REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY ŚRÓDMIEŚCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY ŚRÓDMIEŚCIE"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2009 Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY ŚRÓDMIEŚCIE m.st. WARSZAWY

2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście zwane dalej Biurem działa na podstawie Uchwały Nr LXII/1799/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r., zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m. st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2005 r. Nr 268, poz. 8761) oraz na podstawie niniejszego Regulaminu. 2 Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady kierowania Biurem, 2) organizację wewnętrzną Biura, 3) zakresy działania wydziałów i samodzielnych stanowisk, 4) zasady zastępowania na stanowiskach kierowniczych, 5) zasady podpisywania pism Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo - księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy. 2. Biuro może wykonywać inne zadania zlecone z zakresu obsługi finansowo - księgowej. 3. Wykaz obsługiwanych przez Biuro szkół i placówek oświatowych, zwanych dalej obsługiwanymi jednostkami, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. Siedzibą Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy jest Warszawa, ul. Żurawia 43. Rozdział II ZASADY KIEROWANIA BIUREM Biurem kieruje Dyrektor. 4 5 Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m. st. Warszawy. 2

3 6 Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, Zastępcy Głównego Księgowego i kierowników wydziałów Biuro jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). 2. Obowiązki Biura jako pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracowników Biura związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy. 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników Biura określa indywidualny opis stanowiska. 8 Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Biura, 2) reprezentowanie Biura na zewnątrz, 3) współpraca z: a) Biurem Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, b) Zarządem i Radą Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, w szczególności z Komisją Oświaty, c) komórkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy - Dzielnicy Śródmieście, w szczególności z Wydziałem Oświaty i Wychowania oraz Wydziałem Budżetowo - Księgowym, d) innymi instytucjami i organizacjami, w celu zapewnienia prawidłowości i sprawności realizacji statutowych zadań Biura, 4) współdziałanie z dyrektorami obsługiwanych jednostek oraz sprawowanie kontroli w zakresie zasadności wydatkowania środków z ich planów finansowych, 5) składanie oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem m. st. Warszawy przekazanym Biuru do korzystania, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, 6) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacji pracy Biura, 7) koordynowanie i nadzorowanie zadań realizowanych przez Biuro, 8) planowanie i dysponowanie środkami określonymi w dzielnicowym załączniku do budżetu miasta stołecznego Warszawy w dziale 801 i 854, w tym przygotowanie corocznego planu finansowego Biura, 9) nadzorowanie i koordynowanie pracy wydziałów i samodzielnych stanowisk Biura, 10) wydawanie zarządzeń, decyzji, poleceń służbowych i innych wewnętrznych aktów normatywnych, 11) zatrudnianie, zwalnianie i ocena pracowników, 12) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków. 3

4 9 Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności: 1) koordynowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Planowania i Analiz, samodzielnego wieloosobowego stanowiska do spraw administracyjnych oraz samodzielnego stanowiska do spraw organizacyjnych, 2) nadzorowanie sporządzania budżetu dla obsługiwanych jednostek i Biura w ramach dzielnicowego załącznika do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych, 3) nadzór nad opracowywaniem planu jednostkowego dochodów i wydatków Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy oraz dokonywaniem zmian, 4) nadzór nad przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących zmian w planach zbiorczych i jednostkowych oraz wprowadzanie zmian budżetowych na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, 5) nadzór nad zapewnieniem sprawnej organizacji pracy i skuteczności działania Biura, 6) nadzorowanie działań w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 7) akceptowanie dokumentów finansowych do realizacji, 8) określanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Wydziału Planowania i Analiz, samodzielnego wieloosobowego stanowiska do spraw administracyjnych oraz samodzielnego stanowiska do spraw organizacyjnych. 9) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, 10) udział w szkoleniach wewnętrznych (m.in. w zakresie bhp i ppoż.) oraz doskonalenie własnych kwalifikacji, 11) zastępowanie Dyrektora podczas nieobecności w ramach jego uprawnień, Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Głównego Księgowego określa art. 45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 104 ze zm.). 2. Główny Księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki finansowej Biura oraz obsługiwanych jednostek. 3. Główny Księgowy swoje zadania wykonuje przy pomocy Zastępcy Głównego Księgowego oraz kierowników podległych wydziałów. 4. Główny Księgowy koordynuje i nadzoruje pracę Wydziału Rozliczeń, Wydziału Płac i Ubezpieczeń Społecznych, Wydziału Księgowości. 5. Główny Księgowy określa zakres obowiązków i odpowiedzialności Zastępcy Głównego Księgowego oraz kierowników podległych wydziałów. 11 Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej Biura zgodnie z rocznym planem finansowym i obowiązującymi przepisami w tym; ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), 4

5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz ze zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 234, poz. 1721), 2) nadzorowanie i kontrola całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanej przez wydziały, 3) przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych w zakresie prowadzenia rachunkowości w tym zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, 4) występowanie do Dyrektora z wnioskiem o przeprowadzanie kontroli określonych zagadnień, które nie należą do kompetencji Głównego Księgowego, 5) sporządzanie bilansu zbiorczego w oparciu o bilanse jednostkowe, 6) wykonywanie dyspozycji środkami budżetowymi i pozabudżetowymi Biura oraz obsługiwanych jednostek, 7) ocena prawidłowości umów pod względem finansowym, kontrasygnata umów, 8) kontrola wszystkich dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym w ramach kontroli wewnętrznej, 9) wykonywanie innych zadań w zakresie księgowości i finansów zleconych przez Dyrektora. 10) udział w szkoleniach wewnętrznych (m.in. w zakresie bhp i ppoż.) oraz doskonalenie własnych kwalifikacji. 12 Dyrektor określa zakres obowiązków i odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz pracowników na stanowiskach samodzielnych. Rozdział III ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIURA Komórkami organizacyjnymi Biura są wydziały i samodzielne stanowiska pracy. 2. W skład Biura wchodzą następujące wydziały: - Wydział Planowania i Analiz, - Wydział Rozliczeń, - Wydział Płac i Ubezpieczeń Społecznych, - Wydział Księgowości. 3. W skład Biura wchodzą samodzielne stanowiska pracy: 1) podlegające bezpośrednio Dyrektorowi: - wieloosobowe stanowisko do spraw informatyki, - zespół radców prawnych, - wieloosobowe stanowisko do spraw kadr i spraw socjalnych, 5

6 - samodzielne stanowisko do spraw kontroli, - wieloosobowe stanowisko do spraw kancelarii i sekretariatu, 2) podlegające Zastępcy Dyrektora: - wieloosobowe stanowisko do spraw administracyjnych, - samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych. 4. Do samodzielnych stanowisk pracy wymienionych w ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące kierowników wydziałów. 5. Schemat organizacyjny Biura stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Wydziałami kierują kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za prawidłową i terminową realizację zadań należących do właściwości komórki organizacyjnej. 2. Kierownicy wydziałów odpowiadają przed Dyrektorem, a także przed bezpośrednio nadzorującym pracę danego wydziału Zastępcą Dyrektora lub Głównym Księgowym za realizację zadań wydziałów. 3. Kierownicy wydziałów: 1) organizują i nadzorują pracę podległych pracowników, 2) dokonują stałych i okresowych ocen pracowników, 3) przekazują odpowiednio Zastępcy Dyrektora lub Głównemu Księgowemu informacje na temat realizacji zadań należących do zakresu działania wydziału, 4) wykonują inne zlecone przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego lub Zastępcę Głównego Księgowego zadania. 4. Do samodzielnych stanowisk pracy wymienionych w 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące kierowników wydziałów. 15 Określa się następujące symbole kancelaryjne komórek organizacyjnych Biura przy znakowaniu spraw i pism: Dyrektor - DNB Zastępca Dyrektora - DZB Główny Księgowy - GKB Zastępca Głównego Księgowego - ZGK Wydział Planowania i Analiz - WPA Wydział Rozliczeń - WRO Wydział Płac i Ubezpieczeń Społecznych - WPU Wydział Księgowości - WKG Zespół radców prawnych - ZRP Samodzielne wieloosobowe stanowisko do spraw informatyki - GSI Samodzielne wieloosobowe stanowisko do spraw kadr i spraw socjalnych - SKS Samodzielne wieloosobowe stanowisko do spraw administracyjnych - SSA Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych - SSO Samodzielne stanowisko do spraw kontroli - SSK Samodzielne wieloosobowe stanowisko do spraw kancelarii i sekretariatu - SSS 6

7 Rozdział IV SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA WYDZIAŁÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK 16 Do zadań Zastępcy Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w sposób zapewniający: a) wykonywanie wtórnej kontroli legalności dokumentów przedkładanych do księgowania przez obsługiwane jednostki i Biuro w powiązaniu z ich planami finansowymi, zasadami gospodarności i celowości, b) przeciwdziałanie przypadkom naruszenia przepisów o dyscyplinie finansów publicznych, c) właściwe zarządzanie mieniem obsługiwanych jednostek i Biura, 2) bieżący nadzór nad kontrolą dyscypliny budżetowej w obsługiwanych jednostkach i Biurze w zakresie realizowanego budżetu oraz środków pozabudżetowych, 3) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie zadań wydziałów. 4) wspomaganie Głównego Księgowego w sprawowaniu nadzoru nad bieżącym rzetelnym prowadzeniem księgowości, 5) sporządzanie okresowych analiz, w sposób umożliwiający przygotowanie i przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych i finansowych, 6) nadzorowanie księgowania zasileń dla obsługiwanych jednostek i Biura, 7) kontrolowanie rozliczeń bezgotówkowych obsługiwanych jednostek i Biura, zatwierdzanie ich do wypłaty zgodnie z ustawą o rachunkowości i prawem budżetowym, 8) prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników wydziałów, 9) wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego Księgowego i Dyrektora, 10) udział w szkoleniach wewnętrznych (m.in. w zakresie bhp i ppoż.) oraz doskonalenie własnych kwalifikacji, 11) zastępowanie Głównego Księgowego podczas nieobecności w ramach jego uprawnień. 17 Do zakresu działania Wydziału Planowania i Analiz należy w szczególności: 1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu dzielnicowego załącznika do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych, 2) opracowywanie na wniosek dyrektorów obsługiwanych jednostek projektów planów finansowych oraz ich zmian, 3) opracowywanie planu jednostkowego dochodów i wydatków Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Dzielnicy Śródmieście oraz dokonywanie zmian, 4) przeprowadzanie bieżących i okresowych analiz wykonania planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych oraz rachunku dochodów własnych, 5) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, projektów uchwał dotyczących zmian w planach zbiorczych i jednostkowych oraz wprowadzanie zmian budżetowych na podstawie uchwał Rady m. st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, 6) sporządzanie sprawozdań finansowych, 7) bieżąca współpraca z komórkami wewnętrznymi Biura w zakresie zadań wydziału, 7

8 8) prowadzenie okresowych instruktaży i szkoleń w stosunku do pracowników wydziału oraz pracowników obsługiwanych jednostek, w zakresie zadań wydziału. 18 Do zakresu działania Wydziału Rozliczeń należy w szczególności: 1) przyjmowanie dokumentów finansowych, ich rozliczanie na obsługiwane jednostki, do wysokości zatwierdzonych na dany rok planów wydatków budżetowych i rachunków dochodów własnych, 2) kontrola kompletności, rzetelności i prawidłowości dostarczanych dokumentów, 3) bieżąca kontrola dyscypliny budżetowej w obsługiwanych jednostkach w zakresie realizowanego budżetu oraz środków pozabudżetowych, 4) comiesięczne uzgadnianie realizacji wydatków z zapisami księgowymi, 5) sporządzanie zestawień z realizacji wydatków do celów analitycznych, 6) prowadzenie rejestrów VAT - sprzedaży oraz zakupu, 7) wystawianie faktur, rachunków, not księgowych, 8) prowadzenie kasy Biura zgodnie z przepisami o rachunkowości: a) podejmowanie i odprowadzanie gotówki do banku, b) dokonywanie wypłat dla wszystkich obsługiwanych jednostek i Biura, c) sporządzanie raportów kasowych oddzielnie dla każdej obsługiwanej jednostki w zakresie: wydatków budżetowych, dochodów własnych, funduszu socjalnego, funduszy strukturalnych, 9) zabezpieczenie środków finansowych na realizację wydatków - przygotowywanie comiesięcznych harmonogramów zasileń, 10) obsługa finansowa kasy zapomogowo - pożyczkowej w zakresie udzielanych pożyczek, 11) prowadzenie obsługi rachunków bankowych obsługiwanych jednostek oraz Biura, 12) bieżąca współpraca z komórkami wewnętrznymi Biura w zakresie zadań wydziału, 13) prowadzenie okresowych instruktaży i szkoleń w stosunku do pracowników wydziału oraz pracowników obsługiwanych jednostek, w zakresie zadań wydziału. 19 Do zakresu działania Wydziału Płac i Ubezpieczeń Społecznych należy w szczególności: 1) organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w Biurze oraz obsługiwanych jednostkach, w szczególności umów zleceń, świadczeń socjalnych, potrąceń na rzecz urzędów skarbowych, ZUS, ubezpieczycieli, związków zawodowych, PKZP, komorników (zajęcia sądowe), 2) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 3) rozliczanie zwolnień lekarskich oraz naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w terminach przyjętych do wypłaty (zasiłek macierzyński, wychowawczy, rehabilitacyjny, inne), 4) przekazywanie do ZUS raportów miesięcznych dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Biurze i obsługiwanych jednostkach, 5) sporządzanie informacji rocznej o uzyskanych dochodach (PIT-11) dla wszystkich pracowników i dla urzędów skarbowych, 6) sporządzanie rocznej informacji PIT-4R o przekazanych do urzędów skarbowych podatkach od osób fizycznych, 8

9 7) sporządzanie i przekazywanie miesięcznych informacji o potrąceniach składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8) wyliczenie wynagrodzenia do rent i emerytur oraz sporządzenie zaświadczeń ZUS Rp - 7 dla zatrudnionych lub zwolnionych pracowników z obsługiwanych jednostek i Biura, 9) obsługa PFRON, 10) przygotowywanie danych do sprawozdań i analiz w zakresie realizacji budżetu, 11) opracowywanie harmonogramów zapotrzebowań na środki finansowe, 12) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie zadań wydziału, 13) prowadzenie okresowych instruktaży i szkoleń w stosunku do pracowników wydziału oraz pracowników obsługiwanych jednostek, w zakresie zadań wydziału. 20 Do zakresu działania Wydziału Księgowości należy w szczególności: 1) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości dla Biura oraz obsługiwanych jednostek, w tym: dekretacja i księgowanie dowodów księgowych dotyczących budżetu, rachunku dochodów własnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami obiegu dokumentów księgowych, zakładowym planem kont, zasadami prowadzenia gospodarki majątkowej, 2) analizowanie kont rozrachunkowych, zgodności naliczeń i innych obciążeń z wpłatami na poszczególne konta bankowe, 3) kontrola wykonania budżetu każdej obsługiwanej jednostki i Biura, 4) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych (wraz z naliczeniami umorzeń) oraz przedmiotów nietrwałych i wyposażenia, 5) koordynacja czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych w obsługiwanych jednostkach i Biurze w zakresie uzgodnień księgowych, 6) przygotowywanie danych do sprawozdawczości miesięcznej i rocznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym bilansów jednostkowych i zbiorczego, 7) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej funduszu socjalnego, 8) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej rachunku dochodów własnych, 9) obsługa finansowo - księgowa kasy zapomogowo pożyczkowej, 10) bieżąca współpraca z komórkami wewnętrznymi Biura w zakresie zadań wydziału, 11) prowadzenie okresowych instruktaży i szkoleń w stosunku do pracowników wydziału oraz pracowników obsługiwanych placówek w zakresie zadań wydziału. 21 Do zakresu działania samodzielnego wieloosobowego stanowiska do spraw informatyki należy w szczególności: 1) obsługa informatyczna i teleinformatyczna Biura, 2) wdrażanie, instalacja, administrowanie oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, 3) administrowanie wewnętrzną siecią komputerową oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania łączy teleinformatycznych, 4) zarządzanie systemem informatycznym, w którym są przetwarzane dane osobowe, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie 9

10 o ochronie danych osobowych, współpraca w tym zakresie z Lokalnym Administratorem Systemów Informatycznych, 5) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego w Biurze oraz bieżące wsparcie techniczne dla jego użytkowników, 6) realizacja polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji zgromadzonych danych, bezpiecznego styku z Internetem, ochrony antywirusowej danych, 7) aktualizacja informacji zawartych na stronie internetowej Biura po uzyskaniu akceptacji wprowadzonych zmian przez Dyrektora, 8) bieżąca współpraca z komórkami wewnętrznymi Biura w zakresie prowadzonych zadań. 22 Do zakresu działania zespołu radców prawnych należy w szczególności: 1) obsługa prawna Biura oraz nadzór nad stosowaniem prawa, w tym: a) opiniowanie pod względem formalno - prawnym i redakcyjnym projektów wewnętrznych aktów normatywnych, projektów uchwał dotyczących zadań realizowanych przez Biuro kierowanych do podjęcia przez Radę lub Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, b) opiniowanie pod względem formalno prawnym i redakcyjnym projektów umów i porozumień oraz innych oświadczeń woli Biura, c) udzielanie pracownikom Biura porad prawnych w zakresie objętym działalnością Biura, a także udzielania wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, d) wydawanie opinii prawnych w sprawach budzących wątpliwości prawne, e) wykonywanie zastępstwa procesowego Biura przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, f) informowanie komórek organizacyjnych Biura oraz obsługiwanych jednostek o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działalnością Biura, 2) obsługa prawna obsługiwanych jednostek przede wszystkim w zakresie: a) zawierania, zmiany i rozwiązywania umów i porozumień, b) stosowania prawa pracy i Karty Nauczyciela, c) udzielania porad prawnych dyrektorom obsługiwanych jednostek w sprawach należących do ich zakresu działania, 3) obsługa prawna pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej. 23 Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw kontroli należy w szczególności: 1) prowadzenie wewnętrznej kontroli dokumentów finansowo - księgowych, 2) przygotowanie rocznego planu kontroli wewnętrznej oraz sporządzanie sprawozdań lub protokołów z przeprowadzonych kontroli, 3) przygotowywanie, w uzgodnieniu z Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora i Głównym Księgowym, wewnętrznych zaleceń pokontrolnych, 4) przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych, 5) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli, 6) udział w realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez zewnętrzne jednostki kontrolujące, 10

11 7) udział w kontrolach wspólnych przeprowadzanych w obsługiwanych jednostkach, 8) archiwizacja dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań, 9) wykonywanie zadań doradczych, w szczególności prowadzenie szkoleń, udzielanie porad oraz opracowywanie wewnętrznych procedur finansowych. 24 Do zakresu działania samodzielnego wieloosobowego stanowiska do spraw kadr i spraw socjalnych należy w szczególności: 1) przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami Biura, zmian w zakresie umów o pracę oraz nagradzania i karania, 2) nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w Biurze, 3) opracowywanie informacji kadrowych - danych o charakterze ewidencyjnym i sprawozdawczym, odzwierciedlających stan zatrudnienia, 4) prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Biura (wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie), 5) wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników Biura i prowadzenie ich rejestru, 6) prowadzenie wykazu szkoleń bhp, badań lekarskich i kart obiegowych, 7) sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych pracowników Biura oraz nadzór nad ich realizacją, 8) przygotowywanie danych do projektu planu wynagrodzeń dla pracowników Biura oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Planowania i Analiz, 9) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie prowadzonych zadań, 10) realizacja zadań związanych z rekrutacją, doskonaleniem zawodowym i służbą przygotowawczą w Biurze, 11) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Biura i scentralizowanego, w tym: a) przyjmowanie składanych wniosków do rozpatrzenia, b) sprawdzanie wniosków pod względem formalnym, c) przygotowanie dokumentacji wraz z rozliczaniem świadczeń scentralizowanego funduszu na posiedzenia Komisji Socjalnej d) udział w posiedzeniach Komisji (protokołowanie posiedzeń), 12) prowadzenie rejestrów świadczeń socjalnych, 13) przygotowywanie projektów zmian do regulaminów funduszu świadczeń socjalnych, 14) przygotowywanie umów pożyczkowych, 15) prowadzenie ewidencji analitycznej pożyczek mieszkaniowych, 16) przygotowywanie danych do opracowania rocznego projektu wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rozliczanie świadczeń, przyznanych w ramach Funduszu. 25 Do zakresu działania samodzielnego wieloosobowego stanowiska do spraw kancelarii i sekretariatu należy w szczególności: 1) prowadzenie Kancelarii Biura oraz Sekretariatu Dyrektora, w tym: a) prowadzenie rejestru pism wpływających i wychodzących oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w Biurze, 11

12 b) przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją, c) rozprowadzanie prasy, d) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy, e) prowadzenie zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, f) obsługa narad, konferencji i spotkań organizowanych przez Dyrektora, 2) prowadzenie książki kontroli oraz rejestru skarg i wniosków, 3) prowadzenie rejestru zarządzeń oraz decyzji Dyrektora, 4) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie zadań samodzielnego wieloosobowego stanowiska do spraw kancelarii i sekretariatu. 26 Do zakresu działania samodzielnego wieloosobowego stanowiska do spraw administracyjnych należy w szczególności: 1) zapewnienie materialno technicznych warunków pracy Biura, w tym: a) konserwacja urządzeń biurowych, prowadzenie drobnych czynności z zakresu obsługi technicznej Biura, b) zaopatrywanie Biura w artykuły i materiały biurowe, eksploatacyjne i inne oraz ich wydawanie, c) zamawianie, ewidencjonowanie i rozprowadzanie pieczęci służbowych, d) powielanie materiałów na potrzeby Biura, e) nadzór nad zapewnieniem właściwej ochrony pomieszczeń przekazanych Biuru do korzystania, f) zapewnienie właściwej informacji wizualnej Biura, w szczególności oznakowania siedziby i pomieszczeń, 2) realizacja wyjazdów samochodami służbowymi na potrzeby Biura i obsługiwanych jednostek oraz prowadzenie ich ewidencji, 3) terminowe dokonywanie przeglądów technicznych samochodów służbowych oraz ich ubezpieczanie, 4) codzienny odbiór i dostarczanie do sekretariatu Biura korespondencji z kancelarii Urzędu Dzielnicy Śródmieście, wysyłanie korespondencji i innych przesyłek drogą pocztową, 5) prowadzenie ewidencji majątku Biura: ilościowej, ilościowo wartościowej, cechowanie sprzętu, 6) prowadzenie ewidencji imiennej pobranego wyposażenia do użytkowania przez pracowników, 7) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie zadań samodzielnego wieloosobowego stanowiska do spraw organizacyjnych. 27 Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw organizacyjnych należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu organizacji i funkcjonowania Biura, w tym: 12

13 a) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Biura oraz nadzór nad ich przestrzeganiem, b) przygotowywanie porozumień i umów zawieranych przez Biuro, prowadzenie ich ewidencji, uzyskiwanie kontrasygnaty Głównego Księgowego, c) wykonywanie zadań i czynności administratora bezpieczeństwa informacji, d) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień dla pracowników Biura. 2) prowadzenie czynności organizacyjno - technicznych, związanych z udzielaniem zamówień publicznych na rzecz Biura, 3) koordynowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Biura, 4) bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie zadań samodzielnego stanowiska do spraw organizacyjnych. 28 Do zadań wspólnych wydziałów i samodzielnych stanowisk należą: 1) planowanie i organizowanie pracy, 2) przygotowywanie materiałów, sprawozdań, projektów zarządzeń, decyzji, umów, porozumień i innych dokumentów z zakresu działania danej komórki organizacyjnej, 3) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i obsługiwanymi jednostkami w zakresie spraw należących do właściwości danej komórki organizacyjnej, 4) prowadzenie instruktażu w stosunku do pracowników obsługiwanych jednostek, 5) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej, organizowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej, 6) przestrzeganie zasad wynikających z ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych, 7) terminowe i zgodne z przepisami prawa oraz interesem klientów załatwianie spraw w zakresie właściwości komórki organizacyjnej Biura, 8) przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, 9) przygotowywanie i przekazywanie prowadzonej w komórkach organizacyjnych dokumentacji do archiwum, 10) przestrzeganie obowiązujących w Biurze procedur oraz zarządzeń, decyzji Dyrektora, instrukcji oraz regulaminów, 11) realizacja porozumień i umów zawartych z obsługiwanymi jednostkami w zakresie obsługi finansowej i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Rozdział V ZASADY ZASTĘPOWANIA NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH W czasie nieobecności osoby pełniącej kierownicze stanowisko zastępuje ją pracownik wyznaczony w sposób określony w Zastępca jest upoważniony do wszelkich czynności leżących w kompetencji zastępowanego z wyjątkiem czynności, do wykonywania których osobie zastępowanej udzielone zostało imienne upoważnienie lub pełnomocnictwo. 13

14 30 1. W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora i jego Zastępcy zastępuje ich Główny Księgowy. 2. Przepisy 32 stosuje się odpowiednio. Dyrektora Biura zastępuje Zastępca Dyrektora Głównego Księgowego zastępuje Zastępca Głównego Księgowego. 2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Głównego Księgowego i jego zastępcy zastępuje ich wyznaczony przez Dyrektora kierownik wydziału. 33 Kierownika wydziału zastępuje zastępca kierownika, a w razie nieutworzenia stanowiska zastępcy kierownika wyznaczony przez kierownika pracownik wydziału, po uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora lub Głównym Księgowym. 1. Do podpisu przez Dyrektora zastrzeżone są: Rozdział VI ZASADY PODPISYWANIA PISM 34 1) zarządzenia, decyzje i inne wewnętrzne akty normatywne oraz umowy, porozumienia i inne oświadczenia woli, 2) pisma adresowane do Zarządu i Rady Dzielnicy, Prezydenta m.st. Warszawy, organów kontroli zewnętrznej, związków zawodowych, organizacji społecznych i pozarządowych, 3) odpowiedzi na wystąpienia, wnioski i interpelacje kierowane przez radnych i komisje Rady Dzielnicy Śródmieście oraz Rady Miasta Stołecznego Warszawy, 4) pisma dotyczące spraw kadrowych oraz budżetu Biura, 5) wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, 6) pisma i dokumenty zastrzeżone do podpisu Dyrektora w odrębnym trybie. 2. Dyrektor może upoważnić innych pracowników do podpisywania pism w jego imieniu w ściśle określonych przypadkach, na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. 3. Projekty pism i dokumenty przedstawiane do podpisu Dyrektora parafuje pracownik merytoryczny, który opracował projekt lub kierownik komórki organizacyjnej oraz akceptuje odpowiednio Zastępca Dyrektora lub Główny Księgowy. 14

15 35 1. W razie nieobecności Dyrektora pisma i dokumenty podpisuje Zastępca Dyrektora lub inna upoważniona osoba. 2. Zastępca Dyrektora: a) podpisuje wszystkie dokumenty nie zastrzeżone do wyłącznej właściwości Dyrektora, w tym korespondencję oraz dokumenty organizacyjne dotyczące prowadzonych spraw, b) akceptuje korespondencję. 36 Główny Księgowy podpisuje we własnym imieniu: 1) projekty planów finansowych Biura oraz obsługiwanych jednostek, 2) informacje i analizy z zakresu realizacji budżetu, środków pozabudżetowych i funduszy strukturalnych, 3) sprawozdania budżetowe w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, pozabudżetowych Biura oraz obsługiwanych jednostek, 4) projekty wewnętrznych aktów normatywnych regulujących gospodarkę finansową Biura, 5) zapotrzebowania na środki finansowe. 37 Kierownicy wydziałów podpisują we własnym imieniu: 1) bieżącą korespondencję kierowaną do obsługiwanych jednostek oraz interesantów o charakterze informacyjnym lub wyjaśniającym, 2) pisma w przypadkach wymagających złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w zakresie prowadzonych spraw, 3) materiały informacyjne, analityczne i oceniające z zakresu działania wydziału, 4) dokumenty regulujące wewnętrzną pracę wydziału. 38 Dokumenty powodujące skutki finansowe, po uprzednim potwierdzeniu przez komórkę merytoryczną parafowane są przez Głównego Księgowego Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiące podstawę do otrzymania i wydatkowania środków pieniężnych Biura i obsługiwanych jednostek podpisują: Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy lub osoby upoważnione przez Dyrektora. 2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych określa Regulamin Kontroli Wewnętrznej wraz z Instrukcją Obiegu i Kontroli Dowodów Finansowo - Księgowych. 15

16 40 Szczegółowy tryb postępowania z dokumentacją służbową jej obieg, rejestrację, przechowywanie oraz archiwizowanie określa Instrukcja Kancelaryjna. Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 41 Kierownicy wydziałów są obowiązani zapoznać pracowników z postanowieniami Regulaminu i dostosować organizację wewnętrzną wydziałów, podział zadań oraz zakresy czynności pracowników do ustaleń Regulaminu oraz przedstawić propozycje szczegółowych zadań wydziałów w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszego Regulaminu. Do zmiany niniejszego Regulaminu stosuje się tryb przewidziany dla jego wprowadzenia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje:

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W Tarnobrzegu z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 3 / 2010 dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 z dnia 10 marca 2014r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn. 02.01.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/204 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 2 kwietnia 204 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku Załącznik do Zarządzenia Nr 167/ZiSS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Załącznik do Zarządzenia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Chełmie Śląskim Nr 1/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AMINISTRACYJNO- EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZDZIESZOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AMINISTRACYJNO- EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZDZIESZOWICACH Załącznik do zarządzenia nr 13/2011 dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach z dnia 28. 12. 2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AMINISTRACYJNO- EKONOMICZNEGO OŚWIATY W ZDZIESZOWICACH Na podstawie uchwały nr XLII/258/05

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012r. 1. Struktura organizacyjna. Bieżącą działalnością Biura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/K/14 Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2014 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY Gryfino z dnia..

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY Gryfino z dnia.. UCHWAŁA Nr... RADY GMINY Gryfino z dnia.. DRUK Nr 10/XXIII w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie i nadania jej statutu Na podstawie art. 9 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/69/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo