S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze"

Transkrypt

1 S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Decyzji Nr 13/82 Prezydenta Miasta Zielonej Góry z dnia r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze; 2. Decyzji Wojewody Zielonogórskiego Nr KFST 5/82 z dnia r. w sprawie przekazania obiektów sportowych w Zielonej Górze na rzecz Prezydenta Zielonej Góry; 3. Ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz z późniejszymi zmianami); 4. Niniejszego statutu. Rozdział II Przedmiot i zakres działania Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie kultury fizycznej. 2. Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta Zielona Góra. 3 Do podstawowych zadań Ośrodka należy: 1. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

2 2. Realizacja własnego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych. 3. Systematyczne uzupełnianie wyposażenia obiektów w urządzenia i sprzęt sportowo-rekreacyjny. 4. Pomoc organizacyjno-techniczna szkołom i instytucjom kultury fizycznej w zakresie utrzymania i konserwacji specjalistycznych urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych (boiska, korty). 5. Prowadzenie inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 6. Powoływanie, prowadzenie własnych grup sportowych. W celu uzyskania dochodów Ośrodek podejmuje inne działania, w tym między innymi: - świadczenie odpłatnych usług w zakresie obsługi imprez sportowo rekreacyjnych, - prowadzenie targowisk przy ul. Sulechowskiej oraz ul. Zamkowej. 4 Rozdział III Organizacja Ośrodka Ośrodek podlega Radzie Miejskiej. 2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zarząd Miejski. 3. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miejski Dyrektor kieruje Ośrodkiem w granicach zatwierdzonego planu finansowego przy pomocy: a) Głównego Księgowego, b) podległych komórek i stanowisk funkcyjnych. 2. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka przez podział zadań ustala Dyrektor.

3 Rozdział IV Mienie Ośrodka. 7 Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym. Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami). 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest Dyrektor w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miejski. 2. Główny Księgowy, Kierownik Obiektów oraz pełnomocnicy Ośrodka działają w granicach ich umocowania określonych przez Dyrektora Ośrodka. 3. Pełnomocników ustanawia Dyrektor Ośrodka w miarę potrzeb. 4. Udzielanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu finansowego Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz na jej podstawie sporządza sprawozdanie finansowe. 2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem miasta przeprowadza Skarbnik Miasta. 10 Odrębne przepisy określają zasady: - planowania i sprawozdawczości statystycznej, - finansowania i rozliczania z budżetem miasta, - tworzenia i wykorzystywania funduszy, - tworzenia i wykonywania kontroli wewnętrznej.

4 Rozdział V Nadzór nad Ośrodkiem Kontroli działalności Ośrodka dokonuje Rada Miejska i Zarząd Miejski. 2. Oceny pracy Dyrektora dokonuje Zarząd Miejski. Rozdział VI Postanowienia końcowe Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu. 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Ośrodka przedstawia Radzie Miejskiej propozycje zmian w statucie. 3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Zarządzenie wewnętrzne Nr 1/2002 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego MOSiR. Na podstawie 6, pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze stanowiącego załącznik do Uchwały nr LI/604/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2002 r. zarządzam, co następuje: Z dniem 01 marca 2002 r. wprowadza się w życie Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do zweryfikowania i uzupełnienia w terminie do 15 marca 2002 r. szczegółowych zakresów czynności podległych pracowników. 1 2

5 Kopie zakresów czynności należy przekazać do Działu Kadr i Administracji. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne, przedmiot i zakres działania, podstawową organizację, status prawny mienia i możliwości dysponowania nim, jak i zasady finansowe prowadzenia działalności, system kontroli wewnętrznej oraz nadzór nad MOSiR określa Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze uchwalony przez Radę Miasta Zielona Góra w dniu 29 stycznia 2002 r. Wyżej wymieniony Statut stanowi załącznik do Uchwały nr LI/604/ Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwanego dalej MOSiR. II. Udzielanie informacji i podpisywanie pism 1

6 Wszelkie wiadomości uzyskane przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy mogą być przez niego wykorzystane wyłącznie dla celów służbowych. Informacji dotyczących zakresu działalności MOSiR, udzielanie wywiadów przedstawicielom prasy, radia i telewizji oraz udzielanie zezwoleń na publikowanie danych dotyczących Ośrodka udziela Dyrektor MOSiR. 2 3 Pozostali pracownicy udzielają informacji dotyczących zakresu powierzonych im spraw tylko na podstawie upoważnienia Dyrektora MOSiR lub osoby zastępującej dyrektora. 4 Osobami kompetentnymi do podpisywania dokumentów finansowych są Dyrektor i Główny Księgowy MOSiR. 5 Plany działalności MOSiR podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy. 6 Pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje Dyrektor lub upoważnione przez niego osoby. Dokumenty do podpisu uprzednio parafują: główny księgowy, kierownicy komórek organizacyjnych lub pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych. 1 Szczegółowe zasady podpisywania pism określa instrukcja kancelaryjna. III. Organizacja MOSiR 7 Formalne powiązanie komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w ujęciu graficznym przedstawia ogólny schemat organizacyjny, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 8 W strukturze organizacyjnej MOSiR występują: 1). Dyrektor symbol D 2). Główny Księgowy symbol E 3). Zespół Obiektów symbol ZO

7 4). Dział Administracji i Kadr symbol AK 5). Dział Sportu i Organizacji Imprez symbol SO 6). Kluby i Sekcje Sportowe MOSiR symbol KS 7). Radca Prawny symbol RP 8). Inspektor BHP symbol ZB 9). Zespół Giełdy i Targowiska symbol GT 10). Zielonogórskie Centrum Informacji symbol IT i Promocji Turystyki IV. Zakres działalności pracowników pełniących funkcje kierownicze Na czele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stoi Dyrektor, który zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz. Odpowiada za działalność MOSiR zgodnie z obowiązującymi przepisami i udzielonym pełnomocnictwem przez Zarząd Miasta. Zarządzanie odbywa się poprzez: 1). Organizowanie współpracy z Radą Miasta, Zarządem Miasta i Urzędem Miejskim. 9 2). Organizowanie działalności zgodnie z zasadami i zakresem działania określonymi w Statucie MOSiR w sposób odpowiadający decyzjom i ustaleniom władz oraz planom i programom rozwojowym miasta Zielona Góra, a w szczególności: a) wytyczenie kierunków rozwoju MOSiR, 2 b) zapewnienie opracowania planów rzeczowych i finansowych MOSiR oraz sprawozdań z ich realizacji, c) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących działalność Ośrodka oraz koordynowanie działalności podległych jednostek oraz poleceń służbowych wydawanych kierownikom komórek organizacyjnych i pracownikom MOSiR, d) prowadzenie polityki kadrowej, decydowanie w sprawach osobowych i płacowych oraz nadzór nad przestrzeganiem porządku, dyscypliny pracy i płacy,

8 e) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Ośrodku, f) kontrolę przestrzegania tajemnicy państwowej, służbowej, ochrony danych osobowych oraz innych przepisów. 4). Ocenę efektywności działania MOSiR na podstawie analiz i informacji opracowanych przez odpowiednie komórki organizacyjne oraz podejmowanie wiążących decyzji mających na celu zwiększenie tej efektywności i zapewnienie optymalnego zwiększania środków pozostających w dyspozycji MOSiR, a w szczególności: a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, b) dokonywanie bieżącej i okresowej oceny realizacji zadań statutowych oraz pozyskiwanych i wydatkowanych środków finansowych. 5). Opracowywanie koncepcji modelu organizacji i zarządzania oraz struktury organizacyjnej MOSiR jak i ustalanie zadań kompetencyjnego zakresu działania komórek organizacyjnych z uwzględnieniem zmian wynikających z bieżących potrzeb. 6). Rozstrzyganie kwestii spornych oraz nadzorowanie załatwiania spraw zgłaszanych w trybie skarg i wniosków. 7). Wykonywanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami regulaminu kontroli wewnętrznej MOSiR w Zielonej Górze. 10 W razie nieobecności Dyrektora, obowiązki jego wykonuje Kierownik Zespołu Obiektów. 11 Do zakresu działania kierowników komórek organizacyjnych należy: 1). terminowe wykonywanie zadań, 2). praktyczna i teoretyczna znajomość zagadnień występujących w zakresie zadań powierzonych do wykonania, 3). przydział pracy podległym pracownikom oraz udzielanie pouczeń co do sposobu i trybu wykonywania prac, 3 4). sprawdzanie pod względem merytorycznym i jakościowym pracy wykonywanej przez podległych pracowników, znajomość przepisów prawa, instrukcji i zarządzeń dotyczących kierowanej komórki,

9 5). przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów szczególnie finansowo-księgowych oraz sprawdzanie ich merytorycznej i formalno-prawnej zgodności, 6). współudział w szkoleniu zawodowym podległych pracowników, a w szczególności zapoznanie się z aktualnymi normami i przepisami bhp i p-poż., 7). opracowanie w uzgodnieniu z Kierownikiem Administracji i Kadr zakresów czynności pracowników kierowanej komórki organizacyjnej, 8). kontrola dyscypliny pracy w nadzorowanej komórce, opracowanie w miarę potrzeb harmonogramów pracy, dyżurów i planów urlopów, zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych, 9). wnioskowanie w sprawach osobowych i płacowych pracowników komórki organizacyjnej, obiektywne ocenianie pracy podległych pracowników oraz wyciąganie wniosków co do ich przydatności, 10. sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z przepisami oraz postanowieniami regulaminu kontroli wewnętrznej MOSiR w Zielonej Górze, 11). organizacja w podległej komórce, a w szczególności organizacja prawidłowych warunków pracy pod względem bhp i p-poż, 12). nadzór nad przestrzeganiem terminowego przeprowadzania okresowych i kontrolnych badań lekarskich podległych pracowników, 13). nadzór nad prawidłową gospodarką odzieżą ochronną oraz sprzętem ochrony osobistej, jak również stanem i terminami badań sprzętu ochrony osobistej, 14). prawidłowego sporządzania obowiązującej sprawozdawczości oraz materiałów informacyjnych dla przełożonego i władz nadrzędnych. 1). Główny Księgowy realizuje zadania określone w ustawie o rachunkowości i innych obowiązujących przepisach prawnych. 2). Do zadań Działu Księgowości w szczególności należy: - prowadzenie rachunkowości MOSiR zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami zapewniającymi właściwy obieg dokumentów oraz zapewniającymi ochronę mienia będącego w jego posiadaniu, - opracowywanie planów finansowych MOSiR, - bieżąca analiza wykorzystania środków finansowych przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji MOSiR, - zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez MOSiR, - przestrzeganie obowiązujących zasad w zakresie rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, - prowadzenie kasy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 12

10 - naliczanie wynagrodzeń dla pracowników MOSiR, sporządzanie list płac i wypłat z innych tytułów oraz prowadzenie wszystkich prac związanych z płacami, - rozliczanie okresowych inwentaryzacji oraz nadzór nad prowadzeniem ksiąg inwentarzowych MOSiR, - sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, - dokonywanie kontroli wewnętrznej, - prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia MOSiR Do zadań Zespołu Obiektów należy: 1). administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi MOSiR, w tym również kąpieliskiem Ochla, 4 13 stokiem narciarskim Tatrzańska i placem Kaczy Dół. 2). Zabezpieczenie pod względem technicznym i eksploatacyjnym obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSiR oraz giełdy i targowiska. 3). Zapewnienie właściwego wykorzystania i udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych. 4). Nadzór i prowadzenie inwestycji na terenie MOSiR. 5). Wykonywanie wszelkich prac remontowych na terenie MOSiR. 6). Terminowe rozliczanie zużytych przez MOSiR i dzierżawców materiałów, energii elektrycznej, wody i materiałów pędnych. 7). Nadzór nad prawidłową eksploatacją dzierżawionych obiektów zgodną z zawartymi umowami. 8). Na potrzeby Zespołu Obiektów działa brygada konserwatorów obiektów sportowych i rzemieślników. 14 Do zadań Działu Sportu i Organizacji Imprez należy: 1). Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i masowych dla społeczeństwa miasta Zielona Góra i zleconych przez inne jednostki zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. 2). Współpraca i współdziałanie z organizacjami kultury fizycznej w zakresie masowej kultury fizycznej i turystyki. 3). Prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania Ośrodka. 4). Prowadzenie działań marketingowych związanych z Ośrodkiem.

11 5). Opracowywanie kalendarza imprez własnych, współorganizowanych i zleconych oraz scenariuszy imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR. Do zadań Zielonogórskiego Centrum Informacji i Promocji Turystyki należy: 1). Udzielanie informacji o atrakcjach turystycznych, imprezach kulturalnych, sportowych i targowych. 15 2). Prezentacja Zielonej Góry na targach turystycznych w kraju i za granicą. 3). Organizacja imprez i akcji promujących miasto. 4). Sprzedaż wydawnictw (mapy, przewodniki, informatory), pamiątek, itp. Do zadań Zespołu Giełdy i Targowiska należy: 1). Administrowanie giełdą przy ul. Sulechowskiej oraz targowiskiem przy ul. Zamkowej ). Przygotowywanie wniosków do zawarcia umów o dzierżawę działek pod obiekty handlowe przy ul. Sulechowskiej i ul. Zamkowej oraz aktualizacja umów. 3). Fakturowanie czynszu za dzierżawę. 4). Kierownikowi Giełdy i Targowiska podlegają inkasenci i sprzątacze. 17 Do zadań Działu Administracji i Kadr należy: 1). Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych Ośrodka. 2). Prowadzenie Sekretariatu MOSiR. 3). Prowadzenie zbioru zarządzeń Dyrektora MOSiR oraz innych aktów prawnych regulujących wewnętrzną działalność MOSiR. 4). Obsługa kancelaryjna komórek organizacyjnych, prowadzenie kancelarii i archiwum zakładowego. 5). Obsługa gospodarcza MOSiR. Do zadań Klubów i Sekcji Sportowych MOSiR należy propagowanie i uprawianie dyscyplin sportowych. 18

12 19 Radca Prawny realizuje zadania wynikające z ustawy o radcach prawnych, a w szczególności: 1). Udziela opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień na rzecz komórek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa. 2). Występuje w charakterze pełnomocnika MOSiR w postępowaniu sądowym i administracyjnym. 3). Opracowuje opinie projektów umów i innych aktów powodujących skutki prawne oraz przygotowuje pisma procesowe. 4). Opracowuje i opiniuje pod względem prawnym zarządzenia, instrukcje i regulaminy. 20 Do zadań Inspektora BHP należy: 1). Sporządzanie co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w MOSiR. 2). Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych. 3). Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących 6 bezpieczeństwa i higieny pracy. 4). Prowadzenie rejestrów i gromadzenie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych i badań środowiska pracy. 5). Prowadzenie szkoleń wstępnych, podstawowych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 20 W Ośrodku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa. Kierownicy komórek organizacyjnych, samodzielni pracownicy i poszczególni pracownicy obowiązani są do bezpośredniego współdziałania niezależnie od układu podporządkowania w strukturze organizacyjnej, jeżeli współdziałanie to zmierza do racjonalnego wykonywania zadań MOSiR i nie napotyka na sprzeciw bezpośrednich przełożonych osób współdziałających.

13 7 SCHEMAT ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dyrektor

14 Dział Administracji i Kadr Zielonogórskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki Dział Sportu i Organizacji Imprez Kluby i Sekcje Sportowe MOSiR Inspektor ds. BHP Zespół Obiektów Sprzątaczki Specjaliści, Instruktorzy sportu Konserwatorzy urządzeń sportowych Rzemieślnicy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, zwany dalej MOSiR, został

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2011 Prezesa SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. z dnia 28.06.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI JASKINIA NIEDŹWIEDZIA SP. Z O.O. Stronie Śląskie,

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stargard Szczeciński, kwiecień 2015 1. Spółka nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo