Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na swoim POKL /13. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na swoim POKL.08.01.02-14-219/13. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Na swoim POKL /13 Zapytanie ofertowe Numer zapytania: 2/09/14/8.1.2/219/13 Data ogłoszenia: r. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia w ramach stosowania zasady konkurencyjności w projektach POKL SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o. o., ul. Czeremchowa 6A/7, Poznań Adres biura projektu: Al. Jerozolimskie 83/9, Warszawa Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia specjalistycznego szkoleniowego w ramach projektu Na swoim POKL /13 II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot: Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia specjalistycznego szkoleniowego w ramach projektu Na swoim POKL /13 2. Specyfikacja: Indywidualne wsparcia specjalistycznego szkoleniowego w wymiarze 980 godzin; 20 godzin na jedną osobę; dla 49 uczestników projektu Na swoim POKL /13.

2 Celem wsparcia jest udzielenie indywidualnych szkoleń dotyczących profilów działalności założonych dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach projektu Na swoim. Działalności te obejmują: sprzedaż, działalność placówek gastronomicznych, mechanikę pojazdową, transport i przewóz osób, sprzątanie, zagospodarowanie terenów zielonych architekturę i projektowanie, działalność edukacyjną, artystyczną, rozrywkową i rekreacyjną, działalność dźwiękowa i muzyczną, działalność fotograficzną, stosunki międzyludzkie, badanie rynku i opinii publicznej, produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej. Szkolenia przeprowadzane będą na terenie województwa mazowieckiego w miejscu prowadzenia działalności przez uczestnika projektu objętego wsparciem lub w innym miejscu ustalonym na wniosek uczestnika z koordynatorem przed realizacją wsparcia. Dopuszczalne jest przeprowadzenie szkoleń i innych miejscach w przypadku gdy do przeprowadzenia danego szkolenia potrzebne są warunki specjalne. Zaistnienie takiej sytuacji każdorazowo musi zostać zgłoszone koordynatorowi projektu. Zakres tematyczny szkoleń: 1. Obsługa programów typu ms-exel, ms-word 2. Reklama internetowa przedsiębiorstwa, pozycjonowanie stron internetowych 3. Jak ubezpieczyć przedsiębiorstwo 4. Jak dobrze zarządzać pracownikami 5. Tworzenie i zarządzanie stronami www 6. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 7. Instrumenty finansowe 8. Praca z osobami niepełnosprawnymi 9. Dobór form marketingu do profilu działalności 10. Tworzenie modeli biznesowych i przewidywanie ryzyka w biznesie 11. Jak efektywnie planować rozwój przedsiębiorstwa 12. Marketing bezpośredni 13. Obsługa klienta korporacyjnego 14. Umiejętności interpersonalne w prowadzeniu działalności Szkolenia z wyżej wymienionych tematów dostosowane mają być do profilu konkretnej działalności. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

3 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: r r. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zgodnie z zapisami Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach POKL łączne zaangażowanie zawodowe oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie będzie przekraczało 240 godzin miesięcznie - weryfikacja na podstawie oświadczenia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oferenci muszą posiadać co najmniej 2-letnie praktyczne doświadczenie w pracy takiego typu jak określona przedmiotowym Zapytaniem ofertowym nr 2/09/14/8.1.2/219/13 oraz wiedzę z zakresu objętego tematyką szkoleń w nim zawartych weryfikacja na podstawie oświadczenia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. III.3.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

4 III.3.5) Wykluczenie udziału w postępowaniu Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej które w całości lub ich przedstawiciele powiązani są z Wielkopolską Agencją Rozwoju Sp. z o. o. osobowo lub kapitałowo a w szczególności: a) posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji; b) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; c) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o. Weryfikacja na podstawie oświadczenia oferenta. IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe w rozumieniu zasady konkurencyjności w projektach PO KL. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Dokumentację procedury zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o. o.: biuro: Poznań, ul. Maszynowa 17, biuro projektu: Warszawa, Al. Jerozolimskie 83/9 lub na stronie internetowej: IV.4.2) Termin składania ofert: r. do godziny 15:30. Ofertę należy wysłać pocztą na adres: ul. Czeremchowa 6A/7, Poznań (ważność na podstawie daty nadania widocznej na stemplu pocztowym). Oferenci zobowiązani są poinformować Zamawiającego o nadaniu oferty drogą pocztową poprzez wysłanie potwierdzenia nadania na adres IV.4.3) Forma składania ofert: Przyjmowane będą wyłącznie oferty składane na

5 formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania opatrzone podpisem oferenta oraz zawierające podpisane przez oferenta oświadczenia stanowiące załącznik nr 2, 3 i 4. Oferty te należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Na swoim OFERTA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09/14/8.1.2/219/13. IV.4.4) Termin i miejsce otwarcia ofert: r. godzina 12:00; Poznań, ul. Maszynowa 17 IV.4.4) Termin rozstrzygnięcia zapytania: r. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z EFS, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak. Łukasz Maciak

6 zał. nr 1 FORMULARZ OFERTOWY dane oferenta... miejscowość, data OFERTA Do : Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. ul. Czeremchowa 6A Poznań Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 2/09/14/8.1.2/219/13 dotyczące Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia specjalistycznego szkoleniowego w ramach projektu Na swoim POKL /13 zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, oświadczamy, iż: 1.oferujemy realizację zamówienia na podstawie szczegółowego kosztorysu przedstawionego poniżej: Cena za jedną godzinę wsparcia specjalistycznego doradczego brutto Słownie: Liczba godzin możliwa do wykonania przez oferenta Cena brutto za całość wsparcia specjalistycznego doradczego możliwą do wykonania przez oferenta Słownie: Indywidualne wsparcie specjalistyczne szkoleniowe 2.ceny wskazane w pkt 1 są cenami ryczałtowymi; 3.zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte; 4. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizacją usługi. 5.w przypadku zlecenia nam realizacji przedmiotowego zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i warunkach zawartych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym; /podpis oferenta/

7 zał. nr 2... Miejscowość, data Dane oferenta Dot.: Zapytania ofertowego nr 2/09/14/8.1.2/219/13 Oświadczenie Oświadczam, że nie jestem powiązany z Wielkopolską Agencją Rozwoju Sp. z o. o. osobowo lub kapitałowo. Jednocześnie informuję, iż: a) nie posiadam udziałów lub akcji w spółce; b) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; c) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o.. (podpis)

8 zał. nr 3... Miejscowość, data Dane oferenta Dot.: Zapytania ofertowego nr 2/09/14/8.1.2/219/13 Oświadczenie Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 240 godzin miesięcznie - weryfikacja na podstawie oświadczenia.. (podpis)

9 zał. nr 4... Miejscowość, data Dane oferenta Dot.: Zapytania ofertowego nr 2/09/14/8.1.2/219/13 Oświadczenie Oświadczam, że posiadam co najmniej 2-letnie praktyczne doświadczenie w pracy takiego typu jak określona Zapytaniem ofertowym nr 2/09/14/8.1.2/219/13 oraz wiedzę z zakresu szkoleń w nim zawartych.. (podpis)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia PRINCE2 Foundation

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo