mają prawo wnioskowania o zwołanie posiedzenia. 9. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności wskazany członek Komisji. 10. Posiedzenia Komisji są zamknięte i protokółowane. 11. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele władz Uczelni, Wydziału, Samorządu Studentów, Senatu, interesariuszy zewnętrznych oraz inne osoby. 12. Z posiedzeń Sekretarz sporządza protokół zatwierdzany przez prowadzącego posiedzenie. Protokół z posiedzeń Komisji jest do wglądu dla Władz Wydziału. 13. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy co najmniej połowie obecnych członków. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma osoba prowadząca posiedzenie. 14. Komisja na koniec roku akademickiego opracowuje sprawozdanie, które jest przedkładane Dziekanowi. 6

7 Zadania Komisji ds. Nauki, WNZ Komisja Nauki podlega merytorycznie i organizacyjnie Dziekanowi Wydziału, jest organem opiniodawczym i doradczym Rady Wydziału. Przewodniczącym Komisji jest Prodziekan Wydziału ds. Nauki. Rada Wydziału na wniosek Dziekana może odwołać lub powołać członka Komisji w trakcie trwania kadencji. Zakres zadań Komisji: podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości badań naukowych zgodnie z ogólną strategią rozwoju Wydziału, opiniowanie i ocena sprawozdania z działalności naukowej i planów badań poszczególnych jednostek Wydziału, katedr, zakładów, pracowni, zespołów, przygotowywanie zasad oceny osiągnięć naukowych pracowników i jednostek Wydziału, proponowanie zasad przyznawania nagród naukowych, przedstawianie kandydatów do nagród i uczestniczenie w przygotowaniu odpowiednich wniosków, wspomaganie pracowników w przygotowaniu wniosków o środki na finansowanie badań i zakup aparatury, inicjowanie współpracy w zakresie projektów badawczych, uczestniczenie w opracowaniu regulaminów, zarządzeń, wytycznych, dotyczących organizacji studiów doktoranckich, przygotowywanie opinii i materiałów w zakresie zleconym przez Radę Wydziału lub Dziekana. Komisja przekazuje swoje decyzje Dziekanowi, który przedstawia je Radzie Wydziału. Decyzje i opinie Komisji podejmowane są kolegialnie na zasadzie porozumienia lub głosowania. Przewodniczący Komisji decyduje o trybie i sposobie głosowania, w sprawach personalnych obowiązuje głosowanie tajne. Posiedzenia Komisji są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego Komisji - nie ustala się obligatoryjnych terminów posiedzeń Komisji. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji a w razie nieobecności przewodniczącego sekretarz lub wyznaczony członek Komisji. Komisja może powoływać zespoły ds. bieżących zadań. 7

8 Zadania Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej, WNZ Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej jest organem doradczym Dziekana w sprawach przewodów habilitacyjnych, wniosków o tytuł naukowy oraz wniosków o mianowanie, ponowne mianowanie lub zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. W skład Komisji wchodzą samodzielni pracownicy naukowi, reprezentujący dyscypliny naukowe i jednostki organizacyjne Wydziału. Członków Komisji na wniosek Dziekana wybiera Rada Wydziału. Do zadań Komisji należy: wyrażanie opinii na temat wszczęcia przewodu habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu naukowego oraz rozpoczęcia procedury mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego, monitoring karier naukowych pracowników Wydziału, przedkładanie Radzie Wydziału propozycji składu komisji właściwej dla przewodu habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu naukowego (Podstawą do wyrażenia opinii przez Komisję jest dokumentacja przedłożona przez osobę wnioskującą). Opinia Komisji wyrażana jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. Komisja ze swojej inicjatywy może wyrażać opinie na temat perspektyw rozwoju kadry naukowej Wydziału oraz wymagań stawianych kandydatom i przedkładać je Radzie Wydziału. 8

9 Zadania Komisji ds. dydaktyki, WNZ Wydziałowa Komisja ds. dydaktyki jest organem doradczym i opiniodawczym powołanym do prac nad programami studiów i bieżącej kontroli procesu dydaktycznego. Do zadań Komisji należy: aktualizacja i poprawa programów studiów, akceptacja programów studiów, opracowanych przez zespoły robocze, monitoring oraz okresowy przegląd programów oraz ich efektów, rekomendowanie nowych form i kierunków kształcenia, wyznaczanie i/lub akceptacja ekspertów, którym powierza się opracowanie nowych przedmiotów, weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym sylabusów, zatwierdzanie sylabusów. 9

10 Zakres działania Komisji ds. Jakości Kształcenia, WNZ Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym powołanym do koordynacji działań projakościowych, w tym wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Jest ciałem niezależnym, mającym prawo do nieskrępowanego formułowania opinii na temat procesu kształcenia. Jej samodzielność oraz doradczy charakter umożliwia sprawne działanie, a opracowania i materiały dostarczane Władzom Wydziału wpływają na doskonalenie procesu kształcenia. Zadania podstawowe Komisji to: koordynowanie polityki oraz procedur zapewniania jakości kształcenia, wprowadzanie i doskonalenie procedur w zakresie europejskich standardów wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego, nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia, w tym prowadzenie hospitacji, monitoring kryteriów, procedur i wyników ankiet studenckiej oceny przedmiotów, stymulowanie nowych działań podnoszących jakość kształcenia. 10

11 Zadania Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, WNZ Do zadań Komisji należy: okresowa analiza dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zwierzętach. W tym zakresie zadaniem Komisji jest: ocena pracowników, zgodnie z przepisami określonymi w Statucie w rozdziale "Oceny", w tym o zatwierdzony przez Senat SGGW Arkusz Oceny Nauczycieli Akademickich SGGW. 11

12 Zadania Komisji ds. Historii i Odznaczeń, WNZ Do zadań Komisji należy: wdrażanie polityki występowania o nadanie odznaczeń państwowych, Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaki Za zasługi dla SGGW, inicjowanie i zbieranie prac, opisów, doniesień, sygnałów na temat historii SGGW, w związku z jej 200-leciem istnienia i przygotowywaniem przez Władze SGGW uroczystości w najbliższych latach, zgodnie z apelem JM Rektora ogłoszonym na spotkaniu z Weteranami pracy w SGGW w dniu , konsultacje dotyczące Wniosków o nagrody Rektora SGGW. 12

13 Zakres obowiązków i uprawnień pełnomocników Dziekana Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia WNZ nadzór nad prawidłowością procedur i dokumentacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, koordynacja, organizacja oraz działania koncepcyjne mające na celu zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie tworzenia, wdrażania i doskonalenia systemu, kierowanie pracami nad opracowaniem i wdrażaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących wdrażania systemu na poziomie Wydziału, przegląd i doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, udział w pracach Komisji ds. Jakości Kształcenia, spotkania z przedstawicielami studentów oraz przyjmowanie uwag osobiście lub drogą elektroniczną w celu zasięgnięcia opinii studentów o jakości prowadzonych zajęć. W razie potrzeby podjęcie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia, bieżący monitoring jakości dydaktyki poprzez hospitacje zajęć oraz aktualizację programów i opisów modułów kształcenia pod kątem oczekiwań studentów i rynku pracy, przedstawianie Radzie Wydziału wyników ankiet studenckich dotyczących oceny przedmiotów prowadzonych na Wydziale. 13

14 Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Organizacji Zajęć Dydaktycznych, WNZ planowanie zajęć dydaktycznych dla wszystkich kierunków i roczników studiów prowadzonych na Wydziale, współpraca z Prodziekanami ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale, współpraca z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia dydaktyczne na Wydziale, rezerwacja sal w uczelnianym Systemie Rezerwacji Sal, współpraca z Biurem Spraw Studenckich. 14

15 Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, WNZ Nadzór nad przebiegiem praktyk kwalifikowanie studentów na praktyki przygotowywanie dokumentów stałe dyżury kontrola praktyk wizytacje w miejscach praktyk weryfikacja miejsc praktyk Pozyskiwanie nowych miejsc praktyk strony internetowe, korespondencja poznanie ofert praktyk wizytowanie potencjalnych miejsc praktyk Podpisywanie umów z organizatorami praktyk Prezentacja ofert praktyk strona internetowa Wydziału spotkania ze studentami Zaliczanie praktyk na podstawie obowiązujących dokumentów Archiwizowanie dokumentacji umowy o realizację praktyk zaświadczenia i sprawozdania z praktyk ankiety oceniające przebieg praktyk Sprawozdawczość z przebiegu praktyk 15

16 Zadania Pełnomocnika ds. Współpracy z Gospodarką, WNZ integracja środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW z gospodarką oraz administracją rządową i samorządową przez tworzenie sieci współpracy, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z przedsiębiorstwami (instytucje, podmioty) będącymi potencjalnymi partnerami i zleceniodawcami badań i szkoleń dla Wydziału (sieć współpracy), organizowanie spotkań kooperacyjnych firm z pracownikami oraz studentami Wydziału, identyfikacja potrzeb w zakresie badań, wdrożeń i szkoleń dla podmiotów związanych z innowacyjnym rozwojem sektora rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora produkcji zwierzęcej, intensyfikacja wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy Wydziałem Nauk o Zwierzętach, a przedsiębiorstwami oraz podejmowanie inicjatyw wdrażania projektów badawczo-rozwojowych do praktyki oraz upowszechniania wiedzy. 16

17 Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Badawczych, WNZ współpraca z Biurem Międzynarodowych Projektów Badawczych SGGW, uczestnictwo w spotkaniach informacyjno/organizacyjnych, dotyczących uczestnictwa w Międzynarodowych Programach Badawczych, udzielanie niezbędnej pomocy Pracownikom Wydziału w procesie składania aplikacji, redakcja podstrony Wydziału, dotyczącej Międzynarodowych Programów Badawczych. 17

18 Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji, WNZ koordynacja wszelkich działań służących promocji WNZ, w tym współpraca przy przygotowywaniu materiałów promocyjnych związanych z: rekrutacją na studia na Wydziale, ofertą studiów doktoranckich na Wydziale, informacją o studiach podyplomowych na Wydziale, nadzór nad organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej WNZ, monitorowanie informacji o działalności Wydziału, przepływ informacji Uczelnia/Wydział Pracownik, Uczelnia/Wydział Student, organizacja i współuczestniczenie w wydarzeniach na Wydziale: Dni Otwarte, Dni SGGW, nagrania filmów o WNZ, immatrykulacja i uroczystości wręczania dyplomów ukończenia studiów, współpraca z podmiotami (firmy, organizacje, fundacje i in.) dotycząca prezentacji ich działalności na Wydziale, współpraca z Biurem Promocji SGGW. 18

19 Zadania Pełnomocnika ds. Wymiany Studentów, WNZ rozpowszechnianie informacji o aktualnych naborach oraz możliwości wyjazdu w ramach różnych programów, doradzanie studentom w kwestiach wyboru uczelni, postępowania rekrutacyjnego, organizacji wymiany, rekrutacja studentów, pośrednictwo między Wydziałem a Biurem Współpracy Międzynarodowej. 19

20 Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych, WNZ koordynacja działań mających na celu stworzenie Wydziału przyjaznego studentom niepełnosprawnym pozbawionego barier architektonicznych i psychologicznych, monitorowanie wszelkich nieprawidłowości m.in. architektonicznych dotyczących udogodnień dla studentów niepełnosprawnych i zgłaszanie swoich uwag odpowiednim służbom SGGW, współpraca z odpowiednimi jednostkami Uczelni przy przygotowywaniu materiałów informacyjnych dla studentów niepełnosprawnych m.in. na stronie internetowej SGGW, pomoc studentom niepełnosprawnym studiującym na Wydziale Nauk o Zwierzętach, współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych SGGW. 20

21 Zadania Pełnomocnika ds. Współpracy z Zagranicą, WNZ rozpowszechnianie informacji z Działu Współpracy z Zagranicą wysyłanych do poszczególnych wydziałów, współpraca z biurem Współpracy Międzynarodowej, koordynacja wizyt gości zagranicznych oraz visiting profesor organizowanie pobytu (seminaria, wycieczki, zapoznawanie z działalnością Wydziału), przygotowywanie informacji dotyczącej współpracy obecnej i planowanej na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 21

22 Zadania Pełnomocnika ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów, WNZ podejmowanie działań (kontakt z absolwentami i pracodawcami), które zapewnią dobre przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, współpraca z Pełnomocnikiem Uczelnianym ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów, ppracowywanie wyników ankiet absolwentów i przedstawianie ich Dziekanowi i Radzie Wydziału, współpraca z Pełnomocnikiem: ds. Praktyk i Współpracy z Gospodarką odnośnie oferty miejsc praktyk, staży oraz ofert pracy, organizowanie spotkań studentów z pracodawcami, podejmowanie działań mających na celu nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych więzi absolwentów z Wydziałem, poprzez: współudział w organizacji zjazdów absolwentów, organizację warsztatów i spotkań dla studentów i absolwentów. 22

23 Zadania Pełnomocnika ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi, WNZ współpraca z Uczelnianym Pełnomocnikiem ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi, organizowanie na Wydziale zajęć dla uczniów szkół średnich, współudział w przygotowaniu materiałów informacyjnych o Wydziale, nawiązywanie kontaktów ze szkołami średnimi w celu podpisywania porozumień o współpracy z Wydziałem, uczestniczenie w przygotowaniu materiałów informacyjnych o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale i wysyłanie ich do szkół średnich, koordynacja działań promocyjnych Wydziału podczas Dni Otwartych na Uczelni oraz Targów Edukacyjnych. 23

24 Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy z Białorusią, WNZ koordynacja współpracy międzynarodowej Wydziału z Uniwersytetem Agrarnym w Grodnie, organizacja i obsługa wizyt delegacji białoruskich, organizacja wizyt delegacji polskich i wymiany pracowników naukowych, pomoc w procedurach wizowych, organizacja praktyk studenckich w Polsce (dla studentów z Białorusi) i na Białorusi (dla studentów z Polski), nadzór nad przebiegiem w/w praktyk studenckich, koordynacja działań w ramach współpracy naukowo-badawczej. 24

25 Zakres działalności Opiekuna Roku, WNZ Dziekan powołuje opiekuna roku na cały cykl kształcenia, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale i nadzoruje jego pracę. Opiekun reprezentuje studentów danego roku, wspomagając ich w wyrażaniu opinii i formułowaniu wniosków w sprawach dotyczących: organizacji procesu dydaktycznego, świadczeń socjalnych, zaspokajania potrzeb kulturalnych. Do obowiązków opiekuna należy zorganizowanie na początku pierwszego semestru studiów spotkania ze studentami, mającego na celu: przekazanie studentom podstawowych informacji na temat organizacji roku akademickiego, toku studiów, systemu pomocy materialnej, regulaminu studiów i innych przepisów obowiązujących na Uczelni, zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną Uczelni oraz Wydziału, poinformowanie studentów o kompetencjach władz nadzorujących proces dydaktyczny na Uczelni (Prorektor ds. dydaktyki, dziekan, prodziekan, kierownik Katedry), pomoc w zorganizowaniu wyborów starosty roku, zorganizowanie spotkania z przedstawicielami kół naukowych itp. Opiekun roku jest: członkiem Wydziałowej Komisji Stypendialnej, członkiem Komisji przeprowadzającej zaliczenia komisyjne, opiekunem domu akademickiego, w którym mieszkają studenci. Opiekun roku informuje studentów o inicjatywach podejmowanych na Wydziale/Uczelni, doradza i pomaga w rozwiązywaniu problemów studentów związanych z przebiegiem studiów, utrzymuje stały kontakt ze starostą roku w sprawach bieżących związanych z organizacją procesu dydaktycznego, organizuje co semestralne spotkania ze wszystkimi studentami z danego roku, informuje władze Wydziału o problemach nurtujących studentów. Opiekun roku w miarę możliwości: ułatwia proces adaptacyjny studentów w początkowym okresie studiów, 25

26 służy radą i pomocą w rozwiązywaniu trudności osobistych studentów, diagnozuje potrzeby społeczne i materialne studentów, inspiruje i koordynuje aktywność społeczną studentów na rzecz Uczelni i lokalnego środowiska działającymi na Uczelni, kształtuje kulturę osobistą studentów oraz rozbudza zainteresowania naukowe i kulturalne. Opiekun roku jest oceniany przez studentów danego roku po roku studiów. Pozytywna ocena studentów decyduje o przyznaniu opiekunowi punktów za działalność organizacyjną, uwzględnianą w Ankiecie oceny nauczycieli akademickich SGGW w Warszawie. Opiekun może być odwołany z powierzonej mu funkcji przed upływem czasu, na jaki została mu ona powierzona, z powodu okoliczności obiektywnych (np. urlop naukowy, zdrowotny). Decyzję podejmuje Dziekan. Odwołanie opiekuna może nastąpić również z powodu niewłaściwego wywiązywania się z powierzonych obowiązków. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan, po zasięgnięciu opinii studentów i organu Samorządu Studenckiego. 26

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZWIERZĘTACH

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZWIERZĘTACH WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZWIERZĘTACH Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (zwany dalej systemem) na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska opiera się o następujące cele:

System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska opiera się o następujące cele: WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIRII ŚRODOWISKA Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Struktura organizacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Załącznik 2 Struktura organizacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r. Załącznik 2, wydanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS W celu prawidłowej realizacji polityki edukacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska opiera się o następujące cele:

System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska opiera się o następujące cele: WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIRII ŚRODOWISKA Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 1. Instytut Prawa, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Chemii Na podstawie 24 ust. 3 statutu UPH, po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK.

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK. Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim Na podstawie 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU:

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU: Załącznik do uchwały Nr 139/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do Uchwały R.000.62.16 z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Spis treści I. Podstawa prawna. II. Cel projektowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Regulamin. Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Struktura organizacyjna Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Załącznik 2 Struktura organizacyjna Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 3 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 07.09.2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.

Zarządzenie nr 27 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. Znak sprawy: DN-0024-4/2018 Zarządzenie nr 27 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 ZARZĄDZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydziału Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Organizacja

I. Postanowienia ogólne. II. Organizacja UCHWAŁA nr 1/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

I 6 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

I 6 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Procedura Symbol: WSZJK-INFO-BL Data: 29.01.2015r. Wydanie: Stron: I 6 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Procedura opisuje zasady pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie

REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie Przyjęty Uchwałą Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 19.04.2017 r. REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie 1 1. Kolegium Gospodarki Światowej (zwane dalej Kolegium)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK Podstawa prawna: 1. Statut Akademii Pomorskiej w Słupsku 2. Zarządzenie P. Rektora o powołaniu Katedry

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 53 ZARZĄDZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Struktura organizacyjna Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Załącznik 2 Struktura organizacyjna Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 09.09.2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO. Regulamin Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne

PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO. Regulamin Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO Regulamin Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Pedagogicznego zwany dalej Regulaminem, zgodnie

Bardziej szczegółowo

P a ń s t w o w a W y ż s z a S z k o ł a Z a w o d o w a w P ł o c k u R E G U L A M I N

P a ń s t w o w a W y ż s z a S z k o ł a Z a w o d o w a w P ł o c k u R E G U L A M I N Załącznik do Uchwały Nr 58/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku P a ń s t w o w a W y ż s z a S z k o ł a Z a w o d o w a w P ł o c k u R E G U L A M I N B I U R A S T U D E N C K I

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Rozdzielnik dokumentów z wykazem odpowiedzialności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

ZAŁĄCZNIK 1 Rozdzielnik dokumentów z wykazem odpowiedzialności na Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Dotyczy Punkt w Procedurze Dokument Czynności Częstotliwość Rozdzielnik * (czyli do kogo trafia dokument) Rada Wydziału c uruchamianie kierunków i specjalności Protokół z Rady Wydziału Zapis w protokole

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca 2012 r.

S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca 2012 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik do Uchwały Nr 15/2012 Senatu WUM z dnia 26 marca 2012 r. Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 marca

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 26/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 26/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia celów, zadań, zasad oraz metod wdrażania i udoskonalania uczelnianego systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regulamin Biura Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia nr 22/2014 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 47/2005 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2005r. Regulamin Biura Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r.

Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. Uchwała Senatu PG nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. wprowadzającej Uczelniany System Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

P a ń s t w o w a W y ż s z a S z k o ł a Z a w o d o w a w P ł o c k u R E G U L A M I N

P a ń s t w o w a W y ż s z a S z k o ł a Z a w o d o w a w P ł o c k u R E G U L A M I N Załącznik do Uchwały Nr 95/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku P a ń s t w o w a W y ż s z a S z k o ł a Z a w o d o w a w P ł o c k u R E G U L A M I N B I U R A S T U D E N C K I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 109-2014/2015 Senatu Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii 1. Postanowienia ogólne 1.1. Celem Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Centrum) Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Załącznik do uchwały Nr 000-2/8/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Instytut

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMK z dnia 4 czerwca 2013 roku

REGULAMIN RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMK z dnia 4 czerwca 2013 roku REGULAMIN RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMK z dnia 4 czerwca 2013 roku 1 Rada Wydziału Filologicznego UMK, zwana dalej Radą, działa na podstawie: a) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i

Bardziej szczegółowo

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Uchwała Nr AR001-6-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Działając

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 1. W trosce o stałe podnoszenie kultury i jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 2/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 20 września 2002 r.

PISMO OKÓLNE Nr 2/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 20 września 2002 r. PISMO OKÓLNE Nr 2/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i uprawnień Rektora i Prorektorów. Na podstawie art. 49 ustawy o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1/2016 Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 września 2016 r.

KOMUNIKAT NR 1/2016 Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 września 2016 r. KOMUNIKAT NR 1/2016 Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie: zakresu działania dziekana i prodziekanów Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2017 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich wydziałów. Uchwała Nr 145/2014 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zwany dalej Samorządem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 325 Senatu WSB z dn. 05.12.2015 r. UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI I. Uczelniany System Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019 Zał. nr 18. HARMONOGRAM REALIZACJI PROCEDUR WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZEZ ORGANY KOLEGIALNE, ORGANY JEDNOOSOBOWE I ZESPOŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODKOWIAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 19 grudnia 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 10B Poz. 397 UCHWAŁA NR 319 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki

Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym JM Rektora nr 60/2016 9. Z Uczelnianym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia integralnie związane są Wydziałowe

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia przez RW: Data zatwierdzenia przez RW: Data zatwierdzenia przez RW:

Data zatwierdzenia przez RW: Data zatwierdzenia przez RW: Data zatwierdzenia przez RW: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - SYSTEM WSPARCIA STUDENTÓW WZDJK_5 Data ostatniej zmiany: 26.05.2015, 27.06.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Regulamin Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ Regulamin Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Biała

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r.

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM TRANSFERU WIEDZY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM TRANSFERU WIEDZY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM TRANSFERU WIEDZY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia ogólne 1. 1. Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwane w treści niniejszego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 29 czerwca 2007 r. Nr 6C Poz. 291 UCHWAŁA nr 251 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo