ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy IPS /13 Załącznik do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr / /. zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c, Opole, NIP: , REGON: ,reprezentowanym przez: Adama Różyckiego Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w.., przy ul....., wpisaną/nym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr.. w Sądzie Rejonowym dla,..krajowego Rejestru Sądowego Wpisaną/nym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowaną przez Pana/Panią.... zwanym dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - została zawarta Umowa następującej treści: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne, redagowanie, wydawanie oraz publikacja (zamieszczanie) w wydaniu wtorkowym gazety codziennej o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim posiadającym mutację regionalną 1 - czterostronicowej wkładki tematycznej (w wersji papierowej), której nakład w województwie opolskim jest nie mniejszy niż.. egzemplarzy w wydaniu wtorkowym wraz z opracowywaniem graficznym oraz przygotowywaniem do druku (skład, łamanie, korekta) oraz zakup tzw. e- wydań wkładki. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania wkładki, o której mowa w ust. 1 w wersji papierowej oraz sprzedaży e-wydań na zasadach określonych w niniejszej umowie, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia, specyfikacją istotnych 1 Wpisanie właściwe zasięgu nastąpi zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy z złożonej ofercie)

2 warunków zamówienia z dnia.. oraz zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 3. W przypadku świąt przypadających we wtorki Wykonawca wyda wkładkę, o której mowa w ust.1 w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym lub inny dzień po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 4. Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu umowy w terminie: od dnia podpisania umowy do r. 5. Pierwsze wydanie wkładki, o której mowa w ust.1oraz jej e-wydania nastąpi w dniu. a ostatnie w dniu. 6. Wykonawca oświadcza, że E-wydania będą zamieszczane na stronie internetowej www 7. Kody do e-wydań, o których mowa w ust. 6, w liczbie 2000 zostaną przekazane Zamawiającemu na piśmie co najmniej na 3 dni robocze przed pierwszym wydaniem, o którym mowa w ust. 5. Kody muszą mieć charakter jednorazowy, tj. raz przekazane musza być aktywne przez cały okres obowiązywania umowy. 8. Dystrybucja kodów do e-wydań należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegóły dotyczące informacji i promocji określa pkt. 6) szczegółowego przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy Za przygotowanie wkładki (cena jednostkowa), o której mowa w 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: netto...,...zł, brutto,,.. zł, tj. łącznie nie więcej niż netto...,... zł, brutto...,... zł, w tym VAT.%, słownie...zł brutto. Kwota łączna za przygotowanie wkładki wynika z iloczynu kwoty za wydanie 1 wkładki oraz maksymalnej liczby wkładek 95, tj. (na dzień podpisania umowy) 2. Za zakup e-wydań wkładki (cena jednostkowa), o której mowa w 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: netto...,...zł, brutto,,.. zł, tj. łącznie nie więcej niż netto...,... zł, brutto...,... zł, w tym VAT..%,słownie... zł brutto. 3. Kwota łączna za zakup e-wydań wkładki wynika z iloczynu kwoty za 1 e-wydanie wkładki oraz maksymalnej liczby e-wydań , tj. (na dzień podpisania umowy) (liczba e-wydań x 2000 kodów). 4. Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniesie nie więcej niż netto...,... zł,brutto...,... zł w tym VAT %, słownie...zł brutto. 5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 będzie przekazywana na podstawie faktur miesięcznych przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez: Bank: nr rachunku, 6. Na fakturach, o których mowa w ust. 5 należy rozdzielnie wykazywać kwoty, o których mowa w ust.1 i ust Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego. 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4,zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.

3 9. Suma faktur miesięcznych, o których mowa w ust. 5 nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 11. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury VAT jest: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c, Opole, NIP: Przed wykonaniem /wydrukiem/ Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu wersję elektroniczną wizualizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust.1 niepóźnej jednak, niż 1 dzień przed publikacją. 2. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag do przedstawionych tekstów jak również do projektu graficznego, które Wykonawca musi uwzględnić. 3. Wykonanie/wydruk może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji wizualizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 1 ust.1 oraz jego treści. 4. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przekazywania Zamawiającemu papierowych wersji wkładki oraz e-wydań, o których mowa w 1 ust. 1 na płycie CD - nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac przygotowane w ramach niniejszej Umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób. 2. Całość majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust.1 przygotowanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust 1, przechodzi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, określonego w 2 ust. 4, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w tym w zakresie poniższych pól eksploatacji: 4 a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; b) wystawianie lub publiczną prezentację na ekranie, w tym podczas seminariów i konferencji; c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych; d) zwielokrotnienie poprzez wydruk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej; e) wprowadzenie do obrotu; f) nieodpłatne udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy; g) wykorzystywanie w całości lub w części oraz łączenie z innymi utworami, opracowywania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, wielkości i treści całości lub części; h) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej; i) publikacje i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji i fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną.

4 5 Nad linią programową dodatku będzie czuwać Rada Programowa, powołana przez Zamawiającego, złożona z przedstawicieli wskazywanych przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Zmiana składu Rady Programowej nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga aneksu. Skład Rady:.. 6 Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz z Radą Programową Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Zamówienia, w terminie określonym w wezwaniu Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w następujących przypadkach: a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 2 ust. 4, b) niewykonania przedmiotu umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 2 ust. 4, c) za opóźnienie w terminie realizacji zamówienia 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 2 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia, d) za nienależyte wykonanie umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 2 ust Przez nienależyte wykonanie umowy uznaje się realizację usługi niezgodnie z przedmiotem zamówienia, umowy oraz wszelkich nieprawidłowości w zakresie realizacji umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: a) ze strony Zamawiającego. Tel., . b) ze strony Wykonawcy.. Tel., .

5 2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez co najmniej telefoniczne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie. 10 Wszystkie informacje przekazywane w ramach umowy będą przesyłane drogą elektroniczną na adresy osób wskazanych w 9 ust Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany treści umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany: a) zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy lecz przez Wykonawcę niezawinionymi, po ich uznaniu przez Zamawiającego i wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu wykonania, b) zmniejszenie przedmiotu zamówienia do 30 % jego wartości, min. z powodu zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, c) zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lecz przez Zamawiającego niezawinionymi, d) zmiany zawartości merytorycznej, w szczególności dodanie nowych obszarów, lecz mieszczących się w zawartości ogólnej, co może być spowodowane względami organizacyjnymi, technicznymi lub specyficznymi potrzebami regionu w zakresie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, e) wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, f) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, g) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, h) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, i) nastąpi ustawowa zmiany stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa oraz zmienią odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, przy czym stała będzie kwota netto wynagrodzenia, j) zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy w szczególności dot. względów organizacyjnych, technicznych, osobowych, lecz nie prowadzącej do zmiany ceny umownej, o której mowa w 2 ust W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6 13 Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. Załącznik nr 6 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Fundacją Business to Business, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Sienkiewicza 5 lok. 63, 15-092

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem., Miejscowość i data Umowa zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo