Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2012r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2012r."

Transkrypt

1 Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2012r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XVIII sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - listy obecności radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych - sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do nin. protokołu. Ponadto w Sesji uczestniczyli: Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy; Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta Gminy; Pan Mieczysław Plata Sekretarz Gminy; Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy; Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych; Agnieszka Damasiewicz inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego; Wioleta Bakszas referent ds. ochrony środowiska; Patryk Straus inspektor ds. promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki; Pani Bożena Pełdiak Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu ; Pani Agata Fechter Przedstawicielka Firmy PROGEO z Wrocławia; Pan Juliusz Korzeń Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania. Pan Zygmunt Homoncik - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który to brzmi następująco: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Informacja Wójta z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych. 4. Zapytania. 5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra - podjęcie uchwały w tym zakresie. 6. Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest - podjęcie uchwały w tym zakresie. 7. Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok Promocja gminy. 9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu - wykorzystanie możliwości wsparcia finansowego. 10. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2011/ Podjęcie uchwał: - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jawiszów ; - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kochanów; - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pisarzowice; - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czadrów; - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie; 1

2 - projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków; - projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kamienna Góra w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu; - projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra na czas nieoznaczony. 12. Wnioski i zapytania. 13. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o wprowadzenie zmiany do proponowanego porządku obrad w zakresie realizacji po pkt. 4, pkt. 7, 8 i 9. Wnoszona zmiana związana jest z przybyłymi na posiedzenie sesji gośćmi prezentującymi tematykę sesji. Następnie, zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych chciałby wnieść inne poprawki do porządku obrad dzisiejszej sesji? Uwag i wniosków nie zgłoszono. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniesioną zmianę porządku obrad sesji głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XVIII sesji, wraz z przyjętą zmianą głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Ad. 1 Otwarcie Sesji opisano na wstępie. Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do protokołu z poprzedniej Sesji? Wobec braku zgłoszonych uwag i wniosków - Rada Gminy przyjęła protokół z XVII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 marca 2012r. Ad. 3 Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Informację o pracy Wójta Gminy w okresie od poprzedniej sesji do dnia dzisiejszego wraz z wykazem wydanych zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z gruntów własnych wnioskodawców oraz informacją o przetargach i odbiorach przedstawił Pan Stanisław Szmajdziński - Wójt Gminy - załącznik nr 2 do protokołu. 2

3 Pytania: Pan Jan Sopata zapytał, o tok sprawy związanej z przejmowaniem gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych min. pod plac zabaw w Gorzeszowie? Pan Stanisław Szmajdziński - Wójt Gminy poinformował, iż dnia 30 marca 2012r. uczestniczył w konferencji organizowanej przez DIR, na której to obecny był również Terenowy Dyrektor ANR. W trakcie spotkania przeprowadzona została dyskusja w zakresie przekazywania gruntów agencyjnych na rzecz gmin wskazano na wymogi oraz szereg obwarowań, jakie mają do spełnienia jednostki samorządowe przy ubieganiu się o w/w grunty. Dyrektor ANR przyjął zgłaszane uwagi. Wszystkie sprawy związane z przejęciem przez gminę agencyjnych gruntów są w toku realizacji w tym, teren pod plac zabaw w Gorzeszowie. Pani Teresa Ciszek poprosiła, o przybliżenie informacji w zakresie gospodarki odpadami? Pan Stanisław Szmajdziński - Wójt Gminy poinformował, iż zgodnie z podtrzymywanym zapowiedziami do dnia 30 czerwca 2012 roku opracowany ma zostać przez Marszałka Województwa Wojewódzki Program Gospodarowania Odpadami, który jest pierwszym krokiem przed przystąpieniem gmin do działa w zakresie opracowywania zasad czy stawek związanych z tak zwanym podatkiem śmieciowym. Władze wojewódzkie obecnie opracowują plany związane z rejonizacją, wyznaczeniem miejsc odbioru odpadów spełniających wymogi unijne (gmina usytuowana jest w rejonie środkowo-sudeckim). Termin wprowadzenia podatku śmieciowego wydłużony został na dzień dzisiejszy do 30 czerwca 2013 roku. Pani Ewa Kwiecińska zapytała, jakie jeszcze kwestie poruszane były na wspomnianym spotkaniu z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych? Pan Stanisław Szmajdziński - Wójt Gminy poinformował, iż spotkanie to zorganizowane było przez Dolnośląską Izbę Rolniczą, a co za tym idzie tematami przewodnimi były sprawy związane z rolnictwem (przekazywanie czy dzierżawienie gruntów agencyjnych na cele rolnicze). Po wysłuchaniu informacji z bieżącej działalności Wójta dotyczącej istotnych spraw gospodarczych, społecznych Rada Gminy przyjęła powyższe informacje bez dalszych pytań i uwag. Pan Zygmunt Homoncik - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym - załącznik nr 3 do protokołu. Po wysłuchaniu informacji z bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy Rada Gminy przyjęła, powyższe informacje nie zgłaszając pytań i uwag w tym zakresie. Ad. 4 Zapytania nie wystąpiły. Ad. 5 Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok Pan Patryk Straus inspektor UG inspektor ds. promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki zgodnie z ustawowym obowiązkiem, przedstawił Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok załącznik nr 4 do protokołu. 3

4 Rada Gminy nie zgłosiła pytań i uwag, Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011 zostało przyjęte. Ad. 6 Promocja gminy. Pan Patryk Straus inspektor ds. promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki przedstawił tematykę związaną z promocją gminy w roku bieżącym, omawiając działania związane z: ogłoszeniem naboru wniosków dla organizacji pozarządowych; współpracą zagraniczną min. z miastami Svoboda n. Upou wspieranie współpracy miasta i gminy ; oraz Ralbitz Rosenthal Sieć Środkowoeuropejskie Ośrodki Pielgrzymkowe ; realizacją projektu Ora et labora, czyli wspólna historia z cystersem w tle ; realizacją wydawnictwa Kamienna Góra i okolice w czasie II wojny światowej ; kontynuacją Serwisu Informacyjnego Gminy Kamienna Góra; opublikowaniem nowych przewodników oraz nowego wydania kolorowani z Dąbrówką dla dzieci; wykonaniem aktualizacji strony internetowej gminy; przygotowaniem jubileuszowego 10-tego Zlotu Krasnali w Gorzeszowie; uczestnictwem w targach MTT Wrocław TOURTEC Jelenia Góra; wykonaniem galerii zdjęć na korytarzach urzędu gminy. Pytania: Pan Roman Jędrusik zapytał, czy planowane wnioskowanie o środki pomocowe na rzecz jednostki OSP w Pisarzowicach obejmować będzie remont starej remizy czy budowę nowej? Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy przekazał, iż planowane wnioskowanie o środki pomocowe związane będzie z aplikacją wniosku w zakresie dofinansowania realizacji dokumentacji remontu obecnej remizy strażackiej OSP w Pisarzowicach. Kolejnym, dalszym krokiem będzie wnioskowanie do EWT o środki finansowe na rzecz zadań inwestycyjnych, remontowych tejże remizy. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Rada Gminy przyjęła przedstawioną informację z zakresu zadań związanych z promocją gminy. Ad. 7 Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest podjęcie uchwały w tym zakresie. Pani Agata Fechter Przedstawicielka Firmy PROGEO we Wrocławiu przedstawiła wraz ze szczegółowym omówieniem prezentacje medialną pt. Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest załącznik nr 5 do protokołu. Pytań i uwag nie zgłoszono. Pani Wioleta Bakszas ref. ds. ochrony środowiska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest wraz z załącznikami do niniejszego projektu uchwały. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 4

5 Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 13 radnych, wystąpiło 13 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XVIII/91/12 Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie i omówienie projektu uchwały powiązanego z przyjętym programem, projektu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pani Wioleta Bakszas ref. ds. ochrony środowiska przedstawiła wraz z uzasadnienie i objaśnieniami projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. Pytania: Pan Jan Łepski wskazał, iż usuwanie materiałów zawierających azbest jest bardzo istotne i zasadne. Jednakże, patrząc na usuwanie pokryć azbestowych dachów, jest to zadanie kosztowne, w co wchodzi również wymiana takiego pokrycia. Mieszkańcy gminy nie będą mogli ubiegać się o środki na rzecz wymiany takiego pokrycia dachowego, a uchwalany częściowy zwrot za usunięcia azbestu będzie niewystarczający. Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta dopowiedziała, iż gmina zgodnie z posiadanymi kompetencjami może jedynie dotować częściowy zwrot poniesionych kosztów związanych z usunięciem, wywozem i utylizacją wyrobów azbestowych na jej terenie. Wymiana pokrycia dachowego i koszty z tym związane są sprawą indywidualną każdego z właścicieli nieruchomości. Pani Teresa Ciszek zapytała, o kary związane z brakiem usunięcia i utylizacji azbestu do wymaganego przepisami czasu? Pani Agata Fechter Przedstawicielka Firmy PROGEO we Wrocławiu poinformowała, iż kary nakładane będą w oparciu o przepisy unijne, na dzień dzisiejszy nie są one znane. Pani Irena Ruman Sołtys wsi Kochanów wskazała na mieszkańców gminy, którzy usunęli pokrycia dachowe z azbestu i obecnie pozostają one zabezpieczone i zeskładowane na panelach. Sołtys zapytała, czy tacy mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dotacje na pokrycie kosztów wywozy i zeskładowania w ramach tej uchwały? Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta poinformowała, że nie. Uchwała wchodzi w życie po 14 stu dniach od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego. Po terminie wejścia uchwały w życie, będzie można składać wnioski (zgodnie z załącznikiem do uchwały) celem otrzymania dofinansowania na wybrane do realizacji zadanie. Pan Piotr Pawlik zapytał, o koszt utylizacji 1 tony pokrycia dachowego z azbestu? Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta wskazała, iż koszt utylizacji 1 tony wyrobu z azbesty szacuje się na około 360,00zł (dane ze składowiska odpadów niebezpiecznych w Wałbrzychu). Transportem odpadu niebezpiecznego zajmują się wyspecjalizowane do tego firmy transportowe. 5

6 Pani Teresa Ciszek zapytała, co rozumiane jest przez zadania inne do dofinansowania z zakresu ochrony środowiska? oraz czy w przypadku jednoczesnego ubiegania się o środki pomocowe z banku na założenie korektorów słonecznych, możliwe będzie wnioskowania o dotacje w oparciu o przedmiotową uchwałę? Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta poinformowała, iż określone w uchwale zadania inne związane są np. z dotowaniem budowy przyłącza kanalizacyjnego czy przydomowej oczyszczalni. W zakresie założenia korektorów słonecznych ubieganie się o dotacje z banku, nie wyklucza wnioskowania i otrzymania dotacji na podstawie w/w uchwały. Pan Wiesław Owsianka Sołtys wsi Raszów poruszył problem, związany z wysypywaniem po wymianie pokryć dachowych odpadów zawierających azbest na drogi polne. Sołtys wskazał, iż przy dofinansowaniu z budżetu gminy wywozu i utylizacji już zeskładowanego azbestu takie działania nie miałyby miejsca. Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy przypomniał, iż wymiana pokrycia dachowego odbywa się na zgłoszenie w wydziale budownictwa starostwa powiatowego. W przypadku zgłoszeń, gdzie wymiana obejmuje zdjęcie wyrobu z azbestu, przekazywane są informacje co do rygorów związanych z jego zeskładowaniem i utylizacją. Starostwo powiatowe posiada w swojej gestii kwestie kontrolne związane z przestrzeganiem tychże przepisów. Przy kontroli wymagana powinna być pełna dokumentacja związana z przekazaniem odpadu do odpowiedniego składowiska. Zasadnym pytaniem jest, czy kontrole odbywają się sukcesywnie i czy podjęcie działań wywozu tego odpadu na koszt gminy, nie przyniesie skutku odwrotnego? Skutkiem odwrotny może być pozostawiania i podrzucania wyrobów azbestowych z innych miejscowości. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 13 radnych, wystąpiło 13 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XVIII/92/12 Ad. 8 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu - wykorzystanie możliwości wsparcia finansowego. Pani Bożena Pełdiak Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu - przypomniała, iż Fundacja na Rzecz rozwoju Ziemi Kamiennogórskiej Kwiat Lnu jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania, która skupia przedstawicieli trzech sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz lokalnych samorządowców. Teren działania stowarzyszenia obejmuje 6 gmin: Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice. Od 2009r. mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania, mogą ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań operacji: 1. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 2. odnowa i rozwój wsi; 3. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; 4. małe projekty. szczegółowe informacje oraz zasady co do każdej z operacji, beneficjentów i wysokości wsparcia finansowego zadań - opisane zostały w publikacji - skrócie z Strategi Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu. Plan środków przyznanych dla LGD Kwiat Lnu na lata wynosi: ,00zł w tym, na realizację projektów ,00zł. 6

7 Pani Bożena Pełdiak Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu - prezentację zakresu tematycznego przedstawiła w oparciu o prezentację medialną - załącznik nr 6 do protokołu. Pytań i uwag nie zgłoszono. Rada Gminy przyjęła przedstawioną informację z zakresu Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu. Ad. 9 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra - podjęcie uchwały w tym zakresie. Pani Agnieszka Damasiewicz inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, w granicach całej gminy wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały zgodnie z wymogi ustawy o planowaniu przestrzennym poddany został procedurze planistycznej, uzyskał wszystkie wymagane przepisami opinie, wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 lutego do 22 marca 2012r. Dnia 12 kwietnia 2012 roku upłynął termin składania uwag i wniosków do projektu studium. Rada Gminy zgodnie z posiadanymi kompetencjami rozstrzyga o sposobie rozstrzygnięcia uwag do projektu studium na terenie gminy. Na posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2012 roku przedstawiona została propozycja rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra. Komisje Rady Gminy na mocy głosowań podjęły rozstrzygnięcia co do każdej ze złożonych uwag. Pan Juliusz Korzeń Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowaniu przedstawił projekt załącznika nr 3 rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra do projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, w granicach całej gminy - załącznik nr 7 do protokołu. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy - zaproponował, aby każdą z proponowanych uwag do nieuwzględnienia rada przegłosowała pod kątem zapytania kto jest przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu uwagi. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła w/w sposób głosowania. Projektant omówił każdą z pozycji jak w załączniku nr 3 do projektu uchwały. Przedstawił treść każdego wniosku oraz uzasadnienie i przyczyny nieuwzględnienie uwagi udzielając jednocześnie wyjaśnień na zapytania i wątpliwości. Rada Gminy przegłosowała każdą z uwag zgodnie z kolejnością liczb porządkowych w projekcie załącznika nr 3 wykazu uwag nieuwzględnionych. I tak:: L.p. nr 1 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 2 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 3 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu 7

8 L.p. nr 4 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 5 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 6 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 7 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 8 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 9 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 10 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 11 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 12 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 13 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 14 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 15 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 16 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 17 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 18 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 19 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 20 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 21 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 22 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 23 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 24 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 25 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 26 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 27 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 28 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu 8

9 L.p. nr 29 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 30 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 31 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 32 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 33 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 34 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 35 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 36 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 37 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 38 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 39 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 40 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 41 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 42 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 43 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 44 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 45 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 46 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 47 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 48 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 49 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 50 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 51 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 52 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 53 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu 9

10 L.p. nr 54 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 55 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 56 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 57 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 58 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 59 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 60 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 61 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 62 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 63 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 64 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 65 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 66 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 67 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 68 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 69 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 70 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 71 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 72 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 73 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 74 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 75 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 76 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 77 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 78 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu 10

11 L.p. nr 79 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 80 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 81 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 82 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 83 głosowało 12 radnych, wystąpił 1 głos przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu uwagi. Uwaga została nieuwzględniona; L.p. nr 84 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 85 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 86 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 87 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 88 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 89 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 90 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 91 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 92 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 93 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 94 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 95 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 96 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 97 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 98 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 99 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 100 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 101 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 102 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 103 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu 11

12 nieuwzględnieniu L.p. nr 104 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 105 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 106 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 107 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 108 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 109 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 110 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 111 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 112 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 113 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 114 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 115 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 116 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 117 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 118 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 119 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 120 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 121 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 122 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 123 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 124 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 125 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 126 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 127 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 128 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu 12

13 nieuwzględnieniu L.p. nr 129 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 130 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 131 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 132 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 133 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 134 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 135 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 136 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 137 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 138 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 139 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 140 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 141 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 142 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 143 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 144 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 145 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 146 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 147 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 148 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 149 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 150 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 151 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 152 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 153 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu 13

14 nieuwzględnieniu L.p. nr 154 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu L.p. nr 155 głosowało 12 radnych, głosów przeciw proponowanemu nieuwzględnieniu Rada Gminy w wyniku przeprowadzonych jak wyżej głosowań opracowała treść załącznika nr 3 do projektu uchwały, czyli rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra - stanowiący załącznik nr 8 do protokołu. Rada Gminy nie zgłosiła dalszych pytań, uwag i wniosków. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Jerzego Wojciecha Nowaka z Pisarzowic do projektu studium (wniosek wpłynął po obowiązującym terminie w dniu 23 kwietnia 2012r.). Wniosek dotyczy zmiany przeznaczenia działek nr 959, 384/7, 25/2 oraz 20/2 w Krzeszowie na cele budowlane. Zamierzeniem wnioskującego jest wybudowanie kompleksu domków opieki dla osób starszych. Przedmiotowy wniosek poparty został pismem Dr Mariusza Musiała zainteresowanego budową i powstaniem takiego kompleksu zabudowy oraz ośrodka szkolenia personelu do obsługi domu spokojnej starości na całą Unię Europejską.. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy zapytał, o formalne możliwości związane z wprowadzeniem tej uwagi do projektu opracowywanego studium? Pan Juliusz Korzeń Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowaniu wyjaśnił, że zgodnie z obowiązkiem zapisanym w ustawie o planowaniu przestrzennym projekt opracowanego dokumentu studium poddany został procedurze planistycznej. Pozytywne rozpatrzenie uwagi skutkować będzie koniecznością odłożenia przyjęcia dokumentu studium i ponownego powtórzenia całej procedury (czas około 6-8 miesięcy). Przedmiotowa uwag wpłynęła po terminie i nie powinna być brana pod uwagę przy uchwalaniu obecnego projektu. Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy wskazał, iż przedmiotowy wniosek radni mogą rozpatrywać pod kątem zlecenia przyszłej zmiany dokumentu przyjmowanego obecnie dokumentu studium, zmiana dla wybranego wskazanego obszaru. Przedstawienie stanowiska Wójta po zaciągnięciu opinii na posiedzeniu komisji rady. Pan Jan Łepski wyraził pozytywną opinię co do inicjatywy budowy domów spokojnej starości w Krzeszowie. Radny podkreślił fakt związany ze stworzeniem miejsc pracy na terenie gminy. Po rozeznaniu i zbadaniu wniosku, rada może powrócić do sprawy uchwalając zmianę studium dla wskazanego terenu. Rada Gminy w związku ze wpływem poterminowym wniosku do projektu studium Pana Jerzego Wojciecha Nowaka z Pisarzowic nie rozstrzygnęła o sposobie jego załatwienia. Rada Gminy nie zgłosiła pytań, uwag i wniosków. Pani Agnieszka Damasiewicz inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 14

15 zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, w granicach całej gminy wraz z załącznikami. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 12 radnych, wystąpiło 10 głosów za, 2 głosy wstrzymuję się, głosy przeciw nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XVIII/90/12 Ad. 10 Informacja o zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2011/2012. Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił wraz z omówieniem przekazane materiały i informacje z zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Kamienna Góra w sezonie 2011/ załącznik nr 9 do protokołu. Pytania: Pan Józef Kołodziej przekazał swoje obserwacje w zakresie braku odpowiedniego sprzętu odśnieżającego wykonawcy na przykładzie wsi Raszów. Koszty odśnieżania były duże, czego po części skutkiem był za mały i za słaby sprzęt. Pani Teresa Ciszek potwierdziła przytoczoną zasadność zaplanowania zakupu i montażu monitoringu na jednostki odśnieżające. Monitoring pozwoli skutecznie i precyzyjne wykazać ilość roboczo godzin poświęcanych faktycznemu odśnieżaniu na terenie gminy. Pan Roman Jędrusik zgłosił brak posprzątania po sezonie zimowego odśnieżania kawałka drogi gminnej od skrzyżowania w Pisarzowicach w stronę Zakładu Dolomit. Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych przyjął wniesione zgłoszenia i uwagi. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Rada Gminy przyjęła tym samym zakres tematyczny związany z informacją o zimowym odśnieżaniu dróg w zakończonym sezonie. Ad. 11 Podjęcie uchwał. Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jawiszów. Plan Odnowy Miejscowości jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie realizacji działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program tan wspiera rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków unijnych. We wsi Jawiszów planowana jest realizacji inwestycji związanej z budową świetlicy wiejskiej stąd, celem ubiegania się o środki pomocowe opracowany został przez sołectwo w/w plan. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 12 radnych, wystąpiło 12 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XVIII/93/12 15

16 Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kochanów. Plan Odnowy Miejscowości jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie realizacji działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program tan wspiera rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków unijnych. We wsi Kochanów planowana jest realizacji inwestycji związanej z budową świetlicy wiejskiej stąd, celem ubiegania się o środki pomocowe opracowany został przez sołectwo w/w plan. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 12 radnych, wystąpiło 12 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XVIII/94/12 Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pisarzowice. Plan Odnowy Miejscowości jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie realizacji działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program tan wspiera rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków unijnych. Dla sołectwa Pisarzowice POM opracowany został w 2008 roku. Celem ubiegania się o środki pomocowe na planowane zadanie pn. Budowa pawilonu szatniowo sanitarnego na boisku w Pisarzowicach niezbędna jest jego aktualizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 12 radnych, wystąpiło 12 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XVIII/95/12 Pan Witold Bogumiło Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czadrów. Plan Odnowy Miejscowości jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie realizacji działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program tan wspiera rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków unijnych. Dla sołectwa Czadrów POM opracowany został w 2008 roku. Celem ubiegania się o środki pomocowe na planowane zadanie pn. Oświetlenie drogowe w centrum Czadrowa niezbędna jest jego aktualizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 12 radnych, wystąpiło 12 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XVIII/96/12 Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżecie wraz z jego szczegółowym omówienia i uzasadnieniem wnoszonych zmian. Budżet po zmianach wynosić będzie: - po stronie dochodów ,98 zł. - po stronie wydatków ,43 zł. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 16

17 Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 12 radnych, wystąpiło 12 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XVIII/97/12 Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Komisje Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu, rozeznały wnioski wypracowując opinię co do podziału i przyznania przedmiotowych dotacji. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 12 radnych, wystąpiło 10 głosów za, 2 głosy wstrzymuję się, głosy przeciw nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XVIII/98/12 Pani Regina Kachniarz - Skarbnik Gminy - przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kamienna Góra w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Niniejszą uchwałą umożliwia się przekazanie z budżetu gminy środków finansowych na rzecz zadań bądź zabezpieczanie wkładów własnych przy ubieganiu się o środki pomocowe na rzecz zadań związanych ze sportem na terenie gminy. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 12 radnych, wystąpiło 12 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XVIII/99/12 Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta Gminy przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra na czas oznaczony. Działki przytoczone w przedmiotowym projekcie są użytkowane przez Ludowe Kluby Sportowe i są wykorzystywane na cele sportowe. Wydzierżawienie przytoczonych nieruchomości na czas nieoznaczony posłuży pozyskaniu środków pomocowych przez kluby na rzecz modernizacji bazy sportowej. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 12 radnych, wystąpiło 12 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XVIII/100/12 Ad. 12 Wnioski i zapytania. Pan Piotr Pawlik przekazał zgłoszenie Prezesa Klubu Sportowego w Janiszowie w sprawie braku środków finansowych, jakie przekazuje Stowarzyszenie LZS na rzecz klubów sportowych rozpoczynających już rozgrywki brak środków finansowych na opłaty sędziowskie i bieżące wydatki. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż środki finansowe przyznane w ramach konkursu na rzecz organizacji pozarządowych są wypłacone z budżetu gminy zgodnie z 17

18 zaplanowanym harmonogramem. Pierwsza transza dotacji została na konto Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych przekazana. Dalszym rozdysponowaniem środków zajmuje się Stowarzyszenie LZS. Pan Jan Łepski dopowiedział, iż jako prezes klubu sportowego w Pisarzowicach również boryka się z tym problemem. Cała sprawa związana jest z błędnym zarządzaniem środkami w ramach Zarządu i Rady Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych. Pan Kazimierz Ogorzałek w imieniu swoim i stowarzyszenia krzeszowskiego podziękował radzie za przyznanie środków finansowych na rzecz zabezpieczenia wkładu własnego dla zadania związanego z remontem figury Św. Anny w Krzeszowie. Dalszych wniosków i zapytań nie zgłoszono. Ad. 13 Sprawy różne. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy sprostował, iż na dzień 25 maja 2012 roku na godz. 9:00 zwołane zostało wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady gminy. Posiedzenie obejmuje w zakresie zaplanowanego porządku obrad komisję wyjazdową. Dalszych spraw różnych nie zgłoszono. Ad. 14 Zakończenie. Zakres tematyczny porządku obrad został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 15:30 zamknął XVIII Sesję Rady Gminy Kamienna Góra. U s t a l e n i a k o ń c o w e : Na dzisiejszej Sesji Rada Gminy: 14. Przyjęła protokół z poprzedniej Sesji. 15. Podjęto następujące uchwały: Nr XVIII/90/12 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra, w granicach całej gminy; Nr XVIII/91/12 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest ; Nr XVIII/92/12 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Nr XVIII/93/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jawiszów; Nr XVIII/94/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kochanów Nr XVIII/95/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pisarzowice; Nr XVIII/96/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czadrów; Nr XVIII/97/12 w sprawie zmian w budżecie; Nr XVIII/98/12 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków; 18

19 Nr XVIII/99/12 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kamienna Góra w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu; Nr XVIII/100/12 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra na czas oznaczony. Protokołowała: Agnieszka Pawłowska Przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Homoncik Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy 19

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej z dnia 18 kwietnia 2012r. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 10:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:30 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r.

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r. Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XXXVIII sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXIV/05

P r o t o k ó ł Nr XXXIV/05 P r o t o k ó ł Nr XXXIV/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lipca 2005r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9 00, a zakończyła o godzinie 13 00. W Sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecna

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2015 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2015 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2008 r.

Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2008 r. Protokół Nr 22/08 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2008 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 10 10 zakończyło o godzinie 11 30. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24.03.2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 08:10 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 22 kwietnia 2011 r., godz

Protokół nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 22 kwietnia 2011 r., godz Protokół nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 22 kwietnia 2011 r., godz. 11.30 Na posiedzeniu Komisji obecni byli wszyscy radni. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 sierpnia 2005r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9 00, a zakończyła o godzinie 12 30. W Sesji uczestniczyło 15 radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 listopada 2013 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 listopada 2013 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 listopada 2013 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r.

Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r. Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9 05 zakończyło o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

Projekt Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 marca 2011r.

Projekt Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 marca 2011r. Projekt Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 marca 2011r. Posiedzenie Komisji Społecznej rozpoczęło się o godzinie 9 00 zakończyło o godzinie 12 10. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej z dnia 12 października 2011r. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 stycznia 2015 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 stycznia 2015 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 stycznia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 kwietnia 2013 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 kwietnia 2013 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r.

Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r. Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Kamienna Góra rozpoczęły się o godzinie 11 00. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2008 r.

Protokół Nr 16/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2008 r. Protokół Nr 16/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2008 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 10 10 zakończyło o godzinie 14 30. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 września 2012r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 września 2012r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 września 2012r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną środowiska usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/16 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Protokół nr XX/16 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 kwietnia 2016 r. Protokół nr XX/16 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo -

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r. Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XLIV sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

OR.II Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r.

OR.II Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r. OR.II.0012.7.2016 Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r. Komisje spotkały się o godz. 14:00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR X/15 z X SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia r.

PROTOKÓŁ NR X/15 z X SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia r. RO.II.0002.7.2015 PROTOKÓŁ NR X/15 z X SESJI RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 22.09.2015 r. Przewodniczący Rady Gminy Dobroszyce Dariusz Palma otworzył w dniu 22.09.2015 r. o godzinie 16 00 X Sesję Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15 PROTOKÓŁ Nr VIII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Secemin odbytej w dniu 10 lipca 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Seceminie w godz. od 9 00 do 9 40. Sesji przewodniczył Pan Henryk Lis Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 2851 UCHWAŁA NR XVII/204/2016 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. 1. Otwarcie sesji ===== Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice Beata Stachak dokonała otwarcia II zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice.

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2012r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2012r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2012r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

Protokół z XL Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Protokół z XL Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 kwietnia 2014 r. Protokół z XL Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 kwietnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XL sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie z

Bardziej szczegółowo