Informacje o Instrumentach Finansowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o Instrumentach Finansowych"

Transkrypt

1 Informacje o Instrumentach Finansowych Opis istoty oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba. 1. obligacje Obligacja to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych świadczeń (wykupu obligacji, płatności kuponów). Obligacja, w przeciwieństwie do akcji, nie ma charakteru udziałowego. Emitentem obligacji może być przykładowo Skarb Państwa, inne państwo niż Rzeczpospolita Polska, jednostka samorządu terytorialnego, bank, a także podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Obligacja może posiadać wbudowaną opcję, której wartość wpływa w istotnym stopniu na charakterystykę obligacji (np. obligacje zamienne na akcje, obligacje strukturyzowane). Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości instrumentu w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: ceny dłużnych papierów wartościowych, poziom stóp procentowych czy kursy walutowe. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka rynkowego są zmiany stóp procentowych oraz zmiany kursów walut krajów, w których to walutach papiery dłużne będą denominowane. Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich przez emitenta lub gwaranta. Istnieje ryzyko, że niewypłacalność bądź pogorszenie się sytuacji finansowej któregokolwiek z emitentów instrumentów dłużnych może w istotny sposób wpłynąć na wartość Portfela. Istnieje ponadto ryzyko utraty części Aktywów Portfela lub poniesienia straty w przypadku takich zdarzeń jak: utrata wypłacalności przez emitenta instrumentów dłużnych; niewywiązanie się przez emitenta lub gwaranta ze z tytułu wyemitowanych lub opóźnienie w wywiązaniu się z takich ; utrata lub obniżenie wartości zabezpieczeń ustanowionych przez emitenta; inne zdarzenia dotyczące emitenta, w wyniku których nastąpi obniżenie wartości instrumentu dłużnego lub nie nastąpi spłata należności. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Ryzyko walutowe - W przypadku nabycia denominowanych w walucie obcej, Aktywa wchodzące w skład Portfela 1

2 Wskazanie zmienności ceny danego więcej będą narażone na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia się potencjalną możliwością spadku rentowności inwestycji dokonywanych w instrumenty notowane na zagranicznych rynkach papierów wartościowych lub denominowanych w walutach obcych, w wyniku aprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej. Ryzyko wbudowanych opcji obligacje zamienna mogą posiadać wbudowane opcje o różnej charakterystyce. W przypadku znacznych zmian wartości instrumentów bazowych dla opcji wbudowanych w obligacje, wartość obligacji z wbudowaną opcją może ulegać istotnym zmianom. Może to wpływać na podwyższenie zmienności ceny obligacji z wbudowaną opcją w porównaniu z analogicznymi obligacjami pozbawionymi opcji. Ponadto wartość obligacji z wbudowaną opcją w momencie jej wykupu będzie zależeć od wartości opcji. W przypadku, gdy nastąpi całkowita utrata wartości wbudowanych opcji, obligacja może zostać wykupiona według nominału lub wartości niższej od nominału, jeśli tak stanowią warunki emisji tej obligacji. W zależności zatem od kształtowania się wartości instrumentu bazowego dla opcji wbudowanych w obligacje inwestor może nie zrealizować zakładanej stopy zwrotu z inwestycji lub ponieść stratę. Ryzyko stóp procentowych - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych wchodzących w skład Portfela, a tym samym także zmniejszenia się wartości całego Portfela. Zmiany stóp procentowych mogą mieć różny wpływ na wartość znajdujących się w Portfelu. Przy wzrastających stopach procentowych może np. nastąpić spadek ceny rynkowej posia dłużnych. Dźwignia finansowa - nie dotyczy. Niska lub umiarkowana zmienność ceny, w zależności od charakterystyki obligacji. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki obligacji oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. W większości przypadków obligacje nie są gwarantowane przez podmiot trzeci. Prospekt dostępne są u emitenta. 2

3 będącego przedmiotem 2. obligacje zamienne na akcje Obligacja zamienna na akcje to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych świadczeń (wykupu obligacji, płatności kuponów). Obligacja zamienna na akcje daje ponadto posiadaczowi prawo do wymiany na określoną liczbę akcji (po spełnieniu odpowiednich warunków) przedsiębiorstwa emitującego obligację. Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości instrumentu w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: ceny dłużnych papierów wartościowych, poziom stóp procentowych czy kursy walutowe. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka rynkowego są zmiany stóp procentowych oraz zmiany kursów walut krajów, w których to walutach papiery dłużne będą denominowane Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich przez emitenta lub gwaranta. Istnieje ryzyko, że niewypłacalność bądź pogorszenie się sytuacji finansowej któregokolwiek z emitentów instrumentów dłużnych może w istotny sposób wpłynąć na wartość Portfela. Istnieje ponadto ryzyko utraty części Aktywów Portfela lub poniesienia straty w przypadku takich zdarzeń jak: utrata wypłacalności przez emitenta instrumentów dłużnych; niewywiązanie się przez emitenta lub gwaranta ze z tytułu wyemitowanych lub opóźnienie w wywiązaniu się z takich ; utrata lub obniżenie wartości zabezpieczeń ustanowionych przez emitenta; inne zdarzenia dotyczące emitenta, w wyniku których nastąpi obniżenie wartości instrumentu dłużnego lub nie nastąpi spłata należności. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Ryzyko walutowe - W przypadku nabycia denominowanych w walucie obcej, Aktywa wchodzące w skład Portfela będą narażone na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia się potencjalną możliwością spadku rentowności inwestycji dokonywanych w instrumenty notowane na zagranicznych rynkach papierów wartościowych lub denominowanych w walutach obcych, w wyniku aprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej. Ryzyko stóp procentowych - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych wchodzących w skład Portfela, a tym samym także zmniejszenia się wartości całego Portfela. Zmiany stóp procentowych mogą mieć różny wpływ na wartość znajdujących się 3

4 Wskazanie zmienności ceny danego więcej będącego przedmiotem w Portfelu. Przy wzrastających stopach procentowych może np. nastąpić spadek ceny rynkowej posia dłużnych. Ryzyko wbudowanych opcji obligacje zamienna na akcje posiada wbudowane opcje na akcje emitenta. W przypadku znacznego wzrostu ceny akcji, wartość obligacji zamiennej może w dużym stopniu zależeć od bieżącej wartości akcji emitenta. Może to wpływać na podwyższenie zmienności ceny obligacji zamiennej w porównaniu z analogicznymi obligacjami pozbawionymi opcji zamiany. Ryzyko przedterminowego wykupu na żądanie emitenta większość obligacji zamiennych posiada wbudowane opcje przymusowego wykupu obligacji na żądanie emitenta, gdy wartość akcji osiągnie lub przekroczy określony poziom. Oznacza to, że posiadacz obligacji może być zmuszony do przedstawienia obligacji zamiennej do wykupu oraz jej zamiany na akcje w wybranym przez emitenta momencie. W takim przypadku posiadacz obligacji zamiennej stanie się posiadaczem akcji emitenta, co zmieni charakterystykę ryzyka Portfela i może spowodować znaczny wzrost poziomu tego ryzyka Portfela. Dźwignia finansowa - nie dotyczy. Średnia zmienność ceny ze względu na zmienność ceny akcji emitenta. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki obligacji zamiennej na akcje oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. Instrument posiada standardową część dłużną, podobnie jak zwykłe obligacje, oraz część opcyjną, jaką jest prawo zamiany obligacji na akcje emitenta. Część opcyjna wpływa na zwiększenie ryzyka obligacji zamiennej, ponieważ jej wartość jest związana z wyceną akcji emitenta i może ulegać częstym wahaniom. W większości przypadków obligacje zamienne na akcje nie są gwarantowane przez podmiot trzeci. Prospekt dostępne są u emitenta. 4

5 3. bony skarbowe Bon skarbowy jest krótkoterminowym skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według wartości nominalnej. Emitentem jest Ministerstwo Finansów. Termin wykupu waha się od 1 do 52 tygodni. Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości instrumentu w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: ceny dłużnych papierów wartościowych lub poziom stóp procentowych. Wskazanie zmienności ceny danego więcej będącego przedmiotem Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich przez emitenta lub gwaranta. Ryzyko to jest w przypadku bonów skarbowych ograniczone, gdyż ich emitentem jest Skarb Państwa. Ryzyko płynności - ryzyko to jest w przypadku bonów skarbowych ograniczone. Ewentualny spadek płynności bonów skarbowych wchodzących w skład Portfela może spowodować spadek wartości tych instrumentów i wywierać negatywny wpływ na wartość Portfela. Ryzyko stóp procentowych - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych wchodzących w skład Portfela, a tym samym także zmniejszenia się wartości całego Portfela. Zmiany stóp procentowych wywierają zwykle niewielki wpływ na wartość bonów skarbowych. Dźwignia finansowa - nie dotyczy. Niska zmienność ceny. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki bonu skarbowego oraz rynku płynność instrumentu może się różnić. Informacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie emisji bonów skarbowych. 5

6 4. papiery komercyjne Wskazanie zmienności ceny danego Papiery komercyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw o różnych terminach zapadalności. Mogą mieć charaktery dyskontowy lub kuponowy (o stałym lub zmiennym oprocentowaniu odnoszącym się do wartości nominalnej). Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości instrumentu w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: ceny dłużnych papierów wartościowych, poziom stóp procentowych czy kursy walutowe. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka rynkowego są zmiany stóp procentowych oraz zmiany kursów walut krajów, w których to walutach papiery dłużne będą denominowane. Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich przez emitenta lub gwaranta. Istnieje ryzyko, że niewypłacalność bądź pogorszenie się sytuacji finansowej któregokolwiek z emitentów instrumentów dłużnych może w istotny sposób wpłynąć na wartość Portfela. Istnieje ponadto ryzyko utraty części Aktywów Portfela lub poniesienia straty w przypadku takich zdarzeń jak: utrata wypłacalności przez emitenta instrumentów dłużnych; niewywiązanie się przez emitenta lub gwaranta ze z tytułu wyemitowanych lub opóźnienie w wywiązaniu się z takich ; utrata lub obniżenie wartości zabezpieczeń ustanowionych przez emitenta; inne zdarzenia dotyczące emitenta, w wyniku których nastąpi obniżenie wartości instrumentu dłużnego lub nie nastąpi spłata należności. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Ryzyko walutowe - W przypadku nabycia papierów komercyjnych denominowanych w walucie obcej, Aktywa wchodzące w skład Portfela będą narażone na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia się potencjalną możliwością spadku rentowności inwestycji dokonywanych w papiery komercyjne notowane na zagranicznych rynkach papierów wartościowych lub denominowanych w walutach obcych, w wyniku aprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej. Ryzyko stóp procentowych - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych wchodzących w skład Portfela, a tym samym także zmniejszenia się wartości całego Portfela. Zmiany stóp procentowych mogą mieć różny wpływ na wartość znajdujących się w Portfelu. Przy wzrastających stopach procentowych może np. nastąpić spadek ceny rynkowej posia dłużnych. Dźwignia finansowa - nie dotyczy. Niska, średnia lub wysoka zmienność cen w zależności od zdolności kredytowej przedsiębiorstwa emitującego dany papier, terminu 6

7 więcej będącego przedmiotem zapadalności oraz innych warunków rynkowych, np. inflacja, kursy walut. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki papieru komercyjnego oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. Płynność papierów komercyjnych może być istotnie niższa aniżeli w przypadku bonów lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. W większości przypadków papiery komercyjne nie są gwarantowane. Jeśli występuje, gwarancja może przybierać formę, np. gwarancji spółki dominującej, gwarancji Skarbu Państwa. Prospekt dostępne są u emitenta. 5. listy zastawne Listy zastawne są dłużnymi papierami wartościowymi, w przypadku których podstawą emisji są wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipotekami na rzecz banku. Zazwyczaj są to instrumenty długoterminowe o terminie zapadalności przekraczającym 5 lat o stałym bądź zmiennym oprocentowaniu. Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości listów zastawnych w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: ceny dłużnych papierów wartościowych, poziom stóp procentowych czy kursy walutowe. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka rynkowego są zmiany stóp procentowych oraz zmiany kursów walut krajów, w których to walutach listy zastawne będą denominowane. Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich przez emitenta. Istnieje ryzyko, że niewypłacalność bądź pogorszenie się sytuacji finansowej banku hipotecznego będącego emitentem listów zastawnych może w istotny sposób wpłynąć na wartość Portfela. Istnieje ponadto 7

8 Wskazanie zmienności ceny danego więcej ryzyko utraty części Aktywów Portfela lub poniesienia straty w przypadku takich zdarzeń jak: utrata wypłacalności przez emitenta listów zastawnych; niewywiązanie się przez emitenta lub gwaranta ze z tytułu wyemitowanych listów zastawnych lub opóźnienie w wywiązaniu się z takich ; utrata lub obniżenie wartości zabezpieczeń ustanowionych przez emitenta; inne zdarzenia dotyczące emitenta, w wyniku których nastąpi obniżenie wartości listu zastawnego lub nie nastąpi spłata należności. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Ryzyko walutowe - W przypadku nabycia listów zastawnych denominowanych w walucie obcej, Aktywa wchodzące w skład Portfela będą narażone na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia się potencjalną możliwością spadku rentowności inwestycji dokonywanych w listy zastawne, w wyniku aprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej. Ryzyko stóp procentowych - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych wchodzących w skład Portfela, a tym samym także zmniejszenia się wartości całego Portfela. Zmiany stóp procentowych mogą mieć różny wpływ na wartość znajdujących się w Portfelu. Przy wzrastających stopach procentowych może np. nastąpić spadek ceny rynkowej posia dłużnych. Dźwignia finansowa - nie dotyczy. Niska lub średnia zmienność ceny. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki listu zastawnego oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. Listy zastawne zazwyczaj nie posiadają gwarancji, jednak w razie ogłoszenia upadłości przez bank hipoteczny ich posiadacze są zaspokajani z majątku banku w pierwszej kolejności. W większości przypadków listy zastawne nie są gwarantowane. 8

9 będącego przedmiotem Prospekt dostępne są u emitenta. 6. certyfikaty depozytowe Certyfikat depozytowy to dłużny papier wartościowy na okaziciela, którego emitent stwierdza, że określona suma pieniężna została zdeponowana w banku, na określony okres, po określonej stopie procentowej (stałej bądź zmiennej) oraz zobowiązuje się wobec posiadacza certyfikatu do zwrotu wymienionej sumy łącznie z odsetkami w terminie jego wykupu. Emitentami certyfikatów depozytowych są w głównej mierze banki, ewentualnie instytucje posiadające specjalne uprawnienia. Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości instrumentu w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: ceny dłużnych papierów wartościowych, poziom stóp procentowych czy kursy walutowe. Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich przez emitenta lub gwaranta. Istnieje ryzyko, że niewypłacalność bądź pogorszenie się sytuacji finansowej któregokolwiek z emitentów instrumentów dłużnych może w istotny sposób wpłynąć na wartość Portfela. Istnieje ponadto ryzyko utraty części Aktywów Portfela lub poniesienia straty w przypadku takich zdarzeń jak: utrata wypłacalności przez emitenta instrumentów dłużnych; niewywiązanie się przez emitenta lub gwaranta ze z tytułu wyemitowanych lub opóźnienie w wywiązaniu się z takich ; utrata lub obniżenie wartości zabezpieczeń ustanowionych przez emitenta; inne zdarzenia dotyczące emitenta, w wyniku których nastąpi obniżenie wartości instrumentu dłużnego lub nie nastąpi spłata należności. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Ryzyko walutowe - W przypadku nabycia certyfikatów depozytowych denominowanych w walucie obcej, Aktywa wchodzące w skład Portfela będą narażone na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia się potencjalną możliwością spadku rentowności inwestycji dokonywanych w certyfikaty depozytowe w wyniku aprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej. Ryzyko stóp procentowych - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych wchodzących w skład Portfela, a tym samym także zmniejszenia się 9

10 Wskazanie zmienności ceny danego więcej będącego przedmiotem wartości całego Portfela. Zmiany stóp procentowych mogą mieć różny wpływ na wartość znajdujących się w Portfelu. Przy wzrastających stopach procentowych może np. nastąpić spadek ceny rynkowej posiadanych certyfikatów depozytowych. Dźwignia finansowa - nie dotyczy. Niska zmienność ceny. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki certyfikatu oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. Brak. W większości przypadków certyfikaty depozytowe nie są gwarantowane. Prospekt dostępne są u emitenta. 7. waluty Jednostka monetarna obowiązująca w danym kraju lub obszarze walutowym. Do instrumentów wykorzystywanych do inwestycji związanych z walutą można zaliczyć wszystkie instrumenty rynku walutowego, czyli m.in. transakcje kasowe, transakcje terminowe oraz instrumenty pochodne, których bazą są waluty. Ryzyko walutowe - W przypadku nabycia denominowanych w walucie obcej, Aktywa wchodzące w skład Portfela będą narażone na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia się potencjalną możliwością spadku rentowności inwestycji dokonywanych w instrumenty notowane na zagranicznych rynkach papierów wartościowych lub denominowanych w walutach obcych, w wyniku aprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej. 10

11 Dźwignia finansowa W zależności od wykorzystanego instrumentu (np. derywaty) dźwignia finansowa może występować, przez co zmiana wartości instrumentu może wielokrotnie przewyższyć zmianę kursu walutowego. Wskazanie zmienności ceny danego więcej będącego przedmiotem Wysoka zmienność cen. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki wykorzystanego instrumentu oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. W zależności od wybranego instrumentu może występować obowiązek zarówno wniesienia, jak i uzupełniania zabezpieczenia. Stosowane przez Towarzystwo walutowe instrumenty pochodne mogą być rozliczane pieniężnie lub poprzez dostawę odpowiedniej waluty. Jak wyżej. W zależności od wybranego instrumentu jego złożoność oraz ryzyko z nią związane może się znacząco różnić. Brak. W zależności od instrumentu, jego opis oraz warunki emisji oraz obrotu znajdują się u regulatora rynku lub emitenta. 8. opcje Opcja jest umową między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą) dającą nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego przed lub w ustalonym dniu w przyszłości po określonej cenie, w zamian za opłatę zwaną premią. Pod koniec okresu, na jaki wystawiono opcję, czyli w terminie jej wygaśnięcia, kończy się prawo związane z opcją. Opcje notowane na rynkach zorganizowanych zazwyczaj rozliczane są pieniężnie, bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego. Ryzyko związane z instrumentami bazowymi opcje są instrumentami pochodnymi, których bazę stanowią inne instrumenty finansowe. W związku z tym wartość opcji zależy od wartości konkretnych instrumentów bazowych, z którymi związane są rodzaje ryzyk opisane przy poszczególnych instrumentach finansowych wymienionych w niniejszym Załączniku. W związku z dokonywaniem lokat w opcje, 11

12 ryzyka te są również ponoszone przez Klientów. Ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne - inwestowanie w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, wiąże się z ryzykiem rynkowym, tj. możliwością ponoszenia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, takich jak: kursy akcji, poziomy stóp procentowych, kursy walutowe, czy zmienności tych parametrów. Inwestowanie w niewystandaryzowane instrumenty pochodne związane jest ponadto z ryzykiem kredytowym, tj. możliwością niewywiązania się z przez kontrahenta, co może skutkować utratą nawet znacznej części Aktywów Portfela. Dodatkowo, ze względu na specyfikę instrumentów pochodnych, tj. efektu dźwigni finansowej, możliwości zajmowania krótkiej pozycji oraz poziomu skomplikowania wyceny tych instrumentów, materializacja ryzyk operacyjnych przy dokonywaniu transakcji tymi instrumentami ma potencjalnie większe konsekwencje niż w przypadku klasycznych. Wskazanie zmienności ceny danego więcej Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Dźwignia finansowa - zarówno dla nabywcy, jak i wystawcy opcji występuje silny efekt dźwigni finansowej. Oznacza to, że procentowa zmiana wartości opcji jest znacznie większa od procentowej zmiany instrumentu bazowego (zyski i ewentualne straty są zwielokrotnione w stosunku do inwestycji w instrument bazowy). Wysoka zmienność cen oraz brak ograniczeń w zbywalności instrumentu, jednak w zależności od charakterystyki opcji oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. Wymóg posiadania oraz uzupełniania depozytu zabezpieczającego dotyczy wystawcy opcji kupna i sprzedaży. Nabywca opcji płaci tylko cenę opcji (premię) wystawcy, w chwili nabycia opcji. Warunki dotyczące wysokości zabezpieczenia oraz uzupełniania są określane przez regulatorów poszczególnych rynków oraz poszczególne firmy inwestycyjne (domy maklerskie). Towarzystwo nabywa opcje, które rozliczane są w formie pieniężnej i nie powodują dla nabywcy ryzyka konieczności dostawy instrumentu bazowego. Jak wyżej. Opcje mogą być instrumentami prostymi posiadać tylko jeden instrument bazowy lub złożonymi, np. opcje egzotyczne. Występują również opcje, których cena zależy od kilku instrumentów bazowych. Profil ryzyka w przypadku opcji jest charakterystyczną cechą danej opcji i może być wysoki. Brak. 12

13 będącego przedmiotem Opis dotyczący charakterystyki i standardu danej opcji znajduje się u regulatora danego rynku lub u emitenta. W przypadku nabycia lub wystawienia opcji będących niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi, ich charakterystyka jest indywidualnie ustalana w umowie z kontrahentem. 9. finansowe kontrakty terminowe (kontrakty futures) Wskazanie zmienności ceny danego Kontrakt futures jest umową kupna lub sprzedaży określonych aktywów (w szczególności lub towarowych) w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. W chwili wygaśnięcia kontraktu jego cena i cena instrumentu bazowego zrównują się. Kontrakty futures są standaryzowane (ściśle określony rodzaj i ilość instrumentów bazowych oraz termin rozliczenia). Kontrakty futures są rozliczane codziennie. Ryzyko wykonania w większości przypadków przejmuje regulator rynku. Ryzyko związane z instrumentami bazowymi finansowe kontrakty terminowe są instrumentami pochodnymi, których bazę stanowią inne instrumenty finansowe. W związku z tym wartość kontraktów futures zależy od wartości konkretnych instrumentów bazowych, z którymi związane są rodzaje ryzyk opisane przy poszczególnych instrumentach finansowych wymienionych w niniejszym Załączniku. W związku z dokonywaniem lokat w kontrakty futures, ryzyka te są również ponoszone przez Klientów. Ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z ryzykiem rynkowym, tj. możliwością ponoszenia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, takich jak: kursy akcji, poziomy stóp procentowych, kursy walutowe, czy zmienności tych parametrów. Dodatkowo, ze względu na specyfikę instrumentów pochodnych, tj. efektu dźwigni finansowej, możliwości zajmowania krótkiej pozycji oraz poziomu skomplikowania wyceny tych instrumentów, materializacja ryzyk operacyjnych przy dokonywaniu transakcji tymi instrumentami ma potencjalnie większe konsekwencje niż w przypadku klasycznych. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Dźwignia finansowa występuje silny efekt dźwigni finansowej. Oznacza to, że procentowa zmiana wartości kontraktu futures jest znacznie większa od procentowej zmiany instrumentu bazowego (zyski i ewentualne straty są zwielokrotnione w stosunku do inwestycji w instrument bazowy). Siła efektu dźwigni finansowej zależy od wielkości wymaganego depozytu zabezpieczającego im jest on mniejszy, tym efekt dźwigni jest większy. Wysoka zmienność cen oraz brak ograniczeń w zbywalności instrumentu, jednak w zależności od charakterystyki kontraktu futures oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. 13

14 więcej będącego przedmiotem Wymóg posiadania oraz uzupełniania depozytu zabezpieczającego dotyczy kupującego i sprzedającego kontrakt futures. Warunki dotyczące wysokości zabezpieczenia oraz uzupełniania są określane przez regulatorów poszczególnych rynków oraz poszczególne firmy inwestycyjne (domy maklerskie). Towarzystwo nabywa lub wystawia kontrakty futures, które rozliczane są w formie pieniężnej i nie powodują dla ryzyka konieczności przyjęcia lub realizacji dostawy instrumentu bazowego. Jak wyżej. Brak. Opis dotyczący charakterystyki i standardu danego kontraktu futures znajduje się u regulatora danego rynku. 10. swapy Swap jest operacją wymiany strumieni finansowych, których wartości i terminy są z góry ustalone. Na mocy umowy strony transakcji swapowej zgadzają się wymienić między sobą w określonym terminie strumienie płatności. Wykonanie zobowiązania jeden ze stron zależy od realizacji zobowiązania drugiej strony. Do kontraktów swap zaliczamy m.in. swap walutowy (FX swap), swap stopy procentowej (IRS), swap walutowoprocentowy (CIRS). Ryzyko związane z instrumentami bazowymi swapy są instrumentami pochodnymi, których bazę mogą stanowić inne instrumenty finansowe, stopy procentowe lub waluty. W związku z tym wartość kontraktów swap może zależeć od wartości konkretnych instrumentów bazowych, z którymi związane są określone rodzaje ryzyk (np. ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe) opisane przy poszczególnych instrumentach finansowych wymienionych w niniejszym Załączniku. W związku z dokonywaniem lokat w kontrakty swap, ryzyka te są również ponoszone przez Klientów. Ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne - inwestowanie w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, wiąże się z ryzykiem rynkowym, tj. możliwością ponoszenia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, takich jak: poziomy stóp procentowych, kursy walutowe, czy zmienności tych parametrów. Inwestowanie w niewystandaryzowane instrumenty pochodne związane jest ponadto z ryzykiem kredytowym, tj. możliwością 14

15 Wskazanie zmienności ceny danego więcej będącego przedmiotem niewywiązania się z przez kontrahenta, co może skutkować utratą nawet znacznej części Aktywów Portfela. Dodatkowo, ze względu na specyfikę instrumentów pochodnych, tj. efektu dźwigni finansowej, możliwości zajmowania krótkiej pozycji oraz poziomu skomplikowania wyceny tych instrumentów, materializacja ryzyk operacyjnych przy dokonywaniu transakcji tymi instrumentami ma potencjalnie większe konsekwencje niż w przypadku klasycznych. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Dźwignia finansowa Efekt dźwigni finansowej może występować. Jego siła zależy od objętych kontraktem swap oraz konstrukcji kontraktu. Wysoka zmienność cen oraz brak ograniczeń w zbywalności instrumentu, jednak w zależności od charakterystyki swapu oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. Wymóg posiadania oraz uzupełniania depozytu zabezpieczającego może dotyczyć kupującego i wystawiającego kontrakt swap. Warunki dotyczące wysokości zabezpieczenia oraz uzupełniania są określane w kontrakcie swap. Towarzystwo nabywa lub wystawia kontrakty swap, które rozliczane są w formie pieniężnej i nie powodują dla ryzyka konieczności przyjęcia lub realizacji dostawy instrumentu bazowego. Jak wyżej. Instrument może mieć charakter złożony. W zależności od instrumentów finansowych objętych kontraktem, złożoność oraz ryzyko związane z danym kontraktem swap może się znacząco różnić. Brak. Kontrakty swap są z reguły niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi, a ich charakterystyka jest indywidualnie ustalana w umowie z kontrahentem. 15

16 11. kontrakty forward Wskazanie zmienności ceny danego Kontrakt forward zobowiązuje posiadacza do kupna lub sprzedaży określonego instrumentu bazowego (np. akcji, waluty, towaru) w określonym czasie i po określonej cenie. Cena określana w kontrakcie forward jest ceną dostawy i w momencie zawierania transakcji ustala się ja na takim poziomie, że wartość kontraktu dla obu stron jest równa zeru. Charakterystycznymi cechami kontraktów forward jest występowanie poza obrotem zorganizowanym, brak standaryzacji jeśli chodzi o liczbę lub nominał instrumentów bazowych będących podstawą kontraktu oraz termin dostawy; ryzyko wykonania ponoszą obie strony kontraktu. Ryzyko związane z instrumentami bazowymi kontrakty forward są instrumentami pochodnymi, których bazę mogą stanowić inne instrumenty finansowe, stopy procentowe lub waluty. W związku z tym wartość kontraktów forward może zależeć od wartości konkretnych instrumentów bazowych, z którymi związane są określone rodzaje ryzyk (np. ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe) opisane przy poszczególnych instrumentach finansowych wymienionych w niniejszym Załączniku. W związku z dokonywaniem lokat w kontrakty forward, ryzyka te są również ponoszone przez Klientów. Ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne - inwestowanie w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, wiąże się z ryzykiem rynkowym, tj. możliwością ponoszenia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, takich jak: poziomy stóp procentowych, kursy walutowe, czy zmienności tych parametrów. Inwestowanie w niewystandaryzowane instrumenty pochodne związane jest ponadto z ryzykiem kredytowym, tj. możliwością niewywiązania się z przez kontrahenta, co może skutkować utratą nawet znacznej części Aktywów Portfela. Dodatkowo, ze względu na specyfikę instrumentów pochodnych, tj. efektu dźwigni finansowej, możliwości zajmowania krótkiej pozycji oraz poziomu skomplikowania wyceny tych instrumentów, materializacja ryzyk operacyjnych przy dokonywaniu transakcji tymi instrumentami ma potencjalnie większe konsekwencje niż w przypadku klasycznych. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Dźwignia finansowa - Występuje silny efekt dźwigni finansowej. Oznacza to, że procentowa zmiana wartości kontraktu forward jest znacznie większa od procentowej zmiany instrumentu bazowego (zyski i ewentualne straty są zwielokrotnione w stosunku do inwestycji w instrument bazowy). Siła efektu dźwigni finansowej zależy od wielkości wymaganego depozytu zabezpieczającego im jest on mniejszy, tym dźwignia jest większa. Wysoka zmienność cen. Ponieważ kontrakt forward nie jest wystandaryzowany, jego płynność oraz możliwości zbycia są mniejsze w porównaniu z kontraktami futures. Wymóg oraz warunki posiadania oraz uzupełniania depozytu zabezpieczającego jest negocjowany pomiędzy stronami kontraktu forward. 16

17 więcej będącego przedmiotem Jak wyżej. Brak. Opis dotyczący charakterystyki i standardu danego kontraktu forward ustalany jest między stronami kontraktu. 12. warranty Warrant jest rodzajem opcji. Posiadacz warrantu ma prawo do uzyskania świadczenia, zaś wystawca warrantu jest zobowiązany do realizacji zobowiązania, w terminie i na warunkach określonych umową, wyznaczanych w odniesieniu do z góry ustalonej ceny umownej instrumentu bazowego, na którym został oparty warrant. Wystawcą warrantu może być osoba prawna, która określa liczbę emitowanych sztuk. Warranty mogą być rozliczane fizycznie w instrumencie bazowym, na który opiewa warrant, lub pieniężnie. Wyróżnia się dwa rodzaje warrantów: kupna dający prawo nabywcy do zakupu instrumentu bazowego po określonej cenie w ustalonym momencie w przyszłości oraz sprzedaży, który umożliwia nabywcy sprzedaż emitentowi warrantu instrumentu bazowego po określonej cenie w przyszłości. Wyróżnia się ponadto następujące warranty: subskrypcyjne dające ich posiadaczowi prawo do subskrybowania określonej liczby akcji emitenta warrantu po wcześniej ustalonej cenie w ustalonym terminie, opcyjne dające prawo do kupna od emitenta bądź sprzedaży emitentowi warrantu określonego instrumentu bazowego po określonej cenie w ustalonym terminie. Ryzyko związane z instrumentami bazowymi warranty są instrumentami pochodnymi, których bazę stanowią inne instrumenty finansowe. W związku z tym wartość warranta zależy od wartości konkretnych instrumentów bazowych, z którymi związane są rodzaje ryzyk opisane przy poszczególnych instrumentach finansowych wymienionych w niniejszym Załączniku. W związku z dokonywaniem lokat w warranty, ryzyka te są również ponoszone przez Klientów. Ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne - inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z ryzykiem rynkowym, tj. możliwością ponoszenia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów 17

18 rynkowych, takich jak: kursy akcji, poziomy stóp procentowych, kursy walutowe, czy zmienności tych parametrów. Dodatkowo, ze względu na specyfikę instrumentów pochodnych, tj. efektu dźwigni finansowej, możliwości zajmowania krótkiej pozycji oraz poziomu skomplikowania wyceny tych instrumentów, materializacja ryzyk operacyjnych przy dokonywaniu transakcji tymi instrumentami ma potencjalnie większe konsekwencje niż w przypadku klasycznych. Wskazanie zmienności ceny danego z utrzymaniem i uzupełnieniem więcej będącego przedmiotem Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Dźwignia finansowa występuje silny efekt dźwigni finansowej. Oznacza to, że procentowa zmiana wartości warrantu jest znacznie większa od procentowej zmiany instrumentu bazowego (zyski i ewentualne straty są zwielokrotnione w stosunku do inwestycji w instrument bazowy). Wysoka zmienność cen oraz brak ograniczeń w zbywalności instrumentu, jednak w zależności od charakterystyki warrantu oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. Wymóg posiadania oraz uzupełniania depozytu zabezpieczającego dotyczy wystawcy warrantu kupna i sprzedaży. Nabywca warrantu płaci cenę warrantu wystawcy. Jak wyżej. Brak. Prospekt dostępne są u emitenta. 18

19 13. akcje Wskazanie zmienności ceny danego Akcja jest to papier wartościowy reprezentujący część kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Akcje są emitowane przez spółkę akcyjną i są formalnym dowodem potwierdzającym uczestnictwo posiadacza (akcjonariusza) w spółce akcyjnej. Własność akcji uprawnia akcjonariusza do: części zysku wypracowanego przez spółkę w formie dywidendy; w przypadku likwidacji spółki, akcjonariusz jest uprawniony do udziału w majątku pozostałym po likwidacji; udziału oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: kursy akcji lub innych instrumentów o charakterze udziałowym, poziom stóp procentowych czy kursy walutowe. Ryzyko kursów akcji to możliwość niekorzystnej zmiany wartości akcji lub innych instrumentów o charakterze udziałowym (takich jak obligacje zamienne, kwity depozytowe, prawa do akcji, prawa poboru lub warranty subskrypcyjne) będących przedmiotem lokat Funduszu. Na ryzyko kursów akcji składają się: ryzyko systematyczne całego rynku akcji oraz ryzyko specyficzne związane z akcjami poszczególnych emitentów. Ryzyko systematyczne polega na tym, że zmiany kursów akcji większości spółek wykazują znaczną korelację, to znaczy w tym samym czasie rosną lub spadają, natomiast ryzyko specyficzne to ryzyko związane z możliwością niekorzystnej zmiany kursu akcji danej spółki lub innego instrumentu o charakterze udziałowym ze względu na czynniki odnoszące się do danego emitenta lub wynikające z specyfiki konstrukcji i praw związanych z danym instrumentem finansowym. Towarzystwo, poprzez dywersyfikację lokat Portfela, dąży do minimalizacji ryzyka specyficznego poszczególnych emitentów akcji oraz innych instrumentów o charakterze udziałowym. Jeśli Aktywa Portfela lokowane są głównie w akcje spółek notowanych na GPW, wówczas zmiany wartości Aktywów Portfela wynikać będą głównie ze zmian kursów akcji polskich spółek. Niekorzystne tendencje na tym rynku mogą spowodować znaczne wahania wartości Aktywów Portfela, co oznacza możliwość wystąpienia nawet znacznych spadków jego wartości. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Ryzyko emitenta - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich przez emitenta akcji. Istnieje ryzyko, że niewypłacalność, pogorszenie się sytuacji finansowej emitenta akcji lub wystąpienie innych specyficznych zdarzeń dotyczących emitenta spowoduje, że nastąpi obniżenie lun utrata wartości akcji. Dźwignia finansowa nie dotyczy. Wysoka zmienność cen. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki akcji oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. 19

20 więcej będącego przedmiotem Brak. Prospekt dostępne są u emitenta. 14. prawa do akcji Prawo do akcji (PDA) to prawo majątkowe, przysługujące inwestorom giełdowym w odniesieniu do akcji danej spółki akcyjnej, którego wartość (cena) jest ściśle powiązana z wartością (ceną) akcji już objętych przez nich w ofercie publicznej tejże spółki, aczkolwiek niedopuszczonych jeszcze do obrotu zorganizowanego. Prawa do akcji mogą być notowane od chwili oficjalnego zamknięcia zapisów na odpowiadające im akcje. Prawo do akcji jest zamieniane na akcję automatycznie w określonym terminie. PDA daje możliwość odsprzedaży akcji przed jej pierwszym notowaniem. Ryzyko związane z instrumentami bazowymi (akcjami) prawa do akcji są wymienne na akcje. W związku z tym wartość PDA zależy od wartości konkretnych akcji, z którymi związane są rodzaje ryzyk właściwych dla akcji, opisane w niniejszym Załączniku. W związku z dokonywaniem lokat w PDA, ryzyka te są również ponoszone przez Klientów. Ryzyko związane z odmową rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego przez sąd Wycena PDA powinna uwzględniać ryzyko związane z ewentualną odmową rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego przez sąd. Niższa wycena PDA jako odpowiednika akcji może wpłynąć na niższą cenę samych akcji, w które PDA zostanie przekształcone po wydaniu przez sąd rejestrowy stosownego postanowienia. Dźwignia finansowa nie dotyczy. Wskazanie zmienności ceny danego Wysoka zmienność cen. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak 20

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Akcje Papier wartościowy udziałowy, odzwierciedlający prawo do własności części majątku spółki,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY PRZEKAZYWANY PRZEZ BIURO MAKLERSKIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO SA W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI MAKLERSKIMI ŚWIADCZONYMI

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE: Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynki i Instrumenty Finansowe Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynek Finansowy Rynek Finansowy, Rynek Kapitałowy RYNEK FINANSOWY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH RYNEK PIENIĘŻNY 3 Rynek Finansowy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 16 maja 2016r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 1. 2. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-03-12 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku Warszawa, dnia 1 stycznia 2010 roku WYKAZ PLANOWANYCH ZMIAN STATUTU OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA Terra

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Opisy dla poszczególnych instrumentów finansowych zaprezentowane poniżej nie wyczerpują wszystkich związanych z ich nabyciem ryzyk. Kategorie zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC BETA Dywidendowy SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 13 stycznia 2005 r. zmian w statucie Pioneer Zrównoważonego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

UFK Europa InWarren. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące InWarren Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

UFK Europa InWarren. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące InWarren Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. UFK Europa InWarren UFK Europa InWarren to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne InWarren Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz). Poniżej znajdują

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Globalny Fundusz Medyczny

UFK Europa Globalny Fundusz Medyczny UFK Europa Globalny Fundusz Medyczny UFK Europa Globalny Fundusz Medyczny to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Globalnego Funduszu Medycznego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMNENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMNENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMNENTY FINANSOWE I. RYZYKO INWESTYCYJNE Główne ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe to ryzyko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo