R DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 R DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na wydaniu 5 tytułów podręczników akademickich w wersji językowej polskiej i angielskiej wraz z wykonaniem tłumaczenia na język angielski tych podręczników oraz dostawą wydrukowanych podręczników do siedziby Zamawiającego w ramach projektu Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Tytuły podręczników: Metody i narzędzia programowania red. J. Madej Architektura komputerów, systemy operacyjne i sieci komputerowe red. T. Wilusz Systemy informacyjne zarządzania red. M. Grabowski Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych red. P. Lula, G. Paliwoda-Pękosz Bazy danych i programowanie serwisów internetowych red. D. Put Przykładowe fragmenty jednego z ww. podręczników zostały zamieszczone w punkcie 8. Informacje podstawowe dotyczące specyfikacji druku podręczników: - format książek B5, - objętość każdego podręcznika wynosi ok. 11 arkuszy wydawniczych (ok. 220 stron); przy założeniu, że 1 arkusz wydawniczy zawiera 40 tys. znaków ze spacjami (ok. 20 stron), - nakład wynosi 620 egzemplarzy dla każdego podręcznika w wersji polskiej, 170 egzemplarzy dla każdego podręcznika w wersji angielskiej, w sumie 3950 egzemplarzy, - druk offsetowy, czarno-biały, kolor 1+1, - gramatura papieru 80 g /m 2, - okładka miękka, foliowana, papier 230 g/m 2, kolor 4+0, - klejenie bezszwowe, - zawartość to publikacje akademickie z zakresu informatyki zawierające oprócz tekstu wzory i tabele, - szczegółowe informacje dotyczące treści każdego podręcznika (materiały źródłowe w języku polskim i angielskim) zostaną przekazane przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy, - Wykonawca nadaje każdemu podręcznikowi nr ISBN, - wszystkie podręczniki powinny zostać wydane w jednolitej szacie graficznej, opatrzone tytułem dla całej serii: Informatyka Stosowana, odrębne, jednolite kolorystyki okładek dla wydania podręczników w polskiej i angielskiej wersji językowej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. W zakresie wydania 5 tytułów podręczników akademickich, o których mowa w pkt 1, w wersji językowej polskiej, wraz z dostawą wydrukowanych podręczników do siedziby Zamawiającego: a) opracowanie co najmniej dwóch projektów layoutu czyli ramowego układu publikacji jednolitego dla wszystkich podręczników, przygotowanie projektu typograficznego podręcznika oraz okładki (okładki dla polskiej wersji językowej wszystkich podręczników powinny mieć 1

2 zachowaną jednolitą kolorystykę odmienną od jednolitej kolorystki wszystkich podręczników w angielskiej wersji językowej kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) w terminie do 7 (siedmiu) dni od otrzymania Materiałów źródłowych wybór i zatwierdzenie projektu dokonuje Zamawiający, b) skład, łamanie i redakcja tekstu komputerowe przygotowanie publikacji do druku (DTP) i przekazanie Zamawiającemu tekstu do korekty autorskiej, w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania Materiałów źródłowych (tekstu każdego podręcznika), c) dokonanie korekty oraz rewizji czyli naniesienie poprawek z korekty przez Wykonawcę i przygotowanie ostatecznej wersji publikacji w terminie do 7 (siedmiu) dni od otrzymania tekstu z korekty autorskiej, d) przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji publikacji do zatwierdzenia do druku, przygotowanie plików do druku i druk podręczników w terminie do 14 (czternastu) dni od zatwierdzenia ostatecznej wersji publikacji do druku przez Zamawiającego, druk w ilości 620 egzemplarzy każdego tytułu - wersja polska, e) dostawę na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz rozładunek i wniesienie wydrukowanych podręczników do siedziby Zamawiającego, tzn. Budynek Główny UEK przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie, Dział Obsługi Projektów Unijnych pokój 301 (miejsce składowanie przedmiotu zamówienia), wraz z dostarczeniem wersji elektronicznej (np. na nośniku optycznym lub drogą poczty elektronicznej) w postaci pliku PDF i/lub DOC oraz plików źródłowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Zamawiający dokonuje wstępnego i ostatecznego (potwierdzonego na piśmie) odbioru pracy, f) prawa autorskie do wykonanego projektu graficznego publikacji zastrzeżone będą na rzecz Zamawiającego W zakresie wykonania pisemnego tłumaczenia na język angielski i wydania 5 tytułów podręczników akademickich, o których mowa w pkt 1, w wersji językowej angielskiej, wraz z dostawą wydrukowanych podręczników do siedziby Zamawiającego: a) Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie wykonywania tłumaczenia konsultować się z Autorem każdego podręcznika w celu ujednolicenia słownictwa, b) wykonane tłumaczenie nie może prowadzić do zmian merytorycznych treści podręczników, chyba że zmiany będą wynikać ze wskazówek i zaleceń Autorów podręczników, c) Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania nazw własnych, w tym wyrażeń, zwrotów oraz terminów i określeń stosowanych w publikacjach informatycznych lub normach odpowiadających terminologii tematu, którego tekst dotyczy, d) niedopuszczalne jest wykonywanie tłumaczeń za pomocą programów komputerowych służących do translacji tekstu, e) Wykonawca przy wykonywaniu tłumaczenia zobowiązany będzie do weryfikacji terminologicznej, stylistycznej, ortograficznej i gramatycznej dokonanego tłumaczenia przed jego przekazaniem do druku, f) tłumacze biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać wykształcenie wyższe filologiczne lub być absolwentami uczelni kształcących tłumaczy, z minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy tłumacza, g) osoba dokonująca korekty (weryfikacji) tłumaczenia na język angielski każdego podręcznika musi być: NATIVE SPEAKEREM, tzn. język angielski musi być jej językiem ojczystym oraz posiadać wykształcenie wyższe informatyczne, 2

3 albo tłumaczem przysięgłym oraz posiadać wykształcenie wyższe informatyczne, albo ukończyć wyższe studia z zakresu informatyki prowadzone w języku angielskim, albo prowadzić jako dydaktyk na uczelni wyższej zajęcia z zakresu informatyki w języku angielskim, h) osoba weryfikująca nie może wykonywać korekty przetłumaczonego przez siebie tekstu; w związku z tym osoba dokonująca tłumaczenia danego tytułu podręcznika nie może jednocześnie jako weryfikator wykonywać korektę tego samego tytułu podręcznika, i) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tłumaczenia wraz z korektą i przekazania gotowego tekstu każdego podręcznika w języku angielskim Zamawiającemu w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od otrzymania materiałów źródłowych (tekstu każdego podręcznika w języku polskim), j) w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości wykonanego tłumaczenia, jak również w przypadku oczywistej wadliwości tłumaczenia, Zamawiający zwróci tekst Wykonawcy w celu poprawienia błędów lub braków w tłumaczeniu, k) w przypadku odmowy przez Wykonawcę dokonania poprawek, lub w razie stwierdzenia dalszych wad w zakwestionowanym tekście, Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania tłumaczenia lub korekty tłumaczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, l) skład, łamanie, redakcja i korekta oraz druk i dostawa podręczników w wersji angielskojęzycznej odbywać się będzie na zasadach i w terminach jak dla wydania polskojęzycznego, z zastrzeżeniem iż wersja angielska każdego tytułu będzie liczyć 170 egzemplarzy, 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia ww. terminów wskazanych w punkcie 2 (w szczególności terminu wykonania tłumaczenia wraz z korektą każdego podręcznika), pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na terminy ostatecznego wykonania przedmiotu zamówienia, określone w punkcie 4.1 SIWZ, z zastrzeżeniem punktu 4.2 SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sukcesywnego (odrębnie dla każdego podręcznika) dostarczania do Wykonawcy materiałów źródłowych (tekstu każdego podręcznika) na każdym etapie prac, w szczególności opracowania projektu graficznego, składu, łamania, korekty autorskiej, konsultacji związanych z tłumaczeniem i ostatecznej akceptacji materiałów do druku. 5. Przekazywanie tekstu podręczników pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na kolejnych etapach realizacji zamówienia (przygotowania do druku, rewizji, tłumaczenia i korekty) odbywać się będzie w wersji elektronicznej (np. na nośniku optycznym lub drogą poczty elektronicznej) - w formacie pliku PDF i/lub DOC. 6. Przed rozpoczęciem tłumaczenia każdego z podręczników Wykonawca zobowiązany będzie przekazać informacje zawierające imiona i nazwiska osób dokonujących tłumaczenia oraz korekty tłumaczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia kwalifikacji tłumaczy/korektorów, w szczególności czy spełniają wymagania określone w dokumentacji przetargowej niniejszego postępowania. 7. Wykonawca dostarcza przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w ramach dwóch dostaw, zgodnie z terminami wskazanymi w SIWZ i wzorze umowy, albo w porozumieniu z Zamawiającym może dostarczać podręczniki dla każdej wersji językowej w częściach, przy czym częściowa dostawa powinna obejmować kompletnie wydany jeden, lub więcej, tytuł podręcznika. 8. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania i rozporządzania wykonanym tłumaczeniem podręczników na język angielski, w całości i we fragmentach, w kraju i za granicą oraz udzieli Zamawiającemu 3

4 wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. Przeniesienie praw następuje z chwilą przyjęcia dzieła i obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz formie zapisu elektronicznego-cyfrowego, udostępnianie odpłatne lub nieodpłatne osobom trzecim, wprowadzanie do pamięci komputerów, rozpowszechnianie w sieci informatycznej, nadawanie za pomocą wizji i fonii, użytkowanie w różnych formach reklamy i promocji, zamieszczanie całości lub części dzieła w informatorach, katalogach i podobnych wydawnictwach Zamawiającego, rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawienie, wyświetlanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie określonym w przepisach poprzedzających. 9. Przykładowe fragmenty tekstu jednego z podręczników: Systemy informacyjne zarządzania pod red. M. Grabowskiego Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych poniżej należą do Zamawiającego. Poniższe fragmenty zostały udostępnione jedynie w celach związanych z przygotowaniem oferty w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie poniższych materiałów w calach nie związanych z niniejszym postępowaniem Fragment # Rys. 1 DFD poziomu 1 dla procesu nr 5 Zarządzaj zwrotami. Źródło: Opracowanie własne. 4

5 Przykładowa specyfikacja procesu: Proces 2 - WYPOŻYCZ FILM (specyfikacja wykorzystująca Pseudokod), przedstawia się następująco: BEGIN USTAW sygnatura=sygnatura z wypożyczenie-filmu USTAW numer-karty=numer-karty z wypożyczenie-filmu USTAW data-wypożyczenia=data-systemowa USTAW planowana-data-zwrotu=data-systemowa + 1 USTAW data-zwrotu=pusta WCZYTAJ film z KATALOG z sygnatura=sygantura z wypożyczeniefilmu USTAW opłata=stawka-dzienna z KATALOG TWÓRZ rekord wypożyczenie=sygnatura+numer-karty+datawypożyczenia+ data-zwrotu+planowana-data-zwrotu+opłata DOŁĄCZ rekord wypożyczenie do REJESTR WYPOŻYCZEŃ --aktualizacja danych w KATALOGU USTAW status='w' USTAW data-statusu=planowana-data-zwrotu ZAPISZ film do KATALOG WYŚLIJ planowana-data-zwrotu+opłata do KLIENT END Fragment # Rodzaje usług W literaturze zaproponowano (Coad i Yourdon, 1994) następujący podział usług: Usługi algorytmiczne proste dotyczą tworzenia, modyfikacji i usuwania obiektu i jego atrybutów. Najczęściej stosowane usługi algorytmiczne: - Utwórz, - powiąż ustala (kasuje) powiązania z innymi obiektami, - pobierz/ustaw usługa pobiera lub ustawia wartości atrybutów, - zwolnij usługa zwalnia (rozłącza i usuwa) obiekt. Usługi algorytmiczne złożone wychodzą poza opisane wyżej zdefiniowane usługi proste i wykonują: - obliczenia na podstawie wartości atrybutów, - monitorują zewnętrzne źródła danych. Z tym ostatnim rodzajem usług związane mogą być usługi natury technicznej np. Inicjuj lub Zakończ. Jedną z cech usług jest widzialność zdefiniowana wcześniej dla atrybutów. Notacja Na diagramie klas usługi znajdują się w trzecim segmencie symbolu klasy. W notacji UML specyfikacja usług zawiera następujące elementy: Usługa ::= widzialność nazwa-usługi (lista-parametrów): wyrażenie-typu-wyniku {łańcuch własności} Komunikaty Komunikaty to sposób korzystania z usług. Aby wykonać usługę innego obiektu nadawca wysyła komunikat zawierający nazwę oraz pozostałe parametry usługi zdefiniowane przez obiekt wykonujący. P. Coad i E. Yourdon (1994) rozszerzają to pojęcie stwierdzając, że powiązania odpowiadające 5

6 komunikatom modelują zależności obiektu od procesu przetwarzania, wykazując potrzebę skorzystania z usług do wypełnienia zdania. Relacje Do najistotniejszych relacji, w jakie mogą wchodzić klasy na omawianym diagramie należą: Asocjacje. Uogólnienia. Agregacje. Poniżej scharakteryzowano poszczególne rodzaje relacji. Asocjacje Asocjacja jest związkiem pomiędzy dwoma lub więcej klasyfikatorami (w naszym przypadku klasami), opisujący związek pomiędzy ich instancjami (Wrycza i in., 2005). Inna definicja mówi, że asocjacje w modelu klas definiują model relacji w dziedzinie problemu, w której obiekt musi być z innymi obiektami, aby wypełnić swoje obowiązki (Coad i Yourdon, 1994). Notacja Asocjacje pokazywane są na diagramie klas (rys. 2), jako linie łączące symbole klas. Asocjacje mogą posiadać nazwy, które przybliżają jej znaczenie i sens w dziedzinie problemu. Nazwy umieszczamy nad linią obrazującą asocjacje. Notacja UML dopuszcza również oznaczenie kierunku interpretacji asocjacji przez umieszczenie znacznika strzałki przy nazwie asocjacji. Kierunki interpretacji asocjacji nie oznaczają jednokierunkowej komunikacji pomiędzy połączonymi klasami Rys. 2 Diagram klas Rysunek asocjacji nazwanej i dwukierunkowej. Źródło: Opracowanie własne. Agregacja Agregacja jest kolejnym typem relacji zachodzącej pomiędzy klasami. Relacja ta odzwierciedla związek całość-część, która to jest jedną z trzech obiektowych metod organizacji. Mamy w rzeczywistości wiele przykładów samochód i jego części silnik, koła etc. Nazywając ten typ relacji najczęściej stosuje się czasownik posiada lub składa się. UML definiuje dwa rodzaje agregacji: 1. agregację całkowitą kompozycję, 2. agregacje częściowe. Różnice w tych rodzajach agregacji polegają na trwałości tego związku. W agregacji całkowitej części nie mogą stanowić niezależnych bytów tj. istnieją tylko w powiązaniu z obiektem obrazującym całość, w chwili usunięcia obiektu agregatu następuje usuniecie wszystkich jego składników. Agregację całkowitą prezentuje. Chodzi o relację pomiędzy obiektami Zamówienie oraz Pozycja zamówień. Uogólnienie Uogólnienie, przez niektórych autorów określane, jako generalizacja lub struktura gen-spec oznacza grupowanie obiektów należących do wspólnej grupy, a różniących się od siebie określoną ilością specyficznych dla każdego rodzaju atrybutów lub operacji. Notacja uogólnienia to linia z pustą trójkątna strzałką skierowaną do klasy podstawowej lub inaczej generalizowanej. Warto wspomnieć, że w klasie pochodnej nie wymienia się na diagramie składowych odziedziczonych po klasie bazowej, pomimo, że fizycznie one tam występują. Przykładem uogólnienia może być klasa podstawowa Klient z klasami podrzędnymi Klient indywidualny oraz Klient firmowy na poniższym diagramie 6

7 Fragment # W modelu przyrostowym zaczyna się od ogólnego planu przedsięwzięcia, definiując główne wymagania (strategiczne) oraz przyjmując wstępne założenia co do architektury systemu. Kolejne obszary systemu powstają etapami (przyrostami), których liczba zależna jest od wielkości i złożoności systemu. Pewne podprojekty mogą być wykonywane równolegle, inne mogą być przesunięte w czasie. Metoda ta pozwala na etapowe dochodzenie do ostatecznego efektu, co można i należy wykorzystać w celu lepszego dopasowania do zmieniających się wymagań otoczenia. Zakłada się też możliwość rozbudowy systemu w przyszłości. Zasadnicze znaczenie mają jednak pierwsze fazy projektu (wizja całości systemu), które mają zapewnić integralność rozwiązania. Należy pamiętać, że cały proces tworzenia jest rozłożony w czasie, a każdy kolejny moduł wkomponowywany jest w już istniejące rozwiązanie. Dlatego istotne jest jasne zdefiniowanie efektu ostatecznego. Model przyrostowy, choć oparty na modelu kaskadowym, ze względu na podział prac może być stosowany w dużych projektach, gdy pracochłonność i konieczne nakłady finansowe są zbyt duże do poniesienia w krótkim czasie. Dodatkową korzyścią takiego podejścia jest możliwość dość wczesnego wykorzystania powstałych części systemu bez konieczności czekania na wdrożenie SI jako całości. Rys. 3 Model spiralny. Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Bohem, 1986). Model spiralny zaproponowany przez Bohema (1986) oprócz ewolucyjnego dochodzenia do ostatecznej postaci SI zwraca również uwagę na ryzyko związane z projektem. Podobnie jak w modelu przyrostowym, podstawowe fazy cyklu życia systemu powtarzane są w nim w kolejnych 7

8 cyklach tworzenia rozwiązania. Oprócz analizy ryzyka model ten zakłada wczesne angażowanie użytkowników w projektowanie (każdy prototyp podlega ocenie i określeniu kolejnych wymagań przez użytkowników). Tego typu podejście pozwala na weryfikację potrzeb i jednoczesne poznanie wprowadzanego oprogramowania. Istnieje wiele innych podejść i metod projektowania SI (JAD, RAD, prototypowanie, metodyki zwinne agile), jednak w większości podejść pewne etapy są wspólne, a różnice wynikają z ich zakresu i powtarzalności (iteracji). 8

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/IPN/18/2012 Zał. nr 1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Opracowanie graficzne i wydruk 2 zeszytów naukowych (z zakresu badań środowiskowych oraz chemii) z numerami ISBN zapewnionym przez

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Oprawa i druk publikacji

Oprawa i druk publikacji Załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przygotowanie do druku, oprawa, druk oraz dostawa do Zamawiającego publikacji na potrzeby Krajowego Ośrodka EFS dotyczy raportu z badania metaanalizy

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas.

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas. 4 DIAGRAMY KLAS. 4 Diagramy klas. 4.1 Wprowadzenie. Diagram klas - w ujednoliconym języku modelowania jest to statyczny diagram strukturalny, przedstawiający strukturę systemu w modelach obiektowych przez

Bardziej szczegółowo

wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk oraz dostarczenie do

wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk oraz dostarczenie do Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 336062-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych dla młodzieży(wykładów).

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych dla młodzieży(wykładów). Zapytanie ofertowe realizowane w ramach zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu: Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk oraz oprawa publikacji książkowej we wskazanej liczbie egzemplarzy. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

druk i dystrybucja wydawnictwa albumowego podsumowującego konkurs PO KL Kapitalni w Opolskiem II edycja.

druk i dystrybucja wydawnictwa albumowego podsumowującego konkurs PO KL Kapitalni w Opolskiem II edycja. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Rzeszów, dnia 13.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Wydruk prac konkursowych wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym. W związku z realizacją przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 3 Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia (ang. use case)

Bardziej szczegółowo

w związku z organizacją przez Zamawiającego konferencji w Pawilonie Polskim na terenie Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.

w związku z organizacją przez Zamawiającego konferencji w Pawilonie Polskim na terenie Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Załącznik nr 4 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. przygotowanie treści publikacji poświęconej polskim osiągnięciom w dziedzinie technologii produkcji w branży rolno-spożywczej,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Toruń, dn. 21.07.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I ZADANIE: DRUK 1. Przedmiotem zamówienia jest druk 4 numerów publikacji/magazynu w języku polskim, pod tytułem, Opolskie Smaki. L.p. Dla każdej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia pomiarów terenowych GPS wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część I 1. Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczeń pisemnych, z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 31.03.2015r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/139/PUBLIKACJE Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej1. Druk

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 DIAGRAM KLAS (Class Diagram)

Laboratorium 6 DIAGRAM KLAS (Class Diagram) Laboratorium 6 DIAGRAM KLAS (Class Diagram) Opisuje strukturę programu (a także zależności między nimi), co znajduje odzwierciedlenie w kodzie. Charakteryzuje zależności pomiędzy składnikami systemu: klasami,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej "Zadaniem".

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej Zadaniem. Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa o dzieło W dniu 2006 r. pomiędzy firmą PARUS PROJEKT z siedzibą w Jaraczewie 63-233, ul. Golska 4, reprezentowanym przez Panem Bartoszem Skrzypczakiem właścicielem firmy, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - WZÓR nr /PI/2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - WZÓR nr /PI/2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - WZÓR nr /PI/2015 zawarta w dniu pomiędzy: 2015 roku w Katowicach Województwem Śląskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Diagramy klas dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Notacja Ujęcie w różnych perspektywach Prezentacja atrybutów Operacje i metody Zależności Klasy aktywne,

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy przypadków użycia WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagram przypadków użycia definiowanie wymagań systemowych graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów, związków między nimi występujących w danej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni. ZARZĄDZENIE NR 4/11 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości stawek za opracowania wydawnicze ujęte w planie wydawniczym

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie szaty graficznej i druk 2 poradników kulinarnych SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Opracowanie szaty graficznej i druk 2 poradników kulinarnych SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zał. 1 do OIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie szaty graficznej i druk 2 poradników kulinarnych SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM WYKONANIA ZAMÓWIENIA I część poradnik dla rodziny z dziećmi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zamówienia:

Szczegółowy zakres zamówienia: Warszawa, 31 sierpnia 2012 Szanowni Państwo, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację usługi składu i opracowania do druku, druku oraz dystrybucji publikacji książkowej

Bardziej szczegółowo

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! * (data wpływu zgłoszenia) Imię, nazwisko, wiek Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (przyjęty Uchwałą Zarządu nr 139/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.)

Regulamin programu Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (przyjęty Uchwałą Zarządu nr 139/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.) Regulamin programu Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (przyjęty Uchwałą Zarządu nr 139/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.) Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, zwana dalej Fundacją, realizuje program

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Olsztyn: Kompleksowa obsługa tłumaczeniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Mariusz Trzaska Modelowanie i implementacja systemów informatycznych

Mariusz Trzaska Modelowanie i implementacja systemów informatycznych Mariusz Trzaska Modelowanie i implementacja systemów informatycznych Notka biograficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, gdzie zajmuje się

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 519 464; fax.: 261 517 452 Dęblin, dnia 16.09.2016 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

Procedura recenzji i przyjmowania artykułów:

Procedura recenzji i przyjmowania artykułów: Procedura recenzji i przyjmowania artykułów: Artykuły są poddawane następującej procedurze recenzowania: Do dalszego etapu są kwalifikowane prace, które wpisują się w tematykę danej monografii oraz spełniają

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. Treść zajęć: Diagramy przypadków użycia. Zasady tworzenia diagramów przypadków użycia w programie Enterprise Architect. Poznane dotychczas diagramy (czyli diagramy klas)

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługa wydawnicza polegająca na korekcie językowej, opracowaniu graficznym i redakcji technicznej, w plikach MS Word oraz składzie komputerowym, przygotowaniu do druku i druku - 71 programów

Bardziej szczegółowo

Świadczymy usługi w zakresie:

Świadczymy usługi w zakresie: Studio DTP & Agencja Reklamowa tel. 606 35 35 90 office@hussars.pl www.hussars.pl Hussars Creation 06.2012 DTP KSIĄŻKI... 4 MAGAZYNY / CZASOPISMA... 4 KATALOGI / FOLDERY REKLAMOWE... 4 ULOTKI... 4 WIZYTÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Programowanie zespołowe

Programowanie zespołowe Programowanie zespołowe Laboratorium 4 - modele tworzenia oprogramowania, manifest Agile i wstęp do Scruma mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 14 marca 2017 1 / 21 mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. U M O W A nr /2010

Załącznik nr 2 do SIWZ. U M O W A nr /2010 Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A nr /2010 Wzór istotnych warunków umowy Dnia 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: placówką doskonalenia nauczycieli Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 Page 1 of 5 Katowice: Korekta, skład i opracowanie graficzne (przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 egzemplarzy) czasopisma Komunikacja publiczna. Numer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na postępowanie: Przygotowanie do druku, druk i dostawa publikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe. na postępowanie: Przygotowanie do druku, druk i dostawa publikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe na postępowanie: Przygotowanie do druku, druk i dostawa publikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 14 000 euro 1. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

MODELE CYKLU ŻYCIA OPROGRAMOWANIA (1) Model kaskadowy (często stosowany w praktyce do projektów o niewielkiej złożonoś

MODELE CYKLU ŻYCIA OPROGRAMOWANIA (1) Model kaskadowy (często stosowany w praktyce do projektów o niewielkiej złożonoś OPROGRAMOWANIA (1) Model kaskadowy (często stosowany w praktyce do projektów o niewielkiej złożonoś (często stosowany w praktyce do projektów o niewielkiej złożoności) wymagania specyfikowanie kodowanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 21.01.2014r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/54/PUBLIKACJE Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej: 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym

Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym Celem Konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (loga), który będzie nawiązywał do działalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Szkoła Główna Handlowa 1/15 System Obsługujący Lokalne Archiwum Dokumentów (SOLAD) jest programem służącym do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 11 /2011 na świadczenie usług na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im.

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy klas WYKŁAD Piotr Ciskowski przedstawienie statyki systemu graficzne przedstawienie statycznych, deklaratywnych elementów dziedziny przedmiotowej oraz związków między nimi obiekty byt, egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Załącznik nr 2. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 2 1 Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy, który powstaje w oparciu o zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski

ZARZĄDZANIU. Wykład VI. dr Jan Kazimirski INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Wykład VI dr Jan Kazimirski jankazim@mac.edu.pl http://www.mac.edu.pl/jankazim MODELOWANIE SYSTEMÓW UML Literatura Joseph Schmuller UML dla każdego, Helion 2001 Perdita Stevens

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dla zadania pn.: Album na temat przebudowy ujścia Wisły

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dla zadania pn.: Album na temat przebudowy ujścia Wisły Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU językowo regionalnego. 1 Organizatorem konkursu POLSKO-ANGIELSKI PRZEWODNIK PO SKAWINIE I OKOLICY

REGULAMIN KONKURSU językowo regionalnego. 1 Organizatorem konkursu POLSKO-ANGIELSKI PRZEWODNIK PO SKAWINIE I OKOLICY REGULAMIN KONKURSU językowo regionalnego POLSKO-ANGIELSKI PRZEWODNIK PO SKAWINIE I OKOLICY 1 Organizatorem konkursu POLSKO-ANGIELSKI PRZEWODNIK PO SKAWINIE I OKOLICY pod patronatem Proboszcza parafii Św.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Ogłoszenia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania oraz wykonania druku czterech wydań biuletynu Lubelski Informator

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA ... ... ...

UMOWA ZLECENIA ... ... ... Załącznik nr 4 UMOWA ZLECENIA nr Zawarta w dniu. 2013 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, reprezentowanym przez: 1), 2). zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Kompleksowa obsługa tłumaczeniowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 zawarta w Warszawie, w dniu..., pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Świadczenie usług w zakresie redakcji merytorycznej, korekty językowej tekstu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr./2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie i wydanie broszur tematycznych oraz folderu informacyjnego, w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000032

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 8 2015-07-17 10:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na: druku oraz dystrybucji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Usługi opracowania Materiałów informacyjnych, Folderu oraz Publikacji podsumowującej

Usługi opracowania Materiałów informacyjnych, Folderu oraz Publikacji podsumowującej Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Usługi opracowania Materiałów informacyjnych, Folderu oraz Publikacji podsumowującej I. MATERIAŁY INFORMACYJNE Materiały informacyjne to trzyjęzyczny dokument

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 22 grudnia 2014 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powiat Jarociński wraz z partnerskimi powiatami realizuje projekt Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E WO-ZP.2320.31.2015 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych NA D O S T A W Ę K A L E N D A R

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 25.06.2015 r. Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 25.06.2015 r. Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 25.06.2015 r. Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu...2015 r. w Lublinie, pomiędzy: Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 4 Regon 430123913;

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo