R DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 R DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na wydaniu 5 tytułów podręczników akademickich w wersji językowej polskiej i angielskiej wraz z wykonaniem tłumaczenia na język angielski tych podręczników oraz dostawą wydrukowanych podręczników do siedziby Zamawiającego w ramach projektu Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Tytuły podręczników: Metody i narzędzia programowania red. J. Madej Architektura komputerów, systemy operacyjne i sieci komputerowe red. T. Wilusz Systemy informacyjne zarządzania red. M. Grabowski Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych red. P. Lula, G. Paliwoda-Pękosz Bazy danych i programowanie serwisów internetowych red. D. Put Przykładowe fragmenty jednego z ww. podręczników zostały zamieszczone w punkcie 8. Informacje podstawowe dotyczące specyfikacji druku podręczników: - format książek B5, - objętość każdego podręcznika wynosi ok. 11 arkuszy wydawniczych (ok. 220 stron); przy założeniu, że 1 arkusz wydawniczy zawiera 40 tys. znaków ze spacjami (ok. 20 stron), - nakład wynosi 620 egzemplarzy dla każdego podręcznika w wersji polskiej, 170 egzemplarzy dla każdego podręcznika w wersji angielskiej, w sumie 3950 egzemplarzy, - druk offsetowy, czarno-biały, kolor 1+1, - gramatura papieru 80 g /m 2, - okładka miękka, foliowana, papier 230 g/m 2, kolor 4+0, - klejenie bezszwowe, - zawartość to publikacje akademickie z zakresu informatyki zawierające oprócz tekstu wzory i tabele, - szczegółowe informacje dotyczące treści każdego podręcznika (materiały źródłowe w języku polskim i angielskim) zostaną przekazane przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy, - Wykonawca nadaje każdemu podręcznikowi nr ISBN, - wszystkie podręczniki powinny zostać wydane w jednolitej szacie graficznej, opatrzone tytułem dla całej serii: Informatyka Stosowana, odrębne, jednolite kolorystyki okładek dla wydania podręczników w polskiej i angielskiej wersji językowej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. W zakresie wydania 5 tytułów podręczników akademickich, o których mowa w pkt 1, w wersji językowej polskiej, wraz z dostawą wydrukowanych podręczników do siedziby Zamawiającego: a) opracowanie co najmniej dwóch projektów layoutu czyli ramowego układu publikacji jednolitego dla wszystkich podręczników, przygotowanie projektu typograficznego podręcznika oraz okładki (okładki dla polskiej wersji językowej wszystkich podręczników powinny mieć 1

2 zachowaną jednolitą kolorystykę odmienną od jednolitej kolorystki wszystkich podręczników w angielskiej wersji językowej kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) w terminie do 7 (siedmiu) dni od otrzymania Materiałów źródłowych wybór i zatwierdzenie projektu dokonuje Zamawiający, b) skład, łamanie i redakcja tekstu komputerowe przygotowanie publikacji do druku (DTP) i przekazanie Zamawiającemu tekstu do korekty autorskiej, w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania Materiałów źródłowych (tekstu każdego podręcznika), c) dokonanie korekty oraz rewizji czyli naniesienie poprawek z korekty przez Wykonawcę i przygotowanie ostatecznej wersji publikacji w terminie do 7 (siedmiu) dni od otrzymania tekstu z korekty autorskiej, d) przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji publikacji do zatwierdzenia do druku, przygotowanie plików do druku i druk podręczników w terminie do 14 (czternastu) dni od zatwierdzenia ostatecznej wersji publikacji do druku przez Zamawiającego, druk w ilości 620 egzemplarzy każdego tytułu - wersja polska, e) dostawę na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz rozładunek i wniesienie wydrukowanych podręczników do siedziby Zamawiającego, tzn. Budynek Główny UEK przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie, Dział Obsługi Projektów Unijnych pokój 301 (miejsce składowanie przedmiotu zamówienia), wraz z dostarczeniem wersji elektronicznej (np. na nośniku optycznym lub drogą poczty elektronicznej) w postaci pliku PDF i/lub DOC oraz plików źródłowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Zamawiający dokonuje wstępnego i ostatecznego (potwierdzonego na piśmie) odbioru pracy, f) prawa autorskie do wykonanego projektu graficznego publikacji zastrzeżone będą na rzecz Zamawiającego W zakresie wykonania pisemnego tłumaczenia na język angielski i wydania 5 tytułów podręczników akademickich, o których mowa w pkt 1, w wersji językowej angielskiej, wraz z dostawą wydrukowanych podręczników do siedziby Zamawiającego: a) Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie wykonywania tłumaczenia konsultować się z Autorem każdego podręcznika w celu ujednolicenia słownictwa, b) wykonane tłumaczenie nie może prowadzić do zmian merytorycznych treści podręczników, chyba że zmiany będą wynikać ze wskazówek i zaleceń Autorów podręczników, c) Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania nazw własnych, w tym wyrażeń, zwrotów oraz terminów i określeń stosowanych w publikacjach informatycznych lub normach odpowiadających terminologii tematu, którego tekst dotyczy, d) niedopuszczalne jest wykonywanie tłumaczeń za pomocą programów komputerowych służących do translacji tekstu, e) Wykonawca przy wykonywaniu tłumaczenia zobowiązany będzie do weryfikacji terminologicznej, stylistycznej, ortograficznej i gramatycznej dokonanego tłumaczenia przed jego przekazaniem do druku, f) tłumacze biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać wykształcenie wyższe filologiczne lub być absolwentami uczelni kształcących tłumaczy, z minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy tłumacza, g) osoba dokonująca korekty (weryfikacji) tłumaczenia na język angielski każdego podręcznika musi być: NATIVE SPEAKEREM, tzn. język angielski musi być jej językiem ojczystym oraz posiadać wykształcenie wyższe informatyczne, 2

3 albo tłumaczem przysięgłym oraz posiadać wykształcenie wyższe informatyczne, albo ukończyć wyższe studia z zakresu informatyki prowadzone w języku angielskim, albo prowadzić jako dydaktyk na uczelni wyższej zajęcia z zakresu informatyki w języku angielskim, h) osoba weryfikująca nie może wykonywać korekty przetłumaczonego przez siebie tekstu; w związku z tym osoba dokonująca tłumaczenia danego tytułu podręcznika nie może jednocześnie jako weryfikator wykonywać korektę tego samego tytułu podręcznika, i) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tłumaczenia wraz z korektą i przekazania gotowego tekstu każdego podręcznika w języku angielskim Zamawiającemu w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od otrzymania materiałów źródłowych (tekstu każdego podręcznika w języku polskim), j) w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości wykonanego tłumaczenia, jak również w przypadku oczywistej wadliwości tłumaczenia, Zamawiający zwróci tekst Wykonawcy w celu poprawienia błędów lub braków w tłumaczeniu, k) w przypadku odmowy przez Wykonawcę dokonania poprawek, lub w razie stwierdzenia dalszych wad w zakwestionowanym tekście, Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania tłumaczenia lub korekty tłumaczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, l) skład, łamanie, redakcja i korekta oraz druk i dostawa podręczników w wersji angielskojęzycznej odbywać się będzie na zasadach i w terminach jak dla wydania polskojęzycznego, z zastrzeżeniem iż wersja angielska każdego tytułu będzie liczyć 170 egzemplarzy, 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia ww. terminów wskazanych w punkcie 2 (w szczególności terminu wykonania tłumaczenia wraz z korektą każdego podręcznika), pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na terminy ostatecznego wykonania przedmiotu zamówienia, określone w punkcie 4.1 SIWZ, z zastrzeżeniem punktu 4.2 SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sukcesywnego (odrębnie dla każdego podręcznika) dostarczania do Wykonawcy materiałów źródłowych (tekstu każdego podręcznika) na każdym etapie prac, w szczególności opracowania projektu graficznego, składu, łamania, korekty autorskiej, konsultacji związanych z tłumaczeniem i ostatecznej akceptacji materiałów do druku. 5. Przekazywanie tekstu podręczników pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na kolejnych etapach realizacji zamówienia (przygotowania do druku, rewizji, tłumaczenia i korekty) odbywać się będzie w wersji elektronicznej (np. na nośniku optycznym lub drogą poczty elektronicznej) - w formacie pliku PDF i/lub DOC. 6. Przed rozpoczęciem tłumaczenia każdego z podręczników Wykonawca zobowiązany będzie przekazać informacje zawierające imiona i nazwiska osób dokonujących tłumaczenia oraz korekty tłumaczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia kwalifikacji tłumaczy/korektorów, w szczególności czy spełniają wymagania określone w dokumentacji przetargowej niniejszego postępowania. 7. Wykonawca dostarcza przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w ramach dwóch dostaw, zgodnie z terminami wskazanymi w SIWZ i wzorze umowy, albo w porozumieniu z Zamawiającym może dostarczać podręczniki dla każdej wersji językowej w częściach, przy czym częściowa dostawa powinna obejmować kompletnie wydany jeden, lub więcej, tytuł podręcznika. 8. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania i rozporządzania wykonanym tłumaczeniem podręczników na język angielski, w całości i we fragmentach, w kraju i za granicą oraz udzieli Zamawiającemu 3

4 wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. Przeniesienie praw następuje z chwilą przyjęcia dzieła i obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz formie zapisu elektronicznego-cyfrowego, udostępnianie odpłatne lub nieodpłatne osobom trzecim, wprowadzanie do pamięci komputerów, rozpowszechnianie w sieci informatycznej, nadawanie za pomocą wizji i fonii, użytkowanie w różnych formach reklamy i promocji, zamieszczanie całości lub części dzieła w informatorach, katalogach i podobnych wydawnictwach Zamawiającego, rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawienie, wyświetlanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie określonym w przepisach poprzedzających. 9. Przykładowe fragmenty tekstu jednego z podręczników: Systemy informacyjne zarządzania pod red. M. Grabowskiego Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych poniżej należą do Zamawiającego. Poniższe fragmenty zostały udostępnione jedynie w celach związanych z przygotowaniem oferty w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie poniższych materiałów w calach nie związanych z niniejszym postępowaniem Fragment # Rys. 1 DFD poziomu 1 dla procesu nr 5 Zarządzaj zwrotami. Źródło: Opracowanie własne. 4

5 Przykładowa specyfikacja procesu: Proces 2 - WYPOŻYCZ FILM (specyfikacja wykorzystująca Pseudokod), przedstawia się następująco: BEGIN USTAW sygnatura=sygnatura z wypożyczenie-filmu USTAW numer-karty=numer-karty z wypożyczenie-filmu USTAW data-wypożyczenia=data-systemowa USTAW planowana-data-zwrotu=data-systemowa + 1 USTAW data-zwrotu=pusta WCZYTAJ film z KATALOG z sygnatura=sygantura z wypożyczeniefilmu USTAW opłata=stawka-dzienna z KATALOG TWÓRZ rekord wypożyczenie=sygnatura+numer-karty+datawypożyczenia+ data-zwrotu+planowana-data-zwrotu+opłata DOŁĄCZ rekord wypożyczenie do REJESTR WYPOŻYCZEŃ --aktualizacja danych w KATALOGU USTAW status='w' USTAW data-statusu=planowana-data-zwrotu ZAPISZ film do KATALOG WYŚLIJ planowana-data-zwrotu+opłata do KLIENT END Fragment # Rodzaje usług W literaturze zaproponowano (Coad i Yourdon, 1994) następujący podział usług: Usługi algorytmiczne proste dotyczą tworzenia, modyfikacji i usuwania obiektu i jego atrybutów. Najczęściej stosowane usługi algorytmiczne: - Utwórz, - powiąż ustala (kasuje) powiązania z innymi obiektami, - pobierz/ustaw usługa pobiera lub ustawia wartości atrybutów, - zwolnij usługa zwalnia (rozłącza i usuwa) obiekt. Usługi algorytmiczne złożone wychodzą poza opisane wyżej zdefiniowane usługi proste i wykonują: - obliczenia na podstawie wartości atrybutów, - monitorują zewnętrzne źródła danych. Z tym ostatnim rodzajem usług związane mogą być usługi natury technicznej np. Inicjuj lub Zakończ. Jedną z cech usług jest widzialność zdefiniowana wcześniej dla atrybutów. Notacja Na diagramie klas usługi znajdują się w trzecim segmencie symbolu klasy. W notacji UML specyfikacja usług zawiera następujące elementy: Usługa ::= widzialność nazwa-usługi (lista-parametrów): wyrażenie-typu-wyniku {łańcuch własności} Komunikaty Komunikaty to sposób korzystania z usług. Aby wykonać usługę innego obiektu nadawca wysyła komunikat zawierający nazwę oraz pozostałe parametry usługi zdefiniowane przez obiekt wykonujący. P. Coad i E. Yourdon (1994) rozszerzają to pojęcie stwierdzając, że powiązania odpowiadające 5

6 komunikatom modelują zależności obiektu od procesu przetwarzania, wykazując potrzebę skorzystania z usług do wypełnienia zdania. Relacje Do najistotniejszych relacji, w jakie mogą wchodzić klasy na omawianym diagramie należą: Asocjacje. Uogólnienia. Agregacje. Poniżej scharakteryzowano poszczególne rodzaje relacji. Asocjacje Asocjacja jest związkiem pomiędzy dwoma lub więcej klasyfikatorami (w naszym przypadku klasami), opisujący związek pomiędzy ich instancjami (Wrycza i in., 2005). Inna definicja mówi, że asocjacje w modelu klas definiują model relacji w dziedzinie problemu, w której obiekt musi być z innymi obiektami, aby wypełnić swoje obowiązki (Coad i Yourdon, 1994). Notacja Asocjacje pokazywane są na diagramie klas (rys. 2), jako linie łączące symbole klas. Asocjacje mogą posiadać nazwy, które przybliżają jej znaczenie i sens w dziedzinie problemu. Nazwy umieszczamy nad linią obrazującą asocjacje. Notacja UML dopuszcza również oznaczenie kierunku interpretacji asocjacji przez umieszczenie znacznika strzałki przy nazwie asocjacji. Kierunki interpretacji asocjacji nie oznaczają jednokierunkowej komunikacji pomiędzy połączonymi klasami Rys. 2 Diagram klas Rysunek asocjacji nazwanej i dwukierunkowej. Źródło: Opracowanie własne. Agregacja Agregacja jest kolejnym typem relacji zachodzącej pomiędzy klasami. Relacja ta odzwierciedla związek całość-część, która to jest jedną z trzech obiektowych metod organizacji. Mamy w rzeczywistości wiele przykładów samochód i jego części silnik, koła etc. Nazywając ten typ relacji najczęściej stosuje się czasownik posiada lub składa się. UML definiuje dwa rodzaje agregacji: 1. agregację całkowitą kompozycję, 2. agregacje częściowe. Różnice w tych rodzajach agregacji polegają na trwałości tego związku. W agregacji całkowitej części nie mogą stanowić niezależnych bytów tj. istnieją tylko w powiązaniu z obiektem obrazującym całość, w chwili usunięcia obiektu agregatu następuje usuniecie wszystkich jego składników. Agregację całkowitą prezentuje. Chodzi o relację pomiędzy obiektami Zamówienie oraz Pozycja zamówień. Uogólnienie Uogólnienie, przez niektórych autorów określane, jako generalizacja lub struktura gen-spec oznacza grupowanie obiektów należących do wspólnej grupy, a różniących się od siebie określoną ilością specyficznych dla każdego rodzaju atrybutów lub operacji. Notacja uogólnienia to linia z pustą trójkątna strzałką skierowaną do klasy podstawowej lub inaczej generalizowanej. Warto wspomnieć, że w klasie pochodnej nie wymienia się na diagramie składowych odziedziczonych po klasie bazowej, pomimo, że fizycznie one tam występują. Przykładem uogólnienia może być klasa podstawowa Klient z klasami podrzędnymi Klient indywidualny oraz Klient firmowy na poniższym diagramie 6

7 Fragment # W modelu przyrostowym zaczyna się od ogólnego planu przedsięwzięcia, definiując główne wymagania (strategiczne) oraz przyjmując wstępne założenia co do architektury systemu. Kolejne obszary systemu powstają etapami (przyrostami), których liczba zależna jest od wielkości i złożoności systemu. Pewne podprojekty mogą być wykonywane równolegle, inne mogą być przesunięte w czasie. Metoda ta pozwala na etapowe dochodzenie do ostatecznego efektu, co można i należy wykorzystać w celu lepszego dopasowania do zmieniających się wymagań otoczenia. Zakłada się też możliwość rozbudowy systemu w przyszłości. Zasadnicze znaczenie mają jednak pierwsze fazy projektu (wizja całości systemu), które mają zapewnić integralność rozwiązania. Należy pamiętać, że cały proces tworzenia jest rozłożony w czasie, a każdy kolejny moduł wkomponowywany jest w już istniejące rozwiązanie. Dlatego istotne jest jasne zdefiniowanie efektu ostatecznego. Model przyrostowy, choć oparty na modelu kaskadowym, ze względu na podział prac może być stosowany w dużych projektach, gdy pracochłonność i konieczne nakłady finansowe są zbyt duże do poniesienia w krótkim czasie. Dodatkową korzyścią takiego podejścia jest możliwość dość wczesnego wykorzystania powstałych części systemu bez konieczności czekania na wdrożenie SI jako całości. Rys. 3 Model spiralny. Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Bohem, 1986). Model spiralny zaproponowany przez Bohema (1986) oprócz ewolucyjnego dochodzenia do ostatecznej postaci SI zwraca również uwagę na ryzyko związane z projektem. Podobnie jak w modelu przyrostowym, podstawowe fazy cyklu życia systemu powtarzane są w nim w kolejnych 7

8 cyklach tworzenia rozwiązania. Oprócz analizy ryzyka model ten zakłada wczesne angażowanie użytkowników w projektowanie (każdy prototyp podlega ocenie i określeniu kolejnych wymagań przez użytkowników). Tego typu podejście pozwala na weryfikację potrzeb i jednoczesne poznanie wprowadzanego oprogramowania. Istnieje wiele innych podejść i metod projektowania SI (JAD, RAD, prototypowanie, metodyki zwinne agile), jednak w większości podejść pewne etapy są wspólne, a różnice wynikają z ich zakresu i powtarzalności (iteracji). 8

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Nr przetargu: ŚOT/7/3.3/2011 Katowice, 22 sierpnia 2011r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl,

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo