Jak być i jak nie być odpowiedzialnym społecznie DEFINICJA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak być i jak nie być odpowiedzialnym społecznie DEFINICJA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 25.06.2015 r."

Transkrypt

1 Jak być i jak nie być odpowiedzialnym społecznie DEFINICJA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY r.

2 CSR CZYM NIE JEST?

3 CSR CZYM JEST? STRATEGIA BIZNESOWA FIRMY KOMUNIKACJA INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA CSR powinien się opłacać

4 CSR DŁUGOFALOWA INWESTYCJA

5 CSR = KONCEPCJA ZARZĄDZANIA RELACJAMI CSR CZYM JEST? ŚRODOWISKO NAUTURALNE KLIENCI PRACOWNICY ORGANIZACJA AKCJONARIUSZE SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

6 CSR POLA AKTYWNOŚCI ŁAD ORGANIZACYJNY ZANGAŻOWANIE SPOŁECZNE PRAWA CZŁOWIEKA RELACJE Z KONSUMENTAMI STOSUNKI PRACY SPRAWIEDLIWE PRAKTYKI RYNKOWE ŚRODOWISKO

7 CSR NARZĘDZIA DZIAŁANIA NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI KAMPANIE SPOŁECZNE DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE PROGRAMY DLA PRACOWNIKÓW RAPORTY SPOŁECZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WOLONTARIAT PRACOWNICZY ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW ZNAKOWANIE PRODUKTÓW

8 Jak i po co komunikować działania CSR? Jak komunikować zmiany związane z CSR wewnątrz firmy?

9 Dlaczego CSR?

10 Wybór odpowiednich kanałów komunikacji 71% tyle spos ród badanych s wiatowych firm (4,1 tys.) przygotowuje raporty społeczne. z ródło: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013 Bez względu na to, co chcesz przekazać, prawda nie jest prawdą, o ile ludzie Ci nie wierzą, a ludzie Ci nie uwierzą jeżeli Cię nie zauważą, a zauważą Cię tylko wtedy, gdy będziesz się do nich zwracał w niecodzienny i interesujący sposób Bill Bernbach

11 CSR wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw Teoria zrównowaz onego rozwoju i praktyki działania odpowiedzialnych firm sa juz dobrze opisane. Teraz wyzwaniem jest zachęcanie jak największej liczby polskich przedsiębiorstw, duz ych i małych, by wprowadzały je w z ycie. Zbigniew Gajewski Konfederacja Lewiatan 67% tylu z badanych przez accenture i inicjatywe global compact 1000 prezesów największych s wiatowych firm uznało, z e sektor biznesu nie podejmuje wystarczaja cych działan, aby sprostac wyzwaniom zwia zanym ze zrównowaz onym rozwojem. z ródło: global compact, accenture, the un global compact-accenture ceo study on sustainability 2013

12 Od CSR do Greenwash European Framework for CSR Standard CSR -Social Accountability 8000 Green Paper on Corporate Social Responsibility- Komisja Europejska 2001 Strategia Lizbońska- 2001, Rada Europy Global Compact, United Nations (ONZ) Global Reporting Initiative standard raportowania CSR 2003 rok w Polsce - Forum Odpowiedzialnego Biznesu publikuje pierwszy raport Odpowiedzialny biznes w Polsce; od tej pory ukazuje sie on corocznie Giełda Papierów wartos ciowych rozpoczyna notowanie respect index Pierwsza w Polsce edycja konkursu European CSR Award Scheme for Partnerships, innovation and impact. Reakcja dziennikarzy - Greenwash

13 Nowe dyrektywy UE Transparency leads to better performance - New EU directive for non-financial disclosure On April 15th, 2014 the European Parliament adopted the Directive on disclosure of nonfinancial and diversity information by large companies and groups.. Firmy będą zobowiązane do ujawnienia w rocznym sprawozdaniu: Informacji na temat polityki, ryzyka i wyników, z uwzględnieniem odpowiednich wskaz ników wydajnos ci dotycza cych: aspektów s rodowiska, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, problemów korupcji i przekupstwa, róz norodnos ci w radach nadzorczych : informacje na temat ich polityki róz norodnos ci, obejmuja cych wiek, płeć, zróz nicowanie geograficzne oraz wykształcenie i zawód.

14 Respect Index GPW- ocenia spółki pod ka tem standingu finansowego oraz działań CSR ( deklaratywnie ankieta weryfikowana przez Deloitte)

15 Korzys ci wewna trzorganizacyjne - budowanie wizerunku dobrego pracodawcy - podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej - zwiększenie zadowolenia ws ród pracowników, co moz e wpłyna ć na ich efektywnos ć i wydajnos ć -kierowanie uwagi na potrzeby swoich pracowników moz e pozytywnie wpłyna ć na relacje pomiędzy pracodawca a pracownikami

16 Pokolenie Y szuka pracodawców z CSR Młodziez wchodza ca na rynek pracy aktywnie poszukuje firm zaangaz owanych społecznie. Wolontariat postrzegany jest takz e jako sposób na kształtowanie zdolnos ci przywódczych. Biznes nie jest dla nich tylko praca przy biurku, ale takz e realizacja wyz szych idei. 77% respondentów aktywnych w mediach społecznos ciowych deklaruje, z e misja firmy była jednym z waz niejszych kryteriów, skłaniaja cych ich do wyboru obecnego pracodawcy. z ródło: raport Deloitte "Mind the gaps. The 2015 Deloitte Millennial Survey" (2015)

17 Co to wszystko daje? Raport Think Tank Współodpowiedzialny biznes

18 Jak sa zaangaz owani pracownicy? Raport Think Tank Współodpowiedzialny biznes

19 Branz e najbardziej zaawansowane w CSR Moz na zaobserwować istotne róz nice jes li chodzi o branz e zaawansowane w CSR w Polsce i na s wiecie. Najbardziej zauwaz alna jest ta w branz y energetycznej.

20 Raport Zaufanie w firmie Jak pokazuja badania swojemu szefowi ufa zaledwie co 4 badany (24% respondentów). Nasze zaufanie w stosunku do pracodawców maleje wraz z wiekiem a więc wraz kolejnymi dos wiadczeniami z yciowymi. Badania jasno pokazuja, iz warto pos więcić więcej czasu komunikacji wewnętrznej w polskich firmach. Najczęs ciej wskazywane przyczyny braku zaufania do pracodawcy to: przekonanie pracowników o manipulacji informacjami i zatajaniu prawdy przez pracodawców, brak lub zbyt rzadki przekaz informacji na linii dyrekcja - pracownicy. z ródło: Raport Procontent na reprezentatywnej próbie Polaków

21 Narzędzia komunikacji CSR w firmie Audyt i benchmarking Wspólne wypracowywanie pomysłów na działania CSR Internale Wolontariat pracowniczy Zaangaz owanie pracowników w poszczególne wydarzenia Udział w konkursach nagradzaja cych przedsięwzięcia CSR Raport CSR Porównanie kampanii X i Y Czynnik reputacji Bardzo słaby Słaby Średni Dobry Wspaniały Ważność czynnika Odpowiedzialność społeczna X Y 4.3 Odpowiedzialność za XY 3.8 środowisko Wprowadzane innowacje w przedsiębiorstwie X Y 4.1 Dialog z pracownikami XY 4.0

22 Strategia CSR Poznaj motywację biznesowe Poznaj motywację pracowników po Zaangażowanie programowe - audyt łańcucha dostaw - różnorodność inicjatyw Zaangażowanie społeczne - dopasowane fundusze -wolontariat Programy etyki dla pracowników -seminaria - indukcja Komunikacja wewnętrzna CSR Kanały: Intranet, , Newsletter, CEO i starszy lider komunikacji CAŁA FIRMA z ródło:

23 Schemat tworzenia i komunikacji kampanii CSR Peter F Smith, a longtime management consultant in the area of social and environmental reporting, has developed an eight-step CSR activity progression framework It moves from CSR strategy and vision at the top, to CSR culture change, another phrase for what we are otherwise calling engagement in the report. It highlights the importance of forming relevant steering groups and training sessions, and ensuring change is communicated effectively to employees. Framework adapted from Melcrum s report Engaging Employees in Corporate Responsibility and originally devised by Peter F Smith.

24 Przykłady W ramach przeprowadzanych działań z zakresu CSR nalez y pomys leć równiez o swoich pracownikach. Nalez y zapoznać wszystkich pracowników z tres ciami kampanii. Jez eli sa to kampanie maja ce na celu podnoszenie s wiadomos ci w jakims zakresie to nalez y zbadać tę s wiadomos ć równiez ws ród swoich pracowników. Takie badanie moz e być pocza tkiem skutecznej komunikacji wewnętrznej. Przykład kampanii Cis nienie na Życie, podczas której zachęcano pracowników firmy do sprawdzenia wieku serca. Przykład Ogólnopolskiej Kampanii Edukacji Finansowej Dzieci Cha-Ching, w ramach której zostanie przeprowadzone spotkanie dla pracowników. Podczas spotkania pracownicy firmy będa mogli uzyskać informacje jak w skuteczny sposób edukować swoje dzieci w zakresie finansów.

25 CISCO CSR REPORT przykładowe cele CSR CSR jest działaniem mierzalnym. Przy pomocy Key PI moz na okres lić w jakim stopniu zostały zrealizowane wyznaczone cele.

26 Ustalanie wspólnych celów ze Stakeholders Badania benchmarkingowe Przebadano 17 członków z róz nych szczebli organizacji oraz 7 ekspertów zewnętrznych z organizacji non profit, instytucji współpracuja cych, partnerów biznesowych i od dostawców.

27

28 Po co realizować kampanię społeczną? Uświadomienie ważnego problemu np. zdrowotnego. Pozyskanie zainteresowania mediów. Dotarcie do decydentów, wskazanie systemowych determinantów niekorzystnej sytuacji.. Cel sprzedażowy podmiotów zaangażowanych w projekt, budowanie wizerunku.

29 Po co realizować kampanię społeczną? jak określić cel? Precyzyjny (benchmark, rekomendacje ekspertów, określenie grup docelowych) Realny Ekonomiczny (nie powinien wymagać poniesienia zbyt dużych kosztów) Sukcesywny (realizowany etapami) Stabilny

30 Kontrowersje towarzyszące niektórym kampaniom To nie jest problem, ktoś to robi dla kasy Za tym na pewno stoją koncerny farmaceutyczne Wszystko po to, żeby ktoś zgarnął kasę Wszystko to lobbing Jak sobie z nimi radzić? Przejrzystość Właściwe przygotowanie (Q&A, szkolenia medialne, media relations) Przestrzeganie zasady poszanowania partnerów

31 Trudności i bariery w realizacji zamierzonego planu Trudności finansowe Brak zainteresowania tematem (spowodowany np. bagatelizowaniem danego problemu przez większość) Dotarcie do grup docelowych Trudności w pozyskaniu patronatów osób i instytucji uwiarygadniających kampanię Nieprzychylność/niezainteresowanie mediów Brak porozumienia z firmami/instytucjami zewnętrznymi, od których może zależeć pomyślność akcji

32 Wyróżnij się albo zgiń przepis na dobrą kampanię Zaangażowanie odbiorców kampanii np. konkursy, gry. Temat kampanii powinien dotyczyć jak najszerszej grupy odbiorców np. nie tylko pacjentów, ale także ich rodziny itp. Kampania nie powinna skupiać się na problemie, ale na sposobie jego rozwiązania lub promować pewne rodzaje zachowań. Kampania musi mieć jasno określone cele udowodnić, że poprzez swoje działania przyczyni się do rozwiązania danego problemu, że będzie miała pozytywny wpływ na społeczeństwo. Dobra kampania powinna dawać możliwość zmiany otaczającej rzeczywistości na lepsze.

33 Ważny lub nowy problem społeczny

34 Jak dobrze prowadzić kampanię CSR? Używaj technologii ułatwiających współpracę (collaborative technologies) wewnątrz firmy w celu wprowadzania innowacji w obszarze CSR. Wykorzystuj techniki dzielenia się wiedzą do promocji CSR w Twojej firmie. Przykład: IBM's 'Celebration of Service': Integrating internal and external CSR effort (zorganizował Targi wolontatriatu takie jak targi kariery, w taki sposób, z e pracownicy IBM mogli wybrać w jakie inicjatywy beda się angaz ować).

35 Jak dobrze prowadzić kampanię CSR? Buduj silne ramy i struktury formalne dla zarządzania strategią CSR i jednocześnie łącz je z systemami premiowymi obowiązującymi w firmie. Przykład: Plan A because there is no plan B for the planet. Kaz dy dyrektor ma w swoje cele wpisane realizacje inicjatyw CSR np. pracuja c w dziale spoz ywczym musi dbać by ryby pochodziły z odnawialnych z ródeł.

36 Jak dobrze prowadzić kampanię CSR? Zapewnij swoim pracownikom wybór różnych opcji spośród działań CSR. Określ co Twoja firma może zrobić dobrego w kwestii CSR i zapewnij, aby nie było to tylko działanie krótkoterminowe, ale długofalowe.

37 Jak dobrze prowadzić kampanię CSR? Używaj kanałów cyfrowych do dzielenia się sukcesami i zdobytymi nagrodami zarówno wewnątrz firmy jak i na zewnątrz Przykład: Unilever Heroes Unilever pokazuje na FB, YT etc. historie video o swoich pracownikach, którzy dokonali istotnych zmian w funkcjonowaniu swoich lokalnych oddziałów dla dobra lokalnej społecznos ci np. 100% recycling wody w fabryce.

38 5 waz nych elementów raportowania CSR 1. Skup się na przyszłych celach bardziej niż na zeszłych sukcesach np. 30 procentowa redukcja gazów cieplarnianych w cia gu najbliz szych 10 lat poprzez montaz paneli słonecznych. 2. Mów otwarcie o swoich problemach nawet jez eli twoja firma obecnie dewastuje s rodowisko, ale chce zrobić cos dobrego to powinna to zrobić i nie bać się o tym mówić, ale otwarcie komunikować problemy jakie napotyka. Przykład: Wspieramy wartos ciowe produkty i usługi, które pomagaja ludziom w potrzebie XYZ, choć zdajemy sobie sprawę, z e produkcja i konsumpcja naszych produktów i usług ma niekorzystny wpływ na s rodowisko i społecznos ć. Jednakz e szukamy postaw i technologii, które pozwola nam zredukować nasz negatywny wpływ.

39 5 waz nych elementów raportowania CSR 3. CSR to nie działalność charytatywna. CSR raczej skupia się na tym w jaki sposób firma osiąga zyski a nie jak je pożytkuje. Jez eli organizacja dokonuje duz ych wpłat na działalnos ć charytatywna a w tym samym czasie truje s rodowisko lub czerpie korzys ci z pracy dzieci media będa jej mocno nieprzychylne.

40 5 waz nych elementów raportowania CSR 4. Zapewnij sobie potwierdzenie twojej wiarygodności przez niezależną organizację certyfikujacą (Global Reporting Initiative, Greenhouse Gas Protocol, Carbon Disclosure Project). 5. Pokazuj statystyki i historie sukcesu. Korzystaj z narzędzi ułatwiaja cych tworzenie raportów CSR np. ze strony Boston College's Center for Corporate Citizenship

41 Trendy w CSR Rosna ca rola raportowania społecznego w konteks cie obowia zkowego raportowania danych pozafinansowych. Tworzenie nowych modeli biznesowych opartych o ideę budowania wspólnej wartos ci. Gwałtowny rozwój przedsiębiorczos ci społecznej, współpracy międzysektorowych i innowacji społecznych. Dostrzeganie wagi CSR w organizacjach niebiznesowych (uniwersytetach, organizacjach pozarza dowych, sektorze publicznym itp.). Tworzenie inicjatyw zwia zanych z CSR ukierunkowanych na poszczególne sektory gospodarki. Odkrycie roli społecznej odpowiedzialnos ci biznesu w łańcuchu dostaw. Uz ycie mediów społecznos ciowych jako kanału informuja cego o zaangaz owaniu społecznym firm.

42 Trendy w komunikacji Trendy w komunikacji

43 Trendy w komunikacji Pomys l o odbiorcy Twojej kampanii nie jako o swoim targecie, ale jako o osobie, która ma być zainteresowana działaniami w obszarze CSR, która te działania maja obejmować. Rozpocznij od analizy swoich odbiorców, dzięki której uzyskasz informacje o ich potrzebach w zakresie CSR. Zainteresowany odbiorca moz e wpłyna ć na promocję Twoich działań poprzez dzielenie się wiedza, która posiada na dany temat. Korzystaj z pomocy ekspertów, blogerów i gwiazd przy promocji swojej kampanii. Pamiętaj jednak, z eby dobierać ich w odpowiedni i przemys lany sposób. Poruszaj tematy, które do tej pory nie zostały jeszcze opracowane. Tylko wtedy kampania moz e być wyja tkowa. Informacje prasowe moz esz urozmaicać kreatywnymi wizualizacjami. Teksty wzbogacone materiałem wideo wydaja się o wiele ciekawsze. W swoich działaniach opieraj się przede wszystkim na wzajemnym dialogu z interesariuszami.

44 Media kanały dotarcia

45 Owned media Media należące do marki. Przykłady: newslettery,fanpage na Facebook u, blogi firmowe, osobiste kanały na serwisie YouTube oraz Vimeo, landing pages. Skuteczny sposób na pominięcie opłat za obecność w mediach. Własne media możesz wykorzystać w komunikacji o wynikach swoich działań. Posiadanie takiego kanału informacji pozwoli Ci na publikację własnych raportów CSR.

46 Program CSR Czynniki motywujące CSR Wyniki biznesowe Wizja Wartości Cele firmy Priorytety i strategie interesariuszy Zakres obowiązków Kompetencje korporacyjne Zasady pracy Inwestycje Procesy Procedury Wizerunek firmy (marka) Zachowania i motywacje pracowników Postawy i zachowania interesariuszy Klienci Potencjalni pracownicy Środowisko Akcjonariusze Społeczność Dostawcy Partnerzy biznesowi Rząd NGOs Dochód - Preferencje klientów - Utrzymanie klientów - Wydajność pracowników Koszty - Utrzymanie pracowników - Odpady i energia Ryzyko - Uprawnienie do działania - Zmienność przychodów - Katastrofa (zrównoważony rozwój) Wyniki społeczne

47

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Budowanie wartości firmy przez CSR Przejrzyste praktyki rynkowe oparte na szacunku do pracowników, społeczności i środowiska stanowią podstawę budowy trwałej wartości firmy i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE TRZECICH

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka 26 Artykuły MBA. CE 2/2012 Management and Business Administration. Central Europe 2/2012 (115): s. 26 40, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 1 2 Warszawa 2011 Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa Publikacja przygotowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Recenzja naukowa: dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Paweł Skowron * Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wstęp Proces raportowania jest coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Ranking odpowiedzialnych firm Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland w w w. g a z e t a p r a w n a. p l Studium przypadku Cadbury Wedel ranking odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Management New Challenges

Management New Challenges Management New Challenges Konferencje Politechnika Lubelska Partnerzy: Management New Challenges Politechnika Lubelska Lublin 2012 XX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE LUBLIN 15-16 MAJA 2012 KOMITET ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny Grupy Żywiec

Dialog społeczny Grupy Żywiec Dialog społeczny Grupy Żywiec Raport z cyklu przeprowadzonego w latach 2011 i 2012 Dialog społeczny Grupy Żywiec lata 2011 i 2012 Spis treści List Prezesa Zarządu 5 List moderatora dialogu 7 List Dyrektora

Bardziej szczegółowo