Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie Przez Edukacj do Europy Młodzie Rolnictwo Unia Europejska Wolontariat budowanie mostów w Europie Europejskie Know-How dla rodowisk lokalnych Szkolenie dla dziennikarzy Telewizji Polskiej S.A Baza Projektów sfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej Seminarium polityki zagranicznej Polski Kalendarz Europejski Almanach Polskich Pozarzdowych Organizacji Proeuropejskich Młodzie Praca Unia Europejska Razem do Europy Partnerstwo dla Europy. Polska Białoru: Europejski Dialog. Unia Europejska oczekiwania, Unia Europejska rzeczywisto Szkolenia z zakresu przygotowywania wniosków do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Pozostałe projekty. 1

2 Debaty o Unii Europejskiej polskie szanse i obawy Nadrzdnym celem projektu Debaty o Unii Europejskiej Polskie szanse i obawy było przygotowanie społeczestwa polskiego do wiadomego udziału w referendum dotyczcym wejcie Polski do UE. Debaty o Unii Europejskiej dały moliwo wypowiedzenia si kademu - zarówno osobom, które w integracji europejskiej widz rozwizanie wielu problemów jak i tym, którzy dostrzegaj w tym procesie głównie niepokojce zjawiska. Fundacja realizujc ten projekt chciała, aby debaty dały poczucie uczestniczcym w nich osobom, e ich obawy i pytania, nawet te pozornie najbardziej absurdalne, zwizane z integracj europejsk, zostały potraktowane powanie i rzetelnie wyjanione. Projekt zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej i Fundacji Konrada Adenauera. Projekt Debaty o Unii opierał si na: - 18 debatach organizowanych we wschodniej Polsce, w miastach redniej i małej wielkoci. W debatach organizowanych przez Polsk Fundacj im. Roberta Schumana udział wzili przedstawiciele samorzdów lokalnych, organizacji pozarzdowych, rodowisk aktywnie zajmujcych si integracj europejsk, rodowisk religijnych, bardzo liczna grupa młodziey a take przedstawiciele rodowisk negatywnie nastawionych do Unii Europejskiej. Podczas debat uczestnicy wraz z zaproszonymi gomi wspólnie dyskutowali o tym, jakie s argumenty za i przeciw integracji oraz czy warunki wejcia Polski do UE s dla naszego kraju zadowalajce Obszar dyskusji podczas debaty oscylował wokół spraw suwerennoci i tosamoci narodowej, kwestii siły i znaczenia Polski po wejciu do Unii Europejskiej, szans i wyzwa stojcych przed polskimi przedsibiorcami i rolnikami na rynku unijnym oraz bezrobocia. Młodzie zainteresowana była perspektywami rozwoju kariery zawodowej za granic, moliwociami nauki w krajach Unii Europejskiej, stypendiami unijnymi, kwesti uznawania dyplomów, a take kondycj polskiego systemu kształcenia po wejciu do Unii Europejskiej. 2

3 - programy radiowe w radiu TOK FM realizowane przez Polsk Fundacj im. R. Schumana. Gomi kadego programu były autorytety z dziedziny integracji europejskiej, komentujce wybrane szanse i obawy zwizane z Uni Europejsk jak i najwaniejsze wydarzenia zwizane z wchodzeniem Polski do UE. Programy nadawano od padziernika 2002, poniej kalendarium za 2003 rok: Data audycji Temat audycji Gocie 1 13 stycznia 2003 Praca w Unii Europejskiej szanse Dr Henning Tewes Dyrektor i obawy Fundacji im. K. Adenauera Dr Maciej Duszczyk z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Społecznych, UKIE 2 20 stycznia 2003 Polskie Przedsibiorstwa w UE Cristiano Pinzauti Wiceprezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Adam ołnowski Dyrektor Departamentu Analiz Rynku w Urzdzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3 27 stycznia 2003 Polityka społeczna, słuba Mirosław Manicki dyrektor zdrowia, emerytury i renty. Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranic w Ministerstwie Zdrowia. Jerzy Ciechaski Radca Ministra w MGPiPS 4 03 luty 2003 Jakie zmiany w Unii przynosi Rafał Trzaskowski z Fundacji obowizujcy od tygodnia Traktat Centrum Europejskie Natolin, Nicejski? rezultaty zakoczonych Krzysztof Szczygielski, ekspert prac nad Traktatem Akcesyjnym CASE 5 17 luty 2003 Mit biurokracji stereotypy i Jacek Pawlicki korespondent rzeczywisto praca w Gazety Wyborczej w Brukseli; 3

4 strukturach Unii Europejskiej Bartłomiej Nowak Centrum Stosunków Midzynarodowych, reprezentant Polski w Europejskim Konwencie Młodych 6 24 lutego 2003 Polityka obronna UE Janusz Onyszkiewicz 7 05 marca 2003 Kobiety w UE Urszula Nowakowska dyrektorka Centrum Praw Kobiet 8 19 marca 2003 Nastroje społeczne a integracja Dr Jacek Kucharczyk- ISP europejska Piotr M.A. Cywiski Prezes KIK Sytuacja midzynarodowa USA Dr Sławomir Dbski Kierownik Irak UE Biura Analiz PISM 9 26 marca 2003 Kampanie referendalne Krzysztof Bobiski wydawca dwutygodnika Unia i Polska; Cezary Lewanowicz Natolin; Krzysztof Nowak - Inicjatywa Obywatelska kwietnia 2003 Rola i miejsce Kocioła w UE. Dwa płuca Europy - Kociół w Polsce a Kociół w UE Zofia Dietl - KIK Warszawa Ksidz Dr Grzegorz Bubel SJ kwietnia 2003 Polska nauka w UE Prof. Michał Kleiber Minister Nauki, Przewodniczcy KBN kwietnia 2003 Ateny brak programu kwietnia 2003 Organizacje pozarzdowe (NGO) w krajach kandydujcych i w pastwach członkowskich Unii. Dr in. Piotr Grabiec - kierownik Zakładu TechnologiiMikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych Instytutu Technologii Elektronowej Paweł Krzeczunowicz - Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarzdowych w 4

5 Brukseli kwietnia 2003 Ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne i pracownicze w krajach UE i w Polsce maja 2003 POLSKIE SPOTKANIA EUROPEJSKIE Dr Marek Mazur Prezes Fundacji Rozwoju Ubezpiecze Społecznych Dr Maciej Duszczyk z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Społecznych, UKIE Piotr Nowina-Konopka Kolegium Europejskiego w Natolinie Anna Jassem Europejskie Forum Studentów AEGEE Moritz Hauf wolontariusz z Niemiec maja 2003 Finanse UE Piotr Serafin Zastpca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Społecznych UKIE maja 2003 Obywatelstwo Unii Europejskiej prof. dr hab. Stanisław Gebethner kierownik Zakładu Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW Katarzyna Cuadrat-Grzybowska Departament Prawa Europejskiego UKIE maja 2003 Współpraca kulturalna w UE Ewa Stepan Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 5 Dyrektor Jarosław Suchan Centrum Sztuki Współczesnej w

6 19 04 czerwca 2003 Wzrost cen po wstpieniu Polski do UE Warszawie Prof. dr hab. Witold Orłowski Szef Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP - Publikacja Polskie szanse i obawy jest prób odpowiedzi na pytania i wtpliwoci dt. członkostwa Polski w UE, zadawane podczas spotka, debat, audycji radiowych. Autorami publikacji s autorytety z dziedziny ekonomii, rolnictwa, politologii, kultury. Autorami 40 stronicowej publikacji wydanej w 6 tys. egzemplarzy s eksperci i publicyci zajmujcy si integracj europejsk. W publikacji znajduje si 14 tekstów dotyczcych m.in. znaczenia Polski po wejciu do UE, szans rozwojowych polskiego rolnictwa, obaw zwizanych z konkurencyjnoci polskich firm na rynku unijnym, załoe lecych u podstaw motywacji Polski do wstpienia do UE. Kontynuacj projektu Debaty Polskie Szanse i Obawy s Debaty Europejskie Celem projektu jest przygotowanie polskiego społeczestwa do członkostwa Polski w Unii Europejskiej poprzez debat na temat zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, roli instytucji europejskich (w tym Parlamentu Europejskiego) oraz kulturowego aspektu integracji europejskiej. Debaty organizowane przy współpracy Fundacji Konrada Adenauera. W grudniu 2003 roku Polska Fundacja im. R. Schumana zorganizowała dwie debaty europejskie - 18 grudnia w godzinach w Jarosławiu w Sali Narad Urzdu Miasta oraz 19 grudnia w godzinach w Lubaczowie w Miejskim Domu Kultury. Tematyk debat były nadchodzce wybory do Parlamentu Europejskiego, rola i znaczenie Parlamentu Europejskiego w Unii Europejskiej oraz debata nad Traktatem Konstytucyjnym dla Unii Europejskiej w ramach Konferencji Midzyrzdowej. Debaty poprowadzili: Róa Thun Prezes Polskiej Fundacji im. R. Schumana Janusz Onyszkiewicz - Centrum Stosunków Midzynarodowych, Bartłomiej Nowak - Centrum Stosunków Midzynarodowych, Rafał Rowiski - Polska Fundacja im. R. Schumana 6

7 W debatach wzili udział przedstawiciele lokalnych organizacji pozarzdowych, lokalnego biznesu, młodzie ze szkół rednich oraz obywatele miast. W kadej debacie wziło udział około osób. Informacje o debatach pojawiły si w prasie lokalnej, w yciu Podkarpackim oraz Gazecie Jarosławskiej. 7

8 X Polskie Spotkania Europejskie Polskie Spotkania Europejskie to wielkie wydarzenie, organizowane od 1994 roku przez Polsk Fundacj im. Roberta Schumana oraz inne instytucje i organizacje pozarzdowe z całej Polski. Co roku podczas tego wita spotykaj si przedstawiciele pozarzdowych organizacji proeuropejskich: młodzie, najwysze władze Rzeczpospolitej Polski, a take przedstawiciele pastw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej. W ramach Polskich Spotka Europejskich rodowiska te maj wyjtkow moliwo poznania si i wymiany pogldów podczas debat, paneli, warsztatów i nieformalnych spotka, które towarzysz imprezie. W ramach Polskich Spotka Europejskich organizowana jest Parada Schumana i kolorowy festyn europejski, który ju tradycyjnie, od 2000 roku goci na Placu Zamkowym, Nowym wiecie i Krakowskim Przedmieciu w Warszawie. Polskie Spotkania Europejskie to najwiksze w Europie rodkowej wydarzenie proeuropejskie w 2003 roku uczestniczyło w nim ponad 10 tysicy osób! Partnerzy, którzy wsparli organizacyjnie i finansowo X Polskie Spotkania Europejskie: Miasto stołeczne Warszawa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Urzd Komitetu Integracji Europejskiej, Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie S.A., Unilever, Fundacja Konrada Adenauera, Alcatel, Kancelaria Premiera RP, Kancelaria Prezydenta RP, Instytut Spraw Publicznych, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich OCIPE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, A. Blikle, DaimlerChrysler, Commercial Union, Zielona Budka. Przebieg X Polskich Spotka Europejskich: X Polskie Spotkania Europejskie, podobnie jak wszystkie poprzednie, przebiegły w trosce o to, by przekona Polaków do integracji. W tym roku Spotkania rozpoczły si na placu Zamkowym, W momencie otwarcia trudno było znale wolne miejsce plac zapełniony był kolorowym, rozemianym tłumem. Na scenie i w tym roku nie zabrakło najwaniejszych postaci w tym Prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego z małonk. Inni gocie to: Prezes NBP Leszek Balcerowicz, Minister Danuta Hübner, Tadeusz Mazowiecki, Vice-Prezydent Miasta ST. Warszawy Andrzej Urbaski, Apoloniusz Tajner, który w imieniu Adama Małysza odebrał Polsk Nagrod Europejsk. Otwarcie prowadzili Róa Thun, Piotr Nowina- Konopka, oraz Grayna Torbicka. Około południa uczestnicy zbieraj si do wymarszu na Parad Schumana. Najbardziej kolorowa Parada jak kiedykolwiek widziała Warszawa a moe i Polska, przemieszcza si 8

9 Traktem Królewskim, Nowym wiatem. Parada koczy si na Placu Trzech Krzyy, gdzie do uczestników dołcza jeszcze m.in. premier Leszek Miller oraz prof. Norman Davies, laureat ubiegłorocznej Polskiej Nagrody Europejskiej. Cz osób wraca przed Zamek Królewski, gdzie trwa kilkugodzinny Festyn z wystpami artystycznymi młodziey ze Szkolnych Klubów Europejskich i innym atrakcjami przygotowanymi przez partnerów Fundacji. W Spotkaniach wziło łcznie udział ok osób, z czego znaczna cz reprezentowała ok. 250 organizacji pozarzdowych z terenu całej Polski. Grup specjalnych goci stanowili przedstawiciele z Unii Europejskiej. Dwudniowa konferencja odbywała si pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej TVP, Gazety Wyborczej, Tygodnika WPROST, TVN 24, RMF FM, Dwutygodnika Unia & Polska, COGITO, The Warsaw Voice oraz portali internetowych Gazeta.pl i Obszerne relacje w mediach pozwoliły dotrze take do szerszego odbiorcy. Poniedziałek 5 maja Pitek 9 maja 2003 r. W ramach X Polskich Spotka Europejskich, w dniach 5-9 maja 2003 roku, na terenie Warszawy odbyły si seminaria o tematyce unijnej, skierowane do studentów. Organizowane były przez róne instytucje i organizacje współpracujce z nasz Fundacj, takie jak: Giełda Papierów Wartociowych, Tygodnik WPROST, Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS, Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie AIESEC, Szkoła Główna Handlowa, Stowarzyszenie Centrum Młodych Demokratów oraz AEGEE Europejskie Forum Studentów. Sobota 10 maja Uroczyste otwarcie X Polskich Spotka Europejskich Plac Zamkowy (około uczestników) W trakcie uroczystego otwarcia głos zabrali: Prezydent RP Aleksander Kwaniewski, Prezes NBP Leszek Balcerowicz, Minister Danuta Hübner, Przewodniczcy Tadeusz Mazowiecki, Vice-Prezydent Miasta ST. Warszawy Andrzej Urbaski, Grayna Torbicka oraz Apoloniusz Tajner. Otwarcie prowadzili Piotr Nowina-Konopka i Róa Thun. Obok wystpie merytorycznych, uroczystoci otwarcia towarzyszyło: wystp chóru i orkiestra Fundacji Nowa Orkiestra Kameralna, wspólne odpiewanie Mazurka 9

10 Dbrowskiego i Ody do Radoci, uroczyste wypuszczenie kilkuset balonów w barwach Polski i UE, wrczenie Adamowi Małyszowi Polskiej Nagrody Europejskiej. Otwarcie odbywało si w jzyku polskim Parada Traktem Królewskim do Placu III Krzyy uczestników. Po zakoczeniu uroczystego otwarcia, ulicami Traktu Królewskiego (z Placu Zamkowego do Placu III Krzyy) ruszyła kolorowa Parada Proeuropejska, w której wziło udział ok osób. Wikszo z nich stanowili reprezentanci organizacji pozarzdowych proeuropejskich z całej Polski, Szkolnych Klubów Europejskich, rodowisk wiejskich, nauczyciele oraz przedstawiciele rónych miast, gmin i powiatów. Na czele Parady szli specjalni gocie pierwszego dnia Spotka (Prezydent RP Aleksander Kwaniewski, Pani Prezydentowa Jolanta Kwaniewska, Ambasador Bruno Dethomas, Jan Kułakowski, Minister Danuta Hübner, Vice-Prezydent Miasta Warszawy Andrzej Urbaski, Minister Dariusz Szymczycha, Przewodniczcy Tadeusz Mazowiecki, Profesor Norman Davies, itd.). Parad wzbogacały kolorowe baloniki, transparenty, flagi europejskie, orkiestry, zespoły taneczne - ludowe i szkolne, jedcy konni, rónego rodzaju pojazdy, w tym bilbord promujcy Spotkania i platforma ELLE. Zakoczeniem Parady było przejcie przez ółto-niebiesk bram z baloników i spotkanie z Panem Premierem Leszkiem Millerem, który wygłosił przemówienie pod Ministerstwem Gospodarki. Trasa Parady, podobnie jak miejsce festynu udekorowana została flagami. Wszyscy uczestnicy otwarcia i Parady otrzymali broszurk informujc o X Polskich Spotkaniach Europejskich, która zawierała midzy innymi program Spotka, list seminariów i instytucji je organizujcych, informacje o naszych sponsorach i patronach medialnych oraz tekst Ody do Radoci i Mazurka Dbrowskiego. Uczestnicy otrzymali take ulotki informujce o Deklaracji Roberta Schumana wraz z ogólnymi informacjami o Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i specjalny numer Polskiego Kalendarza Europejskiego powicony m.in. Spotkaniom Festyn na Placu Zamkowym liczba uczestników trudna do ustalenia. Festyn na Placu Zamkowym był otwarty zarówno dla uczestników X Polskich Spotka Europejskich jak i dla warszawiaków. W trakcie Festynu na 27 stoiskach rozdawane były 10

11 materiały dotyczce tematyki integracji europejskiej, a take promujce działalno i programy instytucji, które one reprezentowały. Stoiska te zostały przygotowane przez: Cogito, Instytut Spraw Publicznych, Unia&Polska, Helsisk Fundacj Praw Człowieka, Euro Info Center, Fortis Bank, Ministerstwo Gospodarki, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Młodych Dyplomatów, Ambasada Francji, Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, Narodowy Bank Polski, Zwizek Harcerstwa Polskiego, Portal Internetowy Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Giełda Papierów Wartociowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Centrum Informacji Europejskiej, Wysza Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Gmina Kołbiel oraz AEGEE Europejskie Forum Studentów. Na scenie odbywały si wystpy zespołów muzycznych i tanecznych głównie ludowych. Na koniec zagrał zespół Róe Europy Seminaria na Trakcie. Po zakoczeniu Festynu w salach na Trakcie odbywały si seminaria poruszajce róne tematy zwizane z procesem integracji europejskiej. Lista seminariów: 1. Kancelaria Prezydenta RP - Bezporednie ssiedztwo poszerzonej Unii Europejskiej szanse i wyzwania dla Polski, Belweder; 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Traktat Konstytucyjny dla Europy, Pałacyk Ministerstwa Spraw Zagranicznych; 3. Urzd Komitetu Integracji Europejskiej Polskie rolnictwo w UE, siedziba CIE na ul. Kruczej; 4. Sie Wspierania Organizacji Pozarzdowych SPLOT i Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarzdowych w Brukseli Rozwój dialogu obywatelskiego w UE i Polska w procesie integracji europejskiej, Millenium Plaza; 5. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Przygotowanie samorzdów i przedsibiorstw do funkcjonowania w UE, Ministerstwo Gospodarki. 11

12 18:00 Msza wita za Europ. Koncert muzyki klasycznej. Na koniec sobotniej czci X Polskich Spotka Europejskich w kociele Ojców Dominikanów odbyła si Msza w. za Europ, w odpowiedzi na apel Ojca witego o współprac w Europie. Równolegle, o godzinie 18:00 odbył si koncert muzyki klasycznej w Kociele Ewangelicko Reformowanym, zorganizowany przez Fundacj Nowa Orkiestra Kameralna. Niedziela 12 maja Konferencja w hotelu Sheraton ponad 600 uczestników. Ostatniego dnia X Polskich Spotka Europejskich w hotelu Sheraton odbyła si konferencja pt. Zjednoczona Europa i narodowe dziedzictwa, której współorganizatorem było Kolegium Europejskie w Natolinie. Udział w niej wzili: Piotr Nowina-Konopka (otwarcie konferencji), Prezydent RP Aleksander Kwaniewski (uroczyste wystpienie), Michel Barnier, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Pierre Rosanvallon, Rudolf von Thadden, Timothy Garton Ash, Joao Carlos Espada, Aleksander Smolar, Adam Michnik, Robert Picht, Jacques Pilet, Jacek Rostowski, Adam Szostkiewicz, Elemer Hankiss, Gesine Schwan, Olivier Mongin oraz Heinrich August Winkler. Podczas konferencji odbyło si uroczyste wrczenie przez Rektora SGGW Tomasza Boreckiego nagród laureatom konkursu Jak zreformowa gospodarstwo mojego ojca. Konferencja była tłumaczona na jzyki: polski, angielski i francuski. 12

13 Polskie Spotkania Europejskie w terenie 11 maja 5 czerwca 2003 r. W ramach X Polskich Spotka Europejskich, w dniach 11 maja 5 czerwca 2003 roku, na terenie całej Polski odbyło si kilkadziesit rónych wydarze europejskich. Wikszo z nich Polska Fundacja im. Roberta Schumana objła swoim patronatem. Wydarzenia te organizowane były przez róne instytucje i organizacje współpracujce z nasz Fundacj, takie jak: Klub Przyjaciół Kultury Łaszewo, Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej, Młodzieowe Centrum Edukacji Europejskiej w Bytomiu, Chełmiski Dom Kultury, Urzd Gminy i Miasta w Chcinach, Stowarzyszenie Instytut Informacji Publicznej w Gdyni, Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach, GOIE przy Urzedzie Gminy w Gorzycach, Gmina Jarczewo, ZS Technicznych i Ogólnokształccych w Jarosławiu, Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" w Kartuzach, Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne "Kontakt" w Katowicach, witokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z.o.o., Centrum Teorii i Praktyki Wyborczej w Krakowie, Małopolskie Forum Edukacji Europejskiej, Fundacja im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Midzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słysz Serce" w Łodzi, Urzd Gminy w Manowie, Mikołowski Klub Studencki Fraktal, Gimazjum im. Roberta Schumana w Myszkowie, Płocki Uniwersytet Ludowy, Urzd Miasta i Gminy w Opatowie, Mazowiecka Fundacja Edukacji w Ostrołce, Urzd Gminy w Pawłowicach, Urzd Miasta Płocka, Urzd Miasta i Gminy w Polanowie, Szkolny Klub Europejski przy Zespole Szkół Licealnych im. KEN w Przasnyszu, Rodzinny Klub Biegacza "BACA", Orodek Kultury w Ropczycach, Europejskie Forum Studentów w Rzeszowie, Stowarzyszenie "Uroczysko" w Supralu, Stowarzyszenie Samorzdów Polskich Euroregionu Niemen w Suwałkach, Publiczne Gimnazjum w widniewie, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w widniewie, Regionalne Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne "Rozwój" w Ujedzie, Stowarzyszenie Kobiet Awans w Wałbrzychu, Szkolny Klub Europejski przy ZSE w Wodzisławiu lskim, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, Ruch Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Edukacji Midzynarodowej - REM we Wrocławiu, Urzd Miasta i Gminy Zakroczym. 13

14 Dodatkowe działania informacyjno-promocyjne dla Polskich Spotka Europejskich: X Polskie Spotkania Europejskie wypromowane zostały poprzez: Rozklejenie w Warszawie 3500 plakatów informujcych o Polskich Spotkaniach Europejskich, 1000 zachcajcych do głosowania na TAK w referendum (około 500 miejsc reklamowych z firmy Warexpo, pozostałe od instytucji rzdowych, urzdów gmin, od partnerów organizujcych Spotkania, szkół rednich, uczelni wyszych oraz miejsca, w których odbywały si warsztaty). Zapowiedzi w mediach oraz internecie w tygodniu poprzedzajcym Spotkania szczegóły dostpne w raporcie medialnym. W maju nasz stron www odwiedziło ponad 10 tysicy osób. Materiały w mediach podczas dwudniowej konferencji oraz po wydarzeniu szczegóły dostpne w raporcie medialnym. Stale działajca strona internetowa Fundacji informujca o Spotkaniach. Ruchome banery internetowe rozesłane na strony instytucji zajmujcych si tematyk integracji europejskiej. Rozesłanie ponad informacji o X Polskich Spotkaniach Europejskich do bezporednich odbiorców drog listow i internetow. Przez dwa dni ulicami Warszawy jedziły dwa due mobile - plakaty reklamowe, o rozmiarach 3 na 7 metrów, informujce o Polskich Spotkaniach Europejskich i Paradzie Schumana. Realizacja celów projektu: Dziki Polskim Spotkaniom Europejskim, a take duemu zaangaowaniu licznych partnerów, którzy wspierali Fundacj przy przygotowaniu tegorocznego, majowego wita udało si dotrze z podstawow informacj na temat procesu integracji europejskiej do szerokiego odbiorcy. Przeprowadzono take du akcj informacyjnopromocyjn dotyczc udziału Polaków w referendum. Festynowo-ludyczny charakter pierwszego dnia Spotka przycignł wiele osób poszukujcych wiadomoci na temat Unii Europejskiej, procesu negocjacji itp. Liczne seminaria, które pogłbiały poszczególne tematy, pozwoliły znale odpowiedzi na konkretne pytania dotyczce działa i pracy poszczególnych sektorów w kontekcie procesu integracji europejskiej. Wskazywały take na moliwo współpracy polskich organizacji pozarzdowych i samorzdowych z partnerami europejskimi. Zachcały do głosowania na TAK w zbliajcym si referendum. 14

15 Relacje medialne z pierwszego dnia Spotka promowały nie tylko ide integracji europejskiej, ale take ukazywały sił ruchu proeuropejskiego w Polsce. W trakcie drugiego dnia Spotka politycy i dyplomaci odpowiadali na liczne pytania płynce od uczestników z sali, dziki czemu zaistniała okazja do bezporedniej wymiany pogldów i debaty społecznej na temat UE. Udział w dyskusjach brało wielu szczególnych goci wiata polityki, kultury i mediów. Dodatkowym efektem X Polskich Spotka Europejskich jest zebrana wiedza na temat oczekiwa i pyta, które najbardziej nurtuj polskie społeczestwo. Dziki usytuowaniu Spotka w centrum Warszawy, udało si przez jeden dzie nada stolicy Polski charakteru miasta europejskiego, gdzie odbywaj si huczne obchody europejskiego wita. Została wydana publikacja w jzyku polskim bdca sprawozdaniem z X Polskich Spotka Europejskich i jednoczenie materiałem promocyjnym tego wydarzenia. 15

16 Obsługa Szkolnych Klubów Europejskich Obsługa Szkolnych Klubów Europejskich to program Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana skierowany do Szkolnych Klubów Europejskich. Jego realizacja rozpoczła si w lutym 2002 r. i trwała do czerwca 2003 r. W momencie rozpoczcia realizacji programu w bazie Fundacji zarejestrowanych było ok. 500 szkolnych klubów europejskich. Do chwili obecnej ich liczba wzrosła do Kady klub skupia ok. 30 osób. Tak wic bezporednia grupa odbiorców programu Obsługa szkolnych klubów europejskich oscylowała w okolicach osób. Program realizowany dziki wsparciu Urzdu Komitetu Integracji Europejskiej. Szkolne Kluby Europejskie, które nawizały współprac z Fundacj s zjawiskiem cennym z wielu powodów. Przede wszystkim skupiaj młodzie aktywn, ambitn, i przedsibiorcz, która moe wiczy umiejtno korzystania i praktykowania demokracji, organizowa si, nawizywa współprac z innymi, pozaszkolnymi instytucjami, zaprasza wanych goci i jedzi na konferencje, nawizywa współprac partnersk z nauczycielami z własnej szkoły i uczy si odpowiedzialnego działania. Szczególnie w mniejszych miejscowociach kluby odgrywały i odgrywaj rol bardzo wan: poza tym, e kształc ludzi młodych i nauczycieli w wiedzy o wspólnej Europie, to równie formuj pewnego rodzaju elity, funkcjonujce jako lokalne centra europejskie. Szkolne Kluby Europejskie były i s organizacjami nieformalnymi, bez budetu. Aby właciwie wykorzystywa ich potencjał naleało si nimi opiekowa, dostarcza im materiały informacyjne i szkoleniowe, szkoli ich lub innych przez nich, dokształca nauczycieli, itp. Fundacja starała si odpowiedzie na zapotrzebowanie Szkolnych Klubów Europejskich realizujc program Obsługa SKE i tym samym wypełni istniejc luk. W ramach tego programu odbywały si: 1. Szkolenia dla nauczycieli Fundacja zaprosiła nauczycieli z całej Polski na 11 kilkudniowych szkole o rónej tematyce. W zajciach uczestniczyły grupy osobowe. Ogółem ze szkole skorzystało ponad 250 osób. Wspomniane szkolenia miały charakter metodyczny i składały si z dwóch modułów. W pierwszym prezentowano histori oraz ide zjednoczenia, za w drugim wskazówki 16

17 dotyczce prac ze szkolnym klubem europejskim i metodyk zaj europejskich. Odbyły si szkolenia: metodyczne, ekonomiczne, ekologiczne. Nauczyciele dowiedzieli si m. in.: jak zakłada, prowadzi i finansowa Szkolny Klub Europejski, gdzie szuka partnerów do współpracy dla SKE, gdzie znale materiały i wiedz niezbdn do prowadzenia zaj europejskich, jakie były pocztki i idea integracji europejskiej, jakie s finansowe aspekty polityki strukturalnej Unii Europejskiej, jak wyglda budet UE, etc. Przed rozpoczciem kadego szkolenia organizatorzy odczytywali m.in. list Min. Danuty Hübner, skierowany do nauczycieli. Uczestnicy nie tylko zdobywali wiedz potrzebn w zakładaniu i prowadzeniu klubów. Mieli okazj do wymiany dowiadcze, planowania współpracy oraz szukania szkół partnerskich. Uzupełnieniem szkolenia były wizyty w instytucjach unijnych np. Przedstawicielstwie Komisji Unii Europejskiej połczone z prelekcj. Dodatkowo Fundacja przekazywała nauczycielom wszelkie dostpne materiały i publikacje (komplet dołczony do niniejszego raportu). Ilo chtnych do uczestnictwa w spotkaniach (ponad 700 zgłosze) przekroczyła ponad dwukrotnie ilo dostpnych miejsc. 2. Wykłady i szkolenia Pracownicy Fundacji oraz wolontariusze z zagranicy (w ramach programu European Voluntary Service) odwiedzili ponad sto szkół w całej Polsce. Organizatorzy zapraszajc nas na spotkania uzgadniali uprzednio jakie tematy wystpie byłyby najciekawsze dla słuchaczy. Najczciej proszono o informacje o historii Unii Europejskiej, wymianie wolontariuszy, moliwociach kształcenia zagranic i nawizania współpracy z orodkami szkoleniowymi, kulturalnymi itp. w krajach Unii. Wolontariusze z zagranicy najczciej wyjaniali zainteresowanym róne aspekty funkcjonowania zjednoczonej Europy z punktu widzenia obywatela UE i rówienika uczniów. Eleni Ikonomu z Grecji, Marlene Ricaud z Francji, Aleksander Hoefmans z Belgii oraz Moritz Hauf z Niemiec opowiadali, jak zmieniały si ich kraje po przystpieniu do UE, jak oni czuj si w roli obywateli zjednoczonej Europy. Starali si tłumaczy Uni z punktu widzenia młodego człowieka, który rozpoczyna sw karier i stara si lepiej pozna innych, aby łatwiej z nimi funkcjonowa. Kade spotkanie dało moliwo spotkania i rozmowy z ok. 40 osobami. Tak wic z wykładów wyjazdowych skorzystało blisko 4000 uczniów i nauczycieli. Dla przykładu nasz wolontariusz z Niemiec, Moritz Hauf w czasie swego pobytu w Polsce w od stycznia do czerwca 2003 roku odwiedził 33 szkoły. Ponadto młodzie ze szkolnych klubów europejskich wielokrotnie gociła w siedzibie Fundacji. Wiele grup uczniowskich (rednio w cigu miesica 5-6 grup po 40 osób kada) 17

18 przyjedajcych do Warszawy prosiło o zorganizowanie im wykładu w Fundacji a take o pomoc w przygotowaniu europejskiego profilu wyjazdów pracownicy Fundacji wypełnili w całoci zapotrzebowanie w tym zakresie. Kluby prosiły take o konsultacje w zakresie organizacji swojego działania. SKE zwracały si do Fundacji z prob o rad w jaki sposób zorganizowa wydarzenia europejskie w szkołach lub jak zaprosi odpowiednich goci. 3. Wydarzenia europejskie w terenie Fundacja przyznawała co miesic mikro-grant na organizacj wydarze europejskich w terenie. Maksymalna wysoko grantu to 3000 zł. Ze wzgldu na due zainteresowanie przyznanych zostało wicej dotacji ni pierwotnie zakładano poszczególne kluby otrzymały mniejsze kwoty. Pomoc ze strony Fundacji otrzymały szkolne kluby europejskie w: Warszawie, Płocku, Bliynie, Marcówce, Roztoce, Kolnie, Rawicy, Parznicach Wymienione kluby zorganizowały m. in. warszawskich klubów europejskich; dni europejskie w Bliynie; dzie europejski w Marcówce; spotkanie: Gmina Dobromierz w drodze do Unii Europejskiej ; seminarium: Droga i miejsce Polski w Unii Europejskiej ; forum europejskie: Moja gmina w Europie w Rawicy; warsztaty dla młodzieowych liderów aktywnoci proeuropejskiej w Płocku; Dni Wielkiej Brytanii w Parznicach. Warunkiem przyznania dotacji było, aby wydarzenie swoim zasigiem obejmowało wiksz grup odbiorców ni uczniowie szkoły, która podejmowała si organizacji. Bezporednio we wszystkich projektach w terenie uczestniczyło ok osób. Za ich porednictwem wiedza europejska dotarła do znacznie wikszej grupy zainteresowanych. Wydarzenia organizowane były przede wszystkim w mniejszych orodkach miejskich i wiejskich, gdzie dostp do aktualnych informacji, podrczników, opracowa, internetu jest utrudniony. Młodzie z klubów zaangaowana w przygotowania nie tylko pogłbiła swoj wiedz o funkcjonowaniu UE, ale równie zdobyła dowiadczenia praktyczne jak przygotowywa wnioski, jak szuka partnerów do współpracy, jak szuka sponsorów, czy wreszcie jak sprawnie zorganizowa samo spotkanie. Umiejtnoci te zostan przez nich wykorzystane w przyszłoci, gdy samodzielnie bd starali si funkcjonowa w swoich miejscach zamieszkania ju w ramach Unii Europejskiej. 18

19 Seminarium Polityki Zagranicznej Jak zjednoczona Europa zmieni polsko niemieckie ssiedztwo? Celem seminarium jest ledzenie tego procesu, głbokie wchodzenie w meandry polskiej i niemieckiej polityki zagranicznej, komentowanie "na gorco" biecych wydarze politycznych, procesów gospodarczych, problemów społecznych, kulturalnych i wiadomociowych. Seminarium ma charakter otwarty, głównymi uczestnikami s studenci, ale take osoby które interesuj si t tematyk. Seminarium ma charakter fakultetu na Uniwersytecie Warszawskim - jest to ogromny atut dla studentów i podnosi jego atrakcyjno. Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Adenauera. Istotnym atutem tego typu zaj jest ich nieformalny charakter i autentyczna, "ywa" dyskusja, oraz szansa spotkania z gomi - ludmi, którzy o stosunkach polsko- niemieckich wiedz naprawd wiele. Seminarium ju stało si instytucj o pewnej renomie, o której wikszo osób zajmujcych si bliej relacjami Polska- Niemcy w naszym kraju ju słyszała, bd w niej uczestniczyła. Jest miejscem gdzie zbiegaj si róne inicjatywy polsko- niemieckie, daje moliwo nawizania kontaktów i nikt chccy wiedzie wicej na ten temat na pewno go nie przeoczy. Wykaz tematów seminariów w 2003 roku: 1. Niemcy- Unia Europejska- Stany Zjednoczone diagnoza przemodelowanych stosunków midzynarodowych. Gocie: Herman Bunz - Prezes Fundacji Eberta w Polsce, Róa Thun- Prezes Fundacji Schumana 2. Pogranicze niemiecko - polskie ( mity, symbole, bariery, gospodarka). Go: Adam Kaiser - Polsko- Niemiecka Izba Handlowa 3. Dyskusja z Ekkehardem Brose- Szefem Departamentu ds. Rozszerzenia UE w niemieckim MSZ 19

20 4. Polska i Niemcy stosunki gospodarcze ( ogld mikroekonomiczny ). Gociem był Karol Szyndzielorz- dziennikarz, rzecznik prasowy Siemensa 5. Polsko- niemieckie pojednanie ( jak wyglda jego współczesny wymiar ) 6. Polskie aspiracje widziane z neutralnej Szwajcarii- spotkanie z korespondentem szwajcarskiej prasy *uczestniczylimy take w wykładzie Angeli Merkel- przewodniczcej CDU Niemiec organizowanym przez Fundacj Adenauera 7. Gdzie biegn wewntrzniemieckie podziały polityczne? Diagnoza obecnej sytuacji społeczno-politycznej nad Łab Go: Henning Tewes- przewodniczcy Fundacji Konrada Adenauera w Polsce 8. Bombenkrieg- dyskusja wokół kontrowersyjnej debaty w magazynie Der Spiegel 9. Niemcy czy wci podzielone? Czy Polacy i Niemcy mówi tym samym kodem kulturowym Go: Prof. Heinrich Olszowski- slawista, Uniwersytet Humboldta w Berlinie 10. Niemcy- Polska- analiza aktualnych stosunków prowadzenie: A.Krzemiski, P. Buras 11. Polityka zagraniczna nowych Niemiec cz. I - na podstawie E. Bahra "Der deutsche Weg" i G. Schoellgena "Der Auftritt" prowadzenie: A.Krzemiski, P.Buras 12. Warszawska wizyta J.Fischera - dyskusja prowadzenie: A. Krzemiski, P. Buras 13. Polityka zagraniczna nowych Niemiec cz. II- niemiecki wkład w dyskusj o przyszłoci Europy", prowadzenie: P. Buras 14. Polska - Niemcy - Czechy. Trudna historia, jaka teraniejszo?, prowadzenie: P. Buras, gocie: P. Majewski ( Uniwersytet Warszawski ) G. Lesser ( Tagesspiegel ) 20

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO WYDZAŁ NADZORU PEDAGOGCZNEGO RAPORT Realizacja modułu wychowanie do aktywnego udziału w yciu gospodarczym oraz podstaw przedsibiorczoci w szkołach województwa podlaskiego. Podlaskie Kuratorium Owiaty w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Integracja. europejska. Młodzież świętuje pierwszy dzień w UE. Dolnośląskie Dni Europejskie. Euroregion bez granic

Integracja. europejska. Młodzież świętuje pierwszy dzień w UE. Dolnośląskie Dni Europejskie. Euroregion bez granic Integracja europejska Tematyka związana z Unią Europejską od lat występuje w projektach FWPN. Wstąpienie Polski 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej sprawiło, że wydarzenia o szeroko rozumianym wymiarze

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Jacek Safuta Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce Warszawa, 22 listopada 2010 roku Biura

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej

Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej Założenia projektu European Mobility Roadshow w ramach Europejskiego Roku Mobilności Zawodowej 21 kwiecień 2006 r., Warszawa Grzegorz Pragert Asystent Menedżera EURES 1 Rola EURES Szczególna rola EURES

Bardziej szczegółowo

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Kalendarz programowy dla wolontariuszy na 2011 rok

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Kalendarz programowy dla wolontariuszy na 2011 rok Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw Kalendarz programowy dla wolontariuszy na rok L.p Data Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia Zadania wolontariuszy Dział programowy Uwagi 1 STYCZEŃ/ LUTY Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Seminaria Europejskie 7 13 maja 2007 roku. Program cyklu

Seminaria Europejskie 7 13 maja 2007 roku. Program cyklu Seminaria Europejskie 7 13 maja 2007 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana wraz ze znaczącymi instytucjami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi zaprasza na cykl konferencji, debat i spotkań poświęconych

Bardziej szczegółowo

W okresie sprawozdawczym zarząd PROM działał w następującym składzie:

W okresie sprawozdawczym zarząd PROM działał w następującym składzie: Warszawa, 8maja 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POLSKIEJ RADY ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH ZA OKRES OD 15 CZERWCA 2012 R. DO 17 MAJA 2013 R. (sprawozdanie jest sporządzone za okres inny niż pełen rok kalendarzowy

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012 Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego Rok akademicki 2011/2012 Poznań 2011 Kluczowe działania SKNDZiP w roku akademickim 2011/2012 Budowanie nowej struktury

Bardziej szczegółowo

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej OFERTA WSPÓŁPRACY Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej Termin wydarzenia: 29 września 1 października 2016 r. Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej Międzynarodowa konferencja naukowa Polskość poza granicami Rzeczpospolitej ORGANIZATORZY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Wspólnota Polska Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Katedra

Bardziej szczegółowo

Parada Seniorów. i Piknik Pokoleń. Wielkie święto osób 60, 70, 80+ oraz ich rodzin i przyjaciół. 28 czerwca 2014 godz. 12 00

Parada Seniorów. i Piknik Pokoleń. Wielkie święto osób 60, 70, 80+ oraz ich rodzin i przyjaciół. 28 czerwca 2014 godz. 12 00 Pierwsza, ogólnopolska, optymistyczna Parada Seniorów i Piknik Pokoleń Wielkie święto osób 60, 70, 80+ oraz ich rodzin i przyjaciół 28 czerwca 2014 godz. 12 00 Szanowni Państwo! Fundacja Zaczyn (www.zaczyn.org)

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY

FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY FORUM MIAST EUROREGIONU TATRY Nr PL-SK/TAT/IPP/III/172 WARSZTATY Nowy Targ 2013-10-28 Cel główny: Wzmocnienie współpracy i kontaktów pomiędzy samorządami miejskimi Euroregionu Tatry w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół 12. Sesja Selekcyjna EYP Poland Wrocław 2015 Informator dla szkół Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.eyppoland.com facebook.com/eyppoland info@eyppoland.com

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba. Partie polityczne

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba. Partie polityczne Lp. Nazwa podmiotu Siedziba Partie polityczne 1 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 2 Partia Ludowo - Demokratyczna 3 Partia polityczna "Prawo i Sprawiedliwo" 4 Partia polityczna Liga Polskich Rodzin 5

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt informacyjno - szkoleniowy pt. Gmina włacicielem odpadów komunalnych 1. Autor projektu. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) gru-12

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) gru-12 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) Zebranie założycielskie Członkowie 1. Stowarzyszenie UTW Andrychów 2. Stowarzyszenie Gliwicki UTW 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY!

III Walne Zgromadzenie Członków PREMD Już 19 20 października, w Konstancinie Jeziorna ZAPRASZAMY! Biuletyn PREMD Numer 3(7)/2012 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem informacji nie

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej W ramach małopolskiego programu Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska "Europa - Polska i Niemcy - Górny Śląsk. Oblicza dziennikarstwa w wymiarze europejskim, (między)narodowym i regionalnym" 12 17 września 2010 roku Gliwice Katowice

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy.

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. 27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. Statutowe cele Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

LIST PROTESTACYJNY PRACOWNIKÓW i STUDENTÓW POLSKICH UCZELNI dotyczcy przyjcia jednolitej ochrony patentowej

LIST PROTESTACYJNY PRACOWNIKÓW i STUDENTÓW POLSKICH UCZELNI dotyczcy przyjcia jednolitej ochrony patentowej LIST PROTESTACYJNY PRACOWNIKÓW i STUDENTÓW POLSKICH UCZELNI Szanowni Panowie! Pan Premier Donald Tusk Pan Wicepremier Waldemar Pawlak Ministerstwo Gospodarki pod Panów kierownictwem forsuje w Sejmie RP

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy)

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy) SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONFERENCJI PT. Poszukiwanie skutecznych i innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50r. życia Trzebnica, 28-29.02.2012 r. Hotel Nowy Dwór, Nowy Dwór 2 Data

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność,

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, 2015 Zaproszenie do współpracy ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, Czym jest krakowskie ŚWIĘTO CYKLICZNE? Święto Cykliczne to festiwal nowej kultury

Bardziej szczegółowo

Współpraca krakowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa Kraków, 28 czerwca 2007 r. Liczba organizacji pozarządowych w Krakowie W ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO

FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO Notatka ze spotkania FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO 26 listopada 2014 roku sala konferencyjna w Urzędzie m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele komisji dialogu społecznego

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Hotel Restauracja Browar Lwów***; Lublin, 25 lutego 2015 r. PATRONAT HONOROWY PATRONAT MEDIALNY PARTNERZY MERYTORYCZNI Lublin, 10 lutego 2015 roku Sz. P.

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W RZESZOWIE

BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W RZESZOWIE BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W RZESZOWIE OFERTA TEMATYKA ZAJĘĆ 1) 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (przybliżenie uczestnikom szkoleń historii

Bardziej szczegółowo

Projekt Wzmacnianie umiejętności pozwalających młodzieży powiatu chojnickiego na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym"

Projekt Wzmacnianie umiejętności pozwalających młodzieży powiatu chojnickiego na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Projekt Wzmacnianie umiejętności pozwalających młodzieży powiatu chojnickiego na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym" Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej zakończyła realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

białostocko-suwalskisuwalski

białostocko-suwalskisuwalski Współpraca transgraniczna realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Program Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Efektywna współpraca organizacji pozarządowych i samorządu Miasta Leszna:

Efektywna współpraca organizacji pozarządowych i samorządu Miasta Leszna: Urząd Miasta Leszna Efektywna współpraca organizacji pozarządowych i samorządu Miasta Leszna: baza NGO broszury informacyjne dotacje informacje o zewnętrznych źródłach finansowania kampania Zostaw swój

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa koalicji Masz głos, masz wybór KAMPANIA GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ, ZAGŁOSUJ 31 maja 2010, Warszawa

Konferencja prasowa koalicji Masz głos, masz wybór KAMPANIA GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ, ZAGŁOSUJ 31 maja 2010, Warszawa Konferencja prasowa koalicji Masz głos, masz wybór KAMPANIA GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ, ZAGŁOSUJ 31 maja 2010, Warszawa Koalicja Masz głos, masz wybór Koalicję tworzą organizacje pozarządowe, agencje reklamowe

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Biuletyn nr 07/2015. Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. Biuletyn nr 07/2015 Sierpień to miesiąc poświęcony pomocy humanitarnej w Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju. W Rwandzie żyje 20 tysięcy niewidomych dzieci. Tylko 1,5% spośród nich ma możliwość nauki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski 25 Kwietnia 2003 1 Szczególnym segmentem rynku pracy s zagadnienia zwizane z zatrudnieniem i bezrobociem młodziey. Gdyby szalony

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w GDAŃSKU. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. NEWSLETTER maj KONKURS

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w GDAŃSKU. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. NEWSLETTER maj KONKURS Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych NEWSLETTER maj 2014 WYBORY W NUMERZE POLECAMY : RODM Gdańsk organizuje KONKURS o Unii Europejskiej Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu WSTĘP Rok 2011 to Europejski Rok Wolontariatu. W związku z tym w całym kraju było realizowanych wiele działań na rzecz

Bardziej szczegółowo

TraCit Final Event prezentacja wyników projektu TraCit w zakresie redukcji CO2 w transporcie

TraCit Final Event prezentacja wyników projektu TraCit w zakresie redukcji CO2 w transporcie Politechnika Krakowska we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska zapraszają na, organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2011, seminarium i warsztaty: TraCit Final

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2013

SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2013 Stowarzyszenie Euroregion Niemen SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2013 Suwałki, czerwiec 2014 r. DANE OGÓLNE Stowarzyszenie Euroregion Niemen 16-400 Suwałki, ul. Wesoła 22 KRS 0000060828 REGON 790334982

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

Za kilka tygodni Paryż będzie gospodarzem COP 21, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu.

Za kilka tygodni Paryż będzie gospodarzem COP 21, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu. Kontekst polityczny Za kilka tygodni Paryż będzie gospodarzem COP 21, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu. Stawka tego spotkania jest wyjątkowo wysoka: zahamować zmiany klimatu, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo