Rozdział I Podstawy prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I Podstawy prawne"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI ORAZ LIKWIDACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE W CKU NR 2 W LUBLINIE Rozdział I Podstawy prawne 1 Podstawę regulacji przyjętych w niniejszej instrukcji stanowią poniższe akty: 1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 59 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010r. NR 242, poz. 1622) Rozdział II Zasady ogólne 2 1. Majątek jednostki stanowią: Środki trwałe, Pozostałe środki trwałe (wyposażenie), Wartości niematerialne i prawne. 2. Wyceny środków trwałych w jednostce dokonuje się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie z tym, że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji. 3. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) 4. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem. 5. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinwentaryzowania. 6. Umorzenie środków trwałych następuje zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) oraz z Zarządzeniem 1

2 Dyrektora w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie. 7. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji następujące składniki aktywów: Książki i inne zbiory biblioteczne Odzież ochronna Meble i dywany Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. Nie podlegają umorzeniu grunty oraz dobra kultury. 8. Ewidencja środków trwałych w CKU nr 2 w Lublinie prowadzona jest przez Kierownika gospodarczego za pomocą programu Inwentarz Optivum. 9. Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie-przedmioty), wycenia się wg cen zakupu brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT. 10. Ewidencję pozostałych środków trwałych w CKU nr 2 w Lublinie prowadzi Kierownik gospodarczy za pomocą programu Inwentarz Optivum. 11. Pozostałe środki trwałe, o wartości nie przekraczającej 3 500,00zł, umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. 12. Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie nie niżej niż 500,00zł. 13. Ewidencją ilościowo-wartościową należy objąć, bez względu na ich wartość, składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych obejmujące: Meble, Komputery, Drukarki, Monitory, Sprzęt audiowizualny, Kamery, Aparaty fotograficzne, Maszyny do liczenia, Lodówki, kuchenki mikrofalowe, ekspresy do kawy i herbaty, 14. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej. 2

3 Rozdział III Odpowiedzialność za składniki mienia 3 1. Odpowiedzialność za właściwą eksploatację i ochronę składników majątkowych w czasie godzin pracy ponoszą pracownicy, których pieczy składniki zostały powierzone w związku z zajmowanym stanowiskiem Pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościowo-wartościową, stanowiące wyposażenie biurowe, powinny być przypisane do każdego pomieszczenia z osobna i ujęte w spisie inwentarza. 2. Spis inwentarza oprócz numeru pomieszczenia, powinien określać rodzaj, ilość składników wyposażenia, ich numer inwentarzowy. Spis taki, opatrzony pieczęcią jednostki umieszcza się w dostępnym miejscu w każdym pomieszczeniu (wzór Spisu inwentarza stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji). 3. Wszelkie zmiany w stanie wyposażenia danego pomieszczenia biurowego lub innego mogą nastąpić za wiedzą Dyrektora Pracownikom CKU nr 2 w Lublinie może być powierzony sprzęt biurowy do użytku indywidualnego. Przyjmując taki sprzęt pracownik powinien podpisać oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie i zobowiązać się do jego zwrotu, gdy ustanie potrzeba jego użytkowania. (wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji). Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik, a drugi przechowuje się w aktach osobowych. 2. Obowiązkiem pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy jest zwrot powierzonego do użytku indywidualnego sprzętu i uzyskanie adnotacji na karcie obiegowej Pracownik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia jednostki, powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. 2. Odpowiedzialność pracownika z tego tytułu wiąże się z obowiązkiem wyrównania powstałej szkody. 3

4 Rozdział IV Inwentaryzacja 7 1. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości majątek jednostki podlega inwentaryzacji. Polega ona na przeprowadzeniu zespołu czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych jednostki, w tym: dokonanie spisu rzeczowych i pieniężnych składników majątku jednostki, uzgodnienie sald aktywów i pasywów, ich wycena oraz rozliczenie ze stanem ewidencyjnym, w tym również rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych. 2. Stosownie do powołanych przepisów odpowiedzialność za zarządzenie inwentaryzacji, terminowe i prawidłowe jej przeprowadzenie ponosi dyrektor jednostki. 8 Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji: 1. Na ostatni dzień każdego roku obrotowego należy przeprowadzić inwentaryzację: a) Drogą spisu z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych i rozliczenia ewentualnych różnic, - rzeczowych składników aktywów obrotowych, - druków ścisłego zarachowania, - środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie niestrzeżonym. b) Drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzeń pisemnych prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów lub pasywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic, - środków pieniężnych krajowych i zagranicznych, zgromadzonych na rachunkach bankowych, - rozrachunków z odbiorcami i dostawcami. c) Przez weryfikację danych ewidencjonowanych ze stanem wynikającym z dowodów księgowych aktywów i pasywów nie objętych spisem z natury lub uzgodnieniem, tj.: - wartości niematerialne i prawne, - środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, - należności spornych i wątpliwych, - należności i zobowiązań wobec pracowników, - należności i zobowiązań z tytułów publiczno-prawnych, - należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, - środków trwałych w budowie, których spis z natury jest niemożliwy, 2. Raz w ciągu czterech lat znajdujących się na terenie strzeżonym drogą spisu z natury: - środków trwałych, - pozostałych środków trwałych, - maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, - środków trwałych będących własnością innych jednostek 4

5 3. Zbiory biblioteczne w bibliotece szkolnej inwentaryzuje się raz w ciągu czterech lat za pomocą skontrum zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 4. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji określone w ust. 1, 2 i 3 uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów z wyłączeniem środków pieniężnych, papierów wartościowych, materiałów rozpoczęto nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego i zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie do lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czy, stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym. 5. Konkretne terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce określa Harmonogram inwentaryzacji stanowiący Załącznik Nr 7 do niniejszej Instrukcji. 6. Dyrektor może zarządzić inne terminy przeprowadzenia inwentaryzacji niż określone w harmonogramie. 9 Czynności przed inwentaryzacyjne 1. Przed przystąpieniem do inwentaryzacji należy przeprowadzić oględziny środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu pod względem oznakowania, umożliwiającego identyfikację oraz przydatności. 2. Do identyfikacji środków trwałych ustalono znakowanie za pomocą kodów kreskowych. 10 Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji 1. Inwentaryzację środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenie) przeprowadza się metodą spisu z natury na wniosek księgowego w oparciu o zarządzenie dyrektora (wzór- Załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji). 2. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na: - ustaleniu rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątkowych poprzez ich przeliczenie, zważenie, zmierzenie, oszacowanie oraz ujęciu ustalonej ilości w arkuszach spisu z natury, - wycenie spisanych ilości, - porównaniu wartości ustalonych w drodze spisu z danymi z ksiąg rachunkowych, - ustaleniu ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnieniu przyczyn ich powstania oraz postawieniu wniosków co do sposobu ich rozliczenia, - ujęciu i rozliczeniu różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych. 3. Skład komisji inwentaryzacyjnej ustala dyrektor, ilość i skład zespołów spisowych ustalane są przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. 4. W skład komisji inwentaryzacyjnej wchodzi przewodniczący komisji i co najmniej dwóch członków. 5

6 5. W celu sprawnego przeprowadzenia spisu z natury mogą być powołane zespoły spisowe składające się z minimum dwóch osób. Ilość i skład zespołów spisowych ustalane są przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. 6. W skład komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego nie mogą wchodzić: główny księgowy oraz osoby materialnie odpowiedzialne za spisywane składniki majątkowe. 11 Zadania przewodniczącego komisji i członków zespołów spisowych 1. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy: 1) Ustalenie zakresu obowiązków poszczególnych członków komisji inwentaryzacyjnej, 2) Ustalenie harmonogramu spisu z natury, 3) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników uczestniczących w spisie z natury, 4) Zorganizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz dopilnowanie ich wykonania we właściwym terminie, 5) Zarządzenie w uzasadnionych przypadkach przyjęcia lub wydania składniku majątku w czasie spisu, 6) Kontrolowanie przygotowań do spisu oraz przebiegu spisu z natury, 7) Kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych przez zespoły spisowe arkuszy spisu z natury i innych dokumentów z inwentaryzacji, 8) Dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedzialnych za ich powstanie, 9) Ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i sformułowanie wniosków w sprawie ich rozliczenia, 10) W uzasadnionych przypadkach stawianie wniosków w sprawie: - zmiany terminu inwentaryzacji, - przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób uproszczony, - przeprowadzenia spisów uzupełniających lub powtórnych. 11) Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej może część wyżej wymienionych czynności zlecić do wykonania innym członkom komisji nie zwalania go to jednak od odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonanie. 2. Do zadań członków zespołów spisowych należy: 1) zapoznanie się z przepisami wewnętrznymi jednostki z zakresu inwentaryzacji oraz udział w szkoleniu przed inwentaryzacyjnym, 2) zinwentaryzowanie poszczególnych rodzajów składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami, w terminach wyznaczonych przez kierownika jednostki, 3) przeprowadzenie spisu z natury w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu była zakłócana normalna działalność inwentaryzowanej komórki organizacyjnej, 4) prawidłowe wypełnienie arkuszy spisu z natury i terminowe przekazanie ich przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej, 6

7 5) przekazanie przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej informacji i uwag na temat przebiegu spisu z natury oraz stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi Przed rozpoczęciem spisu Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej pobiera Arkusz spisu z natury. Zespół spisowy dokonuje spisu z natury na ww. arkuszu wypełniając czytelnie wszystkie rubryki zgodnie z jego treścią w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej. Wolne pozycje arkusza należy skreślić. 2. Błędy w arkuszach spisowych, w momencie ich wypełniania, można poprawić zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach art. 25 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj. przez skreślenie błędnego zapisu, tak aby pozostały one czytelne. Poprawka błędu powinna być podpisana przez osobę dokonującą spisu z natury i opatrzona datą. Błędy powstałe np. przy wycenie, powinny być poprawione i podpisane przez osoby, którym powierzono wykonywanie tej czynności. 3. Arkusze spisu z natury sporządza się w trzech egzemplarzach. 4. Na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu: Środków trwałych Pozostałych środków trwałych 5. Nie należy spisywać na jednym arkuszu składników majątku powierzonych różnym osobom materialnie odpowiedzialnym. Podlegające spisowi składniki majątku nie mogą być do czasu zakończenia spisu na polu spisowym wydawane lub przyjmowane. 6. Po zakończeniu każdej strony arkusza spisu, zespół spisowy i osoby materialnie odpowiedzialne składają podpisy, następnie zespół spisowy sporządza zestawienie arkuszy spisowych i składa przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej wraz ze sprawozdanie z przebiegu spisu z natury (wzór- Załącznik Nr 4 do niniejszej Instrukcji). 7. Po zakończeniu spisu z natury Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przekazuje arkusze pracownikowi prowadzącemu księgi inwentarzowe celem dokonania wyceny tj. do Kierownika gospodarczego. 8. Wycena polega na przemnożeniu stwierdzonych w czasie spisu z natury faktycznych ilości przez cenę ewidencyjną oraz na ustaleniu łącznej wartości. 9. Uzgodnienie stanu ewidencyjnego i faktycznego następuje w drodze porównania ustaleń zawartych w arkuszach spisowych z ewidencją księgową analityczną i syntetyczną. 10. W przypadku stwierdzenia różnic w wartości spisu z natury z ewidencja księgową wynikającą z ksiąg rachunkowych i inwentarzowych, komórka finansowo-księgowa sporządza Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych, które przekazuje przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. 7

8 13 Rozliczenie inwentaryzacji 1. Komisja inwentaryzacyjna wyjaśnia w uzgodnieniu z osobami materialnie odpowiedzialnymi przyczyny różnic; sporządza protokół rozliczeń wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury (wzór- Załącznik Nr 5 do niniejszej Instrukcji). 2. Niezgodności wyjaśnia komisja inwentaryzacyjna z udziałem dyrektora wysłuchując osobę materialnie odpowiedzialną. 3. Decyzję ostateczną w sprawie różnic w wyposażeniu podejmuje dyrektor jednostki Inwentaryzacji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych dokonuje się na ostatni dzień roku przez uzyskanie potwierdzenia stanu tych aktywów przez bank. 2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów, nie objętych spisem z natury lub uzgodnieniem, tj. środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników, należności i zobowiązań z tytułów publiczno-prawnych wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, środków trwałych w budowie, których spis z natury jest niemożliwy odbywa się w drodze weryfikacji danych z ksiąg z odpowiednimi dokumentami. Z czynności tej sporządza się protokół (wzór Załącznik Nr 6 do niniejszej Instrukcji). 8

9 Rozdział V Likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, pozostałych środków trwałych małowartościowych, 15 Zasady likwidacji składników majątku 1. Likwidacji podlegają składniki majątku, które: 1) Przestały być wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, 2) Nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, 3) Mają wady lub uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników albo najbliższego otoczenia, 4) Całkowicie utraciły wartość użytkową, 5) Są technicznie przestarzałe. 2. Likwidacja składników majątku polega na jego zbyciu lub fizycznej likwidacji. 3. Zbyciu mogą podlegać składniki majątku, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 5, o ile przedstawiają wartość użytkową. 4. Likwidacji fizycznej podlegają składniki majątku, o których mowa w ust. 1pkt 2, 3 i 4 oraz te których nie zagospodarowano zgodnie z ust Zgłoszenia do likwidacji składnika majątku może dokonać członek komisji likwidacyjnej a także pracownik CKU n2 w Lublinie. 6. W razie wątpliwości, komisja może zwrócić się o opinię w sprawie sposobu likwidacji składnika majątku do konserwatora składnika majątku, bądź do specjalisty w danym zakresie. 7. Przed likwidacją sprzętu komputerowego, aparatów telefonicznych oraz wszelkich urządzeń stanowiących nośniki informacji, należy usunąć z ich pamięci wszelkie dane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 8. Likwidacja składnika majątku wymaga zgody kierownika jednostki oraz w przypadku składnika majątku powyżej 3 500,00zł akceptacji Prezydenta Miasta Lublin. 16 Sposób likwidacji składników majątku, o których mowa w 15 ust. 4 uzależniony jest od rodzaju składnika majątku oraz materiału, z którego jest wykonany tj: 1) Przedmioty drewniane palne (nie wydzielające w procesie spalania toksycznych gazów) podlegają połamaniu, spaleniu lub przekazaniu firmie zajmującej się odbiorem odpadów. 2) Komputery i inny sprzęt elektroniczny a także przedmioty toksyczne podlegają przekazaniu firmie specjalistycznej, zajmującej się odbiorem danego typu odpadów, 3) Przedmioty wykonane z metalu (żelazne i nieżelazne) sprzedaje się w punkcie złomu i metali kolorowych. Uzyskane w wyniku sprzedaży środki pieniężne wpłaca się na podstawie dowodu księgowego uzyskanego z punktu skupu złomu na konto dochodów wydzielonych CKU nr 2 w Lublinie i stanowią dochód własny jednostki. 9

10 17 Zbycie składnika majątku może nastąpić przez jego sprzedaż albo nieodpłatne przekazanie jednostce organizacyjnej lub innemu podmiotowi niebędącemu jednostką organizacyjną na zasadach określonych w Nieodpłatnie składnik majątku można przekazać tylko placówce oświatowej lub naukowej, instytucji kultury, organizacji charytatywnej albo jednostce organizacyjnej ochrony zdrowia lub pomocy społecznej, organizacji pożytku publicznego. 2. Nieodpłatnemu przekazaniu podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, podlegają składniki majątku, o których mowa w 15 ust Nieodpłatne przekazanie składnika majątku następuje za zgodą Prezydenta Miasta Lublin, na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, w którym podaje się w szczególności rodzaj, typ i ilość środka trwałego oraz jego wartość Likwidację składnika majątku przeprowadza komisja, w składzie trzyosobowym. 2. Z likwidacji składnika majątku komisja sporządza protokół, który w szczególności powinien zawierać: datę i miejsce sporządzenia, skład osobowy komisji likwidacyjnej, rodzaj, typ i ilość składnika majątku, uzasadnienie likwidacji, podpisy członków komisji. 3. Wzór protokołu z likwidacji zawiera załącznik nr 10 do niniejszej Instrukcji. 20 Tryb pracy Komisji Likwidacyjnej 1. Komisja pracuje w składzie trzyosobowym pod kierunkiem przewodniczącego komisji. Dyrektor powołuje Komisję likwidacyjną Zarządzeniem (wzór Zarządzenia Załącznik Nr 8 do niniejszej Instrukcji). 2. W celu sprawnego przeprowadzenia likwidacji komisja może korzystać z pomocy pracowników zatrudnionych w CKU nr 2 w Lublinie, na wniosek przewodniczącego komisji. 21 Do zadań przewodniczącego komisji należy: 1) Przyjmowanie wniosków w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników majątku będących w ewidencji CKU nr 2 w Lublinie, 2) Organizowanie pracy komisji, 3) Nadzór nad prawidłowością prac komisji, 4) Wnioskowanie do Dyrektora CKU nr 2 w Lublinie o wyznaczanie osób, o których mowa w 20 ust. 2, 5) Wnioskowanie do Dyrektora CKU nr 2 w Lublinie w sprawie zmiany składu osobowego komisji lub jej uzupełnienia, 6) Sporządzenie i podpisanie protokołu końcowego z przebiegu likwidacji składników majątku zawierającego wszystkie istotne dla jej przebiegu informacje. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 9 do niniejszej Instrukcji. 10

11 22 Do zadań członków komisji należy: 1) Analiza dostarczonych wniosków w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników majątku będących w ewidencji CKU nr 2 w Lublinie, przygotowanie spisu zakwalifikowanych do likwidacji składników majątku, 2) Ustalenie sposobu likwidacji składników majątku, 3) Likwidacja składników majątku, 4) Sporządzenie niezbędnych dokumentów związanych z likwidacją składników majątku, 5) Podpisanie protokołu końcowego z przeprowadzonej likwidacji składników majątku. 23 Etapy przeprowadzenia likwidacji składników majątku: 1. Zapoznanie się z rodzajem składników majątku podlegających likwidacji i wpisanie ich do zestawienia zbiorczego z podziałem na: a. Składniki majątku posiadające wartość użytkową, b. Składniki w majątku nie posiadające wartości użytkowej; 2. Spis składników majątku ze wskazaniem sposobu ich spisu oraz sposobu likwidacji składników majątku. 3. Likwidacja składników majątku, zgodnie z zasadami likwidacji składników majątku. 24 Protokół z likwidacji składników majątku, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Instrukcji, sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1) Główny Księgowy CKU nr 2 1 egzemplarz, 2) Przewodniczący komisji 1 egzemplarz, 3) Dyrektor CKU nr 2 1 egzemplarz. 11

12 .. pieczęć nagłówkowa Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji oraz likwidacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Lublin, dn r. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że znane są mi obowiązki oraz świadomy(a) jestem odpowiedzialności materialnej na podstawie art. 114 kodeksu pracy z tytułu zajmowanego stanowiska pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie. Równocześnie oświadczam, iż przyjmuję odpowiedzialność materialną za mienie powierzone mi bezpośrednio, nad którym powierzono mi nadzór, stosownie do treści przepisów art. 124 kodeksu pracy, tj Zobowiązuję się jednocześnie do zwrotu w/w mienia lub rozliczenia się w przypadku rozwiązania umowy o pracę... podpis osoby przyjmującej oświadczenie. data i podpis pracownika 12

13 Załącznik Nr 2 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji oraz likwidacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.. pieczęć nagłówkowa Spis inwentarza (wywieszka) w pomieszczeniu. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość Nr inwentarzowy., dnia (miejscowość) (podpis) 13

14 Załącznik Nr 3 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji oraz likwidacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Zarządzenie Nr.. Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie z dnia. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w CKU nr 2 w Lublinie Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 59, z późniejszymi zmianami), oraz Zarządzenia nr. Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 1 Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie, w tym drogą spisu z natury: w terminie od dnia do dnia. 2 Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie: 1. Przewodniczący Członek Członek -. 3 Powołuje się zespoły spisowe dla przeprowadzenia spisu z natury w: Członków komisji i zespołów spisowych czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym. 5 Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną do przedłożenia protokołu z zakończonej inwentaryzacji. 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 14

15 Załącznik Nr 4 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji oraz likwidacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury Zespół spisowy działający na podstawie zarządzenia... nr...z dnia... w składzie: 1) przewodniczący... 2) członek... 3) członek... wykonał w dniach... opisane w niniejszym sprawozdaniu czynności przy sporządzaniu spisu z natury w: a) nazwa inwentaryzowanej jednostki wydziału z oznaczeniem pomieszczeń b) rodzaj inwentaryzowanych składników majątkowych c) osoba materialnie odpowiedzialna... Rozliczenie arkuszy spisowych: Otrzymano szt.... od nr... do nr... Zwrócono niewykorzystane szt.... od nr... do nr... Składniki majątkowe zostały zinwentaryzowane na arkuszach nr... liczba pozycji... 1.W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń... stwierdzono, że wszystkie składniki majątkowe podlegające spisowi zostały ujęte na arkuszach spisu z natury. 2. Stan pomieszczeń jest następujący:... 3.W czasie dokonywania spisu z natury stwierdzono następujące usterki i nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia, przechowywania, magazynowania i konserwacji majątku: 4. W czasie spisu z natury Zespół Spisowy napotkał następujące trudności: 15

16 .. 5. Uwagi i spostrzeżenia osoby materialnie odpowiedzialnej za objęte spisem składniki majątku:.. Lublin, Data Podpisy Zespołu Spisowego:

17 Załącznik Nr 5 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji oraz likwidacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie... (Nazwa jednostki pieczęć) Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury Komisja Inwentaryzacyjna w składzie: przewodniczący członek członek na posiedzeniu w dniu... dotyczącym inwentaryzacji w...w dniach... dokonała następującego rozliczenia: a) nazwa obiektu, b) rodzaj składników majątkowych.., c) rozliczenie obejmuje okres od do. I. Rozliczenie wyników inwentaryzacji: 1) Ustalony stan ewidencyjny: środków trwałych ( 011) wartość ogółem... zł pozostałe środki trwałe ( 013 ) wartość ogółem... zł 2) Ustalony stan wg spisu z natury: środków trwałych ( 011) wartość ogółem... zł pozostałe środki trwałe ( 013 ) wartość ogółem... zł II. Rozliczenie wyników inwentaryzacji innych składników majątkowych niż w pkt. I wg Zestawienia różnic inwetaryzacyjnych wartość: 1) niedobory ogółem...zł 2) nadwyżki ogółem...zł 17

18 III. Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala co następuje: 1).... 2) Przyczyny powstania ww. niedoborów (nadwyżek) ocenia następująco: ) Zdaniem Komisji Inwentaryzacyjnej stwierdzone niedobory (nadwyżki) należy zakwalifikować jako: a) niezawinione i spisać w ciężar strat nadzwyczajnych, b) zawinione, obciążyć ich wartością osoby materialnie odpowiedzialne jak niżej:. Podpis członków Komisji Inwentaryzacyjnej Opinia Głównego Księgowego: (data) (podpis) Decyzja Dyrektora: (data) (podpis) 18

19 Załącznik Nr 6 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji oraz likwidacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Protokół weryfikacji aktywów i pasywów nie objętych spisem z natury lub uzgodnieniem Lp. Symbol konta Nazwa konta Stan konta Podstawa Przed weryfikacją Po weryfikacji weryfikacji Wn Ma Wn Ma Grunty, środki trwałe (gdy nie przypada termin ich spisu) Pozostałe środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Umorzenie środków trwałych Umorzenie pozostałych środków trwałych i WNiP Środki trwałe w budowie (inwestycje) Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Rozrachunki z budżetami Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pozostałe rozrachunki Odpisy aktualizujące należności Fundusz jednostki Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 19

20 Załącznik Nr 7 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji oraz likwidacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie HARMONOGRAM INWENTARYZACJI W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE Lp. Symbol konta Nazwa konta Środki trwałe (grunty i środki do których dostęp jest utrudniony) Ustawowa częstotliwość Termin 1x1 rok- na dzień Sposób inwentaryzacji Weryfikacja salda każdego roku Środki trwałe 1x 4 lata Spis z natury Pozostałe środki trwałe 1x 4 lata Spis z natury Zbiory biblioteczne 1x 4 lata Skontrum Wartości niematerialne i prawne 1x1 rok- na dzień każdego roku Rachunek bieżący jednostki 1x1 rok- na dzień każdego roku Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 1x1 rok- na dzień każdego roku 1x1 rok- na dzień każdego roku Rozrachunki z budżetami 1x1 rok- na dzień każdego roku Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki z pracownikami 1x1 rok- na dzień każdego roku 1x1 rok- na dzień każdego roku 1x1 rok- na dzień każdego roku Pozostałe rozrachunki 1x1 rok- na dzień każdego roku Weryfikacja salda Potwierdzenie salda Potwierdzenie salda Potwierdzenie salda Weryfikacja salda Weryfikacja salda Weryfikacja salda Weryfikacja salda Weryfikacja salda 20

21 Załącznik Nr 8 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji oraz likwidacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Zarządzenie Nr.. Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie z dnia w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, pozostałych środków trwałych małowartościowych, materiałów będących w ewidencji Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989r.w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym (Dz. U. z 2004r. Nr 191 poz. 1957). 1 Powołuję stałą komisję likwidacyjną, zwaną dalej komisją do przeprowadzania likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, pozostałych środków trwałych małowartościowych, materiałów zwanych dalej łącznie składnikami majątku będących w ewidencji Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie, w następującym składzie: 1) Przewodniczący komisji -. 2) Członek komisji -.. 3) Członek komisji Komisja ma obowiązek prowadzić postępowanie likwidacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w trybie i na zasadach określonych w Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji oraz likwidacji majątku zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 2. Zatwierdzony protokół stanowi podstawę do przeprowadzenia likwidacji lub dokonania odsprzedaży. 4 Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 21

22 Załącznik Nr 9 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji oraz likwidacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie (pieczęć jednostki).., dnia. WNIOSEK O LIKWIDACJĘ SKŁADNIKA MAJĄTKU Wnoszę o likwidację następujących składników majątkowych: Lp. Nazwa składnika majątku Nr Inwentarz. Data zakupu/ Rok produkcji Ilość Wartość księgowa brutto Wartość umorzenia UZASADNIENIE WNIOSKU:. (podpis osoby składającej wniosek) Załącznik Nr 10 22

23 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji oraz likwidacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie (pieczęć jednostki).., dnia. PROTOKÓŁ NR Z LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU W związku ze złożonym w dniu. Wnioskiem o likwidację, Komisja Likwidacyjna CKU nr 2 w Lublinie, w składzie: Przewodniczący komisji -. Członek komisji Członek komisji Przeprowadziła postępowanie likwidacyjne i stwierdziła, że składniki:.uległy: (np. zniszczeniu, uszkodzeniu nie nadającym się do naprawy należy podać przyczynę likwidacji) Proponowany sposób likwidacji: Podpisy: Przewodniczący komisji -. Członkowie komisji Zatwierdzam. (kierownik jednostki) 23

Zarządzenie Nr 11 /2014 Dyrektora Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie z dnia 10 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 11 /2014 Dyrektora Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie z dnia 10 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 11 /2014 im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Tłuszcza z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Tłuszcza z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych będących w ewidencji Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne

Instrukcja inwentaryzacyjna. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/08 Starosty Rawickiego z dnia 03 stycznia 2008r. Instrukcja inwentaryzacyjna Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem instrukcji inwentaryzacyjnej jest ustalenie zasad,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dnia r

OŚWIADCZENIE. dnia r Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie dnia... 200... r. (imię i nazwisko) (stanowisko) OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów

Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2010 Wójta Gminy w Michałowie Z dnia 31.12.2010 roku Instrukcja inwetaryzacyjna składników majątkowych w gminie Michałów 1. W celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 2 II. Pojęcie i cel inwentaryzacji... 2 III. Metody inwentaryzacji... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram inwentaryzacji na rok. Termin przeprowadze -nia Inwentaryzacj i Środki trwałe Metoda 1 lub Pozostałe środki trwałe

Harmonogram inwentaryzacji na rok. Termin przeprowadze -nia Inwentaryzacj i Środki trwałe Metoda 1 lub Pozostałe środki trwałe Harmonogram inwentaryzacji na 20... rok Załącznik Nr 1 Szkoły Podstawowej nr 4 im. KOU w Lubaniu Lp. Symbol konta Przedmiot Inwentaryzacji Termin przeprowadze -nia Inwentaryzacj i Rodzaj, forma, metoda,

Bardziej szczegółowo

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej ZARZĄDZENIE NR 76/2010 STAROSTY WOŁOWSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 10 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity; Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r. 1 ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji gospodarowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 06 lutego 2012 roku INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczeń jej wyników według ustawy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU. Instrukcja inwentaryzacyjna

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU. Instrukcja inwentaryzacyjna SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU Instrukcja inwentaryzacyjna ZAŁĄCZNIK 1 DO ZARZĄDZENIA NR 15/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBANIU Z DNIA 21.12.16 Instrukcja Inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/07 Wójta Gminy Laskowa z dnia 30 kwietnia 2007 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 1 Cel i istota inwentaryzacji Zgodnie z przepisami o rachunkowości, majątek jednostki podlega

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 13.11.2012 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Gminy Mirsk. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia r.

Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia r. Zarządzenie Nr 6 /2014 Dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku z dnia 07.11. 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Przedszkola nr 15 w Rybniku. Działając na podstawie: 1. art. 26 i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia majątku Miasta Kielce za 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r. Zarządzenie Nr 66/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 lipca 2011 r. W sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Dobromierz z dnia 13 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Dobromierz z dnia 13 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 13 czerwca 2018 r. W sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawy prawne

Rozdział I Podstawy prawne Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 114/2017 Wójta Gminy Szreńsk z dnia 01 marca 2017 r. Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r. Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 158/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 158/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 158/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji składników majątkowych w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Wieprz z dnia 11 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Wieprz z dnia 11 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Wieprz z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji składników majątkowych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Załącznik do Zarządzenia nr 45/2016 z dnia 19.12.2016r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 11 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir.

ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir. ZARZĄDZENIE NR 80 Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 października 20 lir. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia r.

Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia r. Uchwała 13/2011 Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie z dnia 28.12.2011 r. w prawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników aktywów i pasywów. Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. 1 Cel i podstawy prawne inwentaryzacji 1. Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 lutego 2013 roku. ustala co następuje:

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 lutego 2013 roku. ustala co następuje: Zarządzenie nr 33/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. ZARZĄDZENIE NR V/ 120 /2010 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 r. W sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Tarnów. Działając w oparciu o ustawę z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE ZARZĄDZENIE NR 88/2010 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach w związku z przekształceniem zakładu

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr SP.ORG.0151-327/10

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Hanna Rydjan

Szanowna Pani Hanna Rydjan Szanowna Pani Hanna Rydjan Dyrektor Domu Rodzinnego w Swarzędzu Os. Dąbrowszczaków 15/1-2, 62-020 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.08.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCn K YZYSOWEJ i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY

TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCn K YZYSOWEJ i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCn K YZYSOWEJ i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY ~13-101 Tarnow ul. Szaryr.h Szereuow 1 Załącznik nr 4 do Instrukcji W sprawie gospodarki majątkiem trwałym, Inwentaryzacji majątku i zasad

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański.

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. INWENTARYZACJA Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. 1.Definicja i rola w rachunkowości: INWENTARYZACJA - to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CZĘŚĆ I. Podstawy prawne

INSTRUKCJA CZĘŚĆ I. Podstawy prawne TARN0 :V~. nśrodek INTERW[, ej! h.l~yz sowej i WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY 33-101 Tarn(}'ł/, 1Jl. Si.elly~ll ':>lclcgtjw 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/A/2011 Kierownikajednostki z dnia 02.01.20 II w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Łyszkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów

Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów Załącznik nr 5 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Zarządzenie Nr z dnia... w sprawie inwentaryzacji aktywów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 11 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 11 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone

Bardziej szczegółowo

Przepisem wyłączającym odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość ( w tym inwentaryzację) jest art. 53 ust. 5 ufp.

Przepisem wyłączającym odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość ( w tym inwentaryzację) jest art. 53 ust. 5 ufp. B-ZP.1711.16.2018 Czeladź, dnia 26 11.2018 r. Pani Dyrektor mgr Jolanta Barańska Żłobek Miejski ul. Niepodległości 6 41-250 Czeladź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z Rocznym planem kontroli w dniach od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2006 Dyrektora Gimnazjum nr2 z dnia 1.11.2006 INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku 1 Cel i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY. z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej)

ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY. z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej) Załącznik Nr 1 ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OWIATY z dnia. r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej (okresowej, doraźnej, okolicznościowej) Na podstawie 7 ust. 1 pkt. 4 i 5 i 16 pkt.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia NR 11/11/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstaoców Styczniowych w Chruślinie z dnia 03-11-2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminów szkolnych. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Załącznik do zarządzenia nr 16/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 1do Uchwały nr 7/P/09 Prezydium Krajowej Rady PIIB z dnia 23.09.2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Krajowego Biura Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. CELE I ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 21/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna

Instrukcja inwentaryzacyjna Instrukcja inwentaryzacyjna Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJAW SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCIZA POWIERZONE MIENIE. Rozdziała 1.

INSTRUKCJAW SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCIZA POWIERZONE MIENIE. Rozdziała 1. Załącznik Nr 8 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJAW SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCIZA POWIERZONE MIENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/13 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 60/13 Wójta Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarządzenie Nr 60/13 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji W związku z art. 26 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) zarządzam, co

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia r.

Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia r. Zarządzenie Nr 120/43/2012 Wójta Gminy Bojszowy Z dnia 09.10.2012r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Gminie Bojszowy Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ślemieniu z dnia 16 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 13/ z dnia 16 grudnia r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej - rocznej. Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r nr 152,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. z dnia 1 września 2010 r.

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. z dnia 1 września 2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA z dnia 1 września 2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej W TARNOWIE Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Maj 2016r.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Maj 2016r. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Maj 2016r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Instrukcja inwentaryzacyjna została opracowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011

Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011 Zarządzenie nr 584/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z 30 listopada 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie art. 10, art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE B-ZP.1711.9.2018 Czeladź, dnia 16. 10.2018 r. Pani Dyrektor mgr Marta Świderek Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Szkolna 6 41-250 Czeladź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z Rocznym planem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik do Zarządzenia Nr Or. 0050.87.2012 Wójta Gminy Słopnice z dnia 12 listopada 2012 INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA 1 Inwentaryzacja to zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów

Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów Instrukcja inwentaryzacyjna towarów, materiałów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2007 Rektora UKSW z dnia 26 kwietnia 2007r. 1. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu (z natury) towarów

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 14 /2016

Z a r z ą d z e n i e nr 14 /2016 Z a r z ą d z e n i e nr 14 /2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej. 1 Zarządzenie Nr 127/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu pracy komisji inwentaryzacyjnej. Na podstawie art. 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń"

Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń Załącznik nr 4 Do Zarządzenia nr VI/42/2011 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 23.08.2011 r. Instrukcja inwentaryzacyjna dla projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń"

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 60-823 Poznań Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.07.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy prawne

CZĘŚĆ I Podstawy prawne Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/09 Starosty Staszowskiego z dnia 26 marca 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2019. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 13/2019. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządzenie Nr 13/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 890/2011

Zarządzenie Nr 890/2011 Zarządzenie Nr 890/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3 i ust. 5, art. 26 i 27 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-27/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 6 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone

Bardziej szczegółowo

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się przez 5 lat w siedzibie jednostki, w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja to ogół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 93/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 31/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 186/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 186/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 186/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żarowie inwentaryzacji środków trwałych w budowie, aktywów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ZARZĄDZENIE NR 3 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Na podstawie art. 4 ust.1, ust. 3 pkt 3 i pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Załącznik nr 1 do zarządzania nr 120.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. z dnia 12 marca 2013r. Instrukcja inwentaryzacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 16 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 16 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 9/208 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 6 października 208 r. w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Żnin oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl RIO.I.092.8.1.2015 Zielona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI Załącznik Do Zarządzenia nr 22/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni z dnia 22 października 2009 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2013 roku. Dyrektor ustala co następuje:

Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2013 roku. Dyrektor ustala co następuje: Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czeladzi z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy w Słaboszowie Nr Or.0050.62.2012 INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI I. ZASADY OGÓLNE Inwentaryzacja jest to zespół czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011

ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 ZARZĄDZENIE Nr 99.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 27-12-2011 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego oraz OSP w Zawidowie według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie WSTĘP... 13 1. Inwentaryzacja definicja i rola w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania do inwentaryzacji i dokumentacji inwentaryzacyjnej w Ustawie o rachunkowości.

O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania do inwentaryzacji i dokumentacji inwentaryzacyjnej w Ustawie o rachunkowości. O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania do inwentaryzacji i dokumentacji inwentaryzacyjnej w Ustawie o rachunkowości. O randze inwentaryzacji w rachunkowości świadczą częste odwołania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 20 /2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 15 czerwca 2015 r. 0 * r-, u i< P ^ ocv Społecznej :im 0 Uinmjl iclam j! '" i 13 MV.s sroaowej 1A Zarządzenie Nr 20 /2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji

Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne...4 II. Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji...4 III. Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji...5 IV. Odpowiedzialność za składniki mienia.6 V. Czynności

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY I TERMINY PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI ORAZ ZASAD JEJ DOKUMENTOWANIA I ROZLICZANIA RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

SPOSOBY I TERMINY PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI ORAZ ZASAD JEJ DOKUMENTOWANIA I ROZLICZANIA RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 11.07.2016 r. SPOSOBY I TERMINY PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI ORAZ ZASAD JEJ DOKUMENTOWANIA I ROZLICZANIA RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok

Harmonogram Przeprowadzenia inwentaryzacji na 2011 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 112/2011 r. z dnia 29 września 2011 r.wójta Gminy Damnica w sprawie przeprowadzenia Harmonogram Przeprowadzenia na 2011 rok Lp. Przedmiot Obiekt zinwentaryzowania. Czynności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 135/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I. Zasady ogólne

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA. Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 10/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu z dnia 20.05.2010 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Rozdział I. Zasady ogólne 1. Instrukcja inwentaryzacyjna określa

Bardziej szczegółowo

... w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji. Wprowadza się w życie przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę

... w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji. Wprowadza się w życie przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych. Na podstawie art.10 ust. 1 pkt. 3 lit. a i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji.

Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji. Ze względu na różnorodność majątku konieczne jest zastosowanie różnych metod i sposobów inwentaryzacji. Jednostki sektora finansów publicznych są jednostkami o szczególnym charakterze, gdyż gospodarują

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 508 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja inwentaryzacji stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji

w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 06 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 0151/64/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 lipca 2008 r.

ZARZADZENIE Nr 0151/64/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 lipca 2008 r. ZARZADZENIE Nr 0151/64/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie : wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo