U S T A W A z dnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U S T A W A z dnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw"

Transkrypt

1 Projekt z 29 maja 2009 r. U S T A W A z dnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) spółka publiczna spółkę, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ; 2) w art. 328 dodaje się 7 w brzmieniu: 7. Akcjonariuszowi spółki niepublicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa rejestrowego wystawionego przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy albo do imiennego świadectwa depozytowego w przypadku, o którym mowa w art i 2. W przypadku, o którym mowa w art , akcjonariuszowi spółki niepublicznej przysługuje także uprawnienie do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. ; 3) po art. 328 dodaje się art w brzmieniu: Art Statut spółki niepublicznej może stanowić, że wszystkie albo część jej akcji mogą nie mieć formy dokumentu (akcje zdematerializowane). 2. Akcje zdematerializowane podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy spółki niepublicznej, prowadzonym w postaci elektronicznej (rejestr akcjonariuszy). 3. Rejestr akcjonariuszy zawiera dane określone w art , imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, a także adres. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz i Nr 231, poz oraz z 2009 r. Nr 13, poz

2 4. Rejestr akcjonariuszy może być prowadzony przez spółkę albo podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. 5. Rejestr akcjonariuszy posiadających akcje imienne zastępuje księgę akcyjną. Przepisy o księdze akcyjnej stosuje się odpowiednio. ; Art Na żądanie akcjonariusza podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe wskazujące na liczbę akcji określoną w żądaniu (świadectwo rejestrowe). 2. Na każdy rodzaj akcji wystawia się odrębne świadectwo. 3. Świadectwo potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie są realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Art Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego mocy obowiązującej. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji w rejestrze akcjonariuszy. 2. W okresie, o którym mowa w 1, te same akcje mogą być wskazane w treści kilku świadectw, pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze świadectw jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych świadectwach zamieszcza się informację o dokonaniu blokady akcji w związku z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw. Art Utratę mocy obowiązującej świadectwa rejestrowego powoduje: 1) upływ terminu wskazanego w świadectwie, 2) przeniesienie akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika w przypadku świadectwa dotyczącego tych akcji, wystawionego zastawcy, 3) przeniesienie akcji w postępowaniu egzekucyjnym w przypadku świadectwa dotyczącego akcji objętych egzekucją, wystawionego dłużnikowi, 4) przeniesienie akcji w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika, 5) zwrot świadectwa wystawiającemu, 6) zniszczenie lub utrata świadectwa. 2

3 2. O utracie mocy obowiązującej świadectwa, z przyczyny określonej w 1 pkt 2, 3 lub 4, wystawionego w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, wystawiający niezwłocznie zawiadamia spółkę na piśmie lub drogą elektroniczną. 3. W przypadku utraty mocy obowiązującej świadectwa z przyczyny określonej w 1 pkt 6, na żądanie akcjonariusza zgłoszone przed upływem terminu mocy obowiązywania świadectwa, wystawiający wystawia nowy dokument świadectwa, po złożeniu przez akcjonariusza pisemnego oświadczenia o fakcie i okoliczności zniszczenia lub utraty świadectwa. Art Przejście akcji zdematerializowanej następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych akcji. 2. W przypadku, gdy nabycie akcji zdematerializowanej nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego przejście akcji z mocy prawa, wpis w rejestrze jest dokonywany na żądanie nabywcy. 3. Przepisy 1-2 stosuje się odpowiednio do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na akcji zdematerializowanej. Art W przypadku akcji zdematerializowanych, których rejestr nie jest prowadzony przez spółkę niepubliczną, zobowiązania pieniężne emitenta wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z tych akcji wykonuje się za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ten rejestr. Art Jeżeli statut spółki niepublicznej tak stanowi, akcje spółki mogą być zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. 2. Dematerializację akcji spółki niepublicznej, które mają być zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, oraz spółki publicznej regulują przepisy o obrocie instrumentami finansowymi. 3. Akcje spółki nie mogą być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i w depozycie papierów wartościowych. 4. Jeżeli statut tak stanowi, spółka niepubliczna, której wszystkie akcje są zdematerializowane na podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, może stosować przepisy o organizacji walnego zgromadzenia spółki publicznej. ; 3

4 4) w art otrzymuje brzmienie:,, 1. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza: 1) osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela mających postać dokumentu, 2) osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy w przypadku akcji zdematerializowanych, których rejestr jest prowadzony przez spółkę niepubliczną, 3) osobę legitymującą się świadectwem rejestrowym w przypadku akcji zdematerializowanych, których rejestr nie jest prowadzony przez spółkę niepubliczną, 4) osobę legitymującą się świadectwem depozytowym wystawionym na podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. ; 5) w art otrzymuje brzmienie: 3. Akcjonariusz spółki niepublicznej posiadający akcje zdematerializowane, których rejestr nie jest prowadzony przez tę spółkę, powinien złożyć w spółce imienne świadectwo rejestrowe albo imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. ; 6) w art otrzymuje brzmienie: 2. Po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zarząd wyda dokumenty akcji zgodnie z uchwałą, o której mowa w art W przypadku akcji zdematerializowanych, za wydanie dokumentów akcji uważa się zapisanie ich w rejestrze akcjonariuszy albo na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. ; 7) w art. 453 dodaje się 4 i 5 w brzmieniu: 4. Statut spółki niepublicznej może stanowić, że wszystkie albo część jej warrantów subskrypcyjnych mogą nie mieć formy dokumentu (warranty subskrypcyjne zdematerializowane). 5. Do warrantów subskrypcyjnych zdematerializowanych stosuje się odpowiednio przepisy art ; 4

5 8) w art otrzymuje brzmienie: 4. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane dołączają do żądania odkupu imienne świadectwo rejestrowe albo imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi; nie dotyczy to akcji zdematerializowanych, których rejestr prowadzi spółka. Termin ważności świadectwa nie może upływać przed datą dokonania odkupu.. Art. 2. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734, oraz z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 231, poz. 1547) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: Art. 2a. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, przepisy dotyczące spółki publicznej stosuje się odpowiednio do spółki z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ; 2) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie: 20) spółce publicznej rozumie się przez to spółkę, o której mowa w art. 4 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; ; 3) Uchyla się art. 12; 4) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu: Art. 71a. Przepisy art stosuje się odpowiednio do spółki, której akcje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. ; 5) w art. 75 uchyla się ust. 3 pkt 1; 6) art. 81 otrzymuje brzmienie: 5

6 Art. 81. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzory wezwań, o których mowa w art , art. 91 ust. 6 oraz art. 98d, warunki nabywania akcji w wezwaniach oraz szczegółowy sposób ich ogłaszania. Rozporządzenie powinno określać taką treść wezwań, która, w zależności od charakteru i celu wezwania, daje możliwość właściwej oceny warunków transakcji, oraz kształtować warunki nabywania akcji w wezwaniach przy zapewnieniu zrównania uprawnień podmiotów odpowiadających na te wezwania. ; 7) w art. 90a: a) w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 1. W przypadku spółki z siedzibą w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, której akcje:, b) w ust. 1 końcowe tiret otrzymuje brzmienie: - przepisu art. 74 nie stosuje się. W takim przypadku podmiot nabywający akcje obowiązany jest do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki zgodnie z przepisami państwa członkowskiego w którym spółka ma siedzibę, z zastrzeżeniem ust. 2. c) w ust. 3 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, spółka przed rozpoczęciem obrotu jej akcjami na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana:, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: Informację o wskazaniu organu nadzoru właściwego w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji spółka przekazuje do publicznej wiadomości nie później niż w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia obrotu jej akcjami na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ; 8) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym ; 9) art. 91 otrzymuje brzmienie: 6

7 1. Spółka prowadząca rynek regulowany, na wniosek spółki publicznej, udziela zgody na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, jeżeli zostały spełnione warunki określone w ust. 3-7, z zastrzeżeniem ust Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym albo bezterminowe wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym na podstawie art. 96 ust. 1 niniejszej ustawy, art. 20 ust. 3 lub ust. 4b-4c lub art. 176 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchyla skutki ich dopuszczenia do obrotu na tym rynku regulowanym. 3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli walne zgromadzenie spółki publicznej, większością co najmniej 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym. Do wniosku należy dołączyć odpis uchwały. 4. Umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3, może być dokonane wyłącznie w trybie określonym w art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Przepisu 6 nie stosuje się. 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3, są obowiązani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Do wezwania stosuje się odpowiednio przepisy art Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3, mogą nabywać akcje tej spółki w okresie między zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania, o którym mowa w ust. 5, jedynie w drodze tego wezwania. 7. Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa w ust. 5, nie powstaje w przypadku, gdy z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3, występują wszyscy akcjonariusze spółki. 8. Spółka prowadząca rynek regulowany zawiadamia Komisję, w terminie dwóch dni roboczych, o udzieleniu zgody na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym. Do zawiadomienia dołącza się kopię wniosku spółki publicznej o udzielenie zgody na wycofanie 7

8 akcji z obrotu na rynku regulowanym, kopię uchwały walnego zgromadzenia, o której mowa w ust. 3, oraz kopię wniosku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli wszyscy akcjonariusze spółki wystąpili z takim wnioskiem. 9. Komisja w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, może zgłosić sprzeciw wobec zgody na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, jeżeli nie zostały spełnione warunki, o których mowa ust Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym nie może nastąpić przed upływem terminu, o którym mowa w ust Jeżeli akcje nie zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, o której mowa w ust. 3, uchwała ta traci moc. Z dniem utraty mocy obowiązującej uchwały walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym wygasa uzyskana przez spółkę publiczną zgoda, o której mowa w ust Wycofanie akcji spółki publicznej z obrotu na rynku regulowanym następuje z mocy prawa bez spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3-5, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, obejmującej likwidację jej majątku, lub postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. 13. W przypadku, gdy po wycofaniu lub bezterminowym wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym akcje te będą wyrejestrowane z systemu depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt, uczestnicy Krajowego Depozytu są obowiązani przekazać spółce, w terminie wskazanym przez Krajowy Depozyt, dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych na dzień wyrejestrowania akcji z systemu depozytowego. 14. W przypadku, gdy akcje spółki są zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio do uczestników tej spółki. 15. Przepisów ust nie stosuje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, akcje spółki publicznej będące przedmiotem tego wniosku są dopuszczone do 8

9 obrotu na innym rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostaną w obrocie na tym rynku po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 1. ; 10) Art. 92 otrzymuje brzmienie: Art Przepis art. 91 stosuje się odpowiednio w przypadku: 1) przekształcenia spółki publicznej w inną spółkę niż akcyjna; 2) połączenia spółki publicznej z inną spółką lub podział takiej spółki w przypadku, gdy akcje spółki nowo zawiązanej, spółki przejmującej lub spółek powstających w wyniku podziału nie będą od dnia połączenia lub podziału dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3) wycofania z obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki mającej siedzibę za granicą, z tym że obowiązek ogłoszenia wezwania dotyczy akcji, które są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na dzień poprzedzający ogłoszenie wezwania. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uprawnionymi do złożenia zapisu w odpowiedzi na wezwanie są akcjonariusze, którzy według stanu na dzień poprzedzający ogłoszenie wezwania mieli akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wystawiający świadectwo depozytowe potwierdza w jego treści, że na dzień poprzedzający ogłoszenie wezwania akcje w liczbie wskazanej w świadectwie były zapisane na rachunku papierów wartościowych. ; 11) po art. 98 dodaje się art. 98a 98d w brzmieniu: Art. 98a. 1. Z zastrzeżeniem ust. 5, akcjonariusz spółki, która w dokumencie informacyjnym związanym z ofertą publiczną złożyła oświadczenie o zamiarze ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym na podstawie tego dokumentu, może żądać odkupu akcji objętych lub nabytych przez niego w ofercie publicznej na podstawie tego dokumentu, jeżeli: 1) spółka odstąpiła od ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym na podstawie tego dokumentu; 2) spółka nie wystąpiła z wnioskiem o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub z wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu na tym rynku w 9

10 dnia: terminie 1 miesiąca od dnia odpowiednio zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w przypadku akcji nowej emisji, lub przydziału akcji w przypadku akcji sprzedawanych w ramach oferty publicznej; 3) spółka prowadząca rynek regulowany odmówiła dopuszczenia lub wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym; 4) Komisja zakazała ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 2. Akcjonariusz składa spółce pisemne żądanie odkupu akcji w terminie 3 miesięcy od 1) udostępnienia przez spółkę do publicznej wiadomości aneksu do prospektu, zawierającego informację o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub upływu terminu ważności dokumentu informacyjnego związanego z ofertą publiczną w przypadku odstąpienia przez spółkę od ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym; 2) odmowy dopuszczenia lub wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym przez spółkę prowadzącą rynek regulowany; w przypadku zaskarżenia przez spółkę uchwały rady giełdy w trybie art. 32 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, termin biegnie od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu oddalającego powództwo; 3) wydania przez Komisję decyzji zakazującej ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym; w przypadku złożenia przez spółkę skargi do sądu administracyjnego od decyzji Komisji zakazującej ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, termin biegnie od dnia uprawomocnienia się wyroku oddalającego skargę. 3. Spółka dokonuje odkupu akcji na rachunek własny lub na rachunek akcjonariuszy pozostających w spółce, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust Cena odkupu akcji nie może być niższa od ceny objęcia lub nabycia akcji w ofercie publicznej. 10

11 5. Członek zarządu lub rady nadzorczej spółki nie może żądać odkupu akcji na podstawie ust. 1. Art. 98b. 1. Z zastrzeżeniem ust. 5, akcjonariusz spółki, której akcje zostały bezterminowo wykluczone z obrotu na rynku regulowanym na podstawie art. 96 ust. 1 niniejszej ustawy, art. 20 ust. 3 lub ust. 4b-4c lub art. 176 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, posiadający bezpośrednio, pośrednio lub w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej na dzień odpowiednio: 1) wszczęcia postępowania zakończonego wydaniem przez Komisję decyzji o wykluczeniu, 2) wszczęcia postępowania w sprawie żądania, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 3) podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym - może żądać odkupu posiadanych na ten dzień akcji, które zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym. 2. Akcjonariusz składa spółce pisemne żądanie odkupu akcji w terminie 3 miesięcy od dnia wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym. W przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego od decyzji Komisji wykluczającej lub żądającej wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym, termin odkupu biegnie od dnia uprawomocnienia się wyroku oddalającego skargę. 3. Spółka dokonuje odkupu akcji na rachunek własny lub na rachunek akcjonariuszy pozostających w spółce, w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust Cena odkupu akcji nie może być niższa od ceny określonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 na dzień wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym. 5. Członek zarządu lub rady nadzorczej spółki nie może żądać odkupu akcji na podstawie ust

12 Art. 98c. Akcjonariusz nie może żądać odkupu akcji w trybie art. 98b, w przypadku ogłoszenia upadłości spółki obejmującej likwidację jej majątku lub wydania postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Art. 98d. 1. Spółka może odmówić odkupu akcji w trybie art. 98b, jeżeli w terminie 1 miesiąca od dnia wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym zostało ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. 2. Do wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art , z zastrzeżeniem, że cena w wezwaniu nie może być niższa od ceny określonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 na dzień wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym.. Art. 3. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, przepisy dotyczące spółki publicznej stosuje się odpowiednio do spółki z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ; 2) w art. 3: a) pkt 26 otrzymuje brzmienie: 26) spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę, o której mowa w art. 4 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; ; b) pkt 29 otrzymuje brzmienie: 29) prawie do akcji - rozumie się przez to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania zdematerializowanych akcji nowej emisji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie 12

13 obrotu, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych, albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców; ; 3) w art. 5: a) w ust. 1 uchyla się pkt 3; b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, które nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, mogą nie podlegać dematerializacji, o której mowa w ust. 1, jeżeli emitent tak postanowi. ; c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 3a. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do emitowanych przez spółkę publiczną akcji, które nie są przedmiotem oferty publicznej i nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym. ; d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 6. Jeżeli system rejestracji papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub opiewających na wynikające z nich zbywalne prawa majątkowe będzie prowadzony przez Narodowy Bank Polski, emitent będący Skarbem Państwa jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, do zawarcia z Narodowym Bankiem Polskim umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w takim systemie. 7. W przypadku papierów wartościowych wyemitowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedmiotem rejestracji może być ta część papierów wartościowych, która jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym. ; e) uchyla się ust. 8; 4) w art. 5a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 13

14 1. Na podstawie umowy zawartej przez emitenta z Krajowym Depozytem lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, w depozycie papierów wartościowych mogą być również rejestrowane papiery wartościowe, które zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi emisji tych papierów, mogą nie mieć formy dokumentu. Dematerializacja tych papierów wartościowych następuje z chwilą dokonania rejestracji. ; b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 2a. W depozycie papierów wartościowych mogą być również rejestrowane prawa poboru oraz prawa do akcji. ; c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Do papierów wartościowych rejestrowanych zgodnie z ust. 1-2a stosuje się przepisy ustawy dotyczące zdematerializowanych papierów wartościowych, w tym dotyczące nabywania oraz przenoszenia praw z takich papierów. ; 5) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu: 5b. Zawarcie umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 i 5a, wymaga upoważnienia zawartego w uchwale organu stanowiącego emitenta, a w przypadku emitenta będącego spółką akcyjną walnego zgromadzenia. Upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych jest równoznaczne z upoważnieniem do zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych praw do akcji, z których wynika uprawnienie do otrzymania tych akcji. ; 6) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. 14

15 7) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. O utracie ważności świadectwa z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 2, 3 lub 3a, wystawionego w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, wystawiający niezwłocznie zawiadamia tę spółkę. ; 8) w art. 19 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 1a) dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym może nastąpić wyłącznie po podjęciu przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na takim rynku; ; 9) w art. 150 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 11) przez uczestników Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6, spółce publicznej, w przypadku określonym w art. 91 ust ustawy o ofercie publicznej.. Art. 4. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 22 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną, o której mowa w art. 4 1 pkt 6 ustawy - Kodeks spółek handlowych; ; 2) w art. 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 179, poz. 1297, Nr 123, poz. 850 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 606, Nr 116, poz. 731 i Nr 234, poz

16 4. Jeżeli upadły jest spółką publiczną, o której mowa w art. 4 1 pkt 6 ustawy Kodeks spółek handlowych, postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się także Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego.. Art. 5. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, z późn. zm. 3 ) w art. 2 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 11) spółka publiczna spółkę publiczną w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych;. Art. 6. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121 poz. 1019, Nr 183, poz i poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) w art. 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy spółka prowadząca giełdę jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych;. Art. 7. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551 i Nr 183, poz oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1077) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) spółka publiczna - spółkę w rozumieniu art. 4 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych;. 3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691, Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz

17 Art Akcje zdematerializowane na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które w dniu wejścia ustawy w życie nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub były przedmiotem obrotu wyłącznie w alternatywnym systemie obrotu, uważa się za akcje zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. na podstawie art. 5a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 2. Przeniesienie akcji, o których mowa w ust. 1, do rejestru akcjonariuszy, albo przywrócenie im formy dokumentu wymaga uchwały walnego zgromadzenia. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych są obowiązane przekazać spółce, w terminie wskazanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych na dzień wyrejestrowania akcji z systemu depozytowego. Przekazanie tych informacji spółce nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Art. 9 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 17

1. Data, godzina i miejsce. 2. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDIATEL S.A.

1. Data, godzina i miejsce. 2. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDIATEL S.A. OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: Spółka ) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w upadłości układowej w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w upadłości układowej w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w upadłości układowej w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 sierpnia 2017r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 sierpnia 2017r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 sierpnia 2017r. Zarząd YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. HAWE S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r., zgłoszone przez Trinitybay Investments Limited w ramach żądania umieszczenia określonych spraw w porządku

Bardziej szczegółowo

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU] [projekt] Uchwała Nr 17/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Trakcja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A.

Ogłoszenie Zarządu Trakcja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A. Ogłoszenie Zarządu Trakcja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A. Zarząd Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul Złota

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.] [Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO dnia.. (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru).. (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:........ legitymującej / go się...... seria...

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku Podjęte uchwały UCHWAŁA nr 1 o wyborze przewodniczącego zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce z dnia 13 marca 2014 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce z dnia 13 marca 2014 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce z dnia 13 marca 2014 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna, działając na

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. Raport bieżący nr 64/2010 25.11.2010 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze

Ja, niżej podpisany: (imię i nazwisko / nazwa) (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu o numerze FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDIATEL S.A. zwołanym na dzień 4 stycznia 2016 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko / Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. Gdańsk, 04 listopada 2015 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. 1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad: 1.1. Data

Bardziej szczegółowo

serii D1 The Dust S.A., emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

serii D1 The Dust S.A., emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników (oraz Współpracowników) Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami Za

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami Za Uchwała nr 1 akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 4 STYCZNIA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 4 STYCZNIA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 4 STYCZNIA 2016 ROKU Uchwała Nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/VI/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą. Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

Uchwała nr 23/VI/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą. Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim Projekt uchwały Uchwała nr 23/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Programu

Bardziej szczegółowo

Stosowanie niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Stosowanie niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. W DNIU 15 LUTEGO 2017 ROKU Stosowanie niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr

2. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 7 sierpnia 2018 roku 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Skarbiec Holding S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Skarbiec Holding S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. W związku z otrzymanym przez Spółkę w dniu 5 listopada 2018 roku od akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BEST S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BEST S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BEST S.A. Zarząd BEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 59, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 1/2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. z dnia 2012 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA Warszawa, 23 listopada 2012 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna, które odbyło się Warszawie w dniu 16 listopada 2012 r. o godz. 13:00,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie UCHWAŁA NR 1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD SPOŁKA AKCYJNA zwołanego na 17 maja 2019 roku

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD SPOŁKA AKCYJNA zwołanego na 17 maja 2019 roku Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD SPOŁKA AKCYJNA zwołanego na 17 maja 2019 roku Uchwała nr 1/2019 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia I. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku UCHWAŁA nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 03 GRUDNIA 2010 ROKU DOTYCZĄCE ZAPROPONOWANYCH NOWYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 15 września 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 15 września 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 15 września 2014 roku UCHWAŁA NR 1 z dnia. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GANT DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. Warszawa, dnia 6 października 2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. Zarząd Spółki Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Warszawa, 11 stycznia 2017 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Zarząd Radpol S. A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku Pełnomocnik: Imię i Nazwisko/Firma:... Adres:... PESEL/NIP:... Nr dowodu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 61, wpisanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku

Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE, KTÓRE ZWOŁANE ZOSTAŁO NA DZIEŃ 22 MAJA 2013 ROKU Projekt uchwały nr 1 Uchwała Nr 1/2013 w

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: 2011-06-29 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Temat: Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad (po zmianach na wniosek akcjonariusza):

Porządek obrad (po zmianach na wniosek akcjonariusza): Zarząd spółki, działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402 2 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku, o godzinie 10: 00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r. Projekt akcjonariusza do punktu 15) porządku obrad Uchwała Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 47/2017. Data sporządzenia: 21 sierpnia 2017 r.

Raport bieżący nr 47/2017. Data sporządzenia: 21 sierpnia 2017 r. Raport bieżący nr 47/2017 Data sporządzenia: 21 sierpnia 2017 r. Temat: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 21 sierpnia 2017 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2019 r. Poz. 1798

Warszawa, dnia 20 września 2019 r. Poz. 1798 Warszawa, dnia 20 września 2019 r. Poz. 1798 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna Zarząd EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 16 lipca 2015 roku Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd Mercator Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie o zwołaniu. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 18 marca 2014 r. godz. 10.00 Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 12/2014 Raport bieżący ESPI_RB 10/2014 Spółka: Biomass Energy Project S.A. Temat: Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biomass Energy Project S.A. Zarząd Biomass Energy Project

Bardziej szczegółowo

7 OGŁOSZENIE ZARZĄDU PELION SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

7 OGŁOSZENIE ZARZĄDU PELION SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 7 OGŁOSZENIE ZARZĄDU PELION SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Zarząd Spółki PELION Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91 342 Łódź, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 2012 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 października 2015 roku.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 października 2015 roku. Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 października 2015 roku. 1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad: Zarząd Summa Linguae S.A. z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE F.K. POLLENA-EWA S.A. termin i porządek obrad

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE F.K. POLLENA-EWA S.A. termin i porządek obrad NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE F.K. POLLENA-EWA S.A. termin i porządek obrad Zarząd Fabryki Kosmetyków Pollena-Ewa S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/07/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie

Uchwała Nr 1/07/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie Uchwała Nr 1/07/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Betomax Polska S.A w dniu 03 listopada 2014r.:

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Betomax Polska S.A w dniu 03 listopada 2014r.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Betomax Polska S.A w dniu 03 listopada 2014r.: Uchwała Nr 1. W sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 7 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 7 marca 2019 r. UCHWAŁA NR 1 Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Program Motywacyjny. 2 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1 Program Motywacyjny. 2 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 18 w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 1, art. 433 2, art. 448, art. 449 1,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Banku Ochrony

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unimot Gaz S. A. z siedzibą w Zawadzkich

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unimot Gaz S. A. z siedzibą w Zawadzkich Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unimot Gaz S. A. z siedzibą w Zawadzkich Zarząd Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej nr 2A, 47-120

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 16 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 16 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 20 czerwca 2018 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 20 czerwca 2018 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 20 czerwca 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit Spółki Akcyjnej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit Spółki Akcyjnej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit Spółki Akcyjnej Polcolorit S.A. z siedzibą w Piechowicach przy ulicy Jeleniogórskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 20, 51 116 Wrocław, wpisanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Asseco Poland S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 18 września 2006r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się... Uchwała Nr 2/XI/2013. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się... Uchwała Nr 2/XI/2013. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1/XI/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Komunikat nr 62/2009 z dnia 2009-11-20 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R. Projekt uchwały Uchwała nr 1/II/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Radom, dnia 18 grudnia 2015 roku OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu (,,Spółka"), działając

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Wyzwolenia 14 nr lokalu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 stycznia 2019 roku.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 stycznia 2019 roku. Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 stycznia 2019 roku. 1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad: Zarząd Aramus S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2B, 02-566

Bardziej szczegółowo

1. W Uchwale Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 3 z dnia 15 marca 2018 r. ( Uchwała ) wprowadza się następujące zmiany:

1. W Uchwale Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 3 z dnia 15 marca 2018 r. ( Uchwała ) wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 8 Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 1 spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku Uchwała nr 1 z dnia 2015 roku wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią. Uchwała wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ialbatros GROUP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ialbatros GROUP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ialbatros GROUP S.A. Zarząd spółki pod firmą: ialbatros GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 2 listopada 2012 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 2 listopada 2012 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 2 listopada 2012 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Próchnik Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 1, art.402

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AQUATECH S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AQUATECH S.A. Warszawa, dnia 29 września 2017 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AQUATECH S.A. I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Na podstawie art. 399 1 oraz art.

Bardziej szczegółowo