LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)"

Transkrypt

1 Warszawa r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT Grajewska Nr 21 boks Nr 2 Dz. ew. nr 20 Grajewska Nr 21 boks Nr 9 Dz. ew. nr 20 Grajewska Nr 21 boks Nr 11 Dz. ew. nr 20 Grodzieńska Nr 34 garaż Nr 2 Dz. ew. nr 28 Obręb: Kawęczyńska 47 garaż Nr 36b Dz. ew. nr 92 Obręb: ,90 inst. elekt. 10,00 16,50 inst. elekt. 10,00 32,50 inst. elekt. 10, ,40 inst. elekt. 10,00 214,00 14,24 bez urządzeń 10,00 142

2 6 Nr 52 boks Nr 3 Dz. ew. nr 29 18,75 inst. elekt. 10, Nr 52 boks Nr 4 Dz. ew. nr 29 18,75 bez urządzeń 10, Nr 52 boks Nr 7 dz. ew. nr 29 obręb: ,39 bez urządzeń 10, Nr 52 boks Nr 9 Dz. ew. nr 29 18,75 inst. elekt. 10, Równa Nr 4a garaż Nr 23 Dz. ew. nr 84 Obręb: Stalowa Nr 51 garaż Nr 2 Dz. ew. nr 22 Obręb: Szanajcy 18a bok motocyklowy Nr 3 Dz. ew. nr 9 Obręb: ,01 bez urządzeń 10, ,29 bez urządzeń 10, ,18 inst. elekt. 10,00 32,00 Anna Kutyńska - Nidecka (22) AOM Nr 4 Anna Kutyńska - Nidecka (22) AOM Nr 4 Aneta Godek (22) AOM Nr 5

3 13 Zaokopowa Nr 3 garaż Nr 28 Dz. ew. nr 27 Obręb: ,36 bez urządzeń 10, Aneta Godek (22) AOM Nr 5 Stan techniczny - ze stanem technicznym garażu należy zapoznać się przez dokonanie oględzin garażu w godzinach : poniedziałki 9 ºº - 14 ºº czwartki 9 ºº - 15 ºº Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z administratorem w celu ustalenia terminu obejrzenia garażu. AOM Nr Adres Telefon do administratora Telefon do inspektora ds. nadzoru budowlanego 3 Tarchomińska Nr 14 (22) , Telefon do inspektora ds. nadzoru elektrycznego Telefon do inspektora ds. nadzoru sanitarnego Bródnowska Nr 24 Anna Kutyńska - Nidecka (22) Burdzińskiego Nr 7 Aneta Godek (22) Okres najmu garaży - do 3 lat. Stawka wyjściowa jest stawką netto, do której dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej. Zasady waloryzacji czynszu - waloryzacja stawki czynszu następuje corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Termin uiszczania czynszu i opłat za świadczenia dodatkowe - płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca. Stan formalno-prawny garaży - własność m.st. Warszawy.

4 Wymogi dotyczące formy złożenia oferty: 1) złożenie oferty w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu jej zaklejenia, 2) opatrzenie koperty informacją, którego lokalu dotyczy oraz danymi identyfikacyjnymi oferenta, kontaktowym numerem telefonu. Lista garaży poza konkursem ofert z dnia.. 3) Pracownicy przyjmujący oferty zobowiązani są do: a) prowadzenia spisów wpływających ofert; b) opisania oferty datą i godziną jej złożenia oraz nadania jej kolejnego numeru oraz umieszczenia jej w kasie pancernej, c) umieszczania na bieżąco przyjętych ofert w kasie pancernej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Jagiellońska 23, p. 107 (I piętro) do godz. 9:00 w pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Otwarcia ofert z listy garaży do wynajęcia poza konkursem odbywają się w pierwszy i trzeci piątek miesiąca od godziny 9:30. Obecność oferentów, podczas otwarcia i rozpatrzenia złożonych ofert jest obowiązkowa. Z przeprowadzonych uzgodnień zostaje sporządzony protokół, który podpisuje Oferent. Oferty nieprawidłowo opatrzone nie będą rozpatrywane. Oferty przyjmowane są wyłącznie na druku oferty wydawanym na parterze w pokoju 22 czy Biuro Podawcze Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońska 23 lub są do pobrania ze strony internetowej lub o treści tożsamej z tym drukiem. Do oferty należy dołączyć żądane dokumenty: I Kopię potwierdzenia wpłaty wadium. 1. Wpłaty wadium należy dokonywać do dnia złożenia oferty w formie bezgotówkowej na konto depozytowe Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy NR KONTA BANKOWEGO: W przypadku złożenia przez jednego oferenta ofert w sprawie najmu więcej niż jednego garażu, oferent zobowiązany jest: 1) w przypadku zamiaru wynajęcia tylko jednego z wybranych garaży - do wniesienia wadiów w wysokości podanej na liście garaży przeznaczonych do wynajmu poza konkursem. 2) w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden garaż wymagane są odrębne oferty na każdy z garaży (tj. koperta zawierająca wypełniony druk zgłoszenia oferty oraz komplet kopii wszystkich żądanych dokumentów). Należy także określić preferencje wyboru

5 garażu w sytuacji, gdy oferent zamierza wynająć tylko jeden spośród garaży, na które złożył oferty. Oferent wnosi jedno wadium z najwyższą kwotą. 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wynajął garaż w drodze poza konkursem ofert, nie podlega zwrotowi i zalicza się ją na poczet czynszu. 3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent nie zawarł umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu, wadium nie podlega zwrotowi. 4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zwraca się przelewem na wskazany w ofercie rachunek bankowy. II W przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej. III Ksero ważnej karty rejestracyjnej posiadanego samochodu lub dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z urządzenia transportowego lub pojazdu, który to pojazd/urządzenie ma być garażowane w przedmiotowym garażu. /oryginał do wglądu przy podpisywaniu umowy najmu. IV Podmioty prowadzące działalność gospodarczą dostarczają dodatkowo dokumenty identyfikujące ich działalność. Umowę najmu Oferent zawiera z Dyrektorem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ ul. Jagiellońska 23. Czynsz (oferowana wysokość stawki czynszu + VAT w wysokości ustawowej) oraz należne świadczenia obowiązują od dnia podpisania umowy najmu. Po zawarciu umowy najmu na w/w garaż należy wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości trzymiesięcznego czynszu naliczonego z podatkiem VAT i opłatami za świadczenia komunalne w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu ww. oświadczenia, oraz po wpłacie kaucji w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy najmu co stanowi warunek skutecznego jej zawarcia. Najemca garażu jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach

6 lokalnych (tj. Dz. U. poz ze zm. z 2018r.) w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej Uchwały Rady m.st. Warszawy i w sposób w niej określony. Informacja na temat wynajmu garaży poza Konkursem Ofert również pod tel: ,28,29,88,98 Dział Lokali Użytkowych ( ZGN). INRORMACJA SKIEROWANA WYŁĄCZNIE DO OSÓB FIZYCZNYCH: W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO ), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 23, Warszawa (zwany dalej Administratorem). 2. Z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby, za pomocą adresu lub telefonicznie pod numerem Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (dalej ZGN) za pomocą adresu telefonicznie pod numerem , a także listownie pod adresem Administratora (z dopiskiem IOD). 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem przetargowym/ konkursem/ postępowaniem poza przetargiem lub konkursem na najem lokalu użytkowego/ pomieszczenia gospodarczego/ garażu/ miejsca postojowego/ powierzchni na reklamę/ dzierżawy gruntu. 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym/ konkursie/ postępowaniu poza przetargiem lub konkursem. 7. W oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady wskazane postępowania i konkursy są jawne. 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania lub konkursu, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

7 b. na podstawie art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne¹; c. na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²; d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO. 10. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); b. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. ¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania przetargowego, konkursu, postępowania poza przetargiem lub konkursem ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Kodeks cywilny oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Dyrektor zastrzega sobie prawo wycofania garażu postępowania bez podania przyczyny. wystawionego do oddania poza konkursem na każdym etapie

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 26.11.2018r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 23.07.2018r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 22.10.2018r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 18.02.2019r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT 1 2 3 4 5 Grajewska

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 09.04.2018r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 25.04.2016r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P 1 2 3 4 5 6 Oznaczenie nieruchomości Grajewska Nr 6/8 boks Nr 11 dz. ew. nr 46 Grajewska Nr 21 boks Nr 2

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 11.09.2017r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Pow. w m 2 Opis garażu Wyjściowa stawka czynszu netto Wadium KONTAKT 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 21.11.2016r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Wyjściowa stawka Pow. w m 2 Opis garażu czynszu netto Wadium KONTAKT 1 Grajewska

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 22.02.2016r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P 1 Oznaczenie nieruchomości Grajewska Nr 6/8 boks Nr 11 dz. ew. nr 46 Wyjściowa stawka Pow. w m 2 Opis garażu

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 10.07.2017r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Wyjściowa stawka Pow. w m 2 Opis garażu czynszu netto Wadium KONTAKT 1 B.Brechta

Bardziej szczegółowo

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L poza konkursem.

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L poza konkursem. Warszawa 10.12.2018r. Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L poza konkursem. Niniejsza Oferta dotyczy miejsc postojowych, które w dwóch kolejnych

Bardziej szczegółowo

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Białostockiej 51/Grodzieńskiej 34 poza konkursem.

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Białostockiej 51/Grodzieńskiej 34 poza konkursem. Warszawa 26.11.2018r. Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Białostockiej 51/Grodzieńskiej 34 poza konkursem. Niniejsza Oferta dotyczy miejsc postojowych, które w dwóch

Bardziej szczegółowo

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w hali garażowej przy ulicy Jagiellońskiej 47L

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w hali garażowej przy ulicy Jagiellońskiej 47L Warszawa 07.08.2018r. Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w hali garażowej przy ulicy Jagiellońskiej 47L Niniejsza Oferta dotyczy miejsc postojowych, które w dwóch kolejnych Konkursach (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L, Grodzieńskiej 34, Białostockiej 51

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L, Grodzieńskiej 34, Białostockiej 51 Warszawa 09.04.2018r. Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L, Grodzieńskiej 34, Białostockiej 51 Niniejsza Oferta dotyczy miejsc postojowych, które

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc postojowych przeznaczonych do najmu poza konkursem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty.

Wykaz miejsc postojowych przeznaczonych do najmu poza konkursem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty. Warszawa 23.10.2017r. Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L, Grodzieńskiej 34, Białostockiej 51 Niniejsza Oferta dotyczy miejsc postojowych, które

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc postojowych przeznaczonych do najmu poza konkursem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty.

Wykaz miejsc postojowych przeznaczonych do najmu poza konkursem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty. Warszawa 21.11.2016r. Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L, Grodzieńskiej 34, Białostockiej 51 Niniejsza Oferta dotyczy miejsc postojowych, które

Bardziej szczegółowo

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L,Grodzieńskiej 34,Białostockiej 51

Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L,Grodzieńskiej 34,Białostockiej 51 Oferta na najem miejsc postojowych i garaży w halach garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 47L,Grodzieńskiej,Białostockiej 51 Niniejsza Oferta dotyczy miejsc postojowych, które w dwóch kolejnych Konkursach

Bardziej szczegółowo

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza przetargiem z dnia r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza przetargiem z dnia r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza przetargiem z dnia 10.06.2019r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do nieruchomości i prowadzonych postępowań administracyjnych z

Bardziej szczegółowo

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza przetargiem z dnia r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza przetargiem z dnia r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza przetargiem z dnia 22.07.2019r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do nieruchomości i prowadzonych postępowań administracyjnych z

Bardziej szczegółowo

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r.

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r. Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia 18.03.2019r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do nieruchomości i prowadzonych postępowań administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r.

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r. Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia 08.04.2019r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do nieruchomości i prowadzonych postępowań administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r.

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r. Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia 05.08.2019r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do nieruchomości i prowadzonych postępowań administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r.

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r. Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia 10.06.2019r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do nieruchomości i prowadzonych postępowań administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r.

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r. Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia 13.11.2018r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do nieruchomości i prowadzonych postępowań administracyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr 05/J/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r.

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r. Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia 18.02.2019r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do nieruchomości i prowadzonych postępowań administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych Nr I/2019 wyznaczonego na dzień r.

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych Nr I/2019 wyznaczonego na dzień r. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga -Północ m. st. Warszawy z dnia 17.05.2019 r. Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych Nr I/2019 wyznaczonego na dzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24.05.2016 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem miejsc postojowych REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

LISTA LOKALI DO WYNAJMU POZA PRZETARGIEM

LISTA LOKALI DO WYNAJMU POZA PRZETARGIEM Warszawa, dnia 11.02.2013 r. LISTA LOKALI DO WYNAJMU POZA PRZETARGIEM L.P Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w m 2 + piwnice Opis lokalu Do przetargu wynajmujący podawał cenę wywoławczą w zł ustaloną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-5-01/2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Opracował:... Data:... ZATWIERDZIŁ Prezes:... UZGODNIENIA Radca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH. Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH. Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie ofert REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. 2 Miejsce

Bardziej szczegółowo

który odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2014 r. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Praga -Północ m.st. Warszawy.

który odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2014 r. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Praga -Północ m.st. Warszawy. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia23.07.2014 r. WARUNKI - REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych na prowadzenie działalności kulturalnej-obejmującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH / BOKSÓW UŻYTKOWYCH

REGULAMIN KONKURSU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH / BOKSÓW UŻYTKOWYCH REGULAMIN KONKURSU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH / BOKSÓW UŻYTKOWYCH 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 2 Miejsce i tryb przeprowadzenia konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY

OGŁOSZENIE. BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 29.08.2014 r OGŁOSZENIE BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie z 9 zarządzenia nr 923/2014 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIA DO WYNAJMU

POMIESZCZENIA DO WYNAJMU POMIESZCZENIA DO WYNAJMU ul. Wojska Polskiego 52B Oleśnica POMIESZCZENIA UŻYTKOWE - Oleśnica ul. Wojska Polskiego 52B (Miasto Oleśnica, województwo dolnośląskie) Przedmiot wynajmu: Pomieszczenia użytkowe:

Bardziej szczegółowo

LOKALE UŻYTKOWE POŁOŻONE W ŚCINAWIE PRZY UL. JANA PAWŁA II 7- PARTER

LOKALE UŻYTKOWE POŁOŻONE W ŚCINAWIE PRZY UL. JANA PAWŁA II 7- PARTER LOKALE UŻYTKOWE POŁOŻONE W ŚCINAWIE PRZY UL. JANA PAWŁA II 7- PARTER LOKALE UŻYTKOWE - ŚCINAWA UL.JANA PAWŁA II 7 (gmina Ścinawa powiat lubiński, województwo dolnośląskie) Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 01.03.2016 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych garaży REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY

Bardziej szczegółowo

ZP KA Śmigiel, r.

ZP KA Śmigiel, r. ZP.7011.3.2019.KA Śmigiel, 05.03.2019 r. BURMISTRZ ŚMIGLA OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS-LUBLIN ŻUK A 15 C 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego.

Bardziej szczegółowo

- Oleśnica ul. Wojska Polskiego 52B (Miasto Oleśnica, województwo dolnośląskie) POMIESZCZENIA i POWIERZCHNIE

- Oleśnica ul. Wojska Polskiego 52B (Miasto Oleśnica, województwo dolnośląskie) POMIESZCZENIA i POWIERZCHNIE POMIESZCZENIA i POWIERZCHNIE DO WYNAJMU ul. Wojska Polskiego 52B Oleśnica POMIESZCZENIA i POWIERZCHNIE - Oleśnica ul. Wojska Polskiego 52B (Miasto Oleśnica, województwo dolnośląskie) Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM GARAŻU

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM GARAŻU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-2-01/2017 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM GARAŻU Opracował:... Data:... ZATWIERDZIŁ Prezes:... UZGODNIENIA Radca prawny:...

Bardziej szczegółowo

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza przetargiem z dnia r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza przetargiem z dnia r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza przetargiem z dnia 08.10.2018r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do nieruchomości i prowadzonych postępowań administracyjnych z

Bardziej szczegółowo

LOKALE UŻYTKOWE - Chojnów UL.DĄBROWSKIEGO 20 (gmina Chojnów powiat legnicki, województwo dolnośląskie)

LOKALE UŻYTKOWE - Chojnów UL.DĄBROWSKIEGO 20 (gmina Chojnów powiat legnicki, województwo dolnośląskie) LOKALE UŻYTKOWE POŁOŻONE W CHOJNOWIE PRZY ul. Dąbrowskiego 20 - I PIĘTRO LOKALE UŻYTKOWE - Chojnów UL.DĄBROWSKIEGO 20 (gmina Chojnów powiat legnicki, województwo dolnośląskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2012 r. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Praga -Północ m.st. Warszawy.

który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2012 r. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Praga -Północ m.st. Warszawy. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 83 / 2012 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 30 kwietnia 2012 r. WARUNKI - REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres nie dłuższy niż na 10 lat który odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 r. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty: 1 ) złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-1-06/2019 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Opracował:... Data:... ZATWIERDZIŁ Prezes:... UZGODNIENIA Radca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych nr X/2019 który odbędzie się w dniu r. 1 Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych nr X/2019 który odbędzie się w dniu r. 1 Organizator Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2019r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych nr X/2019 który odbędzie się w dniu 28.06.2019r 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych nr XIX/2019 który odbędzie się w dniu r. 1 Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych nr XIX/2019 który odbędzie się w dniu r. 1 Organizator Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 23 września 2019r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych nr XIX/2019 który odbędzie się w dniu 23.10.2019r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH. Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH. Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie ofert REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. 2 Miejsce

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym pn.: Przeprowadzenie zajęć na kursie dla osób ubiegających się o certyfikat

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY

OGŁOSZENIE. BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 16.02.2015 r OGŁOSZENIE BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie z 9 zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu Nr sprawy: ZP/M-51/18 Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu Dotyczący: świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeń na rynnach z budynków

Bardziej szczegółowo

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

I. Określenie przedmiotu zamówienia: Nr sprawy: ZP/M-3/19 Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu I. Określenie przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa wody mineralnej dla ZGN Praga-Południe w 2019 r. w terminie od dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY

OGŁOSZENIE. BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 13.04.201 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie z 9 zarządzenia nr 923/2014 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia 10.08.2015r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia 10.08.2015r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia 10.08.2015r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do nieruchomości i prowadzonych postępowań administracyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

OGŁOSZENIE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) OGŁOSZENIE (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej zwany PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym pod nazwą Wykonanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. na dzień 19 grudnia 2008 r. KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (na okres najmu do trzech lat )

OGŁOSZENIE. na dzień 19 grudnia 2008 r. KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (na okres najmu do trzech lat ) Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 06/008.Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 14 listopada 008 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgod z 7 ust.1 Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. wsparciu specjalistyczną i aktualną wiedzą m.in. w obszarach prawa,

ZAPYTANIE OFERTOWE. wsparciu specjalistyczną i aktualną wiedzą m.in. w obszarach prawa, ZAPYTANIE OFERTOWE Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r.

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia r. Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia 14.05.2018r. Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do nieruchomości i prowadzonych postępowań administracyjnych

Bardziej szczegółowo

LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY W DOMANIOWIE PRZY UL. WROCŁAWSKA

LOKAL UŻYTKOWY POŁOŻONY W DOMANIOWIE PRZY UL. WROCŁAWSKA LOKAL UŻYTKOWY - DOMANIÓW, UL.WROCŁAWSKA 39 (gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy usytuowany na parterze o łącznej powierzchni 119,29 m2 w tym: -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTNEGO PROFILOWANEGO KONKURSU OFERT na najem lokalu użytkowego nr II/2019 który odbędzie się w dniu r.

REGULAMIN USTNEGO PROFILOWANEGO KONKURSU OFERT na najem lokalu użytkowego nr II/2019 który odbędzie się w dniu r. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2019r. REGULAMIN USTNEGO PROFILOWANEGO KONKURSU OFERT na najem lokalu użytkowego nr II/2019 który odbędzie

Bardziej szczegółowo

Sukcesywną dostawę druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Numer sprawy: 79 / Opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywną dostawę druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Numer sprawy: 79 / Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Łódź, dnia 07.02.2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu Nr sprawy: ZP/M-21/18 Dotyczący: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja podwórka między budynkami przy ul. Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

I. Określenie przedmiotu zamówienia: Nr sprawy: ZP/M-26/19 Zasady i warunki udziału w postępowaniu I. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa mebli biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m. st.

Bardziej szczegółowo

LOKALE UŻYTKOWE - ŚCINAWA UL.JANA PAWŁA II 7 (gmina Ścinawa powiat lubiński, województwo dolnośląskie)

LOKALE UŻYTKOWE - ŚCINAWA UL.JANA PAWŁA II 7 (gmina Ścinawa powiat lubiński, województwo dolnośląskie) LOKALE UŻYTKOWE POŁOŻONE W ŚCINAWIE PRZY UL. JANA PAWŁA II 7- PARTER LOKALE UŻYTKOWE - ŚCINAWA UL.JANA PAWŁA II 7 (gmina Ścinawa powiat lubiński, województwo dolnośląskie) Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu Nr sprawy: ZP/M-49/18 Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu I. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie modyfikacji oraz dodanie nowych funkcjonalności w systemie Seventech Flow,

Bardziej szczegółowo

LOKAL UŻYTKOWY DOMANIÓW, UL.WROCŁAWSKA 39 (gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie)

LOKAL UŻYTKOWY DOMANIÓW, UL.WROCŁAWSKA 39 (gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie) LOKAL UŻYTKOWY DOMANIÓW, UL.WROCŁAWSKA 39 (gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy usytuowany na parterze o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU, AKCESORIÓW INFORMATYCZNYCH, DLA JEDNOSTEK/INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 4 WOG GLIWICE

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU, AKCESORIÓW INFORMATYCZNYCH, DLA JEDNOSTEK/INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 4 WOG GLIWICE Gliwice, dnia 05.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Gliwicach, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie

OGŁOSZENIE. BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 182/ 2013 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 4 rudnia 2013 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie z 11 i 12 zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej Zamawiającym) zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Załącznik nr 6. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO Wprowadzenie Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

- Jelenia Góra ul. Pocztowa 9-10 (Miasto Jelenia Góra, województwo dolnośląskie) POMIESZCZENIA i POWIERZCHNIE

- Jelenia Góra ul. Pocztowa 9-10 (Miasto Jelenia Góra, województwo dolnośląskie) POMIESZCZENIA i POWIERZCHNIE POMIESZCZENIA i POWIERZCHNIE DO WYNAJMU ul. Pocztowa 9-10 Jelenia Góra POMIESZCZENIA i POWIERZCHNIE - Jelenia Góra ul. Pocztowa 9-10 (Miasto Jelenia Góra, województwo dolnośląskie) Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie

Bardziej szczegółowo

LOKALE UŻYTKOWE POŁOŻONE W GROMADCE PRZY UL. W.WITOSA 2- POMIESZCZENIE GOSPODARCZE I GARAŻOWE

LOKALE UŻYTKOWE POŁOŻONE W GROMADCE PRZY UL. W.WITOSA 2- POMIESZCZENIE GOSPODARCZE I GARAŻOWE LOKALE UŻYTKOWE POŁOŻONE W GROMADCE PRZY UL. W.WITOSA 2- POMIESZCZENIE GOSPODARCZE I GARAŻOWE POMIESZCZENIA GOSPODARCZE GROMADKA UL.W.WITOSA 2 (gmina Gromadka powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie)

Bardziej szczegółowo

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

I. Określenie przedmiotu zamówienia: Nr sprawy: ZP/M-2/19 Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu I. Określenie przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Praga-Południe w 2019 r. w terminie

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ```` Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej... (miejscowość, data) Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do. Zgłaszamy inicjatywę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia... o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych boksów REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24.

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24. REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24 1 Organizator Przetarg jest ogłaszany i organizowany przez Warszawki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 08,55 m (w częściach) na terenie SPS ZOZ Zdroje w Szpitalu

Bardziej szczegółowo

ZARĘBA GÓRNA UL. JANA PAWŁA II 1 (gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie)

ZARĘBA GÓRNA UL. JANA PAWŁA II 1 (gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie) ZARĘBA GÓRNA UL. JANA PAWŁA II 1 (gmina Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie LOKAL UŻYTKOWY Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o łącznej powierzchni 58,80

Bardziej szczegółowo

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

I. Określenie przedmiotu zamówienia: Nr sprawy: ZP/M-6/19 Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu I. Określenie przedmiotu zamówienia: jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw pozostających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) ZAPYTANIE OFERTOWE (postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (zwany dalej PORD lub Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - ARTROMEDICAL PRZYCHODNIA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - ARTROMEDICAL PRZYCHODNIA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - ARTROMEDICAL PRZYCHODNIA W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA Informacje dotyczące ochrony danych osobowych W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA INFORMACYJNA Konkurs Nagroda Człowiek wiedzy i doświadczenia. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA Konkurs Nagroda Człowiek wiedzy i doświadczenia. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA Konkurs Nagroda Człowiek wiedzy i doświadczenia Informacje dotyczące ochrony danych osobowych W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Łyszkowice, r. Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego Łyszkowice Koniusza OGŁOSZENIE

Łyszkowice, r. Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego Łyszkowice Koniusza OGŁOSZENIE Łyszkowice, 21.01.2019r. Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego Łyszkowice 64 32-104 Koniusza OGŁOSZENIE Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach, 32-104 Koniusza Łyszkowice

Bardziej szczegółowo

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę morcelatora do zabiegów laparoskopowych 33/ZA/18

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na zakup i dostawę morcelatora do zabiegów laparoskopowych 33/ZA/18 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na zakup i dostawę morcelatora do zabiegów laparoskopowych 33/ZA/18 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 15.11.2018 r. Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW UL. DICKENSA 25, WARSZAWA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW UL. DICKENSA 25, WARSZAWA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW UL. DICKENSA 25, 02-382 WARSZAWA telefony: Dyrektor 22 6596061, centrala 22 6595011, fax 22 6595557 www.dpsdickensa.waw.pl e-mail: dpskombatant1@wp.pl KLAUZULA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

GARAŻE W NIERUCHOMOŚCI Gryfów Śląski ul. Kolejowa 43 (Miasto Jelenia Góra, województwo dolnośląskie)

GARAŻE W NIERUCHOMOŚCI Gryfów Śląski ul. Kolejowa 43 (Miasto Jelenia Góra, województwo dolnośląskie) GARAŻE W NIERUCHOMOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI ul. Kolejowa 43 GARAŻE W NIERUCHOMOŚCI Gryfów Śląski ul. Kolejowa 43 (Miasto Jelenia Góra, województwo dolnośląskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu:

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIA DO WYNAJMU ul. Juliusza Słowackiego 9 w Wałbrzychu

POMIESZCZENIA DO WYNAJMU ul. Juliusza Słowackiego 9 w Wałbrzychu POMIESZCZENIA DO WYNAJMU ul. Juliusza Słowackiego 9 w Wałbrzychu Wałbrzych ul. Juliusza Słowackiego 9 (województwo dolnośląskie) POMIESZCZENIA BIUROWE - Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu:

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIA DO WYNAJMU ul. Juliusza Słowackiego 9 w Wałbrzychu

POMIESZCZENIA DO WYNAJMU ul. Juliusza Słowackiego 9 w Wałbrzychu POMIESZCZENIA DO WYNAJMU ul. Juliusza Słowackiego 9 w Wałbrzychu Wałbrzych ul. Juliusza Słowackiego 9 (województwo dolnośląskie) POMIESZCZENIA BIUROWE - Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu:

Bardziej szczegółowo

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

I. Określenie przedmiotu zamówienia: Nr sprawy: ZP/M-8/19 Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu I. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa worków na odpady dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe

Bardziej szczegółowo

Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego Zaczarowany świat figur

Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego Zaczarowany świat figur Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego Zaczarowany świat figur 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie w Chocianowie. 2. Konkurs rozpoczyna się 13 maja i trwać będzie do 20 maja

Bardziej szczegółowo

LOKALE UŻYTKOWE Kłodzko, Objazdowa 14 (powiat kłodzki, województwo dolnośląskie)

LOKALE UŻYTKOWE Kłodzko, Objazdowa 14 (powiat kłodzki, województwo dolnośląskie) LOKALE UŻYTKOWE LOKALE UŻYTKOWE Kłodzko, Objazdowa 14 (powiat kłodzki, województwo dolnośląskie) - Przedmiot wynajmu: lokale biurowe znajdujące się na I piętrze w budynku administracyjno-socjalnym wyposażone

Bardziej szczegółowo