Szczawno-Zdrój, r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/ WSZYSCY -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -"

Transkrypt

1 Szczawno-Zdrój, r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/ WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający odpowiada jak niżej: Pytanie nr 1 CZĘŚĆ I OC, NNW Zadanie 2 Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (prosimy o zmianę słowa zdarzenia na słowo wypadki ). Odp. Termin : zdarzenie / wypadek można traktować zamiennie. W pkt 3 Zamawiający podał definicję zdarzenia /wypadku ubezpieczeniowego/ rozumianego jako : szkoda osobowa - szkoda będąca następstwem zdarzenia polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w tym zadośćuczynienie za ból i doznaną krzywdę, szkoda rzeczowa - szkoda będącą następstwem zdarzenia polegającego na uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu mienia, szkoda w postaci utraconych korzyści. Pytanie nr 1 cd. - odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania działalności leczniczej lub w mieniu oddanym do depozytu, szatni Prosimy o uwzględnienie w SIWZ poniższej treści dla ww. zakresu: Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych co oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje oddawanych do depozytu, nie mających takiego charakteru rzeczy wartościowych. Rzeczy oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna przyjmująca rzeczy na przechowanie. Rzeczy oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione rzeczy otrzymane od osoby przyjętej w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w następstwie działania siły wyższej. Odp. wyrażamy zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Pytanie nr 2 CZĘŚĆ I OC, NNW Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Prosimy o informacje: - osiągnięty obrót za rok 2013 z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte - planowany obrót na 2014r. z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte - wartość kontraktu z NFZ 1

2 - liczba łóżek z podziałem na oddziały - zakres świadczonych usług medycznych - zakres świadczonych usług pozamedycznych Odp. Osiągnięty obrót za rok 2013 z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte: ogółem ,00 zł w tym: lecznictwo zamknięte ,00 zł, lecznictwo ambulatoryjne ,00 zł. Planowany obrót na 2014r. z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte Zamawiający jest w trakcie negocjowania umów na 2014 r., jednakże planowany obrót nie będzie niższy niż w 2013r. Zamawiający podał w siwz te informacje, które nie stanowią tajemnicy handlowej. Ponadto informacje o liczbie łóżek z podziałem na oddziały oraz zakresie świadczonych usług medycznych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Wojewody Dolnośląskiego w księdze rejestrowej nr: , natomiast zakres świadczonych usług pozamedycznych Zamawiający podał w siwz. Pytanie nr 3 SIWZ Pkt VIII. Termin wykonania zamówienia CZĘŚĆ I OC, NNW I. Uwagi ogólne zamawiającego Pkt 4. Zadanie 1 i 2 Prosimy o wprowadzenie klauzuli wg poniższej treści: Klauzula wypowiedzenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach: gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 10 miesięcy ochrony, nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującej zmiany Klauzula wypowiedzenia: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie : udokumentowanie stronie umowy ubezpieczenia przekroczenie wskaźnika szkodowości powyżej 55%. Wskaźnik szkodowości rozumiany jest jako: stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań powstałych w pierwszym rocznym okresie trwania zamówienia z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej danego rodzaju w do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia. Jeśli za pierwsze 9 miesięcy ochrony w/w wskaźnik szkodowości nie przekroczy 55%,to następuje utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia. 2) udokumentowanie stronie umowy ubezpieczenia niemożności uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla ryzyk objętych Umową Ubezpieczenia. 2

3 Pytanie nr 4 SIWZ VIII. Termin wykonania zamówienia CZĘŚĆ II MIENIE I. Uwagi ogólne zamawiającego Pkt 4. Zadanie 1 Prosimy o wprowadzenie klauzuli wg poniższej treści: Klauzula wypowiedzenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach: gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 10 miesięcy ochrony, nie przekroczy 55% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Pytanie nr 5 CZĘŚĆ I OC, NNW Zadanie 2 Pkt 4 wyrządzone w związku ze świadczeniem usług hotelarskich.. Prosimy o usunięcie zapisu w tym limit na kradzież gotówki 2000 zł na zdarzenie i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia/. Nie ma możliwości objęcia ochroną takich zdarzeń w ryzyku OC działalności. Odp. Zamawiający usuwa zapis : w tym limit na kradzież gotówki 2000 zł na zdarzenie i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia/. Pytanie nr 6 CZĘŚĆ I OC, NNW Zadanie 2 5. Wysokość franszyz i udziałów własnych udział własny Zamawiającego w szkodzie rzeczowej maksymalnie do 5 % i nie więcej niż 500zł. udział własny Zamawiającego w szkodzie na osobie brak, franszyza integralna brak, franszyza redukcyjna brak, z zastrzeżeniem poniżej : franszyza redukcyjna w OC pracodawcy wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanym pracownikom na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wnioskujemy o zmianę zapisu na poniższy: udział własny Zamawiającego w szkodzie rzeczowej 5 % wysokości szkody udział własny Zamawiającego w szkodzie na osobie brak, franszyza integralna 400 zł, franszyza redukcyjna 500 zł, z zastrzeżeniem poniżej : 3

4 franszyza redukcyjna w OC pracodawcy wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanym pracownikom na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. Pytanie nr 7 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KLAUZUL DLA CZĘŚCI I 1. Klauzula prolongacyjna O zadanie 2,3 Brak opłaty składki lub jej raty w ciągu kolejnych 14 dni przypadających po dniu będącym terminem jej płatności nie może być podstawą odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy. W przypadku braku wpłaty składki lub jej raty w ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie, Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do uregulowania płatności. Ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero począwszy od 15 dnia przypadającego po wyznaczonym przez niego w wezwaniu dodatkowym terminie płatności, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. W przypadku nie dokonania w/w wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym zawiadamiając o tym na piśmie. W przypadku dokonania wpłaty zaległej składki lub jej raty w ustalonym wyżej terminie, odpowiedzialności i ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w okresie ubezpieczenia zostaje zachowana bez żadnych przerw. Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na: Ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji opisanej powyżej, ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. Pytanie nr 8 Załącznik nr 1A do SIWZ. AD. Zadanie 2. Pkt 3. Zakres ubezpieczenia. 3. Zakres ubezpieczenia Prosimy o wykreślenie zapisu: w okresie trwania umowy Zamawiający ma w każdym czasie prawo do dokonania podwyższenia sumy gwarancyjnej i limitów odpowiedzialności na zdarzenie, na warunkach stawek zastosowanych w umowie ubezpieczenia. Odp. Zamawiający wyraża zgody na następujące zmiany: w okresie trwania umowy Zamawiający ma w każdym czasie prawo do dokonania podwyższenia sumy gwarancyjnej i limitów odpowiedzialności na zdarzenie, na warunkach odrębnie uzgodnionych z Wykonawcą. Pytanie nr 9 CZĘŚĆ II MIENIE Opis przedmiotu zamówienia Uwagi ogólne zamawiającego Prosimy o wykreślenie pkt. 5 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. 4

5 Pytanie nr 10 CZĘŚĆ II - MIENIE Bardzo prosimy o zmianę poniższego zapisu: Definicja ryzyka powodzi - zalanie ubezpieczonego mienia terenu na skutek: - podniesienia się wody w zbiornikach wód stojących i płynących, - wystąpienia wody ze zbiorników na skutek tworzenia się zatorów lodowych lub przerwania zabezpieczeń, tam, wałów powodziowych pod naporem wody powodziowej, - spływu wody po zboczach, - intensywnych opadów atmosferycznych, - topnienia mas lodu i śniegu, gromadzenia się wody z opadów lub roztopów, - spiętrzenia lub wystąpienie wody z systemów kanalizacji na skutek powyższych zjawisk. Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 4 opisał pozostałe dodatkowe uwarunkowania ochrony - minimalny zakres pojęciowy niżej wymienionych ryzyk. Zamawiający określił, iż podane przez Zamawiającego definicje obowiązują tylko wtedy jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują definiowanie danego ryzyka. Oznacza to, że jeśli: w OWU danego wykonawcy nie jest podana w treści definicja danego ryzyka, to ryzyko jest niezdefiniowanewg idei polisy ryzyk nienazwanych( gdzie co do zasady nie podaje się definicji większości ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową ) jeśli ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują definiowanie danego ryzyka w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i definicja danego ryzyka zastosowana przez Wykonawcę w treści warunków jest inna niż Zamawiającego, to obowiązuje definicja Zamawiającego. Powyższy zapis stanowiący wyjaśnienie zostaje wprowadzony do siwz jako uwaga Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę definicji ryzyka powodzi i pod warunkiem, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawca podał definicje tego ryzyka. Nowa definicja ryzyka powodzi brzmi: - zalanie ubezpieczonego mienia na skutek: - podniesienia się stanu wód w korytach wód stojących i płynących i wystąpienia z brzegów na skutek opadów atmosferycznych, - topnienia śniegu lodu, zatorów lodowych - przerwania zabezpieczeń, tam, wałów powodziowych - pod naporem wody powodziowej; - spływu wody po zboczach górskich, stokach; - podniesienia się morskich wód przybrzeżnych. Pozostałe zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian. Pytanie nr 11 UBEZPIECZENIE MIENIA W ZAKRESIE ALL RISKS Bardzo prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu: Ubezpieczyciel wyłącza odpowiedzialność za szkody pożarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej i gazowej. Zamawiający nie magazynuje na strychach, poddaszach materiałów palnych, nie ma wadliwie rozprowadzonych instalacji elektrycznych i nielegalnych "by pass-ów" instalacji elektrycznej i gazowej. Tak stanowią stosowne przepisy bezpieczeństwa, które Zamawiający MUSI STOSOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA. 5

6 Pytanie nr 12 FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ II MIENIE Proszę o uzupełnienie następującym zapisem: przyjmujemy stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych aktualnie istniejących i stosowanych we wszystkich obiektach Zamawiającego jako całkowicie wystarczający dla potrzeb prawidłowego ubezpieczenia o ile są one zgodne z przepisami prawa. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Powyższą zmiana zostanie wprowadzona do formularza ofertowego. Pytanie nr 13 UBEZPIECZENIE MIENIA W ZAKRESIE ALL RISKS Prosimy o szczegółowy wykaz mienia ujętego w pozycji środki trwałe KŚT VIII zgodnie z podaną w SIWZ sumą ubezpieczenia Odp. Zamawiający informuje, że podanie szczegółowego wykazu mienia ujętego w pozycji środki trwałe KŚT VIII jest trudne technicznie,gdyż dokumentacja jest obszerna. Dlatego też Zamawiający proponuje termin wglądu w przedmiotową dokumentację w dniu 4 lub 5 grudnia w godz Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać te informacje w siedzibie Spółki w Dziale zamówień publicznych i pod adresem wskazanym w siwz. Wykonawcy powinni zgłosić swój przyjazd dzień wcześniej do godz do osoby uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami zgodnie z siwz. Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej na : 10% wartości szkody nie mniej niż zł Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Odp. Tak, z zastrzeżeniem, iż: Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu wydał decyzje dotyczące Obiektów sanatoryjnych Mieszko, Cis, Dąbrówka, Młynarz, Pionier, Korona Piastowska, Dom Zdrojowy w Jedlinie-Zdroju, Halina, Warszawianka, w zakresie zachowania dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych. Decyzje zostały wydane z terminem do r., przed upływem terminu obowiązywania decyzji Zamawiający zwróci się o jego przedłużenie. 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w 6

7 szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? Odp. Nie występują stanowiska pracy, na których istnieje możliwość wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Odp. Tak, obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Odp. Tak, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie Pytanie nr 14 Ubezpieczenie ryzyka kradzieży elementów budynków i budowli oraz urządzeń zewnętrznych Prosimy o wniesienie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min ,00 zł Pytanie nr 15 Treść klauzul CZĘŚĆ II MIENIE Klauzula prolongacyjna O do wszystkich zadań Brak opłaty składki lub jej raty w ciągu kolejnych 14 dni przypadających po dniu będącym terminem jej płatności nie może być podstawą odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy. W przypadku braku wpłaty składki lub jej raty w ustalonym w umowie ubezpieczenia terminie, Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do uregulowania płatności. Ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest możliwe dopiero począwszy od 15 dnia przypadającego po wyznaczonym przez niego w wezwaniu dodatkowym terminie płatności, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku 7

8 bankowego Ubezpieczającego. W przypadku nie dokonania w/w wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym zawiadamiając o tym na piśmie. W przypadku dokonania wpłaty zaległej składki lub jej raty w ustalonym wyżej terminie, odpowiedzialności i ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w okresie ubezpieczenia zostaje zachowana bez żadnych przerw. Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na: Ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji opisanej powyżej, ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Klauzula reprezentantów prosimy dopisać słowo zaniechania Treść klauzuli Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności tylko za szkody powstałe wskutek umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką, a w tym przypadku Zarząd Spółki i Prokurentów. Klauzula włączenia aktów terroryzmu prosimy o wykreślenie słów w tym fałszywe alarmy o podłożeniu ładunku wybuchowego Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę - przedmiotowe wyjaśnienie jak dla pytania nr 18, ponadto fałszywe alarmy o podłożeniu ładunku wybuchowego to także działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego. Pytanie nr 16 Definicja ryzyka kradzieży zwykłej zabór mienia wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia na skutek kradzieży nie spełniającej znamion opisanych w OWU i SIWZ( bez śladów włamania) po warunkiem zgłoszenia tego faktu Policji w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia zaistnienia kradzieży Prosimy o zmianę powyższego zapisu na następujący: Definicja ryzyka kradzieży zwykłej - nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia w czasie, kiedy znajduje się ono w miejscu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę - przedmiotowe wyjaśnienie jak dla pytania nr 18. 8

9 Pytanie nr 17 Definicja ryzyka katastrofy budowlanej Prosimy o zastąpienie treści definicji ryzyka katastrofy budowlanej definicją następującej treści: Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Prosimy o wprowadzenie poniższej franszyzy: Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż zł Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę - przedmiotowe wyjaśnienie jak dla pytania nr 18. Pytanie nr 18 Definicja ryzyka przepięcia Prosimy o zastąpienie treści definicji ryzyka przepięcia definicją następującej treści: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Limit na szkody powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych łącznie: ,00 zł. Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 4: Pozostałe dodatkowe uwarunkowania ochrony - minimalny zakres pojęciowy niżej wymienionych ryzyk - wyraźnie określił, iż podane przez Zamawiającego definicje obowiązują tylko wtedy jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują definiowanie danego ryzyka. Oznacza to, że jeśli: 1) w OWU danego wykonawcy nie jest podana w treści definicja danego ryzyka, to ryzyko jest niezdefiniowane- wg idei polisy ryzyk nienazwanych( gdzie co do zasady nie podaje się definicji większości ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową ). 2) ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują definiowanie danego ryzyka w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i definicja danego ryzyka zastosowana przez Wykonawcę w treści warunków jest inna niż Zamawiającego, to obowiązuje definicja Zamawiającego. Powyższy zapis jako wyjaśnienie zostaje wprowadzony do siwz jako Uwaga Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie poniższej franszyzy: Franszyza redukcyjna: dla sprzętu medycznego o wartości pow tyś zł - 5% szkody min ,zł ; 9

10 dla pozostałego sprzętu - 5% szkody min ,zł Pytanie nr 19 Załącznik nr 1B do SIWZ. Zbiorcze zestawienie klauzul dla CZĘŚCI II. Treść: Klauzule obligatoryjne (O) Klauzula szkód elektrycznych O. Prosimy o dodanie do ww. klauzuli następującego wyłączenia i wprowadzenie franszyzy wg poniższego zapisu: h) w sprzęcie medycznym i jego częściach oraz w instalacjach elektrycznych Franszyza redukcyjna 5% szkody min ,zł Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych ubezpieczonych w wartościach księgowych. Prosimy o dodanie zapisu: AR- W przypadku nie odtwarzania środka trwałego odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej. Prosimy o wykreślenie słów i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania. Pytanie nr 20 UBEZPIECZENIE MIENIA W ZAKRESIE ALL RISKS Celem uszczegółowienia pytania nr 10 - prosimy o podanie wykazu mienia ujętego w pozycji środki trwałe KŚT VIII oraz pozostałego wyposażenia (o wartości jednostkowej powyżej 70 zł) zgodnie z podaną w SIWZ sumą ubezpieczenia, a w szczególności dotyczyć to ma sprzętu elektronicznego i elektronicznego medycznego zgłaszanego do ubezpieczenia all risks. Odp. Zamawiający informuje, że obowiązuje odpowiedź jak dla pytania nr 13 Pytanie nr 21 UBEZPIECZENIE MIENIA W ZAKRESIE ALL RISKS 6. Wysokość franszyz i udziałów własnych: Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: Franszyza redukcyjna: dla sprzętu medycznego o wartości pow tyś zł - 5% szkody min zł ; dla sprzętu elektronicznego - 5% szkody min zł. Pytanie nr 22 Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na dzień r. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu złożenia oferty na dzień r. Pytanie nr 23 PKT III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II: MIENIE Prosimy o rozdzielenie IICZĘŚCI zamówienia na dwa odrębne zadania, tak aby wykonawca maił możliwość złożenia 10

11 oferty na jedno z nich tj. ubezpieczenie mienia w zakresie all risk lub ubezpieczenia komunikacyjne. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody ubezpieczenia komunikacyjne dotyczą tylko 4 pojazdów, a nie floty pojazdów. Pytanie 24 Klauzule obligatoryjne do wszystkich zadań Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z umowy ubezpieczenia, a w szczególności: -zgłoszenie przez ubezpieczającego konieczności zawarcia umowy krótkookresowej, -rozliczenia związane z dopłatą lub zwrotem składki Dokonywane będą w systemie pro rata temporis / za każdy dzień udzielonej ochrony/ a przy tym ubezpieczyciel nie stosował będzie składki minimalnej lub depozytowej Zasada pro rata dotyczy również doubezpieczeń oraz klauzuli automatycznego pokrycia. Prosimy o wykreślenie Klauzuli umów krótkoterminowych w odniesieniu do zadania nr 2- ubezpieczenia komunikacyjne. Klauzula nie ma zastosowania w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Odp. Zamawiający informuje,że w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla przedmiotowej klauzuli i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązuje art. 41 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i w tej części treści klauzula ma zastosowanie. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmian treści siwz oraz załączników do siwz w zakresie powyżej opisanym. Zamawiający publikuje dokumenty zawierające zmiany tj.: Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia załącznik 1A oraz załącznik 1B, Formularz ofertowy załącznik 2B, Projekt umowy załącznik nr 8A Kierownik Zamawiającego Sporządziła: Joanna Salus-Komorowska 11

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE...3 Postanowienia ogólne...3 Definicje główne...3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo