WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w: Kraków, ul. Rakowicka 27, NIP: reprezentowanym przez : Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego Prof. dr hab. Romana Niestroja, przy kontrasygnacie Kwestor Uniwersytetu Ekonomicznego mgr Adeli Gajdy, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego syg. akt R-DOPU271-2/12/is/PZP została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na wydaniu 5 tytułów podręczników akademickich w wersji językowej polskiej i angielskiej wraz z wykonaniem tłumaczenia na język angielski tych podręczników oraz dostawą wydrukowanych podręczników do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pt. Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy [nr projektu: POKL /09] dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 2/POKL/4.1.1/2009 organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach poddziałania Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z ofertą z dnia r. złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania R-DOPU271-2/12/is/PZP. 2. Realizacja zamówienia objętego niniejszą umową odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia: 1) 30 marca 2012 roku w przypadku wydania podręczników w polskiej wersji językowej, 2) 20 września 2012 roku w przypadku tłumaczenia i wydania podręczników w angielskiej wersji językowej. 3. Określone powyżej terminy wykonania zamówienia mogą zostać przedłużone przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, a 1

2 które uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zasadami realizacji zamówienia zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy i będący integralną jej częścią. 2. Wykonawca dostarcza przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, tzn. Budynek Główny UEK przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie, Dział Obsługi Projektów Unijnych pokój 301 (miejsce składowanie przedmiotu zamówienia), w ramach dwóch dostaw, zgodnie z terminami określonymi w 1 ust. 2 z zastrzeżeniem ust Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może dostarczać podręczniki dla każdej wersji językowej w częściach, przy czym częściowa dostawa powinna obejmować kompletnie wydany jeden, lub więcej, tytuł podręcznika. 4. Przed rozpoczęciem tłumaczenia każdego z podręczników Wykonawca zobowiązany będzie przekazać informacje zawierające imiona i nazwiska osób dokonujących tłumaczenia oraz korekty tłumaczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia kwalifikacji tłumaczy/korektorów, w szczególności czy spełniają wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2). 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego (nie dotyczy podwykonawców zgłoszonych w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu, o którym mowa w 1 ust Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką edytorską, drukarską i translacyjną, terminowo, bez wad jakościowych i prawnych oraz w ilości zgodnej z zamówieniem. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy. 4. Zamawiającemu służy w okresie wykonywania przedmiotu umowy prawo kontroli sposobu jej wykonania. W przypadku wykonywania wadliwego, przy naruszeniu zapisów umowy Zamawiający może domagać się zmiany sposobu wykonania. 5. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uwagi Zamawiającego na każdym etapie prac związanych z wydaniem i tłumaczeniem przedmiotu umowy, w szczególności dotyczących projektu i przygotowania ostatecznej wersji opracowania graficznego podręczników, redakcji, korekty tekstu oraz tłumaczenia i korekty tłumaczenia podręczników. 6. Każdy podręcznik przed oddaniem do druku przez Wykonawcę, wymaga zawsze akceptacji Zamawiającego. 2

3 4 1. Zamawiający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem materiałów do podręczników i z tego tytułu przysługuje mu pełnia praw autorskich. 2. Materiały przekazane przez Zamawiającego wykorzystane będą przez Wykonawcę tylko na potrzeby związane z realizacją zamówienia, w szczególności związane z opracowaniem graficznym, edycją, drukiem oraz tłumaczeniem treści podręczników. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać ani nie przekazywać osobom trzecim żadnych materiałów otrzymanych od Zamawiającego i stworzonych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Powyższe dotyczy także podwykonawców i osoby trzecie dopuszczone do realizacji zamówienia. 3. Podręczniki, stanowiące przedmiot umowy, zawierać będą notę o treści Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012 oraz sygnowane będą przez logo zgodnie z wytycznymi i wzorami przekazanymi przez Zamawiającego wraz z materiałami źródłowymi Wykonawca oświadcza, że przygotowane przez niego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: projekty opracowania graficznego podręczników, opracowanie graficzne, tłumaczenie tekstu podręczników, będzie rezultatem jego samodzielnej twórczości (lub podmiotów z nim współpracujących) i w żaden sposób nie narusza praw innych osób, w szczególności praw autorskich. 2. Wykonawca wraz z wykonaniem przedmiotu umowy przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe dotyczące opracowania graficznego oraz tłumaczenia podręczników, będących przedmiotem umowy, na wszelkich istniejących w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach: (a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz formie zapisu elektronicznego-cyfrowego, (b) udostępnianie odpłatne lub nieodpłatne osobom trzecim, (c) wprowadzanie do pamięci komputerów, (d) rozpowszechnianie w sieci informatycznej, (e) nadawanie za pomocą wizji i fonii, (f) użytkowanie w różnych formach reklamy i promocji, (g) zamieszczanie w całości lub części w informatorach, katalogach i podobnych wydawnictwach Zamawiającego, (h) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawienie, wyświetlanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (i) przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie określonym w przepisach poprzedzających. 3. Wykonawca na analogicznych zasadach jak w ust. 3 przenosi na Zamawiającego prawa zależne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 4. W przypadku, gdyby jakikolwiek fragment zakresu zamówienia stworzony przez Wykonawcę stanowił opracowanie w rozumieniu art. 2 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych 3

4 Wykonawca oświadcza, że uzyskał zgodę na korzystanie i rozporządzanie utworem od twórcy utworu pierwotnego. 5. Zamawiający zobowiązuje się do honorowania praw autorskich osobistych osób wykonujących tłumaczenie i korektę tłumaczenia oraz opracowanie graficzne podręczników objętych umową. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód po stronie Zamawiającego powstałych na skutek lub w związku z naruszeniem przez Wykonawcę praw autorskich osób trzecich do utworów (w szczególności do zwrotu Zamawiającemu wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego, a obejmujących między innymi wypłacone odszkodowanie, a także wszelkie koszty poniesione w związku z dochodzeniem przez osobę trzecią roszczeń wobec Zamawiającego) Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę ryczałtową w wysokości brutto.. zł (słownie:. złotych 00/100), w tym podatek VAT., na które składa się: 1) kwota ryczałtowa wydania podręczników w polskiej wersji językowej w wysokości brutto.. zł (słownie:. złotych 00/100), w tym podatek VAT., oraz 2) kwota ryczałtowa wydania podręczników w angielskiej wersji językowej w wysokości brutto.. zł (słownie:. złotych 00/100), w tym podatek VAT. 2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym także koszty opakowania, transportu i dostawy do siedziby Zamawiającego oraz rozładunku i wydania przedmiotu umowy. 3. Wykonawca wystawia fakturę VAT /rachunek/ w terminie do 7 dni po dostawie podręczników, będących przedmiotem umowy, w polskiej lub angielskiej wersji językowej i ostatecznym pisemnym zaakceptowaniu wykonania przez Zamawiającego. 4. W przypadku dostaw częściowych, o których mowa w 2 ust. 3, Wykonawca wystawia faktury VAT /rachunki/ cząstkowe, których wartość oblicza się jako wielokrotność (odpowiadającą wielkości dostawy) piątej części kwoty ryczałtowej za wydanie danego rodzaju podręcznika, zgodnie z wynagrodzeniem określonym w ust. 1 pkt 1) i/lub ust. 1 pkt 2). 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy. Wynagrodzenie, ulegnie stosownej zmianie, uwzględniającej zmienioną stawkę (stawki). 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 7. Wykonawca posiada NIP: 8. Zamawiający posiada NIP: Należność płatna będzie w terminie 30 dni po prawidłowym wystawieniu faktury VAT /rachunku/ przez Wykonawcę, przelewem na konto bankowe: Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4

5 7 1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy. Zaliczka może zostać udzielona w wysokości do 20% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w 6 ust. 1. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie otrzymanej poprawnej faktury zaliczkowej /rachunku zaliczkowego/, w terminie 30 dni po wystawieniu faktury VAT /rachunku/ przez Wykonawcę. 2. Jeżeli Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka na poczet wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie określone w 6 ust. 1, zostanie pomniejszone o kwotę wypłaconej zaliczki. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek w wysokości określonej w ust. 1, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. 3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy lub niewykonania przez Wykonawcę umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. Wykonawca jest w takim przypadku obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu Odbioru ilościowego i jakościowego każdej części przedmiotu zamówienia, dostarczonego zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku 2 do umowy, dokonują przedstawiciele Zamawiającego w terminie wcześniej uzgodnionym (w drodze mailowej lub faksem) przez obie strony umowy. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do przesyłki specyfikację dostawy. 2. Dostarczenie każdej części przedmiotu zamówienia, zostanie potwierdzone wstępnym protokołem odbioru, który stanowi część I załącznika nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo do zbadania i szczegółowego sprawdzenia wykonanego zamówienia w ciągu 3 dni roboczych po jego odbiorze. Zamawiający dokonuje ostatecznego odbioru przedmiotu umowy wypełniając ostateczny protokół odbioru, który stanowi część II załącznika nr 1 do niniejszej umowy i przesyła jego kopię Wykonawcy. 3. W przypadku stwierdzenia w dostarczonych podręcznikach braków ilościowych, wad fizycznych lub niezgodności z przedmiotem zamówienia (zastrzeżenia jakościowe), Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru materiałów, faksem lub drogą elektroniczną oraz stosowną informację zamieszcza w protokole odbioru o którym mowa w ust. 2 i przesyła jego kopię Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i poinformować Zamawiającego o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. W razie uwzględnienia reklamacji, Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia brakującej ilości podręczników odpowiadających przedmiotowi zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem postanowień 1 ust W przypadku stwierdzenia w dostarczonej partii przedmiotu zamówienia podręczników uszkodzonych lub zabrudzonych w stopniu uniemożliwiającym wykorzystanie ich przez Zamawiającego w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu stosuje się postanowienia ust Za dzień realizacji przedmiotu umowy, obejmujący wydanie wszystkich podręczników, będących przedmiotem zamówienia, uznany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy i wyda Zamawiającemu, kompletne, wolne od wad fizycznych, prawnych, jakościowych i ilościowych wydania wszystkich zamówionych tytułów w obu wersjach językowych. 5

6 9 Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, zastrzega sobie prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu zamówienia i nieprzyjęcia dostawy, jeżeli: 1) dostarczone podręczniki nie będą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego zawartym w 2 ust. 1, obarczone będą wadami fizycznymi, jakościowymi, ilościowymi lub będą posiadać wady prawne, 2) przedmiot umowy wykonany i dostarczony zostanie po terminie określonym w 1 ust. 2, chyba że zmiana terminu nastąpiła za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 3) przedmiot umowy nie będzie opakowany w sposób gwarantujący jego nieuszkadzalność, nienaruszalność i kompletność; 4) termin dostawy nastąpi z opóźnieniem, 5) termin dostawy nie był z Zamawiającym uprzednio uzgodniony, 6) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku przedmiotu umowy i/lub dostarczenia go do wyznaczonego miejsca składowania Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, 2) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z opisem przedmiotu umowy i zasadami realizacji zamówienia określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, chyba że następuje to za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, 3) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy w sposób nienależyty lub wadliwie, czyli niezgodnie ze sztuką edytorską i drukarską lub translacyjną, niezgodnie z obowiązującymi normami i standardami oraz uwagami zgłaszanymi przez Zamawiającego (Autorów podręczników), i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, 4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 5) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, 6) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy, 7) powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, 8) przedmiot umowy nie będzie spełniać oferowanych warunków, a w szczególności nie będzie wolny od wad fizycznych, jakościowych, ilościowych oraz nie będzie kompletny, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dostarczy przedmiotu umowy wolnego od wad; 9) przedmiot umowy nie będzie wolny od wad prawnych; 10) przedmiot umowy nie będzie opakowany w sposób gwarantujący jego nieuszkadzalność, nienaruszalność i kompletność; 6

7 11) termin dostawy nastąpi z opóźnieniem, 12) zaprzestania finansowania projektu, o którym mowa w 1 ust. 1, przez Instytucję Wdrażającą. 2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia i może być dokonane w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać tylko wynagrodzenia za wykonane części umowy. Strony dokonają stosownego rozliczenia, w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy Niezależnie od postanowień paragrafów wcześniejszych w razie niewykonania umowy lub jej wadliwego wykonania Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia wykonawcy określonego w 6 ust. 1 umowy. 2. Za opóźnienie w wykonaniu umowy niezależenie od uprawnienia określonego w ust. 1 Zamawiający ma prawo do naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 6 ust. 1 pkt 1) lub 6 ust. 1 pkt 2) dla danej części przedmiotu zamówienia, której dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia. 3. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie i/lub dostarczeniu podręczników objętych reklamacją, zgodnie z terminem ustalonym na podstawie 8 ust. 3, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1 pkt 1) lub 6 ust. 1 pkt 2) dla danej części przedmiotu zamówienia, której dotyczy opóźnienie. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną w ustępach poprzedzających wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Kary umowne będą egzekwowane przez Zamawiającego w pierwszej kolejności poprzez potrącenie z wystawionej przez Wykonawcę faktury /rachunku/ Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust Zmiana może być wprowadzona jedną z następujących metod: 1) Wykonawca może zaproponować zmianę przez złożenie pisemnej propozycji zmiany, która zdaniem Wykonawcy, w razie przyjęcia, pozwoli uzyskać lepszą jakość przedmiotu zamówienia lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego, 2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmiany, jeżeli jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zadania, i która, w razie przyjęcia, pozwoli skrócić okres realizacji umowy lub pozwoli uzyskać lepszą jakość przedmiotu zamówienia lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność jej wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub z innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 7

8 3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmiany, spełniającą wymogi określone w ust. 2, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanej zmiany, 2) zakres proponowanej zmiany, 3) szacunki, czy i w jaki sposób zakładana zmiana wpłynie na termin realizacji przedmiotu umowy. 4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmiany, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmiany, spełniającą wymogi opisane w ust W przypadku upływu terminu podanego w ust 4, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 6. Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany mają zastosowanie postanowienia ust Zmiana i/lub uzupełnienie treści niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 5. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 15 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy... Zamawiający Załączniki: 1. Protokół zdawczo-odbiorczy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.. Wykonawca 8

9 Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 1 do umowy nr PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Część I Wstępny protokół odbioru Dnia... zostały dostarczone, zgodnie z dołączoną do przesyłki specyfikacją dostawy, wymienione poniżej tytuły podręczników określone w załączniku nr 2 do umowy nr.., do siedziby Zamawiającego, tzn. Budynek Główny UEK przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie, Dział Obsługi Projektów Unijnych pokój Szczegółowe sprawdzenie wykonanego zamówienia i zbadanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 3 dni roboczych po jego odbiorze, zgodnie z postanowieniami ww. umowy. (data i podpis przedstawiciela Zamawiającego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy) Część II Ostateczny protokół odbioru Wykonanie usługi obejmującej wydanie podręczników wymienionych w części I protokołu, przyjmuje się bez zastrzeżeń* / stwierdza się następujące zastrzeżenia*: (opisać stwierdzone nieprawidłowości, rodzaj, ilość wadliwych podręczników) Zgodnie z postanowieniami umowy, w przypadku stwierdzenia w dostarczonych podręcznikach braków ilościowych, wad fizycznych lub niezgodności z przedmiotem zamówienia (zastrzeżenia jakościowe), Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru materiałów, faksem lub drogą elektroniczną oraz stosowną informację zamieszcza w protokole odbioru i przesyła jego kopię Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i poinformować Zamawiającego o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. W razie uwzględnienia reklamacji, Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia brakującej ilości podręczników odpowiadających przedmiotowi zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem ostatecznego terminu wykonania zamówienia określonym w umowie. * niepotrzebne skreślić. (data i podpis przedstawiciela Zamawiającego) 9

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA zawarta w dniu.. 2011 r. w Warszawie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Część II

Istotne postanowienia umowy Część II Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Część II zawarta w dniu.2014r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a NIP:., Regon.. zwaną dalej Wykonawcą. Strony oświadczają co następuje:

zwanym dalej Zamawiającym, a NIP:., Regon.. zwaną dalej Wykonawcą. Strony oświadczają co następuje: 3310/3311/126/OKS/BO/2016-OZP/20 Załącznik nr 2 Wzór umowy WUP/OZP/ /2016 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dla zadania nr 1. Umowa nr

PROJEKT UMOWY dla zadania nr 1. Umowa nr ZP/BPD/47/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY dla zadania nr 1 Umowa nr Zawarta w dniu. r. pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów REGON 691560040, NIP 813-323-88-22

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BR.ZP U

UMOWA nr BR.ZP U UMOWA nr BR.ZP.. 2014.U BZP.2420.16.2014.AB Załącznik nr 5 do SIWZ Części 1-7 Zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-370 Wrocław, nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-4/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR NA/CKPŚ/2013/.. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Przyrodniczym Bocian, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 ( PROJEKT UMOWY )

UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 ( PROJEKT UMOWY ) UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 ( PROJEKT UMOWY ) Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im J. Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im J. Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 05/0214/DN/UE 1/6 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im J. Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Załącznik nr 6 zawarta w dniu... w

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/2/KC/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. ... Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, .., zwanego dalej Wykonawcą.

Umowa nr. ... Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, .., zwanego dalej Wykonawcą. Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT Umowa nr. zawarta dnia w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo