Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie Przez Edukacj do Europy Młodzie Rolnictwo Unia Europejska Wolontariat budowanie mostów w Europie Europejskie Know-How dla rodowisk lokalnych Szkolenie dla dziennikarzy Telewizji Polskiej S.A Baza Projektów sfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej Seminarium polityki zagranicznej Polski Kalendarz Europejski Almanach Polskich Pozarzdowych Organizacji Proeuropejskich Młodzie Praca Unia Europejska Razem do Europy Partnerstwo dla Europy. Polska Białoru: Europejski Dialog. Unia Europejska oczekiwania, Unia Europejska rzeczywisto Szkolenia z zakresu przygotowywania wniosków do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Pozostałe projekty. 1

2 Debaty o Unii Europejskiej polskie szanse i obawy Nadrzdnym celem projektu Debaty o Unii Europejskiej Polskie szanse i obawy było przygotowanie społeczestwa polskiego do wiadomego udziału w referendum dotyczcym wejcie Polski do UE. Debaty o Unii Europejskiej dały moliwo wypowiedzenia si kademu - zarówno osobom, które w integracji europejskiej widz rozwizanie wielu problemów jak i tym, którzy dostrzegaj w tym procesie głównie niepokojce zjawiska. Fundacja realizujc ten projekt chciała, aby debaty dały poczucie uczestniczcym w nich osobom, e ich obawy i pytania, nawet te pozornie najbardziej absurdalne, zwizane z integracj europejsk, zostały potraktowane powanie i rzetelnie wyjanione. Projekt zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej i Fundacji Konrada Adenauera. Projekt Debaty o Unii opierał si na: - 18 debatach organizowanych we wschodniej Polsce, w miastach redniej i małej wielkoci. W debatach organizowanych przez Polsk Fundacj im. Roberta Schumana udział wzili przedstawiciele samorzdów lokalnych, organizacji pozarzdowych, rodowisk aktywnie zajmujcych si integracj europejsk, rodowisk religijnych, bardzo liczna grupa młodziey a take przedstawiciele rodowisk negatywnie nastawionych do Unii Europejskiej. Podczas debat uczestnicy wraz z zaproszonymi gomi wspólnie dyskutowali o tym, jakie s argumenty za i przeciw integracji oraz czy warunki wejcia Polski do UE s dla naszego kraju zadowalajce Obszar dyskusji podczas debaty oscylował wokół spraw suwerennoci i tosamoci narodowej, kwestii siły i znaczenia Polski po wejciu do Unii Europejskiej, szans i wyzwa stojcych przed polskimi przedsibiorcami i rolnikami na rynku unijnym oraz bezrobocia. Młodzie zainteresowana była perspektywami rozwoju kariery zawodowej za granic, moliwociami nauki w krajach Unii Europejskiej, stypendiami unijnymi, kwesti uznawania dyplomów, a take kondycj polskiego systemu kształcenia po wejciu do Unii Europejskiej. 2

3 - programy radiowe w radiu TOK FM realizowane przez Polsk Fundacj im. R. Schumana. Gomi kadego programu były autorytety z dziedziny integracji europejskiej, komentujce wybrane szanse i obawy zwizane z Uni Europejsk jak i najwaniejsze wydarzenia zwizane z wchodzeniem Polski do UE. Programy nadawano od padziernika 2002, poniej kalendarium za 2003 rok: Data audycji Temat audycji Gocie 1 13 stycznia 2003 Praca w Unii Europejskiej szanse Dr Henning Tewes Dyrektor i obawy Fundacji im. K. Adenauera Dr Maciej Duszczyk z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Społecznych, UKIE 2 20 stycznia 2003 Polskie Przedsibiorstwa w UE Cristiano Pinzauti Wiceprezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Adam ołnowski Dyrektor Departamentu Analiz Rynku w Urzdzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3 27 stycznia 2003 Polityka społeczna, słuba Mirosław Manicki dyrektor zdrowia, emerytury i renty. Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranic w Ministerstwie Zdrowia. Jerzy Ciechaski Radca Ministra w MGPiPS 4 03 luty 2003 Jakie zmiany w Unii przynosi Rafał Trzaskowski z Fundacji obowizujcy od tygodnia Traktat Centrum Europejskie Natolin, Nicejski? rezultaty zakoczonych Krzysztof Szczygielski, ekspert prac nad Traktatem Akcesyjnym CASE 5 17 luty 2003 Mit biurokracji stereotypy i Jacek Pawlicki korespondent rzeczywisto praca w Gazety Wyborczej w Brukseli; 3

4 strukturach Unii Europejskiej Bartłomiej Nowak Centrum Stosunków Midzynarodowych, reprezentant Polski w Europejskim Konwencie Młodych 6 24 lutego 2003 Polityka obronna UE Janusz Onyszkiewicz 7 05 marca 2003 Kobiety w UE Urszula Nowakowska dyrektorka Centrum Praw Kobiet 8 19 marca 2003 Nastroje społeczne a integracja Dr Jacek Kucharczyk- ISP europejska Piotr M.A. Cywiski Prezes KIK Sytuacja midzynarodowa USA Dr Sławomir Dbski Kierownik Irak UE Biura Analiz PISM 9 26 marca 2003 Kampanie referendalne Krzysztof Bobiski wydawca dwutygodnika Unia i Polska; Cezary Lewanowicz Natolin; Krzysztof Nowak - Inicjatywa Obywatelska kwietnia 2003 Rola i miejsce Kocioła w UE. Dwa płuca Europy - Kociół w Polsce a Kociół w UE Zofia Dietl - KIK Warszawa Ksidz Dr Grzegorz Bubel SJ kwietnia 2003 Polska nauka w UE Prof. Michał Kleiber Minister Nauki, Przewodniczcy KBN kwietnia 2003 Ateny brak programu kwietnia 2003 Organizacje pozarzdowe (NGO) w krajach kandydujcych i w pastwach członkowskich Unii. Dr in. Piotr Grabiec - kierownik Zakładu TechnologiiMikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych Instytutu Technologii Elektronowej Paweł Krzeczunowicz - Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarzdowych w 4

5 Brukseli kwietnia 2003 Ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne i pracownicze w krajach UE i w Polsce maja 2003 POLSKIE SPOTKANIA EUROPEJSKIE Dr Marek Mazur Prezes Fundacji Rozwoju Ubezpiecze Społecznych Dr Maciej Duszczyk z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Społecznych, UKIE Piotr Nowina-Konopka Kolegium Europejskiego w Natolinie Anna Jassem Europejskie Forum Studentów AEGEE Moritz Hauf wolontariusz z Niemiec maja 2003 Finanse UE Piotr Serafin Zastpca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Społecznych UKIE maja 2003 Obywatelstwo Unii Europejskiej prof. dr hab. Stanisław Gebethner kierownik Zakładu Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW Katarzyna Cuadrat-Grzybowska Departament Prawa Europejskiego UKIE maja 2003 Współpraca kulturalna w UE Ewa Stepan Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 5 Dyrektor Jarosław Suchan Centrum Sztuki Współczesnej w

6 19 04 czerwca 2003 Wzrost cen po wstpieniu Polski do UE Warszawie Prof. dr hab. Witold Orłowski Szef Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP - Publikacja Polskie szanse i obawy jest prób odpowiedzi na pytania i wtpliwoci dt. członkostwa Polski w UE, zadawane podczas spotka, debat, audycji radiowych. Autorami publikacji s autorytety z dziedziny ekonomii, rolnictwa, politologii, kultury. Autorami 40 stronicowej publikacji wydanej w 6 tys. egzemplarzy s eksperci i publicyci zajmujcy si integracj europejsk. W publikacji znajduje si 14 tekstów dotyczcych m.in. znaczenia Polski po wejciu do UE, szans rozwojowych polskiego rolnictwa, obaw zwizanych z konkurencyjnoci polskich firm na rynku unijnym, załoe lecych u podstaw motywacji Polski do wstpienia do UE. Kontynuacj projektu Debaty Polskie Szanse i Obawy s Debaty Europejskie Celem projektu jest przygotowanie polskiego społeczestwa do członkostwa Polski w Unii Europejskiej poprzez debat na temat zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, roli instytucji europejskich (w tym Parlamentu Europejskiego) oraz kulturowego aspektu integracji europejskiej. Debaty organizowane przy współpracy Fundacji Konrada Adenauera. W grudniu 2003 roku Polska Fundacja im. R. Schumana zorganizowała dwie debaty europejskie - 18 grudnia w godzinach w Jarosławiu w Sali Narad Urzdu Miasta oraz 19 grudnia w godzinach w Lubaczowie w Miejskim Domu Kultury. Tematyk debat były nadchodzce wybory do Parlamentu Europejskiego, rola i znaczenie Parlamentu Europejskiego w Unii Europejskiej oraz debata nad Traktatem Konstytucyjnym dla Unii Europejskiej w ramach Konferencji Midzyrzdowej. Debaty poprowadzili: Róa Thun Prezes Polskiej Fundacji im. R. Schumana Janusz Onyszkiewicz - Centrum Stosunków Midzynarodowych, Bartłomiej Nowak - Centrum Stosunków Midzynarodowych, Rafał Rowiski - Polska Fundacja im. R. Schumana 6

7 W debatach wzili udział przedstawiciele lokalnych organizacji pozarzdowych, lokalnego biznesu, młodzie ze szkół rednich oraz obywatele miast. W kadej debacie wziło udział około osób. Informacje o debatach pojawiły si w prasie lokalnej, w yciu Podkarpackim oraz Gazecie Jarosławskiej. 7

8 X Polskie Spotkania Europejskie Polskie Spotkania Europejskie to wielkie wydarzenie, organizowane od 1994 roku przez Polsk Fundacj im. Roberta Schumana oraz inne instytucje i organizacje pozarzdowe z całej Polski. Co roku podczas tego wita spotykaj si przedstawiciele pozarzdowych organizacji proeuropejskich: młodzie, najwysze władze Rzeczpospolitej Polski, a take przedstawiciele pastw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej. W ramach Polskich Spotka Europejskich rodowiska te maj wyjtkow moliwo poznania si i wymiany pogldów podczas debat, paneli, warsztatów i nieformalnych spotka, które towarzysz imprezie. W ramach Polskich Spotka Europejskich organizowana jest Parada Schumana i kolorowy festyn europejski, który ju tradycyjnie, od 2000 roku goci na Placu Zamkowym, Nowym wiecie i Krakowskim Przedmieciu w Warszawie. Polskie Spotkania Europejskie to najwiksze w Europie rodkowej wydarzenie proeuropejskie w 2003 roku uczestniczyło w nim ponad 10 tysicy osób! Partnerzy, którzy wsparli organizacyjnie i finansowo X Polskie Spotkania Europejskie: Miasto stołeczne Warszawa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Urzd Komitetu Integracji Europejskiej, Narodowy Bank Polski, Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie S.A., Unilever, Fundacja Konrada Adenauera, Alcatel, Kancelaria Premiera RP, Kancelaria Prezydenta RP, Instytut Spraw Publicznych, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich OCIPE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, A. Blikle, DaimlerChrysler, Commercial Union, Zielona Budka. Przebieg X Polskich Spotka Europejskich: X Polskie Spotkania Europejskie, podobnie jak wszystkie poprzednie, przebiegły w trosce o to, by przekona Polaków do integracji. W tym roku Spotkania rozpoczły si na placu Zamkowym, W momencie otwarcia trudno było znale wolne miejsce plac zapełniony był kolorowym, rozemianym tłumem. Na scenie i w tym roku nie zabrakło najwaniejszych postaci w tym Prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego z małonk. Inni gocie to: Prezes NBP Leszek Balcerowicz, Minister Danuta Hübner, Tadeusz Mazowiecki, Vice-Prezydent Miasta ST. Warszawy Andrzej Urbaski, Apoloniusz Tajner, który w imieniu Adama Małysza odebrał Polsk Nagrod Europejsk. Otwarcie prowadzili Róa Thun, Piotr Nowina- Konopka, oraz Grayna Torbicka. Około południa uczestnicy zbieraj si do wymarszu na Parad Schumana. Najbardziej kolorowa Parada jak kiedykolwiek widziała Warszawa a moe i Polska, przemieszcza si 8

9 Traktem Królewskim, Nowym wiatem. Parada koczy si na Placu Trzech Krzyy, gdzie do uczestników dołcza jeszcze m.in. premier Leszek Miller oraz prof. Norman Davies, laureat ubiegłorocznej Polskiej Nagrody Europejskiej. Cz osób wraca przed Zamek Królewski, gdzie trwa kilkugodzinny Festyn z wystpami artystycznymi młodziey ze Szkolnych Klubów Europejskich i innym atrakcjami przygotowanymi przez partnerów Fundacji. W Spotkaniach wziło łcznie udział ok osób, z czego znaczna cz reprezentowała ok. 250 organizacji pozarzdowych z terenu całej Polski. Grup specjalnych goci stanowili przedstawiciele z Unii Europejskiej. Dwudniowa konferencja odbywała si pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej TVP, Gazety Wyborczej, Tygodnika WPROST, TVN 24, RMF FM, Dwutygodnika Unia & Polska, COGITO, The Warsaw Voice oraz portali internetowych Gazeta.pl i Obszerne relacje w mediach pozwoliły dotrze take do szerszego odbiorcy. Poniedziałek 5 maja Pitek 9 maja 2003 r. W ramach X Polskich Spotka Europejskich, w dniach 5-9 maja 2003 roku, na terenie Warszawy odbyły si seminaria o tematyce unijnej, skierowane do studentów. Organizowane były przez róne instytucje i organizacje współpracujce z nasz Fundacj, takie jak: Giełda Papierów Wartociowych, Tygodnik WPROST, Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS, Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie AIESEC, Szkoła Główna Handlowa, Stowarzyszenie Centrum Młodych Demokratów oraz AEGEE Europejskie Forum Studentów. Sobota 10 maja Uroczyste otwarcie X Polskich Spotka Europejskich Plac Zamkowy (około uczestników) W trakcie uroczystego otwarcia głos zabrali: Prezydent RP Aleksander Kwaniewski, Prezes NBP Leszek Balcerowicz, Minister Danuta Hübner, Przewodniczcy Tadeusz Mazowiecki, Vice-Prezydent Miasta ST. Warszawy Andrzej Urbaski, Grayna Torbicka oraz Apoloniusz Tajner. Otwarcie prowadzili Piotr Nowina-Konopka i Róa Thun. Obok wystpie merytorycznych, uroczystoci otwarcia towarzyszyło: wystp chóru i orkiestra Fundacji Nowa Orkiestra Kameralna, wspólne odpiewanie Mazurka 9

10 Dbrowskiego i Ody do Radoci, uroczyste wypuszczenie kilkuset balonów w barwach Polski i UE, wrczenie Adamowi Małyszowi Polskiej Nagrody Europejskiej. Otwarcie odbywało si w jzyku polskim Parada Traktem Królewskim do Placu III Krzyy uczestników. Po zakoczeniu uroczystego otwarcia, ulicami Traktu Królewskiego (z Placu Zamkowego do Placu III Krzyy) ruszyła kolorowa Parada Proeuropejska, w której wziło udział ok osób. Wikszo z nich stanowili reprezentanci organizacji pozarzdowych proeuropejskich z całej Polski, Szkolnych Klubów Europejskich, rodowisk wiejskich, nauczyciele oraz przedstawiciele rónych miast, gmin i powiatów. Na czele Parady szli specjalni gocie pierwszego dnia Spotka (Prezydent RP Aleksander Kwaniewski, Pani Prezydentowa Jolanta Kwaniewska, Ambasador Bruno Dethomas, Jan Kułakowski, Minister Danuta Hübner, Vice-Prezydent Miasta Warszawy Andrzej Urbaski, Minister Dariusz Szymczycha, Przewodniczcy Tadeusz Mazowiecki, Profesor Norman Davies, itd.). Parad wzbogacały kolorowe baloniki, transparenty, flagi europejskie, orkiestry, zespoły taneczne - ludowe i szkolne, jedcy konni, rónego rodzaju pojazdy, w tym bilbord promujcy Spotkania i platforma ELLE. Zakoczeniem Parady było przejcie przez ółto-niebiesk bram z baloników i spotkanie z Panem Premierem Leszkiem Millerem, który wygłosił przemówienie pod Ministerstwem Gospodarki. Trasa Parady, podobnie jak miejsce festynu udekorowana została flagami. Wszyscy uczestnicy otwarcia i Parady otrzymali broszurk informujc o X Polskich Spotkaniach Europejskich, która zawierała midzy innymi program Spotka, list seminariów i instytucji je organizujcych, informacje o naszych sponsorach i patronach medialnych oraz tekst Ody do Radoci i Mazurka Dbrowskiego. Uczestnicy otrzymali take ulotki informujce o Deklaracji Roberta Schumana wraz z ogólnymi informacjami o Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i specjalny numer Polskiego Kalendarza Europejskiego powicony m.in. Spotkaniom Festyn na Placu Zamkowym liczba uczestników trudna do ustalenia. Festyn na Placu Zamkowym był otwarty zarówno dla uczestników X Polskich Spotka Europejskich jak i dla warszawiaków. W trakcie Festynu na 27 stoiskach rozdawane były 10

11 materiały dotyczce tematyki integracji europejskiej, a take promujce działalno i programy instytucji, które one reprezentowały. Stoiska te zostały przygotowane przez: Cogito, Instytut Spraw Publicznych, Unia&Polska, Helsisk Fundacj Praw Człowieka, Euro Info Center, Fortis Bank, Ministerstwo Gospodarki, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Młodych Dyplomatów, Ambasada Francji, Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, Narodowy Bank Polski, Zwizek Harcerstwa Polskiego, Portal Internetowy Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Giełda Papierów Wartociowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Centrum Informacji Europejskiej, Wysza Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Gmina Kołbiel oraz AEGEE Europejskie Forum Studentów. Na scenie odbywały si wystpy zespołów muzycznych i tanecznych głównie ludowych. Na koniec zagrał zespół Róe Europy Seminaria na Trakcie. Po zakoczeniu Festynu w salach na Trakcie odbywały si seminaria poruszajce róne tematy zwizane z procesem integracji europejskiej. Lista seminariów: 1. Kancelaria Prezydenta RP - Bezporednie ssiedztwo poszerzonej Unii Europejskiej szanse i wyzwania dla Polski, Belweder; 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Traktat Konstytucyjny dla Europy, Pałacyk Ministerstwa Spraw Zagranicznych; 3. Urzd Komitetu Integracji Europejskiej Polskie rolnictwo w UE, siedziba CIE na ul. Kruczej; 4. Sie Wspierania Organizacji Pozarzdowych SPLOT i Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarzdowych w Brukseli Rozwój dialogu obywatelskiego w UE i Polska w procesie integracji europejskiej, Millenium Plaza; 5. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Przygotowanie samorzdów i przedsibiorstw do funkcjonowania w UE, Ministerstwo Gospodarki. 11

12 18:00 Msza wita za Europ. Koncert muzyki klasycznej. Na koniec sobotniej czci X Polskich Spotka Europejskich w kociele Ojców Dominikanów odbyła si Msza w. za Europ, w odpowiedzi na apel Ojca witego o współprac w Europie. Równolegle, o godzinie 18:00 odbył si koncert muzyki klasycznej w Kociele Ewangelicko Reformowanym, zorganizowany przez Fundacj Nowa Orkiestra Kameralna. Niedziela 12 maja Konferencja w hotelu Sheraton ponad 600 uczestników. Ostatniego dnia X Polskich Spotka Europejskich w hotelu Sheraton odbyła si konferencja pt. Zjednoczona Europa i narodowe dziedzictwa, której współorganizatorem było Kolegium Europejskie w Natolinie. Udział w niej wzili: Piotr Nowina-Konopka (otwarcie konferencji), Prezydent RP Aleksander Kwaniewski (uroczyste wystpienie), Michel Barnier, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Pierre Rosanvallon, Rudolf von Thadden, Timothy Garton Ash, Joao Carlos Espada, Aleksander Smolar, Adam Michnik, Robert Picht, Jacques Pilet, Jacek Rostowski, Adam Szostkiewicz, Elemer Hankiss, Gesine Schwan, Olivier Mongin oraz Heinrich August Winkler. Podczas konferencji odbyło si uroczyste wrczenie przez Rektora SGGW Tomasza Boreckiego nagród laureatom konkursu Jak zreformowa gospodarstwo mojego ojca. Konferencja była tłumaczona na jzyki: polski, angielski i francuski. 12

13 Polskie Spotkania Europejskie w terenie 11 maja 5 czerwca 2003 r. W ramach X Polskich Spotka Europejskich, w dniach 11 maja 5 czerwca 2003 roku, na terenie całej Polski odbyło si kilkadziesit rónych wydarze europejskich. Wikszo z nich Polska Fundacja im. Roberta Schumana objła swoim patronatem. Wydarzenia te organizowane były przez róne instytucje i organizacje współpracujce z nasz Fundacj, takie jak: Klub Przyjaciół Kultury Łaszewo, Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej, Młodzieowe Centrum Edukacji Europejskiej w Bytomiu, Chełmiski Dom Kultury, Urzd Gminy i Miasta w Chcinach, Stowarzyszenie Instytut Informacji Publicznej w Gdyni, Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach, GOIE przy Urzedzie Gminy w Gorzycach, Gmina Jarczewo, ZS Technicznych i Ogólnokształccych w Jarosławiu, Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" w Kartuzach, Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne "Kontakt" w Katowicach, witokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z.o.o., Centrum Teorii i Praktyki Wyborczej w Krakowie, Małopolskie Forum Edukacji Europejskiej, Fundacja im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Midzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słysz Serce" w Łodzi, Urzd Gminy w Manowie, Mikołowski Klub Studencki Fraktal, Gimazjum im. Roberta Schumana w Myszkowie, Płocki Uniwersytet Ludowy, Urzd Miasta i Gminy w Opatowie, Mazowiecka Fundacja Edukacji w Ostrołce, Urzd Gminy w Pawłowicach, Urzd Miasta Płocka, Urzd Miasta i Gminy w Polanowie, Szkolny Klub Europejski przy Zespole Szkół Licealnych im. KEN w Przasnyszu, Rodzinny Klub Biegacza "BACA", Orodek Kultury w Ropczycach, Europejskie Forum Studentów w Rzeszowie, Stowarzyszenie "Uroczysko" w Supralu, Stowarzyszenie Samorzdów Polskich Euroregionu Niemen w Suwałkach, Publiczne Gimnazjum w widniewie, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w widniewie, Regionalne Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne "Rozwój" w Ujedzie, Stowarzyszenie Kobiet Awans w Wałbrzychu, Szkolny Klub Europejski przy ZSE w Wodzisławiu lskim, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, Ruch Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Edukacji Midzynarodowej - REM we Wrocławiu, Urzd Miasta i Gminy Zakroczym. 13

14 Dodatkowe działania informacyjno-promocyjne dla Polskich Spotka Europejskich: X Polskie Spotkania Europejskie wypromowane zostały poprzez: Rozklejenie w Warszawie 3500 plakatów informujcych o Polskich Spotkaniach Europejskich, 1000 zachcajcych do głosowania na TAK w referendum (około 500 miejsc reklamowych z firmy Warexpo, pozostałe od instytucji rzdowych, urzdów gmin, od partnerów organizujcych Spotkania, szkół rednich, uczelni wyszych oraz miejsca, w których odbywały si warsztaty). Zapowiedzi w mediach oraz internecie w tygodniu poprzedzajcym Spotkania szczegóły dostpne w raporcie medialnym. W maju nasz stron www odwiedziło ponad 10 tysicy osób. Materiały w mediach podczas dwudniowej konferencji oraz po wydarzeniu szczegóły dostpne w raporcie medialnym. Stale działajca strona internetowa Fundacji informujca o Spotkaniach. Ruchome banery internetowe rozesłane na strony instytucji zajmujcych si tematyk integracji europejskiej. Rozesłanie ponad informacji o X Polskich Spotkaniach Europejskich do bezporednich odbiorców drog listow i internetow. Przez dwa dni ulicami Warszawy jedziły dwa due mobile - plakaty reklamowe, o rozmiarach 3 na 7 metrów, informujce o Polskich Spotkaniach Europejskich i Paradzie Schumana. Realizacja celów projektu: Dziki Polskim Spotkaniom Europejskim, a take duemu zaangaowaniu licznych partnerów, którzy wspierali Fundacj przy przygotowaniu tegorocznego, majowego wita udało si dotrze z podstawow informacj na temat procesu integracji europejskiej do szerokiego odbiorcy. Przeprowadzono take du akcj informacyjnopromocyjn dotyczc udziału Polaków w referendum. Festynowo-ludyczny charakter pierwszego dnia Spotka przycignł wiele osób poszukujcych wiadomoci na temat Unii Europejskiej, procesu negocjacji itp. Liczne seminaria, które pogłbiały poszczególne tematy, pozwoliły znale odpowiedzi na konkretne pytania dotyczce działa i pracy poszczególnych sektorów w kontekcie procesu integracji europejskiej. Wskazywały take na moliwo współpracy polskich organizacji pozarzdowych i samorzdowych z partnerami europejskimi. Zachcały do głosowania na TAK w zbliajcym si referendum. 14

15 Relacje medialne z pierwszego dnia Spotka promowały nie tylko ide integracji europejskiej, ale take ukazywały sił ruchu proeuropejskiego w Polsce. W trakcie drugiego dnia Spotka politycy i dyplomaci odpowiadali na liczne pytania płynce od uczestników z sali, dziki czemu zaistniała okazja do bezporedniej wymiany pogldów i debaty społecznej na temat UE. Udział w dyskusjach brało wielu szczególnych goci wiata polityki, kultury i mediów. Dodatkowym efektem X Polskich Spotka Europejskich jest zebrana wiedza na temat oczekiwa i pyta, które najbardziej nurtuj polskie społeczestwo. Dziki usytuowaniu Spotka w centrum Warszawy, udało si przez jeden dzie nada stolicy Polski charakteru miasta europejskiego, gdzie odbywaj si huczne obchody europejskiego wita. Została wydana publikacja w jzyku polskim bdca sprawozdaniem z X Polskich Spotka Europejskich i jednoczenie materiałem promocyjnym tego wydarzenia. 15

16 Obsługa Szkolnych Klubów Europejskich Obsługa Szkolnych Klubów Europejskich to program Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana skierowany do Szkolnych Klubów Europejskich. Jego realizacja rozpoczła si w lutym 2002 r. i trwała do czerwca 2003 r. W momencie rozpoczcia realizacji programu w bazie Fundacji zarejestrowanych było ok. 500 szkolnych klubów europejskich. Do chwili obecnej ich liczba wzrosła do Kady klub skupia ok. 30 osób. Tak wic bezporednia grupa odbiorców programu Obsługa szkolnych klubów europejskich oscylowała w okolicach osób. Program realizowany dziki wsparciu Urzdu Komitetu Integracji Europejskiej. Szkolne Kluby Europejskie, które nawizały współprac z Fundacj s zjawiskiem cennym z wielu powodów. Przede wszystkim skupiaj młodzie aktywn, ambitn, i przedsibiorcz, która moe wiczy umiejtno korzystania i praktykowania demokracji, organizowa si, nawizywa współprac z innymi, pozaszkolnymi instytucjami, zaprasza wanych goci i jedzi na konferencje, nawizywa współprac partnersk z nauczycielami z własnej szkoły i uczy si odpowiedzialnego działania. Szczególnie w mniejszych miejscowociach kluby odgrywały i odgrywaj rol bardzo wan: poza tym, e kształc ludzi młodych i nauczycieli w wiedzy o wspólnej Europie, to równie formuj pewnego rodzaju elity, funkcjonujce jako lokalne centra europejskie. Szkolne Kluby Europejskie były i s organizacjami nieformalnymi, bez budetu. Aby właciwie wykorzystywa ich potencjał naleało si nimi opiekowa, dostarcza im materiały informacyjne i szkoleniowe, szkoli ich lub innych przez nich, dokształca nauczycieli, itp. Fundacja starała si odpowiedzie na zapotrzebowanie Szkolnych Klubów Europejskich realizujc program Obsługa SKE i tym samym wypełni istniejc luk. W ramach tego programu odbywały si: 1. Szkolenia dla nauczycieli Fundacja zaprosiła nauczycieli z całej Polski na 11 kilkudniowych szkole o rónej tematyce. W zajciach uczestniczyły grupy osobowe. Ogółem ze szkole skorzystało ponad 250 osób. Wspomniane szkolenia miały charakter metodyczny i składały si z dwóch modułów. W pierwszym prezentowano histori oraz ide zjednoczenia, za w drugim wskazówki 16

17 dotyczce prac ze szkolnym klubem europejskim i metodyk zaj europejskich. Odbyły si szkolenia: metodyczne, ekonomiczne, ekologiczne. Nauczyciele dowiedzieli si m. in.: jak zakłada, prowadzi i finansowa Szkolny Klub Europejski, gdzie szuka partnerów do współpracy dla SKE, gdzie znale materiały i wiedz niezbdn do prowadzenia zaj europejskich, jakie były pocztki i idea integracji europejskiej, jakie s finansowe aspekty polityki strukturalnej Unii Europejskiej, jak wyglda budet UE, etc. Przed rozpoczciem kadego szkolenia organizatorzy odczytywali m.in. list Min. Danuty Hübner, skierowany do nauczycieli. Uczestnicy nie tylko zdobywali wiedz potrzebn w zakładaniu i prowadzeniu klubów. Mieli okazj do wymiany dowiadcze, planowania współpracy oraz szukania szkół partnerskich. Uzupełnieniem szkolenia były wizyty w instytucjach unijnych np. Przedstawicielstwie Komisji Unii Europejskiej połczone z prelekcj. Dodatkowo Fundacja przekazywała nauczycielom wszelkie dostpne materiały i publikacje (komplet dołczony do niniejszego raportu). Ilo chtnych do uczestnictwa w spotkaniach (ponad 700 zgłosze) przekroczyła ponad dwukrotnie ilo dostpnych miejsc. 2. Wykłady i szkolenia Pracownicy Fundacji oraz wolontariusze z zagranicy (w ramach programu European Voluntary Service) odwiedzili ponad sto szkół w całej Polsce. Organizatorzy zapraszajc nas na spotkania uzgadniali uprzednio jakie tematy wystpie byłyby najciekawsze dla słuchaczy. Najczciej proszono o informacje o historii Unii Europejskiej, wymianie wolontariuszy, moliwociach kształcenia zagranic i nawizania współpracy z orodkami szkoleniowymi, kulturalnymi itp. w krajach Unii. Wolontariusze z zagranicy najczciej wyjaniali zainteresowanym róne aspekty funkcjonowania zjednoczonej Europy z punktu widzenia obywatela UE i rówienika uczniów. Eleni Ikonomu z Grecji, Marlene Ricaud z Francji, Aleksander Hoefmans z Belgii oraz Moritz Hauf z Niemiec opowiadali, jak zmieniały si ich kraje po przystpieniu do UE, jak oni czuj si w roli obywateli zjednoczonej Europy. Starali si tłumaczy Uni z punktu widzenia młodego człowieka, który rozpoczyna sw karier i stara si lepiej pozna innych, aby łatwiej z nimi funkcjonowa. Kade spotkanie dało moliwo spotkania i rozmowy z ok. 40 osobami. Tak wic z wykładów wyjazdowych skorzystało blisko 4000 uczniów i nauczycieli. Dla przykładu nasz wolontariusz z Niemiec, Moritz Hauf w czasie swego pobytu w Polsce w od stycznia do czerwca 2003 roku odwiedził 33 szkoły. Ponadto młodzie ze szkolnych klubów europejskich wielokrotnie gociła w siedzibie Fundacji. Wiele grup uczniowskich (rednio w cigu miesica 5-6 grup po 40 osób kada) 17

18 przyjedajcych do Warszawy prosiło o zorganizowanie im wykładu w Fundacji a take o pomoc w przygotowaniu europejskiego profilu wyjazdów pracownicy Fundacji wypełnili w całoci zapotrzebowanie w tym zakresie. Kluby prosiły take o konsultacje w zakresie organizacji swojego działania. SKE zwracały si do Fundacji z prob o rad w jaki sposób zorganizowa wydarzenia europejskie w szkołach lub jak zaprosi odpowiednich goci. 3. Wydarzenia europejskie w terenie Fundacja przyznawała co miesic mikro-grant na organizacj wydarze europejskich w terenie. Maksymalna wysoko grantu to 3000 zł. Ze wzgldu na due zainteresowanie przyznanych zostało wicej dotacji ni pierwotnie zakładano poszczególne kluby otrzymały mniejsze kwoty. Pomoc ze strony Fundacji otrzymały szkolne kluby europejskie w: Warszawie, Płocku, Bliynie, Marcówce, Roztoce, Kolnie, Rawicy, Parznicach Wymienione kluby zorganizowały m. in. warszawskich klubów europejskich; dni europejskie w Bliynie; dzie europejski w Marcówce; spotkanie: Gmina Dobromierz w drodze do Unii Europejskiej ; seminarium: Droga i miejsce Polski w Unii Europejskiej ; forum europejskie: Moja gmina w Europie w Rawicy; warsztaty dla młodzieowych liderów aktywnoci proeuropejskiej w Płocku; Dni Wielkiej Brytanii w Parznicach. Warunkiem przyznania dotacji było, aby wydarzenie swoim zasigiem obejmowało wiksz grup odbiorców ni uczniowie szkoły, która podejmowała si organizacji. Bezporednio we wszystkich projektach w terenie uczestniczyło ok osób. Za ich porednictwem wiedza europejska dotarła do znacznie wikszej grupy zainteresowanych. Wydarzenia organizowane były przede wszystkim w mniejszych orodkach miejskich i wiejskich, gdzie dostp do aktualnych informacji, podrczników, opracowa, internetu jest utrudniony. Młodzie z klubów zaangaowana w przygotowania nie tylko pogłbiła swoj wiedz o funkcjonowaniu UE, ale równie zdobyła dowiadczenia praktyczne jak przygotowywa wnioski, jak szuka partnerów do współpracy, jak szuka sponsorów, czy wreszcie jak sprawnie zorganizowa samo spotkanie. Umiejtnoci te zostan przez nich wykorzystane w przyszłoci, gdy samodzielnie bd starali si funkcjonowa w swoich miejscach zamieszkania ju w ramach Unii Europejskiej. 18

19 Seminarium Polityki Zagranicznej Jak zjednoczona Europa zmieni polsko niemieckie ssiedztwo? Celem seminarium jest ledzenie tego procesu, głbokie wchodzenie w meandry polskiej i niemieckiej polityki zagranicznej, komentowanie "na gorco" biecych wydarze politycznych, procesów gospodarczych, problemów społecznych, kulturalnych i wiadomociowych. Seminarium ma charakter otwarty, głównymi uczestnikami s studenci, ale take osoby które interesuj si t tematyk. Seminarium ma charakter fakultetu na Uniwersytecie Warszawskim - jest to ogromny atut dla studentów i podnosi jego atrakcyjno. Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Adenauera. Istotnym atutem tego typu zaj jest ich nieformalny charakter i autentyczna, "ywa" dyskusja, oraz szansa spotkania z gomi - ludmi, którzy o stosunkach polsko- niemieckich wiedz naprawd wiele. Seminarium ju stało si instytucj o pewnej renomie, o której wikszo osób zajmujcych si bliej relacjami Polska- Niemcy w naszym kraju ju słyszała, bd w niej uczestniczyła. Jest miejscem gdzie zbiegaj si róne inicjatywy polsko- niemieckie, daje moliwo nawizania kontaktów i nikt chccy wiedzie wicej na ten temat na pewno go nie przeoczy. Wykaz tematów seminariów w 2003 roku: 1. Niemcy- Unia Europejska- Stany Zjednoczone diagnoza przemodelowanych stosunków midzynarodowych. Gocie: Herman Bunz - Prezes Fundacji Eberta w Polsce, Róa Thun- Prezes Fundacji Schumana 2. Pogranicze niemiecko - polskie ( mity, symbole, bariery, gospodarka). Go: Adam Kaiser - Polsko- Niemiecka Izba Handlowa 3. Dyskusja z Ekkehardem Brose- Szefem Departamentu ds. Rozszerzenia UE w niemieckim MSZ 19

20 4. Polska i Niemcy stosunki gospodarcze ( ogld mikroekonomiczny ). Gociem był Karol Szyndzielorz- dziennikarz, rzecznik prasowy Siemensa 5. Polsko- niemieckie pojednanie ( jak wyglda jego współczesny wymiar ) 6. Polskie aspiracje widziane z neutralnej Szwajcarii- spotkanie z korespondentem szwajcarskiej prasy *uczestniczylimy take w wykładzie Angeli Merkel- przewodniczcej CDU Niemiec organizowanym przez Fundacj Adenauera 7. Gdzie biegn wewntrzniemieckie podziały polityczne? Diagnoza obecnej sytuacji społeczno-politycznej nad Łab Go: Henning Tewes- przewodniczcy Fundacji Konrada Adenauera w Polsce 8. Bombenkrieg- dyskusja wokół kontrowersyjnej debaty w magazynie Der Spiegel 9. Niemcy czy wci podzielone? Czy Polacy i Niemcy mówi tym samym kodem kulturowym Go: Prof. Heinrich Olszowski- slawista, Uniwersytet Humboldta w Berlinie 10. Niemcy- Polska- analiza aktualnych stosunków prowadzenie: A.Krzemiski, P. Buras 11. Polityka zagraniczna nowych Niemiec cz. I - na podstawie E. Bahra "Der deutsche Weg" i G. Schoellgena "Der Auftritt" prowadzenie: A.Krzemiski, P.Buras 12. Warszawska wizyta J.Fischera - dyskusja prowadzenie: A. Krzemiski, P. Buras 13. Polityka zagraniczna nowych Niemiec cz. II- niemiecki wkład w dyskusj o przyszłoci Europy", prowadzenie: P. Buras 14. Polska - Niemcy - Czechy. Trudna historia, jaka teraniejszo?, prowadzenie: P. Buras, gocie: P. Majewski ( Uniwersytet Warszawski ) G. Lesser ( Tagesspiegel ) 20

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Parada Schumana największe wydarzenie organizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana Nazwa organizacji: Polska Fundacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

Siedziba: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43. Adres działalności/korespondencyjny: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43

Siedziba: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43. Adres działalności/korespondencyjny: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43 SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne za 2006 rok (sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego) 1) DANE PODSTAWOWE: Nazwa: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

za 2013 rok III. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku

za 2013 rok III. Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów a) Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku ul. Tamka 34 lok. 14, 00-355 Warszawa tel./fax: (22) 828 13 06 e-mail: tdw@tdw.org.pl, http://www.tdw.org.pl SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2013 rok Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013 Załącznik nr 4 do sprawozdania Dziekana za rok 2013 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013 1. SKN PROGRESS Progress Accounting Competition - Ogólnopolski Konkurs

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22 Kronika NR 4 (110) 2012 ROK / ISSN 1730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s.

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsibiorców wydanie drugie rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku

Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 Warszawa, dnia 25 marca 2015 roku Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku Tworząc lokal Państwomiasto chcieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ RAPORT 2006 1 Spis treści główne zagadnienia: I część Działania podejmowane w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Trust I część STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej RAPORT z działalności Instytutu Kultury Miejskiej styczeń grudzień 2012 www. Spis treści I Instytut Kultury Miejskiej kim jesteśmy? 5 II Sprawozdanie z działalności ikm w 2012 roku 9 1. Obserwatorium Kultury

Bardziej szczegółowo