Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA"

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r.

2

3 Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres regulacji] 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania, wykonywania, dokonywania zmian i rozwiązywania Umowy o Zarządzanie Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych, zwanej dalej: Umową o Zarządzanie. 2. Regulamin jest integralną częścią Umowy o Zarządzanie, której stronami są BZ WBK Asset Management Spółka Akcyjna oraz Klient. Art. 2 [Definicje] 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Aktywa objęte Umową o Zarządzanie Instrumenty Finansowe oraz środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach Klienta; 2) AM BZ WBK Asset Management Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu; 3) Bank Kustosz bank prowadzący rachunki Instrumentów Finansowych, świadczący usługi przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania Instrumentów Finansowych lub ewidencjonowania Instrumentów Finansowych; 4) BondSpot BondSpot Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, dawniej MTS-CeTO Spółka Akcyjna; 5) DM Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu lub inny podmiot świadczący usługi maklerskie, z którym AM zawarła umowę o współpracę; 6) Dzień Wyceny dzień, w którym odbywa się regularna sesja na GPW, oraz każdy ostatni dzień miesiąca; 7) GPW Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie; 8) Instrumenty Finansowe instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o Obrocie; 9) Klient a) Konsument osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub b) Przedsiębiorca osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej niebędącą konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, ze zm.); 10) Minimalny Transfer minimalną wartość Aktywów, które Klient może jednorazowo transferować z Portfela zgodnie z art. 12 ust. 7; 11) Okres Rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy albo pozostałą po dniu wejścia w życie Umowy o Zarządzanie część miesiąca kalendarzowego, w którym zawarto Umowę o Zarządzanie, albo część miesiąca kalendarzowego, w którym rozwiązano Umowę o Zarządzanie, od jego początku do dnia rozwiązania Umowy o Zarządzanie; 3

4 4 12) Opiekun Portfela pracownika AM upoważnionego do przyjmowania oświadczeń woli i oświadczeń wiedzy Klienta oraz odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Klientem i jego obsługę; 13) Opłata za Zarządzanie opłatę za Zarządzanie Portfelem pobieraną przez AM zgodnie z Tabelą Stawek Opłaty za Zarządzanie; 14) Portfel wszystkie Aktywa zgromadzone na Rachunkach Klienta objęte Umową o Zarządzanie; 15) Portfel Ślepy Portfel, w odniesieniu do którego Klient, będący osobą fizyczną, zrzekł się prawa do uzyskiwania informacji o składzie Portfela i dokonywanych operacjach; 16) Rachunek/Rachunki Klienta rachunek bądź rachunki Klienta objęte Umową o Zarządzanie; 17) Strategia Inwestycyjna strategię, zgodnie z którą AM zarządza Portfelem, zawierającą w szczególności wskazanie rodzaju Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela oraz ograniczenia i limity w zakresie dokonywanych transakcji lub inwestycji w ramach Zarządzania Portfelem; 18) Tabela Stawek Opłaty za Zarządzanie tabelę zawierającą wykaz stawek Opłaty za Zarządzanie Portfelem stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu; 19) Umowa Brokerska zawartą między Klientem a DM umowę o świadczenie usług brokerskich; 20) Umowa z Bankiem Kustoszem zawartą między Klientem a Bankiem Kustoszem umowę o świadczenie usług, o których mowa w pkt 3); 21) Ustawa o Nadzorze Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz ze zm.); 22) Ustawa o Obrocie Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz ze zm.); 23) Ustawa o Ofercie Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439); 24) Wartość Brutto Portfela ustaloną, według metod przedstawionych w rozdziale V Regulaminu, wartość Portfela w Dniu Wyceny; 25) Wartość Netto Portfela Wartość Brutto Portfela pomniejszoną o wielkość zobowiązań związanych z Zarządzaniem Portfelem, w tym naliczoną Opłatę za Zarządzanie; 26) Wartość Początkowa Portfela Wartość Netto Portfela w dniu, o którym mowa w art. 5 ust. 4; 27) Wolne Środki Pieniężne gotówkę na Portfelu Klienta skorygowaną o kwotę blokady pod zlecenia kupna Instrumentów Finansowych, zobowiązania terminowe związane z ich zakupem, blokady gotówki pod uprzednio złożoną dyspozycję transferu oraz o kwotę przygotowaną na pokrycie Opłaty za Zarządzanie; 28) Wskazany Rachunek rachunek Klienta wskazany w Umowie o Zarządzanie, na który AM może dokonywać

5 transferu Aktywów na podstawie dyspozycji Klienta; Wskazanym Rachunkiem nie jest inny rachunek Klienta, na który AM może dokonywać transferu Aktywów z Portfela na podstawie umocowania odrębnego od postanowień Umowy o Zarządzanie, w związku z zabezpieczeniem, o którym mowa w art. 13; 29) Zarządzający osobę odpowiedzialną za Zarządzanie Portfelem Klienta zgodnie ze Strategią Inwestycyjną określoną przez Klienta w Umowie o Zarządzanie; 30) Zarządzanie Portfelem świadczenie usług w ramach Umowy o Zarządzanie; 31) Zespół Menedżerów Portfeli pracowników AM odpowiedzialnych za telefoniczną obsługę Klienta oraz upoważnionych do przyjmowania oświadczeń woli Klienta na linii rejestrowanej. 2. Wyboru podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 5), AM dokonuje zgodnie z polityką wskazaną w art. 6 ust. 6 pkt 4). 3. Pod pojęciem akcje użytym w Umowie o Zarządzanie oraz Regulaminie należy rozumieć: akcje oraz prawa poboru, prawa do akcji, prawo do nowej emisji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa oparte na wyżej wymienionych papierach wartościowych w funduszach typu ETF (Exchange Traded Funds), certyfikaty strukturyzowane złożone z wyżej wymienionych papierów wartościowych i inne zbywalne papiery wartościowe o podobnym charakterze i ryzyku, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa. 4. Pod pojęciem instrumenty dłużne użytym w Umowie o Zarządzanie oraz Regulaminie należy rozumieć: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitentów o wysokiej wiarygodności finansowej, listy zastawne, certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych i mieszanych inwestujących wyłącznie w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Finansowe o tożsamym ryzyku, lokaty w bankach o wysokiej wiarygodności finansowej oraz środki finansowe zdeponowane na rachunku pieniężnym w domu maklerskim o wysokiej wiarygodności finansowej. Art. 3 [Informacje ogólne] 1. Umowa o Zarządzanie podlega prawu polskiemu. 2. Klient może kontaktować się z AM, otrzymywać od AM dokumenty i inne informacje w języku polskim. 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie o Zarządzanie oraz Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. Art. 4 [Forma zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy o Zarządzanie] 1. Na podstawie Umowy o Zarządzanie AM świadczy na zlecenie Klienta usługi Zarządzania Portfelem. 2. Usługi, o których mowa w ust. 1, AM świadczy odpłatnie. 3. Zawarcie Umowy o Zarządzenie wymaga formy zgodnej z art. 6. 5

6 4. Zmiana Umowy o Zarządzanie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6, wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej z podpisem Klienta poświadczonym przez pracownika AM, osobę upoważnioną przez AM lub notarialnie albo formy pisemnej potwierdzonej telefonicznie na linii rejestrowanej. 5. Zmiana Umowy o Zarządzanie polegająca wyłącznie na zmianie stawki Opłaty za Zarządzanie wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 6. Zmiana Umowy o Zarządzanie polegająca wyłącznie na zmianie Wskazanego Rachunku wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej z podpisem Klienta poświadczonym przez pracownika AM, osobę upoważnioną przez AM lub notarialnie. 7. Wypowiedzenie Umowy o Zarządzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 5 [Warunki świadczenia usług] 1. Warunkiem świadczenia usług Zarządzania Portfelem jest: 1) zawarcie przez Klienta umów niezbędnych do Zarządzania Portfelem oraz ich obowiązywanie w stosunku do Klienta przez cały okres Zarządzania Portfelem, w szczególności: a) Umowy Brokerskiej lub b) Umowy z Bankiem Kustoszem lub c) umowy rachunku bankowego lub d) umowy rachunku bonów skarbowych, 2) przeprowadzenie oceny odpowiedniości Strategii Inwestycyjnej wybranej przez Klienta, o której mowa w art. 16, 3) zawarcie Umowy o Zarządzanie, 4) udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 10, 5) dokonanie wpłaty na Rachunki Klienta środków pieniężnych lub transferu na Rachunki Klienta Instrumentów Finansowych o wartości nie niższej niż minimalna Wartość Początkowa Portfela określona w Tabeli Stawek Opłaty za Zarządzanie. 2. Umowa o Zarządzanie zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony. Przed zawarciem Umowy o Zarządzanie Klient zapoznaje się z warunkami Umowy o Zarządzanie oraz z przedłożonymi przez AM informacjami, o których mowa w art. 6 ust W przypadku zamiaru dokonania transferu Instrumentów Finansowych do Portfela transfer może odbyć się wyłącznie po przekazaniu przez Klienta listy Instrumentów Finansowych, które mają być objęte transferem i wskazaniu jego terminu oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody AM na dokonanie transferu. W przypadku dokonania transferu bez uprzedniej zgody AM, Umowa o Zarządzanie może zostać rozwiązana przez AM bez zachowania terminu wypowiedzenia. 4. Umowa o Zarządzanie wchodzi w życie w dniu zaksięgowania na Rachunkach Klienta środków pieniężnych lub Instrumentów Finansowych o wartości nie niższej niż minimalna Wartość Początkowa Portfela określona w Tabeli Stawek Opłaty za Zarządzanie. W przypadku dokonywania przez Klienta transferu Instrumentów Finansowych do Portfela Umowa o Zarządzanie nie wchodzi w życie, jeżeli AM nie wyraziła zgody na transfer, o której mowa w ust. 3. 6

7 5. Przed zawarciem Umowy o Zarządzanie Klient może udzielić pełnomocnictwa AM do zawarcia w jego imieniu i na jego rachunek umów, o których mowa w ust. 1 pkt 1). 6. AM nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne i faktyczne braku możliwości zawarcia umów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 5. Art. 6 [Zawarcie Umowy o Zarządzanie] 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, podpis Klienta na Umowie o Zarządzanie powinien być poświadczony przez pracownika AM lub osobę upoważnioną przez AM. 2. Złożenie przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu Umowy o Zarządzanie może nastąpić bez poświadczenia przez pracownika AM lub osobę upoważnioną przez AM. W takim przypadku oświadczenie woli Klienta powinno zostać złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym albo w formie aktu notarialnego. W przypadku Klientów składających oświadczenie woli zawarcia Umowy o Zarządzanie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej podpis Klienta powinien zostać poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne albo polski urząd konsularny. 3. Przy zawieraniu Umowy o Zarządzanie Klient przedstawia a) w przypadku Konsumenta: 1) dokument stwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport), 2) inne dokumenty i dodatkowe informacje wskazane przez AM, jeśli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, b) w przypadku Przedsiębiorcy: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzający formę prowadzonej działalności i sposób reprezentacji, 2) jeśli sposób reprezentacji nie wynika bezpośrednio z ww. dokumentacji ewentualne dokumenty określające zasadę reprezentacji Klienta, w szczególności: statut, akt założycielski albo umowę spółki, 3) pełnomocnictwa wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania Klienta przed AM, wystawione przez Klienta lub ciąg takich pełnomocnictw, 4) numer statystyczny REGON, 5) oświadczenie o posiadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej oraz dane urzędu skarbowego właściwego dla miejsca siedziby Klienta, 6) dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w imieniu Klienta, 7) inne dokumenty i dodatkowe informacje wskazane przez AM, jeśli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 4. Pełnomocnik działający w imieniu Klienta przy zawieraniu Umowy o Zarządzanie przedkłada pełnomocnictwo z podpisem Klienta poświadczonym notarialnie. W celu skutecznego zawarcia Umowy o Zarządzanie pełnomocnik musi być upoważniony do udzielenia AM Pełnomocnictwa do Zarządzania Portfelem zgodnego z art. 10. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 7

8 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność treści okazanych dokumentów ze stanem faktycznym. 6. Przed zawarciem Umowy o Zarządzanie AM przekazuje Klientowi: 1) ogólny opis istoty Instrumentów Finansowych oraz związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego, 2) ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w AM, 3) szczegółowy wykaz opłat i kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem przez AM usług Zarządzania Portfelem oraz terminy ich wnoszenia przez Klienta, 4) politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta detalicznego. 7. W przypadku zaistnienia konfliktów interesów związanych ze świadczeniem usługi Zarządzania Portfelem AM informuje o tym Klienta. W tej sytuacji Umowa o Zarządzanie może zostać zawarta albo jej wykonywanie może być kontynuowane wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez Klienta w formie pisemnej otrzymania przedmiotowej informacji oraz odpowiednio woli zawarcia bądź kontynuowania Umowy o Zarządzanie. 8. Nie jest możliwe zawarcie Umowy o Zarządzanie z Klientem, który nie zapoznał się i nie zaakceptował polityki, o której mowa w ust. 6 pkt 4). W przypadku zaistnienia istotnych zmian w przedmiotowej polityce AM informuje Klienta o ich wystąpieniu w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć Umowę o Zarządzanie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy o Zarządzanie nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian. 9. Klient w ramach zawartej Umowy o Zarządzanie obsługiwany jest na linii rejestrowanej przez Zespół Menedżerów Portfeli. AM może dodatkowo wyznaczyć Opiekuna Portfela. 8 Art. 7 [Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu] 1. Przed zawarciem Umowy o Zarządzanie oraz w innych przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa AM może stosować środki bezpieczeństwa finansowego. W szczególności AM może zażądać od Klienta pisemnego oświadczenia o pochodzeniu środków pieniężnych lub Instrumentów Finansowych, które mają być objęte Umową o Zarządzanie. 2. Jeżeli w konsekwencji działań Klienta AM nie będzie w stanie zastosować środków bezpieczeństwa finansowego lub zastosowane środki okażą się niewystarczające dla oceny ryzyka Klienta, wówczas AM odmówi zawarcia Umowy o Zarządzanie, a zawartą Umowę o Zarządzanie może rozwiązać bez zachowania terminu wypowiedzenia. 3. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio w przypadku zamiaru objęcia Umową o Zarządzanie dalszych środków pieniężnych lub Instrumentów Finansowych. 4. AM przysługuje prawo do odmowy zawarcia Umowy o Zarządzanie w każdym przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji podanych przez Klienta, jak również w przypadku, gdy na podstawie udzielonej informacji AM poweźmie przypuszczenie, iż środki Klienta mogą mieć związek z procederem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

9 Rozdział II. Zarządzanie Portfelem Art. 8 [Podejmowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych w ramach Zarządzania Portfelem] 1. W ramach Zarządzania Portfelem podejmowane i realizowane są decyzje inwestycyjne na rachunek Klienta w zakresie zgodnym ze Strategią Inwestycyjną Portfela określoną przez Klienta w Umowie o Zarządzanie. Decyzje inwestycyjne podejmowane i realizowane są przez AM bez uzyskiwania każdorazowej zgody Klienta. W szczególności Zarządzanie Portfelem obejmuje: 1) nabywanie i zbywanie Instrumentów Finansowych, 2) subskrybowanie i dokonywanie zapisów na Instrumenty Finansowe, 3) realizowanie praw wynikających z posiadania Instrumentów Finansowych, 4) zawieranie transakcji terminowych, 5) lokowanie środków na rachunkach bankowych. 2. W ramach zarządzania Portfelem AM jest uprawniona do odbierania i składania w imieniu Klienta niezbędnych informacji i oświadczeń związanych z czynnościami, o których mowa w ust. 1, w szczególności w relacjach z DM oraz innymi uczestnikami transakcji poza rynkiem regulowanym oraz transakcji poza alternatywnym systemem obrotu. 3. AM w ramach Zarządzania Portfelem może realizować transakcje poza rynkiem regulowanym oraz transakcje poza alternatywnym systemem obrotu. 4. Do zarządzania Portfelem AM nie wykorzystuje mechanizmu dźwigni finansowej. Art. 9 [Tryb i warunki podejmowania decyzji inwestycyjnych] 1. Dyrektor Inwestycyjny AM w porozumieniu z Prezesem Zarządu AM wyznacza Zarządzających odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru Instrumentów Finansowych do Portfela. 2. Komitet Inwestycyjny, w którego skład wchodzą z prawem głosu: Dyrektor Inwestycyjny AM i Zarządzający, podejmuje decyzje w zakresie akceptacji listy Instrumentów Finansowych, które mogą być dobierane do Portfela przez Zarządzających, poziomu zabezpieczania pozycji walutowych, wykorzystaniu instrumentów pochodnych w celach innych niż zabezpieczanie pozycji walutowych, wydawanie kierunkowych decyzji alokacyjnych. 3. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Art. 10 [Pełnomocnictwo do Zarządzania Portfelem] 1. Klient, zawierając Umowę o Zarządzanie, udziela AM pełnomocnictwa do Zarządzania Portfelem, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw na rzecz pracowników AM i innych osób, zwanego w Regulaminie również Pełnomocnictwem do Zarządzania Portfelem. 9

10 2. Dalsze pełnomocnictwo udzielane przez AM pracownikom AM może obejmować wszystkie czynności objęte Pełnomocnictwem do Zarządzania Portfelem. 3. Dalsze pełnomocnictwo udzielane innym osobom może obejmować wyłącznie: 1) czynności techniczne, 2) reprezentowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 4. Pełnomocnictwo do Zarządzania Portfelem wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej z podpisem Klienta poświadczonym przez pracownika AM, osobę upoważnioną przez AM lub notariusza. W przypadku udzielania Pełnomocnictwa do Zarządzania Portfelem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej podpis Klienta pod Pełnomocnictwem do Zarządzania Portfelem powinien zostać poświadczony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne albo polski urząd konsularny oraz powinno być ono zaopatrzone w klauzulę o zgodności Pełnomocnictwa do Zarządzania Portfelem z prawem miejsca wystawienia lub w apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 roku Nr 112, poz. 938). 5. Jeśli Strategia Inwestycyjna przewiduje czynności, których dokonanie przez pełnomocnika wymaga udzielenia pełnomocnictwa w innej formie (w szczególności z podpisem notarialnie poświadczonym), Pełnomocnictwo do Zarządzania Portfelem udzielane AM również wymaga takiej formy. 6. Pełnomocnictwo do Zarządzania Portfelem wygasa z chwilą rozwiązania Umowy o Zarządzanie. 7. Pełnomocnictwo do Zarządzania Portfelem wygasa z chwilą śmierci Konsumenta lub Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, chyba że w treści pełnomocnictwa zastrzeżono inaczej. 8. AM może zwrócić się do Klienta o udzielenie dodatkowych pełnomocnictw do wykonywania czynności szczególnych, niezbędnych do prawidłowej realizacji postanowień Umowy o Zarządzanie. Art. 11 [Dopłaty Aktywów do Portfela] 1. Klient jest uprawniony w każdym czasie do dokonania dopłat do Portfela w postaci środków pieniężnych oraz za uprzednią zgodą AM Instrumentów Finansowych. 2. Na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem dopłaty w postaci Instrumentów Finansowych Klient powinien zwrócić się do AM o wyrażenie zgody na dokonanie dopłaty. Art. 12 [Transfer Aktywów z Portfela i dyspozycje] 1. Klient może wydać dyspozycję transferu Aktywów z Portfela. Wykonanie dyspozycji transferu jest warunkowane aktualnym składem Portfela i wymaga uprzedniego uzgodnienia z AM. 2. Brak możliwości wykonania dyspozycji transferu wynikający ze składu Portfela zarządzanego zgodnie z przyjętą w Umowie o Zarządzanie Strategią Inwestycyjną nie może stanowić podstawy roszczeń Klienta wobec AM. 10

11 3. Klient może wydać dyspozycję transferu Aktywów z Portfela wyłącznie na Wskazany Rachunek. 4. Dyspozycja transferu środków pieniężnych może zostać złożona AM w postaci oryginału pisma, przesłana do AM faksem bądź złożona telefonicznie na linii rejestrowanej po podaniu ustalonego w Umowie o Zarządzanie hasła będącego podstawą identyfikacji. Dyspozycja przesłana faksem wymaga potwierdzenia na linii rejestrowanej po podaniu ustalonego w Umowie o Zarządzanie hasła będącego podstawą identyfikacji. 5. Dyspozycja transferu Instrumentów Finansowych może być złożona wyłącznie w postaci oryginału pisma. 6. Wielkość transferu żądanego przez Klienta nie może spowodować zmniejszenia Wartości Netto Portfela poniżej minimalnej Wartości Początkowej Portfela określonej w Tabeli Stawek Opłaty za Zarządzanie. W wyjątkowych przypadkach, na prośbę Klienta, AM może wyrazić pisemną zgodę na dokonanie takiego transferu. 7. Wartość każdego transferu Aktywów powinna być nie niższa niż ,00 PLN (Minimalny Transfer). W przypadku transferu Instrumentów Finansowych ich wartość obliczana jest na zasadach określonych w rozdziale V Regulaminu i według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia przez Klienta dyspozycji transferu. AM może odmówić przyjęcia lub realizacji dyspozycji transferu Aktywów o wartości niższej od określonej powyżej. 8. Termin realizacji dyspozycji transferu środków pieniężnych zależy od zadeklarowanej przez Klienta kwoty dyspozycji oraz stanu Wolnych Środków Pieniężnych. W przypadku gdy kwota dyspozycji transferu: 1) jest nie wyższa niż Wolne Środki Pieniężne na Rachunku Klienta, realizacja dyspozycji następuje w następnym dniu roboczym po jej złożeniu, 2) jest wyższa niż Wolne Środki Pieniężne na Rachunku Klienta lecz nie wyższa niż 50% Wartości Netto Portfela lub kwota ,00 PLN, realizacja dyspozycji następuje w ciągu 6 dni roboczych od jej złożenia, 3) jest wyższa niż kwoty określone w pkt 1) i 2), realizacja dyspozycji następuje w terminie indywidualnie uzgodnionym z Klientem. 9. Terminy, o których mowa w ust. 8, dotyczą dyspozycji złożonych do godziny 15:30. Dyspozycje złożone po godzinie 15:30 traktowane są jako złożone w następnym dniu roboczym. 10. Klient może, w trybie określonym w ust. 4, złożyć dyspozycję zawieszenia, aż do odwołania, możliwości składania dyspozycji transferu Aktywów oraz zasięgania informacji o wartości Portfela przez wskazanych w dyspozycji pełnomocników. Dyspozycje te nie mogą być składane, zmienione ani odwoływane przez pełnomocników Klienta. Art. 13 [Blokada] Klient może wykorzystać Portfel jako zabezpieczenie kredytu bankowego lub gwarancji bankowej lub innej wierzytelności jedynie za zgodą i na warunkach określonych przez AM. Jednym z warunków, o których mowa powyżej, jest posiadanie przez Klienta w dniu 11

12 podpisywania umowy ustanawiającej zabezpieczenie Aktywów o Wartości Netto Portfela nie mniejszej niż ,00 PLN. Klient ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia. Art. 14 [Pełnomocnicy] 1. Pełnomocnik ma prawo do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w takim zakresie, jaki wynika z treści pełnomocnictwa, z wyłączeniem: 1) możliwości złożenia, zmiany lub odwołania dyspozycji, o której mowa w art. 12 ust. 10, 2) zmiany Umowy o Zarządzanie polegającej na ustaleniu lub zmianie numeru Wskazanego Rachunku lub hasła, o którym mowa w art. 12 ust. 4 oraz art. 19 ust. 6, 3) dokonywania czynności, o której mowa w art. 26, polegającej na uprzedzaniu AM o możliwości nieuprawnionego użycia hasła przez osobę trzecią, chyba że w treści pełnomocnictwa zastrzeżono inaczej, 4) składania oświadczeń wiedzy w imieniu Klienta objętych zakresem ankiety informacyjnej, o której mowa w art. 16 ust Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Klient może ustanowić nie więcej niż czterech pełnomocników w związku z jedną Umową o Zarządzanie. 3. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz poświadczenia na nim podpisu zarówno Klienta, jak i pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami Klienta i pełnomocnika lub w formie aktu notarialnego, sporządzonego w języku polskim albo przetłumaczonego na ten język przez tłumacza przysięgłego. Poświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być dokonane również przez pracownika AM lub osobę upoważnioną przez AM. 4. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinno zostać poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny za zgodność z prawem miejsca wystawienia lub zawierać klauzulę apostille w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 roku Nr 112, poz. 938). 5. Pełnomocnictwo może zostać odwołane w formie pisemnej. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec AM najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu jego doręczenia AM. Art. 15 [Zobowiązania Klienta] 1. Klient zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek czynności prawnych i faktycznych, których przedmiotem byłby Portfel, z wyjątkiem czynności wskazanych w Umowie o Zarządzanie i Regulaminie. Klient powiadomi o powyższym zobowiązaniu swoich pełnomocników innych niż AM, umocowanych do dokonywania w jego imieniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności wskazane powyżej dokonane przez jego pełnomocników. 12

13 2. Zawierając Umowę o Zarządzanie, Klient jest zobowiązany wydać DM dyspozycję niedokonywania w czasie trwania Umowy o Zarządzanie żadnych czynności faktycznych i prawnych zleconych przez podmioty inne niż AM, których przedmiotem jest Portfel. 3. W przypadku dokonania przez Klienta czynności naruszających zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia informacji o naruszeniu, AM jest uprawniona według własnego wyboru do: (1) rozwiązania Umowy o Zarządzanie bez zachowania terminu wypowiedzenia, (2) nałożenia na Klienta kary umownej w wysokości 1% Wartości Brutto Portfela na dzień poprzedzający dokonanie czynności. Nałożenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez AM odszkodowania na zasadach ogólnych oraz nie zwalnia Klienta z obowiązku ponoszenia opłat wskazanych w rozdziale VI. Rozdział III. Strategia Inwestycyjna Art. 16 [Ustalenie Strategii Inwestycyjnej, dane i oświadczenia Klienta] 1. AM w porozumieniu z Klientem ustala zasady Zarządzania Portfelem, a w szczególności odpowiednią Strategię Inwestycyjną. 2. Strategia Inwestycyjna powinna być odpowiednia do celów inwestycyjnych oraz sytuacji finansowej Klienta. AM przeprowadza ocenę odpowiedniości Strategii Inwestycyjnej wybranej przez Klienta. 3. Do oceny odpowiedniości, o której mowa w ust. 2, AM bierze pod uwagę w szczególności: stopień akceptowanego ryzyka, horyzont inwestycyjny, cel inwestycyjny, sytuację finansową i majątkową Klienta, jego wiedzę i dotychczasowe doświadczenie w inwestowaniu. W przypadku Przedsiębiorcy ocena przeprowadzana jest także w odniesieniu do reprezentantów Klienta, zawierających Umowę o Zarządzanie. 4. Informacje, o których mowa w ust. 3, zawarte są w ankiecie informacyjnej wypełnianej przez Klienta. 5. Jeśli wybrana przez Klienta Strategia Inwestycyjna nie odpowiada wynikowi oceny, o której mowa w ust. 2, AM informuje o tym Klienta, który po przyjęciu do wiadomości powyższej informacji może pozostać przy wybranej Strategii Inwestycyjnej, co Klient potwierdza w formie pisemnej. 6. Nie jest możliwe zawarcie Umowy o Zarządzenie z Klientem, dla którego nie przeprowadzono oceny, o której mowa w ust Strony Umowy o Zarządzenie mogą ustalić, że postanowień ust. 1-6 nie stosuje się w przypadku zawierania Umowy o Zarządzanie z klientem profesjonalnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2012, poz. 1078). 8. W celu weryfikacji oceny odpowiedniości Strategii Inwestycyjnej lub w innych przypadkach określonych w przepisach powszech- 13

14 nie obowiązującego prawa AM jest uprawniona do wezwania Klienta do przekazania niezbędnych oświadczeń lub danych, w szczególności określonych w ust. 3. Klient jest zobligowany do przekazania powyższych dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieprzekazania informacji, o których mowa w ust. 4 oraz w zdaniu poprzedzającym, AM odmówi zawarcia Umowy o Zarządzanie z Klientem. 9. Klienci są zaklasyfikowani do kategorii klientów detalicznych w rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7, chyba że strony Umowy o Zarządzanie postanowią inaczej. Klienci spełniający przesłanki pozwalające zaklasyfikować ich do kategorii klientów profesjonalnych są traktowani jak klienci detaliczni, którym przysługuje najszerszy zakres ochrony i praw chyba, że strony Umowy o Zarządzanie postanowią inaczej. AM może uwzględnić wniosek o zmianę klasyfikacji Klienta z kategorii klienta detalicznego na profesjonalnego, z czym wiąże się uszczuplenie zakresu ochrony i praw Klienta. Odmowa uwzględnienia wniosku przez AM nie wymaga uzasadnienia. 10. W przypadku zmiany Strategii Inwestycyjnej AM ponownie dokonuje oceny odpowiedniości świadczonej usługi. Postanowienia ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. W przypadku nieprzekazania przez Klienta informacji, o których mowa w ust. 4, AM świadczy usługę w oparciu o dotychczasowe postanowienia Umowy o Zarządzanie w zakresie Strategii Inwestycyjnej. 11. AM ma prawo weryfikować aktualność informacji pozyskanych od Klienta w ramach oceny odpowiedniości świadczonej usługi aby ustalić, czy nie zaszły zmiany wpływające na wynik tej oceny. Art. 17 [Rodzaje Strategii Inwestycyjnych, dostosowanie stanu Portfela do Strategii] 1. AM oferuje Strategie Inwestycyjne określone w Załączniku nr 1 oraz ustalone zgodnie z ust Strategie Inwestycyjne określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu umożliwiają inwestowanie wyłącznie w Instrumenty Finansowe znajdujące się w obrocie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (MTF) oraz lokowanie środków na Rachunkach Klienta. 3. Jeśli żadna ze Strategii Inwestycyjnych opisanych w Załączniku nr 1 nie odpowiada celom inwestycyjnym bądź sytuacji finansowej lub prawnej Klienta, w Umowie o Zarządzanie może zostać określona Specjalistyczna Strategia Inwestycyjna odpowiednia do specjalnych potrzeb Klienta. 4. Umowa o Zarządzanie ze Specjalistyczną Strategią Inwestycyjną może przewidywać inne niż określone w Regulaminie warunki Zarządzania Portfelem, dotyczące: rodzaju Instrumentów Finansowych znajdujących się w Portfelu, dokonywania transferu Aktywów z Portfela, określania minimalnych kwot transferu Aktywów z Portfela, Opłaty za Zarządzanie, metod wyceny Aktywów, wypełniania obowiązków związanych ze znacznymi pakietami akcji, korespondencji związanej z Umową o Zarządzanie, określenia innych niż przewidziane w art. 13 zasad wykorzystania Portfela jako zabezpieczenia wierzytelności, określenia wskaźnika, o którym mowa w art. 18, określania innych zasad udzie- 14

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK AIB Asset Management SA na rzecz Konsumentów

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK AIB Asset Management SA na rzecz Konsumentów Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK AIB Asset Management SA na rzecz Konsumentów Poznań, dnia 10 października 2007 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR. (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy:

UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR. (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy: RDM Wealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a (00-695 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spis treści

Regulamin. Spis treści REGULAMIN Spis treści Regulamin Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...5 Rozdział 3. Działanie przez pełnomocnika...8 Rozdział 4. Tryb składania, modyfikowania

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Działając w oparciu o art. 399 1 w związku z art. 395 1, 2 i 5, art. 393 pkt 1), art. 402 1 1 i 2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo