System finansowy gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System finansowy gospodarki"

Transkrypt

1 System finansowy gospodarki Zajęcia nr 4 Papiery wartościowe i instrumenty finansowe Definicja papieru wartościowego i instrumentu finansowego Zarówno finansowy papier wartościowy, jak i instrument finansowy reprezentują określone prawa majątkowe o charakterze finansowym (prawo własności kapitału pieniężnego). Finansowe papiery wartościowe są zwane walorami. Instrument finansowy pojęcie szersze od pojęcia papier wartościowy. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi art. 2 i 3; 1

2 Podział instrumentów finansowych Ze względu na rodzaj reprezentowanego prawa: Dłużne (obligacja, bon, kredyt, pożyczka, depozyt, weksel, czek, gotówka itp.); Udziałowe (akcja, udział, księga wieczysta); Powiernicze (jednostka uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny, jednostka rozrachunkowa). Trzy atrybuty instrumentów finansowych Płynność Ryzyko Dochód Dodatkowo: Zasób versus strumień; Zapadalność a wymagalność; Schemat bilansu podmiotu gospodarczego, schemat budżetu podmiotu gospodarczego. 2

3 Instrumenty dłużne Obligacje (skarbowe, zamienne, z warrantem, przychodowe); Bony (skarbowe, pieniężne, komercyjne); Listy zastawne (hipoteczne i publiczne); Polisy (na życie, majątkowe); Weksle; Czeki; Certyfikaty depozytowe. Instrumenty udziałowe Akcje (zwykłe i uprzywilejowane); Udziały w spółkach z o.o. (zwykłe i uprzywilejowane); Kwity depozytowe (ADR-y i GDR-y), Prawa poboru akcji; Prawa do akcji. 3

4 Instrumenty powiernicze Jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych; Certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych; Jednostki rozrachunkowe Otwartych Funduszy Emerytalnych. Obligacje Obligacje papiery o charakterze wierzycielskim, ich sprzedaż inwestorom oznacza zaciągnięcie długu przez państwo lub przedsiębiorstwo lub inną jednostkę (alternatywa kredytu). Obligacja emitowany w seriach dłużny papier wartościowy, w którym emitent, tj. wystawca potwierdza zaciągnięcie określonej kwoty pożyczki i zobowiązuje się do jej zwrotu właścicielowi obligacji w ustalonym z góry terminie oraz do zapłaty odsetek. Właściciel obligacji nabytej od emitenta określany jest mianem obligatariusza. 4

5 Obligacje w obrocie Obligacja jako z jednej strony pożyczka (nawet na długi okres), a z drugiej forma lokaty kapitału; Gwarancje obligacji; Obligacje tandetne ( junk bonds ) i przymusowe; Konsolidacja obligacji oraz konwersja obligacji; Obligacje denominowane w różnych walutach (pierwotnie w krajowej), emitowane na rynkach zagranicznych (zwane euroobligacjami); Obligacje indeksowane jako zabezpieczenie przed inflacją; Obligacje o stałym oprocentowaniu, o zmiennym oprocentowaniu, bez kuponów (zerokuponowe); Obligacje premiowe oraz obligacje z dodatkowymi przywilejami. Emitenci obligacji w Polsce Skarb Państwa (tzw. obligacje skarbowe, państwowe); Narodowy Bank Polski; Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą posiadające osobowość prawną (s.a., sp. z o.o., spółdzielnia, przedsiębiorstwa państwowe, komunalne itp.); Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa i ich związki) oraz miasto stołeczne Warszawa; Inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie odrębnych ustaw (np. banki dysponujące takim uprawnieniem na podstawie Prawa bankowego); Niektóre międzynarodowe instytucje finansowe. 5

6 Obligacje skarbowe Źródło finansowania deficytów budżetowych; Nabywcy osoby fizyczne i prawne. Obligacje skarbowe c.d. Obligacje o stałym oprocentowaniu: Dwuletnie DOS Pięcioletnie SP, PS, OS Dziesięcioletnie DS Dwudziestoletnie WS Obligacje zerokuponowe: Dwuletnie OK Obligacje o zmiennym oprocentowaniu: Trzyletnie TZ Dziesięcioletnie DZ Czteroletnie COI COI są indeksowane względem inflacji 6

7 Obligacje samorządowe Wiarygodność obligacji. Obligacje przedsiębiorstw Zalety zaciągania długu przy pomocy obligacji w stosunku do zaciągania długu przy pomocy kredytu bankowego: Wielu wierzycieli» duża pożyczka; Długi okres zwrotu. Zalety finansowania kapitałem obcym w stosunku do finansowania kapitałem własnym (obligacje versus akcje): Brak rozwodnienia zysku; Korzyści podatkowe; W przypadku efektywności inwestycji z kapitałów uzyskanych z emisji obligacji efekt dźwigni finansowej oraz polepszenie wskaźnika zysk/akcję; Brak rozwodnienia akcjonariatu. 7

8 Zwyczajne, Z warrantem, Zamienne, Rodzaje obligacji przedsiębiorstw Inne (np. udziałowe). Listy hipoteczne; Listy publiczne. Listy zastawne 8

9 Wartość obligacji Wartość nominalna, Wartość emisyjna, Wartość bieżąca (rynkowa). Zagadnienia związane z obligacjami Świadczenia dla obligatariuszy (pieniężne i niepieniężne); Agencje ratingowe; Emisja obligacji: prywatna i publiczna; Prospekt emisyjny (podstawowe dane dotyczące pożyczki: wielkość, przeznaczenie, data emisji i wykupu, świadczenia przysługujące obligatariuszom, sposób zabezpieczenia pożyczki, dane o przedsięwzięciu, na które zaciągana jest pożyczka, dane o zabezpieczeniu itp.); Sprzedaż obligacji w przetargach. 9

10 Krótkoterminowe papiery dłużne (bony) Krótkoterminowe papiery dłużne określane mianem bonów lub certyfikatów pieniężnych lub weksli komercyjnych są dokumentami potwierdzającymi zaciągnięcie pożyczki na okres poniżej jednego roku i zobowiązanie do jej spłaty w ustalonym terminie wraz z odsetkami. Funkcje bonów: Instrument kredytowy (może być rolowany); Alternatywa wobec lokat bankowych. Bonami handluje się na rynku pieniężnym. Emitenci bonów Skarb Państwa; Narodowy Bank Polski; Banki komercyjne; Przedsiębiorstwa. 10

11 Zasady sprzedaży bonów W formie ciągłej; W formie przetargów (z reguły w ten sposób). Cecha bonów duża płynność Zwykle stopa odsetek na rynku wtórnym mało odbiega od stopy na rynku pierwotnym. Emisja bonów najczęściej obecnie w formie zdematerializowanej Bony Skarbowe (deficyt) bony, np.: 13-, 26-, 39- i 52-tygodniowe; Pieniężne (NBP); Banków komercyjnych (prócz denominowanych w walucie polskiej, denominowane w walutach zagranicznych tzw. certyfikaty dewizowe - rzadko emitowane w praktyce); Bony komercyjne (tzw. commercial papers). 11

12 Weksel Weksel jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub osobę przez niego wskazaną do bezwarunkowej zapłaty określonej kwoty pieniędzy na rzecz beneficjenta w ustalonym miejscu i czasie. Cechy weksla: Zobowiązanie samoistne; Możliwość przenoszenia praw wekslowych; Solidarna odpowiedzialność osób na wekslu podpisanych; Rygor wekslowy. Dwa rodzaje weksla Weksel własny (sola, suchy, prosty) jest bezwarunkowym zobowiązaniem wystawcy do zapłaty ustalonej sumy pieniężnej na rzecz innej osoby, zwanej remitentem. Weksel trasowany (ciągniony, czyli tzw. trata) jest poleceniem wystawcy (trasanta) zapłacenia określonej kwoty pieniężnej wydanym innej osobie (zwanej trasatem) na rzecz osoby trzeciej (zwanej remitentem). 12

13 Właściwości weksla Funkcje weksla (kredytowa, obiegowa, gwarancyjna, płatnicza); Indos (pełny i niezupełny, pełnomocniczy, zastawniczy, zwrotny); Legitymacja formalna (sprawdzenie ciągłości podpisów); Protest weksla, postępowanie sądowe, postępowanie zwrotne. 13

14 Czek Czek jest pisemnym zleceniem bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty pieniężnej, wydanym bankowi przez posiadacza rachunku bankowego w tym banku. Wystawca czeku (trasant) Trasat (bank) Remitent (beneficjent) Remitent imienny Remitent (beneficjent) Remitent niewymieniony (czek na okaziciela) Różnice między czekiem a wekslem Czek spełnia głównie funkcję płatniczą, nie zaś kredytową (jest płatny za okazaniem, nie zaś w przyszłości); Wystawienie czeku wymaga pokrycia na rachunku; Czek może być wystawiony na okaziciela; W obrocie czekowym trasatem może być tylko bank; Czek podlega protestowi, lecz oprotestować go może również bank, nie zaś tylko notariusz; Wystawienie czeku bez pokrycia niesie ze sobą nie tylko konsekwencje cywilne, lecz także karne; Czek spełnia funkcje obiegowe (indosowanie) w ograniczonym zakresie, gdyż powinien być przedstawiony do zapłaty w stosunkowo krótkim czasie po wystawieniu. 14

15 Praca domowa Przerobić 4 pierwsze tematy kursu "Podstawy inwestowania na giełdzie (e-learning)", Instytut Rynku Kapitałowego, Grupa Kapitałowa GPW a_na_gieldzie_e ; Czytać odpowiednie rozdziały z książki Profesora, można sięgnąć do innych publikacji (np. W. Bień "Rynek papierów wartościowych", A. Sopoćko "Rynkowe instrumenty finansowe") i zasobów sieci. 15

16 Dziękuję za uwagę 16

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH

ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH Beata Klukowska ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH Obligacje skarbowe należą do podstawowych instrumentów rynku kapitałowego. Wszystkie zjawiska, które

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5.

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Pośrednicy Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe są to kontrakty powodujące powstanie aktywów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP 2 Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP system sprawozdawczości na potrzeby statystyki bilansu płatniczego Spis treści: str. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 4 Załącznik nr 1 8 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w obligacje?

Jak inwestować w obligacje? Jak inwestować w obligacje? Zakup obligacji to jedna z najbezpieczniejszych inwestycji. Niskiemu ryzyku towarzyszy jednak niewielki potencjalny zysk. Mimo to obligacje powinny być częścią złożonych portfeli

Bardziej szczegółowo

Lexis Nexis Polska Sp. z o.o.

Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Joanna Ołówek Opracowanie redakcyjne: Joanna Ołówek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Copyright by Lexis Nexis Polska

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych.

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Piotr Zieliński 1. Oszczędzanie a inwestowanie. Tło makroekonomiczne. Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej

Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej Wykład 1 Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej 1. Rynek finansowy i jego segmenty Postępujący proces globalizacji współczesnych rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo