REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MBP ŁÓDŹ-WIDZEW I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew im. Lucjana Rudnickiego, zwanej dalej Biblioteką II. Zarządzanie Biblioteką 1. Biblioteką zarządza Dyrektor, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki, wykonywanie zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie powierzonym majątkiem i finansami. 2. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne (zarządzenia, instrukcje, regulaminy) dotyczące działalności Biblioteki. 3. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go osoba przez niego wyznaczona. 4. Dyrektor wykonuje swoje funkcje przy pomocy Głównego Księgowego. 5. Do zadań Głównego Księgowego należy: - nadzór nad gospodarką finansową i dyscypliną finansów publicznych w Bibliotece, - dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej, - sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym III. Struktura organizacyjna 1. W bibliotece funkcjonują następujące komórki organizacyjne 1) Dział Księgowości 2) Dział Administracyjny 3) Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji 4) Samodzielne stanowisko ds. instrukcyjno-metodycznych

2 5) Samodzielne stanowisko ds. urządzeń komputerowych 6) Samodzielne stanowisko ds. bhp ip.poż. 7) Filie biblioteczne 2. Wykaz Filii bibliotecznych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Strukturę organizacyjną Biblioteki określa schemat organizacyjny, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. IV. Zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych 1. Dział Księgowości: - sporządzanie preliminarzy budżetowych, sprawozdań finansowych i bilansu, - naliczanie wynagrodzeń, zasiłków oraz innych świadczeń związanych z pracą, - dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i GUS, - opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących sposobu prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 2. Dział Administracyjny: Na czele Działu stoi Kierownik Administracyjny, który kieruje jego pracą i odpowiada przed Dyrektorem za powierzony mu majątek, właściwą organizację pracy oraz należyte wykonywanie zadań objętych zakresem działania podporządkowanych mu stanowisk. Do zadań Działu należy: - prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych, majątkowo-gospodarczych, finansowo-budżetowych, - prowadzenie kasy Biblioteki, - zarządzanie środkami trwałymi, w tym prowadzenie inwentaryzacji, - realizowanie zadań administracyjno-gospodarczych: remontów, napraw, inwestycji, zakupu sprzętu bibliotecznego oraz koordynowanie działalności administracyjnej i gospodarczej Filii bibliotecznych

3 - przygotowanie dokumentacji i uczestnictwo w przetargach zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, - prowadzenie sekretariatu Biblioteki, - prowadzenie spraw osobowych pracowników, - prowadzenie Archiwum Biblioteki. 3. Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji: Na czele Działu stoi Kierownik, który kieruje jego pracą i odpowiada przed Dyrektorem za powierzony mu majątek, właściwą organizację pracy oraz należyte wykonywanie zadań objętych zakresem działania podporządkowanych mu pracowników. Do zadań Działu należy: - gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, - organizacja warsztatu informacyjno-bibliograficznego i prowadzenie informacji dla użytkowników indywidualnych i zbiorowych, - prowadzenie różnorodnych form pracy kulturalno-oświatowej, - współpraca z instytucjami i organizacjami środowiskowymi w zakresie upowszechniania kultury i edukacji, - prowadzenie dokumentacji finansowej i statystycznej dotyczącej Działu, - współudział w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla pracowników Biblioteki. 4. Samodzielne stanowisko ds. instrukcyjno-metodycznych: - koordynacja pracy Działu Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji oraz Filii, - organizowanie i realizowanie szkoleń i praktyk dla pracowników oraz prowadzenie ich dokumentacji, - prowadzenie Gabinetu Metodycznego i Biblioteki Składowej oraz udostępnianie ich zbiorów, - współpraca w zakresie realizowanych zadań z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Piłsudskiego, - współudział w opracowaniu planów i sprawozdań z realizacji zadań statutowych oraz nadzór nad opracowaniem planów działalności i ich realizacją, - promocja i marketing działalności Biblioteki. 5. Samodzielne stanowisko ds. urządzeń komputerowych:

4 - administrowanie siecią komputerową w Bibliotece, - właściwe zabezpieczenie systemów komputerowych użytkowanych w Bibliotece, - szkolenia przywarsztatowe pracowników Biblioteki. - współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie komputeryzacji Biblioteki. 6. Samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż.: - prowadzenie spraw dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, - nadzór nad wyposażeniem obiektów Biblioteki w urządzenia, sprzęt i środki pożarnicze. 7. Filie biblioteczne: Na czele Filii bibliotecznych stoją ich Kierownicy, którzy kierują ich pracą i odpowiadają przed Dyrektorem za powierzony im majątek, właściwą organizację pracy oraz należyte wykonywanie zadań objętych zakresem działania podporządkowanych im pracowników. Do zadań Filii należy: - gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, - organizacja warsztatu informacyjno-bibliograficznego i prowadzenie wszechstronnej informacji dla użytkowników indywidualnych i zbiorowych, - prowadzenie różnorodnych form pracy kulturalno-oświatowej, - współpraca z instytucjami i organizacjami środowiskowymi w zakresie upowszechniania kultury i edukacji, - prowadzenie dokumentacji finansowej i statystycznej dotyczącej działalności Filii. V. Postanowienia końcowe 1. Pracownicy Biblioteki wykonują swoje zadania zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków i odpowiedzialności. 2. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy. 3. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonuje Dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Łodzi. 4. Traci moc dotychczasowy Regulamin Organizacyjny z dnia 6 grudnia 2001 r.

5 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Wykaz Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew im. Lucjana Rudnickiego Filia nr 1 (dla dorosłych), ul. Skalna 2, Łódź Filia nr 2 (dla dorosłych z kącikiem dla dzieci), ul. Tuwima 75, Łódź Filia nr 3 (dla dzieci, młodzieży i dorosłych), ul. Jurczyńskiego 30 A, Łódź Filia nr 4 (dla dzieci, młodzieży i dorosłych), ul. Rokicińska 390, Łódź Filia nr 5 (dla dzieci, młodzieży i dorosłych), ul. Wilcza 7, Łódź Filia nr 6 (dla dorosłych z kącikiem dla dzieci), ul. Gorkiego 63, Łódź Filia nr 7 (dla dzieci i młodzieży), ul. Skalna 2, Łódź Filia nr 8 (dla dzieci, młodzieży i dorosłych), ul. Bartoka 27, Łódź Filia nr 9 (dla dzieci i młodzieży), ul. Tatrzańska 63, Łódź Filia nr 10 (dla dorosłych), ul. Tatrzańska 63, Łódź

6 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Schemat organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew im Lucjana Rudnickiego DYREKTOR GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIAŁ GROMADZENIA, DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI DZIAŁ ADMINISTRACYJNY OPRACOWNIA, UDOSTĘPNIANIA I INFORMACJI FILIE BIBLIOTECZNE SAMODZIELNE STANOWISKO ds. URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH SAMODZIELNE STANOWISKO ds. INSTRUKCYJNO- METODYCZNYCH SAMODZIELNE STANOWISKO ds. BHP I P.POŻ.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 258/336/ 14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2011 Prezesa SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. z dnia 28.06.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI JASKINIA NIEDŹWIEDZIA SP. Z O.O. Stronie Śląskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, zwany dalej MOSiR, został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE Kościan, 1 czerwca 2012 roku. 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Limanowskiego Domu Kultury

Regulamin Organizacyjny Limanowskiego Domu Kultury Regulamin Organizacyjny Limanowskiego Domu Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Limanowski Dom Kultury realizuje zadania: 1. własne wynikające ze Statutu nadanego uchwałą nr XXVIII/210/2000 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Opery Wrocławskiej nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r. TEKST JEDNOLITY ze zmianami: 1. Zarządzenie nr 32 Dyrektora Opery Wrocławskiej z

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 1 Załącznik do Decyzji Nr 9 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Pile REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo