Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych"

Transkrypt

1 Katarzyna Klibisz * Magdalena Majewska ** Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych Wstęp Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju spółki akcyjnej jaką jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (zwany dalej KDPW), wywołały dyskurs wokół dematerializacji papierów wartościowych. To zjawisko ma charakter uniwersalny, wykraczający poza krajowe porządki prawne. Rozwija się ono równolegle w różnych systemach prawnych. Dematerializacja papierów wartościowych jest wynikiem dążenia ustawodawcy do usprawnienia obrotu papierami wartościowymi oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa obrotu. Instytucja ta stanowiąca jeden z elementów wirtualizacji życia gospodarczego powoduje wiele kontrowersji bezpośrednio jak i pośrednio z nią związanych. Dematerializacja prowadzi do zerwania związku między prawem majątkowym a nośnikiem, w którym było ono inkorporowane. Nie stanowi jednak podważenia istoty papieru wartościowego jako konstrukcji prawnej [Romanowski, 2005, s. 104]. Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowanie wiedzy teoretycznej, wraz z implikacjami funkcjonalnymi, związanej z procesem dematerializacji papierów wartościowych w Polsce z perspektywy prawnoporównawczej systemów opartych na prawie kontynentalnym. Kwestie problemowe są analizowane z punktu widzenia poszukiwania łącznika między papierem wartościowym w formie materialnej i zdematerializowanej, przy zastosowaniu metody badawczej historycznej oraz prawnoporównawczej. Zadaniem metody historycznej w nauce historyczno prawnej jest nie tylko ustalenie w jakich czasach prawo obowiązywało i powstało, ale także ustalenie jego źródła w literaturze prawa. Przy zastosowani metody prawnoporównawczej, istotne jest zaś zbadanie wpływu praw państw europejskich na kształtowanie się wyżej wymienionej instytucji w prawie polskim. W niniejszym artykule zostaną zatem opisane czynniki jakimi kierował się ustawodawca oraz wskazane systemy na jakich się wzorował w celu wprowadzenia tej instytucji do porządku prawnego w Polsce, a także będzie dowiedzione jej istotne znaczenie z perspektywy funkcjonalnej w zestawieniu z papierami wartościowymi w formie materialnej. * Mgr, Zakład Prawa Handlowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, ** Mgr, Katedra Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku,

2 372 Katarzyna Klibisz, Magdalena Majewska 1. Definicja papieru wartościowego zdematerializowanego W celu usystematyzowania wiedzy teoretycznej, z zakresu papierów wartościowych należy wskazać, iż w prawie polskim występują dwie techniczne definicje papierów wartościowych, zawarte w ustawie z dn. 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141 poz ze zm.) oraz w ustawie z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz ze zm.) zwanej dalej o.i.f. Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zwana dalej KC, formułuje zaś klasyczne pojęcie papieru wartościowego określając jego konstytutywne cechy. Jednak żadna z nich nie stanowi definicji normatywnej papierów wartościowych w ustawodawstwie polskim nie ukształtowała się jeszcze definicja legalna papierów wartościowych. Brak rozwiniętej dogmatyki w zakresie ogólnego pojęcia papieru wartościowego niekiedy budzi wątpliwości interpretacyjne, jednak wraz z szybkim procesem tworzenia infrastruktury rynku kapitałowego, umożliwił proste przejście do nowoczesnej konstrukcji jaką jest dematerializacja papierów wartościowych. Definiowanie papieru wartościowego na potrzebę dematerializacji, w doktrynie polskiej, wywołuje wiele kontrowersji. Wydaje się, iż przyczyny należy szukać w istocie dematerializacji, prowadzącej do zerwania więzi między prawem majątkowym a nośnikiem, w którym było ono inkorporowane. Dematerializacja papierów wartościowych polega na zastąpieniu dokumentu inkorporującego prawa z papierów wartościowych przez zapisy komputerowe na właściwych rachunkach papierów wartościowych [Romanowski, 2005, s. 98]. Te zapisy, chociaż są dokonywane w formie elektronicznej, nie mogą być utożsamiane z wystawieniem przez dłużnika dokumentów w formie elektronicznej [Romanowski, 2005, s. 101], a zatem opatrzonego podpisem elektronicznym zrównanym w skutkach z własnoręcznym ( art KC) [Jastrzębski, 2009, s. 102]. Takie stanowisko wydaje się zasadne, gdyż zapis ujawniający uprawnienia z papieru wartościowego zdematerializowanego nie może być identyfikowany z oświadczeniem woli dłużnika (emitenta) tego papieru [Romanowski, 2005, s. 101]. Istotą dematerializacji papierów wartościowych jest zatem stwarzanie możliwości emitowania papierów wartościowych niemających postaci dokumentu materialnego. Przy czym ważne jest wskazanie, iż zapis dokonany w rejestrze uprawnień, który nawet jeżeli przybiera postać elektroniczną nie może być identyfikowany z podpisem na dokumencie elektronicznym [Romanowski, 2005, s. 101]. 2. Rodzaje dematerializacji Na etapach kształtowania się pojęcia dematerializacji, patrząc przez pryzmat różnych kryteriów, w doktrynie uformował się widoczny jej podział. Ze względu na metody dochodzenia do statusu papieru wartościowego zdematerializowanego możemy wyróżnić dematerializację pierwotną i następczą. W dematerializacji pierwotnej papier wartościowy od chwili powstania wystę-

3 Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych 373 puje wyłącznie w postaci zapisu elektronicznego na właściwym rachunku papierów wartościowych. Za przykład może posłużyć nowa emisja papierów wartościowych wprowadzanych do obrotu publicznego w trybie obrotu pierwotnego. Z kolei w następczej papier wartościowy w chwili powstania występuje w postaci dokumentu, który następnie ulega przekształceniu w zapis elektroniczny na właściwym rachunku papierów wartościowych [Romanowski, 2005, s. 99]. Ten rodzaj traktowany jest jako dematerializacja sensu stricto. Pogląd taki wywodzi się z pojęcia dematerializacji, które zakłada przekształcenie dokumentu w postać niematerialną. Ta konstrukcja występowała już w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754) zwanej dalej p.p.o.pw. Inny podział dokonuje rozróżnienia dematerializacji ze względu na charakter przepisu ją wprowadzającego. Taka klasyfikacja wskazuje na dematerializację obligatoryjną i dobrowolną. Dematerializację obligatoryjną cechuje możność jej przeprowadzenia jedynie na podstawie bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. W przeciwieństwie do dobrowolnej, która może być dokonana przez emitenta papieru wartościowego na podstawie właściwego przepisu prawa [Romanowski, 2005, s. 100]. W ustawodawstwie polskim ogólną podstawę normatywną obligatoryjnej dematerializacji papierów wartościowych stanowi art. 5 ust 1 zd. 1 o.i.f., zaś w zd. 2 dematerializacji dobrowolnej. Należy wskazać, iż rozróżnienie dematerializacji papierów wartościowych na pierwotną i wtórną ówcześnie ma zdecydowanie mniejsze zastosowanie niż w okresie wprowadzania jej do prawodawstwa polskiego. Proces wdrażania formy zapisu na nośniku internetowym wymagał zintensyfikowania emisji wtórnej. W tym okresie papiery wartościowe występowały w postaci materialnej, która nie była funkcjonalna miedzy innymi ze względu na łatwość jej utraty, zniszczenia. 3. Tło historyczno porównawcze dematerializacji papierów wartościowych 3.1. Rozwój dematerializacji papierów wartościowych w Niemczech i Austrii Odnosząc się do kwestii ściśle związanych z zagadnieniem dematerializacji papierów wartościowych należy wskazać, iż pierwszym ewolucyjnie etapem dematerializacji obrotu prawami z papierów wartościowych był model tzw. Sammelverwahrung, który pojawił się w praktyce niemiecko austriackiego kręgu prawnego w końcu XIX w. W Niemczech rozpowszechnił się on w latach 20-tych minionego wieku. W pierwotnym ujęciu istniały dwa warianty przechowywania papierów wartościowych przez banki. Osoba będąca deponentem mogła wybrać model Sammelverwahrung albo Sonderverwahrung. Według wariantu pierwszego papiery wartościowe należące do deponenta ulegały pomieszaniu z pozostałymi papierami wartościowymi tego samego rodzaju złożonymi przez innych inwestorów. Wariant Sonderverwahrung przyjmował zdeponowanie konkretnych

4 374 Katarzyna Klibisz, Magdalena Majewska papierów wartościowych, oznaczonych zazwyczaj numerami seryjnymi, które były przechowywane przez bank do ściśle określonego inwestora. Nie zachodziło mieszanie tych papierów wartościowych z reprezentującymi identyczne prawa papierami wartościowymi będącymi własnością innych osób. Wariant Sonderverwahrung był bardziej skomplikowany i przez to również bardziej kosztowny. Inflacja lat 20-tych XX w. spowodowała, iż koszty przechowywania papierów wartościowych w systemie Sonderverwahrung oraz ich ewentualnego transportu w przypadku przeniesienia czasami przewyższały wartość samych papierów. Stało się to istotnym bodźcem do przyjęcia w sposób powszechny systemu Sammelverwahrung [Jastrzębski, 2009, s. 228]. W 1925 r. banki należące do Berliner Kassel Vrein zdecydowały, iż papiery wartościowe, które są przez nie przechowywane będą składane i przechowywane centralnie, w depozycie zbiorczym. W wyniku działań banków powstał system, w którym centralna instytucja depozytowa (Zentralsammelstelle) prowadziła konta wyłącznie dla banków, w których klienci deponowali papiery wartościowe. Banki prowadziły rejestry uprawnień, zawierające stan posiadania poszczególnych inwestorów finalnych. Inicjatywa banków nie miała podstaw ani ram prawnych, a opierała się na opinii prawnej, w której wskazano, iż złożenie papierów u podmiotu trzeciego, nie powoduje pogorszenia sytuacji inwestorów, wobec przypadku, gdy papiery te pozostały w banku, gdzie zostały złożone (także w przypadku przyjęcia tego systemu zwanego Drittvewahrung) uprawnionym z papierów wartościowych pozostawał finalny inwestor. Takie rozwiązanie dawało mu ochronę na wypadek upadłości instytucji depozytowej lub pośredniczącej. Finalni inwestorzy, którzy złożyli swoje papiery wartościowe w jednym banku pośredniczącym, byli uważani za współuprawnionych do puli papierów wartościowych zapisanych na koncie tego banku w instytucji depozytowej [Jastrzębski, 2009, s. 289]. Jak wyżej wspomniano centralne instytucje depozytowe, prowadziły konta dla banków. Instytucje te nie prowadziły natomiast kont dla finalnych inwestorów. Ich rachunki były prowadzone przez banki pośredniczące [Jastrzębski, 2009, s. 290]. Przeniesienie praw pomiędzy poszczególnymi inwestorami finalnymi następowało poprzez odpowiednie zapisy księgowe. Było to w istocie przeniesienie ułamka w globalnym współuprawnieniu, jakie przysługiwało wszystkim klientom danego banku, którzy zdeponowali swoje papiery wartościowe tego samego rodzaju. Zatem przedmiotem obrotu było współuprawnienie o charakterze rzeczowym. Model Smmelverwahrung zakładający w pierwotnej postaci przechowywanie przez banki (instytucje centralne) pojedynczych papierów wartościowych nie eliminował niedogodności i rodził poważne koszty. Spowodowało to zastępowanie pojedynczych papierów wartościowych, reprezentujących pojedyncze uprawnienia udziałowe (akcyjne) odcinkami zbiorowymi lub zbiorczymi, które obejmowały większą liczbę uprawnień lub nawet całą emisję. Proces ten stał się powszechny szczególnie w latach drugiej wojny światowej.

5 Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych 375 Uregulowania niemieckie i austriackie są przywiązane do konstrukcji odcinka zbiorczego, pomimo pojawiających się w doktrynie tych systemów prawnych poglądów o zbyteczności tej konstrukcji. Podobne rozwiązanie w postaci odcinka zbiorczego wypracowano również w prawie amerykańskim [Chłopecki, 2006, s. 877]. Następnym etapem usprawnienia obrotu prawami z papierów wartościowych jest dematerializacja sensu stricto, w znaczeniu rezygnacji z jakiejkolwiek dokumentowanej postaci papieru wartościowego. Na tym etapie prawo majątkowe nie jest reprezentowane przez żaden nośnik będący przedmiotem materialnym, ale wyłącznie przez zapis w księdze, obecnie prowadzonej w postaci zapisu elektronicznego [Chłopecki, 2006, s. 874]. Za pierwowzór dematerializacji sensu stricto i koncepcji zastąpienia nośnika dokumentowego przez zapis księgowy uznaje się pruską księgę państwowych zapisów dłużnych (Schuldbuch des Reiches). Prawo pruskie już w XIX w. dopuszczało możliwość przekształcenia praw reprezentowanych przez dokumenty na okaziciela w prawa reprezentowane zapisami księgowymi. Papiery wartościowe były składane przez osobę uprawnioną, a po dokonaniu odpowiednich zapisów niszczone. Ich dalszy obrót prowadzony był na podstawie zapisów w księdze. Do idei bezdokumentowych obligacji państwowych powrócono najpierw w czasach wojny a później w latach 70-tych XX w. [Jastrzębski, 2009, s.303] Dematerializacja papierów wartościowych w innych wybranych państwach europejskich ze wskazaniem na Francję Model Sammelverwahrung miał ogromne znaczenie dla rozwoju obrotu prawami z papierów wartościowych. Rozwiązanie to poza Niemcami i Austrią przejęła Francja w 1941 r., a po drugiej wojnie światowej model ten rozpowszechnił się w Belgii, Holandii, Hiszpanii i Włoszech. System taki funkcjonował również w Szwajcarii, choć nie miał wyraźnych podstaw ustawowych, przy czym wskazywano tam na różnice pomiędzy kodeksowym modelem współwłasności, a współuprawnieniem inwestorów do globalnej puli papierów wartościowych [Jastrzębski, 2009, s. 292]. Rozwiązania polegające na konsekwentnej dematerializacji papierów wartościowych przyjęły w latach 80-tych XX w. państwa skandynawskie: Dania, Norwegia i Szwecja, a w latach 90-tych również Finlandia. Należy zaznaczyć, iż prawo duńskie i norweskie już w latach 80-tych XX w. przewidywało unormowania dotyczące skutków zapisów księgowych. Chodziło w szczególności o kwestie związane z upadłością podmiotu prowadzącego rachunki oraz nabycie ex fide bona. Zarówno prawo duńskie, jak i norweskie posiadały regulacje, pozwalające uznać dopuszczalność nabycia papierów wartościowych zdematerializowanych od nieuprawnionego bez konieczności odpowiedniego stosowania prawa rzeczowego [Jastrzębski, 2009, s. 308]. Pierwszym państwem, które zdecydowało się przeprowadzić radykalną dematerializację papierów wartościowych była Francja. Wprowadzono tam ustawę z 1981 roku i dekret z 1983 roku z mocą obowiązującą od 1984 roku

6 376 Katarzyna Klibisz, Magdalena Majewska dematerializującą papiery wartościowe, która miała charakter powszechny i obligatoryjny. Obecnie treść będąca odpowiednikiem art ustawy z 1981 r. zawarta jest w art. L Code Monetaire et Financier (CMF oraz w art., L Code de Commerce (CCom.) [Nawrot, 2006, s. 304]. Należy przy tym wskazać, iż początkowo, uznający prawo do zdematerializowanych papierów wartościowych za swoiste prawo własności, la Cour de Cassation opowiadał się za zasadą konsensualności. Przyjmowano, iż papier zdematerializowany występujący pod postacią zapisu komputerowego może być uznawany za swoisty przedmiot prawa własności. Stwarzało to możliwość stosowania ogólnych reguł dotyczących przeniesienia prawa własności. W szczególności stosownie do powyżej wskazanej zasady ustalano, jako początek skuteczności transferu moment zawarcia umowy [Jastrzębski, 2009, s. 304]. Na skutek kolejnych zmian legislacyjnych przeprowadzonych w latach 1993 i 1998 a także w roku 2004 prawodawca francuski wprowadził quasi realny mechanizm przeniesienia praw z papierów wartościowych zdematerializowanych. Przesłanką skutecznej alienacji papierów wartościowych stał się zapis na rachunku. Oceniając, powyższe dokonanie uznać należy, iż Francja zrealizowała ideę dematerializacji papierów wartościowych. Pierwotne motywy regulacji prawnych spowodowały ich fragmentaryczność i unormowanie cywilnoprawnej problematyki dematerializacji w niewystarczającym stopniu. Dotyczy to przede wszystkim mechanizmu alienacji papierów zdematerializowanych, a także kwestii szczegółowych, odnoszących się do sytuacji uprawnionego z papierów zdematerializowanych [Jastrzębski, 2009, s. 307]. Model francuski, przewidujący szybkie i powszechne przejście do etapu papierów wartościowych zdematerializowanych jest uznawany za inspirację dla polskiego ustawodawcy, podczas tworzenia w latach 90-tych XX w. ram prawnych rynku kapitałowego [Jastrzębski, 2009, s. 308]. 4. Rozwój dematerializacji papierów wartościowych w polskim ustawodawstwie W Polsce pierwsze regulacje dotyczące zasad masowego obrotu papierami wartościowymi pojawiły się na początku lat 90-tych XX w. i były następstwem procesu transformacji gospodarczej. System polski nie kształtował się w sposób ewolucyjny. Dla jego powstania nie miały zasadniczego znaczenia czynniki tradycyjne i dogmatyczne, w tym w szczególności przywiązanie do konstrukcji teoretycznych. Brak było ukształtowanej praktyki dotyczącej organizowania masowego obrotu papierami wartościowymi rynku kapitałowego. Dlatego też ustawodawca miał możliwość dość swobodnie ukształtować koncepcję tego obrotu. Pierwszym aktem prawnym regulującym powyższe kwestie była ustawa z dn. 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 155.) zwana dalej p.p.o.pw.f. Regulacja ta ustanawiała immobilizację papierów wartościowych, która jednak nie była połączona z dematerializacją sensu stricto. Praktycznie posługiwano

7 Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych 377 się instytucją odcinków zbiorczych, które składano w centralnej instytucji depozytowej KDPW. Praktyka ta powodowała jednak pewne zastrzeżenia. Dotyczyły one wątpliwości, co do normatywnych podstaw wystawiania odcinków zbiorczych [Chłopecki, 2006, s. 824]. Ponadto powstawały wątpliwości, co do sensu ich istnienia i deponowania w KDPW, jeżeli obrót prawami z papierów wartościowych prowadzony był w sposób odpowiedni dla dematerializacji sensu stricto. Fizyczne istnienie odcinka zbiorczego nie miało żadnego znaczenia w tym zakresie. W Polsce brak było względów historycznych i tradycyjnych uzasadniających dalsze zachowanie koncepcji odcinka zbiorczego. Dlatego też okres odcinka zbiorczego trwał w Polsce krótko i został zakończony przyjęciem dematerializacji sensu stricto papierów wartościowych w p.p.o.pw. [Sobolewski, 1999, s. 24]. P.p.o.pw. ukształtowało zasadę dematerializacji sensu stricto papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 p.p.o.pw., papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu nie miały formy dokumentu. Nie były reprezentowane przez złożony w KDPW odcinek zbiorczy, a poprzez zapis elektroniczny w systemie depozytowym [Sobolewski, 1999, s ]. Ustawodawca przyjął wariant dematerializacji powszechnej i obligatoryjnej, nie dając emitentowi żadnej możliwości wyboru pomiędzy bezdokumentową a dokumentową postacią papieru wartościowego dopuszczonego do publicznego obrotu. W przypadku, gdy papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu miały pierwotnie charakter dokumentu, to na skutek ich dopuszczenia do publicznego obrotu musiały zostać zastąpione przez papiery zdematerializowane stosownie do art. 67 p.p.o.pw. Przed dematerializacją dokumenty reprezentujące prawa z tych dokumentów traciły moc prawną, zaś ich rolę przejmował zapis elektroniczny. Ta forma dematerializacji jest określana mianem następczej w odróżnieniu od pierwotnej, w przypadku, której papier wartościowy przed zapisaniem go w systemie depozytowym nie funkcjonował w postaci dokumentowej [Romanowski, 2005, s. 165]. Przyjęcie powszechnej i obowiązkowej dematerializacji sensu stricto papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu łączyło się z proklamowaniem legitymacyjnej funkcji zapisu na rachunku papierów wartościowych art. 7 ust. 2 p.p.o.pw. Zadeklarowano zasadę, iż prawa z papierów wartościowych zdematerializowanych przysługują posiadaczowi rachunku, na którym są one zapisane. Ponadto w art. 7 ust. 3 p.p.o.pw. wprowadzono quasi realną konstrukcję przeniesienia praw z papierów wartościowych zdematerializowanych umowa zobowiązująca do przeniesienia papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W ten sposób zabieg księgowy stał się przesłanką alienacji praw [Jastrzębski, 2009, s ]. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne związane z zagadnieniem dematerializacji papierów wartościowych wskazane w p.p.o.pw. zostały rozwinięte w o.i.f., której art. 5 ust. 1 stanowi ogólną podstawę normatywną obligatoryjnej

8 378 Katarzyna Klibisz, Magdalena Majewska dematerializacji papierów wartościowych. Na jego podstawie papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, lub emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski nie mają formy dokumentu, od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy. Papiery wartościowe nie mogą mieć formy dokumentu również w przypadku, gdy przewidują to odrębne przepisy dotyczące emisji tych papierów. Wyraźnie należy zaznaczyć, iż pojecie dematerializacji należało uważać za zastrzeżone dla przymusowej dematerializacji papierów wartościowych, następującej w okolicznościach określonych w art. 5 ust. 1 zd. 1 pkt 1 4 o.i.f. Dematerializacja jest bowiem zagadnieniem o charakterze bardziej ogólnym. Przymusowa dematerializacja papierów wartościowych dokonywana w oparciu o art. 5 ust. 1 o.i.f. jest wyłącznie częścią szerzej pojętego zjawiska. Jednak nie wyłącza to kwalifikowania, jako form dematerializacji zjawisk nieobjętych przepisami tej ustawy [Jastrzębski, 2009, s. 317]. Nie wszystkie przepisy o zdematerializowanych papierach wartościowych stosuje się do innych niż papiery wartościowe, instrumentów finansowych. Wynika to z brzmienia art. 5, 7 i 9 o.i.f. Art. 8 o.i.f. nakazuje odpowiednie stosowanie postanowień art. 7 o.i.f. również do niestanowiących papierów wartościowych maklerskich instrumentów finansowych pozostających w obrocie zorganizowanym. Zachowując w powyższym zakresie podstawowe konstrukcje p.p.o.pw. ustawa o.i.f. zachowała również niektóre wady poprzedniej regulacji. Chodzi tu w szczególności o art. 7 ust.1 o.i.f. normujący kwestie powstania praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych. Nadal aktualne są wątpliwości dotyczące postanowienia zgodnie, z którym prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Pojawiają się one zwłaszcza w kontekście praw reprezentowanych w postaci tradycyjnej przez papiery wartościowe deklaratywne, w szczególności akcje. Uregulowanie to należy rozumieć, jako określające moment, od którego prawo podlega reżimowi prawnemu właściwemu prawom z papierów wartościowych zdematerializowanych. Odnosi się to przede wszystkim do jego przenoszenia, które od momentu zapisania na rachunku podlega swoistemu reżimowi, rekonstruowanemu na podstawie art. 7 o.i.f. [Jastrzębski, 2009, s. 318]. Należy również wskazać, iż art. 7 ust. 1 o.i.f. przejął z uregulowania art. 7 ust. 2 p.p.o.pw. zasadę, iż prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych przysługują osobie, na której rachunku są zapisane papiery. W ustawie o obrocie instrumentami finansowymi utrzymano również quasi realny model przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych. Zarówno art. 7 ust. 2 o.i.f., jak i poprzedzający go art. 7 ust. 3 p.p.o.pw. statuują zapis na rachunku, jako przesłankę przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych. Dzięki temu czynność alienacji nabiera charakteru quasi realnego. Nie normuje on szczegółowo samego reżimu alienacji praw oraz jej skutków, gdyż ich rekonstrukcja musi następować w świetle legity-

9 Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych 379 macyjnej funkcji zapisu oraz powinna rozważać kontekst funkcjonalny i systemowy. Analogicznie do papierów wartościowych w postaci materialnej, specyfiki praw z papierów wartościowych zdematerializowanych należy upatrywać w szczególnym sposobie ukształtowania zasad ich przenoszenia [Jastrzębski, 2009, s. 319]. Jak wskazano powyżej pojęcia dematerializacji nie można uważać za zastrzeżone dla dematerializacji papierów wartościowych dokonywanej na podstawie art. 5 o.i.f. Znajduje to uzasadnienie w regulacjach, które w sposób niezależny od art. 7 ust. 1 p.p.o.pw. oraz art. 5 ust. 1 o.i.f. przewidują dematerializację określonej kategorii papierów wartościowych. Do takich przepisów należy zakwalifikować art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. Nr 120, poz ze zm.) w stosunku do obligacji, art. 9 ust. 4 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665 ze zm.) odnośnie bankowych papierów wartościowych a także art. 123 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz ze. zm.) w zakresie niepublicznych certyfikatów. Przepisy te wzorowane są na modelu ukształtowanym w p.p.o.pw. a następnie przejętym przez ustawę o.i.f. Do ich najważniejszych cech wspólnych należą: fakultatywność dematerializacji tj. pozostawanie podjęcia decyzji emitentowi papierów wartościowych, związanie momentu powstania zdematerializowanego papieru wartościowego z jego pierwszym zapisem w ewidencji oraz uczynienie osoby ujawnionej w ewidencji uprawnioną ze zdematerializowanego papieru wartościowego, oraz ograniczenie zakresu podmiotów instytucji mających prawo prowadzić ewidencje. Regulacje dotyczące fakultatywnej dematerializacji wybranych typów papierów wartościowych również opierają się na uznaniu za uprawnionego osoby wskazanej w ewidencji prowadzonej przez podmiot kwalifikowany oraz na uznaniu zapisu w tej ewidencji za przesłankę przeniesienia praw. Nie wskazują one w szczegółowy sposób reżimu prawnego oraz skutków przenoszenia praw z papierów wartościowych zdematerializowanych. Rekonstrukcja zasad alienacji praw z tych papierów musi być dokonywana przy uwzględnieniu kontekstu funkcjonalnego oraz systemowego. Zakończenie Ewolucja dematerializacji obrotu i dematerializacji papierów wartościowych wskazuje na problemy związane z wprowadzeniem do prawa polskiego instytucji dematerializacji papierów wartościowych. Polski model dematerializacji wzorowany na rozwiązaniach francuskich i szwajcarskich, tak faktycznie został ukształtowany ustawą prawo p.p.o.pw i następnie przejęty przez obecnie obowiązującą ustawę o.i.f. Dematerializacja papierów wartościowych jest wynikiem dążenia ustawodawcy do usprawnienia obrotu papierami wartościowymi oraz zapewnienia większego ich bezpieczeństwa [Jastrzębski, 2009, s. 98]. Jej przyczyn należy doszukiwać się przede wszystkim w celu redukcji kosztów związanych z koniecznością przechowywania, jak i fizycznego przemieszczania znacznych ilości papierów wartościowych. Owa sposobność zaistniała dzięki

10 380 Katarzyna Klibisz, Magdalena Majewska zastosowaniu nowoczesnych technik elektronicznych oraz informatycznych. Nośnik informatyczny jest zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem, pomagającym uniknąć albo przynajmniej zmniejszyć do minimum możliwość zniszczenia, utraty czy też uszkodzenia dokumentu. Ponadto dematerializacja ogranicza zakres ryzyk związanych z rozporządzaniem papierami wartościowymi. Przez to zmniejsza się ilość przypadków, w których powstaje niebezpieczeństwo nabycia od nieuprawnionego. Wynika to przede wszystkim z rezygnacji z dokumentowej postaci papieru wartościowego [Jastrzębski, 2009, s. 282]. Polski ustawodawca, w celu zapewnienia jak najlepszych rozwiązań prawnych, wykorzystał możliwość pominięcia pośrednich etapów racjonalizacji obrotu prawami z papierów wartościowych. Okres funkcjonowania odcinka zbiorczego i dematerializacji obrotu należy uznać za okres funkcjonowania rozwiązania pozornie kompromisowego. Jednak w rzeczywistości nie było istotnych różnic pomiędzy systemem odcinka zbiorczego, występującym w p.p.o.pw.f., a dematerializacją sensu stricto, ustanowioną na podstawie przepisów p.p.o.pw. Rezygnacji z odcinka zbiorczego nie można uznać za rozwiązanie przełomowe, a raczej za odejście od pewnego rodzaju fikcji, która była niepotrzebna z punktu widzenia masowego obrotu papierami wartościowymi na rynku kapitałowym. Należy wskazać, iż przy konstruowaniu ram prawnych rynku kapitałowego legislator miał ułatwione zadanie, gdyż mógł wykorzystać gotowe rozwiązania zaobserwowane w innych porządkach prawnych [Jastrzębski, 2009, s. 309]. Nie umniejsza to jednak istotnego znaczenia jakie nadaje się wprowadzeniu tej instytucji do polskiego porządku prawnego a przede wszystkim jej skutecznemu zastosowaniu w centralnej instytucji depozytowej KDPW. Literatura 1. Chłopecki A. (2006), Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, w: System prawa prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, Szumański A. (red.), Warszawa. 2. Jastrzębski J. (2009), Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji, Warszawa. 3. Nawrot W. (2006), Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie. Jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej, Warszawa. 4. Romanowski M. (2005), Zagadnienia ogólne papierów wartościowych, w: System prawa prywatnego t.18, Prawo papierów wartościowych, Szumański A. (red.), Warszawa. 5. Sobolewski L. ( 1999), w: Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Sobolewski L. (red.), Warszawa. 6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Dz. U. Nr 118, poz Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych Dz. U. Nr 35, poz. 155.

11 Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe Dz. U. Nr 141 poz z późn. zm. 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz. U. Nr 183, poz z późn. zm. Streszczenie Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju spółki akcyjnej, jaką jest KDPW, wywołały dyskurs nad problemem dematerializacji papierów wartościowych. Niniejszy artykuł stanowi usystematyzowanie wiedzy teoretycznej, wraz z implikacjami funkcjonalnymi, związanej z wprowadzeniem tej instytucji do polskiego porządku prawnego z perspektywy prawnoporównawczej systemów opartych na prawie kontynentalnym. Kwestie problemowe są analizowane z punktu widzenia, poszukiwania łącznika między papierem wartościowym w formie materialnej i zdematerializowanej, przy zastosowaniu metody badawczej historycznej oraz prawnoporównawczej. Na początku zaprezentowano problem definiowania papieru wartościowego na potrzebę dematerializacji, które w doktrynie polskiej wywołuje wiele kontrowersji. Kolejno ze względu na różne kryteria dokonano rozróżnienia dematerializacji. Następnie po przedstawieniu ewolucji dematerializacji obrotu i dematerializacji papierów wartościowych wskazano na problemy związane z jej wprowadzeniem do prawa polskiego. Dematerializacja obrotu a także dematerializacja samych papierów wartościowych dąży do redukcji kosztów związanych z koniecznością fizycznego przemieszczania dużych ilości papierów wartościowych, jakie przed wprowadzeniem owej instytucji były konieczne do realizacji celów przedsiębiorstwa. Konkluzją jest wniosek, że polski model dematerializacji papierów wartościowych wzorowany na rozwiązaniach francuskich i szwajcarskich, jest wynikiem dążenia ustawodawcy do usprawnienia obrotu papierami wartościowymi. Słowa kluczowe Akcje, dematerializacja, instrumenty finansowe Selected problems of dematerialization of securities (Summary) The purpose of this paper is to systematize the knowledge of theory, together with functional implications associated with the process of dematerialization of securities in Poland from the perspective of comparative legal systems based on continental law. Polish model of dematerialization of securities is based on the French and Swiss one. With regard to the cause of dematerialization and the dematerialization of trading the same securities are to be sought in their efforts to reduce costs associated with the necessity of physical movement of large quantities of securities. Identified issues of concern are examined from the standpoint of seeking a link between a security in immaterialized form and material one, using methods of historical and comparative legal research. Key words Shares, dematerialization, financial instruments

Spis treści. Część I Pojęcie papieru wartościowego w ujęciu klasycznym

Spis treści. Część I Pojęcie papieru wartościowego w ujęciu klasycznym Wykaz skrótów... 13 Akty prawne... 13 Periodyki i publikatory... 15 Organy orzekające... 16 Wprowadzenie... 17 1. Cel badawczy założenia ogólne... 17 2. Funkcje i właściwości papierów wartościowych...

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Przedmowa Podstawowe instytucje prawa papierów wartoœciowych wystêpuj¹ce zarówno w obrocie indywidualnym jak i masowym, z uwagi na szeroki zakres materia³u wymaga³y ujêcia w dwóch tomach Systemu Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych 1. Uwagi wprowadzające 2. Funkcje papierów wartościowych

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych 1. Uwagi wprowadzające 2. Funkcje papierów wartościowych Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych... 1 1. Uwagi wprowadzające... 4 2. Funkcje papierów wartościowych... 6 I. Uwagi ogólne... 6 II. Funkcje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XVII Przedmowa do wydania drugiego... XIX Przedmowa do wydania pierwszego...

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XVII Przedmowa do wydania drugiego... XIX Przedmowa do wydania pierwszego... Spis treści Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XVII Przedmowa do wydania drugiego... XIX Przedmowa do wydania pierwszego... XXI Rozdział I. Prawo giełdowe w systemie prawa... 1 1. Przedmiot prawa

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów?

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Katalog praw pochodnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) ma charakter otwarty z zastrzeżeniem,

Bardziej szczegółowo

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

Pojęcie stosowania prawa. Kompetencja do stosowania prawa

Pojęcie stosowania prawa. Kompetencja do stosowania prawa Pojęcie stosowania prawa Pojęcie stosowania prawa W prawoznawstwie stosowanie prawa nie jest pojęciem w pełni jednoznacznym, gdyż konkretny model stosowania prawa może wykazywać szereg cech związanych

Bardziej szczegółowo

W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt 3.3.11 o następującej treści: 3.3.11 Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich

W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt 3.3.11 o następującej treści: 3.3.11 Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich Zarząd Netia Holdings S.A. (dalej Spółka lub Netia ) niniejszym informuje, że decyzją nr DSPE/411/07/02/13/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na przedstawione

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA A POSTĘP W POLSKIM PRAWIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

TRADYCJA A POSTĘP W POLSKIM PRAWIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Teka Kom. Praw. OL PAN, 2008, 131 138 TRADYCJA A POSTĘP W POLSKIM PRAWIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zakład Prawa Cywilnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie STAN POLSKIEGO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 16 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 16 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) Warszawa, dnia 6 września 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) I. Cel i przedmiot ustawy Celem nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012 Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Teorie wyjaśniające istotę papieru wartościowego:

Teorie wyjaśniające istotę papieru wartościowego: Papiery wartościowe Papier wartościowy szczególny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji takiego

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne I. Podstawy. Pojęcie prawa cywilnego Wykład 1

Prawo cywilne I. Podstawy. Pojęcie prawa cywilnego Wykład 1 Prawo cywilne I Wykład 1 Podstawy Prowadzący prof. UO dr hab. Piotr Stec. Czas trwania 2 semestry Sposób zaliczenia: egzamin ustny trzy pytania, na wszystkie trzeba odpowiedzieć, Przedtermin: zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIe MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIe MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 987 ROZPORZĄDZENIe MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła:

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła: Niniejszy dokument nie podlega przepisom art. 77 i 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Poniżej znajduje się wykaz zmian prawnych wprowadzonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które wprowadzają nowe zasady przeprowadzania transakcji krótkiej sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Komunikat nr 62/2009 z dnia 2009-11-20 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 68/08

Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 68/08 Uchwała z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 68/08 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Urszuli

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU] [projekt] Uchwała Nr 17/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

Bardziej szczegółowo

1/ po 3 dodaje się 3a w brzmieniu:

1/ po 3 dodaje się 3a w brzmieniu: Uchwała Nr 1079/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rachunki zbiorcze w Polsce nowe rozwiązania dla zagranicznych inwestorów i banków powierniczych

Rachunki zbiorcze w Polsce nowe rozwiązania dla zagranicznych inwestorów i banków powierniczych Briefing note Grudzień 2011 Rachunki zbiorcze w Polsce nowe rozwiązania dla zagranicznych inwestorów i banków powierniczych W dniu 16 września 2011 r. uchwalona została zmiana ustawy o obrocie instrumentami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 77/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Uchwała nr 1/X/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [ ] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/12. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr 242/12. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 2 kwietnia 2012 r. Uchwała Nr 242/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU Do pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1)

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Kancelaria Sejmu s. 1/157 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 1) dyrektywy Rady

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obligacjach

Ustawa o obligacjach Ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) Spis treści Art........................... 1 16 Rozdział 2. Rodzaje obligacji.......................... 17 27 Rozdział 3. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: 2011-06-29 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Temat: Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 183 poz USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 183 poz USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/175 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2010 Nr 211, poz.

Bardziej szczegółowo

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.] [Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057) Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia ustawę

Bardziej szczegółowo

Czynności prawne. Zagadnienia wstępne. mgr Małgorzata Dziwoki

Czynności prawne. Zagadnienia wstępne. mgr Małgorzata Dziwoki Czynności prawne. Zagadnienia wstępne mgr Małgorzata Dziwoki Zdarzenie cywilnoprawne Fakty (okoliczności), z którymi hipotezy norm wiążą określone w dyspozycjach norm konsekwencje cywilnoprawne. Skutki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Warszawa, 1 września 2015 r. INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji

Bardziej szczegółowo

Czy wobec spółek wchodzących do alternatywnego systemu obrotu również możemy używać pojęcia IPO?

Czy wobec spółek wchodzących do alternatywnego systemu obrotu również możemy używać pojęcia IPO? Czy wobec spółek wchodzących do alternatywnego systemu obrotu również możemy używać pojęcia IPO? Terminem IPO (ang. Initial Public Offering) posługujemy się bardzo często w odniesieniu do spółek debiutujących

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek.

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Przepisy ustawy o rachunkowości - podobnie jak ich wzorzec, tj. IV Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R. [miejscowość], [data] roku FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku UCHWAŁA nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę.

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. W ramach spraw wywłaszczeniowych należy przywołać mający precedensowe znaczenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. HAWE S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r., zgłoszone przez Trinitybay Investments Limited w ramach żądania umieszczenia określonych spraw w porządku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Aleksander Chłopecki. Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji. Instytut Prawa Cywilnego, (0048 22) 5520472

Prof. zw. dr hab. Aleksander Chłopecki. Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji. Instytut Prawa Cywilnego, (0048 22) 5520472 Prof. zw. dr hab. Aleksander Chłopecki Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Instytut Prawa Cywilnego, (0048 22) 5520472 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa OPINIA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDIATEL S.A. zwołanym na dzień 4 stycznia 2016 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko / Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w upadłości układowej w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w upadłości układowej w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w upadłości układowej w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Bankowe papiery wartościowe dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bankowe papiery wartościowe dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych Piotr Zapadka Bankowe papiery wartościowe dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych Bank securities their admission to the Warsaw Stock Exchange Piotr Zapadka Doktor nauk prawnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna ogłoszonej w dniu 1 września 2016 r. przez Benefit Systems S.A. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo