WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w: Kraków, ul. Rakowicka 27, NIP: reprezentowanym przez : Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego Prof. dr hab. Romana Niestroja, przy kontrasygnacie Kwestor Uniwersytetu Ekonomicznego mgr Adeli Gajdy, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego syg. akt R-DOPU271-2/12/is/PZP została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na wydaniu 5 tytułów podręczników akademickich w wersji językowej polskiej i angielskiej wraz z wykonaniem tłumaczenia na język angielski tych podręczników oraz dostawą wydrukowanych podręczników do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pt. Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka Stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy [nr projektu: POKL /09] dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 2/POKL/4.1.1/2009 organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach poddziałania Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na warunkach zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z ofertą z dnia r. złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania R-DOPU271-2/12/is/PZP. 2. Realizacja zamówienia objętego niniejszą umową odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia: 1) 30 marca 2012 roku w przypadku wydania podręczników w polskiej wersji językowej, 2) 20 września 2012 roku w przypadku tłumaczenia i wydania podręczników w angielskiej wersji językowej. 3. Określone powyżej terminy wykonania zamówienia mogą zostać przedłużone przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, a 1

2 które uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zasadami realizacji zamówienia zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy i będący integralną jej częścią. 2. Wykonawca dostarcza przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, tzn. Budynek Główny UEK przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie, Dział Obsługi Projektów Unijnych pokój 301 (miejsce składowanie przedmiotu zamówienia), w ramach dwóch dostaw, zgodnie z terminami określonymi w 1 ust. 2 z zastrzeżeniem ust Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może dostarczać podręczniki dla każdej wersji językowej w częściach, przy czym częściowa dostawa powinna obejmować kompletnie wydany jeden, lub więcej, tytuł podręcznika. 4. Przed rozpoczęciem tłumaczenia każdego z podręczników Wykonawca zobowiązany będzie przekazać informacje zawierające imiona i nazwiska osób dokonujących tłumaczenia oraz korekty tłumaczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia kwalifikacji tłumaczy/korektorów, w szczególności czy spełniają wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2). 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego (nie dotyczy podwykonawców zgłoszonych w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu, o którym mowa w 1 ust Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką edytorską, drukarską i translacyjną, terminowo, bez wad jakościowych i prawnych oraz w ilości zgodnej z zamówieniem. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy. 4. Zamawiającemu służy w okresie wykonywania przedmiotu umowy prawo kontroli sposobu jej wykonania. W przypadku wykonywania wadliwego, przy naruszeniu zapisów umowy Zamawiający może domagać się zmiany sposobu wykonania. 5. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uwagi Zamawiającego na każdym etapie prac związanych z wydaniem i tłumaczeniem przedmiotu umowy, w szczególności dotyczących projektu i przygotowania ostatecznej wersji opracowania graficznego podręczników, redakcji, korekty tekstu oraz tłumaczenia i korekty tłumaczenia podręczników. 6. Każdy podręcznik przed oddaniem do druku przez Wykonawcę, wymaga zawsze akceptacji Zamawiającego. 2

3 4 1. Zamawiający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem materiałów do podręczników i z tego tytułu przysługuje mu pełnia praw autorskich. 2. Materiały przekazane przez Zamawiającego wykorzystane będą przez Wykonawcę tylko na potrzeby związane z realizacją zamówienia, w szczególności związane z opracowaniem graficznym, edycją, drukiem oraz tłumaczeniem treści podręczników. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać ani nie przekazywać osobom trzecim żadnych materiałów otrzymanych od Zamawiającego i stworzonych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Powyższe dotyczy także podwykonawców i osoby trzecie dopuszczone do realizacji zamówienia. 3. Podręczniki, stanowiące przedmiot umowy, zawierać będą notę o treści Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012 oraz sygnowane będą przez logo zgodnie z wytycznymi i wzorami przekazanymi przez Zamawiającego wraz z materiałami źródłowymi Wykonawca oświadcza, że przygotowane przez niego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: projekty opracowania graficznego podręczników, opracowanie graficzne, tłumaczenie tekstu podręczników, będzie rezultatem jego samodzielnej twórczości (lub podmiotów z nim współpracujących) i w żaden sposób nie narusza praw innych osób, w szczególności praw autorskich. 2. Wykonawca wraz z wykonaniem przedmiotu umowy przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe dotyczące opracowania graficznego oraz tłumaczenia podręczników, będących przedmiotem umowy, na wszelkich istniejących w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach: (a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz formie zapisu elektronicznego-cyfrowego, (b) udostępnianie odpłatne lub nieodpłatne osobom trzecim, (c) wprowadzanie do pamięci komputerów, (d) rozpowszechnianie w sieci informatycznej, (e) nadawanie za pomocą wizji i fonii, (f) użytkowanie w różnych formach reklamy i promocji, (g) zamieszczanie w całości lub części w informatorach, katalogach i podobnych wydawnictwach Zamawiającego, (h) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawienie, wyświetlanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (i) przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie określonym w przepisach poprzedzających. 3. Wykonawca na analogicznych zasadach jak w ust. 3 przenosi na Zamawiającego prawa zależne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 4. W przypadku, gdyby jakikolwiek fragment zakresu zamówienia stworzony przez Wykonawcę stanowił opracowanie w rozumieniu art. 2 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych 3

4 Wykonawca oświadcza, że uzyskał zgodę na korzystanie i rozporządzanie utworem od twórcy utworu pierwotnego. 5. Zamawiający zobowiązuje się do honorowania praw autorskich osobistych osób wykonujących tłumaczenie i korektę tłumaczenia oraz opracowanie graficzne podręczników objętych umową. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód po stronie Zamawiającego powstałych na skutek lub w związku z naruszeniem przez Wykonawcę praw autorskich osób trzecich do utworów (w szczególności do zwrotu Zamawiającemu wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego, a obejmujących między innymi wypłacone odszkodowanie, a także wszelkie koszty poniesione w związku z dochodzeniem przez osobę trzecią roszczeń wobec Zamawiającego) Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę ryczałtową w wysokości brutto.. zł (słownie:. złotych 00/100), w tym podatek VAT., na które składa się: 1) kwota ryczałtowa wydania podręczników w polskiej wersji językowej w wysokości brutto.. zł (słownie:. złotych 00/100), w tym podatek VAT., oraz 2) kwota ryczałtowa wydania podręczników w angielskiej wersji językowej w wysokości brutto.. zł (słownie:. złotych 00/100), w tym podatek VAT. 2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym także koszty opakowania, transportu i dostawy do siedziby Zamawiającego oraz rozładunku i wydania przedmiotu umowy. 3. Wykonawca wystawia fakturę VAT /rachunek/ w terminie do 7 dni po dostawie podręczników, będących przedmiotem umowy, w polskiej lub angielskiej wersji językowej i ostatecznym pisemnym zaakceptowaniu wykonania przez Zamawiającego. 4. W przypadku dostaw częściowych, o których mowa w 2 ust. 3, Wykonawca wystawia faktury VAT /rachunki/ cząstkowe, których wartość oblicza się jako wielokrotność (odpowiadającą wielkości dostawy) piątej części kwoty ryczałtowej za wydanie danego rodzaju podręcznika, zgodnie z wynagrodzeniem określonym w ust. 1 pkt 1) i/lub ust. 1 pkt 2). 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy. Wynagrodzenie, ulegnie stosownej zmianie, uwzględniającej zmienioną stawkę (stawki). 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 7. Wykonawca posiada NIP: 8. Zamawiający posiada NIP: Należność płatna będzie w terminie 30 dni po prawidłowym wystawieniu faktury VAT /rachunku/ przez Wykonawcę, przelewem na konto bankowe: Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4

5 7 1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy. Zaliczka może zostać udzielona w wysokości do 20% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w 6 ust. 1. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie otrzymanej poprawnej faktury zaliczkowej /rachunku zaliczkowego/, w terminie 30 dni po wystawieniu faktury VAT /rachunku/ przez Wykonawcę. 2. Jeżeli Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka na poczet wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie określone w 6 ust. 1, zostanie pomniejszone o kwotę wypłaconej zaliczki. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek w wysokości określonej w ust. 1, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. 3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy lub niewykonania przez Wykonawcę umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. Wykonawca jest w takim przypadku obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu Odbioru ilościowego i jakościowego każdej części przedmiotu zamówienia, dostarczonego zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku 2 do umowy, dokonują przedstawiciele Zamawiającego w terminie wcześniej uzgodnionym (w drodze mailowej lub faksem) przez obie strony umowy. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do przesyłki specyfikację dostawy. 2. Dostarczenie każdej części przedmiotu zamówienia, zostanie potwierdzone wstępnym protokołem odbioru, który stanowi część I załącznika nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo do zbadania i szczegółowego sprawdzenia wykonanego zamówienia w ciągu 3 dni roboczych po jego odbiorze. Zamawiający dokonuje ostatecznego odbioru przedmiotu umowy wypełniając ostateczny protokół odbioru, który stanowi część II załącznika nr 1 do niniejszej umowy i przesyła jego kopię Wykonawcy. 3. W przypadku stwierdzenia w dostarczonych podręcznikach braków ilościowych, wad fizycznych lub niezgodności z przedmiotem zamówienia (zastrzeżenia jakościowe), Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru materiałów, faksem lub drogą elektroniczną oraz stosowną informację zamieszcza w protokole odbioru o którym mowa w ust. 2 i przesyła jego kopię Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i poinformować Zamawiającego o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. W razie uwzględnienia reklamacji, Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia brakującej ilości podręczników odpowiadających przedmiotowi zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem postanowień 1 ust W przypadku stwierdzenia w dostarczonej partii przedmiotu zamówienia podręczników uszkodzonych lub zabrudzonych w stopniu uniemożliwiającym wykorzystanie ich przez Zamawiającego w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu stosuje się postanowienia ust Za dzień realizacji przedmiotu umowy, obejmujący wydanie wszystkich podręczników, będących przedmiotem zamówienia, uznany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy i wyda Zamawiającemu, kompletne, wolne od wad fizycznych, prawnych, jakościowych i ilościowych wydania wszystkich zamówionych tytułów w obu wersjach językowych. 5

6 9 Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, zastrzega sobie prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu zamówienia i nieprzyjęcia dostawy, jeżeli: 1) dostarczone podręczniki nie będą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego zawartym w 2 ust. 1, obarczone będą wadami fizycznymi, jakościowymi, ilościowymi lub będą posiadać wady prawne, 2) przedmiot umowy wykonany i dostarczony zostanie po terminie określonym w 1 ust. 2, chyba że zmiana terminu nastąpiła za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 3) przedmiot umowy nie będzie opakowany w sposób gwarantujący jego nieuszkadzalność, nienaruszalność i kompletność; 4) termin dostawy nastąpi z opóźnieniem, 5) termin dostawy nie był z Zamawiającym uprzednio uzgodniony, 6) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku przedmiotu umowy i/lub dostarczenia go do wyznaczonego miejsca składowania Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, 2) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z opisem przedmiotu umowy i zasadami realizacji zamówienia określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, chyba że następuje to za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, 3) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy w sposób nienależyty lub wadliwie, czyli niezgodnie ze sztuką edytorską i drukarską lub translacyjną, niezgodnie z obowiązującymi normami i standardami oraz uwagami zgłaszanymi przez Zamawiającego (Autorów podręczników), i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, 4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 5) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, 6) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy, 7) powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, 8) przedmiot umowy nie będzie spełniać oferowanych warunków, a w szczególności nie będzie wolny od wad fizycznych, jakościowych, ilościowych oraz nie będzie kompletny, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dostarczy przedmiotu umowy wolnego od wad; 9) przedmiot umowy nie będzie wolny od wad prawnych; 10) przedmiot umowy nie będzie opakowany w sposób gwarantujący jego nieuszkadzalność, nienaruszalność i kompletność; 6

7 11) termin dostawy nastąpi z opóźnieniem, 12) zaprzestania finansowania projektu, o którym mowa w 1 ust. 1, przez Instytucję Wdrażającą. 2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia i może być dokonane w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać tylko wynagrodzenia za wykonane części umowy. Strony dokonają stosownego rozliczenia, w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy Niezależnie od postanowień paragrafów wcześniejszych w razie niewykonania umowy lub jej wadliwego wykonania Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia wykonawcy określonego w 6 ust. 1 umowy. 2. Za opóźnienie w wykonaniu umowy niezależenie od uprawnienia określonego w ust. 1 Zamawiający ma prawo do naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 6 ust. 1 pkt 1) lub 6 ust. 1 pkt 2) dla danej części przedmiotu zamówienia, której dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia. 3. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie i/lub dostarczeniu podręczników objętych reklamacją, zgodnie z terminem ustalonym na podstawie 8 ust. 3, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1 pkt 1) lub 6 ust. 1 pkt 2) dla danej części przedmiotu zamówienia, której dotyczy opóźnienie. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną w ustępach poprzedzających wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Kary umowne będą egzekwowane przez Zamawiającego w pierwszej kolejności poprzez potrącenie z wystawionej przez Wykonawcę faktury /rachunku/ Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust Zmiana może być wprowadzona jedną z następujących metod: 1) Wykonawca może zaproponować zmianę przez złożenie pisemnej propozycji zmiany, która zdaniem Wykonawcy, w razie przyjęcia, pozwoli uzyskać lepszą jakość przedmiotu zamówienia lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego, 2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmiany, jeżeli jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zadania, i która, w razie przyjęcia, pozwoli skrócić okres realizacji umowy lub pozwoli uzyskać lepszą jakość przedmiotu zamówienia lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność jej wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub z innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 7

8 3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmiany, spełniającą wymogi określone w ust. 2, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanej zmiany, 2) zakres proponowanej zmiany, 3) szacunki, czy i w jaki sposób zakładana zmiana wpłynie na termin realizacji przedmiotu umowy. 4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmiany, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmiany, spełniającą wymogi opisane w ust W przypadku upływu terminu podanego w ust 4, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 6. Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany mają zastosowanie postanowienia ust Zmiana i/lub uzupełnienie treści niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 5. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 15 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy... Zamawiający Załączniki: 1. Protokół zdawczo-odbiorczy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.. Wykonawca 8

9 Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 1 do umowy nr PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Część I Wstępny protokół odbioru Dnia... zostały dostarczone, zgodnie z dołączoną do przesyłki specyfikacją dostawy, wymienione poniżej tytuły podręczników określone w załączniku nr 2 do umowy nr.., do siedziby Zamawiającego, tzn. Budynek Główny UEK przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie, Dział Obsługi Projektów Unijnych pokój Szczegółowe sprawdzenie wykonanego zamówienia i zbadanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 3 dni roboczych po jego odbiorze, zgodnie z postanowieniami ww. umowy. (data i podpis przedstawiciela Zamawiającego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy) Część II Ostateczny protokół odbioru Wykonanie usługi obejmującej wydanie podręczników wymienionych w części I protokołu, przyjmuje się bez zastrzeżeń* / stwierdza się następujące zastrzeżenia*: (opisać stwierdzone nieprawidłowości, rodzaj, ilość wadliwych podręczników) Zgodnie z postanowieniami umowy, w przypadku stwierdzenia w dostarczonych podręcznikach braków ilościowych, wad fizycznych lub niezgodności z przedmiotem zamówienia (zastrzeżenia jakościowe), Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru materiałów, faksem lub drogą elektroniczną oraz stosowną informację zamieszcza w protokole odbioru i przesyła jego kopię Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i poinformować Zamawiającego o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. W razie uwzględnienia reklamacji, Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia brakującej ilości podręczników odpowiadających przedmiotowi zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem ostatecznego terminu wykonania zamówienia określonym w umowie. * niepotrzebne skreślić. (data i podpis przedstawiciela Zamawiającego) 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 EURO NA WYDANIE SZEŚCIU KSIĄŻEK DLA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo