Regulamin konkursu. Komu ukradłbyś pomysł na sukces?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu. Komu ukradłbyś pomysł na sukces?"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Komu ukradłbyś pomysł na sukces? 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Komu ukradłbyś pomysł na sukces" jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Żołnierskiej 53 (71-210) wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych MNiSzW pod nr 15, NIP , REGON , w ramach realizacji projektu PI-Model Adaptacyjny Transferu Rozwiązań, nr umowy POKL /11, zwana dalej Organizatorem. 2. Konkurs prowadzony jest od dnia 23 kwietnia 2015 r. do dnia 27 maja 2015 r. 3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej funkcjonującej w ramach Platformy MATRIX pod adresem zwanej dalej Stroną Konkursu. Platforma MATRIX to portal internetowy umieszczony pod adresem stanowiący część modelu adaptacyjnego transferu rozwiązań innowacyjnych i eksperckich, oparty na powiązaniach macierzowych, składający się z czterech następujących komponentów: baza wiedzy, baza ekspertów, baza praktyk i staży, panelu współpracy. 2 Uczestnictwo w konkursie 1. Udział w Konkursie, jest dobrowolny. 2. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2 3. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy Organizatora oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz członkowie ich rodzin. 4. Przez członków rodziny, o których mowa w ustępie powyższym rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3 Zasady Konkursu 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: a) wykonać zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Komu ukradłbyś pomysł na biznes? i uzasadnieniu odpowiedzi. b) w terminie, o którym mowa w 1 ust. 2, za pośrednictwem formularza zgłoszenia umieszczonego na Stronie Konkursu, dokonać zgłoszenia do Konkursu; c) posiadać w okresie wskazanym w 1 ust. 2 status studenta pierwszego albo drugiego stopnia jednej z Wyższych Uczelni Państwowych albo Niepaństwowych, których siedziby/wydziały mieszczą się w województwie zachodniopomorskim, a Uczestnik odbywa studia w ramach takiej siedziby/wydziału; d) posiadać w okresie wskazanym w 1 ust. 2 ważną legitymację studencką; 2. Pod pojęciem Uczestnika należy rozumieć osobę, która dokonała zgłoszenia do Konkursu w sposób określony w ust Każdy Uczestnik może zgłosić jedną Pracę Konkursową. Praca Konkursowa może liczyć maksymalnie 1000 znaków. 4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na Stronie Konkursu. Zgłoszenie wysyłane jest do Organizatora wraz z wykonanym przez zgłaszającą się osobę Zadaniem Konkursowym. 5. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie imienia i nazwiska zgłaszającej się osoby, jej adresu , a także wskazania uczelni, o której mowa w 3 ust. 1 pkt c), w której posiada status studenta oraz

3 wymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu i akceptacji jego postanowień, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. 6. Jeden adres może zostać użyty do rejestracji w Konkursie wyłącznie jeden raz. W przypadku, w którym z tego samego adresu dokonano wcześniej zgłoszenia do Konkursu, kolejne zgłoszenia dokonywane przy użyciu tego adresu nie będą brane pod uwagę. 7. Dokonując zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik powinien zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podawanych w formularzu zgłoszenia. 8. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Pracy Konkursowej, która będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, zawierać będzie treści sprzeczne z prawem, naruszać będzie dobre imię Organizatora, będzie zawierała treści obraźliwe, wulgarne, erotyczne lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, bądź też zawierać będzie treści powszechnie uznane za naganne lub niedopuszczalne. 9. Po dokonaniu zgłoszenia jest ono weryfikowane pod względem zgodności z niniejszym Regulaminem przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem zostaną usunięte spod wpisu konkursowego i nie będą brały udziału w Konkursie. 10. Spośród wszystkich zgłoszonych Prac Konkursowych Komisja, oceniając kreatywność i oryginalność prac, dokona wyboru pięciu prac przyznając jej autorom miejsca od 1 do 5 oraz nagrody konkursowe. 4 Nagrody 1. Nagrodami w konkursie są: a. za zajęcie I miejsca - IPad Air 2 o wartości 2099 zł i wybrane studia podyplomowe na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (z wyłączeniem studiów MBA), b. za zajęcie II miejsca - IPod touch o wartości 999 zł, c. za zajęcie III miejsca słuchawki Beats by Dr. Dre Solo HD Monochromatic o wartości 499 zł, d. za zajęcie IV miejsca ipod shuffle o wartości 249 zł,

4 e. za zajęcie V miejsca ipod shuffle o wartości 249 zł. 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Stronie Konkursu dnia 31 maja 2015 r. Dodatkowo o przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu. Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem korespondencji elektronicznej poprzez przesłanie informacji na wskazany przez niego podczas procedury rejestracji adres Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o wygranej na stronie internetowej umieszczonej pod adresem: oraz składa oświadczenie, że jest autorem Pracy Konkursowej. 4. W celu umożliwienia wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu wraz z informacją o wygranej zostaną poproszeni o wypełnienie i przesłanie listem poleconym albo w formie korespondencji (w zależności od żądania Organizatora) na adres Organizatora: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, ul. Żołnierska 53, Szczecin w terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby formularza osobowego, zawierającego wskazanie danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość). Na żądanie Organizatora, w celu weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w 3 ust. 1 pkt c) oraz pkt d) Uczestnik dołączy do formularza kopię posiadanej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu studenta, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt c). Ponadto Uczestnik zostanie poproszony o złożenie (na wskazanym wyżej formularzu) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które podane zostały przez niego na formularzu lub w załączniku do niego, co do których Uczestnik wcześniej (tj. w formularzu zgłoszenia do Konkursu) nie składał takiego oświadczenia. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i na zasadach określonych 5 Regulaminu. 5. Prawo do odbioru nagrody Uczestnik nabywa po przekazaniu Organizatorowi oświadczenia wskazanego w 4 ust W przypadku, w którym laureat nagrody nie spełnia warunków, o których mowa w 4 ust. 4 wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

5 7. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do Konkursu w terminie 30 dni od otrzymania przez Organizatora formularza, o którym mowa w Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). 9. Opłacającym podatek od nagród uzyskanych w Konkursie jest Organizator Konkursu. 10. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 11. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 12. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. 5 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ulicy Wspólnej 2/4, Warszawa. 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z prowadzeniem Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagród. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3. Udostępniając dane w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych udostępnionych w związku z przystąpieniem do Konkursu w celu

6 i w zakresie wskazanym powyżej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 6 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą być składane, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora w formie pisemnej z dopiskiem Komu ukradłbyś pomysł na sukces Reklamacje powinny zawierać oznaczenie Uczestnika jego imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie do 14 dni od dnia zakończenia konkursu. 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 7 Postanowienia końcowe 1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej Konkursu, a także w siedzibie Organizatora Konkursu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

7 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiana taka nie naruszy praw nabytych uczestników Konkursu. 4. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie jest uzależniony od przypadku, Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną formą gry losowej, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U , wraz z późn. zm.).

REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mój trening w 4 STEPS osiągam cel (20.04-31.05.2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Mój trening w 4 STEPS osiągam cel jest 4 STEPS Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Team Project. 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU. Team Project. 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Team Project 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.1. Konkurs konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem; 1.2.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia!

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu Wystartuj po studia!, zwanego dalej Konkursem, jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ PROMAG S.A. NA PROJEKT PRODUKTU PRZYSZŁOŚCI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ PROMAG S.A. NA PROJEKT PRODUKTU PRZYSZŁOŚCI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ PROMAG S.A. NA PROJEKT PRODUKTU PRZYSZŁOŚCI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs prowadzony

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych

1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych promocjiregulamin promocji Wrzuć emocje na wyższy bieg 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI "PROJEKT KLUB"

REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI PROJEKT KLUB REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI "PROJEKT KLUB" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem Głosowania") określa ogólne warunki głosowania w ramach Projektu Klub służącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo