INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY ZABŁUDÓW w roku szkolnym 2016/2017. Zabłudów, rok WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY ZABŁUDÓW w roku szkolnym 2016/2017. Zabłudów, rok WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY ZABŁUDÓW w roku szkolnym 2016/2017 Zabłudów, rok WPROWADZENIE

2 Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego i wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z art. 10 w/w ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej; 5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki. Z kolei też art. 11 ust. 2 w/w ustawy mówi, że zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym gmin w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa

3 w art. 32 ust. 2, a także w szkołach, o których mowa w art. 8 ust. 15. W praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych szkół, które swym zasięgiem obejmują wszystkie miejscowości w tzw. obwodach szkolnych zatwierdzonych uchwałami Rady Gminy, zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjów gminnych. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy przygotowana m.in. na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), na podstawie arkuszy organizacyjnych, danych przygotowywanych przez dyrektorów szkół oraz na podstawie licznych opracowań własnych. Podobnie jak w ubiegłych latach treść Informacji... zawiera dane będące podstawą wielu analiz i sprawozdań, jednakże jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładna informacja o tym, w jaki sposób Gmina Zabłudów realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym, którego Informacja... dotyczy. Prowadzenie polityki oświatowej przez gminę, uwzględniającej potrzeby społeczności lokalnej, możliwości budżetu, jest zadaniem niełatwym i złożonym, ze względu na zróżnicowanie spraw i problemów. Uwarunkowania Gminy Zabłudów, którą tworzy 47 sołectw, mają bardzo istotny wpływ tak na sieć, jak i strukturę organizacyjną gminnych jednostek oświatowych, jak również na wielkość nakładów finansowych związanych z realizacją zadań oświatowych. Świadczą o tym między innymi proporcje nakładów finansowych na tę sferę w stosunku do całości wydatków w każdym roku budżetowym. W roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Zabłudów obwody szkół obejmowały następujące sołectwa: 1) Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłudowie: Aleksicze, Ciełuszki, Dawidowicze, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, Gnieciuki, Kaniuki, Kołpaki, Kowalowce, Kościukówka, Koźliki, Kucharówka, Krynickie, Laszki, Małynka, Miniewicze, Nowosady, Ochremowicze, Olszanka,

4 Ostrówki, Pasynki, Pawły, Rzepniki, Ryboły, SK Ryboły, Solniki, Sieśki, Zabłudów, Zabłudów Kolonia, Żuki, Żywkowo; 2) Szkoła Podstawowa im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku: Białostoczek, Borowiki, Bogdaniec, Halickie, Kuriany, Łubniki, Płoskie, Protasy, Skrybicze, Zwierki, Zagruszany; 3) Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce: Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Krasne, Słomianka, Teodorowo; 4) Szkoła Podstawowa im. Sybiraków: Rafałówka, Bobrowa, Kamionka, Łukianny, Zajezierce, Zacisze, Tatarowce; 5) Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie: Aleksicze, Bobrowa, Borowiki, Białostoczek, Bogdaniec, Ciełuszki, Dawidowicze, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, Gnieciuki, Halickie, Kucharówka, Kołpaki, Kościukówka, Koźliki, Kowalowce, Krasne, Krynickie, Kamionka, Kaniuki, Kuriany, Laszki, Łubniki, Łukiany, Małynka, Miniewicze, Nowosady, Ochremowicze, Olszanka, Ostrówki, Płoskie, Pawły, Pasynki, Protasy, Rafałówka, Rudnica, Rzepniki, Ryboły, Sk Ryboły, Solniki, Słomianka, Skrybicze, Sieśki, Tatarowce, Teodoorowo, Zabłudów, Zabłudów Kolonia, Zajezierce, Zacisze, Zagruszany, Zwierki, Żuki, Żywkowo. Przedstawiona powyżej sieć szkolna funkcjonuje od 2012 r. Nadzór nad realizacją obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego sprawują dyrektorzy szkół podstawowych. Natomiast spełnianie obowiązku szkolnego to także zadanie dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum. Organizacja pracy każdej placówki oświatowej oparta jest o arkusz organizacyjny opracowywany corocznie przez dyrektora danej szkoły, zatwierdzany przez Burmistrza Zabłudowa. Szkoły realizowały podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z obowiązującymi ramowymi planami nauczania. W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli. Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim zadanie dyrektorów szkół. I. Baza do działalności oświatowej.

5 Z punktu widzenia procesu dydaktycznego bardzo ważną sprawą jest wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, który ma uatrakcyjnić proces poznawania i rozumienia świata. Z roku na rok w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się sprzęt elektroniczny. Uwzględniając ten fakt placówki w marę możliwości finansowych doposaża się w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ponadto każda placówka dysponuje salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, bibliotekę, świetlicę dostęp do Internetu. Baza lokalowa jest zróżnicowana, z różnymi warunkami do pracy dydaktycznej. Na bieżąco jednak jest ulepszana, w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy. W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zabłudowie oraz Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza prowadzony był dziennik elektroniczny. Dodatkowo podejmowane są działania w celu pozyskiwaniu środków z różnych źródeł, w tym udział w realizacji projektów, pomoc sponsorów i rodziców dzięki czemu możliwym jest ciągłe doposażenie placówek. Placówki oświatowe na terenie Gminy Zabłudów do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej poza halą sportową i 2 salami gimnastycznymi wykorzystywały również boiska do piłki siatkowej, piłki nożnej oraz ręcznej, koszykówki oraz bieżnie i skocznie. Tabela Nr 1. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2016/2017. Lp. Wyszczególnienie 1. Przedszkole w Zabłudowie Pow. Nieruchomości gruntowej (w m2) W tym pow. terenów zielonych (w m2) Pow. placu zabaw (m2) Sale lekcyjne Pomieszczenia (ilość) Pracownie SP Zabłudów SP Białostoczek SP Dobrzyniówka ekomputerow językowe Hale i sale nasytczne Świetlica

6 5. SP Rafałówka Gimnazjum w Zabłudowie Ogółem II. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Zgodnie z prawem oświatowym wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od 3 do 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor przedszkola - jeśli dysponuje wolnymi miejscami - może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka w wieku 2,5 lat. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.), gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego każdemu (chętnemu, którego rodzice wyrażą taką wolę) dziecku czteroletniemu od dnia 1 września 2015 r. Wychowanie przedszkolne w Gminie Zabłudów realizuje jedno przedszkole zlokalizowane w Zabłudowie przy ul. Mickiewicza. Natomiast roczne przygotowanie przedszkolne odbywa się w każdej szkole podstawowej. Tabela nr 2. Stan organizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017. Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Szkoła Podstawowa w Białostoczku Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce Szkoła Podstawowa w Rafałówce Tabela nr 3. Stan organizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016.

7 Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Szkoła Podstawowa w Białostoczku Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce Szkoła Podstawowa w Rafałówce Tabela Nr 4. Stan organizacji przedszkola w roku szkolnym 2016/2017. Lp. Wyszczególnienie Liczba dzieci Liczba oddziałów 1. Przedszkole w Zabłudowie 75 3 Tabela Nr 5. Stan organizacji przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 Lp. Wyszczególnienie Liczba dzieci Liczba oddziałów 1. Przedszkole w Zabłudowie 50 2 Należy podkreślić, że nie jesteśmy w stanie przyjąć do przedszkola wszystkie gminne dzieci w wieku od 3 do 6 lat, dlatego też dzieci zamieszkałe na terenie gminy Zabłudów uczęszczały do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Białystok oraz Supraśl. W związku z tym zgodnie z art. 80 ust. 2a oraz 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej przez gminę na terenie, której znajduje się przedszkole. Z tego tytułu Gmina Zabłudów w roku szkolnym 2016/2017 wydatkowała kwotę ,88 zł. W przedszkolach gminnych wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Liczbę dzieci objętych

8 kształceniem specjalnym, w tym zajęciami rewalidacyjnymi i rewalidacyjno-wychowawczymi przedstawiają poniższe tabele. Tabela Nr 6. Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych Rodzaj zajęć Zespół Szkoła Szkoła Szkoła Szkolno Podstawowa Podstawowa Podstawowa Przedszkolny w w w w Dobrzyniówce Rafałówce Białostoczku Zabłudowie Rewalidacja Dydaktyczno - wyrównawcze Korekcyjno kompensacyjne Specjalistyczn Logopedyczne a Socjoterapeutyczne Inne terapeutyczne Ogółem W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Gmina Zabłudów otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji nalicza się jako iloczyn kwoty bazowej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy wysokość dotacji w 2016 wynosiła zł i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r. 151, co daje łączną kwotę dotacji w wysokości zł. Dotacji została przeznaczona na wynagrodzenia i jego pochodne, zakup pomocy dydaktycznych oraz organizację zajęć dodatkowych.

9 III. Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Do czterech szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Zabłudów uczęszczało 407 uczniów, którzy uczyli się w 29 oddziałach. W szkołach zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz w większości uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy np. na zajęciach wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki oraz liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania określoną w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. Wśród zatrudnionych nauczycieli znajdują się również nauczyciele specjaliści, w tym: pedagog i logopeda. Zatrudniona kadra pedagogiczna nadal kształci się i nabywa dodatkowe kwalifikacje. Tabela nr 7. Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2016/2017 Kadra Zatrudnienie Lp. Wyszczególnienie pedagogiczna Pracownicy administracji i obsługi etaty osoby etaty osoby etaty zatrudnienie 1. Zespół Szkolono Przedszkolny w Zabłudowie 47, , SP Białostoczek 12, , SP Dobrzyniówka 13, , , SP Rafałówka 10, , Gimnazjum w Zabłudowie 29, , RAZEM 112, , ,5 20 Tabela nr 8. Stan zatrudnienia w roku szkolnym 2015/2016 Kadra Zatrudnienie Lp. Wyszczególnienie pedagogiczna Pracownicy administracji i obsługi etaty osoby etaty osoby etaty zatrudnienie 1. Przedszkole w Zabłudowie

10 2. SP Zabłudów SP Białostoczek 9, , SP Dobrzyniówka 13, , , SP Rafałówka 11, , Gimnazjum w Zabłudowie 29, , ,5 8 RAZEM 112, , Tabela nr 9.Wydatki da doskonaleni zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Wyszczególnienie Wydatki (w zł) 1. ZSP Zabłudów 8 528,78 2. SP Białostoczek 2 890,00 3. SP Dobrzyniówka 632,00 4. SP Rafałówka 2 554,99 5. Gimnazjum w Zabłudowie 3 340,00 RAZEM ,77 Tabela nr 10.Wydatki da doskonaleni zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 Lp. Wyszczególnienie Wydatki (w zł) 1. ZSP Zabłudów 7 074,50 zł 2. SP Białostoczek 750 zł 3. SP Dobrzyniówka zł 4. SP Rafałówka 2 205,75 zł 5. Gimnazjum w Zabłudowie 2 708,70 zł RAZEM ,95 zł Tabela nr 11. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Wyszczególnienie Bez stopnia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 1. ZSP Zabłudów

11 2. SP Białostoczek SP Dobrzyniówka SP Rafałówka Gimnazjum w Zabłudowie RAZEM W minionym roku szkolnym Gmina jako organ prowadzący przeprowadziła jedno postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. SZKOŁY PODSTAWOWE Gmina Zabłudów w roku szkolnym 2016/2017 prowadziła 4 szkoły podstawowe, tj. 1) Szkoła Podstawowa im. Franciszka Karpińskiego wchodząca w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabłudowie, 2) Szkoła Podstawowa im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku; 3) Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, 4) Szkoła Podstawowa im. Sybiraków. Poniższa tabele przedstawiają liczbę uczniów i oddziałów w poszczególnych placówkach naszej gminy w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. Tabela nr 12. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym 0 I II III IV V VI Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Szkoła Podstawowa w Białostoczku Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce Szkoła Podstawowa w Rafałówce

12 Razem Tabela nr 13. Stan organizacji szkół podstawowych 2015/2016 Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym 0 I II III IV V VI Szkoła Podstawowa w Zabłudowie Szkoła Podstawowa w Białostoczku Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce Szkoła Podstawowa w Rafałówce Razem GIMNAZJA Kolejny etap edukacyjny to gimnazja, które zgodnie z założeniami reformy oświaty 31 sierpnia 2019 r. zostaną wygaszone. Gmina Zabłudów do dnia 31 sierpnia 2017 r. była organem prowadzącym dla jednego gimnazjum, tj. Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie. W dniu 11 stycznia 2017 r. opublikowana została ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60). Zgodnie z nią z dniem 1 września 2017 r. każda 6-letnia szkoła podstawowa przekształciła się z mocy ustawy w 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja uległy likwidacji poprzez wygaszanie. Ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja dwa instrumenty prawne, na mocy których można było: albo przekształcić gimnazjum w nowy typ szkoły lub włączyć gimnazjum w strukturę innej szkoły.

13 W związku niepodjęciem uchwały przez Rada Miejską w Zabłudowie, gimnazjum funkcjonuje w niezmienionym kształcie. Tabele poniżej przedstawia liczbę uczniów i oddziałów w gimnazjum w roku szkolnym, 2015/2016 oraz roku szkolnym 2016/2017. Tabela nr 14. Stan organizacji gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym I II III 1 Gimnazjum w Zabłudowie Tabela nr 15. Stan organizacji gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym I II III 1 Gimnazjum w Zabłudowie IV. Poziom nauczania Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego i sposobu nauczania. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 1 września 2016 r., zniosła od roku szkolnego 2016/2017 dotychczas obowiązkowy egzamin szóstoklasisty. Po raz ostatni Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) zorganizowała go 5 kwietnia 2016 roku. W roku 2017 przeprowadzono tylko egzamin na zakończenie nauki w gimnazjum. Egzamin ten zostanie przeprowadzony jeszcze dwa razy, do czasu wygaśnięcia gimnazjów.

14 Warunkiem ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego, który przeprowadza się w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Każdy uczeń, który przystąpi do egzaminu, zdaje go, a liczba uzyskanych punktów nie ma wpływy na ukończenie szkoły. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne, przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół czym wyższy wynik, tym większa szansa dostania się do wymarzonej szkoły. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części, a każda część z dwóch testów: 1. Humanistycznej (historia i wiedza o społeczeństwo oraz język polski), 2. Matematycznno przyrodnicza (przedmioty przyrodnicze oraz matematyka), 3. Z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy oraz rozszerzony). W dniu 19 kwietnia 2017 r. gimnazjaliści przystąpili do pierwszej części egzaminu części humanistycznej, która obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Test z wiedzy o społeczeństwie i historii zawierał tylko pytania zamknięte i trwał 60 minut. Test polonistyczny zawierał pytania zamknięte i otwarte i trwał 90 minut. 20 kwietnia 2017 r. gimnazjaliści przystąpili do drugiej części egzaminu części matematyczno przyrodniczej, która obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, rosyjski). Test przyrodniczy (fizyka, chemia, biologia i geografia) zawierał tylko pytania zamknięte i trwał 60 minut. Test matematyczny zawierał pytania zamknięte i otwarte i trwał 90 minut. 21 kwietnia 2017 r. gimnazjaliści przystąpili do trzeciej części egzaminu języki obce, która obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, rosyjski). Do tej części egzaminu uczniowie przystąpili z języka, którego uczyli się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Test z języków obcych rozpoczynał się słuchaniem tekstu z płyty CD i zawierały pytania otwarte i zamknięte. Test z poziomu podstawowego trwał 60 minut. Test z poziomu rozszerzonego trwał również 60 minut.

15 Prace uczniów były sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów, których powołuje OKE. Wyniki egzaminu są ostateczne i nie mogą być podważone. Podstawowe dane dotyczące wyników z egzaminu zamieszczono w tabelach opracowanych przez Okręgową komisję Egzaminacyjną w Łomży stanowiących załącznik nr 1 do sprawozdania. W celu podniesienia poziomu nauczania projektuje się m.in. zwiększenie liczby zajęć dydaktyczno - wyrównawczych zwłaszcza z języka polskiego, matematyki, języka obcego, zwiększenie liczby zadań i ćwiczeń dla poprawy umiejętności, które sprawiają uczniom najwięcej trudności, oraz zajęć utrwalających posiadaną wiedzę i umiejętności. Ponadto w większym niż obecnie zakresie przewiduje się tworzenie zespołów uczniowskich wspomagających w nauce. Rodzaje zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych prowadzonych w okresie sprawozdawczym obrazuje tabela nr 16. Tabela nr 16. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Wyszczególnienie Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia specjalistyczne i koła zainteresowań 1. dydaktyczno wyrównawcze Korekcyjno kompensacyjne Logopedyczne Socjoterapeutyczne 5. Inne o charakterze terapeutycznycm Informatyczne 3 8. Przedmiotowe Artystyczne Sportowe Rewalidcyjne Inne 216 Tabela nr 17. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016

16 Lp. Wyszczególnienie Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia specjalistyczne i koła zainteresowań 1. dydaktyczno wyrównawcze Korekcyjno kompensacyjne Logopedyczne Socjoterapeutyczne 0 5. Inne o charakterze terapeutycznycm 5 6. Informatyczne 5 8. Przedmiotowe Artystyczne Sportowe Rewalidcyjne Inne 143 V. Stan realizacji innych zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół W roku szkolnym 2017/2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez Gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego, organ prowadzący zobowiązany jest także do dowozu dzieci do szkół w określonych ustawą przypadkach. Obowiązek ustawowy realizowany jest poprzez zakupy biletów miesięcznych. Obowiązkiem gminy jest także zapewnienie transportu dzieciom niepełnosprawnym do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zapewnienie opieki podczas dowozu lub zwrot kosztów dowozu, jeżeli dowóz dziecka do ośrodka zapewniają rodzice. Na ten cel gmina Zabłudów w roku szkolnym 2016/2017 wydatkowała kwotę ,92 zł.

17 Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Zabłudów. Stypendium szkolne w Gminie Zabłudów w roku szkolnym 2016/2017 otrzymało 52 uczniów szkół podstawowych, 43 uczniów gimnazjum, 1 uczeń szkoły policealnej, 13 uczniów liceów ogólnokształcących, 5 uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz 13 uczniów technikum i techników uzupełniających. Na powyższe zadanie łącznie wypłacono kwotę ,40 zł, która w znacznym stopniu otrzymana był w formie dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (20% środki własne). Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Tabela nr 18 pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków, oraz poniesione wydatki z tego tytułu. Tabela nr 18. Dofinansowanie kształcenia młodocianych w 2016 roku. Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie Liczba młodocianych którzy ukończyli naukę zawodu ogółem W tym w cyklu kształcenia 24 mies. 36 mies. Kwota jaką wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania Wartość dotacji pozyskanej od Wojewody

18 ,05 zł 6 113,05 zł Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie Liczba młodocianych, którzy ukończyli przyuczenie do wykonywania określonej pracy ogółem w cyklu kształcenia Kwota jaką wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania Wartość dotacji pozyskanej od Wojewody m-cy zł zł RAZEM 7 637,05 zł Zgodnie z założeniami ustawy o systemie oświaty szkoły wspierając rozwój uczniów mogą organizować żywienie w stołówkach szkolnych. Zaznaczyć trzeba, że uczniowie pokrywają koszty produktów potrzebnych do sporządzania posiłków. Poniższa tabela przedstawia liczbę wydawanych obiadów w poszczególnych szkołach. Tabela nr 19. Uczniowie korzystających z posiłków organizowanych przez szkołę. Lp. wyszczególnienie Liczba uczniów korzystających z posiłków Liczba uczniów korzystających z posiłków posiłki pełnopłatne i dofinansowane Liczba uczniów korzystających z posiłków posiłki refundowane 1. SP Zabłudów SP Białostoczek SP Dobrzyniówka SP Rafałówka Gimnazjum w Zabłudowie RAZEM Tabela nr 20. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w Zabłudowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkołę. Lp Wyszczególnienie Liczba uczniów korzystających z posiłków Liczba uczniów korzystających z posiłków posiłki pełnopłatne i dofinansowane Liczba uczniów korzystających z posiłków posiłki refundowane 1. Śniadanie Drugie śniadanie/

19 podwieczorek 3. Obiad Z dniem 8 lipca 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ). Zmiany, które zostały wprowadzone po wejściu w życie tej ustawy określają m.in. sposób udzielania i wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Główne zmiany w tym zakresie polegają na zapewnieniu wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Wprowadzona w powyższym zakresie zmiana jest wdrażana stopniowo, poczynając od roku 2014, w którym dotacja celowa została udzielana na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z tego języka oraz materiały ćwiczeniowe dla klasy I. W kolejnych latach dotacja obejmie następne klasy szkoły podstawowej i klasy gimnazjum. W 2016 r. zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz dla klasy I i II gimnazjum. Na ten cel Gmina Zabłudów otrzymała kwotę ,40 zł, z czego 1% kwoty to wydatek poniesiony na koszty obsługi zadania. Zwrotowi podlegała kwota 1 757,95 zł w związku zakupem mniejszej liczby podręczników i materiałów szkoleniowych oraz różnicę w cenie.

20 Tabela nr 21. Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2016 r. Koszty obsługi ćwiczeni podręcznik zadania Szkoły Razem a i ćwiczeni podręcznik a i SP Zabłudów 8 167, ,71 247,5 188,11 SP Białostoczek 2 103, ,46 49,5 24,75 SP 251,11 5, , , , Dobrzyniówka SP Rafałówka 1 287, , Gimnazjum 3 267, ,32 49,5 495,04 196,03 5, ,33 Suma ,40 VI. NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWOWANY PRZEZ PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY System nadzoru pedagogicznego został zatwierdzony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 25 sierpnia 2017 r. z mocą obowiązywania od pierwszego września 2017 r. Przygotowując informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017 należy się odnieść do wcześniej obowiązującego rozporządzenia tj. z 27 sierpnia 2017 r. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy o systemie oświaty, w trybie działań planowych lub doraźnych. Działania planowe prowadzone przez kuratorów oświaty zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem: współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami, tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek, pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

21 działalności statutowej szkoły lub placówki. Formami nadzoru pedagogicznego są: ewaluacja, kontrola, wspomaganie. W roku szkolnym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabłudów nie przeprowadzono ewaluacji zewnętrznej. W szkołach przeprowadzone były jedynie kontrole z realizacji obowiązku szkolnego (Szkoła Podstawowa w Białostoczku), kontrolę w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej (Zespół Szkolono Przedszkolny w Zabłudowie) oraz kontrolę z wykonania zaleceń z kontroli przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy (Zespół Szkolono Przedszkolny w Zabłudowie). Ponadto organizowane były narady, szkolenia, konferencje dla dyrektorów. Udzielano porad i konsultacji w bieżących sprawach.

22 PODSUMOWANIE Rok sprawozdawczy był okresem dalszego ulepszania wyposażenia placówek w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny itp. Nasze szkoły i przedszkole posiadają bogatą bazę pomocy dydaktycznych, ale wciąż rozwijająca się technika oraz wprowadzenie reformy oświaty powodują, że oświata wymaga dalszych nakładów i systematycznego doskonalenia bazy dydaktycznej. Oświata zawsze zajmowała poczesne miejsce zarówno w bieżącej pracy władz Gminy, jak i w wydatkach budżetowych. Zakres przygotowanych informacji nie wyczerpuje wszystkich zadań oświatowych, niektóre z nich traktuje w sposób ogólny. W związku z ciągłymi zmianami programowymi i prawnymi wiele zadań na bieżąco dostosowywanych jest do obowiązujących zasad i warunków funkcjonowania gminnej oświaty w odniesieniu do nowych standardów oświatowych. Zebrane informacje dają natomiast obraz stanu oświaty w Gminie Zabłudów w zakresie organizacji, kadry pedagogicznej, a przede wszystkim informacje o wynikach osiąganych przez uczniów na egzaminach. Wydatki na edukację traktowane są jako najbardziej efektywna inwestycja. Istotą tego jest szczególnie to, aby we wszystkich szkołach i przedszkolu, we wszystkich oddziałach, wszystkie dzieci miały równe szanse. W gminie pracuje bardzo duży odsetek nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami, nie brakuje sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Szkoły i przedszkola wykorzystują różnorodne metody i formy pracy, mobilizują uczniów do działania i konstruktywnego myślenia, kształtują wiedzę i

23 umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak również prowadzą szerokie działania profilaktyczne i uspołeczniające. Szkoły stały się prężnymi ośrodkami kulturotwórczymi w swoich środowiskach. Podczas licznych imprez i przedsięwzięć współpracują z lokalną społecznością, jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Zabłudowie i stowarzyszeniami. Chciałbym, aby nasze szkoły uczyły zaangażowanych, świadomych i tolerancyjnych obywateli, otwartych na potrzeby innych ludzi. Dlatego mądre inwestowanie w oświatę, poprzez tworzenie bogatej i różnorodnej oferty edukacyjnej gwarantującej zdobycie nie tylko wszechstronnej wiedzy, lecz także kształtującej postawy przyszłych pokoleń, to nasza najlepsza inwestycja.

24 Tabela nr 22. Wydatki na oświatę w Gminie Zabłudów w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Wyszczególnienie ZSP Zabłudów SP Białostoczek SP Dobrzyniówka SP Rafałówka Gimnazjum 1. Szkoły podstawowe , , , ,56-2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,69-3. Przedszkola , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 528, ,00 632, , ,00 5. Świetlice szkolne , Gimnazjum ,97 7. Stołówki szkolne i przedszkolne ,33 SUMA , , , , ,30 Koszt dowożenia dzieci do szkół ,92 Refundacja dotacji za przedszkola publiczne i niepubliczne Refundacja dotacji za naukę religii w punkcie katechetycznym Pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne) ,88 870, ,40 Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych , , , , ,91 Ogółem ,19

25 Tabela nr 23. Wydatki na oświatę w Gminie Zabłudów w roku szkolnym 2015/2016 Lp. Wyszczególnienie ZSP Zabłudów SP Białostoczek SP Dobrzyniówka SP Rafałówka Gimnazjum 1. Szkoły podstawowe , , , ,34-2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,63-3. Przedszkola , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.074,50 750, , , ,70 5. Świetlice szkolne , Pomoc materialna dla uczniów 2.700, ,00 658, Gimnazjum ,98 8. Stołówki szkolne i przedszkolne ,76 SUMA , , , , ,44 Koszt dowożenia dzieci do szkół ,99 Refundacja dotacji za przedszkola publiczne i niepubliczne oraz naukę religii w punkcie katechetycznym ,33 Ogółem ,05

26 Załącznik Nr 1 Egzamin Gimnazjalny 2017 r. Gmina język rosyjski_ poziom podstawowy Liczebność Średnia Odchylenie standardowe język rosyjski_ poziom rozszerzony Liczebność Średnia Odchylenie standardowe Choroszcz 30 58% 17% Czarna Białostocka Dobrzyniewo Duże 16 55% 17% Gródek 20 67% 21% 1 100% - Juchnowiec Kościelny 2 69% Łapy Michałowo 4 95% % - Poświętne Supraśl 3 50% Suraż Turośń Kościelna Tykocin 13 60% 16% Wasilków 4 72% Zabłudów 1 88% % - Zawady

27 język angielski_poziom podstawowy język angielski_ poziom rozszerzony Gmina Liczba szkół z wynikiem (*) Liczebność Średnia Odchyleni standardowe niskim średnim wysokim Liczebność Średnia Choroszcz 68 66% 25% % 27% Czarna Białostocka % 28% % 29% Dobrzyniewo Duże 45 67% 27% % 31% Gródek 12 76% 25% % 35% Juchnowiec Kościelny % 26% % 29% Łapy % 27% % 28% Michałowo 24 74% 25% % 29% Poświętne 31 56% 28% % 25% Supraśl 71 69% 27% % 30% Suraż 13 44% 20% % 25% Turośń Kościelna 54 55% 26% % 26% Tykocin 28 67% 26% % 27% Wasilków % 27% % 33% Zabłudów 52 51% 21% % 18% Zawady 19 60% 26% % 27% Odchyleni standardowe

28 Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Gmina Liczebność język polski historia i wiedza o społeczeństwie matematyka przedmioty przyrodnicze Liczba szkół Liczba szkół Liczba szkół Liczba szkół z wynikiem (*) z wynikiem (*) OJ z wynikiem (*) OJ < > i z wynikiem (*) Średnia Odchyleni standardc niskim średnim wysokim Średnia Odchyleni standardo niskim średnim wysokim Liczebność Średnia Odchyleni standardo niskim średnim wysokim Liczebnoś Średnia Odchyleni standardo niskim średnim wysokim Choroszcz % 16% % 18% % 24% % 19% Czarna Białostocka % 20% % 20% % 23% % 17% 0 0 Dobrzyniewo Duże 61 70% 19% % 20% % 23% % 19% Gródek 32 64% 20% % 18% % 20% % 18% Juchnowiec Kościelny % 16% % 19% % 26% % 18% Łapy % 19% % 20% % 25% % 19% 0 2 Michałowo 28 70% 18% % 21% % 21% % 19% Poświętne 36 69% 18% % 21% % 26% % 15% Supraśl 75 72% 17% % 17% % 23% % 18% Suraż 15 57% 20% % 22% % 14% % 12% Turośń Kościelna 60 63% 16% % 17% % 21% % 14% Tykocin 41 66% 19% % 20% % 20% % 17% Wasilków % 22% % 23% % 28% % 21% Zabłudów 53 66% 19% % 19% % 23% % 16% 1 0 0

29 Zawady 24 64% 18% % 18% % 15% % 13% 1 0 0

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 19 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 14 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXI/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 14 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXI/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, na okres od 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTO REDA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REDA 12 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTO REDA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REDA 12 PAŹDZIERNIKA 2016 R. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTO REDA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REDA 12 PAŹDZIERNIKA 2016 R. I. Stan organizacji oddziałów przedszkolnych i szkół publicznych w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/496/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 26 marca 2018r.

ZARZĄDZENIE NR VII/496/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 26 marca 2018r. ZARZĄDZENIE NR VII/496/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 26 marca 2018r. w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2018-2020. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia przewozu dzieci do szkół

Opis przedmiotu zamówienia przewozu dzieci do szkół Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia przewozu dzieci do szkół rzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie przewozu dzieci do szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTO REDA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REDA 28 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTO REDA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REDA 28 PAŹDZIERNIKA 2015 R. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTO REDA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REDA 28 PAŹDZIERNIKA 2015 R. I. Stan organizacji oddziałów przedszkolnych i szkół publicznych w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2016/2017.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2016/2017. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2016/2017. (zgodnie z art.11 ust.7 ustawy Prawo Oświatowe) Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz),

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Na podstawie art. 5a. ust. 4 ustawy w dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Burmistrz Więcborka, w terminie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTO REDA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REDA 25 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTO REDA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REDA 25 PAŹDZIERNIKA 2017 R. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTO REDA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REDA 25 PAŹDZIERNIKA 2017 R. I. Stan organizacji oddziałów przedszkolnych i szkół publicznych w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2015/2016.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2015/2016. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szkolnym 2015/2016. (zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty) Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2019 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2019 r. Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2019 r. UWAGA Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. Prosimy o wystawienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2018 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2018 r. Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2018 r. UWAGA Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. Prosimy o wystawienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2017 r.

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2017 r. Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej w gminie Zabłudów w 2017 r. UWAGA Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. Prosimy o wystawienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY KZEMIENIEWO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY KZEMIENIEWO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY KZEMIENIEWO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I. Zadania oświatowe Gminy Krzemieniewo (Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku Realizacja zadań inwestycyjnych w roku Na wykonanie wydatków majątkowych 3.107.334.24 zł, co stanowi 79,65 planu złożyło się: wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.364.84311 zł, zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opoczno w roku szkolnym 2016/2017 Wyniki egzaminów zewnętrznych

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opoczno w roku szkolnym 2016/2017 Wyniki egzaminów zewnętrznych INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opoczno w roku szkolnym 2016/2017 Wyniki egzaminów zewnętrznych Obowiązek sporządzenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego i

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK przydział zadań do referatów

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK przydział zadań do referatów realizacji ALEKSICZE Wykonanie drogowskazów 1000,00 8920,00 8920,20 1 Naprawa drogi 7920,00 Białostoczek Budowa placu zabaw, siłowni, zadaszenia i 12572,10 12572,10 12572,10 miejsca na ognisko Bobrowa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl www.kuratorium.katowice.pl Spotkanie z rodzicami szkół podstawowych Bytom, 21 lutego 2017 r. Reforma edukacji Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Stara Biała

Rada Gminy Stara Biała Biała, dn. 14.10.2015 r. Rada Gminy Stara Biała INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ORGANU PROWADZĄCEGO ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WRAZ Z WYNIKAMI SPRAWDZIANU KLAS VI I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów.

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Janikowo, 03 września 2015 r. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 13 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE. z dnia 13 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1. SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bukownicy 1. SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) za wrzesień 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło kwotę 8.478.616

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW

DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW Urząd Gminy w Zabłudowie ul. Rynek 8 16-060 Zabłudowie Opracowujący: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014

Egzamin gimnazjalny 2014 Egzamin gimnazjalny 2014 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

I. Zadania oświatowe Miasta i Gminy Wolbrom. Zdania oświatowe Miasta i Gminy Wolbrom wynikają w szczególności z postanowień:

I. Zadania oświatowe Miasta i Gminy Wolbrom. Zdania oświatowe Miasta i Gminy Wolbrom wynikają w szczególności z postanowień: Zgodnie z postanowieniami art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) przedkładam informację o stanie realizacji zadań oświatowych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Miastkowo 2016 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Zabłudów za rok 2018

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Zabłudów za rok 2018 Ocena obszarowa jakości oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Zabłudów za rok 2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku realizuje monitoring parametrów grupy

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%.

Wskaźnik wydatków budżetowych w stosunku do wydatków na działalność oświatową to 34,70%. Raczki, 2014-10-30 RADA GMINY RACZKI Informacja Wójta Gminy Raczki o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiana jest Radzie Gminy na podstawie znowelizowanej ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Prawo oświatowe sierpnia 2017

Prawo oświatowe sierpnia 2017 Prawo oświatowe 24-25 sierpnia 2017 Od 1 września 2017 roku równolegle będą obowiązywały: Ustawa - Prawo oświatowe Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Ustawa o systemie oświaty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie arkuszy organizacji pracy szkół i placówek

Opiniowanie arkuszy organizacji pracy szkół i placówek Opiniowanie arkuszy organizacji pracy szkół i placówek Białystok, marzec 2018 Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 59 ze zm.) Art. 51. 1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014 BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 Miasto Bielsk Podlaski Październik 2014 S P I S T R E

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik na rok szkolny 2012/2013.

WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik na rok szkolny 2012/2013. Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2012 Burmistrza Pruchnika z dnia 12 kwietnia 2012 roku. WYTYCZNE dotyczące organizacji pracy szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.14.016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 2015/2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 2015/2016 Zadania oświatowe zostały określone przepisami: Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446

Bardziej szczegółowo

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska R. Wróblewski Gorzów Wlkp., sierpień 2017 r. Spis treści 1. Kierunki polityki oświatowej państwa 2017/2018 2.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

EKZ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 2016/2017

EKZ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 2016/2017 EKZ.4424.58.2017 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Łańcucie w roku szkolnym 2016/2017 Zadania oświatowe zostały określone przepisami: Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XVII/202/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 września 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozłach AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012:

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: Załącznik do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 1 kwietnia 2011 roku. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: 1. Do 30 kwietnia 2011r. dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Termin w postępowaniu uzupełniającym Od 22 lipca do 27 lipca 2016 r. Termin w postępowaniu. Rodzaj czynności. rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym Od 22 lipca do 27 lipca 2016 r. Termin w postępowaniu. Rodzaj czynności. rekrutacyjnym Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 10 listopada 2016rr.

UCHWAŁA NR XX/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 10 listopada 2016rr. UCHWAŁA NR XX/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 10 listopada 2016rr. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych, zmiany lokalizacji obowiązujących oraz likwidacji zbędnych przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI BYŁO ORGANEM PROWADZĄCYM DLA: 8 PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI BYŁO ORGANEM PROWADZĄCYM DLA: 8 PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI BYŁO ORGANEM PROWADZĄCYM DLA: 8 PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Pawła Pośpiecha 7 Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. Fryderyka Chopina 13 Publicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2017 ROKU

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2017 ROKU MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI BYŁO ORGANEM PROWADZĄCYM DLA: 8 PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Pawła Pośpiecha 7 Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. Fryderyka Chopina 13 Publicznego

Bardziej szczegółowo

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z rodzicami luty/marzec

Reforma Edukacji. Spotkania informacyjne z rodzicami luty/marzec Reforma Edukacji Spotkania informacyjne z rodzicami luty/marzec 207 Zmiany w roku szkolnym 207/208 Po staremu: ) Funkcjonowanie klasy II i III G a) egzamin gimnazjalny b) BRAK REKRUTACJI do I kl. G 2)

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r.

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. ZMIANY dotyczące nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206 Regulacje wchodzą w życie 1 września 2012 r. z wyjątkiem: 1) Art. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Egzamin * kwiecień * 2019r.

Egzamin * kwiecień * 2019r. Egzamin * kwiecień * 2019r. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Załącznik do uchwały nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie z dnia 30 sierpnia 2012roku STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2010/2011 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2010/2011 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2010/2011 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych Kartuzy, 27 października 2011 r. Liczba urodzeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

Preambuła - bez zmian Rozdział 1 - Przepisy ogólne - art art. w UPO

Preambuła - bez zmian Rozdział 1 - Przepisy ogólne - art art. w UPO Tabela przedstawia porównanie przepisów ustawy Prawo oświatowe (UPO) oraz ustawy o systemie oświaty (uso). Preambuła - bez zmian Rozdział 1 - Przepisy ogólne - 1-30 1 Zadania systemu oświaty 1 2 Podmioty

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW

DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ZABŁUDÓW Urząd Gminy w Zabłudowie ul. Rynek 8 16-060 Zabłudowie Opracowujący: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć) Wójt Gminy Lesznowola ul. Gminna Lesznowola

... (pieczęć) Wójt Gminy Lesznowola ul. Gminna Lesznowola Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 5 lipca 2019 r. Wzór OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA: Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Lesznowola,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK. Poznań, 30 sierpnia 2018 r.

SPOTKANIE WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK. Poznań, 30 sierpnia 2018 r. SPOTKANIE WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK Poznań, 30 sierpnia 2018 r. Plan spotkania 1. Wprowadzenie. Polityka oświatowa państwa, priorytety i projekt planu nadzoru. 2.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Nowelizacje ustawy o systemie oświaty, które pomyślnie przeszły cały proces legislacyjny dotyczyły:

Nowelizacje ustawy o systemie oświaty, które pomyślnie przeszły cały proces legislacyjny dotyczyły: Informacja o projektach nowelizacji ustawy o systemie oświaty rozpatrywanych przez komisję Edukacji Nauki i Młodzieży, które pomyślnie przeszły cały proces legislacyjny Nowelizacje ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na 2017 r.

Plan działalności Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na 2017 r. Cele przyjęte do realizacji w roku 2017 Lp. CEL NAZWA Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan Najważniejsze zadania służące realizacji celu 1 2 3 4 5 1. nauczycielom możliwości

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne); 2. Wyniki kontroli planowych (gimnazja,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Na podstawie art. 5a ust.4 ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991osystemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2015: szczególnie rozdział 3b Ustawy, art44zs- 44zzzx) -

PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991osystemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2015: szczególnie rozdział 3b Ustawy, art44zs- 44zzzx) - PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991osystemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2015: szczególnie rozdział 3b Ustawy, art44zs- 44zzzx) - Rozporządzenie MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo