REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK Wstęp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie Uczestnikom Konkursu dedykowanych szkoleń oraz poprzez praktyczną edukację polegającą na dokonywaniu realnych inwestycji w instrumenty rynku walutowego. 2. Uczestnicy Konkursu rywalizują o uzyskanie trzech najwyższych Stóp Zwrotu w rankingu generalnym oraz trzech najwyższych Stóp Zwrotu w ośmiu następujących po sobie rankingach tygodniowych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Do wygrania są: nagroda główna w wysokości ,00 PLN, nagroda za drugie miejsce w wysokości ,00 PLN, nagroda za trzecie miejsce w wysokości 5.555,00 PLN. 4. Dodatkowo co tydzień, przez 8 tygodni do wygrania są: nagroda za pierwsze miejsce w wysokości 2.222,00 PLN, nagroda za drugie miejsce w wysokości 1.111,00 PLN, nagroda za trzecie miejsce w wysokości 555,00 PLN. 5. Uczestnicy Konkursu mają możliwość otrzymania niezależnie od rankingów Konkursu Premii w kwocie 555,00 PLN. 6. Rywalizacja konkursowa odbywa się na rzeczywistych Rachunkach Forex, przez serwis transakcyjny Inwestor online FX. 7. Uczestnicy Konkursu mogą inwestować w ramach Konkursu dowolną ilość środków pieniężnych nie zostaje ustanowiony minimalny poziom zainwestowanych środków, warunkujący wzięcie udziału w Konkursie. 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Inwestycyjny Forex DM BZ WBK 2013, w dalszej części zwany Konkursem, organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Konkurs trwa od 6 października 2013 roku do 29 listopada 2013 roku. 3. Organizatorem Konkursu jest Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolności 15, Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP , kapitał zakładowy zł w całości wpłacony, zwany dalej Organizatorem. 4. Wszystkie zasady oraz regulacje związane z zawieraniem transakcji w ramach Konkursu odpowiadają warunkom rachunków rzeczywistych, a w szczególności postanowieniom: a) Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., b) Specyfikacji instrumentów OTC. 2 Definicje Wymienione w regulaminie sformułowania należy rozumieć jako: 1. Regulamin niniejszy Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Forex DM BZ WBK Rachunek Forex rejestr instrumentów OTC i rejestr pieniężny OTC, dostępny w ramach platformy MT4 poprzez serwis transakcyjny Inwestor online FX, prowadzony przez Organizatora. 3. Okres Trwania Konkursu okres od 6 października 2013 roku do 29 listopada 2013 roku. 4. Okres Rejestracji w Konkursie - okres od 20 września 2013 roku do 28 listopada 2013 roku.

2 5. Uczestnik osoba fizyczna, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa wskazane w niniejszym Regulaminie, w szczególności w okresie od 20 września 2013 roku do 28 listopada 2013 roku poprawnie wypełni formularz rejestracji do Konkursu. 6. Stopa Zwrotu łączna stopa zwrotu z okresu uczestnictwa w Konkursie obliczana na podstawie wzoru wskazanego w 5 ust. 7 i 8 Regulaminu. 7. Premia - nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 55,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 z późn. zm), przyznawana Uczestnikowi, który osiągnął Wynik Premiowy. 8. Wynik Premiowy uzyskanie dodatniej Stopy Zwrotu w okresie uczestnictwa w Konkursie w dowolnym momencie po dokonaniu co najmniej 25 zyskownych transakcji. Stopa Zwrotu wyliczana jest zgodnie ze wzorem określonym w 5 i uwzględnia wynik z zamkniętych i otwartych pozycji oraz wysokość zapłaconej prowizji, wpłacone środki pieniężne na Rachunek Forex oraz umniejszenia i zwiększenia z tytułu naliczenia punktów swapowych. 9. Nagroda Premia, nagroda główna, o której mowa w 7 ust. 1, lub nagroda tygodniowa, o której mowa w 7 ust Uczestnicy Konkursu 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które: a) ukończyły 18 rok życia, b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, c) posiadają rezydencję podatkową w Polsce, d) posiadają Rachunek Forex, e) wypełniły formularz zgłoszeniowy do Konkursu na stronie f) dokonały wyboru własnego unikalnego pseudonimu konkursowego. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Domem Maklerskim na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Dotyczy to również członków najbliższej rodziny pracownika, z zastrzeżeniem, że przez najbliższą rodzinę uznaje się małżonków, rodziców małżonków, wstępnych, zstępnych oraz osoby przysposobione i przysposabiające. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu w przypadku działania Uczestnika wbrew zasadom Konkursu opisanym w niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu osób, których pseudonimy będą sformułowaniami szkodzącymi wizerunkowi Organizatora lub powszechnie uznawanymi za obraźliwe lub stanowiące reklamę innych usług bądź produktów. 4. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją Konkursu, b) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące opisów transakcji dokonywanych przez Uczestnika w Okresie Trwania Konkursu, z podaniem stóp zwrotu, poziomu zmiany kapitału, z dodatkowym komentarzem, c) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące pseudonimu konkursowego Uczestnika, także wtedy, gdy pseudonim konkursowy stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), d) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące wyników cząstkowych oraz końcowych Konkursu. 4 Zgłoszenia do Konkursu 1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w Okresie Rejestracji w Konkursie.

3 2. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie mogą dokonywać zgłoszenia przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie 3. Inwestor staje się Uczestnikiem Konkursu od godziny 23:00 dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie za pomocą formularza, o którym mowa w ust Uczestnik jest obowiązany podać w formularzu rejestracyjnym adres tożsamy z adresem podanym w jego karcie danych klienta. W przeciwnym przypadku nie zostanie on dopuszczony do udziału w Konkursie przez Organizatora. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Uczestnik może ponownie dokonać zgłoszenia do Konkursu. 5 Zasady Konkursu 1. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jeden Rachunek Forex zarejestrowany w Konkursie. W przypadku posiadania kilku Rachunków Forex do Konkursu zaliczany będzie pierwszy zarejestrowany. 2. Do Rachunku Forex zarejestrowanego w Konkursie musi mieć zastosowanie standardowa stawka prowizji za usługi związane z obrotem instrumentami OTC, określona w Taryfie opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. W przeciwnym przypadku podany w formularzu Rachunek Forex nie zostanie uwzględniony w Konkursie przez Organizatora. 3. Środki pieniężne dostępne na Rachunku Forex Uczestnik Konkursu będzie inwestować poprzez kupno lub sprzedaż instrumentów finansowych poprzez serwis transakcyjny Inwestor online FX. 4. Podczas trwania Konkursu Uczestnik będzie mógł dokonywać wpłat i wypłat z Rachunku Forex biorącego udział w Konkursie z zastrzeżeniem, że jakakolwiek wypłata z Rachunku Forex biorącego udział w Konkursie w Okresie Trwania Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie nie powoduje utraty nabytego wcześniej przez Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody. 5. Dopuszczalne jest posługiwanie się przez Uczestników w ramach Konkursu rozwiązaniami informatycznymi powodującymi automatyczne generowanie i składanie zleceń na Rachunku Forex z ograniczeniem lub wyłączeniem możliwości bezpośredniego wpływu Uczestnika na poszczególne zlecenia i transakcje (mechanizmy algorytmiczne). Nie wyłącza to zastosowania postanowień 70q ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. 6. Przy obliczaniu Stopy Zwrotu pod uwagę brane będą wszystkie transakcje dokonane na Rachunku Forex zarejestrowanym w Konkursie od rozpoczęcia Konkursu lub od godziny 23:00 dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie. 7. Generalna Stopa Zwrotu obliczana jest według formuły: RR generalna % % gdzie: ł oraz gdzie: r i oznacza stopę zwrotu z poszczególnych dni konkursu, T i oznacza dzień, na który dokonana jest kalkulacja, T i-1 oznacza dzień poprzedni w stosunku do dnia, na który dokonana jest kalkulacja, wynik zrealizowany w T i oznacza wynik na zamkniętych pozycjach z uwzględnieniem punktów swapowych za cały okres utrzymywania pozycji, delta wyniku niezrealizowanego T i T i-1 oznacza różnicę między wynikiem na otwartych pozycjach na zamknięcie dnia, na który dokonana jest kalkulacja, a wynikiem na otwartych pozycjach na zamknięcie dnia poprzedniego,

4 equity T i-1 oznacza saldo Rachunku Forex na zamknięcie poprzedniego dnia, tj. godz. 22:59:59 z dokładnością do pięciu minut, uwzględniające wycenę otwartych pozycji, wynik z zamkniętych pozycji oraz wpłaty w poprzednim dniu, wpłaty T i oznaczają wpłaty na Rachunek Forex dokonane w dniu, na który dokonana jest kalkulacja. 8. Tygodniowa Stopa Zwrotu obliczana jest według formuły: RR tygodniowa % gdzie: ł oraz gdzie: r i oznacza stopę zwrotu z poszczególnych dni konkursu, T i oznacza dzień, na który dokonana jest kalkulacja, T i-1 oznacza dzień poprzedni w stosunku do dnia, na który dokonana jest kalkulacja, wynik zrealizowany w T i oznacza wynik na zamkniętych pozycjach z uwzględnieniem punktów swapowych za cały okres utrzymywania pozycji, delta wyniku niezrealizowanego T i T i-1 oznacza różnicę między wynikiem na otwartych pozycjach na zamknięcie dnia, na który dokonana jest kalkulacja, a wynikiem na otwartych pozycjach na zamknięcie dnia poprzedniego, equity T i-1 oznacza saldo Rachunku Forex na zamknięcie poprzedniego dnia, tj. godz. 22:59:59 z dokładnością do pięciu minut, uwzględniające wycenę otwartych pozycji, wynik z zamkniętych pozycji oraz wpłaty w poprzednim dniu, wpłaty T i oznaczają wpłaty na Rachunek Forex dokonane w dniu, na który dokonana jest kalkulacja. 9. W przypadku ustalania wyników dziennych przyjmuje się, że: a) poniedziałek trwa od niedzieli godz. 23:00 do poniedziałku godz. 22:59:59, b) wtorek trwa od poniedziałku godz. 23:00 do wtorku godz. 22:59:59, c) środa trwa od wtorku godz. 23:00 do środy godz. 22:59:59, d) czwartek trwa od środy godz. 23:00 do czwartku godz. 22:59:59, e) piątek trwa od czwartku godz. 23:00 do piątku godz. 22:00: W przypadku ustalania wyników tygodniowych przyjmuje się, że tydzień rozpoczyna się w niedzielę o godzinie 23:00, a kończy w piątek o godzinie 22: W przypadku ustalenia wyniku dla całego Konkursu (8 tygodni) początek pierwszego dnia następuje 6 października 2013 roku o godzinie 23:00, a koniec ostatniego dnia 29 listopada 2013 roku o godzinie 22: Aby otrzymać nagrodę główną lub nagrodę tygodniową Uczestnik powinien odpowiednio, uzyskać jedną z trzech najwyższych Stóp Zwrotu w rankingu generalnym lub uzyskać jedną z trzech najwyższych Stóp Zwrotu w przynajmniej jednym z ośmiu następujących po sobie rankingach tygodniowych. 13. Stopa Zwrotu na Rachunku Forex zostaje wyliczana zarówno z zamkniętych pozycji, jak i z wyniku na otwartych pozycjach na koniec danego dnia. 6 Zasady przyznawania Premii 1. Warunkiem przyznania prawa do Premii jest osiągnięcie Wyniku Premiowego w Okresie Trwania Konkursu, z zastrzeżeniem ust Premię otrzymuje 100 Uczestników, którzy najszybciej osiągną Wynik Premiowy. 3. Ustalanie prawa do Premii będzie następowało codziennie w Okresie Trwania Konkursu o godzinie 23:00, poprzez sprawdzenie na Rachunkach Forex zarejestrowanych w Konkursie ilości zyskownych transakcji oraz Stopy Zwrotu.

5 4. Uczestnik po otrzymaniu prawa do Premii nie traci go w przypadku, gdy kolejne transakcje spowodują ujemną Stopę Zwrotu na Rachunku Forex. 5. Premia zostanie przekazana na konkursowy Rachunek Forex Uczestnika w ciągu 21 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu. 6. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do uzyskania wyłącznie jednej Premii w Okresie Trwania Konkursu. 7 Nagrody 1. W kategorii najwyższej Stopy Zwrotu w rankingu generalnym nagrodami są: a) I nagroda główna (1szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości ,00 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 2.222,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, b) II nagroda główna (1 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości ,00 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 1.111,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, c) III nagroda główna (1 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 5.000,00 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 555,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2. W rankingu najwyższych tygodniowych Stóp Zwrotu nagrodami są: a) I nagroda tygodniowa (8 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 2.000,00 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 222,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, b) II nagroda tygodniowa (8 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 1.000,00 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 111,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, c) III nagroda tygodniowa (8szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 500,00 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 55,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. Wszystkie Nagrody będą przekazywane na konkursowy Rachunek Forex Uczestnika w ciągu 21 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu. 4. Od każdej wydanej w Konkursie Nagrody zostanie pobrany i przekazany na konto właściwego Urzędu Skarbowego, 10% podatek od nagród zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 51 poz. 307 z późn. zm.). 8 Zwycięzcy 1. Przyznanie Nagród odbędzie się następująco: a) w przypadku nagród głównych: I nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie pierwsze miejsce w Konkursie osiągając najwyższą generalną Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, II nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie drugie miejsce w Konkursie osiągając drugą najwyższą generalną Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, III nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie trzecie miejsce w Konkursie osiągając trzecią najwyższą generalną Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. b) w przypadku nagród tygodniowych: I nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie pierwsze miejsce przynajmniej w jednym z ośmiu rankingów tygodniowych osiągając najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, II nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie drugie miejsce przynajmniej w jednym z ośmiu rankingów tygodniowych osiągając drugą najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

6 III nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie trzecie miejsce przynajmniej w jednym z ośmiu rankingów tygodniowych osiągając trzecią najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. W przypadku osiągnięcia w danym etapie Konkursu identycznej Stopy Zwrotu przez dwóch lub więcej Uczestników, o przydziale nagród decyduje łączna liczba zamkniętych pozycji w Okresie Trwania Konkursu. W takim przypadku prawo do nagrody otrzymuje Uczestnik, który zrealizował więcej transakcji. 3. Jeden Uczestnik może otrzymać zarówno nagrodę główną, jak i jedną lub więcej nagród tygodniowych. 9 Publikowanie wyników 1. W Okresie Trwania Konkursu Organizator będzie udostępniał na stronie bieżące wyniki najlepszych Uczestników w formie rankingów, listę Uczestników, którzy nabyli prawo do nagród tygodniowych oraz listę Uczestników, którym przyznane zostało prawo do Premii. 2. Publikowane listy mają charakter nieoficjalny i podlegają późniejszej weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa w Konkursie. 3. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu po przeprowadzeniu weryfikacji przez Komisję Konkursową. 10 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi w dowolnej formie, pozwalającej w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość osoby składającej reklamację oraz ustalić i utrwalić treść reklamacji w tym w szczególności okoliczności zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz żądanie osoby składającej reklamację w związku z tym zdarzeniem. 2. W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny niż za pośrednictwem poczty lub kuriera, na życzenie osoby składającej reklamację, Organizator przekazuje potwierdzenie złożenia reklamacji w trybie uzgodnionym z osobą składającą reklamację. 3. Organizator rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 28 dni od dnia jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, Organizator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, informując osobę składającą reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone i wskazując przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Organizator udziela odpowiedzi w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z osobą składającą reklamację. 11 Komisja konkursowa 1. W dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Organizator powoła komisję konkursową, w skład której będą wchodzić przedstawiciele Organizatora. 2. Zadaniem komisji konkursowej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zgłoszeń, przebiegiem Konkursu, publikacją wyników Uczestników i przyznaniem Nagród. 3. Komisja konkursowa może podjąć decyzję o wykluczeniu z Konkursu Uczestnika w następujących przypadkach: a) Uczestnik narusza zasady Konkursu, określone niniejszym Regulaminem, b) Uczestnik postępuje wbrew zasadom współżycia społecznego w celu nabycia prawa do Nagród w Konkursie, w szczególności podejmuje działania mające na celu zmanipulowanie wyników Konkursu, c) Uczestnik zarządza Rachunkami Forex należącymi do innych osób,

7 d) w przypadku dokonania przez Uczestnika wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Forex w Okresie Trwania Konkursu. 4. Wykluczenie z Konkursu nie powoduje utraty prawa do Nagród nabytych wcześniej przez Uczestnika, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 5 lit. a. 5. Wykluczenie z Konkursu jest skuteczne: a) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a-c z momentem wskazanym w mailu wysłanym do Uczestnika przez Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika ze skutkiem wstecznym oraz pozbawienia Uczestnika nabytego wcześniej prawa do otrzymania Nagród, b) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. d z momentem dokonania wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Forex, c) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. e z momentem wysłania przez Organizatora maila z informacją o wykluczeniu z Konkursu. 12 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu, jeżeli wymaga tego ważny interes Organizatora, w szczególności jeżeli jest to niezbędne dla zapobieżenia grożącej Organizatorowi szkodzie. 2. Dom Maklerski jako Organizator Konkursu i administrator danych osobowych, informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu w celu realizacji Konkursu, publikacji wyników, przyznania Nagród, wykonania zobowiązań podatkowych oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie w POK oraz w siedzibie Organizatora. 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Alior Trader

Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Alior Trader Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Alior Trader Wstęp 1. Konkurs Alior Trader polega na zainwestowaniu minimum 1500 zł/500 USD/400 EUR na rachunku Alior Trader oraz uzyskaniu najlepszej Stopy Zwrotu w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Alior Trader Challenge

Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Alior Trader Challenge Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Alior Trader Challenge Wstęp 1. Konkurs Alior Trader Challenge polega na zainwestowaniu minimum 2000 PLN / 500 EUR / 650 USD na rachunku Alior Trader celem uzyskania najwyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO PERMANENTNA LIGA GO4X

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO PERMANENTNA LIGA GO4X 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO PERMANENTNA LIGA GO4X WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs Permanentna Liga GO4X podzielony jest na dwie części: II Ligę (konkurs inwestycyjny na rachunkach demonstracyjnych)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS TRADER DLA NAJLEPSZYCH INWESTORÓW W POLSCE

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS TRADER DLA NAJLEPSZYCH INWESTORÓW W POLSCE 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS TRADER DLA NAJLEPSZYCH INWESTORÓW W POLSCE WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS Trader dla najlepszych Inwestorów w Polsce polega na uzyskaniu jak najwyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN"

REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą mforex Trader ECN, zwany dalej "Konkursem'', organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Ferrari" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Ferrari POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Ferrari" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DEMO

REGULAMIN KONKURSU DEMO 1 REGULAMIN KONKURSU DEMO WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs Demo polega na uzyskaniu jak najwyższej Stopy Zwrotu. 2. Przystąpić do Konkursu może Uczestnik posiadający Rachunek. 3. Do Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla uczestników Programu Partnerskiego partnerleasing ( Regulamin )

Regulamin konkursu dla uczestników Programu Partnerskiego partnerleasing ( Regulamin ) Regulamin konkursu dla uczestników Programu Partnerskiego partnerleasing ( Regulamin ) Obowiązuje od 01.02.2013 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu dla uczestników Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Prenumerata Forbes za darmo. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Prenumerata Forbes za darmo. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Inwestuj na Forex i odbierz smartfona POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy Regulamin Sprzedaży premiowej Akuna Start Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Akuna Start organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji Tenisowa 4 Fortuny

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji Tenisowa 4 Fortuny Sprzedaż premiowa Regulamin promocji Tenisowa 4 Fortuny I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna FORTUNA online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Książka za aktywność 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) 1 Informacje ogólne i słowniczek 1. Niniejsza Promocja o nazwie Nagrody za Loty (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Konkurs Inwestycyjny, który rozpoczyna się w dniu 24 maja 2016 r. o godzinie 00:00 i trwa do dnia 14 czerwca 2016 r. do godziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA z siedzibą w Warszawie i dedykowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru

Regulamin konkursu Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru Regulamin konkursu Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru (dalej Konkurs ) jest Kompania Piwowarska Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. i dedykowana jest dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pt. Wakacje z nagrodami organizowanego przez TU Europa S.A.

Regulamin Konkursu pt. Wakacje z nagrodami organizowanego przez TU Europa S.A. 1 Ogólne zasady Konkursu 1. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółkę Akcyjną, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DARMOWY KONKURS GIEŁDOWY

REGULAMIN KONKURSU DARMOWY KONKURS GIEŁDOWY 1 REGULAMIN KONKURSU DARMOWY KONKURS GIEŁDOWY WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs Darmowy Konkurs Giełdowy polega na uzyskaniu jak najwyższej Stopy Zwrotu. 2. Przystąpić do Konkursu może Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: DLACZEGO WARTO KUPIĆ MIESZKANIE? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 1 ORGANIZATOR PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady głosowania w plebiscycie GALA BEAUTY STARS, zwanym dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Diverse Instagram zwanego dalej Konkursem, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 23,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 Spis treści Spis treści... 1 Rozdział 1 - Organizator...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku

Regulamin konkursu. Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku Regulamin konkursu Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Oszacuj liczbę produktów w ofercie Saxo Banku (dalej: Konkurs) jest SAXO BANK A/S S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU IGRZYSKA INWESTYCYJNE

REGULAMIN KONKURSU IGRZYSKA INWESTYCYJNE 1 REGULAMIN KONKURSU IGRZYSKA INWESTYCYJNE WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs Igrzyska inwestycyjne odbywa się na Rachunkach demonstracyjnych zasilonych kwotą wirtualnych 10.000,00 PLN (słownie:

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Wymarzone mikołajkowe prezenty

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Bilet do Term Uniejów od firmy Zimny zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Forex szyty na miarę (dalej Promocja ) nie jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Klientów Tritum. ipad lub ipad Mini za 1 zł. Definicje

Regulamin Promocji dla Klientów Tritum. ipad lub ipad Mini za 1 zł. Definicje Regulamin Promocji dla Klientów Tritum ipad lub ipad Mini za 1 zł 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 1. Organizator - Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Mrs. Potter s!

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Mrs. Potter s! REGULAMIN KONKURSU Konkurs Mrs. Potter s! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Mrs. Potter s! (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI BEZKARNY ZYSK 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bezkarny Zysk (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu 10-lecie esky

Regulamin Konkursu 10-lecie esky Regulamin Konkursu 10-lecie esky 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie 10-lecie esky, zorganizowanego w związku z jubileuszem firmy, mającego na celu jej

Bardziej szczegółowo