OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku"

Transkrypt

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2012 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku Andrzej Bielawski 1

2 Ocena stanu sanitarnego higienicznego obiektów Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku W 2012 r. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Malborku objęła nadzorem 532 obiekty żywnościowo żywieniowe. Przeprowadzono ogółem 949 kontroli sanitarnych. Nałożono 98 mandatów karnych na kwotę zł. za następujące wykroczenia: - przeterminowane środki spożywcze w obrocie oraz surowce w produkcji, - brak aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno epidemiologicznych, - brak czystości i porządku, - brak ciągłości łańcucha chłodniczego / artykuły spożywcze przechowywane w nieprawidłowych temperaturach /, - obecność szkodników. Wydano 37 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień dot. stanu technicznego zakładów. Oceniono na podstawie arkusza stanu sanitarno technicznego 341 zakładów, w tym 31 oceniono jako niezgodne z arkuszem oceny stanu sanitarnego obiektu. Przyczyny niezgodności: - przeterminowane artykuły spożywcze i surowce, - niewłaściwa dezynfekcja naczyń stołowych, - brak aktualnych orzeczeń do celów sanitarno epidemiologicznych, - obecność szkodników. W 2012 r. nie zanotowano zatruć pokarmowych. Odnotowano 17 interwencji konsumenckich dot. niewłaściwej jakości środków spożywczych, niewłaściwego postępowania z odpadami w sklepach, niewłaściwego stanu sanitarnego pomieszczeń. Przeprowadzono 3 kontrole w sklepie Pachnący Dom w Malborku, ul. Słowackiego 85 dot. podejrzenia wprowadzania do obrotu środków zastępczych. Pobrano do badania i oceny 15 próbek. 10 próbek zostało dotychczas zbadanych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Badania wykazały, że były to środki zastępcze. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku prowadzi w tej sprawie postępowanie administracyjne. 2

3 Lp. Rodzaj obiektów Liczba obiektów wg ewidencji 1. Zakłady obrotu Ŝywnością Ocena stanu sanitarnego obiektów żywnościowo-żywieniowych zlokalizowanych na terenie powiatu malborskiego za 2012 r. Liczba kontroli sanitarnych Liczba decyzji administra cyjnych Liczba mandatów/ na kwotę Przyczyny nałoŝenia mandatów / przeterminowane artykuły spoŝywcze, - nie stosuje się systemu HACCP, - brak ciągłości łańcucha chłodniczego - brak czystości i porządku Liczba obiektów ocenionych na podst. arkusza oceny Liczba obiektów niezgodny ch wg arkuszy Przyczyna niezgodności przeterminowane artykuły spoŝywcze 2. Zakłady Ŝywienia zbiorowego zamkniętego 3. Zakłady Ŝywienia otwartego /500 - przeterminowane artykuły spoŝywcze, - brak porządku i czystości / niewłaściwe warunki produkcji, - nie stosuje się systemu HACCP, - brak aktualnych orzeczeń lekarskich niewłaściwa dezynfekcja naczyń stołowych, - bark orzeczenia lekarskiego 3

4 4. Zakłady produkcji Ŝywności / nieprawidłowe warunki przechowywania Ŝywności - brak orzeczeń lekarskich, - obecność szkodników, - brak czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych, i magazynowych, - stosowanie w produkcji przeterminowanych surowców brak ciągłości łańcucha chłodniczego, - obecność szkodników, - brak orzeczeń lekarskich, - przeterminowane surowce OGÓŁEM /

5 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów Sekcji Higieny Komunalnej Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej w powiecie malborskim w 2012 roku oceniono jako dobry. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku wpłynęło z podległego terenu 11 próśb o interwencję dotyczących m.in.: - złej jakości wody, -złego stanu sanitarno-higienicznego gabinetu odnowy biologicznej, -uciążliwości hodowli gołębi, uciążliwości insektów, uciążliwości zwierząt hodowlanych i domowych - złych warunków lokalowych, - złej lokalizacji pojemników na odpady komunalne. Nałożono 10 mandatów karnych na kwotę zł. Na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku funkcjonują 2 wysypiska odpadów stałych (pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska). W miastach: Malbork i Nowy Staw prowadzi się segregację odpadów. Gospodarka wodno-ściekowa ścieki z Malborka i Nowego Stawu odprowadzane są kolektorem ścieków do oczyszczalni ścieków w Czerwonych Stogach. Z nieskanalizowanych terenów ścieki wywożone są przez prywatne firmy bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Lp. Miasto/ gmina Obiekty użytecznoś ci publicznej i urządzenia wodne (ogółem) 1) Ocena zła Stwierdzone nieprawidłowości w roku sprawozdawczym Miasto Malbork ) Gmina Malbork ) Miasto i Gmina Nowy Staw 4) Gmina Stare Pole 5) Gmina Lichnowy 6) Gmina Miłoradz Ogółem powiat malborski

6 W roku sprawozdawczym zarejestrowano: 2 nowe solaria, 3 zakłady fryzjerskie, 1 gabinet kosmetyczny, 2 gabinety odnowy biologicznej, 1 hotel, 1 aptekę, 1 ośrodek wczasowy, 1 muzeum, 1 pole biwakowe, 1 obiekt typu pokoje gościnne. W 2012r. zlikwidowano: 4 zakłady fryzjerskie, 5 gabinetów kosmetycznych, 2 gabinety odnowy biologicznej, 2 apteki, 2 parkingi, 1 szalet, 6 piaskownic, 4 solaria, 1 obiekt typu pokoje gościnne oraz 1 świetlicę. W roku sprawozdawczym odbyło się w powiecie malborskim 11 imprez masowych: 1. Malborski Sylwester 2012/2013 Malbork 2. Dożynki Powiatowe Nowy Staw 3. XVIII Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne - Stare Pole 4. Magic Malbork Malbork 5. XIX Żuławskie Targi Rolne Stare Pole 6. Dni Malborka 2012 Malbork 7. Oblężenie Malborka Malbork 8. Dzień Nowego Stawu Nowy Staw 9. Malborskie Majówki 2012 Nowy Staw 10. III Wiosenne Targi Ogrodnicze Stare Pole 11. Planeta Energii Malbork Stan sanitarno-porządkowy w/w imprez nie budził zastrzeżeń. 6

7 Urządzenia wodne (woda przeznaczona do spożycia przez ludzi) Powiat Malbork Lp. Miasto/ gmina Urządzenia wodne (ogółem) Ocena zła Stwierdzone nieprawidłowości w roku sprawozdawczym 1) Miasto Malbork ) Gmina Malbork ) Miasto i Gmina 1 Nowy Staw * - - 4) Gmina Stare Pole* ) Gmina Lichnowy ) Gmina Miłoradz 5 4 WP Stara Kościelnica - zła jakość wody (pod względem chemicznym ponadnormatywna zawartość: jon amonowy 0,93 mg/l), WP Gnojewo - zła jakość wody (pod względem chemicznym ponadnormatywna zawartość: jon amonowy 0,99 mg/l), WP Miłoradz - zła jakość wody (pod względem fizykochemicznym ponadnormatywna zawartość: jon amonowy 0,74 0,84 mg/l, barwy - 30 mg/l Pt oraz sód mg/l), WP Mątwy Wielkie - zła jakość wody (pod względem fizykochemicznym ponadnormatywna 7

8 zawartość: jonu amonowego 0,99-1,19 mg/l oraz barwy mg/l Pt ). Ogółem powiat 11 4 malborski *) gminy obsługiwane przez Centralny Wodociąg Żuławski 8

9 Ocena stanu sanitarno-higienicznego - Sekcja Epidemiologii W 2012 roku sekcja epidemiologii sprawowała nadzór sanitarno-higieniczny nad 104 obiektami. Przeprowadzono 339 kontroli sanitarnych w tym: kontroli placówek służby zdrowia - 42 kontrole związane z wizytowaniem punktów szczepień i wykonawstwem szczepień - sporządzono 148 wywiadów epidemiologicznych Przebadano 36 aparatów do sterylizacji. Pracownia bakteriologiczna przeprowadziła 372 badania testowe mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji autoklawów. Sporządzono roczne zamówienie na preparaty szczepionkowe do realizacji Programu Szczepień Ochronnych na 2013rok. Nadzorowano realizację Programu Szczepień Ochronnych. Sporządzano miesięczne i kwartalne sprawozdania ze stanu uodpornienia populacji w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych. Sprawowano bieżący nadzór sanitarno-higieniczny w zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich w zakresie zagadnień ddd i sterylizacji. Współpracowano z przedstawicielami szpitalnych zespołów ds. zakażeń zakładowych. Sporządzano sprawozdania z działalności zespołów kontroli zakażeń zakładowych na podstawie raportów o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych. Kontynuowano bieżącą działalność przeciwepidemiczną oraz nadzór w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012r.poz.892).Sprawowano bieżący nadzór epidemiologiczny mający na celu wczesne wykrywanie i zwalczanie szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych, które mogły zostać zawleczone do Polski lub być skutkiem celowego rozprzestrzeniania czynników chorobotwórczych. Kontynuowano nadzór nad grypą w systemie SENTINEL sporządzano tygodniowe raporty z zachorowań, które przesyłano do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Dokonano rocznego przeglądu zgromadzonych w Stacji środków dezynfekcyjnych, odzieży ochronnej, sprzętu, aby w razie konieczności podjąć natychmiastowe działania w terenie skażonym. Dokonano oceny lecznictwa otwartego, zamkniętego oraz gabinetów prywatnych. Stosowane środki dezynfekcyjne są właściwie używane. Placówki służby zdrowia,w których używane są narzędzia wielokrotnego użytku wyposażone są w wyjaławiacze parowe. Procesy skuteczności sterylizacji kontrolowane są w ramach kontroli wewnętrznych. 9

10 Wykaz zachorowań na choroby zakaźne w 2012 roku przedstawia załączona tabela. MINISTERSTWO ZDROWIA NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH Warszawa, ul. Chocimska 24 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Malbork ul. Słowackiego 64 Numer identyfikacyjny - REGON: Lp. MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE 1) Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach za okres od do r. Powiat malborski Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych Kod wg ICD-10 Jednostka chorobowa Liczba zachorowań wg definicji przypadków 2) możliwe prawdopo- potwierdzo- 3) dobne ne razem w tym hospit A00 Cholera UE 2 A01.0 Dur brzuszny UE 3 A Dury rzekome A, B, C UE 4 A A02.1 Salmoneloza posocznica PL 6 A inne zakażenie pozajelitowe PL 7 A03 Czerwonka bakteryjna (szigeloza) UE 8 A zatrucie pokarmowe UE/PL PL 4) wywołane przez E. coli biegunkotwórczą 9 A04.3 wywołane przez E. coli enterokrwotoczną UE A04.4 A04.5 Inne bakteryjne zakażenia wywołane przez E. coli inną i BNO wywołane przez Campylobacter UE A04.6 jelitowe wywołane przez Yersinia enterocolitica lub (ogółem) pseudotuberculosis UE 13 A inne określone A04.9 nie określone 15 A04 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 5) A05.0 gronkowcowe A05.1 Inne bakteryjne jadem kiełbasianym (botulizm) UE/PL 18 A05.2 zatrucia wywołane przez Cl. perfringens 19 A pokarmowe (ogółem) inne określone 20 A05.9 nie określone 21 A05 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 6) A07.1 Lamblioza (giardioza) UE 23 A07.2 Kryptosporydioza UE 24 A08.0 Wirusowe wywołane przez rotawirusy A08.1 zakażenia wywołane przez norowirusy 26 A jelitowe inne określone (ogółem) 27 A08.4 nie określone A Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 7) Biegunka i zapalenie żołądkowojelitowe BNO, o prawdopodobnie ogółem A09 30 zakaźnym pochodzeniu w tym u dzieci do lat A20 Dżuma UE 32 A21 Tularemia UE 33 A22 Wąglik UE 34 A23 Bruceloza: nowe zachorowania UE 35 A24.0 Nosacizna PL 36 A27 Leptospiroza UE 37 A28.2 Jersinioza pozajelitowa PL 10

11 38 A31 Mikobakteriozy - inne i BNO 39 A32 Listerioza UE 40 A33-A35 ogółem Tężec UE 41 A33 noworodków 42 A36 Błonica UE 43 A37 Krztusiec UE A38 Płonica (szkarlatyna) PL A39 ogółem 46 A39.0;A39.8 Choroba zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu meningokokowa, 47 A UE/PL 8) inwazyjna posocznica 48 A inna określona i nie określona wym. niżej A46 A48.3 Choroba wywołana przez Streptococcus ogółem róża zespół wstrząsu toksycznego B95.0/O85 pyogenes, inwazyjna gorączka połogowa PL 9) 53 B95.0/ (...) inna określona i nie określona 10) 54 A48.1 choroba legionistów UE Legioneloza 55 A48.2 gorączka Pontiac PL 56 A69.2 Borelioza z Lyme PL A70 Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci) 58 A75 Dur wysypkowy 59 A78 Gorączka Q UE 60 A77; A79 Gorączka plamista i inne riketsjozy 61 A80.1-2,4 UE/PL wywołane dzikim wirusem Poliomyelitis 62 A80.0,3-8 wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego 63 Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat 64 A81.0 choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) PL 65 A81.0 Encefalopatie gąbczaste wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vcjd) UE 66 A81 inne i nie określone 67 A82 Wścieklizna UE 68 Z20.3/ Z24.2;Z28 Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 11) A84 Kleszczowe zapalenie mózgu PL 70 B A81.1;A83; A85;B02.0 Inne wirusowe zapalenie mózgu opryszczkowe inne określone 72 A86 nie określone 73 w innych chorobach objętych MZ-56 12) 74 A87.0 enterowirusowe Wirusowe 75 B00.3 zapalenie opryszczkowe 76 A87.1-9;B02.1 opon inne określone i nie określone mózgowych 77 w innych chorobach objętych MZ-56 13) 78 A90-1 Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) PL 79 A92.3 Gorączka zachodniego Nilu UE 80 A95 Żółta gorączka UE 81 A96.2;A Wirusowe Ebola, Marburg, Lassa 14) gorączki A92.0;A96.0-1,8-82 9;A98.0-2,5-8,A99 krwotoczne UE inna określona i nie określona 14) 83 A98.5 Choroba wywołana przez hantawirusy PL 84 B01 Ospa wietrzna B03 Ospa prawdziwa UE 86 B05 Odra UE 87 B06 Różyczka UE B08.8 Pryszczyca 89 B15 Wirusowe typu A UE 90 B16 zapalenie typu B - ostre UE 91 B wątroby typu B - przewlekłe 15)

12 92 B17.1; B18.2 typu C: wg definicji przypadku r. UE 16, 17) UE 15, 17) 93 B17.1; B18.2 typu C: wg definicji przypadku r. 94 odpowiednio typu B+C (zakażenie mieszane) 18) 95 B17.0,2-8; B18.8-9;B19 inne i nie określone B20-B24 AIDS Zespół nabytego upośledzenia odporności UE/PL UE, 19) 97 Z21 Nowo wykryte zakażenia HIV 98 B26 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) UE/PL B50-B54 Malaria (zimnica) UE 100 B67 Bąblowica (echinokokoza) UE 101 B69 Wągrzyca (cysticerkoza) 102 B75 Włośnica UE 103 wym. niżej Choroba ogółem B95.3/G04.2; 104 wywołana przez G00.1 Streptococcus zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 105 A40.3 pneumoniae, posocznica 106 J13;B95.3/(...) UE, 20) inwazyjna inna określona i nie określona 107 B96.2/D59.3 Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. E. coli UE, 21) wym. niżej Choroba ogółem B96.3/G04.2; 109 wywołana przez G00.0 Haemophilus zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 110 A41.3 influenzae, posocznica 111 J14;B96.3/(...) UE/PL 22) inwazyjna inna określona i nie określona G01;G04.2; 112 G05.0; Bakteryjne w innych chorobach objętych MZ-56 23) zapalenie 113 G00.2-8;G04.2 opon mózgowych inne określone G00.9;G04.2 i/lub mózgu inne, nie określone G03 Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone 116 G Zapalenie mózgu inne i nie określone UE/PL, 24) 117 J09 Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi 118 ogółem J10-J11 Grypa UE/PL 119 u dzieci w wieku 0-14 lat 120 P35.0 Wrodzone różyczka wrodzona UE choroby 121 P wirusowe inne określone i nie określone 122 P37.1 Inne wrodzone toksoplazmoza UE 123 P37.2 zakażenia i choroby listerioza UE 124 P pasożytnicze inne określone i nie określone UE, 24) 125 U04 SARS Zespół ostrej niewydolności oddechowej 126 T60 Zatrucia pestycydami ostre 25) 127 T61 Zatrucia naturalnie ryby, skorupiaki i inne produkty morza toksycznymi 128 T62.0 substancjami spożytymi grzyby 129 T jako pokarm 25) jagody i inne części roślin 130 T64 mikotoksyny Ostre zatrucia żywnością skażoną dioksyny biologicznie i/lub polichlorowane bifenyle chemicznie 25) inne określone i nie określone Suma kontrolna

13 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów służby zdrowia Lp. Miasto/ gmina 1) Ilość obiektów (ogółem) Obiekty złe Stwierdzone nieprawidłowości w roku sprawozdawczym Miasto Malbork zły stan techniczny ścian, sufitów i stolarki okiennej i drzwiowej 2) Gmina Malbork ) Miasto i Gmina Nowy Staw 4) Gmina Stare Pole ) Gmina Lichnowy ) Gmina Miłoradz Ogółem powiat malborski

14 Ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektów Sekcji Higieny Pracy Nadzorem Sekcji Higieny Pracy objęto 206 zakładów pracy,zatrudniających 5365 pracowników. Przeprowadzono 252 kontrole sanitarne w tym: -53 kontrole dotyczyły nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi, -10 kontroli dotyczyło nadzoru nad prekursorami kategorii 2 i 3, -16 kontroli w zakresie substancji i preparatów lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, - 37 kontroli w zakresie nadzoru nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy, - 3 kontrole dotyczące wprowadzania do obrotu produktów biobójczych bez ważnego zezwolenia Ministra Zdrowia, kontrole dotyczące przestrzegania ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydano 72 decyzje administracyjne w tym : -48 decyzji dotyczyło braku badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, - 1 decyzja dotyczyła natężenia oświetlenia elektrycznego niezgodnego z PN, - 3 decyzje dotyczyły braku oceny ryzyka zawodowego, -12 decyzji dotyczyło złego stanu sanitarno -technicznego pomieszczeń pracy, - 7 decyzji dotyczyło złego stanu sanitarno -technicznego pomieszczeń socjalnych, -1 decyzja dotyczyła obniżenia NDN hałasu. W roku 2012 poprawiono warunki pracy w zakresie obniżenia przekroczeń normatywów higienicznych: -32 zakłady dokonały aktualizacji badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, -8 zakładów doprowadziło do odpowiedniego stanu sanitarno technicznego pomieszczenia pracy, -7 zakładów doprowadziło do odpowiedniego stanu sanitarno technicznego pomieszczenia socjalne, - 3 zakłady opracowały ryzyko zawodowe pracowników, Ponadto wydano 4 decyzje administracyjne o stwierdzeniu choroby zawodowej. Przeprowadzono kontrolę pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów podczas prac usuwania lub zabezpieczania wyrobów zawierających azbest. 14

15 Ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektów Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w powiecie malborskim sprawowała nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży oraz w uczelni wyższej: - prowadziła działania zmierzające do zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych w placówkach oświatowo-wychowawczych, - prowadziła ocenę posiadanych przez szkoły certyfikowanych mebli i sprzętu sportowego, - sprawowała nadzór w zakresie higieny procesu nauczania, uczenia się w szkołach podstawowych, - prowadziła ocenę realizacji innych form wychowania przedszkolnego, - prowadziła nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej. - prowadziła nadzór nad stosowaniem i przechowywaniem substancji niebezpiecznych w szkolnych pracowniach chemicznych. W powiecie malborskim pod nadzorem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży znajdowało się: - 89 obiektów oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, - 22 obiekty sezonowe, W powyższych obiektach przeprowadzono 231 kontroli, - wydano 10 decyzji mających na celu poprawę warunków sanitarno-higienicznych, - wydano 50 decyzji zmieniających terminy usunięcia uchybień, - wystawiono 12 decyzji ustalających opłaty za wykonanie czynności kontrolnych. Przeprowadzono ocenę rozkładu zajęć lekcyjnych w: - 9 szkołach podstawowych w 45 oddziałach, - 5 gimnazjach w 43 oddziałach, rozkład był prawidłowy. - 8 zespołach szkół w 64 oddziałach, rozkład był prawidłowy. Zbadano dostosowanie mebli do wzrostu uczniów w: - 7 przedszkolach, zbadano 590 dzieci, wszystkie korzystały z prawidłowych stanowisk, - 6 szkołach podstawowych, zbadano 498 dzieci, 18 korzystało z mebli niedostosowanych, - 4 zespołach szkół, zbadano 186 uczniów, wszyscy korzystali z prawidłowych stanowisk. Podczas kontroli pozostawiano ulotki i poradniki dotyczące zapobiegania występowania zachorowań na grypę, zapobiegania wszawicy i bezpiecznego wypoczynku. 15

16 Stan sanitarno-techniczny placówek: Gmina Miasto Nieprawidłowości stwierdzono w: Uzyskano poprawę w: miasto Malbork 5 przedszkolach, 4 szkołach podstawowych, 1 gimnazjach, 3 zespołach szkół, - zniszczona stolarka okienna, - brudne ściany, - zniszczone podłogi, - zniszczone ogrodzenie boiska, - zniszczona nawierzchnia boiska, - nieprawidłowe oświetlenie. - zniszczone urządzenia sanitarne, - zły stan techniczny ławek i krzeseł, - zniszczone urządzenia terenowe, 3 - przedszkolach, 2 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół. 1 gimnazjum. gm. Malbork gm. Nowy Staw gm. Stare Pole 1 szkole podstawowej, - brudne ściany, - zniszczona elewacja, - zniszczone schody, 1 przedszkolu, 1 szkole podstawowej, 1 - gimnazjum 5 świetlicach, - zniszczone podłogi, - zniszczone urządzenia sanitarne, - zniszczona stolarka drzwiowa, - nieprawidłowe oświetlenie. - brudne ściany, - nieprawidłowe ogrzewanie pomieszczeń. - brak cieplej wody przy niektórych umywalkach. 1 zespole szkół, - zniszczona nawierzchnia przed budynkiem, 1 szkole podstawowej, - 3 świetlicach,. gm. Miłoradz gm. Lichnowy - 1 zespole szkół - zniszczone schody, 3 zespołach szkół, - nieprawidłowe oświetlenie, - brudne ściany, - zniszczone ogrodzenie, - zniszczona stolarka drzwiowa, - zniszczona nawierzchnia boiska, - brudne ściany w sali gimnastycznej, - zniszczone ławki,. 1 zespole szkół, 3 - zespołach szkół. 16

17 Wnioski placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze powinny zapewnić: - warunki do pozostawiania podręczników i pomocy szkolnych, - stały dostęp dzieci do niegazowanej wody i innych napojów niegazowanych, - stałe godziny rozpoczynania zajęć, - bieżącą ciepłą wodę w zespołach sanitarnych, mydło w dozownikach, ręczniki papierowe lub suszarki. - meble szkolne z certyfikatami, oznaczone numerami, dostosowane do wzrostu uczniów. 17

18 Stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego W 2012r. realizowano następujące zadania wynikające z potrzeb nadzorowanego terenu: 1. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 10 miasto i gmina Malbork...6 miasto i gmina Nowy Staw...4 gmina Stare Pole...0 gmina Miłoradz...0 gmina Lichnowy uzgadnianie dokumentacji projektowej - 59 miasto i gmina Malbork...45 miasto i gmina Nowy Staw...6 gmina Stare Pole...1 gmina Miłoradz...3 gmina Lichnowy uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - 0 miasto i gmina Malbork...0 miasto i gmina Nowy Staw...0 gmina Stare Pole...0 gmina Miłoradz...0 gmina Lichnowy uzgadnianie projektów budowy, pozwoleń na użytkowanie lub adaptację pomieszczeń na lokale gastronomiczne, sklepowe lub usługowe - 66 miasto i gmina Malbork...54 miasto i gmina Nowy Staw...6 gmina Stare Pole...1 gmina Miłoradz...2 gmina Lichnowy uzgadnianie uwarunkowań środowiskowych - 13 miasto i gmina Malbork...7 miasto i gmina Nowy Staw...3 gmina Stare Pole...1 gmina Miłoradz...2 gmina Lichnowy

19 6. opiniowanie w zakresie konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięć mogących znaczaco oddziaływać na środowisko w myśl ustawy - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - 22 miasto i gmina Malbork...10 miasto i gmina Nowy Staw...3 gmina Stare Pole...0 gmina Miłoradz...4 gmina Lichnowy...5 Wpłynęło -170 wniosków, rozpatrzono Przeprowadzono 66 kontroli i wizji lokalnych. 19

20 Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Tematyka pracy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wynika z realizowanych programów inicjowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku. - Krajowy Program Zapobiegania Nadwadze pt. Trzymaj formę! program realizowany w szkołach gimnazjalnych i podstawowych. W VII edycji programu uczestniczyły 4 gimnazja i 3 szkoły podstawowe. Celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie (promowanie zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety). -Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata program realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych uczestniczyli w konkursach międzyszkolnych organizowanych przez PSSE w Malborku i ZR PCK w Malborku. Nagrody dla laureatów konkursów zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Malborka. Celem programu jest popularyzacja wiedzy na temat dróg przenoszenia wirusa HIV w aspekcie ryzykownych zachowań. -Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata program realizowany przez szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i przedszkola. Do szkól trafiły ulotki nt. profilaktyki antytytoniowej. W przedszkolach realizowany jest program Czyste powietrze wokół nas. Natomiast szkoły podstawowe klasy I III realizują program Nie pal przy mnie, proszę, klasy IV- VI i gimnazja program Znajdź właściwe rozwiązanie. Do realizacji programu zgłosiło się 16 placówek oświatowych. -Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi program realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych. Do szkół zostały przekazane ulotki. - Bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży kierownicy placówek otrzymali poradniki Bezpieczne lato oraz ulotki dotyczące profilaktyki grypy i bezpiecznego korzystania z promieni słonecznych. W akcji współpracowano z sekcją Higieny Dzieci i Młodzieży. - Światowy Dzień Wiedzy o Antybiotykach w dzień światowego dnia wiedzy o antybiotykach( 18XI) w siedzibie stacji działał punkt informacyjny. Celem tego dnia jest uświadomienie konieczności ograniczania stosowania antybiotyków do sytuacji koniecznych, zwrócenie uwagi na zjawisko antybiotykooporności jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia publicznego. - Profilaktyka grypy - podczas zimowego i letniego wypoczynku trwała akcja dotycząca profilaktyki grypy. - Profilaktyka zatruć pokarmowych, w tym zatruć grzybami w okresie jesiennym dyżurował grzyboznawca i klasyfikator grzybów. Wyłożone były ulotki i plakat informujące o grzybach jadalnych i niejadalnych. W akcji uczestniczyło ok. 250 osób. 20

21 - Rzuć palenia razem z nami akcja trwała od do r. w siedzibie stacji funkcjonował punkt informacyjny a na stronie internetowej ukazał się spot Miasta wolne od dymu. -Światowy Dzień Walki z AIDS akcja trwała od r. do r. w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Objęła swoim działaniem uczniów, rodziców, pracowników szkoły i nauczycieli. Odbyły się 2 olimpiady międzyszkolne ( gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Fundatorami nagród było Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Malborka. - Profilaktyka meningokokowa celem programu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na potencjalne niebezpieczeństwo jakie może stanowić zakażenie meningokokami. Do zakładów opieki zdrowotnej trafiły ulotki i plakaty. -Zapobieganie chorobom przenoszonym przez kleszcze do zakładów opieki zdrowotnej zostały przekazane ulotki i plakaty informujące o zagrożeniu jakie może stanowić ukąszenie przez kleszcza. - Zdrowy Styl Życia w konkursie zorganizowanym przy współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Malborku uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Finaliści otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Malbork, Starostwo Powiatowe w Malborku i ZR PCK w Malborku. - Realizacja projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT ( Tobacco Free Cities) projekt mający na celu przyczynić się do wzmocnienia realizacji zapisów Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz.U.z 1996r. Nr 10, poz.55, z późn.zm.) Projekt jest realizowany wspólnie z Komendą Powiatową Policji, ze Strażą Miejską i Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku. 21

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie maj 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miowa Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r.

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ulchocimska 00 Warszawa uldługa /0 Meldunek /B/0 o zachorowaniach na choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku przedstawia ocenę stanu sanitarnego powiatu malborskiego za 2014 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku przedstawia ocenę stanu sanitarnego powiatu malborskiego za 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku przedstawia ocenę stanu sanitarnego powiatu malborskiego za 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku obejmuje nadzorem w powiecie malborskim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Meldunek 6/A/06. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 1.06 do 15.06.2006 r.

Meldunek 6/A/06. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 1.06 do 15.06.2006 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny Warszawa ul.chocimska Warszawa ul.długa / Meldunek /A/ o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/45/ 2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 9 marca 2011r.

UCHWAŁA NR V/45/ 2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 9 marca 2011r. UCHWAŁA NR V/45/ 2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 9 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącego stanu sanitarnego powiatu malborskiego za rok 2010

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r.

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. W 2012r. sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 488 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

Meldunek kwartalny 3/98

Meldunek kwartalny 3/98 Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miodowa Meldunek

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie

Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w m. st. Warszawie; Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Tel: (22) 310-79 33-36 Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprawozdań/ocen/raportów sporządzanych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Wałbrzychu

Wykaz sprawozdań/ocen/raportów sporządzanych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Wałbrzychu Wykaz sprawozdań/ocen/raportów sporządzanych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Wałbrzychu Termin realizacji / 1 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wałbrzyskiego. marzec

Bardziej szczegółowo

Meldunek 11/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.11 do 30.11.2008 r.

Meldunek 11/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.11 do 30.11.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Załącznik Nr. 6 do Polityki Zarządzania Ryzykiem w PSSE w Łodzi Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017. Realizacja najważniejszych celów i zadań w danym roku Mierniki określające stopień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX / 283/ 2009 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 05 marca 2009r.

UCHWAŁA NR XXIX / 283/ 2009 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 05 marca 2009r. UCHWAŁA NR XXIX / 283/ 2009 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 05 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącego stanu sanitarnego powiatu malborskiego za rok

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2007 R.

STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2007 R. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RYPINIE Rypin, luty 2007 Spis

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Materiały informacyjne Wprowadzenie Wykonywanie szczepień ochronnych u pracowników należy rozpatrywać w dwóch perspektywach: korzyści

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MONIECKIEGO ZA 2014 ROK Opracowali: Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mońkach pod kierunkiem: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i 2008 STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i 2008 STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie rypińskim w 2007r. i 2008 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE STAN SANITARNY POWIATU RYPIŃSKIEGO W 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH Programy: Ogólnopolskie: Wojewódzkie Lokalne Ogólnopolskie: PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH Profilaktyczny program

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

1) Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 14 marca 1985 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1261 z późn. zm. )

1) Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 14 marca 1985 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1261 z późn. zm. ) Przepisy prawne wykorzystywane w Sekcji Nadzoru nad Zwalczaniem Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii WSSE w Warszawie (stan na dzień 31.12.2018 r.) 1) Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Załącznik Nr. 6 do Polityki Zarządzania Ryzykiem w PSSE w Łodzi Realizacja najważniejszych celów i zadań w danym roku Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018. Mierniki określające stopień

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2018

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2018 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W SZAMOTUŁACH OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2018 SZAMOTUŁY, LUTY 2019 ROK SPIS

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU JAROCIŃSKIEGO W ROKU 2013

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU JAROCIŃSKIEGO W ROKU 2013 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU JAROCIŃSKIEGO W ROKU 2013 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAROCINIE Jarocin 2014 SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2014 2015 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO PROMOCYJNA PSSE GRODZISK WLKP.

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO PROMOCYJNA PSSE GRODZISK WLKP. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO PROMOCYJNA PSSE GRODZISK WLKP. W oparciu o Ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Stanowisko Pracy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU JAROCIŃSKIEGO W ROKU 2014

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU JAROCIŃSKIEGO W ROKU 2014 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU JAROCIŃSKIEGO W ROKU 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAROCINIE Jarocin luty 2015 SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2017r.

OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2017r. OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2017r. Państwowa Inspekcja Sanitarna działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2015 R.

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2015 R. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Malborku OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2015 R. Malbork, dnia 5 lutego 2016 r. 1 Stan sanitarny obiektów znajdujących się pod nadzorem PPIS w

Bardziej szczegółowo

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów Zmniejszenie odległości dla usytuowania śmietnika wydawanie zgody na zachowanie odległości mniejszych niż określone w przepisach pomiędzy miejscami do gromadzenia pojemników na odpady stałe a oknami i

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2017

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2017 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W SZAMOTUŁACH OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU SZAMOTULSKIEGO W ROKU 2017 SZAMOTUŁY, LUTY 2018 ROK Strona

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH WARUNKI SANITARNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH 1. Ocena stanu techniczno-sanitarnego budynków w obiektach stałych. 2. Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 2 A; tel. 056 676 17 00, 056 676 15 13; fax wew. 40; e-mail: psse.chelmno@pis.gov.pl I N F O R M A C J A O STANIE

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu międzyrzeckiego za 2015 rok

Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu międzyrzeckiego za 2015 rok Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu międzyrzeckiego za 2015 rok Międzyrzecz, marzec 2016r. Stan sanitarno-higieniczny powiatu międzyrzeckiego w roku 2015 Spis treści: 1. Wstęp 4 2. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U.2016.849 t.j. z dnia 2016.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 1 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIŁGORAJU

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIŁGORAJU Załącznik do zarządzenia Nr 394 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2009r. STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIŁGORAJU 1. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju,

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 27 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 7 IX. NADZÓR NAD PLACÓW-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/19/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/19/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/19/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu staszowskiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O 2009 Spis treści: Wstęp 3-6 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU Szczecin, wrzesień 2018 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo