Proces Zarządzanie Majątkiem (ZM) Procedura Zarządzanie remontami planowanymi i inwestycjami (ZM-01) INSTRUKCJA Strona 2 / 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces Zarządzanie Majątkiem (ZM) Procedura Zarządzanie remontami planowanymi i inwestycjami (ZM-01) INSTRUKCJA Strona 2 / 13"

Transkrypt

1

2 INSTRUKCJA Strona 2 / 13 Spis treści: 1. Cel instrukcji 2. Zakres stosowania 3. Opis instrukcji I. Procedura wyboru wykonawcy/dostawcy przy zawieraniu umowy/ów na realizację projektu w oparciu o przepisy KC (przetarg art ) i Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego, dla których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp: II. III. IV. Etap I Przygotowanie postępowania Etap II Przeprowadzenie postępowania Etap III Zamknięcie postępowania Procedura wyboru wykonawcy/dostawcy dla umów, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, w przypadku umów do wartości zł bez podatku od towarów i usług Procedura wyboru wykonawcy/dostawcy dla umów, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, w przypadku umów, których wartość przekracza kwotę zł do euro bez podatku od towarów i usług Instrukcja wnioskowania o płatność V. Instrukcja dotyczącą sprawozdawczości VI. Instrukcja archiwizowania dokumentacji projektowej VII. Trwałość projektu VIII. Instrukcja ścieżka dojścia do dokumentów zaewidencjonowanych w elektronicznym systemie księgowym IX. Obowiązywanie X. Dokumenty przywołane XI. Aktualny Schemat organizacyjny Załączniki 4. Zapisy -01 Opis faktury -02 Ścieżki dostępu do dokumentów na wyodrębnionym koncie księgowym oraz do dokumentów OT na przykładzie projektu Konwersja kotła OP230 nr 2 (K3) na kocioł opalany biomasą w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź 5. Tabela zmian

3 INSTRUKCJA Strona 3 / CEL INSTRUKCJI Udokumentowanie zasad weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programów Operacyjnych na lata wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. 2. ZAKRES STOSOWANIA Przedmiotowo niniejsza instrukcja ma zastosowanie do projektów, dla których Spółka zamierza starać się o lub pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych na lata Podmiotowo stosowaniem instrukcji są objęte wszystkie komórki organizacyjne Spółki, na których ciążą jakiekolwiek zadania z tytułu uczestnictwa w procesie pozyskiwania współfinansowania lub z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej. 3. OPIS INSTRUKCJI I. Procedura wyboru wykonawcy/dostawcy przy zawieraniu umowy/ów na realizację projektu w oparciu o przepisy KC (przetarg art ) i Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp: Etap I - Przygotowanie postępowania 1. Opracowanie Specyfikacji warunków zamówienia przy uwzględnieniu następujących zasad: a. opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców, a w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy obligatoryjnie dopuścić rozwiązania równoważne, b. zakaz stawiania wykonawcom wymagań oraz żądania dokumentów na ich potwierdzenie, które naruszałyby zasadę równego dostępu dla podmiotów z krajów UE. Zapewnienie przez Zamawiającego Wykonawcom traktowanie ich na równych prawach z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Przykładowo zakazane są wymagania nakładające: - posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce,

4 INSTRUKCJA Strona 4 / 13 - posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych, c. wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem, d. wyznaczenie odpowiedniego terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się z przedmiotem zamówienia, przygotowania i złożenia oferty, e. określenie czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i/ lub wariantowych, f. określenie możliwości zmian warunków udziału w przetargu, realizacji przedmiotu zamówienia (np. zmiana terminów określonych w SWZ, zebranie wykonawców), g. określenie możliwości odwołania warunków przetargu lub zamknięcia przetargu na każdym etapie/ bez wyboru oferty bez podawania przyczyn. 2. Sprawdzenie i zatwierdzenie Specyfikacji warunków zamówienia. 3. Przygotowanie treści ogłoszenia, które powinno zawierać co najmniej: a. nazwę (firmę) i adres Zamawiającego, b. określenie trybu zamówienia, c. temat Projektu/Zadania, d. czas, miejsce oraz warunki przetargu albo wskazać sposób udostępnienia warunków, e. numer postępowania nadany przez Zamawiającego, f. adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie, g. adres , na który należy kierować wniosek o udostępnienie SWZ w wersji elektronicznej, h. planowany termin realizacji Projektu/Zadania, i. informację o warunkach udziału w przetargu lub wskazanie sposobu udostępnienia tych warunków, j. informację o możliwości zmiany ogłoszenia, a także warunków udziału w przetargu, k. termin składania stanowisk negocjacyjnych, l. dane osób do kontaktu ze strony Zamawiającego, m. informację o ubieganiu się Zamawiającego o dofinansowanie ze środków unijnych lub o uzyskaniu dotacji z UE, n. informację, że Zamawiajmy ma prawo odwołać warunki przetargu lub zamknąć przetarg na każdym etapie/ bez wyboru oferty bez podawania przyczyn. Etap II Przeprowadzenie postępowania 1. Powołanie Grupy Roboczej/ Komisji Przetargowej i zatwierdzenie trybu przetargu. 2. Wszczęcie postępowania poprzez ogłoszenie dotyczące zaproszenia do udziału w postępowaniu obligatoryjnie wg ppkt. a, b, c i d : a. w gazecie o ogólnopolskim zasięgu, w którym zgodnie z Art KC należy wskazać sposób udostępnienia warunków przetargu, b. zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Dalkia Łódź S.A.

5 INSTRUKCJA Strona 5 / 13 c. umieszczenie treści ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie Dalkia Łódź S.A. d. zamieszczenie ogłoszenia na stronach Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, e. wysłanie indywidualnych zaproszeń do wskazanych Wykonawców. W I fazie postępowania mogą uczestniczyć wszyscy wykonawcy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie o którym mowa w pkt Przekazanie specyfikacji warunków zamówienia wykonawcom. 4. Udzielanie na równych zasadach wszystkim oferentom wyjaśnień i modyfikacji dotyczących treści specyfikacji. 5. Złożenie przez oferentów stanowisk negocjacyjnych. 6. Złożenie oświadczeń przez każdego Członka Grupy Roboczej/ Komisji Przetargowej o braku lub istnieniu okoliczności skutkujących koniecznością wyłączenia się z prac Grupy Roboczej/ Komisji Przetargowej po zapoznaniu się członków z listą potencjalnych oferentów. 7. W trakcie oceny stanowisk negocjacyjnych zamawiający może prowadzić wyjaśnienia dotyczące treści złożonych stanowisk. 8. Ocena złożonych stanowisk negocjacyjnych. 9. Negocjacje techniczne ze wszystkim wykonawcami, którzy złożyli stanowisko negocjacyjne i spełnili warunki udziału w postępowaniu. 10. Wytypowanie do udziału w kolejnej fazie postępowania Wykonawców, którzy w największym stopniu oferują spełnienie wymagań Zamawiającego oraz technologię najlepszą do osiągnięcia celu, dla którego zamawiający będzie realizował Projekt/Zadanie. Wybór wykonawców do kolejnych etapów postępowania musi być przeprowadzony w oparciu o obiektywne i niedyskryminujące kryteria. 11. Uszczegółowienie negocjacji technicznych i postanowień przyszłej umowy. 12. Przekazanie wybranym wykonawcom informacji dotyczących nowych wymagań ustalonych w toku negocjacji i wyznaczenie ponownego terminu na złożenie stanowisk negocjacyjnych jeśli dotyczy. 13. Ocena ponownie złożonych stanowisk negocjacyjnych. 14. Negocjacje techniczne i handlowe. 15. Złożenie ofert przez wykonawców, którzy brali udział w II fazie negocjacji technicznych i handlowych. 16. Ocena złożonych ofert. 17. Wyjaśnianie treści złożonych ofert, omyłek pisarskich i rachunkowych. 18. Wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o warunki i wymagania określone w postępowaniu. Powiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty oraz pozostałych uczestników postępowania o nie wybraniu ich oferty. 19. Udzielenie zamówienia poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej z wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza dla Projektu/Zadania. Etap III Zamknięcie postępowania 1. Zakończenie prac Grupy Roboczej/Komisji Przetargowej następuje po obustronnym podpisaniu umowy.

6 INSTRUKCJA Strona 6 / 13 Uwagi: 2. Dokumentację z postępowania przetargowego należy archiwizować wg zasad określonych w procedurach wewnętrznych oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego przy zachowaniu ochrony danych oraz tajemnicy handlowej. Zamawiający może prowadzić dowolną ilość spotkań negocjacyjnych (technicznych i handlowych) z wybranym wykonawcą. II. Procedura wyboru wykonawcy/dostawcy dla umów, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, w przypadku umów do wartości 2000 zł. bez podatku od towarów i usług Nie jest wymagana procedura dokumentowania rozeznania rynku. Wystarczającym dokumentem będzie notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami, III. Procedura wyboru wykonawcy/dostawcy dla umów, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, w przypadku umów, których wartość przekracza kwotę 2000 zł do euro bez podatku od towarów i usług 1. Zamawiający jest zobowiązany posiadać dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, Zamawiający powinien wykazać okoliczności uzasadniające koniczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku. 2. Dokonanie rozeznania rynku będzie polegać na: a) skierowaniu w formie pisemnej lub w formie elektronicznej do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowego potwierdzonych wydrukiem zapytań; lub b) zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego potwierdzone wydrukiem ogłoszenia. 3. Należy uzyskać co najmniej dwie ważne oferty, w przypadku postępowania określonego w pkt 2 lit. b wymóg będzie spełniony również wtedy, gdy w odpowiedzi na ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej, złożona zostanie tylko jedna ważna oferta. 4. Rekomendację wyboru najkorzystniejszej oferty dokumentuje Raport/Protokół z oceny ofert. 5. Udzielenie zamówienia poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej z wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza dla Projektu/Zadania.

7 INSTRUKCJA Strona 7 / 13 IV. Instrukcja wnioskowania o płatność Instrukcja określa sposób wnioskowania o płatność pośrednią oraz o płatność końcową zgodnie z terminami sprawozdawczości oraz wzorem wniosku o płatność zawartym w Wytycznych do sprawozdawczości w ramach Programów Operacyjnych, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wniosek o płatność służy: wnioskowaniu o przyznanie płatności stanowiącej refundację wydatków sfinansowanych ze środków własnych (wypełniane są poz. 1 20), pełni funkcję sprawozdawczą w zakresie informacji o postępie rzeczowym projektu (wypełniane są poz. 1-5 i 12-20). Wniosek o płatność składany jest z częstotliwością i w terminie określonym w umowie o dofinansowaniu, jednak co najmniej raz na trzy miesiące. Dokumenty źródłowe: plan wystąpień o środki dotacji, dokumenty księgowe, dokumentacja projektu, protokóły odbioru robót, dostaw, dokumentacji, usług. Dokumenty pomocnicze: zestawienia rzeczowe i finansowe własne sporządzone przez poszczególne komórki organizacyjne. Kod Czynność Wykonujący Czas Działanie Weryfikacja i aktualizacja wzoru sprawozdania oraz wymogów IW*) w zakresie sporządzania wniosków o płatność 1 dzień Pobranie z Wydziału IB oryginałów faktur 2. i protokołów odbioru robót, dostaw, dokumentacji, usług oraz innych załączonych do protokółu dokumentów Pobranie z Wydziału Polityki Finansowej (FP) dowodów zapłaty poniesionych wydatków oraz dokonanie weryfikacji finansowego wykonania projektu Przekazanie wniosku o płatność do Kierownika Projektu w celu weryfikacji zgodności z zakresem rzeczowo-finansowym projektu Weryfikacja poprawności wniosku o płatność w zakresie określonym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu Weryfikacja wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych do dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie W przypadku stwierdzonych niezgodności dokonuje ich uzgodnienia z Wydziałem IM Przygotowanie kserokopii załączników do wniosku o płatność oraz przygotowanie do poświadczenia za zgodność z oryginałem Przedstawienie wniosku o płatność do zatwierdzenia przez Zarząd Spółki Kierownik Projektu Kierownik Projektu Kierownik Projektu 5 dni do 2 dni 1 dzień Przygotowanie wniosku o płatność Kontrola finansowa Weryfikacja rzeczowokontrolna merytoryczna I Zatwierd zenie wniosku o płatność kontrola merytory czna II

8 INSTRUKCJA Strona 8 / 13 Zatwierdzenie wniosku o płatność poprzez złożenie podpisów na oryginałach formularza 10 wniosku o płatność oraz poświadczenie za zgodność z oryginałem kserokopii załączników do wniosku o płatność Za pośrednictwem Sekretariatów Zarządu zwrot 11 podpisanych dokumentów do Wydziału IM Sporządzenie pisma przewodniego do IW*) oraz przesłanie Sprawozdania w wersji papierowej 12 i elektronicznej za potwierdzeniem przekazania dokumentów Zaewidencjonowanie Sprawozdania 13 w dokumentacji projektu w wersji papierowej i elektronicznej *) IW Instytucja Wdrażająca Zarząd Spółki lub osoba uprawomocniona Sekretariat Spółki do 2 dni 1 dzień Wysłanie i ewidencja wniosku o płatność Czas Całkowity: do 12 dni Ewidencja Wewnętrzna: Ewidencja Zewnętrzna: Instytucja Wdrażająca V. Instrukcja dotycząca sprawozdawczości W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym beneficjent nie zamierza wnioskować o płatność wówczas wniosek o płatność służy przedstawieniu postępu rzeczowo-finansowego projektu. Dokumenty źródłowe: harmonogram rzeczowo-finansowy, dokumenty księgowe, dokumentacja projektu, protokóły odbioru robót, dostaw, dokumentacji, usług Dokumenty pomocnicze: zestawienie rzeczowe i finansowe własne sporządzone przez poszczególne komórki organizacyjne Kod Czynność Wykonujący Czas Działanie Weryfikacja i aktualizacja wzoru sprawozdania oraz 1 dzień 1. wymogów IW*) w zakresie sporządzania sprawozdania Pobranie z działu obsługi księgowej/wydziału 2. księgowości oryginałów dokumentów księgowych dotyczących okresu sprawozdawczego Pobranie z Wydziału IB oryginałów protokółów 3. odbioru robót, dostaw, dokumentacji, usług oraz innych załączonych do protokółu dokumentów Pobranie z Wydziału Polityki Finansowej (FP) 5 dni 4. dowodów zapłaty poniesionych wydatków oraz dokonanie weryfikacji finansowego wykonania projektu 5. Sprawdzenie powyższych dokumentów Przygotowanie danych do sprawozdania

9 INSTRUKCJA Strona 9 / Przygotowanie projektu sprawozdania i przesłanie do Kierownika celem weryfikacji i uzupełnienia danych Weryfikacja i uzupełnienie danych oraz zwrot do Wydziału IM Kierownik Projektu 3 dni Projekt Sprawoz dania 8. Przedstawienie Sprawozdania do zatwierdzenia przez Zarząd Spółki Zatwierdzenie Sprawozdania poprzez złożenie podpisów na oryginałach formularza Za pośrednictwem Sekretariatów Zarządu zwrot podpisanych dokumentów do Wydziału IM Zarząd Spółki lub osoba uprawomocniona Sekretariat Spółki do 2 dni Zatwierdzenie Sprawozdania Sporządzenie pisma przewodniego do IW*) oraz przesłanie Sprawozdania w wersji papierowej i elektronicznej za potwierdzeniem przekazania dokumentów Zaewidencjonowanie Sprawozdania w dokumentacji projektu w wersji papierowej i elektronicznej 1 dzień Wysłanie i ewidencja Sprawozdania *) IW Instytucja Wdrażająca Czas Całkowity: do 11 dni Ewidencja Wewnętrzna: Ewidencja Zewnętrzna: Instytucja Wdrażająca VI. Instrukcja archiwizowania dokumentacji projektowej 1. W ramach Programów Operacyjnych na lata okres archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu objętego dofinansowaniem obejmuje okres realizacji projektu oraz 3 lata od zamknięcia Programu Operacyjnego. 2. Z uwzględnieniem pkt. 1, w przypadku Projektu, w którym występuje pomoc publiczna obowiązek archiwizacji dokumentacji trwa 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej. 3. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na informatycznych nośnikach danych w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami. 4. Instytucja Wdrażająca poinformuje o dacie zamknięcia Programu Operacyjnego. 5. Wersję papierową Dokumentacji dotyczącej Projektu w okresie jego trwania przechowuje się w niżej wymienionych lokalizacjach: a) Dokumentacja przetargowa - EC-4, bud E, Wydział Zakupów /IZ/,

10 INSTRUKCJA Strona 10 / 13 b) Wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie, wniosek o płatność, informacje pokontrolne, promocja projektu EC-4, bud. D, VII p., korytarz, Wydział Inżynierii Remontów /IM/, c) Umowa z wykonawcą, faktury, protokóły odbioru oraz inne dokumenty potwierdzające poniesione koszty dotyczące projektu (oryginały) EC-4, bud. E, Wydział Planowania i Rozliczeń Inwestycji i Remontów /IB/, d) Dokumentacja projektowa (techniczna) w zależności od miejsca realizacji projektu: - Wydział Przygotowania i Realizacji Robót EC2/EC3 (RP2/3) ul. Pojezierska 70, - Wydział Przygotowania i Realizacji Robót EC-4 (RP4) ul. J. Andrzejewskiej 5, - Wydział Eksploatacji Sieci Ciepłowniczej (CS) ul. Wieniawskiego 40, e) Oryginały dowodów OT wraz z Kartami obiektu inwentarzowego, wyciągi bankowe, przelewy EC-4 bud. D, Wydział Controllingu i Rachunkowości (FC). 6. Segregatory, w których przechowywana jest dokumentacja dotycząca ubiegania się o dofinansowanie oraz realizacji projektu powinny posiadać spisy zawartości zawierające w szczególności: liczbę porządkową, nazwę dokumentu, rodzaj dokumentu, datę dokumentu, numer dokumentu, określenie jego rodzaju (przychodzące, wychodzące) oraz opis od kogo do kogo został dokument przesłany. 7. Docelowo dokumentacja projektu będzie przechowywana w planowanym do realizacji archiwum dla Pionu Inwestycji i Remontów. VII. Trwałość projektu Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 1083/2006, w okresie 5 lat liczonych od daty zakończenia realizacji Projektu, pod rygorem obowiązku zwrotu środków. Pieczę nad właściwą eksploatacją urządzeń powstałych w wyniku realizacji Projektu finansowanego z udziałem środków UE, tak, aby nie dopuścić w jej trakcie do powstania zmian o charakterze zasadniczej modyfikacji w rozumieniu przepisów ww. Rozporządzenia i dochować trwałości projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, powierza się właściwym Głównym Inżynierom (PE2-4) jako użytkownikom majątku produkcyjnego, bądź Dyrektorowi ds. Sieci Ciepłowniczej (GC) jako użytkownikowi i właścicielowi majątku Zakładu Sieci Cieplnej oraz Dyrektorowi ds. Inwestycji i Remontów (GI) jako właścicielowi majątku produkcyjnego. O wszelkich zamiarach dokonania zmian użytkownicy, jak i właściciele majątku powstałego w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE mają obowiązek powiadamiać Wydział Inżynierii Remontów (IM) jako nadzorujący prawidłową realizację Projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich.

11 INSTRUKCJA Strona 11 / 13 VIII. Instrukcja ścieżka dojścia do dokumentów zaewidencjonowanych w elektronicznym systemie księgowym 1. Projekt pn.: Konwersja kotła OP230 nr 2 (K3) na kocioł opalany biomasą w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź w Dalkia Łódź miał przypisany kod nr I/D/406/10, a po zmianie nr projektu kod CID Decyzją z dnia r. dla projektu pn. Konwersja kotła OP230 nr 2 (K3) na kocioł opalany biomasą w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź nr I/D/406/10.zostało wydzielone konto księgowe w Planie kont o numerze: Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nr POIS /10-00 z dnia r. na projekcie zostało wydzielone zadanie nr. 1 koszty kwalifikowane ewidencja dokumentów objętych dotacją. W związku z decyzją Zarządu o rozliczaniu kosztów pracy osób uczestniczących w projekcie w koszty tego projektu, zmianie uległ numer projektu, od roku jest to numer CID Projekt pn.: Redukcja emisji tlenków azotu z kotła K7 w EC4 Dalkia Łódź zgodnie ze standardem Dyrektywy IED w Dalkia Łódź ma przypisany kod nr CID Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nr POIS /12-00 z dnia r. na projekcie zostało wydzielone zadanie nr 2a koszty kwalifikowane dotyczące przebudowy kotła K7 wraz z wymiana palników oraz zadanie nr 3a koszty kwalifikowane dotyczące wybudowania instalacji SNCR. Dla projektu CID zostało wydzielone konto księgowe w Planie kont o numerze: Projekt pn.: Przebudowa sieci ciepłowniczej wodnej w Dalkia Łódź S.A. w celu ograniczenia strat ciepła objęty umową o dofinansowanie nr POIS /10-01 w Dalkia Łódź ma przypisane kody o numerach: a) CID koszty kwalifikowane zad. 2A, konto księgowe nr dla przebudowy sieci ciepłowniczej od K-164 do K-193 i od PS-803 do K-3305 Żeromskiego-Włókniarzy-Drewnowska b) CID koszty kwalifikowane zad. 2A, konto księgowe nr dla przebudowy sieci cieplnej od K-2025 do K-29 Os. Pienista c) CID koszty kwalifikowane zad.4a, konto księgowe nr dla przebudowy sieci wodnej magistralnej od K do K-1235 ul. Julianowska wraz z przyłączem do bud. Julianowska 7a d) CID koszty kwalifikowane zad.3a, konto księgowe nr dla przebudowy sieci wodnej rozdzielczej od K-617 do K-617/12 os. Czerwony Rynek wraz z przyłączami. 4. Projekt pn.: Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi Modernizacja sieci wodnej rozdzielczej w dzielnicach Łódź Polesie i Łódź Bałuty objęty umowa o dofinansowanie

12 INSTRUKCJA Strona 12 / 13 nr UDA-RPLD /10-00 z dnia r. w Dalkia Łódź ma przypisane kody o numerach: a) CID koszty kwalifikowane zad.1, konto księgowe nr dla projektu modernizacji sieci wodnej rozdzielczej od K-2019/3 do K-2019/10 Nowe Sady b) CID koszty kwalifikowane zad.1, konto księgowe nr dla projektu modernizacji sieci wodnej rozdzielczej od K-902 w kierunku Os. Teofilów C2 Ścieżki dostępu do dokumentów na wyodrębnionym koncie księgowym oraz do dokumentów OT zaprezentowano w załączniku nr -02 na przykładzie projektu Konwersja kotła OP230 nr 2 (K3) na kocioł opalany biomasą w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź. IX. Obowiązywanie Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania i zastępuje Instrukcję w wersji z r. X. Dokumenty przywołane - Aktualny schemat organizacyjny zamieszczony w systemie ARIS Portal XI. Załączniki Opis faktury Ścieżki dostępu do dokumentów na wyodrębnionym koncie księgowym oraz do dokumentów OT na przykładzie projektu Konwersja kotła OP230 nr 2 (K3) na kocioł opalany biomasą w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź 4. ZAPISY Brak zapisów. 5. TABELA ZMIAN Lp. Opis zmiany Data zmiany 1. Dodano pkt.2 pn. Zakres obowiązywania 02/04/ Pkt. 3.I zmiana tytułu 02/04/2013

13 INSTRUKCJA Strona 13 / Etap I - pkt 3.I.1.g. zmiana treści 02/04/ Etap I pkt. 3.I.3.j., k., n., - zmiana treści mająca na celu doprecyzowanie 02/04/2013 czynności Zamawiającego 5. Etap II pkt. 3.I.5., 8., 9., zmiana treści mająca na celu doprecyzowanie 02/04/2013 czynności Zamawiającego 6. Etap III pkt 3.I.1. - zmiana treści mająca na celu doprecyzowanie czynności 02/04/2013 Zamawiającego 7. Dodano pkt. 3. II i 3.III z uwagi na rozszerzenie zakresu stosowania 02/04/ Zmiana zapisów w tabelach w pkt. 3.IV. i 3.V. wynikających z doprecyzowania 02/04/2013 wykonujących czynności (odpowiednio pkt. 10 i 11 tabeli oraz pkt. 9 i 10 tabeli) 9. Zmiana zapisów pkt. 3.VI.5a. i c w zakresie zmiany przechowywania umów 02/04/ Zmiana zapisów pkt. 3.VI.5.d. w związku z likwidacją z połączeniem RP2 z RP3 02/04/2013 oraz likwidacją RP5 11. Rozdział VI dodano pkt 6 14/11/ Dodano rozdział VII pt. Trwałość projektu 14/11/ Rozdział IV, V, VI aktualizacja nazw i symboli wydziałów zgodna ze zmianami 21/02/2014 organizacyjnymi 14. Dodano rozdział VII pt. Instrukcja ścieżka dojścia do dokumentów 21/02/2014 zaewidencjonowanych w elektronicznym systemie księgowym 15 W Rozdz. XI. dodano załącznik -01 Ścieżka dostępu do dokumentów na wyodrębnionym koncie księgowym oraz do dokumentów OT na przykładzie projektu Konwersja kotła OP230 nr 2 (K3) na kocioł opalany biomasą w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź 21/02/2014

14 -01 Opis faktury Opis faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej powinien zawierać: 1) krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek. W przypadku RPD pomocy technicznej, jeżeli kwalifikowalna jest jedynie część wydatku, którego dotyczy opisywany dokument, należy w opisie zawrzeć informację na ten temat, wraz ze wskazaniem, jaka część wydatku (np. jakiego rodzaju wydatki, bądź jaki % wydatków) została uznana za kwalifikowalną; 2) numer i datę (lub tylko datę jeśli brak jest numeru) zawarcia kontraktu/umowy z Wykonawcą z tytułu, którego poniesiono wydatek; 3) numer umowy o dofinansowanie / decyzji oraz nazwę i numer projektu; 4) nazwę Programu Operacyjnego, numer priorytetu i działania; 5) źródło finansowania (określenie odpowiedniego funduszu); 6) kategorię wydatku oraz podkategorię wydatku w przypadku wydatków w ramach pomocy technicznej na podstawie RPD; 7) kategorię wydatku w każdym innym przypadku zgodnie z listą kategorii wydatków zawartą w punkcie 9 (np. Przygotowanie projektu Przygotowanie raportów OOŚ lub Roboty budowlane - opłaty); 8) nr protokołu odbioru oraz datę sporządzenia (lub tylko datę jeśli protokół nie posiada numeru) w przypadku, gdy dokument potwierdzający wykonanie/odebranie roboty/usługi/dostawy nie jest wymagany do dołączenia do wniosku o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie. Protokoły odbioru nie są wymagane jako załączniki do wniosku o płatność w przypadku wydatków realizowanych w ramach pomocy technicznej; 9) kwotę wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych z wyszczególnieniem VAT; 10) w przypadku beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi kwotę wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej EFRR lub FS oraz wkładowi krajowemu; 11) w przypadku faktur wyrażonych w walucie innej niż PLN należy podać kurs, po którym przeliczono jej wartość; 12) numer projektu, nr wyodrębnionego konta księgowego. Opis powinien być zamieszczony na odwrocie faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, co najmniej w zakresie, o którym mowa w punktach 2-5 oraz 9 i W przypadku braku miejsca na odwrocie faktury, dalszy ciąg opisu należy sporządzić na odrębnej kartce papieru trwale dołączonej do faktury. Opisu faktury w zakresie danych jak wyżej dokonuje Wydział IB.

15 -02 A. Instrukcja ścieżka dojścia do dokumentów na wyodrębnionym koncie projektu Zaewidencjonowane na projekcie faktury pokazuje raport uruchamiany poprzez zlecenie: Raport projekty z fakturami wykonywany w module projektowym PA Oracle ebs. Procedura tworzenia raportu 1

16 Z listy zleceń wybieramy raport Raport projekty z fakturami W oknie parametrów wpisujemy numer projektu 2

17 Uzyskujemy raport B. Instrukcja ścieżka dojścia do dokumentów OT w ramach dotowanych projektów Aby uzyskać informację na temat środków trwałych oddanych do użytkowania w ramach dotowanych projektów, należy utworzyć raport. 3

18 Raport ten uzyskujemy z podmodułu DLD-ST- Przegląd danych w systemie Oracle Uruchamiamy procedurę tworzenia zleceń Z zestawu zleceń należy wybrać raport o nazwie Dalkia: Raport dokumentów OT/OTM 4

19 Po wypełnieniu właściwych danych Otrzymujemy raport. 5

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kontrola projektów na miejscu w zakresie finansowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O. W KOLNIE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE KOLNO, dnia 19.12.2014 r. Zatwierdzam Prezes

Bardziej szczegółowo

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A.

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Postanowienia ogólne 1. Z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów dotacyjnych

Rozliczanie projektów dotacyjnych Rozliczanie projektów dotacyjnych Koszty projektu Dotacja Wkład własny (min. 5% kosztów kwalifikowalnych projektu) Koszty kwalifikowalne: wydatki poniesione w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY I ZAWIERANIA UMÓW

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY I ZAWIERANIA UMÓW PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY I ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 10.3 ROZWÓJ PRZEMYSŁU DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA

Bardziej szczegółowo

IO-TL/03/2011 Instrukcja udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE w LPEC Sp. z o.o.

IO-TL/03/2011 Instrukcja udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE w LPEC Sp. z o.o. Instrukcja udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE w LPEC Sp. z o.o. w związku z realizowaniem przez LPEC Sp. z o.o. Projektu pn.: Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin 1

Bardziej szczegółowo

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Wniosek o płatność Wniosek o płatność dostarczany jest do Instytucji Pośredniczącej (UW): raz na kwartał w

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia życie Instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: procedur archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów

Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów W ramach oceny merytorycznej II stopnia ocenie podlega także gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Zamówienia publiczne Omówienie zakresu błędów odnotowanych w odniesieniu do Zamówień Publicznych w ramach działań

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Umowa o dofinansowanie Warunki podpisania umowy o dofinansowanie: potwierdzenie przyznania dofinansowania w formie Promesy premii technologicznej, podpisanie/wejście w życie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Umowy, o których mowa w Podrozdziale 5.5 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ

Tabela nr 1. Umowy, o których mowa w Podrozdziale 5.5 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ Załącznik 2 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za naruszenia zasad zawierania umów, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r.

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia Targanice, dnia 23 maja 2012 r. 1/12 Małe projekty w województwie małopolskim (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej (DLA BUDOWLANYCH ORAZ USŁUG I DOSTAW O WARTOŚCI POW. 20 TYS. ZŁ NETTO, TJ. BEZ PODATKU

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WEWNĘTRZNA udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości określonej w art.4 pkt.8 ustawy pzp

PROCEDURA WEWNĘTRZNA udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości określonej w art.4 pkt.8 ustawy pzp PROCEDURA WEWNĘTRZNA udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości określonej w art.4 pkt.8 ustawy pzp Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Procedura dotyczy zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN Udzielania przez Szkołę Podstawową im. Jana Baranowskiego w Sławkowie zamówień na dostawy, usługi i wykonywanie robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 Euro.

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do uchwały nr 60/1297/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2011 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r.

Załącznik nr 4. do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r. Regulamin Wyboru Wykonawcy/Dostawcy w ramach Przedsięwzięcia pt. Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2015 r.

z dnia 15 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WYDZIAŁ KONTROLI IP2 Co stwierdziliśmy podczas kontroli? wydatki niekwalifikowane: brak dowodów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 10.11.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 10.11.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 10.11.2015 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r.

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r. Zespół Kontroli MCP PLANOWY DORAŹNY po złoŝeniu wniosku o płatność końcową w ramach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią (instrukcja dla Beneficjentów dotycząca procedury kontroli) 10 umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach (DLA BUDOWLANYCH ORAZ USŁUG I DOSTAW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ O WARTOŚCI POW. 20 TYS. ZŁ NETTO,

Bardziej szczegółowo

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy:

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy: ZAPYTANIE nr 4 z dnia 16.11.2012r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkolenia Księgowość i rozliczanie projektów unijnych w ramach projektu MY W ZETO kompleksowy program szkoleń dla pracowników ZETO

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań 2012.01.12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu: Nauczyciel na praktykach nauczyciel na czasie prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Pelplinie z dnia 16.04. 2014 r.

Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Pelplinie z dnia 16.04. 2014 r. Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Pelplinie z dnia 16.04. 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w Przedszkolu nr 2 w Pelplinie, których wartość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Wykonanie usługi z zakresu kontroli rachunkowej oraz sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Ostróda 12.11.2014r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Nowe możliwości Nową szansą współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu Konkursy ogłaszane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we wrześniu 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015 Poznań, 28 października 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARP-38/Z/2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań NIP 7781411344, REGON 634512019,

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ANEKS nr 1 do REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych Tytuł i numer projektu: Zamawiający: Oznaczenie postępowania nadane przez Zamawiającego: Tytuł postępowania nadany przez Zamawiającego: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo