ST-2640 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-2640

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ST-2640 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-2640"

Transkrypt

1 ST-2640 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST

2 TECH Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Komunikacja radiowa... 7 V. Pierwsze uruchomienie... 7 VI. Obsługa sterownika... 9 VI.a) Zasada działania... 9 VI.b) Widok i opis ekranu głównego... 9 VII. Funkcje sterownika menu główne VII.a) Schemat blokowy menu sterownika VII.b) Praca ręczna VII.c) Kanał VII.d) Czujnik zewnętrzny VII.e) Czujniki VII.f) Pompa VII.g) Wybór języka VII.h) Kontrast wyświetlacza VII.i) Menu instalatora VII.j) Informacje o programie VIII. Zabezpieczenia i alarmy Bezpiecznik IX. Aktualizacja oprogramowania X. Dane techniczne

3 ST-2640 instrukcja obsługi I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia. Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży tak, aby każdy korzystający z niego przez jego okres użytkowania mógł mieć odpowiednie informacje o użytkowaniu urządzenia i bezpieczeństwie. Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki ostrożności zgodne z wymienionymi w instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zaniedbanie. OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że regulator nie jest podłączony do sieci. Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia silników elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewodów elektrycznych. Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci. UWAGA Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik, dlatego w czasie burzy należy wyłączyć go z sieci poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda. Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan techniczny przewodów. Należy również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. W związku z tym firma otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Segregując odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 3

4 TECH II. Opis urządzenia Listwa montażowa ST-2640 jest przeznaczona do obsługi zaworów zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo za pośrednictwem sygnału radiowego. Listwa pozwala na znaczną oszczędność zużycia energii dzięki precyzyjnej gospodarce temperaturowej poszczególnych pomieszczeń budynku. Dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu regulator może realizować szereg funkcji: obsługa siłowników termostatycznych 230V jedno wyjście 230V na pompę styk beznapięciowy możliwość podłączenia ST-5072 Ethernet - umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami, podgląd niektórych parametrów za pomocą Internetu możliwość obsługi siłowników bateryjnych (bezprzewodowych) maksymalnie 9 na strefie obsługa 8 czujników obsługa czujnika zewnętrznego Wyświetlacz Przyciski nawigacji Pokrywa sterownika 4

5 III. Montaż sterownika ST-2640 instrukcja obsługi Sterownik powinien być montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym na przyłączach pod napięciem. Przed pracami przy regulatorze należy odłączyć dopływ prądu i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Regulator ST-2640 można montować jako urządzenie wolnostojące lub jako panel do montażu na ścianie. Listwa jest przystosowana do montażu na listwie DIN. Aby podłączyć przewody należy zdemontować pokrywę sterownika. 5

6 TECH 6

7 IV. Komunikacja radiowa ST-2640 instrukcja obsługi Sterownik ST-2640 może komunikować się za pomocą komunikacji radiowej z niektórymi urządzeniami: ST-261r pokojowy czujnik temperatury ST-291 zewnętrzny czujnik temperatury Funkcja Umożliwia przesyłania informacji o aktualnej temperaturze w pomieszczeniu Umożliwia podgląd temperatury zewnętrznej. Konfiguracja - bieżący kanał komunikacji musi być taki sam jak w regulatorze ST należy przypisać dany czujnik do wybranej strefy, w czujniku należy ustawić pożądaną strefę. - bieżący kanał komunikacji musi być taki sam jak w regulatorze ST-2640 STT-868 bezprzewodowy siłownik termostatyczny Umożliwia utrzymywanie zadanej temperatury. - konieczna rejestracja w sterowniku ST-2640 V. Pierwsze uruchomienie Aby sterownik działał poprawnie należy przy pierwszym uruchomieniu postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. Należy podłączyć okablowanie. 2. Włączyć zasilanie sterownika. 3. Jeśli w zestawie jest moduł internetowy ST-5072 należy załączyć go w menu sterownika: Menu główne / Menu instalatora / Moduł internetowy / Załączony. 4. Jeśli w zestawie znajduje się czujnik zewnętrzny należy aktywować jego działanie poprzez zaznaczenie: Menu główne / Czujnik zewnętrzny / Bezprzewodowy. 5. Konfiguracja czujników temperatury przekazujących informację o aktualnej temperaturze danej strefie. a. Należy ustalić czy w czujnikach temperatury bieżący kanał komunikacji jest taki sam jak w regulatorze ST Fabryczna nastawa w obu urządzeniach to kanał 35, więc jeśli posiadamy nowy zestaw nie ma potrzeby ustawiania kanału komunikacji. Jedynie w przypadku, gdy pracę urządzeń zakłócają inne sygnały radiowe należy zmienić kanał komunikacji na inny. Zmiana kanału w czujniku pokojowym ST-261r: W przypadku wystąpienia zakłóceń radiowych koniecznym może okazać się zmiana kanału komunikacji. Aby zmienić kanał na inny należy nacisnąć dwa razy za drugim razem przytrzymując - przycisk zmiany kanału. Gdy dioda znajdująca się na czujniku mrugnie oznacza że rozpoczął się proces zmiany kanału. Przytrzymując cały czas przycisk zmiany kanału czekamy aż dioda mrugnie tyle razy ile wynosi wartość pierwszej cyfry żądanego numeru kanału. 7

8 TECH Następnie zwalniamy przycisk w momencie gdy dioda zgaśnie i naciskamy go ponownie aby ustawić drugą cyfrę żądanego numeru dioda mrugnie dwa razy szybko. Przytrzymując przycisk czekamy aż dioda mrugnie żądaną ilość razy. Po zwolnieniu przycisku dioda mrugnie dwa razy oznacza to że nowy kanał został zaprogramowany. Dioda Przycisk zmiany kanału UWAGA: W przypadku ustawiania kanału jednocyfrowego (kanały 0 9) należy jako pierwszą cyfrę ustawić 0. Błędy w procesie zmiany kanału sygnalizowane są poprzez zaświecenie się diody na około 2 sekundy. W takim przypadku kanał nie zostanie zmieniony. b. Należy przypisać każdy czujnik pokojowy do danej strefy. Domyślnie każdy czujnik przypisany jest do strefy 1. UWAGA Do jednej strefy można przypisać tylko jeden czujnik pokojowy. Przypisanie czujnika pokojowego ST-261r do wybranej strefy: Aby przypisać czujnik pokojowy do wybranej strefy należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zmiany kanałów na sterowniku ST-261r. Dioda zacznie pulsować liczba mrugnięć oznacza numer strefy. Przycisk zmiany kanałów puszczamy w momencie, gdy pulsująca dioda dojdzie do numeru wybranej przez nas strefy. c. Dla każdego czujnika pokojowego przypisanego do określonej strefy można ustawić osobną temperaturę zadaną oraz harmonogram tygodniowy. Zmiany tych ustawień można dokonać zarówno w menu sterownika (Menu główne / Czujniki) jak poprzez stronę emodul.eu (przy pomocy modułu ST-5072). 8

9 VI. Obsługa sterownika ST-2640 instrukcja obsługi VI.a) Zasada działania Na podstawie aktualnej temperatury przesłanej przez czujnik pokojowy ST-261r oraz indywidualnego algorytmu pracy dla każdej strefy sterownik ST-2640 wyznacza potrzebę dogrzania danej strefy. Po otrzymaniu takiej informacji sterownik ST-2640 załącza styk dodatkowy, który może być przeznaczony np.: do obsługi urządzenia grzewczego. Po odliczeniu czasu opóźnienia (parametr: Menu główne / Pompa / Opóźnienie) sterownik ST-2640 załącza pompę C.O. Sygnał z każdej ze stref jest przekazywany do listwy ST-2640 za pośrednictwem czujnika pokojowego ST-261r. Czujniki pokojowe komunikują się z listwą za pomocą komunikacji radiowej. Do każdej strefy można podłączyć przewodowe siłowniki zaworów oraz maksymalnie dziewięć bezprzewodowych siłowników komunikujących się z listwą ST-2640 za pomocą sygnału radiowego (wymagają one przeprowadzenia procesu rejestracji). VI.b) Widok i opis ekranu głównego Sterowanie odbywa się za pomocą przycisków zlokalizowanych obok wyświetlacza Informacja o bieżącym kanale komunikacji radiowej 2. Temperatura zewnętrzna 3. Ikona sygnalizująca pracę pompy 4. Ikona sygnalizująca załączony styk dodatkowy 5. Aktualna godzina 6. Przyciski nawigacji 7. Informacja o strefach: Widoczna cyfra oznacza podłączony czujnik pokojowy przekazujący informację o aktualnej temperaturze w określonej strefie. Jeśli strefa jest niedogrzana cyfra pulsuje. W przypadku wystąpienia alarmu w danej strefie zamiast cyfry wyświetlany jest wykrzyknik. Za pomocą przycisków oraz można podglądnąć aktualne ustawienia kolejnych stref. 8. Temperatura czujnika pokojowego z danej strefy 9. Temperatura zadana w danej strefie 10. Czas do końca obowiązywania ręcznie ustawionej temperatury zadanej 11. Informacja o rodzaju obowiązującego harmonogramu tygodniowego 9

10 Menu główne TECH VII. Funkcje sterownika menu główne Ze względu na wielofunkcyjność sterownika menu jest podzielone na Menu główne oraz Menu instalatora. VII.a) Schemat blokowy menu sterownika Pompa Praca ręczna Styk beznapięciowy Zawór Kanał Czujnik zewnętrzny Kanał 35; zakres: 0 55 Wyłączony Bezprzewodowy Wyłączony Załączony Zadana Czujniki Strefa Tygodniówka Pompa Opóźnienie Kalibracja Wybór języka Histreza Kontrast wyświetlacza Rejestracja Wyłączony Załączony Rejestarcja Menu instalatora Informacje o programie Korekta czujnika zewnętrznego Moduł internetowy Zegar Informacje o programie DHCP Adres IP Masak IP Adres bramy Adres DNS Wersja modułu 10

11 ST-2640 instrukcja obsługi VII.b) Praca ręczna Funkcja ta umożliwia kontrolę działania poszczególnych urządzeń. Użytkownik ma możliwość ręcznego załączenia każdego z urządzeń: pompa, styk beznapięciowy oraz poszczególne siłowniki zaworów. VII.c) Kanał Funkcja ta służy do wyboru kanału do komunikacji radiowej z czujnikami pokojowymi oraz czujnikiem zewnętrznym. Należy pamiętać aby kanał ten był taki sam we wszystkich urządzeniach komunikujących się ze sterownikiem ST Użytkownik ma do wyboru kanały W urządzeniach współpracujących ze sterownikiem ST-2640 ustawiony jest fabrycznie kanał 35. Jedynie w przypadku konfliktu z innymi urządzeniami komunikującymi się ze sobą za pomocą sygnału radiowego istnieje konieczność zmiany kanału. W takiej sytuacji należy pamiętać o zmianie kanału w każdym urządzeniu, które ma komunikować się z listwą ST VII.d) Czujnik zewnętrzny Do sterownika można podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury, który umożliwia podgląd aktualnej temperatury na ekranie głównym. Po zamontowaniu czujnika zewnętrznego należy zaznaczyć w sterowniku opcję Bezprzewodowy. UWAGA Należy pamiętać o ustawieniu takiego samego kanału komunikacji radiowej jak w sterowniku ST W czujniku zewnętrznym fabrycznie ustawiony jest kanał 35. Zmiana kanału komunikacji w czujniku zewnętrznym: Aby zmienić kanał na inny należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zmiany kanału. Gdy dioda znajdująca się na czujniku mrugnie dwa razy jest to sygnał że został uruchomiony proces zmiany kanału. Przytrzymując cały czas przycisk zmiany kanału czekamy aż dioda znów zacznie mrugać - liczba mrugnięć odpowiada numerowi kanału (jedno mrugnięcie - kanał 1, 5 mrugnięć - kanał 5). W momencie, gdy ustawiony jest żądany przez nas numer kanału puszczamy przycisk. Aby ustawić z powrotem kanał 0 należy całą procedurę powtórzyć i zwolnić przycisk zmiany kanału zaraz po dwóch pierwszych mrugnięciach diody. Dioda Przycisk zmiany kanału 11

12 Strefa 1..8 TECH VII.e) Czujniki Podmenu Czujniki umożliwia ustawienie parametrów pracy dla poszczególnych stref. Sterownik ST-2640 w momencie osiągnięcia przez daną strefę wartości zadanej przypisuje jej status dogrzanej do momentu spadku temperatury poniżej wartości zadanej pomniejszonej o histerezę. W sytuacji, gdy wszystkie strefy są dogrzane sterownik ST-2640 wyłącza pompę oraz styk beznapięciowy jednocześnie. Podmenu każdej ze stref: Wyłączony Załączony Wybierz Zadana Tygodniówka Poprawka Histereza Rejestracja Lokalny Harmonogram 1..5 Rejestruj zawór Usunięcie zaworu Podgląd Edytuj Wybierz Podgląd Edytuj Wyłączony / Załączony Po załączeniu czujnika pokojowego i przypisaniu mu określonej strefy zostanie on wykryty przez listwę ST Można jednak działanie tego czujnika wyłączyć przez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Zadana Temperatura zadana w danej strefie zależna jest od ustawień wybranego harmonogramu tygodniowego. Jednak funkcja Zadana umożliwia ustawienia odrębnej wartości zadanej. Po jej określeniu na wyświetlaczu pojawi się ekran nastawy czasu obowiązywania tej temperatury. Po upłynięciu tego czasu temperatura zadana w danej strefie będzie zależna znów tylko od harmonogramu tygodniowego. W przypadku, gdy czas obowiązywania określonej temperatury zadanej ustawimy jako 00:00 temperatura ta będzie obowiązywać przez czas nieokreślony. Na bieżąco wartość temperatury zadanej wraz z czasem do końca jego obowiązywania jest wyświetlany na ekranie głównym (patrz Opis ekranu głównego obszar ekranu numer 8). Tygodniówka W sterowniku ST-2640 istnieją dwa rodzaje harmonogramów tygodniowych: 1. Harmonogram lokalny Jest to harmonogram tygodniowy przypisany tylko do danej strefy. Po wykryciu przez listwę czujnika pokojowego jest on automatycznie przypisany jako obowiązujący w danej strefie. Można go dowolnie edytować. 2. Harmonogram globalny (Harmonogram 1..5) Harmonogramy te mają takie same nastawy niezależnie od strefy i są one nieedytowalne z poziomu listwy (zmiany w harmonogramach globalnych są możliwe jedynie za pośrednictwem Internetu przy współpracy w modułem internetowym). Aby przypisać wybrany harmonogram do konkretnej strefy wystarczy zaznaczyć opcję Wybierz. 12

13 ST-2640 instrukcja obsługi Jeśli chcemy jedynie zmodyfikować harmonogram globalny jako bieżący w danej strefie umożliwia to opcja Edytuj. Po wprowadzeniu pożądanych modyfikacji i zapisaniu jest on nadpisywany jako harmonogram lokalny. Rodzaj przypisanego strefie harmonogramu tygodniowego jest widoczny na ekranie głównym (patrz Opis ekranu głównego obszar ekranu numer 9). Edytuj Edycja harmonogramu rozpoczyna się po zaznaczeniu opcji edytuj. Użytkownik ma możliwość zaprogramowania maksymalnie trzech przedziałów czasowych o określonych granicach (z dokładnością do 15 minut). Dla każdego przedziału przypisujemy odrębną temperaturę zadaną. Kolejnym krokiem jest ustawienie temperatury zadanej obowiązującej poza przedziałami czasowymi. Ostatnim krokiem jest wybranie dni tygodnia, w których ustawienia mają obowiązywać: za pomocą przycisku przechodzimy do edycji sąsiedniego dnia tygodnia i zaznaczamy / odznaczamy go używając klawisza. Poprawka / Korekta Kalibracji czujnika pokojowego dokonuje się przy montażu lub po dłuższym użytkowaniu regulatora, jeżeli wyświetlana temperatura zewnętrzna odbiega od rzeczywistej. Zakres regulacji: -10 do +10⁰C z dokładnością do 0,1⁰C. Histereza Histereza wprowadza tolerancję dla temperatury zadanej zapobiegającą niepożądanym oscylacjom przy minimalnych wahaniach temperatury (w zakresie 0 10⁰C) z dokładnością do 0,1 C. Przykład: gdy temperatura zadana wynosi 23⁰C a histereza zostanie ustawiona na 2⁰C, strefie zostanie przypisany status niedogrzania po spadku temperatury w pomieszczeniu do 21⁰C. Rejestracja Przy zastosowaniu bezprzewodowych siłowników termostatycznych konieczne jest przeprowadzenie procesu rejestracji danego siłownika w strefie. Użytkownik ma do wyboru 8 stref (Zawór 1 8), w każdej ze stref można zarejestrować maksymalnie 9 siłowników. Proces rejestracji: 1. Montujemy siłownik termostatyczny na grzejniku, czekamy aż się skalibruje (zakończenie procesu kalibracji sygnalizowane jest krótkim, podwójnym sygnałem dźwiękowym) 2. Wybieramy numer strefy w którym chcemy zarejestrować dany siłownik, a następnie opcję Rejestracja / Rejestruj zawór. 3. Naciskamy przycisk rejestracji na siłowniku. Trzeba to zrobić w ciągu 30 sekund od naciśnięcia opcji Rejestruj zawór po tym czasie sterownik ST-2640 uzna proces rejestracji za nieudany. 4. Jeśli rejestracja jest przeprowadzona poprawnie na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący o powodzeniu rejestracji, oraz informacja o liczbie zarejestrowanych zaworów. W przypadku błędu w procesie rejestracji na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący o tym. Możliwe są trzy przyczyny błędu: a. Próba rejestracji więcej niż dziewięciu siłowników. b. Próba rejestracji już zarejestrowanego siłownika. c. W ciągu 30 sekund nie ma sygnału z siłownika zaworu Obok ikony Rejestruj zawór wyświetlona jest cyfra informująca o liczbie zarejestrowanych zaworów. Przycisk rejestracji na bezprzewodowym siłowniku termostatycznym. 13

14 TECH VII.f) Pompa Regulator ST-2640 steruje pracą pompy włącza pompę po odliczeniu czasu opóźnienia, gdy którakolwiek ze stref jest niedogrzana. W momencie, gdy wszystkie strefy są dogrzane (osiągnięta jest temperatura zadana) sterownik wyłącza pompę. Funkcja Opóźnienie pozwala użytkownikowi ustawić czas opóźnienia włączenia pompy po spadku temperatury w którejkolwiek ze stref poniżej zadanej. Opóźnienie załączenia pompy stosowane jest po to aby siłownik zaworu zdążył się otworzyć. VII.g) Wybór języka Funkcja pozwala na zmianę wersji językowej sterownika. VII.h) Kontrast wyświetlacza Funkcja pozwala na dostosowanie kontrastu wyświetlacza do indywidualnych potrzeb. VII.i) Menu instalatora Menu instalatora jest przeznaczone do obsługi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i służy głównie do ustawień dodatkowych funkcji sterownika. Korekta czujnika zewnętrznego Kalibracji czujnika zewnętrznego dokonuje się przy montażu lub po dłuższym użytkowaniu regulatora, jeżeli wyświetlana temperatura zewnętrzna odbiega od rzeczywistej. Zakres regulacji: -10 do +10⁰C z dokładnością do 0,1⁰C. Moduł internetowy Regulator ST-2640 ma możliwość współpracy z modułem internetowym co umożliwia podgląd oraz zmianę niektórych parametrów za pośrednictwem Internetu. Sterowanie tego typu możliwe jest wyłącznie po podłączeniu do sterownika dodatkowego modułu sterującego ST Moduł internetowy można połączyć ze sterownikiem ST-2640 za pośrednictwem kabla RS. Po podłączeniu modułu użytkownik wybiera opcję Rejestracja. Wygenerowany przez sterownik kod wpisujemy na stronie internetowej szczegółowy opis w instrukcji obsługi modułu internetowego. Moduł internetowy to urządzenie pozwalające na zdalną kontrolę pracy regulatora przez Internet. Użytkownik kontroluje na ekranie komputera domowego stan wszystkich zaworów. Po załączeniu modułu internetowego i wybraniu opcji DHCP sterownik automatycznie pobierze parametry z sieci lokalnej takie jak: Adres IP, Maska IP, Adres bramy i Adres DNS. W razie jakichkolwiek problemów z pobraniem parametrów sieci istniej możliwość ręcznego ustawienia tych parametrów. Sposób pozyskania parametrów sieci lokalnej został opisany w instrukcji do Modułu internetowego. Zegar Funkcja pozwala ustawić aktualną godzinę oraz dzień tygodnia. VII.j) Informacje o programie Po uruchomieniu tej opcji na wyświetlaczu pojawi się logo producenta kotła wraz z wersją oprogramowania sterownika. 14

15 VIII. Zabezpieczenia i alarmy ST-2640 instrukcja obsługi W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg zabezpieczeń. W przypadku alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Automatyczna kontrola czujnika W razie uszkodzenia czujnika temperatury lub czujnika zewnętrznego uaktywnia się alarm, sygnalizując na wyświetlaczu odpowiednią usterkę, np: Czujnik uszkodzony. Alarm będzie aktywny do momentu usunięcia usterki (wymiany baterii w czujniku lub wymiany czujnika na nowy) oraz skasowania go z poziomu listwy. Usuwanie alarmu strefy z poziomu listwy: Zaznaczamy strefę, na której występuje alarm (wykrzyknik zamiast numeru listwy). Naciskamy przycisk EXIT na ekranie pojawiają się dwie opcje do wyboru: Resetuj Przez określony czas listwa ponownie będzie próbowała skomunikować się z czujnikiem (może trwać to kilka minut). Do czasu skomunikowania się z czujnikiem zawór pozostaje w pozycji alarmowej (zamknięty strefa dogrzana). Jeśli próba skomunikowania się ze strefą nie powiedzie się alarm wystąpi ponownie. Wyłącz Funkcja wyłącza strefę z pracy. Istnieje możliwość ponownego załączenia poprzez opcję Załącz parametr: Menu główne / Czujniki / Strefa Bezpiecznik Regulator posiada wkładkę topikową rurkową WT 3,15A, o wymiarach 5x20mm, zabezpieczające sieć. UWAGA: Nie należy stosować bezpiecznika o wyższej wartości. Założenie większego bezpiecznika może spowodować uszkodzenie sterownika. 15

16 TECH IX. Aktualizacja oprogramowania UWAGA Proces wgrywania nowego oprogramowania do sterownika może być przeprowadzany jedynie przez wykwalifikowanego instalatora. Po zmianie oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia wcześniejszych ustawień. Aby wgrać nowe oprogramowanie należy wyłączyć sterownik z sieci. Do gniazda USB należy włożyć PenDrive z nowym oprogramowaniem. Następnie włączamy sterownik do sieci cały czas przytrzymując przycisk EXIT. Przycisk EXIT przytrzymujemy aż do pojedynczego sygnału dźwiękowego oznacza on rozpoczęcie wgrywania nowego oprogramowania. Po zakończonym zadaniu sterownik sam się zrestartuje. UWAGA Nie wyłączać sterownika w trakcie aktualizacji oprogramowania. X. Dane techniczne L.p. Wyszczególnienie Jedn. 1 Zasilanie V 230V/50Hz +/-10% 2 Maksymalny pobór mocy W 7 3 Temperatura otoczenia O C Obciążenie wyjścia pompy C.O A 0,5 5 Zakres pomiaru temperatury CO O C Dokładność pomiaru O C 1 7 Wytrzymałość temp. czujnika O C Wkładka bezpiecznikowa A 3,15 16

17 ST-2640 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 185/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST V, 50Hz, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia 21 sierpnia 2007 r., wdrażającego postanowienia Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) 2006/95/WE, Ustawy z dnia o Kompatybilności Elektromagnetycznej (Dz.U ) wdrażającej postanowienia Dyrektywy (EMC) 2004/108/WE, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wdrażającego postanowienia dyrektywy ROHS 2011/65/WE. Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane PN-EN :2011, PN-EN :2012. Wyrób oznaczono CE:

18 TECH 18

19 19 ST-2640 instrukcja obsługi

20 TECH 20

TECH. Deklaracja zgodności nr 156/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 156/2015 ST-517 Instrukcja obsługi ST-517 TECH Deklaracja zgodności nr 156/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem.  UWAGA ST-265 Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia. Niniejszą

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015 ST-361 Instrukcja obsługi ST-361 TECH Deklaracja zgodności nr 158/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne... 6

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne... 6 L-10 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Konserwacja, dane techniczne... 6 KN.18.09.10 2 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne Deklaracja zgodności UE...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Konserwacja, dane techniczne Deklaracja zgodności UE... L-5 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Konserwacja, dane techniczne... 7 Deklaracja zgodności UE... 7 KN.18.03.20 2 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

- 2 - OSTRZEŻENIE UWAGA

- 2 - OSTRZEŻENIE UWAGA Tech ST-3800-1 - ST-3800 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Zastosowanie... 4 IV. Montaż... 4 III. Obsługa sterownika... 6 IV. Menu regulatora... 6 IV.

Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Zastosowanie... 4 IV. Montaż... 4 III. Obsługa sterownika... 6 IV. Menu regulatora... 6 IV. ST-2805P 1 Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Zastosowanie... 4 IV. Montaż... 4 III. Obsługa sterownika... 6 IV. Menu regulatora... 6 IV.a) Ustawienia harmonogramów... 7 IV.b) Ustawienia temperatur...

Bardziej szczegółowo

ST-268 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-268

ST-268 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-268 ST-268 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST-268 1 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne pod napięciem. UWAGA

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne pod napięciem.  UWAGA Instrukcja obsługi I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi R-8b

Instrukcja obsługi R-8b Instrukcja obsługi R-8b PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo 3 II. Opis 4 III. Obsługa sterownika 4 IV. Rejestracja regulatora pokojowego w wybranej strefie 5 V. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi St-260 1

Instrukcja obsługi St-260 1 Instrukcja obsługi St-260 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Zmiana kanału... 5 IV. Dane techniczne... 6 KN.17.08.22 2 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA 1 2 BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną uszkodzeń urządzenia. Aby uniknąć niepotrzebnych

Bardziej szczegółowo

I. BEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE

I. BEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE MW-1 1 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi R-8z

Instrukcja obsługi R-8z Instrukcja obsługi R-8z PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis 5 III. Montaż sterownika 5 IV. Obsługa sterownika 7 V. Rejestracja czujnika pokojowego w wybranej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

ST-507 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST-507 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA ST-507 Instrukcja obsługi I. Bezpieczeństwo 3 II. Opis 4 III. Montaż modułu 5 IV. Konfiguracja modułu 6 IV.a) Logowanie na stronie internetowej 6 IV.b) Strona główna 8 IV.c) Zmiana ustawień widoku stref

Bardziej szczegółowo

ST-160 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-160

ST-160 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-160 ST-160 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST-160 1 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji

Bardziej szczegółowo

STT-868 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi STT-868

STT-868 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi STT-868 STT-868 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi STT-868 1 TECH Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Dane techniczne... 4 IV. Montaż sterownika... 5 V. Rejestracja siłownika...

Bardziej szczegółowo

ST-294 v2 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE UWAGA

ST-294 v2 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE UWAGA ST-294 v2 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. m-9

Instrukcja obsługi. m-9 Instrukcja obsługi m-9 1 2 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 5 IV. Opis ekranu głównego... 7 V. Funkcje sterownika... 9 1. Schemat blokowy menu sterownika...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż IV. obsługa sterownika Zasada działania... 6

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż IV. obsługa sterownika Zasada działania... 6 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż... 5 IV. obsługa sterownika... 6 1. Zasada działania... 6 2. Opis ekranu głównego... 6 A) Opis ekranu głównego ekran instalacji...

Bardziej szczegółowo

Po podłączeniu modułu do sterownika obsługującego kaskadę, w menu instalatora sterownika pojawia się dodatkowe menu: Załączona.

Po podłączeniu modułu do sterownika obsługującego kaskadę, w menu instalatora sterownika pojawia się dodatkowe menu: Załączona. 1 SPIS TREŚCI Bezpieczeństwo... 3 Opis urządzenia... 4 Menu... 4 Tryb pracy... 5 3.1.1 Pogodówka tryb pogodowy... 5 3.1.2 Modulacja... 7 Liczba kotłów... 7 Temperatura aktualna... 7 3.3.1 Rodzaj pomiaru...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST-294

Instrukcja obsługi ST-294 Instrukcja obsługi ST-294 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo 3 II. Opis 4 III. Montaż sterownika 4 IV. Obsługa sterownika 5 IV.a) Temperatura zadana pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

ST-266 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-266

ST-266 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-266 ST-266 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST-266 1 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi St-294 V1-v2

Instrukcja obsługi St-294 V1-v2 Instrukcja obsługi St-294 V1-v2 1 BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

PN-EN :2011, PN-EN

PN-EN :2011, PN-EN ST-22N ST-22N Deklaracja zgodności nr 132/2014 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-22N 230V, 50Hz, spełnia

Bardziej szczegółowo

Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci.

Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci. ST-2807 1 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia.

Bardziej szczegółowo

ST-292v4 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi. ST-292v4

ST-292v4 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi. ST-292v4 ST-292v4 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST-292v4 1 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi St-295 v3

Instrukcja obsługi St-295 v3 Instrukcja obsługi St-295 v3 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 4 IV. Pierwsze uruchomienie... 5 V. Obsługa sterownika... 6 1. Zasada działania... 6

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Obsługa urządzenia Rejestracja Rejestracja zaawansowana...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Obsługa urządzenia Rejestracja Rejestracja zaawansowana... RP-3 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Obsługa urządzenia... 5 1. Rejestracja... 5 2. Rejestracja zaawansowana... 6 IV. Dane techniczne... 6 KN.17.05.26 2 I. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi M-6

Instrukcja obsługi M-6 Instrukcja obsługi M-6 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści M-6 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis i zasada działania 5 III. Montaż sterownika 6 IV. Obsługa sterownika - ekran główny 8 IV.a)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST-283

Instrukcja obsługi ST-283 Tech Instrukcja obsługi ST-283-1 - ST 283 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 83/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

ST-263 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-263

ST-263 instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi ST-263 ST-263 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi ST-263 1 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi St-295 v2-v3

Instrukcja obsługi St-295 v2-v3 Instrukcja obsługi St-295 v2-v3 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 4 IV. Pierwsze uruchomienie... 6 V. Obsługa sterownika... 7 1. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 163/2015

Deklaracja zgodności nr 163/2015 WiFi PK Instrukcja obsługi I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis 5 III. Montaż modułu 5 IV. Pierwsze uruchomienie 6 V. Konfiguracja modułu 6 IV.a) Logowanie na stronie internetowej 6 IV.b) Strona główna 7 IV.c)

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech - 1 - ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 101/2013

TECH. Deklaracja zgodności nr 101/2013 ST-322 TECH Deklaracja zgodności nr 101/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-322 230V, 50Hz, spełnia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 Deklaracja zgodności nr 41/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-501 spełnia wymagania Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 88/2013

Deklaracja zgodności nr 88/2013 Tech - 1 - ST 296 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 88/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 80/2013

TECH. Deklaracja zgodności nr 80/2013 ST-104 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 80/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-104

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora VER

Instrukcja obsługi regulatora VER Instrukcja obsługi regulatora VER-15 2016-01 Instrukcja obsługi 2 VER-15 Spis treści I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 5 III.a) Schematy podłączeń... 6 IV. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 4/2008

Deklaracja zgodności nr 4/2008 1 Deklaracja zgodności nr 4/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-101 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH -1- ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

ST-292 instrukcja obsługi ST-292

ST-292 instrukcja obsługi ST-292 ST-292 instrukcja obsługi ST-292 1 TECH I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi EL-02

Instrukcja obsługi EL-02 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi EL-02 1 EL-02 Deklaracja zgodności nr 118/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi L-6

Instrukcja obsługi L-6 Instrukcja obsługi L-6 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści L-6 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis urządzenia 5 II.a) Zasada działania 5 III. Montaż sterownika 6 III.a) Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 88/2013

Deklaracja zgodności nr 88/2013 tech -1- ST 296 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 88/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-296

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi L-8

Instrukcja obsługi L-8 Instrukcja obsługi L-8 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści L-8 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis urządzenia 5 II.a) Zasada działania 5 III. Montaż sterownika 6 III.a) Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Instrukcja obsługi ST-24, ST-30 Deklaracja zgodności dla sterowników ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi M-8

Instrukcja obsługi M-8 Instrukcja obsługi M-8 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści M-8 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis 5 III. Montaż sterownika 6 IV. Obsługa sterownika 8 V. Tryby pracy regulatora 9 V.a) Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 56/2012

Deklaracja zgodności nr 56/2012 tech -1- 1. ST 280 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 56/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

ST 390 instrukcja obsługi UWAGA! NAPIĘCIEM!

ST 390 instrukcja obsługi UWAGA! NAPIĘCIEM! ST 390 instrukcja obsługi UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi R-6k

Instrukcja obsługi R-6k Instrukcja obsługi R-6k PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści R-6k I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis 5 III. Montaż sterownika 6 IV. Obsługa sterownika 8 V. Zasada działania 8 VI. Menu sterownika

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 59/2012

Deklaracja zgodności nr 59/2012 TECH -1- ST-427i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 59/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2008

Deklaracja zgodności nr 26/2008 Deklaracja zgodności nr 26/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 56/2012

Deklaracja zgodności nr 56/2012 tech -1- DEFRO SPK LUX - instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 56/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi L-8

Instrukcja obsługi L-8 Instrukcja obsługi L-8 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Pierwsze uruchomienie... 6 V. Komunikacja radiowa... 12 VI. Opis ekranu głównego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi L-7

Instrukcja obsługi L-7 Instrukcja obsługi L-7 PL Instrukcja obsługi 2 Spis treści L-7 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis urządzenia 5 II.a) Zasada działania 5 III. Montaż sterownika 6 III.a) Pierwsze uruchomienie 7 IV. Funkcje sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi L-7

Instrukcja obsługi L-7 Instrukcja obsługi L-7 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści L-7 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis urządzenia 5 II.a) Zasada działania 5 III. Montaż sterownika 6 III.a) Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST- 2801

Instrukcja obsługi ST- 2801 Instrukcja obsługi ST- 2801 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 6 IV. Opis ekranu głównego... 7 V. Menu sterownika... 8 1. Schemat blokowy menu głównego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi M-7

Instrukcja obsługi M-7 Instrukcja obsługi M-7 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści M-7 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis 5 III. Montaż sterownika 6 IV. Obsługa sterownika 8 V. Tryby pracy regulatora 9 V.a) Harmonogram

Bardziej szczegółowo

ST-290 instrukcja obsługi. ST-292 v1-4

ST-290 instrukcja obsługi. ST-292 v1-4 ST-290 instrukcja obsługi ST-292 v1-4 1 Spis treści TECH I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 4 III.a) Schematy podłączeń dotyczy wersji v1 oraz v3... 5 IV. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST-540

Instrukcja obsługi ST-540 Instrukcja obsługi ST-540 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Zasada działania... 4 IV. Montaż sterownika... 5 V. Opis ekranu głównego... 7 VI. Menu sterownika... 9 1. Schemat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi L-7

Instrukcja obsługi L-7 Instrukcja obsługi L-7 PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści L-7 I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis urządzenia 5 II.a) Zasada działania 5 III. Montaż sterownika 6 III.a) Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Obsługa sterownika V. Opis ekranu głównego...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Obsługa sterownika V. Opis ekranu głównego... ST- 3910 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 5 IV. Obsługa sterownika... 7 V. Opis ekranu głównego... 8 VI. Zasada działania fazy pracy sterownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. WiFi 8s

Instrukcja obsługi. WiFi 8s Instrukcja obsługi WiFi 8s 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Zasada działania... 5 IV. Montaż sterownika... 6 V. Pierwsze uruchomienie... 8 1. Konfiguracja połączenia internetowego...

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 101/2013

TECH. Deklaracja zgodności nr 101/2013 ST-322 TECH Deklaracja zgodności nr 101/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-322 230V, 50Hz, spełnia

Bardziej szczegółowo

ST-292 instrukcja obsługi. ST-292 v1-v4

ST-292 instrukcja obsługi. ST-292 v1-v4 ST-292 instrukcja obsługi ST-292 v1-v4 1 Spis treści TECH I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 III.a) Schematy podłączeń dotyczy wersji v1 oraz v3... 6 IV. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA ST-21 Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis sterownika... 4 III. Montaż i obsługa sterownika... 4 IV. Zasada działania... 6 V. Obsługa regulatora... 6 V.a) Praca ręczna... 6 V.b) Histereza... 6 VI.

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Zasada działania IV. Montaż sterownika V. Pierwsze uruchomienie...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Zasada działania IV. Montaż sterownika V. Pierwsze uruchomienie... WiFi 8s 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Zasada działania... 5 IV. Montaż sterownika... 6 V. Pierwsze uruchomienie... 8 1. Konfiguracja połączenia internetowego... 8 2.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 38/2010

Deklaracja zgodności nr 38/2010 tech -1- DEFRO-SP LUX instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 38/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi WiFi 8S

Instrukcja obsługi WiFi 8S Instrukcja obsługi WiFi 8S PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści WiFi 8S I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis urządzenia 5 II.a) Zasada działania 5 III. Montaż sterownika 6 IV. Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi R-8k

Instrukcja obsługi R-8k Instrukcja obsługi R-8k PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi 2 Spis treści R-8k I. Bezpieczeństwo 4 II. Opis 5 III. Montaż sterownika 6 IV. Obsługa sterownika 8 V. Tryby pracy regulatora 9 V.a)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ST- 283c WiFi

Instrukcja obsługi. ST- 283c WiFi Instrukcja obsługi ST- 283c WiFi 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 5 IV. Opis ekranu głównego... 6 1.1. Harmonogram... 6 1.2 Ustawienia harmonogramów...

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Pierwsze uruchomienie V. Opis ekranu głównego...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Pierwsze uruchomienie V. Opis ekranu głównego... L-9 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 5 IV. Pierwsze uruchomienie... 5 V. Opis ekranu głównego... 10 Przykładowy ekran widok strefy... 11 Przykładowy

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 101/2013

TECH. Deklaracja zgodności nr 101/2013 ST-322 zpid TECH Deklaracja zgodności nr 101/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-322 zpid 230V,

Bardziej szczegółowo

ST-292 instrukcja obsługi. ST-292 v1-v4

ST-292 instrukcja obsługi. ST-292 v1-v4 ST-292 instrukcja obsługi ST-292 v1-v4 1 Spis treści TECH I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 III.a) Schematy podłączeń dotyczy wersji v1 oraz v3... 6 IV. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Opis ekranu głównego Harmonogram...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż sterownika IV. Opis ekranu głównego Harmonogram... ST- 283c WiFi 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 5 IV. Opis ekranu głównego... 7 1.1. Harmonogram... 8 1.2 Ustawienia harmonogramów... 8 1.3. Styki

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 163/2015

Deklaracja zgodności nr 163/2015 ST-505 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 163/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas moduł internetowy ST-505

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi L-9

Instrukcja obsługi L-9 Instrukcja obsługi L-9 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Montaż sterownika... 5 IV. Pierwsze uruchomienie... 5 V. Opis ekranu głównego... 10 Przykładowy ekran widok strefy...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 47/2011

Deklaracja zgodności nr 47/2011 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 47/2011 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-390 zpid 230V,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono E po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono E po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż czujnika przepływu wody IV. Opis ekranu głównego V. Menu sterownika...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Montaż czujnika przepływu wody IV. Opis ekranu głównego V. Menu sterownika... SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż czujnika przepływu wody... 5 IV. Opis ekranu głównego... 6 V. Menu sterownika... 7 1. Schemat blokowy menu głównego... 7 2. Język...

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Zasada działania IV. Montaż sterownika V. Pierwsze uruchomienie...

I. Bezpieczeństwo II. Opis urządzenia III. Zasada działania IV. Montaż sterownika V. Pierwsze uruchomienie... WiFi 8s mini 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 4 II. Opis urządzenia... 5 III. Zasada działania... 5 IV. Montaż sterownika... 6 V. Pierwsze uruchomienie... 8 1. Konfiguracja połączenia internetowego...

Bardziej szczegółowo