Informacje o Instrumentach Finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o Instrumentach Finansowych"

Transkrypt

1 Informacje o Instrumentach Finansowych Opis istoty oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba. 1. obligacje Obligacja to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych świadczeń (wykupu obligacji, płatności kuponów). Obligacja, w przeciwieństwie do akcji, nie ma charakteru udziałowego. Emitentem obligacji może być przykładowo Skarb Państwa, inne państwo niż Rzeczpospolita Polska, jednostka samorządu terytorialnego, bank, a także podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Obligacja może posiadać wbudowaną opcję, której wartość wpływa w istotnym stopniu na charakterystykę obligacji (np. obligacje zamienne na akcje, obligacje strukturyzowane). Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości instrumentu w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: ceny dłużnych papierów wartościowych, poziom stóp procentowych czy kursy walutowe. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka rynkowego są zmiany stóp procentowych oraz zmiany kursów walut krajów, w których to walutach papiery dłużne będą denominowane. Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich przez emitenta lub gwaranta. Istnieje ryzyko, że niewypłacalność bądź pogorszenie się sytuacji finansowej któregokolwiek z emitentów instrumentów dłużnych może w istotny sposób wpłynąć na wartość Portfela. Istnieje ponadto ryzyko utraty części Aktywów Portfela lub poniesienia straty w przypadku takich zdarzeń jak: utrata wypłacalności przez emitenta instrumentów dłużnych; niewywiązanie się przez emitenta lub gwaranta ze z tytułu wyemitowanych lub opóźnienie w wywiązaniu się z takich ; utrata lub obniżenie wartości zabezpieczeń ustanowionych przez emitenta; inne zdarzenia dotyczące emitenta, w wyniku których nastąpi obniżenie wartości instrumentu dłużnego lub nie nastąpi spłata należności. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Ryzyko walutowe - W przypadku nabycia denominowanych w walucie obcej, Aktywa wchodzące w skład Portfela 1

2 Wskazanie zmienności ceny danego więcej będą narażone na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia się potencjalną możliwością spadku rentowności inwestycji dokonywanych w instrumenty notowane na zagranicznych rynkach papierów wartościowych lub denominowanych w walutach obcych, w wyniku aprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej. Ryzyko wbudowanych opcji obligacje zamienna mogą posiadać wbudowane opcje o różnej charakterystyce. W przypadku znacznych zmian wartości instrumentów bazowych dla opcji wbudowanych w obligacje, wartość obligacji z wbudowaną opcją może ulegać istotnym zmianom. Może to wpływać na podwyższenie zmienności ceny obligacji z wbudowaną opcją w porównaniu z analogicznymi obligacjami pozbawionymi opcji. Ponadto wartość obligacji z wbudowaną opcją w momencie jej wykupu będzie zależeć od wartości opcji. W przypadku, gdy nastąpi całkowita utrata wartości wbudowanych opcji, obligacja może zostać wykupiona według nominału lub wartości niższej od nominału, jeśli tak stanowią warunki emisji tej obligacji. W zależności zatem od kształtowania się wartości instrumentu bazowego dla opcji wbudowanych w obligacje inwestor może nie zrealizować zakładanej stopy zwrotu z inwestycji lub ponieść stratę. Ryzyko stóp procentowych - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych wchodzących w skład Portfela, a tym samym także zmniejszenia się wartości całego Portfela. Zmiany stóp procentowych mogą mieć różny wpływ na wartość znajdujących się w Portfelu. Przy wzrastających stopach procentowych może np. nastąpić spadek ceny rynkowej posia dłużnych. Dźwignia finansowa - nie dotyczy. Niska lub umiarkowana zmienność ceny, w zależności od charakterystyki obligacji. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki obligacji oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. W większości przypadków obligacje nie są gwarantowane przez podmiot trzeci. Prospekt dostępne są u emitenta. 2

3 będącego przedmiotem 2. obligacje zamienne na akcje Obligacja zamienna na akcje to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych świadczeń (wykupu obligacji, płatności kuponów). Obligacja zamienna na akcje daje ponadto posiadaczowi prawo do wymiany na określoną liczbę akcji (po spełnieniu odpowiednich warunków) przedsiębiorstwa emitującego obligację. Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości instrumentu w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: ceny dłużnych papierów wartościowych, poziom stóp procentowych czy kursy walutowe. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka rynkowego są zmiany stóp procentowych oraz zmiany kursów walut krajów, w których to walutach papiery dłużne będą denominowane Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich przez emitenta lub gwaranta. Istnieje ryzyko, że niewypłacalność bądź pogorszenie się sytuacji finansowej któregokolwiek z emitentów instrumentów dłużnych może w istotny sposób wpłynąć na wartość Portfela. Istnieje ponadto ryzyko utraty części Aktywów Portfela lub poniesienia straty w przypadku takich zdarzeń jak: utrata wypłacalności przez emitenta instrumentów dłużnych; niewywiązanie się przez emitenta lub gwaranta ze z tytułu wyemitowanych lub opóźnienie w wywiązaniu się z takich ; utrata lub obniżenie wartości zabezpieczeń ustanowionych przez emitenta; inne zdarzenia dotyczące emitenta, w wyniku których nastąpi obniżenie wartości instrumentu dłużnego lub nie nastąpi spłata należności. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Ryzyko walutowe - W przypadku nabycia denominowanych w walucie obcej, Aktywa wchodzące w skład Portfela będą narażone na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia się potencjalną możliwością spadku rentowności inwestycji dokonywanych w instrumenty notowane na zagranicznych rynkach papierów wartościowych lub denominowanych w walutach obcych, w wyniku aprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej. Ryzyko stóp procentowych - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych wchodzących w skład Portfela, a tym samym także zmniejszenia się wartości całego Portfela. Zmiany stóp procentowych mogą mieć różny wpływ na wartość znajdujących się 3

4 Wskazanie zmienności ceny danego więcej będącego przedmiotem w Portfelu. Przy wzrastających stopach procentowych może np. nastąpić spadek ceny rynkowej posia dłużnych. Ryzyko wbudowanych opcji obligacje zamienna na akcje posiada wbudowane opcje na akcje emitenta. W przypadku znacznego wzrostu ceny akcji, wartość obligacji zamiennej może w dużym stopniu zależeć od bieżącej wartości akcji emitenta. Może to wpływać na podwyższenie zmienności ceny obligacji zamiennej w porównaniu z analogicznymi obligacjami pozbawionymi opcji zamiany. Ryzyko przedterminowego wykupu na żądanie emitenta większość obligacji zamiennych posiada wbudowane opcje przymusowego wykupu obligacji na żądanie emitenta, gdy wartość akcji osiągnie lub przekroczy określony poziom. Oznacza to, że posiadacz obligacji może być zmuszony do przedstawienia obligacji zamiennej do wykupu oraz jej zamiany na akcje w wybranym przez emitenta momencie. W takim przypadku posiadacz obligacji zamiennej stanie się posiadaczem akcji emitenta, co zmieni charakterystykę ryzyka Portfela i może spowodować znaczny wzrost poziomu tego ryzyka Portfela. Dźwignia finansowa - nie dotyczy. Średnia zmienność ceny ze względu na zmienność ceny akcji emitenta. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki obligacji zamiennej na akcje oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. Instrument posiada standardową część dłużną, podobnie jak zwykłe obligacje, oraz część opcyjną, jaką jest prawo zamiany obligacji na akcje emitenta. Część opcyjna wpływa na zwiększenie ryzyka obligacji zamiennej, ponieważ jej wartość jest związana z wyceną akcji emitenta i może ulegać częstym wahaniom. W większości przypadków obligacje zamienne na akcje nie są gwarantowane przez podmiot trzeci. Prospekt dostępne są u emitenta. 4

5 3. bony skarbowe Bon skarbowy jest krótkoterminowym skarbowym papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według wartości nominalnej. Emitentem jest Ministerstwo Finansów. Termin wykupu waha się od 1 do 52 tygodni. Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości instrumentu w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: ceny dłużnych papierów wartościowych lub poziom stóp procentowych. Wskazanie zmienności ceny danego więcej będącego przedmiotem Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich przez emitenta lub gwaranta. Ryzyko to jest w przypadku bonów skarbowych ograniczone, gdyż ich emitentem jest Skarb Państwa. Ryzyko płynności - ryzyko to jest w przypadku bonów skarbowych ograniczone. Ewentualny spadek płynności bonów skarbowych wchodzących w skład Portfela może spowodować spadek wartości tych instrumentów i wywierać negatywny wpływ na wartość Portfela. Ryzyko stóp procentowych - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych wchodzących w skład Portfela, a tym samym także zmniejszenia się wartości całego Portfela. Zmiany stóp procentowych wywierają zwykle niewielki wpływ na wartość bonów skarbowych. Dźwignia finansowa - nie dotyczy. Niska zmienność ceny. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki bonu skarbowego oraz rynku płynność instrumentu może się różnić. Informacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie emisji bonów skarbowych. 5

6 4. papiery komercyjne Wskazanie zmienności ceny danego Papiery komercyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw o różnych terminach zapadalności. Mogą mieć charaktery dyskontowy lub kuponowy (o stałym lub zmiennym oprocentowaniu odnoszącym się do wartości nominalnej). Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości instrumentu w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: ceny dłużnych papierów wartościowych, poziom stóp procentowych czy kursy walutowe. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka rynkowego są zmiany stóp procentowych oraz zmiany kursów walut krajów, w których to walutach papiery dłużne będą denominowane. Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich przez emitenta lub gwaranta. Istnieje ryzyko, że niewypłacalność bądź pogorszenie się sytuacji finansowej któregokolwiek z emitentów instrumentów dłużnych może w istotny sposób wpłynąć na wartość Portfela. Istnieje ponadto ryzyko utraty części Aktywów Portfela lub poniesienia straty w przypadku takich zdarzeń jak: utrata wypłacalności przez emitenta instrumentów dłużnych; niewywiązanie się przez emitenta lub gwaranta ze z tytułu wyemitowanych lub opóźnienie w wywiązaniu się z takich ; utrata lub obniżenie wartości zabezpieczeń ustanowionych przez emitenta; inne zdarzenia dotyczące emitenta, w wyniku których nastąpi obniżenie wartości instrumentu dłużnego lub nie nastąpi spłata należności. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Ryzyko walutowe - W przypadku nabycia papierów komercyjnych denominowanych w walucie obcej, Aktywa wchodzące w skład Portfela będą narażone na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia się potencjalną możliwością spadku rentowności inwestycji dokonywanych w papiery komercyjne notowane na zagranicznych rynkach papierów wartościowych lub denominowanych w walutach obcych, w wyniku aprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej. Ryzyko stóp procentowych - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych wchodzących w skład Portfela, a tym samym także zmniejszenia się wartości całego Portfela. Zmiany stóp procentowych mogą mieć różny wpływ na wartość znajdujących się w Portfelu. Przy wzrastających stopach procentowych może np. nastąpić spadek ceny rynkowej posia dłużnych. Dźwignia finansowa - nie dotyczy. Niska, średnia lub wysoka zmienność cen w zależności od zdolności kredytowej przedsiębiorstwa emitującego dany papier, terminu 6

7 więcej będącego przedmiotem zapadalności oraz innych warunków rynkowych, np. inflacja, kursy walut. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki papieru komercyjnego oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. Płynność papierów komercyjnych może być istotnie niższa aniżeli w przypadku bonów lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. W większości przypadków papiery komercyjne nie są gwarantowane. Jeśli występuje, gwarancja może przybierać formę, np. gwarancji spółki dominującej, gwarancji Skarbu Państwa. Prospekt dostępne są u emitenta. 5. listy zastawne Listy zastawne są dłużnymi papierami wartościowymi, w przypadku których podstawą emisji są wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipotekami na rzecz banku. Zazwyczaj są to instrumenty długoterminowe o terminie zapadalności przekraczającym 5 lat o stałym bądź zmiennym oprocentowaniu. Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości listów zastawnych w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: ceny dłużnych papierów wartościowych, poziom stóp procentowych czy kursy walutowe. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka rynkowego są zmiany stóp procentowych oraz zmiany kursów walut krajów, w których to walutach listy zastawne będą denominowane. Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich przez emitenta. Istnieje ryzyko, że niewypłacalność bądź pogorszenie się sytuacji finansowej banku hipotecznego będącego emitentem listów zastawnych może w istotny sposób wpłynąć na wartość Portfela. Istnieje ponadto 7

8 Wskazanie zmienności ceny danego więcej ryzyko utraty części Aktywów Portfela lub poniesienia straty w przypadku takich zdarzeń jak: utrata wypłacalności przez emitenta listów zastawnych; niewywiązanie się przez emitenta lub gwaranta ze z tytułu wyemitowanych listów zastawnych lub opóźnienie w wywiązaniu się z takich ; utrata lub obniżenie wartości zabezpieczeń ustanowionych przez emitenta; inne zdarzenia dotyczące emitenta, w wyniku których nastąpi obniżenie wartości listu zastawnego lub nie nastąpi spłata należności. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Ryzyko walutowe - W przypadku nabycia listów zastawnych denominowanych w walucie obcej, Aktywa wchodzące w skład Portfela będą narażone na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia się potencjalną możliwością spadku rentowności inwestycji dokonywanych w listy zastawne, w wyniku aprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej. Ryzyko stóp procentowych - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych wchodzących w skład Portfela, a tym samym także zmniejszenia się wartości całego Portfela. Zmiany stóp procentowych mogą mieć różny wpływ na wartość znajdujących się w Portfelu. Przy wzrastających stopach procentowych może np. nastąpić spadek ceny rynkowej posia dłużnych. Dźwignia finansowa - nie dotyczy. Niska lub średnia zmienność ceny. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki listu zastawnego oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. Listy zastawne zazwyczaj nie posiadają gwarancji, jednak w razie ogłoszenia upadłości przez bank hipoteczny ich posiadacze są zaspokajani z majątku banku w pierwszej kolejności. W większości przypadków listy zastawne nie są gwarantowane. 8

9 będącego przedmiotem Prospekt dostępne są u emitenta. 6. certyfikaty depozytowe Certyfikat depozytowy to dłużny papier wartościowy na okaziciela, którego emitent stwierdza, że określona suma pieniężna została zdeponowana w banku, na określony okres, po określonej stopie procentowej (stałej bądź zmiennej) oraz zobowiązuje się wobec posiadacza certyfikatu do zwrotu wymienionej sumy łącznie z odsetkami w terminie jego wykupu. Emitentami certyfikatów depozytowych są w głównej mierze banki, ewentualnie instytucje posiadające specjalne uprawnienia. Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości instrumentu w wyniku zmian parametrów rynkowych, takich jak: ceny dłużnych papierów wartościowych, poziom stóp procentowych czy kursy walutowe. Ryzyko kredytowe - ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich przez emitenta lub gwaranta. Istnieje ryzyko, że niewypłacalność bądź pogorszenie się sytuacji finansowej któregokolwiek z emitentów instrumentów dłużnych może w istotny sposób wpłynąć na wartość Portfela. Istnieje ponadto ryzyko utraty części Aktywów Portfela lub poniesienia straty w przypadku takich zdarzeń jak: utrata wypłacalności przez emitenta instrumentów dłużnych; niewywiązanie się przez emitenta lub gwaranta ze z tytułu wyemitowanych lub opóźnienie w wywiązaniu się z takich ; utrata lub obniżenie wartości zabezpieczeń ustanowionych przez emitenta; inne zdarzenia dotyczące emitenta, w wyniku których nastąpi obniżenie wartości instrumentu dłużnego lub nie nastąpi spłata należności. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Ryzyko walutowe - W przypadku nabycia certyfikatów depozytowych denominowanych w walucie obcej, Aktywa wchodzące w skład Portfela będą narażone na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia się potencjalną możliwością spadku rentowności inwestycji dokonywanych w certyfikaty depozytowe w wyniku aprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej. Ryzyko stóp procentowych - oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych dłużnych wchodzących w skład Portfela, a tym samym także zmniejszenia się 9

10 Wskazanie zmienności ceny danego więcej będącego przedmiotem wartości całego Portfela. Zmiany stóp procentowych mogą mieć różny wpływ na wartość znajdujących się w Portfelu. Przy wzrastających stopach procentowych może np. nastąpić spadek ceny rynkowej posiadanych certyfikatów depozytowych. Dźwignia finansowa - nie dotyczy. Niska zmienność ceny. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki certyfikatu oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. Brak. W większości przypadków certyfikaty depozytowe nie są gwarantowane. Prospekt dostępne są u emitenta. 7. waluty Jednostka monetarna obowiązująca w danym kraju lub obszarze walutowym. Do instrumentów wykorzystywanych do inwestycji związanych z walutą można zaliczyć wszystkie instrumenty rynku walutowego, czyli m.in. transakcje kasowe, transakcje terminowe oraz instrumenty pochodne, których bazą są waluty. Ryzyko walutowe - W przypadku nabycia denominowanych w walucie obcej, Aktywa wchodzące w skład Portfela będą narażone na ryzyko walutowe. Ryzyko to przejawia się potencjalną możliwością spadku rentowności inwestycji dokonywanych w instrumenty notowane na zagranicznych rynkach papierów wartościowych lub denominowanych w walutach obcych, w wyniku aprecjacji waluty krajowej względem waluty obcej. 10

11 Dźwignia finansowa W zależności od wykorzystanego instrumentu (np. derywaty) dźwignia finansowa może występować, przez co zmiana wartości instrumentu może wielokrotnie przewyższyć zmianę kursu walutowego. Wskazanie zmienności ceny danego więcej będącego przedmiotem Wysoka zmienność cen. Brak ograniczeń w zakresie zbywalności, jednak w zależności od charakterystyki wykorzystanego instrumentu oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. W zależności od wybranego instrumentu może występować obowiązek zarówno wniesienia, jak i uzupełniania zabezpieczenia. Stosowane przez Towarzystwo walutowe instrumenty pochodne mogą być rozliczane pieniężnie lub poprzez dostawę odpowiedniej waluty. Jak wyżej. W zależności od wybranego instrumentu jego złożoność oraz ryzyko z nią związane może się znacząco różnić. Brak. W zależności od instrumentu, jego opis oraz warunki emisji oraz obrotu znajdują się u regulatora rynku lub emitenta. 8. opcje Opcja jest umową między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą) dającą nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego przed lub w ustalonym dniu w przyszłości po określonej cenie, w zamian za opłatę zwaną premią. Pod koniec okresu, na jaki wystawiono opcję, czyli w terminie jej wygaśnięcia, kończy się prawo związane z opcją. Opcje notowane na rynkach zorganizowanych zazwyczaj rozliczane są pieniężnie, bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego. Ryzyko związane z instrumentami bazowymi opcje są instrumentami pochodnymi, których bazę stanowią inne instrumenty finansowe. W związku z tym wartość opcji zależy od wartości konkretnych instrumentów bazowych, z którymi związane są rodzaje ryzyk opisane przy poszczególnych instrumentach finansowych wymienionych w niniejszym Załączniku. W związku z dokonywaniem lokat w opcje, 11

12 ryzyka te są również ponoszone przez Klientów. Ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne - inwestowanie w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, wiąże się z ryzykiem rynkowym, tj. możliwością ponoszenia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, takich jak: kursy akcji, poziomy stóp procentowych, kursy walutowe, czy zmienności tych parametrów. Inwestowanie w niewystandaryzowane instrumenty pochodne związane jest ponadto z ryzykiem kredytowym, tj. możliwością niewywiązania się z przez kontrahenta, co może skutkować utratą nawet znacznej części Aktywów Portfela. Dodatkowo, ze względu na specyfikę instrumentów pochodnych, tj. efektu dźwigni finansowej, możliwości zajmowania krótkiej pozycji oraz poziomu skomplikowania wyceny tych instrumentów, materializacja ryzyk operacyjnych przy dokonywaniu transakcji tymi instrumentami ma potencjalnie większe konsekwencje niż w przypadku klasycznych. Wskazanie zmienności ceny danego więcej Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Dźwignia finansowa - zarówno dla nabywcy, jak i wystawcy opcji występuje silny efekt dźwigni finansowej. Oznacza to, że procentowa zmiana wartości opcji jest znacznie większa od procentowej zmiany instrumentu bazowego (zyski i ewentualne straty są zwielokrotnione w stosunku do inwestycji w instrument bazowy). Wysoka zmienność cen oraz brak ograniczeń w zbywalności instrumentu, jednak w zależności od charakterystyki opcji oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. Wymóg posiadania oraz uzupełniania depozytu zabezpieczającego dotyczy wystawcy opcji kupna i sprzedaży. Nabywca opcji płaci tylko cenę opcji (premię) wystawcy, w chwili nabycia opcji. Warunki dotyczące wysokości zabezpieczenia oraz uzupełniania są określane przez regulatorów poszczególnych rynków oraz poszczególne firmy inwestycyjne (domy maklerskie). Towarzystwo nabywa opcje, które rozliczane są w formie pieniężnej i nie powodują dla nabywcy ryzyka konieczności dostawy instrumentu bazowego. Jak wyżej. Opcje mogą być instrumentami prostymi posiadać tylko jeden instrument bazowy lub złożonymi, np. opcje egzotyczne. Występują również opcje, których cena zależy od kilku instrumentów bazowych. Profil ryzyka w przypadku opcji jest charakterystyczną cechą danej opcji i może być wysoki. Brak. 12

13 będącego przedmiotem Opis dotyczący charakterystyki i standardu danej opcji znajduje się u regulatora danego rynku lub u emitenta. W przypadku nabycia lub wystawienia opcji będących niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi, ich charakterystyka jest indywidualnie ustalana w umowie z kontrahentem. 9. finansowe kontrakty terminowe (kontrakty futures) Wskazanie zmienności ceny danego Kontrakt futures jest umową kupna lub sprzedaży określonych aktywów (w szczególności lub towarowych) w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. W chwili wygaśnięcia kontraktu jego cena i cena instrumentu bazowego zrównują się. Kontrakty futures są standaryzowane (ściśle określony rodzaj i ilość instrumentów bazowych oraz termin rozliczenia). Kontrakty futures są rozliczane codziennie. Ryzyko wykonania w większości przypadków przejmuje regulator rynku. Ryzyko związane z instrumentami bazowymi finansowe kontrakty terminowe są instrumentami pochodnymi, których bazę stanowią inne instrumenty finansowe. W związku z tym wartość kontraktów futures zależy od wartości konkretnych instrumentów bazowych, z którymi związane są rodzaje ryzyk opisane przy poszczególnych instrumentach finansowych wymienionych w niniejszym Załączniku. W związku z dokonywaniem lokat w kontrakty futures, ryzyka te są również ponoszone przez Klientów. Ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z ryzykiem rynkowym, tj. możliwością ponoszenia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, takich jak: kursy akcji, poziomy stóp procentowych, kursy walutowe, czy zmienności tych parametrów. Dodatkowo, ze względu na specyfikę instrumentów pochodnych, tj. efektu dźwigni finansowej, możliwości zajmowania krótkiej pozycji oraz poziomu skomplikowania wyceny tych instrumentów, materializacja ryzyk operacyjnych przy dokonywaniu transakcji tymi instrumentami ma potencjalnie większe konsekwencje niż w przypadku klasycznych. Ryzyko płynności - istnieje ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym lub poza tym rynkiem albo wycofanie instrumentu z obrotu na rynku zorganizowanym może uniemożliwić jego nabycie lub zbycie w wielkości wynikającej z realizacji zakładanej strategii inwestycyjnej, a także może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie rzetelnej wyceny tego instrumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do braku możliwości zrealizowania wypłaty na rzecz Klienta. Utrata płynności instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela może spowodować znaczny spadek wartości tych instrumentów i wywierać istotny negatywny wpływ na wartość Portfela. Dźwignia finansowa występuje silny efekt dźwigni finansowej. Oznacza to, że procentowa zmiana wartości kontraktu futures jest znacznie większa od procentowej zmiany instrumentu bazowego (zyski i ewentualne straty są zwielokrotnione w stosunku do inwestycji w instrument bazowy). Siła efektu dźwigni finansowej zależy od wielkości wymaganego depozytu zabezpieczającego im jest on mniejszy, tym efekt dźwigni jest większy. Wysoka zmienność cen oraz brak ograniczeń w zbywalności instrumentu, jednak w zależności od charakterystyki kontraktu futures oraz rynku płynność instrumentu może się znacząco różnić. 13

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycz ca ING Investment Management (Polska) S.A. oraz usługi zarz dzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub wi

Informacja dotycz ca ING Investment Management (Polska) S.A. oraz usługi zarz dzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub wi Informacja dotycząca ING Investment Management (Polska) S.A. oraz usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej zarządzanie portfelem )

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny MiFID

Pakiet Informacyjny MiFID Pakiet Informacyjny MiFID Informacje, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako firma inwestycyjna jest zobowiązany przekazad Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dla Klientów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 01/2014 Zarządu Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. z dnia 08 stycznia 2014 r. ZASADY WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo