Regulamin przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych Nr II/2018 z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych Nr II/2018 z dnia r."

Transkrypt

1 I. Postanowienia ogólne. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga -Północ m. st. Warszawy z dnia r. Regulamin przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych Nr II/2018 z dnia r. 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych na czas oznaczony na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. 2. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny. II. Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu. 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 121 z późn.zm. ) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r, poz. 1490). 3. Uchwała nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn.zm.) 4. Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn.zm.). III. Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe, które Zarząd Dzielnicy Uchwałą Nr 10135/2018 z dnia 6 czerwca 2018r przeznaczył do najmu na czas oznaczony na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. 2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu ( lokali wystawionych do przetargu) i cena wywoławcza podana została do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu, z treścią którego osoba zainteresowana przystąpieniem do przetargu winna się zapoznać. 3. W przypadku gdy lokale wystawione do przetargu usytuowane są w budynkach objętych Gminną Ewidencją Zabytków należy uzyskać zalecenia konserwatorskie dotyczące remontów i modernizacji wobec lokali objętych procedurą przetargową od Konserwatora Zabytków. 4. W stosunku do nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu nie występują roszczenia. IV. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami (karta zgłoszenia jest dołączona do ogłoszenia przetargowego). 1

2 2. Oferty na najem lokali użytkowych należy składać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, przy ulicy Jagiellońskiej 23 w Warszawie Sekretariat pok. 107 I piętro od dnia r do dnia r w godzinach pracy Zakładu, w dniu r. wyłącznie do godz Komisyjne otwarcie ofert na najem lokali użytkowych odbędzie się w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ulicy Jagiellońskiej 23 w dniu r.o godzinie 12.00, I piętro sala Wymaganą kwotę wadium dla lokalu użytkowego umieszcza się na liście lokali przeznaczonych do przetargu. Wpłaty wadium należy dokonywać do dnia r. w formie bezgotówkowej na konto depozytowe Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy NR KONTA BANKOWEGO: Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu. 6. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent który wygrał przetarg nie zawarł umowy w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. 7. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zwraca się przelewem na wskazane w zgłoszeniu przetargowym konto nie później niż po upływie 7 dni roboczych po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. V. Komisja Przetargowa. 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja do przeprowadzania przetargów i konkursów na najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu lokalowego m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, wyznaczona przez Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dniem 10 listopada 2016r. zwana dalej Komisją. 2. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu Przetargu oraz obowiązujących przepisów prawa. 3. Zasady postępowania członków Komisji: a) Komisja ma obowiązek traktować wszelkie materiały i informacje otrzymane w związku z postępowaniem jako poufne, b) Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na względzie dobro m.st. Warszawy, w postępowaniu przetargowym członkami Komisji nie mogą być osoby, które: 1) są członkami władz osób prawnych uczestniczących w przetargu, 2) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z osobami, o których mowa w pkt.1), 3) pozostają z uczestnikami przetargu w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności c) Członkowie Komisji podpisują stosowne oświadczenie (treść określona w załączniku do Regulaminu Przetargu). 2

3 d) W przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest powiązany z którymkolwiek z uczestników przetargu, jest on zobowiązany bezzwłocznie złożyć rezygnację z udziału w postępowaniu przetargowym. VI. Przetarg. 1. Przetarg odbędzie się, w dniu r. o godz , I piętro w sali Nr 105, siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, przy ulicy Jagiellońskiej Wymogi dotyczące formy złożenia oferty przetargowej: Wypełniony druk oferty z załącznikami do pisemnego przetargu należy złożyć w zaklejonej kopercie, Następnie tak przygotowaną ofertę należy umieścić w dodatkowej kopercie, na której należy jedynie umieścić nr przetargu oraz datę jego ogłoszenia: Przetarg nieograniczony nr II/2018 ogłoszony na dzień r. 3. Pracownicy przyjmujący oferty przetargowe zobowiązani są do: a) prowadzenia spisów wpływających ofert; b) opisania oferty datą i godziną jej złożenia oraz nadania jej kolejnego numeru oraz umieszczenia jej w kasie pancernej. VII. Oferta 1. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu 2. Oferty przyjmowane są wyłącznie na druku oferty dostępnej na stronach internetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszaw bądź w Dziele Lokali Użytkowych w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 23, na parterze pokój Nr W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden lokal wymagane są odrębne oferty na każdy z lokali (tj. koperta zawierająca wypełniony druk zgłoszenia oferty oraz komplet kopii wszystkich żądanych dokumentów). Należy także określić preferencje wyboru lokalu w sytuacji, gdy oferent zamierza wynająć tylko jeden spośród lokali, na które złożył oferty. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty: 1) Imię i nazwisko (albo nazwa lub firma, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej); a) w przypadku osoby fizycznej - podanie stanu cywilnego, w przypadku osoby prawnej- nr KRS; b) w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającego w związku małżeńskim oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu. c) Oferenci będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, legitymujący się dyplomem uczelni artystycznych lub twórcy profesjonalni, którzy są członkami związków i stowarzyszeń twórczych o zasięgu ogólnopolskim lub uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu artysty, planujący prowadzenie w lokalu użytkowym pracowni artystycznej, musza załączyć w/w dokumenty potwierdzające bycie artystą. 2) datę sporządzenia oferty; 3) adres lokalu, o który ubiega się oferent; 4) oferowana WYSOKOŚĆ CENY CZYNSZU NETTO (suma czynszu za okres 12 miesięcy) w zł (bez podatku Vat i opłat za świadczenia); Jeżeli do lokalu przynależy piwnica to stawka 3

4 czynszu za nią wynosi 30% oferowanej wysokości ceny czynszu netto, nie mniej niż cena wywoławcza w zł podana w karcie lokalu ( załącznik nr 4) 5) określenie rodzaju prowadzonej działalności; 6) oświadczenie o adresach lokali stanowiących własność m.st. Warszawy, wynajmowanych przez oferenta na terenie m.st. Warszawy oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali; 7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami regulaminu przetargu ofert i przyjmuje go bez zastrzeżeń 8) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu poprzez dokonanie oględzin lub projektem protokołu zdawczo-odbiorczego oraz przykładowym wzorem umowy najmu i je akceptuje. 9) oświadczenie oferenta, że nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych; 10) oświadczenie, iż podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i że nie zalega w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS, a stosowne zaświadczenia to potwierdzające zostaną dostarczone przed podpisaniem umowy najmu do ZGN*; * nie dotyczy Oferenta, który rozpoczyna działalność gospodarczą 11) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz ze zm.), która nakłada na najemców komunalnych lokali obowiązek opłat z tytułu podatku od nieruchomości. 12) W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 23, w związku ze złożoną ofertą na lokal użytkowy oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu oraz potwierdzenia otrzymania informacji, że: Administratorem danych jest Wynajmujący Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, a ich podanie i przetwarzanie jest związane z realizacją niniejszej oferty i może być wykorzystywane do celów związanych z działalnością Wynajmującego Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez tel , Oferentowi przysługuje uprawnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 1. dostępu do danych osobowych, 2. usunięcia danych osobowych, 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4. przenoszenia danych osobowych, 5. wniesienia sprzeciwu, 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzania przetargu oraz okres związania niniejszą ofertą oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dane Oferenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 12) na każdej stronie oferty wymagany jest czytelny podpis oferenta. 4

5 Żądane dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 1. Kserokopia wpłacenia wadium przez oferenta. 2. Aktualne dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę: zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub aktualny wyciąg z KRS - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty lub w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych, dopuszcza się złożenie oświadczenia (na odrębnej kartce jako załącznik do oferty), że dokumenty te zostaną dostarczone przed podpisaniem umowy najmu. 3.W przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej aktualna umowa spółki cywilnej. 4.Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą zamiast wpisu do ewidencji zobowiązane są wypełnić oświadczenie na druku oferty. 5.W przypadku, gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika- pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej. VIII. Czynności Komisji Przetargowej 1. Przewodniczący Komisji Przetargowej z jedną osobą wyznaczoną przez Przewodniczącego, komisyjnie wyjmuje z kasy pancernej przyjęte oferty na najem lokali użytkowych 2. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera pisemny przetarg, po pół godzinie od zakończenia przyjmowania ofert przy udziale komisji przetargowej a następnie przy oferentach: podaje liczbę otrzymanych ofert; dokonuje sprawdzenia, czy koperty z ofertami nie noszą śladów otwierania; otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza dane podmiotów, które złożyły oferty; przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów; weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty są kompletne i spełniają warunki określone w ogłoszeniu. 3.Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do dalszej oceny, jeżeli: nie spełniają warunków przetargu; nie są kompletne i nie zostały uzupełnione w ramach składanych wyjaśnień lub oświadczeń oferentów; wpłynęły po upływie wyznaczonego terminu składania zgłoszeń ofert; są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 4. W ramach składanych przez oferentów wyjaśnień i oświadczeń dopuszcza się uzupełnianie druku oferty jedynie w punktach: 3, 4, 8, 9 oraz daty sporządzenia oferty. 5. Oferty niepełne w pozostałym zakresie i niezgodne z warunkami przetargu i nie uzupełnione w trybie wskazanym powyżej podlega jej odrzuceniu. 6. Przetarg może odbyć się, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi i warunki pisemnego przetargu. 7. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość proponowanej ceny czynszu. 8. W przypadku rezygnacji wybranego oferenta bądź nie podpisania umowy z oferentem, który wygrał przetarg, z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, komisja ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 9. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z przeprowadzonego postępowania. 10. Komunikat o zamknięciu pisemnego przetargu podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ wraz z informacją o terminie składania przez uczestników przetargu skarg na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. 11. W terminie 7 dni od dnia wywieszenia komunikatu o zamknięciu pisemnego przetargu uczestnik przetargu może wnieść do Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ 5

6 m.st. Warszawy skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. 12. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Burmistrz podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicach ogłoszeń, o których mowa powyżej na okres 7 dni, informację o wyniku pisemnego przetargu. 13.W przypadku rezygnacji wybranego oferenta bądź nie podpisania umowy z oferentem, który wygrał przetarg, z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, komisja ma możliwość wyboru kolejnej oferty z najwyższą uzyskaną ceną czynszu w ciągu 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. VIII. Protokół z przetargu. 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu zawiera w szczególności informacje: a) termin, miejsce i rodzaj przetargu, b) oznaczenie lokali będących przedmiotem przetargu według ewidencji gruntów i księgi wieczystej, c) wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez uczestników przetargu, d) osoby dopuszczone i niedopuszczone do przetargu wraz z uzasadnieniem, e) cenę wywoławczą i najwyższą cenę osiągniętą w przetargu, f) rozstrzygnięcia podjęte przez Komisję wraz z uzasadnieniem, g) imię, nazwisko (albo nazwę lub firmę) oraz adres osoby ustalonej jako najemca lokalu, h) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków Komisji, i) data i miejsce sporządzenia protokołu. 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu na lokale będące przedmiotem przetargu. IX. Zawarcie umowy. 1. Umowę najmu z Oferentem, który wygrał przetarg zawiera Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, ul. Jagiellońskiej Przed podpisaniem umowy najmu niezbędne jest dostarczenie do ZGN dokumentów: NIP, REGON i dla osób prowadzących już działalność gospodarczą dokumenty o nie zaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa i ZUS. 3. Po zawarciu umowy najmu na w/w lokal należy wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości trzymiesięcznego czynszu naliczonego z podatkiem 23% VAT i opłatami za świadczenia komunalne oraz należy podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji wynikającej z art pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego stanowiącego integralną część umowy najmu, które należy złożyć w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy. Oświadczenie i wpłata kaucji stanowi warunek skutecznego zawarcia umowy. Niedostarczenie oświadczenia i brak wpłaty w podanym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta. 4. Należność za sporządzenie aktu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i inne opłaty pobrane przez notariusza reguluje najemca lokalu. Wynajmujący zwraca najemcy połowę tych wydatków, w formie zaliczenia na poczet bieżących opłat czynszowych po dostarczeniu przez Najemcę faktury VAT lub rachunku wystawionego na Wynajmującego. 5. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu ww. oświadczenia, oraz po wpłacie kaucji. 6. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. 7. Czynsz (oferowana wysokość ceny czynszu + VAT w wysokości ustawowej) oraz należne świadczenia obowiązują od dnia podpisania umowy najmu. 6

7 8. Najemca lokalu jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. tj. Dz. U z 2017 r. poz ze zm.) w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej Uchwały Rady m. st. Warszawy i w sposób w niej określony. 9. W czasie adaptowania lokalu do własnej działalności gospodarczej, równocześnie najemca może przystosować lokal do potrzeb niepełnosprawnych. W ramach kampanii Warszawa bez barier najemca lokalu użytkowego może uzyskać okresowe obniżenie czynszu w przypadku dostosowania lokalu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacje dodatkowe UWAGA!!! W celu ustalenia informacji o znanych zaleceniach konserwatorskich w stosunku do budynku należy skontaktować się z Działem Technicznym ZGN, przy ul. Jagiellońskiej 23. W zależności od zakresu prac planowanych przez nowego najemcę, mogą być wymagane co do uzyskania dodatkowe zalecenia/opinie z Konserwatorem Zabytków. Informacje dodatkowe 1. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest we własnym zakresie do: a) zapoznania się z Poradnikiem dla Usługodawców Warszawskich z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej - Inspirator Równościowy pdf b) zapoznania się z Kodeksem Dobrych Praktyk w załączeniu. Informacje na temat przetargu ofert dostępne są również w Internecie na stronie X. Postanowienia końcowe. 1. Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty. 2. Wymieniony w treści punktu V.3.c) załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 3. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Dzielnicy. 4. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zamknięcia przetargu. 5. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w punkcie IX. 3. Burmistrz wstrzymuje, do czasu jej rozpatrzenia, dalsze czynności związane z najmem lokalu. 6. Burmistrz może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. 7

REGULAMIN KONKURSU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH / BOKSÓW UŻYTKOWYCH

REGULAMIN KONKURSU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH / BOKSÓW UŻYTKOWYCH REGULAMIN KONKURSU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH / BOKSÓW UŻYTKOWYCH 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 2 Miejsce i tryb przeprowadzenia konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych Nr I/2019 wyznaczonego na dzień r.

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych Nr I/2019 wyznaczonego na dzień r. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga -Północ m. st. Warszawy z dnia 17.05.2019 r. Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych Nr I/2019 wyznaczonego na dzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24.05.2016 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem miejsc postojowych REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

który odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2014 r. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Praga -Północ m.st. Warszawy.

który odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2014 r. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Praga -Północ m.st. Warszawy. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia23.07.2014 r. WARUNKI - REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych na prowadzenie działalności kulturalnej-obejmującej

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 22.10.2018r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych położonych w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy ogłoszonego przez Burmistrza Dzielnicy Wawer na podstawie Uchwały nr 2097/2014 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st.

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 23.07.2018r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2012 r. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Praga -Północ m.st. Warszawy.

który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2012 r. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Praga -Północ m.st. Warszawy. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 83 / 2012 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 30 kwietnia 2012 r. WARUNKI - REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO STOŁÓWKI SZKOLNEJ I ORGANIZACJĘ ŻYWIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 117, WARSZAWA UL.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO STOŁÓWKI SZKOLNEJ I ORGANIZACJĘ ŻYWIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 117, WARSZAWA UL. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO STOŁÓWKI SZKOLNEJ I ORGANIZACJĘ ŻYWIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 117, 01-225 WARSZAWA UL. BEMA76 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH. Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH. Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie ofert REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. 2 Miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH. Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH. Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie ofert REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. 2 Miejsce

Bardziej szczegółowo

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2015 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres nie dłuższy niż na 10 lat który odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 r. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty: 1 ) złożenie

Bardziej szczegółowo

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w hali garażowej przy ulicy Jagiellońskiej 47L

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w hali garażowej przy ulicy Jagiellońskiej 47L Warszawa 07.08.2018r. Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w hali garażowej przy ulicy Jagiellońskiej 47L Niniejsza Oferta dotyczy miejsc postojowych, które w dwóch kolejnych Konkursach (w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych nr V/2018 który odbędzie się w dniu r. 1 Organizator.

REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych nr V/2018 który odbędzie się w dniu r. 1 Organizator. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 29 czerwca 2018r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych nr V/2018 który odbędzie się w dniu 30.07.2018r

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 09.04.2018r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr 05/J/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Termin Konkursu. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty konkursu:

Termin Konkursu. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty konkursu: Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2018r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych nr III/2018 który odbędzie się w dniu 23.05.2018r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W GIMNAZJUM NR 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W GIMNAZJUM NR 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W GIMNAZJUM NR 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Gimnazjum nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 01.03.2016 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych garaży REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 26.11.2018r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia... o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych boksów REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-5-01/2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Opracował:... Data:... ZATWIERDZIŁ Prezes:... UZGODNIENIA Radca

Bardziej szczegółowo

Organizator Konkurs jest organizowany przez dyrektora Zespołu Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi, Warszawa ul. A.

Organizator Konkurs jest organizowany przez dyrektora Zespołu Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi, Warszawa ul. A. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO KUCHNI SZKOLNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ORGANIZACJĘ ŻYWIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 56 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI, 01-835 WARSZAWA UL. A. FONTANY 1 1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 12.04.2017 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych boksów użytkowych REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24.

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24. REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24 1 Organizator Przetarg jest ogłaszany i organizowany przez Warszawki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTNEGO PROFILOWANEGO KONKURSU OFERT na najem lokalu użytkowego nr II/2019 który odbędzie się w dniu r.

REGULAMIN USTNEGO PROFILOWANEGO KONKURSU OFERT na najem lokalu użytkowego nr II/2019 który odbędzie się w dniu r. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2019r. REGULAMIN USTNEGO PROFILOWANEGO KONKURSU OFERT na najem lokalu użytkowego nr II/2019 który odbędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE PRZY ul. J.J. ROSTAFIŃSKICH 1

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE PRZY ul. J.J. ROSTAFIŃSKICH 1 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE PRZY ul. J.J. ROSTAFIŃSKICH 1 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W MOSIR KARCZEW

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W MOSIR KARCZEW Załącznik nr 2 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W MOSIR KARCZEW 1. Organizator Konkurs jest ogłaszany i organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) 1 Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) 1 Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem lokali użytkowych REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 22.08.2008r.

WARUNKI KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 22.08.2008r. WARUNKI KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 22.08.2008r. I. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych nr X/2019 który odbędzie się w dniu r. 1 Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych nr X/2019 który odbędzie się w dniu r. 1 Organizator Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2019r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych nr X/2019 który odbędzie się w dniu 28.06.2019r 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert_g_83

Regulamin konkursu ofert_g_83 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L, Grodzieńskiej 34, Białostockiej 51

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L, Grodzieńskiej 34, Białostockiej 51 Warszawa 09.04.2018r. Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L, Grodzieńskiej 34, Białostockiej 51 Niniejsza Oferta dotyczy miejsc postojowych, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY (na okres do 3 lat) 1 Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY (na okres do 3 lat) 1 Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 19 sierpnia 2014 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych garaży REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu. 3 Terminy składania i otwarcia ofert

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu. 3 Terminy składania i otwarcia ofert REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO KUCHNI SZKOLNEJ I ZAPLECZA KUCHENNEGO WRAZ Z USŁUGĄ ORGANIZACJI ŻYWIENIA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 29.04.2019r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT 1 2 3 4 5 Grajewska

Bardziej szczegółowo

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA BUFET SZKOLNY I ORGANIZACJĘ PUNKTU GASTRONOMICZNEGO W XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWYJĘZYCZNYMI IM. STEFANA CZARNIECKIEGO, UL. ŻUROMIŃSKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-1-06/2019 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Opracował:... Data:... ZATWIERDZIŁ Prezes:... UZGODNIENIA Radca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 771/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 771/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 771/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L poza konkursem.

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L poza konkursem. Warszawa 10.12.2018r. Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L poza konkursem. Niniejsza Oferta dotyczy miejsc postojowych, które w dwóch kolejnych

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 11.09.2017r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie 1 Organizator

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 22.02.2016r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P 1 Oznaczenie nieruchomości Grajewska Nr 6/8 boks Nr 11 dz. ew. nr 46 Wyjściowa stawka Pow. w m 2 Opis garażu

Bardziej szczegółowo

Organizator. Konkurs jest organizowany przez dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 70, Warszawa ul. Bruna 11.

Organizator. Konkurs jest organizowany przez dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 70, Warszawa ul. Bruna 11. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO KUCHNI SZKOLNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ORGANIZACJĘ ŻYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 70, WARSZAWA UL. BRUNA 11 1 Organizator Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 16 /2014 r. Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież z dnia 1 lipca 2014 r. REGULAMIN przeprowadzania przetargów, rokowań, konkursu ofert oraz negocjacji na

Bardziej szczegółowo

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu. 3 Terminy składania i otwarcia ofert

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu. 3 Terminy składania i otwarcia ofert REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO KUCHNI SZKOLNEJ I ZAPLECZA KUCHENNEGO WRAZ Z USŁUGĄ ORGANIZACJI ŻYWIENIA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 79 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 21.11.2016r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Wyjściowa stawka Pow. w m 2 Opis garażu czynszu netto Wadium KONTAKT 1 Grajewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTNEGO PROFILOWANEGO KONKURSU OFERT na najem lokalu użytkowego nr VII/2019 który odbędzie się w dniu r.

REGULAMIN USTNEGO PROFILOWANEGO KONKURSU OFERT na najem lokalu użytkowego nr VII/2019 który odbędzie się w dniu r. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2019r. REGULAMIN USTNEGO PROFILOWANEGO KONKURSU OFERT na najem lokalu użytkowego nr VII/2019 który odbędzie

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 25.04.2016r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P 1 2 3 4 5 6 Oznaczenie nieruchomości Grajewska Nr 6/8 boks Nr 11 dz. ew. nr 46 Grajewska Nr 21 boks Nr 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W OBIEKCIE SPORTOWYM CRS PRZY UL. CONRADA 6. 1 Organizator i miejsce przeprowadzenia konkursu

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W OBIEKCIE SPORTOWYM CRS PRZY UL. CONRADA 6. 1 Organizator i miejsce przeprowadzenia konkursu Załącznik Nr 1 do Zawiadomienia Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany z dnia 05 lutego 2019r. o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego REGULAMIN KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc postojowych przeznaczonych do najmu poza konkursem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty.

Wykaz miejsc postojowych przeznaczonych do najmu poza konkursem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty. Warszawa 23.10.2017r. Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L, Grodzieńskiej 34, Białostockiej 51 Niniejsza Oferta dotyczy miejsc postojowych, które

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 10.07.2017r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Wyjściowa stawka Pow. w m 2 Opis garażu czynszu netto Wadium KONTAKT 1 B.Brechta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY 1 Postanowienia ogólne 1. Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo wycofania

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia lokalu użytkowego: powierzchnia bufetu szkolnego 15m² powierzchnia wnęki na II piętrze do 60m² do zagospodarowania

2) Powierzchnia lokalu użytkowego: powierzchnia bufetu szkolnego 15m² powierzchnia wnęki na II piętrze do 60m² do zagospodarowania Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego na bufet szkolny i organizację punktu gastronomicznego w XLVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie.

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na nieruchomości określone Uchwałami Rady Gminy w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków. 1. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

4. Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu przeprowadza się w formie: - przetargu ustnego nieograniczonego, - rokowań po drugim przetargu.

4. Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu przeprowadza się w formie: - przetargu ustnego nieograniczonego, - rokowań po drugim przetargu. REGULAMIN sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własności w Pucku Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM GARAŻU

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM GARAŻU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-2-01/2017 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM GARAŻU Opracował:... Data:... ZATWIERDZIŁ Prezes:... UZGODNIENIA Radca prawny:...

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc postojowych przeznaczonych do najmu poza konkursem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty.

Wykaz miejsc postojowych przeznaczonych do najmu poza konkursem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty. Warszawa 21.11.2016r. Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L, Grodzieńskiej 34, Białostockiej 51 Niniejsza Oferta dotyczy miejsc postojowych, które

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do Regulaminu Konkursu. Powierzchnia będąca przedmiotem najmu:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do Regulaminu Konkursu. Powierzchnia będąca przedmiotem najmu: Ogłoszenie o konkursie ofert na usługę cateringu obejmującą przygotowywanie posiłków, ich dostarczanie i wydawanie dla dzieci szkolnych i przedszkolnych wraz z wynajmem lokali użytkowych w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE. z dnia 10 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE. z dnia 10 czerwca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.142.2019 BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu na okres 15-tu lat nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 635/12 położonej

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 18.02.2019r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT 1 2 3 4 5 Grajewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU na najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu

REGULAMIN PRZETARGU na najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu REGULAMIN PRZETARGU na najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Organizatorem przetargu jest Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT na najem lokali uŝytkowych, który odbędzie się w dniu 3 lipca 2009 r.

WARUNKI KONKURSU OFERT na najem lokali uŝytkowych, który odbędzie się w dniu 3 lipca 2009 r. Załącznik nr 2 Zarządzenia nr 265 /2009 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 2 czerwca 2009 r. WARUNKI KONKURSU OFERT na najem lokali uŝytkowych, który odbędzie się w dniu 3 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. OGŁOSZENIE z dnia 22.05.2012 r. O NEGOCJACJACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ( MIEJSC POSTOJOWYCH) na okres 3 lat Na podstawie 7 ust. 1 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania Przy przeprowadzaniu przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 29.09.2015 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem miejsc postojowych REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Lokal użytkowy usytuowany jest w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi, 01-835 Warszawa, ul. Fontany 1.

Lokal użytkowy usytuowany jest w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi, 01-835 Warszawa, ul. Fontany 1. Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego- kuchni szkolnej wraz z zapleczem oraz organizację żywienia w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi 01-835 Warszawa ul. Fontany 1 Konkurs

Bardziej szczegółowo

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 55 im. gen Stanisława Maczka, Warszawa, ul. Gwiaździsta 35.

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 55 im. gen Stanisława Maczka, Warszawa, ul. Gwiaździsta 35. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO KUCHNI Z ZAPLECZEM I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA ORAZ BUFETU W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 55 IM. GEN STANISŁAWA MACZKA 01-651 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, ZABUDOWANEJ

REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, ZABUDOWANEJ REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, ZABUDOWANEJ I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

LISTA LOKALI DO WYNAJMU POZA PRZETARGIEM

LISTA LOKALI DO WYNAJMU POZA PRZETARGIEM Warszawa, dnia 11.02.2013 r. LISTA LOKALI DO WYNAJMU POZA PRZETARGIEM L.P Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w m 2 + piwnice Opis lokalu Do przetargu wynajmujący podawał cenę wywoławczą w zł ustaloną

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu nieograniczonego na sprzedaż urządzenia samobieżnego Stiga P901 stanowiącego własność Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin przetargu nieograniczonego na sprzedaż urządzenia samobieżnego Stiga P901 stanowiącego własność Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin przetargu nieograniczonego na sprzedaż urządzenia samobieżnego Stiga P901 stanowiącego własność Akademii Morskiej w Gdyni I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat)

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24.05.2016 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem lokali użytkowych REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno.

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. Załącznik do Zarządzenia Nr 110/16 Burmistrza Mogilna z dnia 20 lipca 2016 r. Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. 1 Regulamin określa szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne AO- IV.272.28.2014 REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W BUDYNKU STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ POWIATU KIELECKIEGO ZLOKALIZOWANYM

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wadium

Informacje dotyczące wadium Regulamin przetargu na sprzedaż wycofanych z eksploatacji ruchomości Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, 1/2014. Regulamin określa warunki przetargu pisemnego (składanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich, ul. Trakt Brzeski 18, Warszawa

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich, ul. Trakt Brzeski 18, Warszawa REGULAMIN KONKURSU na najem lokalu użytkowego stołówki i zaplecza stołówki wraz z usługą organizacji żywienia uczniów i pracowników Szkoły nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOśONEJ WE WSI ZIELONKI PARCELE.

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOśONEJ WE WSI ZIELONKI PARCELE. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości niezabudowanej połoŝonej we wsi Zielonki Parcele REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/11 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 października 2011 roku Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin przetargu na sprzedaż zgłoszenia patentowego nr P.409.435 na wynalazek pod tytułem Zestaw pomiarowy rozkładu ciśnień na powierzchniach budowli hydrotechnicznych stanowiącego własność Akademii

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia konkursu Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki

Miejsce przeprowadzenia konkursu Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO KUCHNI SZKOLNEJ I ZAPLECZA KUCHENNEGO WRAZ Z USŁUGĄ ORGANIZACJI ŻYWIENIA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 79 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia r.

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia r. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.320.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 lipca 2017r. REGULAMIN określający warunki i tryb przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Piwnica Szydłowiecka

REGULAMIN I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Piwnica Szydłowiecka Załącznik Nr2 do Zarządzenia Nr 194./17 z dnia 22 listopada 2017r. REGULAMIN I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Piwnica Szydłowiecka 1 Przedmiot przetargu stanowi najem lokalu

Bardziej szczegółowo

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Białostockiej 51/Grodzieńskiej 34 poza konkursem.

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Białostockiej 51/Grodzieńskiej 34 poza konkursem. Warszawa 26.11.2018r. Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Białostockiej 51/Grodzieńskiej 34 poza konkursem. Niniejsza Oferta dotyczy miejsc postojowych, które w dwóch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 80 W WARSWIE

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 80 W WARSWIE REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 80 W WARSWIE 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 80 im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat

Regulamin konkursu ofert na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat Regulamin konkursu ofert na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat 1 Organizator Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu Konkurs zostanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAśY (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAśY (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2012 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych garaŝy REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAśY

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr I/290/2006 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 19 stycznia 2006 roku Regulamin przeprowadzania przetargów na najem dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaŝ nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaŝ nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaŝ nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaŝ nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków

Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków 1. Rokowania ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. 2. Organizator rokowań

Bardziej szczegółowo

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRA REGULAMIN PRZETARGU

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRA REGULAMIN PRZETARGU PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRA REGULAMIN PRZETARGU Opracowanie: Biuro Organizacyjno-Majątkowe Polskiej Akademii Nauk Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r.

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r. Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29-06-2006r. w sprawie regulaminu i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.2

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia ogłasza nieograniczone przetargi ofertowe na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia ogłasza nieograniczone przetargi ofertowe na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia ogłasza nieograniczone przetargi ofertowe na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia Przedmiotem nieograniczonych przetargów ofertowych jest sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza przetargiem z dnia r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza przetargiem z dnia r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza przetargiem z dnia 08.10.2018r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do nieruchomości i prowadzonych postępowań administracyjnych z

Bardziej szczegółowo