Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych"

Transkrypt

1 Katarzyna Klibisz * Magdalena Majewska ** Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych Wstęp Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju spółki akcyjnej jaką jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (zwany dalej KDPW), wywołały dyskurs wokół dematerializacji papierów wartościowych. To zjawisko ma charakter uniwersalny, wykraczający poza krajowe porządki prawne. Rozwija się ono równolegle w różnych systemach prawnych. Dematerializacja papierów wartościowych jest wynikiem dążenia ustawodawcy do usprawnienia obrotu papierami wartościowymi oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa obrotu. Instytucja ta stanowiąca jeden z elementów wirtualizacji życia gospodarczego powoduje wiele kontrowersji bezpośrednio jak i pośrednio z nią związanych. Dematerializacja prowadzi do zerwania związku między prawem majątkowym a nośnikiem, w którym było ono inkorporowane. Nie stanowi jednak podważenia istoty papieru wartościowego jako konstrukcji prawnej [Romanowski, 2005, s. 104]. Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowanie wiedzy teoretycznej, wraz z implikacjami funkcjonalnymi, związanej z procesem dematerializacji papierów wartościowych w Polsce z perspektywy prawnoporównawczej systemów opartych na prawie kontynentalnym. Kwestie problemowe są analizowane z punktu widzenia poszukiwania łącznika między papierem wartościowym w formie materialnej i zdematerializowanej, przy zastosowaniu metody badawczej historycznej oraz prawnoporównawczej. Zadaniem metody historycznej w nauce historyczno prawnej jest nie tylko ustalenie w jakich czasach prawo obowiązywało i powstało, ale także ustalenie jego źródła w literaturze prawa. Przy zastosowani metody prawnoporównawczej, istotne jest zaś zbadanie wpływu praw państw europejskich na kształtowanie się wyżej wymienionej instytucji w prawie polskim. W niniejszym artykule zostaną zatem opisane czynniki jakimi kierował się ustawodawca oraz wskazane systemy na jakich się wzorował w celu wprowadzenia tej instytucji do porządku prawnego w Polsce, a także będzie dowiedzione jej istotne znaczenie z perspektywy funkcjonalnej w zestawieniu z papierami wartościowymi w formie materialnej. * Mgr, Zakład Prawa Handlowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, ** Mgr, Katedra Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku,

2 372 Katarzyna Klibisz, Magdalena Majewska 1. Definicja papieru wartościowego zdematerializowanego W celu usystematyzowania wiedzy teoretycznej, z zakresu papierów wartościowych należy wskazać, iż w prawie polskim występują dwie techniczne definicje papierów wartościowych, zawarte w ustawie z dn. 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141 poz ze zm.) oraz w ustawie z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz ze zm.) zwanej dalej o.i.f. Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zwana dalej KC, formułuje zaś klasyczne pojęcie papieru wartościowego określając jego konstytutywne cechy. Jednak żadna z nich nie stanowi definicji normatywnej papierów wartościowych w ustawodawstwie polskim nie ukształtowała się jeszcze definicja legalna papierów wartościowych. Brak rozwiniętej dogmatyki w zakresie ogólnego pojęcia papieru wartościowego niekiedy budzi wątpliwości interpretacyjne, jednak wraz z szybkim procesem tworzenia infrastruktury rynku kapitałowego, umożliwił proste przejście do nowoczesnej konstrukcji jaką jest dematerializacja papierów wartościowych. Definiowanie papieru wartościowego na potrzebę dematerializacji, w doktrynie polskiej, wywołuje wiele kontrowersji. Wydaje się, iż przyczyny należy szukać w istocie dematerializacji, prowadzącej do zerwania więzi między prawem majątkowym a nośnikiem, w którym było ono inkorporowane. Dematerializacja papierów wartościowych polega na zastąpieniu dokumentu inkorporującego prawa z papierów wartościowych przez zapisy komputerowe na właściwych rachunkach papierów wartościowych [Romanowski, 2005, s. 98]. Te zapisy, chociaż są dokonywane w formie elektronicznej, nie mogą być utożsamiane z wystawieniem przez dłużnika dokumentów w formie elektronicznej [Romanowski, 2005, s. 101], a zatem opatrzonego podpisem elektronicznym zrównanym w skutkach z własnoręcznym ( art KC) [Jastrzębski, 2009, s. 102]. Takie stanowisko wydaje się zasadne, gdyż zapis ujawniający uprawnienia z papieru wartościowego zdematerializowanego nie może być identyfikowany z oświadczeniem woli dłużnika (emitenta) tego papieru [Romanowski, 2005, s. 101]. Istotą dematerializacji papierów wartościowych jest zatem stwarzanie możliwości emitowania papierów wartościowych niemających postaci dokumentu materialnego. Przy czym ważne jest wskazanie, iż zapis dokonany w rejestrze uprawnień, który nawet jeżeli przybiera postać elektroniczną nie może być identyfikowany z podpisem na dokumencie elektronicznym [Romanowski, 2005, s. 101]. 2. Rodzaje dematerializacji Na etapach kształtowania się pojęcia dematerializacji, patrząc przez pryzmat różnych kryteriów, w doktrynie uformował się widoczny jej podział. Ze względu na metody dochodzenia do statusu papieru wartościowego zdematerializowanego możemy wyróżnić dematerializację pierwotną i następczą. W dematerializacji pierwotnej papier wartościowy od chwili powstania wystę-

3 Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych 373 puje wyłącznie w postaci zapisu elektronicznego na właściwym rachunku papierów wartościowych. Za przykład może posłużyć nowa emisja papierów wartościowych wprowadzanych do obrotu publicznego w trybie obrotu pierwotnego. Z kolei w następczej papier wartościowy w chwili powstania występuje w postaci dokumentu, który następnie ulega przekształceniu w zapis elektroniczny na właściwym rachunku papierów wartościowych [Romanowski, 2005, s. 99]. Ten rodzaj traktowany jest jako dematerializacja sensu stricto. Pogląd taki wywodzi się z pojęcia dematerializacji, które zakłada przekształcenie dokumentu w postać niematerialną. Ta konstrukcja występowała już w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754) zwanej dalej p.p.o.pw. Inny podział dokonuje rozróżnienia dematerializacji ze względu na charakter przepisu ją wprowadzającego. Taka klasyfikacja wskazuje na dematerializację obligatoryjną i dobrowolną. Dematerializację obligatoryjną cechuje możność jej przeprowadzenia jedynie na podstawie bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. W przeciwieństwie do dobrowolnej, która może być dokonana przez emitenta papieru wartościowego na podstawie właściwego przepisu prawa [Romanowski, 2005, s. 100]. W ustawodawstwie polskim ogólną podstawę normatywną obligatoryjnej dematerializacji papierów wartościowych stanowi art. 5 ust 1 zd. 1 o.i.f., zaś w zd. 2 dematerializacji dobrowolnej. Należy wskazać, iż rozróżnienie dematerializacji papierów wartościowych na pierwotną i wtórną ówcześnie ma zdecydowanie mniejsze zastosowanie niż w okresie wprowadzania jej do prawodawstwa polskiego. Proces wdrażania formy zapisu na nośniku internetowym wymagał zintensyfikowania emisji wtórnej. W tym okresie papiery wartościowe występowały w postaci materialnej, która nie była funkcjonalna miedzy innymi ze względu na łatwość jej utraty, zniszczenia. 3. Tło historyczno porównawcze dematerializacji papierów wartościowych 3.1. Rozwój dematerializacji papierów wartościowych w Niemczech i Austrii Odnosząc się do kwestii ściśle związanych z zagadnieniem dematerializacji papierów wartościowych należy wskazać, iż pierwszym ewolucyjnie etapem dematerializacji obrotu prawami z papierów wartościowych był model tzw. Sammelverwahrung, który pojawił się w praktyce niemiecko austriackiego kręgu prawnego w końcu XIX w. W Niemczech rozpowszechnił się on w latach 20-tych minionego wieku. W pierwotnym ujęciu istniały dwa warianty przechowywania papierów wartościowych przez banki. Osoba będąca deponentem mogła wybrać model Sammelverwahrung albo Sonderverwahrung. Według wariantu pierwszego papiery wartościowe należące do deponenta ulegały pomieszaniu z pozostałymi papierami wartościowymi tego samego rodzaju złożonymi przez innych inwestorów. Wariant Sonderverwahrung przyjmował zdeponowanie konkretnych

4 374 Katarzyna Klibisz, Magdalena Majewska papierów wartościowych, oznaczonych zazwyczaj numerami seryjnymi, które były przechowywane przez bank do ściśle określonego inwestora. Nie zachodziło mieszanie tych papierów wartościowych z reprezentującymi identyczne prawa papierami wartościowymi będącymi własnością innych osób. Wariant Sonderverwahrung był bardziej skomplikowany i przez to również bardziej kosztowny. Inflacja lat 20-tych XX w. spowodowała, iż koszty przechowywania papierów wartościowych w systemie Sonderverwahrung oraz ich ewentualnego transportu w przypadku przeniesienia czasami przewyższały wartość samych papierów. Stało się to istotnym bodźcem do przyjęcia w sposób powszechny systemu Sammelverwahrung [Jastrzębski, 2009, s. 228]. W 1925 r. banki należące do Berliner Kassel Vrein zdecydowały, iż papiery wartościowe, które są przez nie przechowywane będą składane i przechowywane centralnie, w depozycie zbiorczym. W wyniku działań banków powstał system, w którym centralna instytucja depozytowa (Zentralsammelstelle) prowadziła konta wyłącznie dla banków, w których klienci deponowali papiery wartościowe. Banki prowadziły rejestry uprawnień, zawierające stan posiadania poszczególnych inwestorów finalnych. Inicjatywa banków nie miała podstaw ani ram prawnych, a opierała się na opinii prawnej, w której wskazano, iż złożenie papierów u podmiotu trzeciego, nie powoduje pogorszenia sytuacji inwestorów, wobec przypadku, gdy papiery te pozostały w banku, gdzie zostały złożone (także w przypadku przyjęcia tego systemu zwanego Drittvewahrung) uprawnionym z papierów wartościowych pozostawał finalny inwestor. Takie rozwiązanie dawało mu ochronę na wypadek upadłości instytucji depozytowej lub pośredniczącej. Finalni inwestorzy, którzy złożyli swoje papiery wartościowe w jednym banku pośredniczącym, byli uważani za współuprawnionych do puli papierów wartościowych zapisanych na koncie tego banku w instytucji depozytowej [Jastrzębski, 2009, s. 289]. Jak wyżej wspomniano centralne instytucje depozytowe, prowadziły konta dla banków. Instytucje te nie prowadziły natomiast kont dla finalnych inwestorów. Ich rachunki były prowadzone przez banki pośredniczące [Jastrzębski, 2009, s. 290]. Przeniesienie praw pomiędzy poszczególnymi inwestorami finalnymi następowało poprzez odpowiednie zapisy księgowe. Było to w istocie przeniesienie ułamka w globalnym współuprawnieniu, jakie przysługiwało wszystkim klientom danego banku, którzy zdeponowali swoje papiery wartościowe tego samego rodzaju. Zatem przedmiotem obrotu było współuprawnienie o charakterze rzeczowym. Model Smmelverwahrung zakładający w pierwotnej postaci przechowywanie przez banki (instytucje centralne) pojedynczych papierów wartościowych nie eliminował niedogodności i rodził poważne koszty. Spowodowało to zastępowanie pojedynczych papierów wartościowych, reprezentujących pojedyncze uprawnienia udziałowe (akcyjne) odcinkami zbiorowymi lub zbiorczymi, które obejmowały większą liczbę uprawnień lub nawet całą emisję. Proces ten stał się powszechny szczególnie w latach drugiej wojny światowej.

5 Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych 375 Uregulowania niemieckie i austriackie są przywiązane do konstrukcji odcinka zbiorczego, pomimo pojawiających się w doktrynie tych systemów prawnych poglądów o zbyteczności tej konstrukcji. Podobne rozwiązanie w postaci odcinka zbiorczego wypracowano również w prawie amerykańskim [Chłopecki, 2006, s. 877]. Następnym etapem usprawnienia obrotu prawami z papierów wartościowych jest dematerializacja sensu stricto, w znaczeniu rezygnacji z jakiejkolwiek dokumentowanej postaci papieru wartościowego. Na tym etapie prawo majątkowe nie jest reprezentowane przez żaden nośnik będący przedmiotem materialnym, ale wyłącznie przez zapis w księdze, obecnie prowadzonej w postaci zapisu elektronicznego [Chłopecki, 2006, s. 874]. Za pierwowzór dematerializacji sensu stricto i koncepcji zastąpienia nośnika dokumentowego przez zapis księgowy uznaje się pruską księgę państwowych zapisów dłużnych (Schuldbuch des Reiches). Prawo pruskie już w XIX w. dopuszczało możliwość przekształcenia praw reprezentowanych przez dokumenty na okaziciela w prawa reprezentowane zapisami księgowymi. Papiery wartościowe były składane przez osobę uprawnioną, a po dokonaniu odpowiednich zapisów niszczone. Ich dalszy obrót prowadzony był na podstawie zapisów w księdze. Do idei bezdokumentowych obligacji państwowych powrócono najpierw w czasach wojny a później w latach 70-tych XX w. [Jastrzębski, 2009, s.303] Dematerializacja papierów wartościowych w innych wybranych państwach europejskich ze wskazaniem na Francję Model Sammelverwahrung miał ogromne znaczenie dla rozwoju obrotu prawami z papierów wartościowych. Rozwiązanie to poza Niemcami i Austrią przejęła Francja w 1941 r., a po drugiej wojnie światowej model ten rozpowszechnił się w Belgii, Holandii, Hiszpanii i Włoszech. System taki funkcjonował również w Szwajcarii, choć nie miał wyraźnych podstaw ustawowych, przy czym wskazywano tam na różnice pomiędzy kodeksowym modelem współwłasności, a współuprawnieniem inwestorów do globalnej puli papierów wartościowych [Jastrzębski, 2009, s. 292]. Rozwiązania polegające na konsekwentnej dematerializacji papierów wartościowych przyjęły w latach 80-tych XX w. państwa skandynawskie: Dania, Norwegia i Szwecja, a w latach 90-tych również Finlandia. Należy zaznaczyć, iż prawo duńskie i norweskie już w latach 80-tych XX w. przewidywało unormowania dotyczące skutków zapisów księgowych. Chodziło w szczególności o kwestie związane z upadłością podmiotu prowadzącego rachunki oraz nabycie ex fide bona. Zarówno prawo duńskie, jak i norweskie posiadały regulacje, pozwalające uznać dopuszczalność nabycia papierów wartościowych zdematerializowanych od nieuprawnionego bez konieczności odpowiedniego stosowania prawa rzeczowego [Jastrzębski, 2009, s. 308]. Pierwszym państwem, które zdecydowało się przeprowadzić radykalną dematerializację papierów wartościowych była Francja. Wprowadzono tam ustawę z 1981 roku i dekret z 1983 roku z mocą obowiązującą od 1984 roku

6 376 Katarzyna Klibisz, Magdalena Majewska dematerializującą papiery wartościowe, która miała charakter powszechny i obligatoryjny. Obecnie treść będąca odpowiednikiem art ustawy z 1981 r. zawarta jest w art. L Code Monetaire et Financier (CMF oraz w art., L Code de Commerce (CCom.) [Nawrot, 2006, s. 304]. Należy przy tym wskazać, iż początkowo, uznający prawo do zdematerializowanych papierów wartościowych za swoiste prawo własności, la Cour de Cassation opowiadał się za zasadą konsensualności. Przyjmowano, iż papier zdematerializowany występujący pod postacią zapisu komputerowego może być uznawany za swoisty przedmiot prawa własności. Stwarzało to możliwość stosowania ogólnych reguł dotyczących przeniesienia prawa własności. W szczególności stosownie do powyżej wskazanej zasady ustalano, jako początek skuteczności transferu moment zawarcia umowy [Jastrzębski, 2009, s. 304]. Na skutek kolejnych zmian legislacyjnych przeprowadzonych w latach 1993 i 1998 a także w roku 2004 prawodawca francuski wprowadził quasi realny mechanizm przeniesienia praw z papierów wartościowych zdematerializowanych. Przesłanką skutecznej alienacji papierów wartościowych stał się zapis na rachunku. Oceniając, powyższe dokonanie uznać należy, iż Francja zrealizowała ideę dematerializacji papierów wartościowych. Pierwotne motywy regulacji prawnych spowodowały ich fragmentaryczność i unormowanie cywilnoprawnej problematyki dematerializacji w niewystarczającym stopniu. Dotyczy to przede wszystkim mechanizmu alienacji papierów zdematerializowanych, a także kwestii szczegółowych, odnoszących się do sytuacji uprawnionego z papierów zdematerializowanych [Jastrzębski, 2009, s. 307]. Model francuski, przewidujący szybkie i powszechne przejście do etapu papierów wartościowych zdematerializowanych jest uznawany za inspirację dla polskiego ustawodawcy, podczas tworzenia w latach 90-tych XX w. ram prawnych rynku kapitałowego [Jastrzębski, 2009, s. 308]. 4. Rozwój dematerializacji papierów wartościowych w polskim ustawodawstwie W Polsce pierwsze regulacje dotyczące zasad masowego obrotu papierami wartościowymi pojawiły się na początku lat 90-tych XX w. i były następstwem procesu transformacji gospodarczej. System polski nie kształtował się w sposób ewolucyjny. Dla jego powstania nie miały zasadniczego znaczenia czynniki tradycyjne i dogmatyczne, w tym w szczególności przywiązanie do konstrukcji teoretycznych. Brak było ukształtowanej praktyki dotyczącej organizowania masowego obrotu papierami wartościowymi rynku kapitałowego. Dlatego też ustawodawca miał możliwość dość swobodnie ukształtować koncepcję tego obrotu. Pierwszym aktem prawnym regulującym powyższe kwestie była ustawa z dn. 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 155.) zwana dalej p.p.o.pw.f. Regulacja ta ustanawiała immobilizację papierów wartościowych, która jednak nie była połączona z dematerializacją sensu stricto. Praktycznie posługiwano

7 Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych 377 się instytucją odcinków zbiorczych, które składano w centralnej instytucji depozytowej KDPW. Praktyka ta powodowała jednak pewne zastrzeżenia. Dotyczyły one wątpliwości, co do normatywnych podstaw wystawiania odcinków zbiorczych [Chłopecki, 2006, s. 824]. Ponadto powstawały wątpliwości, co do sensu ich istnienia i deponowania w KDPW, jeżeli obrót prawami z papierów wartościowych prowadzony był w sposób odpowiedni dla dematerializacji sensu stricto. Fizyczne istnienie odcinka zbiorczego nie miało żadnego znaczenia w tym zakresie. W Polsce brak było względów historycznych i tradycyjnych uzasadniających dalsze zachowanie koncepcji odcinka zbiorczego. Dlatego też okres odcinka zbiorczego trwał w Polsce krótko i został zakończony przyjęciem dematerializacji sensu stricto papierów wartościowych w p.p.o.pw. [Sobolewski, 1999, s. 24]. P.p.o.pw. ukształtowało zasadę dematerializacji sensu stricto papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 p.p.o.pw., papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu nie miały formy dokumentu. Nie były reprezentowane przez złożony w KDPW odcinek zbiorczy, a poprzez zapis elektroniczny w systemie depozytowym [Sobolewski, 1999, s ]. Ustawodawca przyjął wariant dematerializacji powszechnej i obligatoryjnej, nie dając emitentowi żadnej możliwości wyboru pomiędzy bezdokumentową a dokumentową postacią papieru wartościowego dopuszczonego do publicznego obrotu. W przypadku, gdy papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu miały pierwotnie charakter dokumentu, to na skutek ich dopuszczenia do publicznego obrotu musiały zostać zastąpione przez papiery zdematerializowane stosownie do art. 67 p.p.o.pw. Przed dematerializacją dokumenty reprezentujące prawa z tych dokumentów traciły moc prawną, zaś ich rolę przejmował zapis elektroniczny. Ta forma dematerializacji jest określana mianem następczej w odróżnieniu od pierwotnej, w przypadku, której papier wartościowy przed zapisaniem go w systemie depozytowym nie funkcjonował w postaci dokumentowej [Romanowski, 2005, s. 165]. Przyjęcie powszechnej i obowiązkowej dematerializacji sensu stricto papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu łączyło się z proklamowaniem legitymacyjnej funkcji zapisu na rachunku papierów wartościowych art. 7 ust. 2 p.p.o.pw. Zadeklarowano zasadę, iż prawa z papierów wartościowych zdematerializowanych przysługują posiadaczowi rachunku, na którym są one zapisane. Ponadto w art. 7 ust. 3 p.p.o.pw. wprowadzono quasi realną konstrukcję przeniesienia praw z papierów wartościowych zdematerializowanych umowa zobowiązująca do przeniesienia papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W ten sposób zabieg księgowy stał się przesłanką alienacji praw [Jastrzębski, 2009, s ]. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne związane z zagadnieniem dematerializacji papierów wartościowych wskazane w p.p.o.pw. zostały rozwinięte w o.i.f., której art. 5 ust. 1 stanowi ogólną podstawę normatywną obligatoryjnej

8 378 Katarzyna Klibisz, Magdalena Majewska dematerializacji papierów wartościowych. Na jego podstawie papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, lub emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski nie mają formy dokumentu, od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy. Papiery wartościowe nie mogą mieć formy dokumentu również w przypadku, gdy przewidują to odrębne przepisy dotyczące emisji tych papierów. Wyraźnie należy zaznaczyć, iż pojecie dematerializacji należało uważać za zastrzeżone dla przymusowej dematerializacji papierów wartościowych, następującej w okolicznościach określonych w art. 5 ust. 1 zd. 1 pkt 1 4 o.i.f. Dematerializacja jest bowiem zagadnieniem o charakterze bardziej ogólnym. Przymusowa dematerializacja papierów wartościowych dokonywana w oparciu o art. 5 ust. 1 o.i.f. jest wyłącznie częścią szerzej pojętego zjawiska. Jednak nie wyłącza to kwalifikowania, jako form dematerializacji zjawisk nieobjętych przepisami tej ustawy [Jastrzębski, 2009, s. 317]. Nie wszystkie przepisy o zdematerializowanych papierach wartościowych stosuje się do innych niż papiery wartościowe, instrumentów finansowych. Wynika to z brzmienia art. 5, 7 i 9 o.i.f. Art. 8 o.i.f. nakazuje odpowiednie stosowanie postanowień art. 7 o.i.f. również do niestanowiących papierów wartościowych maklerskich instrumentów finansowych pozostających w obrocie zorganizowanym. Zachowując w powyższym zakresie podstawowe konstrukcje p.p.o.pw. ustawa o.i.f. zachowała również niektóre wady poprzedniej regulacji. Chodzi tu w szczególności o art. 7 ust.1 o.i.f. normujący kwestie powstania praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych. Nadal aktualne są wątpliwości dotyczące postanowienia zgodnie, z którym prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Pojawiają się one zwłaszcza w kontekście praw reprezentowanych w postaci tradycyjnej przez papiery wartościowe deklaratywne, w szczególności akcje. Uregulowanie to należy rozumieć, jako określające moment, od którego prawo podlega reżimowi prawnemu właściwemu prawom z papierów wartościowych zdematerializowanych. Odnosi się to przede wszystkim do jego przenoszenia, które od momentu zapisania na rachunku podlega swoistemu reżimowi, rekonstruowanemu na podstawie art. 7 o.i.f. [Jastrzębski, 2009, s. 318]. Należy również wskazać, iż art. 7 ust. 1 o.i.f. przejął z uregulowania art. 7 ust. 2 p.p.o.pw. zasadę, iż prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych przysługują osobie, na której rachunku są zapisane papiery. W ustawie o obrocie instrumentami finansowymi utrzymano również quasi realny model przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych. Zarówno art. 7 ust. 2 o.i.f., jak i poprzedzający go art. 7 ust. 3 p.p.o.pw. statuują zapis na rachunku, jako przesłankę przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych. Dzięki temu czynność alienacji nabiera charakteru quasi realnego. Nie normuje on szczegółowo samego reżimu alienacji praw oraz jej skutków, gdyż ich rekonstrukcja musi następować w świetle legity-

9 Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych 379 macyjnej funkcji zapisu oraz powinna rozważać kontekst funkcjonalny i systemowy. Analogicznie do papierów wartościowych w postaci materialnej, specyfiki praw z papierów wartościowych zdematerializowanych należy upatrywać w szczególnym sposobie ukształtowania zasad ich przenoszenia [Jastrzębski, 2009, s. 319]. Jak wskazano powyżej pojęcia dematerializacji nie można uważać za zastrzeżone dla dematerializacji papierów wartościowych dokonywanej na podstawie art. 5 o.i.f. Znajduje to uzasadnienie w regulacjach, które w sposób niezależny od art. 7 ust. 1 p.p.o.pw. oraz art. 5 ust. 1 o.i.f. przewidują dematerializację określonej kategorii papierów wartościowych. Do takich przepisów należy zakwalifikować art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. Nr 120, poz ze zm.) w stosunku do obligacji, art. 9 ust. 4 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665 ze zm.) odnośnie bankowych papierów wartościowych a także art. 123 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz ze. zm.) w zakresie niepublicznych certyfikatów. Przepisy te wzorowane są na modelu ukształtowanym w p.p.o.pw. a następnie przejętym przez ustawę o.i.f. Do ich najważniejszych cech wspólnych należą: fakultatywność dematerializacji tj. pozostawanie podjęcia decyzji emitentowi papierów wartościowych, związanie momentu powstania zdematerializowanego papieru wartościowego z jego pierwszym zapisem w ewidencji oraz uczynienie osoby ujawnionej w ewidencji uprawnioną ze zdematerializowanego papieru wartościowego, oraz ograniczenie zakresu podmiotów instytucji mających prawo prowadzić ewidencje. Regulacje dotyczące fakultatywnej dematerializacji wybranych typów papierów wartościowych również opierają się na uznaniu za uprawnionego osoby wskazanej w ewidencji prowadzonej przez podmiot kwalifikowany oraz na uznaniu zapisu w tej ewidencji za przesłankę przeniesienia praw. Nie wskazują one w szczegółowy sposób reżimu prawnego oraz skutków przenoszenia praw z papierów wartościowych zdematerializowanych. Rekonstrukcja zasad alienacji praw z tych papierów musi być dokonywana przy uwzględnieniu kontekstu funkcjonalnego oraz systemowego. Zakończenie Ewolucja dematerializacji obrotu i dematerializacji papierów wartościowych wskazuje na problemy związane z wprowadzeniem do prawa polskiego instytucji dematerializacji papierów wartościowych. Polski model dematerializacji wzorowany na rozwiązaniach francuskich i szwajcarskich, tak faktycznie został ukształtowany ustawą prawo p.p.o.pw i następnie przejęty przez obecnie obowiązującą ustawę o.i.f. Dematerializacja papierów wartościowych jest wynikiem dążenia ustawodawcy do usprawnienia obrotu papierami wartościowymi oraz zapewnienia większego ich bezpieczeństwa [Jastrzębski, 2009, s. 98]. Jej przyczyn należy doszukiwać się przede wszystkim w celu redukcji kosztów związanych z koniecznością przechowywania, jak i fizycznego przemieszczania znacznych ilości papierów wartościowych. Owa sposobność zaistniała dzięki

10 380 Katarzyna Klibisz, Magdalena Majewska zastosowaniu nowoczesnych technik elektronicznych oraz informatycznych. Nośnik informatyczny jest zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem, pomagającym uniknąć albo przynajmniej zmniejszyć do minimum możliwość zniszczenia, utraty czy też uszkodzenia dokumentu. Ponadto dematerializacja ogranicza zakres ryzyk związanych z rozporządzaniem papierami wartościowymi. Przez to zmniejsza się ilość przypadków, w których powstaje niebezpieczeństwo nabycia od nieuprawnionego. Wynika to przede wszystkim z rezygnacji z dokumentowej postaci papieru wartościowego [Jastrzębski, 2009, s. 282]. Polski ustawodawca, w celu zapewnienia jak najlepszych rozwiązań prawnych, wykorzystał możliwość pominięcia pośrednich etapów racjonalizacji obrotu prawami z papierów wartościowych. Okres funkcjonowania odcinka zbiorczego i dematerializacji obrotu należy uznać za okres funkcjonowania rozwiązania pozornie kompromisowego. Jednak w rzeczywistości nie było istotnych różnic pomiędzy systemem odcinka zbiorczego, występującym w p.p.o.pw.f., a dematerializacją sensu stricto, ustanowioną na podstawie przepisów p.p.o.pw. Rezygnacji z odcinka zbiorczego nie można uznać za rozwiązanie przełomowe, a raczej za odejście od pewnego rodzaju fikcji, która była niepotrzebna z punktu widzenia masowego obrotu papierami wartościowymi na rynku kapitałowym. Należy wskazać, iż przy konstruowaniu ram prawnych rynku kapitałowego legislator miał ułatwione zadanie, gdyż mógł wykorzystać gotowe rozwiązania zaobserwowane w innych porządkach prawnych [Jastrzębski, 2009, s. 309]. Nie umniejsza to jednak istotnego znaczenia jakie nadaje się wprowadzeniu tej instytucji do polskiego porządku prawnego a przede wszystkim jej skutecznemu zastosowaniu w centralnej instytucji depozytowej KDPW. Literatura 1. Chłopecki A. (2006), Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, w: System prawa prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, Szumański A. (red.), Warszawa. 2. Jastrzębski J. (2009), Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji, Warszawa. 3. Nawrot W. (2006), Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie. Jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej, Warszawa. 4. Romanowski M. (2005), Zagadnienia ogólne papierów wartościowych, w: System prawa prywatnego t.18, Prawo papierów wartościowych, Szumański A. (red.), Warszawa. 5. Sobolewski L. ( 1999), w: Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Sobolewski L. (red.), Warszawa. 6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Dz. U. Nr 118, poz Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych Dz. U. Nr 35, poz. 155.

11 Wybrane problemy dematerializacji papierów wartościowych Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe Dz. U. Nr 141 poz z późn. zm. 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz. U. Nr 183, poz z późn. zm. Streszczenie Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju spółki akcyjnej, jaką jest KDPW, wywołały dyskurs nad problemem dematerializacji papierów wartościowych. Niniejszy artykuł stanowi usystematyzowanie wiedzy teoretycznej, wraz z implikacjami funkcjonalnymi, związanej z wprowadzeniem tej instytucji do polskiego porządku prawnego z perspektywy prawnoporównawczej systemów opartych na prawie kontynentalnym. Kwestie problemowe są analizowane z punktu widzenia, poszukiwania łącznika między papierem wartościowym w formie materialnej i zdematerializowanej, przy zastosowaniu metody badawczej historycznej oraz prawnoporównawczej. Na początku zaprezentowano problem definiowania papieru wartościowego na potrzebę dematerializacji, które w doktrynie polskiej wywołuje wiele kontrowersji. Kolejno ze względu na różne kryteria dokonano rozróżnienia dematerializacji. Następnie po przedstawieniu ewolucji dematerializacji obrotu i dematerializacji papierów wartościowych wskazano na problemy związane z jej wprowadzeniem do prawa polskiego. Dematerializacja obrotu a także dematerializacja samych papierów wartościowych dąży do redukcji kosztów związanych z koniecznością fizycznego przemieszczania dużych ilości papierów wartościowych, jakie przed wprowadzeniem owej instytucji były konieczne do realizacji celów przedsiębiorstwa. Konkluzją jest wniosek, że polski model dematerializacji papierów wartościowych wzorowany na rozwiązaniach francuskich i szwajcarskich, jest wynikiem dążenia ustawodawcy do usprawnienia obrotu papierami wartościowymi. Słowa kluczowe Akcje, dematerializacja, instrumenty finansowe Selected problems of dematerialization of securities (Summary) The purpose of this paper is to systematize the knowledge of theory, together with functional implications associated with the process of dematerialization of securities in Poland from the perspective of comparative legal systems based on continental law. Polish model of dematerialization of securities is based on the French and Swiss one. With regard to the cause of dematerialization and the dematerialization of trading the same securities are to be sought in their efforts to reduce costs associated with the necessity of physical movement of large quantities of securities. Identified issues of concern are examined from the standpoint of seeking a link between a security in immaterialized form and material one, using methods of historical and comparative legal research. Key words Shares, dematerialization, financial instruments

Spis treści. Część I Pojęcie papieru wartościowego w ujęciu klasycznym

Spis treści. Część I Pojęcie papieru wartościowego w ujęciu klasycznym Wykaz skrótów... 13 Akty prawne... 13 Periodyki i publikatory... 15 Organy orzekające... 16 Wprowadzenie... 17 1. Cel badawczy założenia ogólne... 17 2. Funkcje i właściwości papierów wartościowych...

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Przedmowa Podstawowe instytucje prawa papierów wartoœciowych wystêpuj¹ce zarówno w obrocie indywidualnym jak i masowym, z uwagi na szeroki zakres materia³u wymaga³y ujêcia w dwóch tomach Systemu Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XVII Przedmowa do wydania drugiego... XIX Przedmowa do wydania pierwszego...

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XVII Przedmowa do wydania drugiego... XIX Przedmowa do wydania pierwszego... Spis treści Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XVII Przedmowa do wydania drugiego... XIX Przedmowa do wydania pierwszego... XXI Rozdział I. Prawo giełdowe w systemie prawa... 1 1. Przedmiot prawa

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów?

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Katalog praw pochodnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) ma charakter otwarty z zastrzeżeniem,

Bardziej szczegółowo

W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt 3.3.11 o następującej treści: 3.3.11 Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich

W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt 3.3.11 o następującej treści: 3.3.11 Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich Zarząd Netia Holdings S.A. (dalej Spółka lub Netia ) niniejszym informuje, że decyzją nr DSPE/411/07/02/13/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na przedstawione

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA A POSTĘP W POLSKIM PRAWIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

TRADYCJA A POSTĘP W POLSKIM PRAWIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Teka Kom. Praw. OL PAN, 2008, 131 138 TRADYCJA A POSTĘP W POLSKIM PRAWIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zakład Prawa Cywilnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie STAN POLSKIEGO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) Warszawa, dnia 6 września 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) I. Cel i przedmiot ustawy Celem nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012 Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów

Bardziej szczegółowo

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła:

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła: Niniejszy dokument nie podlega przepisom art. 77 i 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne I. Podstawy. Pojęcie prawa cywilnego Wykład 1

Prawo cywilne I. Podstawy. Pojęcie prawa cywilnego Wykład 1 Prawo cywilne I Wykład 1 Podstawy Prowadzący prof. UO dr hab. Piotr Stec. Czas trwania 2 semestry Sposób zaliczenia: egzamin ustny trzy pytania, na wszystkie trzeba odpowiedzieć, Przedtermin: zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIe MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIe MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 987 ROZPORZĄDZENIe MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Poniżej znajduje się wykaz zmian prawnych wprowadzonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które wprowadzają nowe zasady przeprowadzania transakcji krótkiej sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Uchwała nr 1/X/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [ ] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

1/ po 3 dodaje się 3a w brzmieniu:

1/ po 3 dodaje się 3a w brzmieniu: Uchwała Nr 1079/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obligacjach

Ustawa o obligacjach Ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) Spis treści Art........................... 1 16 Rozdział 2. Rodzaje obligacji.......................... 17 27 Rozdział 3. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 183 poz USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 183 poz USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/175 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2010 Nr 211, poz.

Bardziej szczegółowo

W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających.

W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających. W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających. Wprowadzenie Na początek należy wskazać przepisy prawne odnoszące się

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek.

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Przepisy ustawy o rachunkowości - podobnie jak ich wzorzec, tj. IV Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Rachunki zbiorcze w Polsce nowe rozwiązania dla zagranicznych inwestorów i banków powierniczych

Rachunki zbiorcze w Polsce nowe rozwiązania dla zagranicznych inwestorów i banków powierniczych Briefing note Grudzień 2011 Rachunki zbiorcze w Polsce nowe rozwiązania dla zagranicznych inwestorów i banków powierniczych W dniu 16 września 2011 r. uchwalona została zmiana ustawy o obrocie instrumentami

Bardziej szczegółowo

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę.

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. W ramach spraw wywłaszczeniowych należy przywołać mający precedensowe znaczenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E) Temat zajęć edukacyjnych Norma prawna. Przepis prawa Osiągnięcia ucznia: Pojecie prawa, normy prawnej, przepisu prawa; oceny: dopuszczający: uczeń zna pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawa, innych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R. [miejscowość], [data] roku FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.] [Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Warszawa, 1 września 2015 r. INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Czynności prawne. Zagadnienia wstępne. mgr Małgorzata Dziwoki

Czynności prawne. Zagadnienia wstępne. mgr Małgorzata Dziwoki Czynności prawne. Zagadnienia wstępne mgr Małgorzata Dziwoki Zdarzenie cywilnoprawne Fakty (okoliczności), z którymi hipotezy norm wiążą określone w dyspozycjach norm konsekwencje cywilnoprawne. Skutki

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Aleksander Chłopecki. Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji. Instytut Prawa Cywilnego, (0048 22) 5520472

Prof. zw. dr hab. Aleksander Chłopecki. Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji. Instytut Prawa Cywilnego, (0048 22) 5520472 Prof. zw. dr hab. Aleksander Chłopecki Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Instytut Prawa Cywilnego, (0048 22) 5520472 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa OPINIA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny LEŃCZUK. -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 20 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Bankowe papiery wartościowe dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bankowe papiery wartościowe dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych Piotr Zapadka Bankowe papiery wartościowe dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych Bank securities their admission to the Warsaw Stock Exchange Piotr Zapadka Doktor nauk prawnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Czy można zmienić treść obligacji przed jej wykupem? planowane zmiany w ustawie o obligacjach

Czy można zmienić treść obligacji przed jej wykupem? planowane zmiany w ustawie o obligacjach Czy można zmienić treść obligacji przed jej wykupem? planowane zmiany w ustawie o obligacjach Spółka emitując obligacje zobowiązana jest już na samym początku określić treść praw obligatariuszy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA RADA NADZORCZA

BRE BANK SA RADA NADZORCZA BRE BANK SA RADA NADZORCZA Uchwała 28/08 Rady Nadzorczej BRE Bank SA z dnia 5 września 2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Pracowniczego w BRE Banku SA 1 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia...2010 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia...2010 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 891 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

pieniężnych (koszt FTT) poza rynek krajowy. Trudno jest zrozumieć ideę, aby FTT zostało nałożone na transakcje zawierane w celu zabezpieczenia się

pieniężnych (koszt FTT) poza rynek krajowy. Trudno jest zrozumieć ideę, aby FTT zostało nałożone na transakcje zawierane w celu zabezpieczenia się Stanowisko Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie Wniosku DYREKTYWA RADY w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych W nawiązaniu do opublikowania projektu

Bardziej szczegółowo

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji.

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. WSPÓLNOTOWE I POLSKIE PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE. Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. Autor: Marian Zdyb CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 1,

Bardziej szczegółowo

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe,

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe, Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 3 i ust.4 Statutu: 5. 3.Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 16 stycznia 2015 roku

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 16 stycznia 2015 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA na NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 stycznia 2015 roku Niżej podpisany/niżej podpisani, akcjonariusz /reprezentujący

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej ( Spółka ) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M.

WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW. adw. Leszek Rydzewski, LL.M. WYBRANE ASPEKTY EMISJI OBLIGACJI - Spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek WPiA UW adw. Leszek Rydzewski, LL.M. Program Zagadnienia wprowadzające Istota obligacji Źródła regulacji Funkcja ekonomiczna Cechy

Bardziej szczegółowo

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Bardziej szczegółowo

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny Akt administracyjny A. Akt administracyjny Akt administracyjny stanowi władcze jednostronne oświadczenie woli organu wykonującego zadania z zakresu administracji, oparte na przepisach prawa administracyjnego,

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo