Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r. Poz. 41 DECYZJA NR 122 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 14 lipca 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r. Poz. 41 DECYZJA NR 122 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 14 lipca 2017 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r. Poz. 41 DECYZJA NR 122 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie finansowania usług telekomunikacyjnych w oddziałach, ośrodkach szkolenia i ośrodkach Straży Granicznej Na podstawie art. 3 ust. 4 i art. 9 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm. 1) ), ustala się, co następuje: 1. Decyzja określa: 1) sposób finansowania usług telekomunikacyjnych w oddziałach, ośrodkach szkolenia i ośrodkach Straży Granicznej; 2) zasady ustalania i zmiany limitu na usługi telekomunikacyjne; 3) zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitu na usługi telekomunikacyjne; 4) zasady ustalania i zmiany limitu liczby kart SIM z przeznaczeniem do wykonywania połączeń i kart SIM do Internetu; 5) zasady uruchamiania nowych usług telekomunikacyjnych oraz rezygnacji z tych usług; 6) tryb postępowania w przypadku reklamacji: a) wysokości otrzymanego rozliczenia finansowego, b) wykorzystywanych przez dany oddział, ośrodek szkolenia lub ośrodek Straży Granicznej usług telekomunikacyjnych; 7) zasady zmiany limitu na usługi telekomunikacyjne i limitu liczby kart SIM w przypadku zmian w strukturze organizacyjnej Straży Granicznej. 2. Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają: 1) jednostka organizacyjna oddział, ośrodek szkolenia lub ośrodek Straży Granicznej; 2) usługi telekomunikacyjne - usługi przekazywania sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych realizowane przez operatorów zewnętrznych na rzecz jednostek organizacyjnych; 3) limit na usługi telekomunikacyjne - miesięczny limit netto przydzielonych środków finansowych na usługi telekomunikacyjne dla jednostki organizacyjnej; 4) limit kart SIM - limit liczby kart SIM z przeznaczeniem do wykonywania połączeń oraz kart SIM do Internetu dla jednostki organizacyjnej; 5) SORT - program do przetwarzania danych bilingowych; 1) Zmiany tesktu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1955 oraz z 2017 r. poz. 244, 768, 1086 i 1321.

2 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 2 Poz. 41 6) połączenia prywatne SMS-y, MMS-y i inne połączenia o podwyższonej płatności, niezwiązane z potrzebą komunikowania się w związku z realizacją zadań służbowych, związane ze specjalnym zakresem numerów z wyłączeniem numerów infolinii 800 XXX XXX i 801 XXX XXX; 7) kierownik - komendant oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej; 8) BŁil - Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej; 9) dyrektor BŁil - dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej Finansowanie usług telekomunikacyjnych w jednostkach organizacyjnych realizuje centralnie BŁil. 2. Ewidencję usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz Straży Granicznej prowadzi i aktualizuje BŁil Podstawą rozliczenia kosztów usług telekomunikacyjnych są bilingi wygenerowane z SORT. 2. Jednostki organizacyjne posiadają dostęp do SORT w zakresie danych dotyczących danej jednostki organizacyjnej. 3. Kierownik wyznacza lokalnego administratora SORT odpowiedzialnego za obsługę tego programu. 4. Lokalni administratorzy SORT samodzielnie generują bilingi za wykorzystane przez daną jednostkę organizacyjną usługi telekomunikacyjne. 5. Lokalni administratorzy SORT są odpowiedzialni za prowadzenie bieżącej szczegółowej ewidencji użytkowników i przyporządkowanych im numerów w SORT w ramach danej jednostki organizacyjnej Dyrektor BŁil, w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego przesyła jednostkom organizacyjnym: 1) miesięczne rozliczenie finansowe zawierające zestawienie poniesionych kosztów dotyczące usług telekomunikacyjnych, z których te jednostki korzystały; 2) miesięczne zestawienie wykorzystanych usług telekomunikacyjnych, które mogą być uznane za połączenia prywatne. 2. W przypadku stwierdzenia zasadności obciążenia funkcjonariuszy i pracowników kosztami, o których mowa w ust. 1, kierownik danej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do: 1) wyegzekwowania należności od funkcjonariuszy i pracowników z tytułu wykorzystanych usług telekomunikacyjnych; 2) wystawienia noty uznaniowej w możliwie najkrótszym terminie od dnia otrzymania rozliczenia. 3. Dyrektor BŁil zobowiązany jest do bieżącego nadzoru wykorzystywania usług telekomunikacyjnych, limitu na usługi telekomunikacyjne i limitu kart SIM w jednostkach organizacyjnych. 4. Dyrektor BŁil w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia limitu na usługi telekomunikacyjne i limitu kart SIM, zawiadamia jednostki organizacyjne o wysokości ustalonego im limitu na usługi telekomunikacyjne i limitu kart SIM. 5. Bieżącą aktualizację wykazu limitów na usługi telekomunikacyjne i limitów kart SIM prowadzi BŁil W przypadku utraty karty SIM z przeznaczeniem do wykonywania połączeń lub karty SIM do Internetu, w celu zablokowania możliwości wykonywania połączeń generujących koszty należy: 1) w dni robocze w godzinach 8:15-16:15 powyższe informacje kierować do wyznaczonych osób w wewnętrznej komórce organizacyjnej BŁiI właściwych w sprawach rozliczeń usług telekomunikacyjnych w BŁiI; 2) w dni robocze poza wskazanymi godzinami oraz w soboty i święta poinformować inżyniera dyżurnego pod numerem (22) lub wewnętrznym

3 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 3 Poz Do prowadzenia korespondencji z jednostkami organizacyjnymi, o której mowa w 5 ust 1 i 4, w imieniu Dyrektora BŁiI, upoważniona jest wyznaczona osoba z wewnętrznej komórki organizacyjnej BŁiI właściwej w sprawach rozliczeń usług telekomunikacyjnych w BŁiI Dyrektor BŁiI ustalając corocznie na kolejny rok kalendarzowy wysokość limitu na usługi telekomunikacyjne, uwzględnia potrzeby jednostek organizacyjnych, możliwości finansowe Straży Granicznej i dotychczasową wysokość limitu na usługi telekomunikacyjne. Wysokość limitu na usługi telekomunikacyjne podlega zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego Zastępcę ds. logistycznych. Wzór zestawienia wysokości limitów na usługi telekomunikacyjne określa załącznik nr 1 do decyzji. 2. Limit na usługi telekomunikacyjne określony jest w kwotach netto. 3. Limit na usługi telekomunikacyjne obejmuje koszty: 1) opłat stałych telefonii komórkowej i stacjonarnej; 2) połączeń wykonywanych z telefonów stacjonarnych i komórkowych, transmisji danych, doładowań PRE-PAID, doładowań telefonii satelitarnej, itp.; 3) pozostałych usług świadczonych przez operatorów związanych z uruchomieniem i utrzymaniem dodatkowych usług zgodnie z zawartymi umowami. 4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nie obejmują stałych i jednorazowych opłat wynikających z zawartych umów na utrzymanie: 1) systemu teletransmisyjnego dla Straży Granicznej; 2) dostępu do publicznej sieci telefonicznej (PSTN) dla Straży Granicznej; 3) usługi transmisji danych dla systemów mobilnych wykorzystywanych w Straży Granicznej w tym m.in.: system odprawa i inne systemy. 5. Zwiększenie ustalonego limitu na usługi telekomunikacyjne dla jednostek organizacyjnych w trakcie roku kalendarzowego może nastąpić: 1) na wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej; 2) z inicjatywy dyrektora BŁiI po przeprowadzonej analizie stopnia wykorzystania ustalonego limitu na usługi telekomunikacyjne oraz posiadanych możliwości finansowych BŁiI. 6. Wniosek o zwiększenie ustalonego limitu na usługi telekomunikacyjne, po zaopiniowaniu przez dyrektora BŁil, zatwierdza. 7. Wzór wniosku o zwiększenie ustalonego limitu na usługi telekomunikacyjne określa załącznik nr 2 do decyzji. 8. W przypadku zmiany limitu na usługi telekomunikacyjne 5 ust. 4 stosuje się odpowiednio W przypadku przekroczenia limitu na usługi telekomunikacyjne, ustalonego zgodnie z 7 ust. 1, kierownicy są zobowiązani do złożenia pisemnego uzasadnienia okoliczności powstałego przekroczenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez daną jednostkę organizacyjną miesięcznego rozliczenia finansowego. 2. Kierownik w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nastąpiło przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne może wystąpić za pośrednictwem dyrektora BŁil do Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego Zastępcy ds. logistycznych z wnioskiem o uznanie zasadności przekroczenia limitu na usługi telekomunikacyjne. We wniosku kierownik szczegółowo wyjaśnia powody uzasadniające przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność z tytułu nieuzasadnionego wniosku o uznanie zasadności przekroczenia limitu na usługi telekomunikacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami. Wniosek otrzymany przez BŁil po upływie 21 dni roboczych od dnia otrzymania przez kierownika miesięcznego rozliczenia finansowego pozostawia się bez rozpatrzenia. 3. Uznanie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy tylko połączeń o charakterze służbowym. 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do decyzji.

4 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 4 Poz Dyrektor BŁiI ustalając corocznie na kolejny rok kalendarzowy wysokość limitu kart SIM, uwzględnia potrzeby jednostek organizacyjnych, możliwości finansowe Straży Granicznej i dotychczasową wysokość limitu kart SIM. Wysokość limitu kart SIM podlega zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego Zastępcę ds. logistycznych. Wzór zestawienia wysokości limitu kart SIM określa załącznik nr 4 do decyzji. 2. Zwiększenie ustalonego limitu kart SIM w trakcie roku kalendarzowego może nastąpić na wniosek kierownika. 3. Wniosek o zwiększenie ustalonego limitu kart SIM, po zaopiniowaniu przez dyrektora BŁil, zatwierdza. 4. Wzór wniosku o zwiększenie ustalonego limitu kart SIM określa załącznik nr 5 do decyzji. 5. W przypadku przeniesienia kierownika danej jednostki organizacyjnej lub jego zastępców do dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej, o pozostawieniu karty SIM z limitu kart SIM ustalonego dla jednostki organizacyjnej i przyznaniu indywidualnego limitu finansowego decyduje kierownik Zakup lub realizacja nowych usług telekomunikacyjnych dla jednostki organizacyjnej w ramach ustalonego limitu na usługi telekomunikacyjne, o którym mowa w 7 ust. 1 oraz limitu kart SIM, o którym mowa w 9 ust. 1, realizowany jest za pośrednictwem dyrektora BŁil na wniosek kierownika. Realizacja wniosku wymaga zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego Zastępcy ds. logistycznych. 2. Wzór wniosku na zakup lub realizację nowej usługi telekomunikacyjnej określa załącznik nr 6 do decyzji Rezygnacja z usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz jednostki organizacyjnej w ramach ustalonego limitu na usługi telekomunikacyjne, o którym mowa w 7 ust. 1 oraz limitu kart SIM, o którym mowa w 9 ust. 1, realizowana jest za pośrednictwem dyrektora BŁil na wniosek kierownika. Realizacja wniosku wymaga zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego Zastępcy ds. logistycznych. 2. Wniosek o rezygnację z usługi telekomunikacyjnej opiniuje dyrektor BŁil. 3. Wniosek o rezygnację z usługi telekomunikacyjnej musi zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowanym wyłączeniem usługi. 4. Wzór wniosku o rezygnację z usługi telekomunikacyjnej określa załącznik nr 7 do decyzji Jednostki organizacyjne w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rozliczenia finansowego mogą złożyć wniosek o reklamację: 1) wysokości otrzymanego miesięcznego rozliczenia finansowego; 2) wykorzystywanych przez daną jednostkę organizacyjną usług telekomunikacyjnych. 2. Wniosek o reklamację rozpatruje dyrektor BŁil i o swojej decyzji informuje pisemnie kierownika w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu reklamację uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie. 3. Wzór wniosku o reklamację stanowi załącznik nr 8 do decyzji. 13. Wnioski, o których mowa w 7 ust. 6, 8 ust. 2, 9 ust. 2, należy przesyłać do BŁiI telefaksem W przypadku zmiany struktur organizacyjnych Straży Granicznej następuje zmiana limitu na usługi telekomunikacyjne, ustalonego na podstawie 7 ust. 1 i limitu kart SIM, ustalonego na podstawie 9 ust. 1, proporcjonalnie do dokonywanych zmian w oparciu o przydzielone kierownikom limity. 2. Kierownik jednostki organizacyjnej, której dotyczy zmiana struktury organizacyjnej występuje z wnioskami, o których mowa w 7 ust. 6 i 9 ust. 2.

5 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 5 Poz Wnioski, o których mowa w ust. 2, na podstawie prowadzonej ewidencji usług telekomunikacyjnych podlegają zaopiniowaniu przez dyrektora BŁil. Wnioski zatwierdza Komendant Główny Straży Granicznej. 4. Nowy limit na usługi telekomunikacyjne, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu dokonania zmian struktur organizacyjnych jednostki organizacyjnej. 5. Nowy limit kart SIM, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia zatwierdzenia wniosku przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego Zastępcy ds. logistycznych Kierownicy są zobowiązani do wprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji, zmian w wydawanych przez siebie regulacjach określających zasady racjonalnego gospodarowania ustalonym limitem na usługi telekomunikacyjne i wykorzystywania telefonu służbowego, chyba, że nie są one sprzeczne z przepisami niniejszej decyzji. 2. Kierownicy są obowiązani do przesyłania do dyrektora BŁiI w terminie 14 dni od wejścia w życie obowiązujących zasad i ich zmian wprowadzanych w danej jednostce organizacyjnej. 16. Wysokość limitu na usługi telekomunikacyjne i limitu kart SIM ustalona na podstawie 4 ust. 2 i 6 ust. 2 decyzji o której mowa w 17, zachowuje moc do czasu ustalenia wysokości limitu na usługi telekomunikacyjne i limitu kart SIM na podstawie 7 ust. 1 i 9 ust. 1 niniejszej decyzji. 17. Wnioski o zakup lub realizację nowej usługi telekomunikacyjnej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji są rozpatrywane na zasadach określonych w niniejszej decyzji. 18. Traci moc decyzja nr 191 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie finansowania usług telekomunikacyjnych w Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 61 i 86, z 2013 r. poz. 37, z 2014 r. poz. 25 oraz z 2016 r. poz. 43). 19. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. gen. bryg. SG Marek Łapiński

6 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 6 Poz. 41 Załączniki do decyzji nr 122 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 lipca 2017 r. Załącznik nr 1 WZÓR ZESTAWIENIA WYSOKOŚCI LIMITÓW NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE WYSOKOŚĆ LIMITU NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE dla jednostek organizacyjnych Straży Granicznej na rok.. Lp. Miesięczny limit na usługi telekomunikacyjne Kwota netto zł Dyrektor BŁiI

7 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 7 Poz. 41 WZÓR WNIOSKU O ZWIĘKSZENIE USTALONEGO LIMITU NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Załącznik nr 2 WNIOSEK o zwiększenie ustalonego limitu na usługi telekomunikacyjne Aktualny limit na usługi telekomunikacyjne netto Wnioskowane zwiększenie limitu na usługi telekomunikacyjne netto Limit na usługi telekomunikacyjne po zwiększeniu netto Data zatwierdzenia zmiany limitu na usługi telekomunikacyjne zmiana limitu na usługi telekomunikacyjne obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zatwierdzono wniosek. Uzasadnienie wniosku/podpis Kierownika/** Opinia dyrektora BŁiI/podpis/** **w przypadku braku miejsca treść dołączyć na dodatkowej kartce. Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny: Zaewidencjonował(a): Zrealizowano, dnia:

8 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 8 Poz. 41 WZÓR Załącznik nr 3 WNIOSKU O UZNANIE ZASADNOŚCI PRZEKROCZENIA USTALONEGO LIMITU NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE WNIOSEK o uznanie zasadności przekroczenia ustalonego limitu na usługi telekomunikacyjne Wysokość miesięcznego limitu na usługi telekomunikacyjne Wnioskowane uznanie przekroczenia miesięcznego limitu na usługi telekomunikacyjne (kwota netto) Okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło przekroczenie Uznane przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne (kwota netto) Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny: Zaewidencjonował(a): Uzasadnienie wniosku/podpis Kierownika/** Opinia dyrektora BŁiI/podpis/** **w przypadku braku miejsca treść dołączyć na dodatkowej kartce. POTWIERDZAM, ŻE WSZYSTKIE WYKORZYSTANE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA WNIOSKOWANE UZNANIE PRZEKROCZENIA MIAŁY CHARAKTER SŁUŻBOWY.. Kierownik

9 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 9 Poz. 41 WZÓR ZESTAWIENIA WYSOKOŚCI LIMITU KART SIM Załącznik nr 4 WYSOKOŚĆ LIMITU KART SIM dla poszczególnych jednostek organizacyjnych na rok Lp. Jednostka organizacyjna Ilość liczby kart SIM z przeznaczeniem do wykonywania połączeń Ilość liczby kart SIM do Internetu Dyrektor BŁiI

10 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 10 Poz. 41 WZÓR WNIOSKU O ZWIĘKSZENIE USTALONEGO LIMITU KART SIM Załącznik nr 5 WNIOSEK o zwiększenie ustalonego limitu kart SIM Aktualny limit ilości liczby kart SIM z przeznaczeniem do wykonywania połączeń Aktualny limit ilości liczby kart SIM do Internetu Wnioskowane zwiększenie limitu ilości liczby kart SIM z przeznaczeniem do wykonywania połączeń Wnioskowane zwiększenie limitu ilości liczby kart SIM do Internetu Limit ilości liczby kart SIM z przeznaczeniem do wykonywania połączeń po zwiększeniu Limit ilości liczby kart SIM do Internetu po zwiększeniu Uzasadnienie wniosku/podpis Kierownika/** Opinia dyrektora BŁiI/podpis/** **w przypadku braku miejsca treść dołączyć na dodatkowej kartce. Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny: Zaewidencjonował(a): Zrealizowano, dnia:

11 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 11 Poz. 41 WZÓR WNIOSKU NA ZAKUP/REALIZACJĘ* NOWEJ USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ Załącznik nr 6 WNIOSEK na zakup/realizację* nowej usługi telekomunikacyjnej Nazwa wnioskowanej usługi Miesięczny koszt wnioskowanej usługi netto Ilość wnioskowanych usług (szt.) Uzasadnienie wniosku/podpis Kierownika/** Opinia dyrektora BŁiI/podpis/** Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny: Zaewidencjonował(a): Zrealizowano dnia: * - niepotrzebne skreślić ** - w przypadku braku miejsca treść dołączyć na dodatkowej kartce.

12 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 12 Poz. 41 WZÓR WNIOSKU O REZYGNACJĘ Z USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ Załącznik nr 7 WNIOSEK o rezygnację z usługi telekomunikacyjnej Nazwa wnioskowanej usługi Numer wnioskowanej usługi Ilość wnioskowanych usług (szt.) Uzasadnienie wniosku/podpis Kierownika/** Opinia dyrektora BŁiI/podpis/ Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny: Zaewidencjonował(a): Zrealizowano dnia: ** - w przypadku braku miejsca treść dołączyć na dodatkowej kartce.

13 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 13 Poz. 41 WZÓR WNIOSKU O REKLAMACJĘ Załącznik nr 8 WNIOSEK o reklamację: - wysokości otrzymanego miesięcznego rozliczenia finansowego - wykorzystywanych przez jednostkę organizacyjną usług telekomunikacyjnych* Okres rozliczeniowy, którego dotyczy reklamacja Reklamowana kwota/usługa Uzasadnienie wniosku/podpis Kierownika/** Opinia dyrektora BŁiI/podpis/ Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny: Zaewidencjonował(a): Zrealizowano dnia: *- niepotrzebne skreślić ** - w przypadku braku miejsca treść dołączyć na dodatkowej kartce.

DECYZJA NR 127 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 lipca 2017 r.

DECYZJA NR 127 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 lipca 2017 r. DECYZJA NR 127 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej W celu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 16 405 Poz. 106 106 DECYZJA NR 342 KOMENDANTA G ÓWNEGO STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 16 405 Poz. 106 106 DECYZJA NR 342 KOMENDANTA G ÓWNEGO STRA Y GRANICZNEJ Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 16 405 Poz. 106 106 DECYZJA NR 342 KOMENDANTA G ÓWNEGO STRA Y GRANICZNEJ z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 96 DECYZJA NR 278 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 96 DECYZJA NR 278 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 96 DECYZJA NR 278 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczania w Komendzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 118 DECYZJA NR 230 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 30 października 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 118 DECYZJA NR 230 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 118 DECYZJA NR 230 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wydatków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 stycznia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 72 Poz. 18

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 72 Poz. 18 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 72 Poz. 18 18 DECYZJA NR 74 KOMENDANTA G ÓWNEGO STRA Y GRANICZNEJ z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Straż Graniczną W

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/2016 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie form przedsięwzięć teleinformatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Poz. 75 DECYZJA NR 193 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 1 października 2015 r.

Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Poz. 75 DECYZJA NR 193 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 1 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Poz. 75 DECYZJA NR 193 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zadań podmiotów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 101

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 101 Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 101 DECYZJA NR 369 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zaopatrywania komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ. Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 8 DECYZJA NR 33 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 8 DECYZJA NR 33 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 8 DECYZJA NR 33 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie obiegu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu

Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu Załącznik do Zarządzenia Nr 417/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r.

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych wraz z akcesoriami do celów służbowych

Zasady przyznawania, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych wraz z akcesoriami do celów służbowych Załącznik do Zarządzenia Nr 150f2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 grudnia 2008 roku Zasady przyznawania, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 213 Komendanta Głównego Straży Granicznej

Decyzja Nr 213 Komendanta Głównego Straży Granicznej Decyzja Nr 213 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 października 2015 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek funkcjonariusza Straży Granicznej w drodze do miejsca pełnienia służby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 109

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 109 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 109 Decyzja Nr 206 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wydatków na dodatki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu

Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu Załącznik do Zarządzenia Nr 2563/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 3 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 3 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie udostępniania przez Straż Graniczną właściwym organom państwowym informacji z zakresu ochrony granicy państwowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy SO-225-14/2015 Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Gniewino

REGULAMIN korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Gniewino Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gniewino Nr 2/2007 Z dnia 02.01.2007 rok REGULAMIN korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Gniewino 1 Niniejszy Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r. REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Komendy Głównej Straży Granicznej niebędącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 238 Poz. 34 34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji w zakresie udostępniania informacji publicznej Na

Bardziej szczegółowo

2) właściwy przełożony - przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

2) właściwy przełożony - przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 83 ZARZĄDZENIE NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 lipca 2018 r.

Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 83 ZARZĄDZENIE NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 lipca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 14 września 2018 r. Poz. 83 ZARZĄDZENIE NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KORZYSTANIA z KARTY MODEMOWEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ BEZPRZEWODOWY DOSTĘP DO INTERNETU

REGULAMIN. KORZYSTANIA z KARTY MODEMOWEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ BEZPRZEWODOWY DOSTĘP DO INTERNETU Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gniewino nr 38/2007 z dnia 16.04.2007 r. REGULAMIN KORZYSTANIA z KARTY MODEMOWEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ BEZPRZEWODOWY DOSTĘP DO INTERNETU 1 Niniejszy Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 109 ZARZĄDZENIE NR 120 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 109 ZARZĄDZENIE NR 120 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 109 ZARZĄDZENIE NR 120 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające niektóre zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu

Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu Załącznik do Zarządzenia Nr 172/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze służbowych Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 121 Komendanta Głównego Straży Granicznej

Decyzja Nr 121 Komendanta Głównego Straży Granicznej Decyzja Nr 121 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Straży Granicznej procedury w sprawach o naruszenie zasady równego traktowania Na podstawie art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przydziału i określenia zasad używania do celów służbowych aparatów telefonii komórkowej i tabletów stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

AN Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Ostródzkiego z dnia 6 października 2017r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych

AN Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Ostródzkiego z dnia 6 października 2017r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych AN.120.42.2017 Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Ostródzkiego z dnia 6 października 2017r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 66 DECYZJA NR 169 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 14 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 66 DECYZJA NR 169 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 66 DECYZJA NR 169 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie organizacji w Komendzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57

Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57 Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 57 DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z kierowaniem policjantów do działań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 100 DECYZJA NR 157 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 100 DECYZJA NR 157 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 100 DECYZJA NR 157 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie indywidualnych programów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 01 października 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 49/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 01 października 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 49/2014 w sprawie przydziału i określenia zasad używania do celów służbowych aparatów telefonii komórkowej i tabletów stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Bardziej szczegółowo

DYREKTORA GENERALNEGO. z dnia 13 czerwca 2016 r.

DYREKTORA GENERALNEGO. z dnia 13 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2016 DYREKTORA GENERALNEGO z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przydzielania i korzystania z telefonów komórkowych oraz urządzeń do mobilnego dostępu do Internetu, przeznaczonych do celów

Bardziej szczegółowo

w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Na podstawie art. 175

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 32 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 października 2017 roku

Komunikat nr 32 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 października 2017 roku 75.0203.31.2017 Komunikat nr 32 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 października 2017 roku w sprawie: usług telefonii komórkowej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 56 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 56 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 56 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 28 grudnia 2018 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 28 grudnia 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz. 2537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2019 r. Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 7 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 5 lutego 2019 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2019 r. Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 7 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 5 lutego 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 14 lutego 2019 r. Poz. 19 ZARZĄDZENIE NR 7 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 90 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 30 maja 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie udostępniania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy w Nędzy. z dnia 28 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy w Nędzy. z dnia 28 marca 2017 roku Zarządzenie Nr 0050.112.2017 Wójta Gminy w Nędzy z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych ów komórkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3) ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2018 r. Poz. 79 DECYZJA NR 174 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2018 r. Poz. 79 DECYZJA NR 174 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 22 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2018 r. Poz. 79 DECYZJA NR 174 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie turnusów profilaktyczno

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznani

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznani Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznani Poznań, dnia 30 czerwca 2015r. PINB/OOR/0001/31/2015 ZARZĄDZENIE NR 11/2015 POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 318/17 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 31 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 318/17 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 31 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 318/17 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych przez pracowników Urzędu Gminy Strzeleczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM. 1 Definicje i postanowienia ogólne Załącznik nr 6 REGULAMIN EXTRA USŁUG PREMIUM 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Abonent Abonent (postpaid)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR KW WÓJTA GMINY DARŁOWO. z dnia 4 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR KW WÓJTA GMINY DARŁOWO. z dnia 4 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR KW.120.11.2016 WÓJTA GMINY DARŁOWO z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Darłowo Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 20 WYTYCZNE NR 2 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 marca 2013 r. zmieniające wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z telefonii komórkowej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Regulamin korzystania z telefonii komórkowej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Regulamin korzystania z telefonii komórkowej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania z telefonii komórkowej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie określa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z kierowaniem policjantów do działań w ramach operacji policyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 21 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 69 ZARZĄDZENIE NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 69 ZARZĄDZENIE NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 69 ZARZĄDZENIE NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r. Poz. 107 ZARZĄDZENIE NR 57 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 października 2018 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r. Poz. 107 ZARZĄDZENIE NR 57 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 16 października 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r. Poz. 107 ZARZĄDZENIE NR 57 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 37 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Komendzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: 1 Nr 1 z dnia 21 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 35 ZARZĄDZENIE NR 43 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53 Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53 DECYZJA 294 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 8 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 8 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Białystok, dnia 26 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 24 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2019 r. Poz. 2499 UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP (projekt)

UMOWA nr ZP (projekt) UMOWA nr ZP (projekt) Załącznik nr 5 zawarta w dniu.. w Poznaniu pomiędzy: Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 NIP: 781-18-40-766, REGON 631257992

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie szczegółowe - prezentuje naliczone opłaty i rozliczenia wykorzystania pakietów odrębnie dla każdego numeru telefonu/usługi.

Rozliczenie szczegółowe - prezentuje naliczone opłaty i rozliczenia wykorzystania pakietów odrębnie dla każdego numeru telefonu/usługi. Faktura VAT za usługi świadczone przez TMPL wystawiana jest po zakończeniu każdego cyklu rozliczeniowego. Do faktury VAT mogą być załączone: 1. Rozliczenie zbiorcze 2. Rozliczenie szczegółowe 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 9/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. z dnia 19 lipca 2013

ZARZĄDZENIE Nr 3 9/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. z dnia 19 lipca 2013 ZARZĄDZENIE Nr 3 9/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 19 lipca 2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Mikołajkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J:

Warszawa, dnia 31 grudnia 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: DZIENNIK URZÊDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2009 r. Nr 16* TREŒÆ: Poz.: Z A R Z D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ó W N E G O S T R A Y G R A N I C Z N E J: 99 nr 103

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania służbowych kart płatniczych i rozliczania operacji finansowych dokonanych przy

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 42 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 42 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 3 maja 03 r. Poz. 4 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 3 maja 03 r. w sprawie planowania wydatków na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 495/2016. Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 07 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 495/2016. Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 07 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 495/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu korzystania z komórkowych telefonów służbowych przez pracowników Urzędu Miasta Sopotu. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7 235 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 13 maja 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 7 235 Poz. 33 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 13 maja 2009 r., Nr 7,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadza się Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Michałowice.

1 Wprowadza się Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Michałowice. Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania 1.Słowniczek pojęć a) Cennik Cennik usług w ofercie Super Smart Plan, a także

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo