Naukowe Koło Młodego Księgowego

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Naukowe Koło Młodego Księgowego"

Transkrypt

1 STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich lat kierunku Finanse i Rachunkowość Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFBiV). 2 Użyte w Statucie określenia oznaczają: 1) SNKMK Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego działające przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula; 2) Statut - Studenckiego Naukowego Koła Młodego Księgowego działającego przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFBiV); 3) Kierownik Katedry Kierownik Katedry Akademii Finansów i Biznesu Vistula, przy której działa Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego 4) Opiekun nauczyciel akademicki pełniący funkcję Opiekuna Studenckiego Naukowego Koła Młodego Księgowego którego rolę oraz kompetencje opisano w 19. 5) Zarząd Zarząd Studenckiego Naukowego Koła Młodego Księgowego 3 Siedzibą i terenem działania SNKMK jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

2 Rozdział 2 Cele i sposoby działania 4 Celem SNKMK Studenckiego Naukowego Koła Młodego Księgowego jest: 1) rozwój zainteresowań własnych i stworzenie możliwości samodoskonalenia; 2) rozbudzanie pasji badawczej, wdrażanie do pracy naukowej oraz tworzenie własnego dorobku naukowego; 3) podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych; 4) podnoszenie kompetencji społecznych; 5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 6) uczenie zachowań przedsiębiorczych oraz promowanie idei przedsiębiorczości; 7) współuczestnictwo studentów w życiu naukowym Uczelni; 8) współuczestnictwo w kreowaniu życia akademickiego Uczelni; 9) reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego i jego osiągnięć wobec Władz Uczelni oraz innych organizacji naukowych; 10) promocja ruchu studenckiego; 11) promocja Uczelni i kreowanie jej pozytywnego wizerunku zarówno w społeczności akademickiej uczelni krajowych i zagranicznych, otoczeniu biznesowym, jak i środowisku lokalnym. 5 Powyższe cele SNKMK może realizować poprzez: 1) organizowanie konferencji, seminariów i odczytów naukowych; 2) organizowanie szkoleń i warsztatów; 3) czynny udział w konferencjach, seminariach i odczytach naukowych; 4) udział w projektach badawczych, a zwłaszcza tych zorientowanych na potrzeby biznesu oraz współautorstwo raportów z badań; 5) współpracę ze studenckimi organizacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi; 6) współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi AFBiV; 7) współpracę z firmami partnerskimi oraz organizacjami i instytucjami z otoczenia Uczelni; 8) organizowanie wyjazdów integracyjnych.

3 6 Rozdział 3 Członkostwo w SNKMK Członkowie SNKMK dzielą się na członków zwyczajnych i honorowych. 7 Członkiem zwyczajnym SNKMK może być każdy student AFBiV wyrażający chęć uczestniczenia w pracy naukowej SNKMK. 8 Członkiem honorowym może zostać każda osoba szczególnie zasłużona dla SNKMK. Godność członka honorowego nadaje SNKMK. O nadaniu tytułu członka honorowego decyduje Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego Członek zwyczajny SNKMK ma prawo do: 1) uczestnictwa w pracach SNKMK 2) biernego i czynnego prawa wyborczego; 3) uczestnictwa w studenckich spotkaniach naukowych w kraju i za granicą; 4) uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych w kraju i za granicą; 5) publikacji swoich prac naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych; 6) występowania z wnioskami na zebraniach; 7) współdecydowania o zmianach w Statucie. 2. Członek zwyczajny SNKMK po ukończeniu pracy w SNKMK ma prawo do uzyskania w suplemencie do dyplomu wpisu potwierdzającego członkostwo oraz do uzyskania opinii na temat działalności członkowskiej, wystawionej przez Opiekuna SNKMK.

4 3. Członek zwyczajny SNKMK po uzyskaniu pozytywnej opinii: 1) Przewodniczącego SNKMK, 2) Opiekuna SNKMK, 3) Kierownika Katedry, może ubiegać się o dofinansowanie projektu badawczego przez Uczelnię. 10 Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 1) prowadzenie indywidualnej lub zespołowej pracy naukowo-badawczej. 2) przedstawianie, nie rzadziej niż raz w roku, wyników swojej pracy (konferencje, seminaria, odczyty, publikacje). 11 Członkostwo w SNKMK wygasa w przypadku: 1) skreślenia z listy studentów, 2) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa, 3) rozwiązania SNKMK, 4) podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków; uchwałę taką podejmują pozostali członkowie SNKMK zwyczajną większością głosów w przypadku rażącego naruszenia statutu SNKMK, Statutu lub Regulaminu Studiów AFBiV. Rozdział 4 Zasady organizacyjne Studenckiego Naukowego Koła Młodego Księgowego SNKMK jest organizacyjnie podporządkowane: 1) Prorektorowi ds. studenckich, 2) Kierownikowi Katedry, 3) Opiekunowi SNKMK. 13 Studenckie Koło Naukowe może tworzyć co najmniej 20 studentów.

5 14 1. Podstawą działania SNKMK jest rejestracja koła. 2. W celu rejestracji SNKMK Przewodniczący składa u Opiekuna SNKMK komplet wymaganych dokumentów, w terminie do 15 listopada danego roku akademickiego. 15 Studenckie Koło Naukowe dla celów organizacyjnych wybiera swój Zarząd. Rozdział 5 Zarząd Studenckiego Koła Naukowego W skład Zarządu SNKMK wchodzą: 1) Przewodniczący, 2) Wiceprzewodniczący, 2. Zarząd SNKMK: 1) reprezentuje SNKMK wobec Kierownika Katedry, któremu podlega, 2) reprezentuje SNKMK wobec Władz Uczelni. 3. Do obowiązków Zarządu SNKMK należy: 1) przygotowanie projektu Statutu i przedłożenie go Opiekunowi; 2) przygotowanie i realizacja planu działalności oraz planu rzeczowofinansowego SNKMK na bieżący rok akademicki; 3) zgłaszanie władzom macierzystej jednostki organizacyjnej potrzeb związanych z planowaną działalnością SNKMK, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października danego roku akademickiego; 4) gospodarowanie powierzonym majątkiem oraz funduszami; 5) organizowanie studenckich konferencji naukowych, seminariów i innych spotkań naukowych; 6) współpraca z organizacjami studenckimi w kraju i za granicą; 7) prowadzenie ewidencji członków SNKMK; 8) przygotowywanie i przedstawianie Opiekunowi SNKMK oraz Kierownikowi Katedry semestralnego sprawozdania z działalności i rozliczenia z otrzymanych przez SNKMK środków; 9) złożenie rocznego sprawozdania z działalności koła za miniony rok akademicki, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października danego roku akademickiego;

6 4. Zarząd SNKMK uprawniony jest do: 1) organizowania dla członków SNKMK wyjazdów krajowych i zagranicznych (konferencje, seminaria, zjazdy, praktyki, wyjazdy integracyjne), 2) występowania do o przyznanie nagród i wyróżnień członkom SNKMK. 5. Kadencja Zarządu wynosi 1 rok W przypadku stwierdzonego naruszenia prawa oraz w razie niewywiązywania się przez członka Zarządu z zadań, określonych w Statucie, może on zostać odwołany przez SNKMK w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. 2. Z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 może wystąpić Opiekun SNKMK, Kierownik Katedry bądź Prorektor ds. studenckich. 3. Spotkanie SNKMK, w sprawie, o której mowa w ust. 1. zwoływane jest przez Opiekuna SNKMK. Rozdział 6 Opiekun SNKMK Kierownik Katedry wyznacza Opiekuna SNKMK. 2. Do zadań Opiekuna SNKMK należy: 1) przyjmowanie wniosków o rejestrację SNKMK, 2) przyjmowanie projektów budżetowych SNKMK, 3) opieka merytoryczna i organizacyjna nad bieżącą działalnością SNKMK, 4) ułatwianie kontaktów pomiędzy SNKMK a Władzami Uczelni, 5) ułatwianie kontaktów pomiędzy SNKMK a innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w Uczelni, 6) bieżąca kontrola działalności Zarządu, 7) ocena Zarządu za okres kadencji, 8) przyjmowanie sprawozdań z działalności SNKMK i rozliczeń z wykorzystania środków finansowych,

7 9) kontrola aktualizacji treści umieszczanych w zakładce koła naukowego na stronie internetowej Uczelni. Rozdział 7 Postanowienia końcowe 19 Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały przez SNKMK. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów obecnego składu i podlega zatwierdzeniu przez Prorektora ds. dydaktycznych. 20 Statut wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Prorektora ds. studenckich. 21 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), Statutu AFBiV oraz Regulaminu Studiów AFBiV.

KOŁO NAUKOWE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PWSZ ZAMOŚĆ

KOŁO NAUKOWE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PWSZ ZAMOŚĆ KOŁO NAUKOWE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PWSZ ZAMOŚĆ STATUT KOŁA NAUKOWEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Statut Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Statut Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Nazwa, teren działania, siedziba 1. Organizacja nosi nazwę: Studenckie Towarzystwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego zwane dalej Kołem, jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą organizacją

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki,

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Statut Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Statut Koła Naukowego Studentów Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Studentów Instytutu Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym

Bardziej szczegółowo

Statut. Kola Naukowego Menedżerów Ogrodnictwa

Statut. Kola Naukowego Menedżerów Ogrodnictwa Statut Kola Naukowego Menedżerów Ogrodnictwa ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa działalności Naukowe Koło Menedżerów Ogrodnictwa, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ / DOKTORANCKIEJ 5

PRZYKŁADOWY REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ / DOKTORANCKIEJ 5 PRZYKŁADOWY REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ / DOKTORANCKIEJ 5 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja Przykładowe Koło Naukowe 1, zwana dalej Organizacją 1, jest opartą na zasadach

Bardziej szczegółowo

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW INFORMATYKI IM. JOHNA VON NEUMANNA

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW INFORMATYKI IM. JOHNA VON NEUMANNA STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW INFORMATYKI IM. JOHNA VON NEUMANNA Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Koło Naukowe Studentów Informatyki im. Johna Von Neumanna, zwane w dalszej części statutu Kołem jest

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Zgromadzenia Studenckiego Koła Naukowego "Nawigator" z dnia 2014 r. STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO "NAWIGATOR"

U C H W A Ł A Zgromadzenia Studenckiego Koła Naukowego Nawigator z dnia 2014 r. STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO NAWIGATOR U C H W A Ł A Zgromadzenia Studenckiego Koła Naukowego "Nawigator" z dnia 2014 r. STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO "NAWIGATOR" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLE Art. 1 1. Studenckie Koło Naukowe "Nawigator",

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia, zwane dalej Kołem, działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koła Naukowego Energetyków

Regulamin Koła Naukowego Energetyków Regulamin Koła Naukowego Energetyków 1 Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Energetyków WAT, zwane dalej Organizacją działa na podstawie: 1) art. 204 i 205 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r., Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Statut Studenckiego Koła Filozoficznego Kalliope Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Statut Studenckiego Koła Filozoficznego Kalliope Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Statut Studenckiego Koła Filozoficznego Kalliope Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne 1. Koło Filozoficzne Kalliope zwane dalej KFK, jest niezależną,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOGNITYWISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOGNITYWISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOGNITYWISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne Art. 1 Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej Kołem

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu Warszawskiego

Statut Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu Warszawskiego Statut Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej, zwane dalej "Kołem", jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH PEDAGOGÓW. 1 Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH PEDAGOGÓW. 1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Młodych Pedagogów zwane dalej Kołem, działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Uczelni, zarządzeniami Rektora Uczelni oraz niniejszym Statutem. 2.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Informatyków Kernel

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Informatyków Kernel S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Informatyków Kernel 1. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe pod nazwą Koło Naukowe Informatyków Kernel, jest uczelnianą organizacją studencką, w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ / DOKTORANCKIEJ 1

PRZYKŁADOWY REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ / DOKTORANCKIEJ 1 PRZYKŁADOWY REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ / DOKTORANCKIEJ 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja......, zwana dalej Organizacją, jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO GERMANISTÓW UMCS w Lublinie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO GERMANISTÓW UMCS w Lublinie STATUT KOŁA NAUKOWEGO GERMANISTÓW UMCS w Lublinie PRZEPISY OGÓLNE 1 Użyte w niniejszym statucie określania oznaczają: a) Ustawa Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005, b) Uczelnia Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Cywilnego Imperitia culpae adnumeratur. Uniwersytetu Gdańskiego. I. Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Cywilnego Imperitia culpae adnumeratur. Uniwersytetu Gdańskiego. I. Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Cywilnego Imperitia culpae adnumeratur Uniwersytetu Gdańskiego I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Prawa Cywilnego Imperitia Culpae Adnumeratur, zwane dalej Kołem Naukowym

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Koło Naukowe Prawa Pracy, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Statut Koła Naukowego Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Statut Koła Naukowego Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1. NAZWA Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi: Naukowe Koło Socjologów 2. SIEDZIBA I TEREN DZIAŁALNOŚCI Członkami Koła Naukowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ KOŁO ARTYSTYCZNO-NAUKOWE FOTOGRAFII TECHNICOLOR ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ KOŁO ARTYSTYCZNO-NAUKOWE FOTOGRAFII TECHNICOLOR ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ KOŁO ARTYSTYCZNO-NAUKOWE FOTOGRAFII TECHNICOLOR ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja Koło Artystyczno-Naukowe Fotografii Technicolor, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Rusycystów

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

Statut. Studenckiego Koła Kryminalistyki i Kryminologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej. w Warszawie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Studenckiego Koła Kryminalistyki i Kryminologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej. w Warszawie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Studenckiego Koła Kryminalistyki i Kryminologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne Powołuje się Studenckie Koło Kryminalistyki i Kryminologii Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 208

Bardziej szczegółowo

STATUT Koła Naukowego Doktorantów

STATUT Koła Naukowego Doktorantów STATUT Koła Naukowego Doktorantów działającego na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Słuchacze studiów doktoranckich zrzeszeni

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego

Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego Artykuł 1 Charakter i cele SKNH UW Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego (zwane dalej Kołem Naukowym) działa

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA Rozdział I Postanowienia ogólne z dnia 29.05.2014 r. Koło naukowe: Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektrotechniki ElektroENERGA, zwanej dalej Kołem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiego Koła Naukowego Kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

Regulamin Studenckiego Koła Naukowego Kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej Regulamin Studenckiego Koła Naukowego Kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej I. Postanowienia ogólne 1. Wydziałowe Koło Naukowe Studentów Wydziału Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie: uczelnianych organizacji studenckich. Na podstawie art. 58 i 59 ustawy z dnia2

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Detonator

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Detonator S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Detonator 1. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe pod nazwą Koło Naukowe Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Statut. Studenckiego Koła Naukowego Geologów. Uniwersytetu Wrocławskiego

Statut. Studenckiego Koła Naukowego Geologów. Uniwersytetu Wrocławskiego Statut Studenckiego Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Studenckie Koło Naukowe Geologów (SKNG), nazwane w dalszej części dokumentu Kołem, działa

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Fizyków NABLA

Statut Koła Naukowego Fizyków NABLA Statut Koła Naukowego Fizyków NABLA przy Politechnice Wrocławskiej 8 grudzień 2009r. Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. CELE KOŁA 2 III. REALIZACJA CELÓW 2 IV. CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Budownictwa i Geomechaniki

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Budownictwa i Geomechaniki S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Budownictwa i Geomechaniki 1. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe pod nazwą Studenckie Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki jest uczelnianą organizacją studencką,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koła. Naukowego Biotechnologów Herbion

Regulamin Koła. Naukowego Biotechnologów Herbion Regulamin Koła Naukowego Biotechnologów Herbion Przyjęty przez Walne Zebranie dnia: 26 kwietnia 2017 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Koła brzmi Koło Naukowe Biotechnologów Herbion, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

2. Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe działające przy Przyrodniczo Medycznym Centrum Badao

2. Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe działające przy Przyrodniczo Medycznym Centrum Badao REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE DZIAŁAJĄCE PRZY PRZYRODNICZO MEDYCZNYM CENTRUM BADAO INNOWACYJNYCH WYDZIAŁ MEDYCZNY, UNIWERSYTET RZESZOWSKI 1. Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA WYBORCZEGO Elektor

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA WYBORCZEGO Elektor STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA WYBORCZEGO Elektor 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w skrócie SKNPW Elektor

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji Synergia

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji Synergia S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji Synergia PRZEPISY OGÓLNE Przez użyte w niniejszym regulaminie/statucie określania oznaczają: a) Ustawa Ustawa Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ochrony Praw Zwierząt Omnia Fera. Dział I. Postanowienia ogólne. Podstawa działalności

Statut Koła Naukowego Ochrony Praw Zwierząt Omnia Fera. Dział I. Postanowienia ogólne. Podstawa działalności Załącznik nr 1 Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji Statut Koła Naukowego Ochrony Praw Zwierząt Omnia Fera Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Ochrony Praw Zwierząt

Bardziej szczegółowo

STATUT Koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Transportowo-logistycznych

STATUT Koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Transportowo-logistycznych STATUT Koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Transportowo-logistycznych Artykuł I 1. Organizacja nosi nazwę Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo-logistycznych (dalej jako ISTL lub Koło ). 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Budownictwa Ogólnego

Statut Koła Naukowego Budownictwa Ogólnego Statut Koła Naukowego Budownictwa Ogólnego art. 1. Rozdział 1 Nazwa Koła Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i w dalszej części Statutu zwane będzie Kołem. Rozdział 2 Teren działania i siedziba

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Bankowości. Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Bankowości. Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Bankowości zwane w tekście niniejszego Statutu również Kołem, działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koła. Digital Construction

Regulamin Koła. Digital Construction Regulamin Koła Digital Construction ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Nazwa Koła brzmi 1 Digital Construction, zwane dalej Kołem. 2 Koło działa przy Wydziale Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Technologii Informacyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Technologii Informacyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu STATUT Studenckiego Koła Naukowego Technologii Informacyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Na podstawie przepisu art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA INNOWACJI - TRANSFERU WIEDZY DO BIZNESU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę: Studenckie Koło Innowacji

Bardziej szczegółowo

Statut. Studenckiego Koła Naukowego EUROINTEGRACJA MŁODYCH PEDAGOGÓW EUROINTEGRACJA YOUNG TEACHERS

Statut. Studenckiego Koła Naukowego EUROINTEGRACJA MŁODYCH PEDAGOGÓW EUROINTEGRACJA YOUNG TEACHERS Statut Studenckiego Koła Naukowego EUROINTEGRACJA MŁODYCH PEDAGOGÓW EUROINTEGRACJA YOUNG TEACHERS Postanowienia ogólne Koło naukowe EUROINTEGRACJA MŁODYCH PEDAGOGÓW jako organizacja zrzeszająca studentów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koła Naukowego Modelowania Matematycznego

Regulamin Koła Naukowego Modelowania Matematycznego Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 10 /2015 Rektora PW z dnia 16 lutego 2015 r. Regulamin Koła Naukowego Modelowania Matematycznego ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Koła brzmi Koło Naukowe Modelowania

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Legislator

- Regulamin Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Legislator Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Legislator z dnia 6 grudnia 2012 roku - Regulamin Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Legislator Rozdział I Przepisy ogólne 1

Bardziej szczegółowo

KOLO NAUKOWE INFORMATYKÓW SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, 21 X 2009

KOLO NAUKOWE INFORMATYKÓW SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, 21 X 2009 KOLO NAUKOWE INFORMATYKÓW SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, 21 X 2009 Katedra Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski 2009 Agenda Statut Koła Naukowego Informatyków (KNI) Deklaracja członkowska Harmonogram spotkań

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Studenckiego Koła Zainteresowań Koło miłośników łakoci Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Studenckie Koło Zainteresowań Koło miłośników

Bardziej szczegółowo

STATUT. STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ART.

STATUT. STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ART. STATUT STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ART. 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Towarzystwo Naukowe zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Cele i sposoby działania

Cele i sposoby działania STATUT Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Studenckie Koło Naukowe Wspierania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI KOŁO NAUKOWE MŁODYCH ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW KRESKA STATUT KOŁA. Rozdział I Postanowienia ogólne

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI KOŁO NAUKOWE MŁODYCH ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW KRESKA STATUT KOŁA. Rozdział I Postanowienia ogólne U n i w e r s y t e t W a r m i ń s k o - M a z u r s k i W y d z i a ł N a u k T e c h n i c z n y c h Koło Naukowe Młodych Architektów i Urbanistów KRESKA 10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 4 pok. 312 Opiekun

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO Electronus

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO Electronus Politechnika Poznańska REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO Electronus Poznań, 25 marca 2013r. Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1. 1. Podstawą prawną działania Koła Naukowego Electronus w szczególności jest: a) ustawa

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO

STATUT KOŁA NAUKOWEGO Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach Wydział Pedagogiczny STATUT KOŁA NAUKOWEGO Childhood space - przestrzeń dzieciństwa Koło skupia studentów pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Fizyków jest organizacją studencką działającą przy Politechnice Warszawskiej. 2. Oficjalnym skrótem Koła Naukowego Fizyków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strzeleckiego Studenckiego Koła Naukowego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach im. prof. Edwarda F.

Regulamin Strzeleckiego Studenckiego Koła Naukowego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach im. prof. Edwarda F. Regulamin Strzeleckiego Studenckiego Koła Naukowego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach im. prof. Edwarda F. Szczepanika Rozdział 1. Postanowienia Ogólne Art. 1. 1. Koło Naukowe o nazwie Strzeleckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO NAUK O RODZINIE PRO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO NAUK O RODZINIE PRO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO NAUK O RODZINIE PRO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie Pro zwane dalej Kołem, jest opartą

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego, zwane dalej "Kołem" działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH PROFIT

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH PROFIT STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH PROFIT Przepisy ogólne 1. 1. Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit, zwane dalej Kołem, działa przy Katedrze Inwestycji i Rynków

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Przeróbki Plastycznej Metali HEFAJSTOS

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Przeróbki Plastycznej Metali HEFAJSTOS S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Przeróbki Plastycznej Metali HEFAJSTOS 1 Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe pod nazwą Studenckie Koło Naukowe Przeróbki Plastycznej Metali HEFAJSTOS jest uczelnianą

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego

Statut Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego Statut Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego Dział I Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Prawa Finansowego, zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA BANKOWEGO. Dział I. Przepisy ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA BANKOWEGO. Dział I. Przepisy ogólne Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego Prawa Bankowego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Koła Naukowego Prawa Bankowego: STATUT KOŁA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Statut. Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie

Statut. Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie Statut Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej "COR" przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin działalności Studenckiego Koła Naukowego Laboratory of Cell Cultures Students Association (LoCCSA) przy Pracowni Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego CSR Czytaj Sztuka Równowagi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Statut Koła Naukowego CSR Czytaj Sztuka Równowagi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Statut Koła Naukowego CSR Czytaj Sztuka Równowagi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe CSR Czytaj Sztuka Równowagi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 1 Postanowienia ogólne.

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 1 Postanowienia ogólne. Strona 1 z 9 Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika STATUT 1 Postanowienia ogólne. 1. Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Collegium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO BIOINICJATYWA

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO BIOINICJATYWA REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO BIOINICJATYWA Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie Koła Naukowego BioInicjatywa zwanego dalej Kołem Naukowym. 2 Podstawą prawną działania Koła Naukowego

Bardziej szczegółowo

STATUT WYDZIAŁOWEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PRACY

STATUT WYDZIAŁOWEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PRACY STATUT WYDZIAŁOWEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło naukowe - Wydziałowe Koło Naukowe Prawa Pracy, zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką o charakterze dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zwany dalej Samorządem,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO DEDAL POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO DEDAL POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO DEDAL POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną działania Koła Naukowego Dedal są: 1. Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Filozoficznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Statut Koła Filozoficznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Statut Koła Filozoficznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło Filozoficzne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwane dalej również Kołem, działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT Koło Naukowe CAD/CAE Studentów PG Piksel z dnia 1 października 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Koło Naukowe CAD/CAE Studentów PG Piksel z dnia 1 października 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Koło Naukowe CAD/CAE Studentów PG Piksel z dnia 1 października 2015 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nazwa Koła. 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe CAD/CAE Studentów PG Piksel. 2. Przyjętym

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

Statut Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM (SKN MTM)

Statut Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM (SKN MTM) Statut Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM (SKN MTM) Strona 1 z 11 Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM i w dalszej części statutu określane jest jako Koło. Akceptowanym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Absolwentów. Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. ( tekst jednolity z dnia r.

S T A T U T. Stowarzyszenia Absolwentów. Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. ( tekst jednolity z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 22 stycznia 2005 r. w sprawie statutu Stowarzyszenia Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Statut Studenckiego Koła Energetyków działającego przy Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej

Załącznik nr 1. Statut Studenckiego Koła Energetyków działającego przy Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej Załącznik nr 1. Statut Studenckiego Koła Energetyków działającego przy Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej I. Postanowienia ogólne 1. Studenckie Koło Energetyków AGH przyjmuje nazwę

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Statut Koła Naukowego Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Statut Koła Naukowego Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Art.1 1. Koło Naukowe Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PROCESOWEGO

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PROCESOWEGO REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PROCESOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Koło Naukowe Prawa Procesowego, zwane dalej Kołem, jest otwartą i dobrowolną uczelnianą organizacją studencką skupiającą

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO COACHINGU I ROZWOJU INSPIRO

STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO COACHINGU I ROZWOJU INSPIRO UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH UL. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE STATUT INTERDYSCYPLINARNEGO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO COACHINGU I ROZWOJU INSPIRO ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1. Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Rynku Kapitałowego "INDEX" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Statut Koła Naukowego Rynku Kapitałowego INDEX Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kraków, 21.05.2015 r. Statut Koła Naukowego Rynku Kapitałowego "INDEX" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rozdział I - Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Bydgoszcz. 1 Postanowienia ogólne.

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Bydgoszcz. 1 Postanowienia ogólne. Strona 1 z 9 Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Bydgoszcz STATUT 1 Postanowienia ogólne. 1. Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Bydgoszcz, zwane dalej STDL Bydgoszcz, jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin studenckich kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 77/2017 Rektora UEP z dnia 2 października 2017 roku Regulamin studenckich kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1. Postanowienia ogólne 1. Studenckie koła naukowe

Bardziej szczegółowo

STATUT Koła Naukowego Edu Art. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Koła Naukowego Edu Art. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Koła Naukowego Edu Art Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Edu Art, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo