Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA"

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r.

2

3 Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres regulacji] 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania, wykonywania, dokonywania zmian i rozwiązywania Umowy o Zarządzanie Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych, zwanej dalej: Umową o Zarządzanie. 2. Regulamin jest integralną częścią Umowy o Zarządzanie, której stronami są BZ WBK Asset Management Spółka Akcyjna oraz Klient. Art. 2 [Definicje] 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Aktywa objęte Umową o Zarządzanie Instrumenty Finansowe oraz środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Klienta; 2) AM BZ WBK Asset Management Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu; 3) Bank Kustosz bank prowadzący rachunki Instrumentów Finansowych, świadczący usługi przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania Instrumentów Finansowych lub ewidencjonowania Instrumentów Finansowych; 4) BondSpot BondSpot Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, dawniej MTS-CeTO Spółka Akcyjna; 5) DM Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu lub inny podmiot świadczący usługi maklerskie, z którym AM zawarła umowę o współpracę; 6) Dzień Wyceny dzień, w którym odbywa się regularna sesja na GPW, oraz każdy ostatni dzień miesiąca; 7) GPW Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie; 8) Instrumenty Finansowe instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o Obrocie; 9) Klient a) Konsument osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub b) Przedsiębiorca osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej niebędącą konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, ze zm.); 10) Minimalny Transfer minimalną wartość Aktywów, które Klient może jednorazowo transferować z Portfela zgodnie z art. 12 ust. 7; 11) Okres Rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy albo pozostałą po dniu wejścia w życie Umowy o Zarządzanie część miesiąca kalendarzowego, w którym zawarto Umowę o Zarządzanie, albo część miesiąca kalendarzowego, w którym rozwiązano Umowę o Zarządzanie, od jego początku do dnia rozwiązania Umowy o Zarządzanie; 3

4 4 12) Opiekun Portfela pracownika AM upoważnionego do przyjmowania oświadczeń woli i oświadczeń wiedzy Klienta oraz odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Klientem i jego obsługę; 13) Opłata za Zarządzanie opłatę za Zarządzanie Portfelem pobieraną przez AM zgodnie z Tabelą Stawek Opłaty za Zarządzanie; 14) Portfel wszystkie Aktywa zgromadzone na Rachunkach Klienta objęte Umową o Zarządzanie; 15) Portfel Ślepy Portfel, w odniesieniu do którego Klient, będący osobą fizyczną, zrzekł się prawa do uzyskiwania informacji o składzie Portfela i dokonywanych operacjach; 16) Rachunek/Rachunki Klienta rachunek bądź rachunki Klienta objęte Umową o Zarządzanie; 17) Strategia Inwestycyjna strategię, zgodnie z którą AM zarządza Portfelem, zawierającą w szczególności wskazanie rodzaju Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela oraz ograniczenia i limity w zakresie dokonywanych transakcji lub inwestycji w ramach Zarządzania Portfelem; 18) Tabela Stawek Opłaty za Zarządzanie tabelę zawierającą wykaz stawek Opłaty za Zarządzanie Portfelem stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu; 19) Umowa Brokerska zawartą między Klientem a DM umowę o świadczenie usług brokerskich; 20) Umowa z Bankiem Kustoszem zawartą między Klientem a Bankiem Kustoszem umowę o świadczenie usług, o których mowa w pkt 3); 21) Ustawa o Nadzorze Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz ze zm.); 22) Ustawa o Obrocie Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz ze zm.); 23) Ustawa o Ofercie Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439); 24) Wartość Brutto Portfela ustaloną, według metod przedstawionych w rozdziale V Regulaminu, wartość Portfela w Dniu Wyceny; 25) Wartość Netto Portfela Wartość Brutto Portfela pomniejszoną o wielkość zobowiązań związanych z Zarządzaniem Portfelem, w tym naliczoną Opłatę za Zarządzanie; 26) Wartość Początkowa Portfela Wartość Netto Portfela w dniu, o którym mowa w art. 5 ust. 4; 27) Wolne Środki Pieniężne gotówkę na Portfelu Klienta skorygowaną o kwotę blokady pod zlecenia kupna Instrumentów Finansowych, zobowiązania terminowe związane z ich zakupem, blokady gotówki pod uprzednio złożoną dyspozycję transferu oraz o kwotę przygotowaną na pokrycie Opłaty za Zarządzanie; 28) Wskazany Rachunek rachunek Klienta wskazany w Umowie o Zarządzanie, na który AM może dokonywać

5 transferu Aktywów na podstawie dyspozycji Klienta; Wskazanym Rachunkiem nie jest inny rachunek Klienta, na który AM może dokonywać transferu Aktywów z Portfela na podstawie umocowania odrębnego od postanowień Umowy o Zarządzanie, w związku z zabezpieczeniem, o którym mowa w art. 13; 29) Zarządzający osobę odpowiedzialną za Zarządzanie Portfelem Klienta zgodnie ze Strategią Inwestycyjną określoną przez Klienta w Umowie o Zarządzanie; 30) Zarządzanie Portfelem świadczenie usług w ramach Umowy o Zarządzanie; 31) Zespół Menedżerów Portfeli pracowników AM odpowiedzialnych za telefoniczną obsługę Klienta oraz upoważnionych do przyjmowania oświadczeń woli Klienta na linii rejestrowanej. 2. Wyboru podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 5), AM dokonuje zgodnie z polityką wskazaną w art. 6 ust. 6 pkt 4). 3. Pod pojęciem akcje użytym w Umowie o Zarządzanie oraz Regulaminie należy rozumieć: akcje oraz prawa poboru, prawa do akcji, prawo do nowej emisji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa oparte na wyżej wymienionych papierach wartościowych w funduszach typu ETF (Exchange Traded Funds), certyfikaty strukturyzowane złożone z wyżej wymienionych papierów wartościowych i inne zbywalne papiery wartościowe o podobnym charakterze i ryzyku, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa. 4. Pod pojęciem instrumenty dłużne użytym w Umowie o Zarządzanie oraz Regulaminie należy rozumieć: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitentów o wysokiej wiarygodności finansowej, listy zastawne, certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych i mieszanych inwestujących wyłącznie w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Finansowe o tożsamym ryzyku, lokaty w bankach o wysokiej wiarygodności finansowej oraz środki finansowe zdeponowane na rachunku pieniężnym w domu maklerskim o wysokiej wiarygodności finansowej. Art. 3 [Informacje ogólne] 1. Umowa o Zarządzanie podlega prawu polskiemu. 2. Klient może kontaktować się z AM, otrzymywać od AM dokumenty i inne informacje w języku polskim. 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie o Zarządzanie oraz Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. Art. 4 [Forma zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy o Zarządzanie] 1. Na podstawie Umowy o Zarządzanie AM świadczy na zlecenie Klienta usługi Zarządzania Portfelem. 2. Usługi, o których mowa w ust. 1, AM świadczy odpłatnie. 3. Zawarcie Umowy o Zarządzenie wymaga formy zgodnej z art. 6. 5

6 4. Zmiana Umowy o Zarządzanie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6, wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej z podpisem Klienta poświadczonym przez pracownika AM, osobę upoważnioną przez AM lub notarialnie albo formy pisemnej potwierdzonej telefonicznie na linii rejestrowanej. 5. Zmiana Umowy o Zarządzanie polegająca wyłącznie na zmianie stawki Opłaty za Zarządzanie wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 6. Zmiana Umowy o Zarządzanie polegająca wyłącznie na zmianie Wskazanego Rachunku wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej z podpisem Klienta poświadczonym przez pracownika AM, osobę upoważnioną przez AM lub notarialnie. 7. Wypowiedzenie Umowy o Zarządzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 5 [Warunki świadczenia usług] 1. Warunkiem świadczenia usług Zarządzania Portfelem jest: 1) zawarcie przez Klienta umów niezbędnych do Zarządzania Portfelem oraz ich obowiązywanie w stosunku do Klienta przez cały okres Zarządzania Portfelem, w szczególności: a) Umowy Brokerskiej lub b) Umowy z Bankiem Kustoszem lub c) umowy rachunku bankowego lub d) umowy rachunku bonów skarbowych, 2) przeprowadzenie oceny odpowiedniości Strategii Inwestycyjnej wybranej przez Klienta, o której mowa w art. 16, 3) zawarcie Umowy o Zarządzanie, 4) udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 10, 5) dokonanie wpłaty na Rachunki Klienta środków pieniężnych lub transferu na Rachunki Klienta Instrumentów Finansowych o wartości nie niższej niż minimalna Wartość Początkowa Portfela określona w Tabeli Stawek Opłaty za Zarządzanie. 2. Umowa o Zarządzanie zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony. Przed zawarciem Umowy o Zarządzanie Klient zapoznaje się z warunkami Umowy o Zarządzanie oraz z przedłożonymi przez AM informacjami, o których mowa w art. 6 ust W przypadku zamiaru dokonania transferu Instrumentów Finansowych do Portfela transfer może odbyć się wyłącznie po przekazaniu przez Klienta listy Instrumentów Finansowych, które mają być objęte transferem i wskazaniu jego terminu oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody AM na dokonanie transferu. W przypadku dokonania transferu bez uprzedniej zgody AM, Umowa o Zarządzanie może zostać rozwiązana przez AM bez zachowania terminu wypowiedzenia. 4. Umowa o Zarządzanie wchodzi w życie w dniu zaksięgowania na Rachunkach Klienta środków pieniężnych lub Instrumentów Finansowych o wartości nie niższej niż minimalna Wartość Początkowa Portfela określona w Tabeli Stawek Opłaty za Zarządzanie. W przypadku dokonywania przez Klienta transferu Instrumentów Finansowych do Portfela Umowa o Zarządzanie nie wchodzi w życie, jeżeli AM nie wyraziła zgody na transfer, o której mowa w ust. 3. 6

7 5. Przed zawarciem Umowy o Zarządzanie Klient może udzielić pełnomocnictwa AM do zawarcia w jego imieniu i na jego rachunek umów, o których mowa w ust. 1 pkt 1). 6. AM nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne i faktyczne braku możliwości zawarcia umów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 5. Art. 6 [Zawarcie Umowy o Zarządzanie] 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, podpis Klienta na Umowie o Zarządzanie powinien być poświadczony przez pracownika AM lub osobę upoważnioną przez AM. 2. Złożenie przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu Umowy o Zarządzanie może nastąpić bez poświadczenia przez pracownika AM lub osobę upoważnioną przez AM. W takim przypadku oświadczenie woli Klienta powinno zostać złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym albo w formie aktu notarialnego. W przypadku Klientów składających oświadczenie woli zawarcia Umowy o Zarządzanie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej podpis Klienta powinien zostać poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne albo polski urząd konsularny. 3. Przy zawieraniu Umowy o Zarządzanie Klient przedstawia a) w przypadku Konsumenta: 1) dokument stwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport), 2) inne dokumenty i dodatkowe informacje wskazane przez AM, jeśli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, b) w przypadku Przedsiębiorcy: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzający formę prowadzonej działalności i sposób reprezentacji, 2) jeśli sposób reprezentacji nie wynika bezpośrednio z ww. dokumentacji ewentualne dokumenty określające zasadę reprezentacji Klienta, w szczególności: statut, akt założycielski albo umowę spółki, 3) pełnomocnictwa wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania Klienta przed AM, wystawione przez Klienta lub ciąg takich pełnomocnictw, 4) numer statystyczny REGON, 5) oświadczenie o posiadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej oraz dane urzędu skarbowego właściwego dla miejsca siedziby Klienta, 6) dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w imieniu Klienta, 7) inne dokumenty i dodatkowe informacje wskazane przez AM, jeśli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 4. Pełnomocnik działający w imieniu Klienta przy zawieraniu Umowy o Zarządzanie przedkłada pełnomocnictwo z podpisem Klienta poświadczonym notarialnie. W celu skutecznego zawarcia Umowy o Zarządzanie pełnomocnik musi być upoważniony do udzielenia AM Pełnomocnictwa do Zarządzania Portfelem zgodnego z art. 10. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 7

8 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność treści okazanych dokumentów ze stanem faktycznym. 6. Przed zawarciem Umowy o Zarządzanie AM przekazuje Klientowi: 1) ogólny opis istoty Instrumentów Finansowych oraz związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego, 2) ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w AM, 3) szczegółowy wykaz opłat i kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem przez AM usług Zarządzania Portfelem oraz terminy ich wnoszenia przez Klienta, 4) politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta detalicznego. 7. W przypadku zaistnienia konfliktów interesów związanych ze świadczeniem usługi Zarządzania Portfelem AM informuje o tym Klienta. W tej sytuacji Umowa o Zarządzanie może zostać zawarta albo jej wykonywanie może być kontynuowane wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez Klienta w formie pisemnej otrzymania przedmiotowej informacji oraz odpowiednio woli zawarcia bądź kontynuowania Umowy o Zarządzanie. 8. Nie jest możliwe zawarcie Umowy o Zarządzanie z Klientem, który nie zapoznał się i nie zaakceptował polityki, o której mowa w ust. 6 pkt 4). W przypadku zaistnienia istotnych zmian w przedmiotowej polityce AM informuje Klienta o ich wystąpieniu w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę o Zarządzanie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy o Zarządzanie nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian. 9. Klient w ramach zawartej Umowy o Zarządzanie obsługiwany jest na linii rejestrowanej przez Zespół Menedżerów Portfeli. AM może dodatkowo wyznaczyć Opiekuna Portfela. 8 Art. 7 [Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu] 1. Przed zawarciem Umowy o Zarządzanie oraz w innych przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa AM może stosować środki bezpieczeństwa finansowego. W szczególności AM może zażądać od Klienta pisemnego oświadczenia o pochodzeniu środków pieniężnych lub Instrumentów Finansowych, które mają być objęte Umową o Zarządzanie. 2. Jeżeli w konsekwencji działań Klienta AM nie będzie w stanie zastosować środków bezpieczeństwa finansowego lub zastosowane środki okażą się niewystarczające dla oceny ryzyka Klienta, wówczas AM odmówi zawarcia Umowy o Zarządzanie, a zawartą Umowę o Zarządzanie może rozwiązać bez zachowania terminu wypowiedzenia. 3. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio w przypadku zamiaru objęcia Umową o Zarządzanie dalszych środków pieniężnych lub Instrumentów Finansowych. 4. AM przysługuje prawo do odmowy zawarcia Umowy o Zarządzanie w każdym przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji podanych przez Klienta, jak również w przypadku, gdy na podstawie udzielonej informacji AM poweźmie przypuszczenie, iż środki Klienta mogą mieć związek z procederem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

9 Rozdział II. Zarządzanie Portfelem Art. 8 [Podejmowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych w ramach Zarządzania Portfelem] 1. W ramach Zarządzania Portfelem podejmowane i realizowane są decyzje inwestycyjne na rachunek Klienta w zakresie zgodnym ze Strategią Inwestycyjną Portfela określoną przez Klienta w Umowie o Zarządzanie. Decyzje inwestycyjne podejmowane i realizowane są przez AM bez uzyskiwania każdorazowej zgody Klienta. W szczególności Zarządzanie Portfelem obejmuje: 1) nabywanie i zbywanie Instrumentów Finansowych, 2) subskrybowanie i dokonywanie zapisów na Instrumenty Finansowe, 3) realizowanie praw wynikających z posiadania Instrumentów Finansowych, 4) zawieranie transakcji terminowych, 5) lokowanie środków na rachunkach bankowych. 2. W ramach zarządzania Portfelem AM jest uprawniona do odbierania i składania w imieniu Klienta niezbędnych informacji i oświadczeń związanych z czynnościami, o których mowa w ust. 1, w szczególności w relacjach z DM oraz innymi uczestnikami transakcji poza rynkiem regulowanym oraz transakcji poza alternatywnym systemem obrotu. 3. AM w ramach Zarządzania Portfelem może realizować transakcje poza rynkiem regulowanym oraz transakcje poza alternatywnym systemem obrotu. 4. Do zarządzania Portfelem AM nie wykorzystuje mechanizmu dźwigni finansowej. Art. 9 [Tryb i warunki podejmowania decyzji inwestycyjnych] 1. Dyrektor Inwestycyjny AM w porozumieniu z Prezesem Zarządu AM wyznacza Zarządzających odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru Instrumentów Finansowych do Portfela. 2. Komitet Inwestycyjny, w którego skład wchodzą z prawem głosu: Dyrektor Inwestycyjny AM i Zarządzający, podejmuje decyzje w zakresie akceptacji listy Instrumentów Finansowych, które mogą być dobierane do Portfela przez Zarządzających, poziomu zabezpieczania pozycji walutowych, wykorzystaniu instrumentów pochodnych w celach innych niż zabezpieczanie pozycji walutowych, wydawanie kierunkowych decyzji alokacyjnych. 3. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Art. 10 [Pełnomocnictwo do Zarządzania Portfelem] 1. Klient, zawierając Umowę o Zarządzanie, udziela AM pełnomocnictwa do Zarządzania Portfelem, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw na rzecz pracowników AM i innych osób, zwanego w Regulaminie również Pełnomocnictwem do Zarządzania Portfelem. 9

10 2. Dalsze pełnomocnictwo udzielane przez AM pracownikom AM może obejmować wszystkie czynności objęte Pełnomocnictwem do Zarządzania Portfelem. 3. Dalsze pełnomocnictwo udzielane innym osobom może obejmować wyłącznie: 1) czynności techniczne, 2) reprezentowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 4. Pełnomocnictwo do Zarządzania Portfelem wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej z podpisem Klienta poświadczonym przez pracownika AM, osobę upoważnioną przez AM lub notariusza. W przypadku udzielania Pełnomocnictwa do Zarządzania Portfelem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej podpis Klienta pod Pełnomocnictwem do Zarządzania Portfelem powinien zostać poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne albo polski urząd konsularny oraz powinno być ono zaopatrzone w klauzulę o zgodności Pełnomocnictwa do Zarządzania Portfelem z prawem miejsca wystawienia lub w apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 roku Nr 112, poz. 938). 5. Jeśli Strategia Inwestycyjna przewiduje czynności, których dokonanie przez pełnomocnika wymaga udzielenia pełnomocnictwa w innej formie (w szczególności z podpisem notarialnie poświadczonym), Pełnomocnictwo do Zarządzania Portfelem udzielane AM również wymaga takiej formy. 6. Pełnomocnictwo do Zarządzania Portfelem wygasa z chwilą rozwiązania Umowy o Zarządzanie. 7. Pełnomocnictwo do Zarządzania Portfelem wygasa z chwilą śmierci Konsumenta lub Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, chyba że w treści pełnomocnictwa zastrzeżono inaczej. 8. AM może zwrócić się do Klienta o udzielenie dodatkowych pełnomocnictw do wykonywania czynności szczególnych, niezbędnych do prawidłowej realizacji postanowień Umowy o Zarządzanie. Art. 11 [Dopłaty Aktywów do Portfela] 1. Klient jest uprawniony w każdym czasie do dokonania dopłat do Portfela w postaci środków pieniężnych oraz za uprzednią zgodą AM Instrumentów Finansowych. 2. Na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem dopłaty w postaci Instrumentów Finansowych Klient powinien zwrócić się do AM o wyrażenie zgody na dokonanie dopłaty. Art. 12 [Transfer Aktywów z Portfela i dyspozycje] 1. Klient może wydać dyspozycję transferu Aktywów z Portfela. Wykonanie dyspozycji transferu jest warunkowane aktualnym składem Portfela i wymaga uprzedniego uzgodnienia z AM. 2. Brak możliwości wykonania dyspozycji transferu wynikający ze składu Portfela zarządzanego zgodnie z przyjętą w Umowie o Zarządzanie Strategią Inwestycyjną nie może stanowić podstawy roszczeń Klienta wobec AM. 10

11 3. Klient może wydać dyspozycję transferu Aktywów z Portfela wyłącznie na Wskazany Rachunek. 4. Dyspozycja transferu środków pieniężnych może zostać złożona AM w postaci oryginału pisma, przesłana do AM faksem bądź złożona telefonicznie na linii rejestrowanej po podaniu ustalonego w Umowie o Zarządzanie hasła będącego podstawą identyfikacji. Dyspozycja przesłana faksem wymaga potwierdzenia na linii rejestrowanej po podaniu ustalonego w Umowie o Zarządzanie hasła będącego podstawą identyfikacji. 5. Dyspozycja transferu Instrumentów Finansowych może być złożona wyłącznie w postaci oryginału pisma. 6. Wielkość transferu żądanego przez Klienta nie może spowodować zmniejszenia Wartości Netto Portfela poniżej minimalnej Wartości Początkowej Portfela określonej w Tabeli Stawek Opłaty za Zarządzanie. W wyjątkowych przypadkach, na prośbę Klienta, AM może wyrazić pisemną zgodę na dokonanie takiego transferu. 7. Wartość każdego transferu Aktywów powinna być nie niższa niż ,00 PLN (Minimalny Transfer). W przypadku transferu Instrumentów Finansowych ich wartość obliczana jest na zasadach określonych w rozdziale V Regulaminu i według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia przez Klienta dyspozycji transferu. AM może odmówić przyjęcia lub realizacji dyspozycji transferu Aktywów o wartości niższej od określonej powyżej. 8. Termin realizacji dyspozycji transferu środków pieniężnych zależy od zadeklarowanej przez Klienta kwoty dyspozycji oraz stanu Wolnych Środków Pieniężnych. W przypadku gdy kwota dyspozycji transferu: 1) jest nie wyższa niż Wolne Środki Pieniężne na Rachunku Klienta, realizacja dyspozycji następuje w następnym dniu roboczym po jej złożeniu, 2) jest wyższa niż Wolne Środki Pieniężne na Rachunku Klienta lecz nie wyższa niż 50% Wartości Netto Portfela lub kwota ,00 PLN, realizacja dyspozycji następuje w ciągu 6 dni roboczych od jej złożenia, 3) jest wyższa niż kwoty określone w pkt 1) i 2), realizacja dyspozycji następuje w terminie indywidualnie uzgodnionym z Klientem. 9. Terminy, o których mowa w ust. 8, dotyczą dyspozycji złożonych do godziny 15:30. Dyspozycje złożone po godzinie 15:30 traktowane są jako złożone w następnym dniu roboczym. 10. Klient może, w trybie określonym w ust. 4, złożyć dyspozycję zawieszenia, aż do odwołania, możliwości składania dyspozycji transferu Aktywów oraz zasięgania informacji o wartości Portfela przez wskazanych w dyspozycji pełnomocników. Dyspozycje te nie mogą być składane, zmienione ani odwoływane przez pełnomocników Klienta. Art. 13 [Blokada] Klient może wykorzystać Portfel jako zabezpieczenie kredytu bankowego lub gwarancji bankowej lub innej wierzytelności jedynie za zgodą i na warunkach określonych przez AM. Jednym z warunków, o których mowa powyżej, jest posiadanie przez Klienta w dniu 11

12 podpisywania umowy ustanawiającej zabezpieczenie Aktywów o Wartości Netto Portfela nie mniejszej niż ,00 PLN. Klient ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia. Art. 14 [Pełnomocnicy] 1. Pełnomocnik ma prawo do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w takim zakresie, jaki wynika z treści pełnomocnictwa, z wyłączeniem: 1) możliwości złożenia, zmiany lub odwołania dyspozycji, o której mowa w art. 12 ust. 10, 2) zmiany Umowy o Zarządzanie polegającej na ustaleniu lub zmianie numeru Wskazanego Rachunku lub hasła, o którym mowa w art. 12 ust. 4 oraz art. 19 ust. 6, 3) dokonywania czynności, o której mowa w art. 26, polegającej na uprzedzaniu AM o możliwości nieuprawnionego użycia hasła przez osobę trzecią, chyba że w treści pełnomocnictwa zastrzeżono inaczej, 4) składania oświadczeń wiedzy w imieniu Klienta objętych zakresem ankiety informacyjnej, o której mowa w art. 16 ust Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Klient może ustanowić nie więcej niż czterech pełnomocników w związku z jedną Umową o Zarządzanie. 3. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz poświadczenia na nim podpisu zarówno Klienta, jak i pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami Klienta i pełnomocnika lub w formie aktu notarialnego, sporządzonego w języku polskim albo przetłumaczonego na ten język przez tłumacza przysięgłego. Poświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być dokonane również przez pracownika AM lub osobę upoważnioną przez AM. 4. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinno zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 roku Nr 112, poz. 938). 5. Pełnomocnictwo może zostać odwołane w formie pisemnej. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec AM najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu jego doręczenia AM. Art. 15 [Zobowiązania Klienta] 1. Klient zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek czynności prawnych i faktycznych, których przedmiotem byłby Portfel, z wyjątkiem czynności wskazanych w Umowie o Zarządzanie i Regulaminie. Klient powiadomi o powyższym zobowiązaniu swoich pełnomocników innych niż AM, umocowanych do dokonywania w jego imieniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności wskazane powyżej dokonane przez jego pełnomocników. 12

13 2. Zawierając Umowę o Zarządzanie, Klient jest zobowiązany wydać DM dyspozycję niedokonywania w czasie trwania Umowy o Zarządzanie żadnych czynności faktycznych i prawnych zleconych przez podmioty inne niż AM, których przedmiotem jest Portfel. 3. W przypadku dokonania przez Klienta czynności naruszających zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia informacji o naruszeniu, AM jest uprawniona według własnego wyboru do: (1) rozwiązania Umowy o Zarządzanie bez zachowania terminu wypowiedzenia, (2) nałożenia na Klienta kary umownej w wysokości 1% Wartości Brutto Portfela na dzień poprzedzający dokonanie czynności. Nałożenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez AM odszkodowania na zasadach ogólnych oraz nie zwalnia Klienta z obowiązku ponoszenia opłat wskazanych w rozdziale VI. Rozdział III. Strategia Inwestycyjna Art. 16 [Ustalenie Strategii Inwestycyjnej, dane i oświadczenia Klienta] 1. AM w porozumieniu z Klientem ustala zasady Zarządzania Portfelem, a w szczególności odpowiednią Strategię Inwestycyjną. 2. Strategia Inwestycyjna powinna być odpowiednia do celów inwestycyjnych oraz sytuacji finansowej Klienta. AM przeprowadza ocenę odpowiedniości Strategii Inwestycyjnej wybranej przez Klienta. 3. Do oceny odpowiedniości, o której mowa w ust. 2, AM bierze pod uwagę w szczególności: stopień akceptowanego ryzyka, horyzont inwestycyjny, cel inwestycyjny, sytuację finansową i majątkową Klienta, jego wiedzę i dotychczasowe doświadczenie w inwestowaniu. W przypadku Przedsiębiorcy ocena przeprowadzana jest także w odniesieniu do reprezentantów Klienta, zawierających Umowę o Zarządzanie. 4. Informacje, o których mowa w ust. 3, zawarte są w ankiecie informacyjnej wypełnianej przez Klienta. 5. Jeśli wybrana przez Klienta Strategia Inwestycyjna nie odpowiada wynikowi oceny, o której mowa w ust. 2, AM informuje o tym Klienta, który po przyjęciu do wiadomości powyższej informacji może pozostać przy wybranej Strategii Inwestycyjnej, co Klient potwierdza w formie pisemnej. 6. Nie jest możliwe zawarcie Umowy o Zarządzenie z Klientem, dla którego nie przeprowadzono oceny, o której mowa w ust Strony Umowy o Zarządzenie mogą ustalić, że postanowień ust. 1-6 nie stosuje się w przypadku zawierania Umowy o Zarządzanie z klientem profesjonalnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2012, poz. 1078). 8. W celu weryfikacji oceny odpowiedniości Strategii Inwestycyjnej lub w innych przypadkach określonych w przepisach powszech- 13

14 nie obowiązującego prawa AM jest uprawniona do wezwania Klienta do przekazania niezbędnych oświadczeń lub danych, w szczególności określonych w ust. 3. Klient jest zobligowany do przekazania powyższych dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieprzekazania informacji, o których mowa w ust. 4 oraz w zdaniu poprzedzającym, AM odmówi zawarcia Umowy o Zarządzanie z Klientem. 9. Klienci są zaklasyfikowani do kategorii klientów detalicznych w rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7, chyba że strony Umowy o Zarządzanie postanowią inaczej. Klienci spełniający przesłanki pozwalające zaklasyfikować ich do kategorii klientów profesjonalnych są traktowani jak klienci detaliczni, którym przysługuje najszerszy zakres ochrony i praw chyba, że strony Umowy o Zarządzanie postanowią inaczej. AM może uwzględnić wniosek o zmianę klasyfikacji Klienta z kategorii klienta detalicznego na profesjonalnego, z czym wiąże się uszczuplenie zakresu ochrony i praw Klienta. Odmowa uwzględnienia wniosku przez AM nie wymaga uzasadnienia. 10. W przypadku zmiany Strategii Inwestycyjnej AM ponownie dokonuje oceny odpowiedniości świadczonej usługi. Postanowienia ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. W przypadku nieprzekazania przez Klienta informacji, o których mowa w ust. 4, AM świadczy usługę w oparciu o dotychczasowe postanowienia Umowy o Zarządzanie w zakresie Strategii Inwestycyjnej. 11. AM ma prawo weryfikować aktualność informacji pozyskanych od Klienta w ramach oceny odpowiedniości świadczonej usługi aby ustalić, czy nie zaszły zmiany wpływające na wynik tej oceny. Art. 17 [Rodzaje Strategii Inwestycyjnych, dostosowanie stanu Portfela do Strategii] 1. AM oferuje Strategie Inwestycyjne określone w Załączniku nr 1 oraz ustalone zgodnie z ust Strategie Inwestycyjne określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu umożliwiają inwestowanie wyłącznie w Instrumenty Finansowe znajdujące się w obrocie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (MTF) oraz lokowanie środków na Rachunkach Klienta. 3. Jeśli żadna ze Strategii Inwestycyjnych opisanych w Załączniku nr 1 nie odpowiada celom inwestycyjnym bądź sytuacji finansowej lub prawnej Klienta, w Umowie o Zarządzanie może zostać określona Specjalistyczna Strategia Inwestycyjna odpowiednia do specjalnych potrzeb Klienta. 4. Umowa o Zarządzanie ze Specjalistyczną Strategią Inwestycyjną może przewidywać inne niż określone w Regulaminie warunki Zarządzania Portfelem, dotyczące: rodzaju Instrumentów Finansowych znajdujących się w Portfelu, dokonywania transferu Aktywów z Portfela, określania minimalnych kwot transferu Aktywów z Portfela, Opłaty za Zarządzanie, metod wyceny Aktywów, wypełniania obowiązków związanych ze znacznymi pakietami akcji, korespondencji związanej z Umową o Zarządzanie, określenia innych niż przewidziane w art. 13 zasad wykorzystania Portfela jako zabezpieczenia wierzytelności, określenia wskaźnika, o którym mowa w art. 18, określania innych zasad udzie- 14

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo