Procedura przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom. Spis treści"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...4 Rozdział 2. Zadania Pełnomocnika Zarządu ds. Antykorupcji...4 Rozdział 3. Zgłaszanie zagrożeń korupcyjnych i nadużyć...5 Rozdział 4. Sygnalizowanie konfliktu interesów...6 Rozdział 5. Analiza zagrożenia korupcyjnego lub nadużycia...7 Rozdział 6. Postanowienia końcowe...7 Spis załączników...7 Załączniki nr 1 - Zasady Ochrony Sygnalistów...8 Procedura nr DB/O/2016 Strona 3 z 8

4 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszej procedury jest dbałość o dobre imię Spółki poprzez stworzenie sprawnego systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom oraz wskazanie zasad postępowania w przypadku ich ujawnienia. 2. Zarząd PSE S.A. zapewnia wsparcie oraz niezbędne środki dla realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom w Spółce. 3. Zarząd PSE S.A. powołuje Pełnomocnika ds. Antykorupcji (dalej: Pełnomocnik), który w jego imieniu realizuje zadania nakierowane na skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom. Jeżeli Zarząd nie postanowi inaczej Pełnomocnikiem jest Dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa (DB). 4. Kierujący jednostkami organizacyjnymi mają obowiązek identyfikować obszary zagrożone korupcją w zakresie swojej odpowiedzialności. 5. Pracownikom i podmiotom współpracującym ze Spółką na podstawie umów z nią zawartych nie wolno podejmować działań korupcyjnych i doprowadzać do nadużyć w żadnych okolicznościach. 6. W przedsięwzięciach na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom w Spółce uwzględnia się strategię działania Państwa w obszarze antykorupcyjnym. 7. Definicje: Konflikt interesów szczególna forma zagrożenia korupcyjnego lub nadużycia, która wynika z sytuacji możliwości wykorzystania zajmowanego stanowiska do osiągnięcia rzeczywistej lub potencjalnej korzyści osobistej, na skutek świadomego działania lub zaniechania działania w stosunku do powiązanego podmiotu zewnętrznego. Korupcja żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, korzyści majątkowej lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej korzyść, nienależną korzyść lub jej obietnicę. Nadużycie niezgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego działanie na szkodę Spółki. Pracownik osoba zatrudniona w PSE S.A. lub Oddziale PSE S.A. na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 2 i 22 Kodeksu Pracy. PSE lub Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Sygnalista każda osoba, która zauważa zagrożenie, fakt zaistnienia korupcji lub nadużycia i w dobrej wierze informuje o nich w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszej procedurze. Zarząd Zarząd PSE S.A. 8. Prezes Zarządu jest informowany o wszelkich zagrożeniach korupcyjnych i nadużyciach. Rozdział 2. Zadania Pełnomocnika Zarządu ds. Antykorupcji 1. Pełnomocnik Zarządu ds. Antykorupcji (Pełnomocnik) w imieniu Zarządu realizuje politykę antykorupcyjną Spółki. Procedura nr DB/O/2016 Strona 4 z 8

5 2. Pełnomocnik przeprowadza identyfikację, analizę i ocenę ryzyka występowania korupcji i nadużyć w Spółce uwzględniając: a) zaistniałe incydenty, b) zgłoszenia od Pracowników, c) zgłoszenia od podmiotów zewnętrznych, d) doniesienia medialne, e) raporty z audytów i kontroli, f) charakterystykę zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. 3. Pełnomocnik ustala i ocenia efektywność mechanizmów ograniczających przyczyny i skutki korupcji lub nadużyć. 4. Pełnomocnik odpowiada za: a) szkolenie Pracowników w celu wyeliminowania zagrożeń korupcyjnych i nadużyć, b) podniesienie świadomości Pracowników w zakresie korupcji i nadużyć, c) zachęcanie Pracowników do informowania o zagrożeniach korupcyjnych i nadużyciach, d) powiadamianie organów ścigania o naruszeniach prawa, e) współpracę z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w postępowaniach prowadzonych w związku z podejrzeniem korupcji przeciwko lub na szkodę Spółki. 5. Pełnomocnik zapewnia każdej osobie, która działa w dobrej wierze, możliwość przekazania informacji o zagrożeniu korupcyjnym albo innym nadużyciu. 6. Pełnomocnik zapewnia Pracownikom Spółki wysoki poziom bezpieczeństwa od ryzyka nieuprawnionych pomówień o korupcję lub nadużycia. 7. Pełnomocnik realizuje swoje obowiązki za pośrednictwem Pracowników Wydziału Bezpieczeństwa Biznesu (WB) DB. 8. Pełnomocnik współpracuje z Rzecznikiem ds. Etyki w zakresie wspólnej realizacji zadań na rzecz dobrego imienia Spółki. Rozdział 3. Zgłaszanie zagrożeń korupcyjnych i nadużyć 1. Wszyscy Pracownicy PSE zobowiązani są do zwracania uwagi na wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki, w szczególności te, które mogą być skutkiem lub następstwem sytuacji korupcyjnych lub nadużyć. 2. Stwierdzenie każdej nawet potencjalnej - nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym zobowiązuje do powiadomienia o tym fakcie Pełnomocnika. 3. Zgłoszenia można dokonać każdym możliwym sposobem, również z zachowaniem anonimowości. 4. Osoba informująca o zauważonych nieprawidłowościach podlega ochronie jako Sygnalista zgodnie z zasadami ujętymi w Załączniku nr 1. Procedura nr DB/O/2016 Strona 5 z 8

6 5. Zarząd uczestniczy w zapewnieniu ochrony przed działaniami o charakterze odwetu wobec osób przekazujących w dobrej wierze informacje mające związek z zagrożeniami korupcyjnymi lub nadużyciami w Spółce. Rozdział 4. Sygnalizowanie konfliktu interesów 1. Szczególne zagrożenie konfliktem interesów, który może prowadzić do korupcji lub nadużycia zachodzi w sytuacji, gdy z uwagi na zajmowane w Spółce stanowisko Pracownik może mieć wpływ na decyzje podejmowane w stosunku do podmiotu zewnętrznego, w którym: a) zajmuje kierownicze stanowisko lub pełni funkcje w organach zarządczych lub nadzorczych albo takie stanowisko zajmował lub pełnił taką funkcję przed upływem 36 miesięcy, b) posiada ponad 10% akcji lub udziałów, c) jego osoba najbliższa, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, zajmuje kierownicze stanowisko lub pełni funkcje w organach zarządczych lub nadzorczych albo przed upływem 36 miesięcy zajmowała takie stanowisko lub pełniła taką funkcje, a także posiada ponad 10% akcji lub udziałów, d) on lub osoba dla niego najbliższa pozostaje w takiej relacji, że załatwienie sprawy może mieć wpływ na prawa lub obowiązki tego podmiotu. 2. Najbardziej pożądaną formą sygnalizacji możliwości wystąpienia konfliktu interesów jest pisemne poinformowanie kierującego jednostką organizacyjną o takiej sytuacji przez samego Pracownika, którego to dotyczy. 3. Pracownik świadomy możliwości wystąpienia konfliktu interesów jest zobowiązany do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań związanych z sytuacją konfliktową, za wyjątkiem tych, których zaniechanie naraziłoby Spółkę na szkodę. 4. Kierujący jednostką organizacyjną powiadomiony przez Pracownika o możliwości wystąpienia konfliktu interesów niezwłocznie informuje o tym fakcie Pełnomocnika, przekazując kopię pisemnej informacji Pracownika wraz z zakresem podjętych w tej sprawie działań. 5. Kierujący jednostką organizacyjną, który poweźmie przeświadczenie o wystąpieniu możliwości wystąpienia konfliktu interesów w stosunku do jego osoby składa niezwłocznie pisemną informację do Zarządu. 6. Członek Zarządu, który poweźmie przeświadczenie o wystąpieniu możliwości wystąpienia konfliktu interesów w stosunku do jego osoby składa niezwłocznie pisemną informację do Zarządu. 7. W przypadku, gdy kierujący jednostką organizacyjną lub Zarząd pozyska z innych źródeł informację o okolicznościach wskazujących na możliwość wystąpienia konfliktu interesów podejmują decyzję o zakazie wykonywania przez Pracownika określonych czynności służbowych oraz powiadamiają o tym fakcie Pełnomocnika, który podejmuje czynności wyjaśniające określone w Rozdziale 5. Procedura nr DB/O/2016 Strona 6 z 8

7 Rozdział 5. Analiza zagrożenia korupcyjnego lub nadużycia 1. Pełnomocnik weryfikuje każde zgłoszenie zagrożenia korupcyjnego lub nadużycia. 2. Pełnomocnik informuje o zgłoszonych zagrożeniach korupcyjnych lub nadużyciach Prezesa Zarządu. 3. Wszelkie informacje dotyczące zagrożeń korupcyjnych i nadużyć przekazane na podstawie niniejszej procedury zostają objęte ochroną. 4. Postępowanie przy badaniu zdarzenia ma charakter poufny i jest klasyfikowane jako Tajemnica PSE S.A. 5. Pełnomocnik ma prawo wyznaczyć Pracownika WB DB do weryfikacji informacji o zagrożeniu korupcyjnym lub nadużyciu. 6. W celu weryfikacji informacji o zagrożeniu korupcyjnym lub nadużyciu Pełnomocnik lub wyznaczony przez niego Pracownik WB DB ma prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji Spółki mającej związek z badanym zagrożeniem korupcyjnym lub nadużyciem, w tym dokumentacji elektronicznej będącej w zasobach Departamentu Teleinformatyki. 7. Pełnomocnik lub Pracownik WB DB, w ramach prowadzonej sprawy, ma prawo do rozmowy z każdym Pracownikiem Spółki. 8. Dostęp do dokumentacji powstałej w wyniku analizy zagrożenia korupcyjnego lub nadużycia posiada wyłącznie Pełnomocnik oraz wyznaczony przez niego Pracownik DB. 9. W przypadku potwierdzenia zaistnienia zdarzenia korupcyjnego lub nadużycia Pełnomocnik powiadamia o tym fakcie Zarząd, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tej sprawie, w tym sposobie zawiadomienia właściwych organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. Rozdział 6. Postanowienia końcowe 1. Właścicielem niniejszej procedury jest Dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa. 2. Za administrowanie niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa. 3. Merytoryczny nadzór nad realizacją niniejszej procedury sprawuje Pełnomocnik Zarządu ds. Antykorupcji 4. Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są zgodnie z Zasadami opracowywania i modyfikacji procedur w PSE S.A. 5. Pełnomocnik Zarządu ds. Antykorupcji realizuje zadania związane z merytorycznym nadzorem nad funkcjonowaniem Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom zgodnego z normą BS 10500:2011. Spis załączników Załącznik nr 1 Zasady ochrony Sygnalistów Procedura nr DB/O/2016 Strona 7 z 8

8 Załączniki nr 1. Zasady Ochrony Sygnalistów 1. Każda osoba przekazująca informacje o zagrożeniach korupcyjnych i nadużyciach w sposób opisany w niniejszej procedurze jest traktowana jako Sygnalista. 2. Pełnomocnik obejmuje Sygnalistów szczególną ochroną i dokłada wszelkich starań dla zapewnienia Sygnalistom dyskrecji. 3. Szczególnej ochronie podlegają dane osobowe Sygnalistów oraz wszelkie informacje umożliwiające ich identyfikację. 4. Szczególnej ochronie podlega korespondencja kierowana do Pełnomocnika. 5. Postanowienia niniejszej procedury w zakresie ochrony Sygnalistów ze Spółki przed ewentualnymi dolegliwościami, dotyczą wyłącznie ewentualnych konsekwencji związanych z przekazaniem informacji przez Sygnalistę. 6. Warunkiem objęcia Sygnalisty ochroną jest jego działanie w dobrej wierze, które jest wynikiem jego wiedzy, realnej oceny sytuacji oraz potencjalnych skutków dokonania zgłoszenia. 7. Dobra wiara Sygnalisty jest w każdym przypadku weryfikowana przez Pełnomocnika w celu wyeliminowania ewentualnego pomówienia lub próby zapewnienia sobie bezpodstawnej ochrony wynikającej np. z rozwiązywania stosunku pracy. 8. Przekazywanie wszelkich informacji przez Sygnalistów powinno mieć na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom w związku z działalnością Spółki. 9. Ochrona prawna Sygnalisty wynika z Kodeksu Pracy i polega na zapewnieniu ciągłości zatrudnienia oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji ze strony przełożonych i środowiska pracowniczego. 10. Na wniosek Sygnalisty, Pełnomocnik może podjąć decyzję o swoim udziale w postępowaniach pracowniczych dotyczących Sygnalisty (odwołania od decyzji kierujących jednostkami organizacyjnymi, komisje antymobbingowe itp.). Procedura nr DB/O/2016 Strona 8 z 8

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 do zarządzenia PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI 1. DEFINICJE... 2 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 3. OBOWIĄZKI PRACODAWCY... 3 4. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW... 4 5. TRYB ZGŁASZANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0,

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0, Uchwała Nr 52/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia polityki antykorupcyjnej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktem interesów. w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie

Polityka zarządzania konfliktem interesów. w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 15 /2019 z dnia 14.03 2019 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 3 /2019 z dnia 21.03. 2019 Polityka zarządzania konfliktem interesów w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/stop-korupcji/profilaktyka-korupcyjna/2905,przydatne-defini cje.html Wygenerowano: Wtorek, 14 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć finansowych. Zwalczanie nadużyć finansowych w ramach PO WER

Zwalczanie nadużyć finansowych. Zwalczanie nadużyć finansowych w ramach PO WER Zwalczanie nadużyć finansowych Zwalczanie nadużyć finansowych w ramach PO WER Podstawa prawna (wybrane akty prawne) Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzona w Brukseli

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. Preambuła Mając na uwadze, że Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. w sposób odpowiedzialny, transparentny oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka Antykorupcyjna i Ochrony Sygnalistów w STP ELBUD sp. z o.o.

Polityka Antykorupcyjna i Ochrony Sygnalistów w STP ELBUD sp. z o.o. Polityka Antykorupcyjna i Ochrony Sygnalistów w STP ELBUD sp. z o.o. Wstęp Celem wprowadzenia niniejszej Polityki Antykorupcyjnej i Ochrony Sygnalistów jest zachowanie zgodności funkcjonowania STP ELBUD

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2017r. Nadużycia finansowe można zgłaszać w formie informacji pisemnej na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W MUZEUM WSI KIELECKIEJ

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W MUZEUM WSI KIELECKIEJ POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W MUZEUM WSI KIELECKIEJ 1 1. Celem polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych jest : 1.1 określenie zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna w Stalprodukt Serwis Sp. z o.o.

Polityka antykorupcyjna w Stalprodukt Serwis Sp. z o.o. Polityka antykorupcyjna w Stalprodukt Serwis Sp. z o.o. Wstęp Celem wprowadzenia niniejszej Polityki antykorupcyjnej i ochrony sygnalistów jest zachowanie zgodności funkcjonowania firmy Stalprodukt Serwis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 15 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 15 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antykorupcyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń Na podstawie art. 68 ust.1,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady)

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) I. Wprowadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Spółka) w swojej działalności unika działań mogących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian i aktualizacji w dokumencie Systemu Zarządzania Jakością

Tabela zmian i aktualizacji w dokumencie Systemu Zarządzania Jakością 1 z 6 Opracowali: Sprawdził: Zatwierdził: N A Z W I S K O mgr Jarosław Kasprzyk Kierownik Działu Kadr i Płac mgr Mateusz Mendrek Radca Prawny prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek Dyrektor Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna i ochrony sygnalistów w Boltech Sp. z o.o.

Polityka antykorupcyjna i ochrony sygnalistów w Boltech Sp. z o.o. Polityka antykorupcyjna i ochrony sygnalistów w Boltech Sp. z o.o. Wstęp Celem wprowadzenia niniejszej Polityki antykorupcyjnej i ochrony sygnalistów jest zachowanie zgodności funkcjonowania firmy Boltech

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć finansowych. w ramach PO WER

Zwalczanie nadużyć finansowych. w ramach PO WER Zwalczanie nadużyć finansowych w ramach PO WER Podstawa prawna (wybrane akty prawne) Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA PROTEKCJONIZMOWI

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA PROTEKCJONIZMOWI Załącznik Nr 3 do zarządzenia PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA PROTEKCJONIZMOWI 1. DEFINICJE... 2 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 3. TRYB ZGŁASZANIA I REAGOWANIA NA PROTEKCJONIZM... 3 4. OSOBA ZAUFANIA DS. PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

KODEKS ANTYKORUPCYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC

KODEKS ANTYKORUPCYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC KODEKS ANTYKORUPCYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC I. Informacje ogólne 1) Głównym celem Kodeksu Antykorupcyjnego Grupy Kapitałowej CCC, obejmującego CCC S.A. oraz spółki zależne CCC S.A. (Grupa Kapitałowa CCC;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/05 BURMISTRZA ŁĘCZNEJ z dnia 24 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/05 BURMISTRZA ŁĘCZNEJ z dnia 24 marca 2005 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/05 BURMISTRZA ŁĘCZNEJ z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Postępowania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Na podstawie art. art. 4 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania antykorupcyjnego w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Procedura postępowania antykorupcyjnego w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera Załączn ik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2017 z dnia 26 maja 2017 roku Procedura postępowania antykorupcyjnego w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera Przepisy ogólne 1 Celem Procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wersja dokumentu 1.01 z dnia 24.09.2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin ZATWIERDZAM... Podpis kierującego jednostką organizacyjną Szczecin

Bardziej szczegółowo

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA, PROCEDUR I STANDARDÓW ETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Działając zgodnie z zapisami punktu 1.11 Rekomendacji H, Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem przekazuje do informacji opis systemu

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w funduszach UE jak wykrywać nadużycia i oszustwa oraz jak im zapobiegać.

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w funduszach UE jak wykrywać nadużycia i oszustwa oraz jak im zapobiegać. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w funduszach UE 2014-2020 - jak wykrywać nadużycia i oszustwa oraz jak im zapobiegać. Miejsce: Warszawa Termin: 15-16.09.2016, czwartek (09.00-16.00) piątek (9.00-16.00)

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów

Polityka zarządzania konfliktami interesów Polityka zarządzania konfliktami interesów przyjęta uchwałą 9/14/2017 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.04.2017 zatwierdzona uchwałą 5/6/2017 Rady Nadzorczej Łąckiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIEDŹNEJ

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIEDŹNEJ Cele systemu kontroli wewnętrznej W Banku Spółdzielczym w Miedźnej funkcjonuje system kontroli wewnętrznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM INC SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM INC SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM INC SPÓŁKA AKCYJNA ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa sposób postępowania Domu Maklerskiego w celu przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 27.06.2014 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Kodeks antykorupcyjny

Wstęp. Kodeks antykorupcyjny Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Konflikt interesu i transakcje z podmiotami powiązanymi

Rozdział V Konflikt interesu i transakcje z podmiotami powiązanymi Rozdział V Konflikt interesu i transakcje z podmiotami powiązanymi Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej Komisja Nadzoru Finansowego 1 Spółka powinna posiadać

Bardziej szczegółowo

Regulamin zarządzania ryzykiem. Założenia ogólne

Regulamin zarządzania ryzykiem. Założenia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2018 dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.11.2018r. Regulamin zarządzania ryzykiem 1 Założenia ogólne 1. Regulamin zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA FUNDACJI KRAJOWA ORGANIZACJA WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI LEKÓW

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA FUNDACJI KRAJOWA ORGANIZACJA WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI LEKÓW POLITYKA ANTYKORUPCYJNA FUNDACJI KRAJOWA ORGANIZACJA WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI LEKÓW HISTORIA DOKUMENTU L.p. 1. Wersja i data utworzenia V.1.0 13.09.2018 Podmiot odpowiedzialny Opis zmian Data zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktem interesów w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie

Polityka zarządzania konfliktem interesów w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Załącznik do Uchwały Nr 6/4a/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie z dnia 28.04.2017 r. Polityka zarządzania konfliktem interesów w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Żmigród, kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku Opis systemu kontroli wewnętrznej w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest dostosowany do charakteru

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Strona 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA, WYKRYWANIA I BADANIA NADUŻYĆ

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA, WYKRYWANIA I BADANIA NADUŻYĆ PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA, WYKRYWANIA I BADANIA NADUŻYĆ 2 ZAKRES I WDROŻENIE PROCEDURY.................... 4 ZAKAZ NIEWŁAŚCIWYCH PRAKTYK I NADUŻYĆ........... 5 KONTROLA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ..........

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/10/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 40/10/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r. Zarządzenie Nr 40/10/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: wewnętrznej polityki antymobbingowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach I. CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej,

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka antykorupcyjna (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 1/2014 dnia 12 stycznia 2014 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2019 DYREKTORA CENTRUM ODWYKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZARZĄDZENIE NR 124/2019 DYREKTORA CENTRUM ODWYKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZARZĄDZENIE NR 124/2019 DYREKTORA CENTRUM ODWYKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej m. st. Warszawy 1. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Kodeks Etyki Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora JZWiK S.A. Nr 2/2017 Z dnia 16 stycznia 2017r. Kodeks Etyki Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. JZWiK/RP/4 Styczeń 2017-1 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 23 stycznia 2017r) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Celem Regulaminu jest przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów

Bardziej szczegółowo

Jacek Wiśniewski Prezes Zarządu. Mariusz Adamiak Członek Zarządu. Procedura obowiązuje na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia r.

Jacek Wiśniewski Prezes Zarządu. Mariusz Adamiak Członek Zarządu. Procedura obowiązuje na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia r. 09.0019 Tytuł: Zatwierdził: Jacek Wiśniewski Prezes Zarządu Mariusz Adamiak Członek Zarządu Procedura obowiązuje na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 09.0019 r. Strona 1 z 5 09.0019 Spis treści 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA BIURA USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH i OCHRONY BODYGUARD Łódź, 01.01 2006r. Aktualizacja: Łódź, 01.09.2017r. Wstęp B.U.D.IO Bodyguard stosuje politykę zerowej tolerancji wobec korupcji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 września 2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim

Bardziej szczegółowo

Whistleblowing a przetwarzanie danych osobowych

Whistleblowing a przetwarzanie danych osobowych Whistleblowing a przetwarzanie danych osobowych Gerard Karp CEE Privacy Legal Leader adwokat szef zespołu TMT/IP i ochrony danych Maj 2019 Definicja i funkcja sygnalisty Mogą być nimi pracownicy podmiotu

Bardziej szczegółowo

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Wprowadzenie: Niniejszy Kodeks będzie stosowany w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu (Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 4/2015) WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu Wszyscy wobec prawa są równi i nikt nie może być dyskryminowany

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Polskim Banku Apeksowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Polskim Banku Apeksowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej w Polskim Banku Apeksowym S.A. I. Informacje ogólne 1. Zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939), w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych w Banku Spółdzielczym

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych w Banku Spółdzielczym Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach (whistleblowing) Tarnowskie Góry, 2017 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11 /2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie ul. Kasprzaka 19/21, Warszawa

Zarządzenie Nr 11 /2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie ul. Kasprzaka 19/21, Warszawa Zarządzenie Nr 11 /2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie ul. Kasprzaka 19/21, 01-211 Warszawa z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 8/2017 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Nr 13/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2004 r. Zmieniony:

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół w Pisarzowej

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół w Pisarzowej WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół w Pisarzowej Podstawa prawna: 1. art. 55, art. 943 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Karczewie Na podstawie 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie

w sprawie: wprowadzenia Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie Zarządzenie nr 19/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w Zarządzie

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w Santander Consumer Bank S.A.

Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w Santander Consumer Bank S.A. Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w Santander Consumer Bank S.A. I. Cele Systemu Kontroli Wewnętrznej 1. System Kontroli Wewnętrznej stanowi część systemu zarządzania funkcjonującego w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PROJEKT UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 6 do ogłoszenia Nr OR-IV.272.5.2.2019.JG PROJEKT UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Umowa zawarta w dniu 2019r. w Sokółce, pomiędzy: Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r.

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Copernicus Securities S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna w Kredyt Inkaso S.A. [tytuł dokumentu (pole własciwości)]

Polityka antykorupcyjna w Kredyt Inkaso S.A. [tytuł dokumentu (pole własciwości)] Polityka antykorupcyjna w Kredyt Inkaso S.A. [tytuł dokumentu (pole własciwości)] Załącznik do Uchwały Zarządu Kredyt Inkaso S.A. nr XI/2/03/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Dotyczy Właściciel Rozdzielnik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/

Bardziej szczegółowo

Procedura antykorupcyjna. w Polskim LNG S.A. A-P 230

Procedura antykorupcyjna. w Polskim LNG S.A. A-P 230 Procedura antykorupcyjna w Polskim LNG S.A. A-P 230 Spis treści Charakterystyka regulacji... 2 Rozdział I: Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II: Komisja antykorupcyjna... 6 Rozdział III: Dokonywanie Zgłoszeń...

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Iłży

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Iłży Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Iłży W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który jest dostosowany do struktury organizacyjnej, wielkości i stopnia złożoności działalności

Bardziej szczegółowo

Zasady Etyki ATM Grupa S.A.

Zasady Etyki ATM Grupa S.A. Zasady Etyki ATM Grupa S.A. Niniejsze Zasady Etyki mają zastosowanie do pracowników i współpracowników ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE INFORMACJI POUFNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE PUBLICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A.

ZASADY DOTYCZĄCE INFORMACJI POUFNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE PUBLICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. ZASADY DOTYCZĄCE INFORMACJI POUFNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE PUBLICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. Zarząd Spółki Elektrociepłownia Będzin SA, celem zapewnienia prawidłowego obchodzenia się z Informacjami

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROCEDURA OCHRONY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PKO TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (WYCIĄG)

Spis treści PROCEDURA OCHRONY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PKO TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (WYCIĄG) PROCEDURA OCHRONY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PKO TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (WYCIĄG) Warszawa, 14 maja 2019 r. Spis treści Rozdział I. Cel procedury... 2 Rozdział II. Definicje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku kwartał

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku kwartał Lp. 2019 Tytuł szkolenia 2019 SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2019 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 Analiza ryzyka w audycie lub

Bardziej szczegółowo

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie I. CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej W Banku Spółdzielczym w Jordanowie funkcjonuje system

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Krasnystaw, Grudzień 2017r. I. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej W Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Polityka Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medicover

Polityka Zgłaszania Poważnych Nieprawidłowości Medicover Nieprawidłowości Medicover Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Cel niniejszej Polityki Zgłaszania Poważnych... 3 3 Zakres podmiotowy niniejszej Polityki... 3 4 Definicje... 3 5 Zgłaszanie poważnych nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MANGATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej

REGULAMIN ZARZĄDU MANGATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej REGULAMIN ZARZĄDU MANGATA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsku-Białej Niniejszy z siedzibą w Bielsku-Białej został uchwalony na podstawie postanowienia 10 ust. 3 Statutu Spółki w związku z przepisem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2019

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2019 209 209 SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 209 Lp. Tytuł szkolenia Antykorupcja - Norma ISO 3700 a dokumenty powiązane I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I II III IV V VI

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna w Kancelarii Prawniczej FORUM Radca prawny Krzysztof Piluś i spółka Spółka komandytowa

Polityka antykorupcyjna w Kancelarii Prawniczej FORUM Radca prawny Krzysztof Piluś i spółka Spółka komandytowa Polityka antykorupcyjna w Kancelarii Prawniczej FORUM Radca prawny Krzysztof Piluś i spółka Spółka komandytowa Załącznik do Zarządzenia Komplementariusza z dnia 29.03.2019 r. Dotyczy Przeciwdziałanie zjawiskom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA. Konferencję Antykorupcyjną dla kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA. Konferencję Antykorupcyjną dla kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia 1 2 INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Konferencję Antykorupcyjną dla kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia Warszawa,

Bardziej szczegółowo

spółek Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o. w Szczytnie, a w szczególności:

spółek Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o. w Szczytnie, a w szczególności: Uchwała Nr 13/204/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Polityka zgodności Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Cel i podstawowe zasady zapewnienia zgodności... 2 Rozdział 3 Zasady zapewnienia zgodności w ramach funkcji kontroli... 4

Bardziej szczegółowo

System kontroli wewnętrznej w Krakowskim Banku Spółdzielczym

System kontroli wewnętrznej w Krakowskim Banku Spółdzielczym System kontroli wewnętrznej w Krakowskim Banku Spółdzielczym Działając zgodnie z zapisami Rekomendacji H KNF, Krakowski Bank Spółdzielczy zwany dalej Bankiem przekazuje do informacji opis systemu kontroli

Bardziej szczegółowo