W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt o następującej treści: Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt 3.3.11 o następującej treści: 3.3.11 Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich"

Transkrypt

1 Zarząd Netia Holdings S.A. (dalej Spółka lub Netia ) niniejszym informuje, że decyzją nr DSPE/411/07/02/13/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na przedstawione poniżej zmiany w treści prospektu emisyjnego obligacji i akcji sporządzonego w dniu 17 kwietnia 2002 r. i udostępnionego do publicznej wiadomości w dniu 2 grudnia 2002 r. ( Prospekt ). W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt o następującej treści: Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich Oferta Obligacji I i II Serii oraz Warrantów Subskrypcyjnych jest ofertą publiczną w rozumieniu prawa USA i nie podlega ona żadnemu z ogólnych wyłączeń od obowiązku rejestracji przewidzianych przez prawo USA. W celu skorzystania w wyłączeń od obowiązków rejestracyjnych w USA pewne uprawnienia wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą ograniczone. W szczególności Podmioty Amerykańskie będące posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych nie będą mogły, z wyłączeniem ograniczonych wyjątków przewidziany przez Securities Act, wykonywać wynikającego z nich prawa do subskrypcji Akcji Serii J oraz nie będą mogły przenosić praw z Warrantów Subskrypcyjnych z wyjątkiem transakcji poza terytorium USA (offshore transactions) zgodnych z wymaganiami Regulacji S wydanej na podstawie Securities Act, oraz transakcji na podstawie wyłączeń od obowiązku rejestracji zgodnych z Regułą 144 lub 144A (Rule 144 and 144A) wydanych na podstawie Securities Act lub innych wyłączeń zgodnych z Securities Act (patrz opis w pkt Rozdziału III). Ograniczenia te zostaną zniesione w przypadku zarejestrowania w SEC Akcji Serii J oraz Warrantów Subskrypcyjnych. Na dzień 28 marca 2003 r. Spółka nie potrafi określić czy Akcje Serii J i Warranty Subskrypcyjne zostaną zarejestrowane. Istnieje zatem możliwość, że prawa Podmiotów Amerykańskich wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą trwale ograniczone. W Rozdziale III Prospektu nadaje się nowe brzmienie następującym punktom: Ogólne informacje o Warrantach Subskrypcyjnych Każda Obligacja I i II Serii uprawnia do subskrybowania dwóch Akcji Serii J: - jednej w ciągu dwóch lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii, - drugiej w ciągu trzech lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii. Prawo do subskrybowania jednej Akcji Serii J z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki wynikające z Obligacji I i II Serii i Odłączone od nich jest Warrantem Subskrypcyjnym, przy czym: - Warrant Subskrypcyjny, który uprawnia do subskrybowania Akcji Serii J w ciągu dwóch lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii jest Dwuletnim Warrantem Subskrypcyjnym. - Warrant Subskrypcyjny, który uprawnia do subskrybowania Akcji Serii J w ciągu trzech lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii jest Trzyletnim Warrantem Subskrypcyjnym. W związku z powyższym jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do subskrybowania jednej Akcji Serii J. Uprawnionymi do nabywania Warrantów Subskrypcyjnych Odłączonych od Obligacji I i II Serii są Uprawnieni Akcjonariusze t.j. akcjonariusze posiadający Akcje Spółki w dniu bezpośrednio poprzedzającym otwarcie subskrypcji Akcji Serii H. Osoby uprawnione nabędą Warranty Subskrypcyjne Odłączone od Obligacji I i II Serii nieodpłatnie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Rozdziale.

2 Warranty Subskrypcyjne, jako zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych są papierami wartościowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Na Warrantach Subskrypcyjnych nie są ustanowione żadne zabezpieczenia. Z Warrantami Subskrypcyjnymi nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie. Na dzień sporządzenia Prospektu nie występują ograniczenia umowne co do przenoszenia praw z Warrantów Subskrypcyjnych. 144 lub 144A (Rule 144 and 144A) wydanych na podstawie Securities Act, lub (c) lub innych wyłączeń od obowiązku rejestracji zgodnych z Securities Act. terminie 2 dni od takiego zdarzenia Osoby, którym przysługiwać będzie uprawnienie do otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych wynikających z Obligacji I Serii Osobami uprawnionymi do otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych Odłączonych od Obligacji I Serii będą Uprawnieni Akcjonariusze t.j. akcjonariusze Netii posiadający Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub na ich rzecz w rejestrze Sponsora Emisji na koniec dnia poprzedzającego pierwszy dzień subskrypcji Akcji Serii H. Warranty Subskrypcyjne wynikające z Obligacji I Serii Uprawnieni Akcjonariusze nabędą z chwilą, gdy na ich rachunkach papierów wartościowych bądź na ich rzecz w rejestrze Sponsora Emisji zostaną zapisane po raz pierwszy Warranty Subskrypcyjne zgodnie z treścią Prospektu. Podstawą prawną przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych w obrocie wtórnym na rzecz Uprawnionych Akcjonariuszy będzie zezwolenie wydane na podstawie art. 93 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi (por. pkt niniejszego Rozdziału). W przypadku zamknięcia rachunku papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje w dniu ustalenia praw do otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych wynikających z Obligacji I Serii, Warranty Subskrypcyjne zostaną zapisane na rzecz tej osoby na rachunku Sponsora Emisji. Zwraca się uwagę osób uprawnionych, że od momentu otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych do momentu zarejestrowania Akcji Serii J oraz Warrantów Subskrypcyjnych w SEC (jeśli do niego w ogóle dojdzie) zbywanie Warrantów Subskrypcyjnych oraz wykonywanie z nich prawa do subskrybowania Akcji Serii J jest ograniczone. Szczegółowy opis nałożonych ograniczeń znajduje się w pkt powyżej.

3 Osoby uprawnione do składania Zgłoszeń Osobami uprawnionymi do składania Zgłoszeń będą Uprawnieni Akcjonariusze, tj. akcjonariusze Netii posiadający Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub na ich rzecz w rejestrze Sponsora Emisji na koniec dnia poprzedzającego pierwszy dzień subskrypcji Akcji Serii H. Warranty Subskrypcyjne Odłączone od Obligacji II Serii Uprawnieni Akcjonariusze nabędą z chwilą, gdy na podstawie Zgłoszeń na ich rachunkach papierów wartościowych bądź na ich rzecz w rejestrze Sponsora Emisji zostaną zapisane po raz pierwszy Warranty Subskrypcyjne zgodnie z treścią Prospektu i warunkami Zgłoszenia określonymi w Prospekcie. Warranty Subskrypcyjne które zostaną przekazane w wyniku złożenia Zgłoszenia będą podlegały opisanym w pkt powyżej ograniczeniom w rozporządzaniu nimi i w wykonywaniu wynikającego z nich prawa do subskrybowania Akcji Serii J Realizacja praw z Warrantów Subskrypcyjnych Warranty Subskrypcyjne uprawniają ich posiadaczy do złożenia zapisu na Akcje Serii J w każdym czasie w okresie: - dwóch lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii w przypadku Dwuletnich Warrantów Subskrypcyjnych, - trzech lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii w przypadku Trzyletnich Warrantów Subskrypcyjnych, po stałej cenie, zgodnie z zasadami dystrybucji Akcji Serii J. Zapisy na Akcje Serii J w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych przyjmowane będą w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na których są one zdeponowane lub na podstawie świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych nie będący domem maklerskim. Domy maklerskie będą przekazywały otrzymane zapisy do KDPW, który - w imieniu Emitenta - wyda odpowiednią liczbę Akcji Serii J poprzez uznanie rachunku odpowiedniego uczestnika KDPW Akcjami Serii J wraz z jednoczesnym umorzeniem równej liczby odpowiednich Warrantów Subskrypcyjnych na rachunku tegoż uczestnika. Uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii J będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wynikających z Obligacji I i II Serii. Szczegółowe zasady subskrypcji Akcji Serii J zostały opisane w pkt 24.3 niniejszego Rozdziału. 144 lub 144A (Rule 144 and 144A) wydanych na podstawie Securities Act lub (c) innych wyłączeń od obowiązku rejestracji zgodnych z Securities Act.

4 terminie 2 dni od takiego zdarzenia Osoby uprawnione do nabywania Akcji Serii J Uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii J będą osoby posiadające zapisane na rachunku papierów wartościowych lub na ich rzecz w rejestrze Sponsora Emisji, Warranty Subskrypcyjne wynikające z Obligacji I i II Serii. 144 lub 144A (Rule 144 and 144A) wydanych na podstawie Securities Act lub (c) innych wyłączeń od obowiązku rejestracji zgodnych z Securities Act. terminie 2 dni od takiego zdarzenia. W Rozdziale IX dodaje się następującą definicje do Załącznika Nr 6 Definicje i Skróty: Podmiot Amerykański - oznacza (i) każdą osobę fizyczną zamieszkałą w USA, (ii) każdą spółkę cywilną czy handlową założoną oraz zarejestrowaną zgodnie z prawem USA, (iii) każdą masę majątkową (estate), której zarządcą lub administratorem jest Podmiot Amerykański, (iv) każdy stosunek powierniczy (trust), w którym powiernik jest Podmiotem Amerykańskim, (v) przedstawicielstwo lub oddział z siedzibą na terenie USA podmiotu nie będącego Podmiotem Amerykańskim, (vi) każdy rachunek zastrzeżony (non-discretionary account) lub podobny (z wyłączeniem masy majątkowej (estate) lub stosunku powierniczego (trustu) prowadzony przez pośrednika (dealer) lub innego powiernika na rzecz lub na rachunek Podmiotu Amerykańskiego, (vii) każdy rachunek nieograniczony (discretionary account) lub podobny (z wyłączeniem majątku (estate) lub trustu) prowadzony przez pośrednika (dealer) lub innego powiernika założonego, zarejestrowanego lub (w przypadku osoby fizycznej) zamieszkałego w USA oraz (viii) każdą spółkę cywilną lub handlową jeżeli (A) jest utworzona lub zarejestrowana zgodnie z prawem obowiązującym w jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż jurysdykcja USA oraz (B) została założona przez Podmiot Amerykański zasadniczo w celu dokonywania inwestycji w papiery wartościowe nie zarejestrowane zgodnie z Securities Act, chyba że została założona lub zarejestrowana i jest własnością akredytowanych inwestorów (opisanych w Regule 501(a) (Rule 501(a)) wydanej na podstawie Securities Act), którzy nie są osobami fizycznymi, i nie stanowią masy majątkowej (estate) ani stosunku powierniczego (trust). Netia informuje, że w dniu 14 kwietnia 2003 roku Spółka udostępniła do publicznej wiadomości Załącznik do Prospektu. Załącznik zawiera: (i) skonsolidowany raport roczny SA-RS 2002, (ii) raport roczny SA-R 2002, (iii) rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4/2002, (iv) sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Netia Holdings S.A. na dzień 31 grudnia 2002 r.

5 według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) oraz (v) informacje przekazane do publicznej wiadomości od dnia 2 grudnia 2002 r. do dnia 10 kwietnia 2003 r. zgodnie z wymogami przepisów art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447). Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.)

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE dotyczące emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz emisji 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, każda o wartości nominalnej 1 złoty EUROCASH Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd MEW S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 95.015.067 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. www.best.com.pl

BEST S.A. www.best.com.pl PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII G SPÓŁKI BEST S.A. www.best.com.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 210.000 złotych OFERUJĄCY I KOORDYNATOR OFERTY: Gdynia, listopad

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji

ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji VINSON CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy Aneks nr 1 (Aneks) do Memorandum Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM. ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.PL ( SPÓŁKA ) Niniejsze zasady nabywania akcji zostały sporządzone przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent )

DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) DOKUMENT INFORMACYJNY INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) sporządzony na potrzeby wprowadzenia 600 000 akcji serii D1, 56 665 akcji serii D2 i 113 335 akcji serii D3 Emitenta,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E spółki 11 bit studios S.A. do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) projekt 2011-06-21 USTAWA z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA RADA NADZORCZA

BRE BANK SA RADA NADZORCZA BRE BANK SA RADA NADZORCZA Uchwała 28/08 Rady Nadzorczej BRE Bank SA z dnia 5 września 2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Pracowniczego w BRE Banku SA 1 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 24/2015. oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W

Raport bieżący nr 24/2015. oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W Raport bieżący nr 24/2015 KOFOLA S.A. Data: 19.08.2015 Temat: KOFOLA S.A. ogłasza ofertę skupu akcji własnych Podstawa prawna: artykuł 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 31 października 2013 r. Spis treści: Rozdział I...2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne...2 Artykuł 2 Definicje...2 Rozdział IIOrgany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI GRODNO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI GRODNO S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI GRODNO S.A. NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH TYM DOKUMENTEM DO OBROTU W ALTERNATYWNYM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NETIA SPÓŁKA AKCYJNA ROZDZIAŁ V ZAŁĄCZNIKI

PROSPEKT EMISYJNY NETIA SPÓŁKA AKCYJNA ROZDZIAŁ V ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI 49 ZAŁĄCZNIK NR 1 ODPIS Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 50 51 PROSPEKT EMISYJNY NETIA SPÓŁKA AKCYJNA 52 53 PROSPEKT EMISYJNY NETIA SPÓŁKA AKCYJNA 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia praw poboru Akcji serii C, praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo