REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie Uczestnikom Konkursu dedykowanych szkoleń oraz poprzez praktyczną edukację polegającą na dokonywaniu realnych inwestycji w instrumenty rynku walutowego. 2. Uczestnicy Konkursu rywalizują o uzyskanie trzech najwyższych Stóp Zwrotu w rankingu generalnym oraz trzech najwyższych Stóp Zwrotu w ośmiu następujących po sobie rankingach tygodniowych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Do wygrania są: nagroda główna w wysokości ,00 PLN, nagroda za drugie miejsce w wysokości ,00 PLN, nagroda za trzecie miejsce w wysokości 5.555,00 PLN. 4. Dodatkowo co tydzień, przez 8 tygodni do wygrania są: nagroda za pierwsze miejsce w wysokości 2.222,00 PLN, nagroda za drugie miejsce w wysokości 1.111,00 PLN, nagroda za trzecie miejsce w wysokości 555,00 PLN. 5. Uczestnicy Konkursu mają możliwość otrzymania niezależnie od rankingów Konkursu Premii w kwocie 555,00 PLN. 6. Rywalizacja konkursowa odbywa się na rzeczywistych Rachunkach Forex, przez serwis transakcyjny Inwestor online FX. 7. Uczestnicy Konkursu mogą inwestować w ramach Konkursu dowolną ilość środków pieniężnych nie zostaje ustanowiony minimalny poziom zainwestowanych środków, warunkujący wzięcie udziału w Konkursie. 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Inwestycyjny Forex DM BZ WBK 2013, w dalszej części zwany Konkursem, organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Konkurs trwa od 6 października 2013 roku do 29 listopada 2013 roku. 3. Organizatorem Konkursu jest Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolności 15, Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer NIP , kapitał zakładowy zł w całości wpłacony, zwany dalej Organizatorem. 4. Wszystkie zasady oraz regulacje związane z zawieraniem transakcji w ramach Konkursu odpowiadają warunkom rachunków rzeczywistych, a w szczególności postanowieniom: a) Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., b) Specyfikacji instrumentów OTC. 2 Definicje Wymienione w regulaminie sformułowania należy rozumieć jako: 1. Regulamin niniejszy Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Forex DM BZ WBK Rachunek Forex rejestr instrumentów OTC i rejestr pieniężny OTC, dostępny w ramach platformy MT4 poprzez serwis transakcyjny Inwestor online FX, prowadzony przez Organizatora. 3. Okres Trwania Konkursu okres od 6 października 2013 roku do 29 listopada 2013 roku. 4. Okres Rejestracji w Konkursie - okres od 20 września 2013 roku do 28 listopada 2013 roku.

2 5. Uczestnik osoba fizyczna, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa wskazane w niniejszym Regulaminie, w szczególności w okresie od 20 września 2013 roku do 28 listopada 2013 roku poprawnie wypełni formularz rejestracji do Konkursu. 6. Stopa Zwrotu łączna stopa zwrotu z okresu uczestnictwa w Konkursie obliczana na podstawie wzoru wskazanego w 5 ust. 7 i 8 Regulaminu. 7. Premia - nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 55,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 z późn. zm), przyznawana Uczestnikowi, który osiągnął Wynik Premiowy. 8. Wynik Premiowy uzyskanie dodatniej Stopy Zwrotu w okresie uczestnictwa w Konkursie w dowolnym momencie po dokonaniu co najmniej 25 zyskownych transakcji. Stopa Zwrotu wyliczana jest zgodnie ze wzorem określonym w 5 i uwzględnia wynik z zamkniętych i otwartych pozycji oraz wysokość zapłaconej prowizji, wpłacone środki pieniężne na Rachunek Forex oraz umniejszenia i zwiększenia z tytułu naliczenia punktów swapowych. 9. Nagroda Premia, nagroda główna, o której mowa w 7 ust. 1, lub nagroda tygodniowa, o której mowa w 7 ust Uczestnicy Konkursu 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które: a) ukończyły 18 rok życia, b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, c) posiadają rezydencję podatkową w Polsce, d) posiadają Rachunek Forex, e) wypełniły formularz zgłoszeniowy do Konkursu na stronie f) dokonały wyboru własnego unikalnego pseudonimu konkursowego. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Domem Maklerskim na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Dotyczy to również członków najbliższej rodziny pracownika, z zastrzeżeniem, że przez najbliższą rodzinę uznaje się małżonków, rodziców małżonków, wstępnych, zstępnych oraz osoby przysposobione i przysposabiające. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu w przypadku działania Uczestnika wbrew zasadom Konkursu opisanym w niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu osób, których pseudonimy będą sformułowaniami szkodzącymi wizerunkowi Organizatora lub powszechnie uznawanymi za obraźliwe lub stanowiące reklamę innych usług bądź produktów. 4. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją Konkursu, b) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące opisów transakcji dokonywanych przez Uczestnika w Okresie Trwania Konkursu, z podaniem stóp zwrotu, poziomu zmiany kapitału, z dodatkowym komentarzem, c) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące pseudonimu konkursowego Uczestnika, także wtedy, gdy pseudonim konkursowy stanowi dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), d) publikowanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące wyników cząstkowych oraz końcowych Konkursu. 4 Zgłoszenia do Konkursu 1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w Okresie Rejestracji w Konkursie.

3 2. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie mogą dokonywać zgłoszenia przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie 3. Inwestor staje się Uczestnikiem Konkursu od godziny 23:00 dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie za pomocą formularza, o którym mowa w ust Uczestnik jest obowiązany podać w formularzu rejestracyjnym adres tożsamy z adresem podanym w jego karcie danych klienta. W przeciwnym przypadku nie zostanie on dopuszczony do udziału w Konkursie przez Organizatora. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Uczestnik może ponownie dokonać zgłoszenia do Konkursu. 5 Zasady Konkursu 1. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jeden Rachunek Forex zarejestrowany w Konkursie. W przypadku posiadania kilku Rachunków Forex do Konkursu zaliczany będzie pierwszy zarejestrowany. 2. Do Rachunku Forex zarejestrowanego w Konkursie musi mieć zastosowanie standardowa stawka prowizji za usługi związane z obrotem instrumentami OTC, określona w Taryfie opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. W przeciwnym przypadku podany w formularzu Rachunek Forex nie zostanie uwzględniony w Konkursie przez Organizatora. 3. Środki pieniężne dostępne na Rachunku Forex Uczestnik Konkursu będzie inwestować poprzez kupno lub sprzedaż instrumentów finansowych poprzez serwis transakcyjny Inwestor online FX. 4. Podczas trwania Konkursu Uczestnik będzie mógł dokonywać wpłat i wypłat z Rachunku Forex biorącego udział w Konkursie z zastrzeżeniem, że jakakolwiek wypłata z Rachunku Forex biorącego udział w Konkursie w Okresie Trwania Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie nie powoduje utraty nabytego wcześniej przez Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody. 5. Dopuszczalne jest posługiwanie się przez Uczestników w ramach Konkursu rozwiązaniami informatycznymi powodującymi automatyczne generowanie i składanie zleceń na Rachunku Forex z ograniczeniem lub wyłączeniem możliwości bezpośredniego wpływu Uczestnika na poszczególne zlecenia i transakcje (mechanizmy algorytmiczne). Nie wyłącza to zastosowania postanowień 70q ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. 6. Przy obliczaniu Stopy Zwrotu pod uwagę brane będą wszystkie transakcje dokonane na Rachunku Forex zarejestrowanym w Konkursie od rozpoczęcia Konkursu lub od godziny 23:00 dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie. 7. Generalna Stopa Zwrotu obliczana jest według formuły: RR generalna % % gdzie: ł oraz gdzie: r i oznacza stopę zwrotu z poszczególnych dni konkursu, T i oznacza dzień, na który dokonana jest kalkulacja, T i-1 oznacza dzień poprzedni w stosunku do dnia, na który dokonana jest kalkulacja, wynik zrealizowany w T i oznacza wynik na zamkniętych pozycjach z uwzględnieniem punktów swapowych za cały okres utrzymywania pozycji, delta wyniku niezrealizowanego T i T i-1 oznacza różnicę między wynikiem na otwartych pozycjach na zamknięcie dnia, na który dokonana jest kalkulacja, a wynikiem na otwartych pozycjach na zamknięcie dnia poprzedniego,

4 equity T i-1 oznacza saldo Rachunku Forex na zamknięcie poprzedniego dnia, tj. godz. 22:59:59 z dokładnością do pięciu minut, uwzględniające wycenę otwartych pozycji, wynik z zamkniętych pozycji oraz wpłaty w poprzednim dniu, wpłaty T i oznaczają wpłaty na Rachunek Forex dokonane w dniu, na który dokonana jest kalkulacja. 8. Tygodniowa Stopa Zwrotu obliczana jest według formuły: RR tygodniowa % gdzie: ł oraz gdzie: r i oznacza stopę zwrotu z poszczególnych dni konkursu, T i oznacza dzień, na który dokonana jest kalkulacja, T i-1 oznacza dzień poprzedni w stosunku do dnia, na który dokonana jest kalkulacja, wynik zrealizowany w T i oznacza wynik na zamkniętych pozycjach z uwzględnieniem punktów swapowych za cały okres utrzymywania pozycji, delta wyniku niezrealizowanego T i T i-1 oznacza różnicę między wynikiem na otwartych pozycjach na zamknięcie dnia, na który dokonana jest kalkulacja, a wynikiem na otwartych pozycjach na zamknięcie dnia poprzedniego, equity T i-1 oznacza saldo Rachunku Forex na zamknięcie poprzedniego dnia, tj. godz. 22:59:59 z dokładnością do pięciu minut, uwzględniające wycenę otwartych pozycji, wynik z zamkniętych pozycji oraz wpłaty w poprzednim dniu, wpłaty T i oznaczają wpłaty na Rachunek Forex dokonane w dniu, na który dokonana jest kalkulacja. 9. W przypadku ustalania wyników dziennych przyjmuje się, że: a) poniedziałek trwa od niedzieli godz. 23:00 do poniedziałku godz. 22:59:59, b) wtorek trwa od poniedziałku godz. 23:00 do wtorku godz. 22:59:59, c) środa trwa od wtorku godz. 23:00 do środy godz. 22:59:59, d) czwartek trwa od środy godz. 23:00 do czwartku godz. 22:59:59, e) piątek trwa od czwartku godz. 23:00 do piątku godz. 22:00: W przypadku ustalania wyników tygodniowych przyjmuje się, że tydzień rozpoczyna się w niedzielę o godzinie 23:00, a kończy w piątek o godzinie 22: W przypadku ustalenia wyniku dla całego Konkursu (8 tygodni) początek pierwszego dnia następuje 6 października 2013 roku o godzinie 23:00, a koniec ostatniego dnia 29 listopada 2013 roku o godzinie 22: Aby otrzymać nagrodę główną lub nagrodę tygodniową Uczestnik powinien odpowiednio, uzyskać jedną z trzech najwyższych Stóp Zwrotu w rankingu generalnym lub uzyskać jedną z trzech najwyższych Stóp Zwrotu w przynajmniej jednym z ośmiu następujących po sobie rankingach tygodniowych. 13. Stopa Zwrotu na Rachunku Forex zostaje wyliczana zarówno z zamkniętych pozycji, jak i z wyniku na otwartych pozycjach na koniec danego dnia. 6 Zasady przyznawania Premii 1. Warunkiem przyznania prawa do Premii jest osiągnięcie Wyniku Premiowego w Okresie Trwania Konkursu, z zastrzeżeniem ust Premię otrzymuje 100 Uczestników, którzy najszybciej osiągną Wynik Premiowy. 3. Ustalanie prawa do Premii będzie następowało codziennie w Okresie Trwania Konkursu o godzinie 23:00, poprzez sprawdzenie na Rachunkach Forex zarejestrowanych w Konkursie ilości zyskownych transakcji oraz Stopy Zwrotu.

5 4. Uczestnik po otrzymaniu prawa do Premii nie traci go w przypadku, gdy kolejne transakcje spowodują ujemną Stopę Zwrotu na Rachunku Forex. 5. Premia zostanie przekazana na konkursowy Rachunek Forex Uczestnika w ciągu 21 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu. 6. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do uzyskania wyłącznie jednej Premii w Okresie Trwania Konkursu. 7 Nagrody 1. W kategorii najwyższej Stopy Zwrotu w rankingu generalnym nagrodami są: a) I nagroda główna (1szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości ,00 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 2.222,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, b) II nagroda główna (1 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości ,00 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 1.111,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, c) III nagroda główna (1 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 5.000,00 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 555,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2. W rankingu najwyższych tygodniowych Stóp Zwrotu nagrodami są: a) I nagroda tygodniowa (8 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 2.000,00 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 222,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, b) II nagroda tygodniowa (8 szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 1.000,00 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 111,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, c) III nagroda tygodniowa (8szt.) składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 500,00 zł oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 55,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku od nagród w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. Wszystkie Nagrody będą przekazywane na konkursowy Rachunek Forex Uczestnika w ciągu 21 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu. 4. Od każdej wydanej w Konkursie Nagrody zostanie pobrany i przekazany na konto właściwego Urzędu Skarbowego, 10% podatek od nagród zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 51 poz. 307 z późn. zm.). 8 Zwycięzcy 1. Przyznanie Nagród odbędzie się następująco: a) w przypadku nagród głównych: I nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie pierwsze miejsce w Konkursie osiągając najwyższą generalną Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, II nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie drugie miejsce w Konkursie osiągając drugą najwyższą generalną Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, III nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie trzecie miejsce w Konkursie osiągając trzecią najwyższą generalną Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. b) w przypadku nagród tygodniowych: I nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie pierwsze miejsce przynajmniej w jednym z ośmiu rankingów tygodniowych osiągając najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, II nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie drugie miejsce przynajmniej w jednym z ośmiu rankingów tygodniowych osiągając drugą najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

6 III nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie trzecie miejsce przynajmniej w jednym z ośmiu rankingów tygodniowych osiągając trzecią najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. W przypadku osiągnięcia w danym etapie Konkursu identycznej Stopy Zwrotu przez dwóch lub więcej Uczestników, o przydziale nagród decyduje łączna liczba zamkniętych pozycji w Okresie Trwania Konkursu. W takim przypadku prawo do nagrody otrzymuje Uczestnik, który zrealizował więcej transakcji. 3. Jeden Uczestnik może otrzymać zarówno nagrodę główną, jak i jedną lub więcej nagród tygodniowych. 9 Publikowanie wyników 1. W Okresie Trwania Konkursu Organizator będzie udostępniał na stronie bieżące wyniki najlepszych Uczestników w formie rankingów, listę Uczestników, którzy nabyli prawo do nagród tygodniowych oraz listę Uczestników, którym przyznane zostało prawo do Premii. 2. Publikowane listy mają charakter nieoficjalny i podlegają późniejszej weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa w Konkursie. 3. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu po przeprowadzeniu weryfikacji przez Komisję Konkursową. 10 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi w dowolnej formie, pozwalającej w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość osoby składającej reklamację oraz ustalić i utrwalić treść reklamacji w tym w szczególności okoliczności zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz żądanie osoby składającej reklamację w związku z tym zdarzeniem. 2. W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny niż za pośrednictwem poczty lub kuriera, na życzenie osoby składającej reklamację, Organizator przekazuje potwierdzenie złożenia reklamacji w trybie uzgodnionym z osobą składającą reklamację. 3. Organizator rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 28 dni od dnia jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, Organizator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, informując osobę składającą reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone i wskazując przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Organizator udziela odpowiedzi w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z osobą składającą reklamację. 11 Komisja konkursowa 1. W dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu Organizator powoła komisję konkursową, w skład której będą wchodzić przedstawiciele Organizatora. 2. Zadaniem komisji konkursowej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zgłoszeń, przebiegiem Konkursu, publikacją wyników Uczestników i przyznaniem Nagród. 3. Komisja konkursowa może podjąć decyzję o wykluczeniu z Konkursu Uczestnika w następujących przypadkach: a) Uczestnik narusza zasady Konkursu, określone niniejszym Regulaminem, b) Uczestnik postępuje wbrew zasadom współżycia społecznego w celu nabycia prawa do Nagród w Konkursie, w szczególności podejmuje działania mające na celu zmanipulowanie wyników Konkursu, c) Uczestnik zarządza Rachunkami Forex należącymi do innych osób,

7 d) w przypadku dokonania przez Uczestnika wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Forex w Okresie Trwania Konkursu. 4. Wykluczenie z Konkursu nie powoduje utraty prawa do Nagród nabytych wcześniej przez Uczestnika, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 5 lit. a. 5. Wykluczenie z Konkursu jest skuteczne: a) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a-c z momentem wskazanym w mailu wysłanym do Uczestnika przez Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika ze skutkiem wstecznym oraz pozbawienia Uczestnika nabytego wcześniej prawa do otrzymania Nagród, b) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. d z momentem dokonania wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Forex, c) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. e z momentem wysłania przez Organizatora maila z informacją o wykluczeniu z Konkursu. 12 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu, jeżeli wymaga tego ważny interes Organizatora, w szczególności jeżeli jest to niezbędne dla zapobieżenia grożącej Organizatorowi szkodzie. 2. Dom Maklerski jako Organizator Konkursu i administrator danych osobowych, informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu w celu realizacji Konkursu, publikacji wyników, przyznania Nagród, wykonania zobowiązań podatkowych oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie w POK oraz w siedzibie Organizatora. 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Konkursu ) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Mobile First, Cloud First ( Konkurs ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo