Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej"

Transkrypt

1 Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki Górne, Krosnej i ulicy Wałowej w Gdańsku, na terenie będącym w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej, dla którego obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą nr XXXI/990 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2005 r., Nr 7, poz. 145). Otaczająca zabudowa ma charakter XIX- wiecznej zabudowy wojskowej. 2) Projektowane zamierzenie inwestycyjne powstanie na działkach ewidencyjnych oznaczonych na mapie geodezyjnej nr 325/2 i nr 325/3, obręb ewidencyjny 090, o powierzchni 1654 m². 3) Teren przewidziany pod zabudowę posiada wysoki poziom wód gruntowych. Woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu, przekroczony jest odczyn ph oraz zawartość amoniaku. Gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń od fundamentów są piaski drobne i średnio zagęszczone, zalegające na głębokości 6,5m poniżej poziomu terenu istniejącego i 3,7 m pod stwierdzonym poziomem wód gruntowych. Posadowienie obiektu wymaga specjalistycznych rozwiązań typu pale lub studnie. Zamawiający posiada wstępne techniczne badania geologiczne oraz analizę chłonności terenu nieruchomości gruntowej, które to opracowania stanowią odpowiednio załączniki nr 11 i 12 do Regulaminu Konkursu. 4) Na działce lub w jej pobliżu znajdują się wszystkie niezbędne przyłącza oraz sieci. 2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ: 1) Koncepcja zagospodarowania terenu powinna obejmować usytuowanie budynku ( lub budynków), sieci i urządzeń wyposażenia technicznego, komunikacji pieszej i kołowej oraz miejsc postojowych a także urządzenie zieleni i elementów małej architektury. 2) Zaleca się wariantowe wykonanie koncepcji architektonicznej poprzez zaprojektowanie garażu w przyziemiu budynku oraz zlokalizowanego w odrębnym, wolnostojącym budynku zlokalizowanym na terenie działki. 3) W projekcie nowej zabudowy należy uwzględnić charakter wojskowy XIX- wiecznej zabudowy jak również istniejącą sąsiednią zabudowę działek. Koncepcja architektoniczna budynku powinna stosować współczesne kanony architektury, jednakże gabarytami i artykulacją elewacji powinna nawiązywać do kompozycji historycznej. 4) Architektura obiektu powinna zapewnić standard odpowiadający specyfice obiektu, funkcjonalną elastyczność i maksymalne wykorzystanie przestrzeni oraz charakteryzować się odpowiadającą otoczeniu skalą, czytelnym układem przestrzennym, odpowiednią jakością architektury i detalu. 5) Obiekt wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników oraz usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 6) Obiekt winien zapewnić dostępność wszystkich funkcji dla osób niepełnosprawnych ruchowo na poziomie pierwszej kondygnacji. Koncepcja powinna uwzględniać rozwiązania Strona 1 z 5

2 technologiczne umożliwiające wyposażenie obiektu w urządzenia do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (systemy solarowe, pompy ciepła), energooszczędność, ekonomikę realizacji i eksploatacji, zastosowanie nowych technologii poprawiających jakość użytkowania oraz ekonomikę eksploatacji budynku, a w szczególności: a) Niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku, b) Minimalne zużycie energii nieodnawialnej, c) Umożliwienie racjonalnego gospodarowania wodą, d) Minimalizowanie negatywnego wpływu budynku na środowisko naturalne, e) Przyjazne współistnienie architektury z naturalnym otoczeniem. 3. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE: Obiekt należy zaprojektować jako trzykondygnacyjny, w taki sposób, by pierwsza kondygnacja przyziemnie, posadowiona była ponad poziomem wód gruntowych. Budynek powinien spełniać następujące wymagania: 1) Wysokość zabudowy maksymalnie do 10 m, 2) Wymagany teren biologicznie czynny: 496,2 m², 3) Wymagany taras zewnętrzny połączony bezpośrednio z salą do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Sala i taras powinny pomieścić maksymalnie 20 osób, 4) Minimalna łączna powierzchnia użytkowa (część biurowa, pomieszczenia gospodarcze, garaże) m², 5) Garaż wbudowany na poziomie przyziemia. Zamawiający wymaga optymalnego zaprojektowania tej części obiektu pod kątem uzyskania maksymalnej ilości miejsc garażowych, nie mniej niż na 4 stanowiska dla samochodów osobowych, 6) Miejsca postojowe zlokalizowane na nieruchomości, poza budynkiem minimum 15, w tym 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, 7) Wymagane rozwiązania projektowe z dostępem do budynku dla osób niepełnosprawnych, wewnątrz budynku dostęp osób niepełnosprawnych w obrębie tylko I kondygnacji ( przyziemia), 8) Minimalna ilość pomieszczeń biurowych: dla 60 pracowników, 1) gabinety 1 osobowe: 5 szt. ( gabinety: Prezesa Zarządu, 2 Członków Zarządu, Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, Dyrektora Biura Zarządu), 2) pokoje 1 osobowe: 4 szt., 3) pokoje 2 osobowe: 26 szt. W przypadku pozostałej wolnej powierzchni biurowej, należy zaprojektować dodatkowe pokoje biurowe jako 2 osobowe. Wskazane jest by około 50 % pokoi dwu osobowych posiadało zwiększoną powierzchnię o minimum 20% w stosunku do powierzchni minimalnej wynikającej z obowiązujących przepisów, tak by można było umieścić dodatkowy stolik dla interesantów. 9) Pozostałe pomieszczenia, które należy uwzględnić w opracowywanej koncepcji: a) sekretariat: miejsce pracy dla 2 osób, obsługujący jednocześnie pracowników WFOŚiGW, w tym Zarząd oraz interesantów z zewnątrz, b) aneks kuchenny, w pobliżu sekretariatu, c) pomieszczenie socjalne dla pracowników: powinno pomieścić jednocześnie 12 osób, wyposażone w podstawowy sprzęt kuchenny tj. zmywarkę, lodówkę, zlewozmywak, meble kuchenne, stół z krzesłami, d) jedną salę konferencyjną: na 50 osób z projektowaną ruchomą ścianą umożliwiającą prowadzenie jednocześnie 2 różnych spotkań, Strona 2 z 5

3 e) pomieszczenie użytkowe do prowadzenia działalności edukacyjnej ( dla grup do 20 osób) z aneksem bibliotecznym z bezpośrednim dostępem do tarasu zewnętrznego, f) pomieszczenie archiwum, umożliwiające montaż metalowych szaf przesuwnych na akta o wymiarach zabudowy szafami 390x510 i wysokości 237cm, g) serwerownię, centralkę telefoniczną, h) zaplecze sanitarne z minimum 2 kabinami prysznicowymi i toaletą dla osób niepełnosprawnych, i) pomieszczenie gospodarcze z przeznaczeniem na magazyn środków czystości, materiałów biurowych, dla pracownika gospodarczego i osoby sprzątającej, j) pomieszczenie konserwatora, k) kotłownia / węzeł cieplny / automatyka ogrzewania / chłodzenia. Zamawiający dopuszcza opcję umieszczenia kotłowni, archiwum, serwerowni oraz pomieszczenia gospodarczego poza główna bryłą budynku (pomieszczenia przylegające do głównej bryły) połączonych z budynkiem komunikacją wewnętrzną. 10) Wszystkie pomieszczenia biurowe, sekretariat oraz sale konferencyjne należy zaprojektować z oświetleniem naturalnym. Dopuszcza się pomieszczenia bez okien dla pracownika gospodarczego i osoby sprzątającej oraz konserwatora. 11) Obiekt powinien być wyposażony w następujące instalacje: a) centralnego ogrzewania i ciepłej wody, b) zimnej wody, c) kanalizacji sanitarnej, d) elektryczną, w tym dodatkową instalację elektryczną, rodzaj domofonu, łączącą pierwszą kondygnację z pomieszczeniem sekretariatu, e) oświetleniową, f) wentylacji grawitacyjnej, g) klimatyzacji: dla pomieszczenia serwerowni, pomieszczenia sali konferencyjnej, h) ppoż., i) teletechniczną, j) niezbędne instalacje wymagane dla wbudowanych garaży podziemnych. W przypadku konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej dla potrzeb garażu podziemnego, Zamawiający wymaga przeanalizowania akustyki proponowanych rozwiązań. 4. OGÓLNY SCHEMAT ROZWIĄZAŃ FUNKCJIONALNYCH: 4.1 Sugerowany rozkład funkcjonalny pomieszczeń w budynku: 1) Kondygnacja I (przyziemie): garaż, kotłownia (węzeł cieplny), rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie na generator prądowy, pomieszczenie konserwatora, pomieszczenie gospodarcze, sala edukacyjna z aneksem bibliotecznym z bezpośrednim dostępem do tarasu, zaplecze sanitarne z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz z kabinami prysznicowymi, serwerownia z centralką telefoniczną, archiwum, sala konferencyjna (na 50 osób). 2) Kondygnacja II : sekretariat z aneksem kuchennym, gabinet Prezesa Zarządu, gabinety dwóch Zastępców Prezesa Zarządu, gabinet Dyrektora Ekonomiczno - Finansowego, gabinet Strona 3 z 5

4 Dyrektora Biura Zarządu, 1 pomieszczenie 1osobowe, pomieszczenia 2-osobowe, zaplecze sanitarne, 3) Kondygnacja III: 3 pomieszczenia 1-osobowe, pomieszczenia 2-osobowe, zaplecze sanitarne, pomieszczenie socjalne dla pracowników. Pozostałą część pomieszczeń biurowych do dowolnego rozmieszczenia na poszczególnych kondygnacjach. Zamawiający dopuszcza lokalizację sali konferencyjne na II kondygnacji. 4.2 Minimalne powierzchnie pomieszczeń: Zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdego pracownika zatrudnionego w pomieszczeniach biurowych powinno przypadać 13m3 wolnej objętości oraz 2m2 wolnej powierzchni biurowej. Wysokość pomieszczeń powinna spełniać wymogi prawa w stosownym zakresie. Zamawiający sugeruje, by powierzchnie użytkowe posiadały następujące minimalne gabaryty w m2 : 1) Pomieszczenia biurowe 1 osobowe : 10,0m² 2) Pomieszczenia dwuosobowe :15,0m² 3) Gabinety: nie więcej niż dwukrotność powierzchni pomieszczenia jednoosobowego 4) Zespół toalet, toaleta dla niepełnosprawnych: zgodnie z obowiązującymi przepisami 5) Aneks kuchenny przy sekretariacie 4,0m² 6) Pomieszczenie socjalne: 12,0m² 7) Serwerownia: 12,0 m²( jeden wymiar minimum 2,5m) 8) Sala konferencyjna : 80,0m² 9) Korytarze o szerokości nie mniejszej niż 140cm. 10) Pomieszczenie użytkowe do prowadzenia działalności edukacyjnej: około 100m² 11) Taras około 100m² 12) Aneks biblioteczny: 20,0m² 13) Pozostałe pomieszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU: Strona 4 z 5

5 1) Projektowane zagospodarowanie terenu powinno ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę istniejących drzew i krzewów i zapewnić projektowanej zieleni optymalne warunki wegetacyjne. 2) Główne wejście i wjazd na teren nieruchomości należy dostosować do zewnętrznego układu komunikacyjnego. 3) Należy zaprojektować ogrodzenie terenu wraz bramą wjazdową i furtką 4) Na terenie działki należy zlokalizować : a) Budynek ( lub wariantowo budynki tj. budynek główny i budynek garażu) b) Miejsca postojowe c) Dojścia i dojazdy d) Zieleń e) Ogrodzenie Strona 5 z 5

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie.

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie. www.interprojekt.pl Tel. 516 138 312 inwestycja@interprojekt.pl Inter Projekt S.A. ul.dolna 12 44-100 Gliwice Gliwice 12.12.2014 Zapytanie Ofertowe Inwestor Inter Projekt S.A. z siedzibą na ul. Dolnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 15.12. 2010r JRP/ 47 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji Warszawa marzec 2015 Zamawiający: GUS Warszawa al. Niepodległości 208 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 231 46571 Poz. 7439,7440. UCHWAŁA Nr XIX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 231 46571 Poz. 7439,7440. UCHWAŁA Nr XIX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU 74 39 74 39 74 40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 231 46571 Poz. 7439,7440 7439 UCHWAŁA Nr XIX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/421/97

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Międzyodrze Wyspa Grodzka Łasztownia w Szczecinie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA WYMAGANYCH MIEJSC PARKINGOWYCH OPIS. INNOWACYJNEGO CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO, tj.

ANALIZA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA WYMAGANYCH MIEJSC PARKINGOWYCH OPIS. INNOWACYJNEGO CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO, tj. 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa inwestycji Inwestycja nosi nazwę: INNOWACYJNEGO CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZĄT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO, tj. -dwóch budynków naukowo-dydaktycznych połączonych łącznikiem

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo