Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (2/3) [1]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (2/3) [1]"

Transkrypt

1 JAVA wprowadzenie do programowania (2/3) [1]

2 [2] Programowanie Multimediów

3 [3] Aplikacja klasa posiadająca metodę główną: public static void main ( String args [ ] ) { // opis metody } Tablica argumentów args służy do przekazywania aplikacji parame trów w wierszu poleceń. Uruchomienie aplikacji Osoba zleceniem java Osoba Jan Kowalski jest równoważne instrukcjom przypisania wartości args[0] = "Jan"; args[1] = "Kowalski"; Pamiętamy, że w C element args[0] przechowuje nazwę programu. W Javie nie jest to konieczne, bo nazwę klasy uruchamianej i tak musimy podać interpreterowi. Testowanie aplikacji w środowisku JDK przebiega w taki sposób: Przepisujemy tekst źródłowy korzystając z dowolnego edytora, np. Notatnika (Notepad) i zapisujemy go w katalogu roboczym jako zbiór tekstowy o nazwie zgodnej z nazwą klasy i rozszerzeniu java, czyli jako zbiór <Nazwa>.java; Otwieramy okno MS-DOS w tym katalogu i dokonujemy kompilacji zbioru źródłowego za pomocą zlecenia javac <Nazwa>.java. W przypadku bezbłędnego przebiegu kompilacji powstanie zbiór <Nazwa>.class zawierający kod bajtowy; Uruchamiamy aplikację za pośrednictwem interpretera, czyli wykonujemy zlecenie java <Nazwa>

4 Przykładowa aplikacja class HelloWorld { public static void main(string args[]) { System.out.println("Hello World"); } } [4]

5 [5] Aplety (applets = small applications) to małe programy umieszczane na stronach WWW. Ich przeznaczeniem jest wyświetlanie graficznych elementów, komunikacja z czytelnikiem strony za pomocą myszy i klawiatury, odtwarzanie plików dźwiekowych. W ten sposób strony WWW stają się dynamiczne i interaktywne. Podobne efekty można uzyskać za pomocą DHTML / JavaScript. Aplet jest klasą pochodną klasy Applet umieszczonej w pakiecie java.applet: import java.applet.applet; public class Pusty extends java.applet.applet { // ciało apletu } <HTML> <TITLE> Pusty aplet </TITLE> <BODY> <HR> <APPLET CODE=Pusty.class WIDTH=100 HEIGHT=50> </APPLET> <A HREF="Pusty.java"> Plik źródłowy. </A> </BODY> </HTML>

6 Przykładowy applet import java.awt.*; public class HelloWorld extends java.applet.applet { public void init() { setbackground(color.white); } public void paint(graphics g) { g.setcolor(color.black); g.drawstring("hello World",20,14); } } <html> <head><title>hello World</title></head> <body> <applet code="helloworld.class" width="100" height="20"></applet> </body> </html> [6]

7 Klasa, jej zmienne i metody Klasa jako szablon do tworzenia obiektów (instancji) określonego rodzaju. Opis klasy: class < Nazwa > { [ < deklaracje zmiennych > ] [ < konstruktory > ] [ < opisy metod > ] } Przykład: class Osoba { // pusty opis } Komentarze: // komentarz jednowierszowy /* komentarz kilkuwierszowy */ /** komentarz wykorzystywany przy automatycznym tworzeniu dokumentacji */ [7]

8 Zmienna miejsce na zapisanie pewnej cechy obiektu. Deklaracja zmiennej: <typ> <nazwa> ; <typ> <nazwa> = <wartość początkowa> ; <typ> <nazwa_1>, <nazwa_2>, ; Przykłady: 1) String imię; String nazwisko; 2) String imię, nazwisko; 3) String imię = nieznane ; String nazwisko = nieznane ; Zmienna statyczna miejsce na zapisanie wspólnej cechy obiektów należących do danej klasy. Deklaracja zmiennej statycznej: static < typ > < nazwa > ; static < typ > < nazwa > = < wartość początkowa > ; static < typ > < nazwa_1 >, < nazwa_ 2>, ; Przykład: static int liczba = 0; Stałe w Javie deklarowane są jako ostateczne zmienne statyczne: final static < typ > <nazwa> = < wartość > ; Przykład: final static String NAGŁÓWEK = Przykladowa Aplikacja [8]

9 Metoda miejsce na opisanie określonej czynności, którą obiekt potrafi wykonać. Opis metody: [ < modyfikator dostępu >] < typ zwracanej wartości > < nazwa > ( [ < lista parametrów > ] ) { [ < deklaracje zmiennych lokalnych > ] [ < instrukcje >] } Przykład: void jestem ( ) { System.out.println ( Jestem + imię + " " + nazwisko ); } Metoda statyczna wspólna dla całej klasy służy do wykonywania działań na zmiennych statycznych. Przykład: [9] static void nagłówek ( ) { System.out.println ( NAGŁÓWEK ); }

10 W zasadzie każda klasa może posiadać własną metodę main, ponieważ uruchamiając aplikację wywołujemy tylko jedną klasę. Metody główne pozostałych klas można wykorzystywać do ich testowania. [10]

11 Instrukcja warunkowa Instrukcja warunkowa if przyjmuje postać: if (wyrażenie_logiczne)instrukcja else instrukcja; lub if (wyrażenie_logiczne) instrukcja Wykonanie instrukcji polega na obliczeniu wartości wyrażenia_logicznego i, jeśli jest ona równa true, to wykonaniu podlega pierwsza instrukcja, w przeciwnym przypadku (dla wartości równej false), wykonywana jest instrukcja umieszczona po słowie kluczowym else (jeśli występuje) lub następna instrukcja programu. [11]

12 Instrukcja warunkowa switch W Javie istnieje także możliwość łatwego programowania warunków, przyjmujących wartości ze zbioru większego, niż dwuelementowy (jak to ma miejsce w instrukcji if). Stosujemy wtedy instrukcję wyboru switch o postaci: switch(wyrażenie_warunkowe) { case stała1: instrukcja; break; case stała2: instrukcja; break;... case stałan: instrukcja; break; [default: instrukcja] } W pierwszym kroku wykonania instrukcji obliczana jest wartość wyrażenia_warunkowego (które przyjmuje wartości całkowite), a następnie porównywana jest ona kolejno z wartościami stałych umieszczonych po słowach case. Sterowanie jest przekazywane do tej instrukcji, w której wartość stałej jest równa wartości wyrażenia_warunkowego. Jeśli żadna stała nie ma wartości identycznej z wartością wyrażenia, to wykonywana jest instrukcja umieszczona po słowie default (jeśli jest zdefiniowane) lub następna instrukcja w programie. [12]

13 Instrukcje iteracyjne W Javie mamy do dyspozycji klasyczny zestaw instrukcji iteracyjnych: instrukcję while, pozwalającą programować obliczenia tak długo, jak prawdziwy jest pewien warunek, instrukcje do... while, podobną do poprzedniej, z pewną, opisaną niżej modyfikacją. instrukcję for, służącą do programowania obliczeń powtarzających się tak długo, jak długo pewna zmienna sterująca przyjmuje wartości z pewnego zbioru, [13]

14 Blok instrukcji Programowanie Multimediów Instrukcja złożona to ciąg instrukcji pomiędzy nawiasami { i }, nazywana blokiem instrukcji. Jeśli zadeklarujemy w bloku zmienną to będzie ona widoczna tylko w tym bloku. Widoczność zmiennych w bloku instrukcji Zmienna ta została zadeklarowana tu dwukrotnie, dodatkowo jeszcze jako zmienna różnych typów: { { } } { } int i = 10; long i = 5; // możemy tu ponowanie zadeklarować zmienną // nazwie 'i', ponieważ nie jest tu widoczna zadeklarowana // we wcześniejszym bloku zmienna o tej samej nazwie [14]

15 Instrukcje pętli For ( < inicjalizacja > ; <test> ; <inkrementacja > ) < instrukcja > Przykład: for ( int i =0; i < tab.length; i++ ) tab [ i ] = i ; while ( < warunek > ) < instrukcja > Przykład: int i = 0; while ( i < tab.length ) { tab [ i ] = i ; i++ ; } do < instrukcja > while ( < warunek > ); Przykład: int i = 0; do {tab [ i ] = i ; i++ ; } while ( i < tab.length ) ; [15]

16 Tablice Tablice w Javie są obiektami. Deklaracja zmiennej tablicowej ma postać: Przykład: <typ> [ ] <nazwa>; <typ> <nazwa> [ ]; String [ ] tab1; int [ ] tab2; int tab3 [ ]; // tablica napisów // tablica liczb całkowitych // alternatywny zapis W momencie tworzenia nowego obiektu musimy podać wymiar tablicy: tab1 = new String [ 3 ]; Zapis skrócony: String [ ] tab1 = new String [ 3 ]; [16]

17 Można od razu nadać elementom tablicy wartości początkowe: String [ ] tab1 = {"Adam", "Zofia", "Marta"}; int [ ] tab2 = { 1, 2, 3 }; Do określenia liczby elementów tablicy służy zmienna length : int i = tab2.length; // wynik i = 3 Podobnie jak w innych językach, dostęp do elementu tablicy uzyskujemy podając wskaźnik. Przebiega on wartości od 0 do length - 1. Tak więc wartość początkowe tablicy tab1 moglibyśmy nadać w taki sposób: tab1[ 0 ] = "Adam"; tab1[ 1 ] = "Zofia"; tab1[ 2 ] = "Marta"; [17]

18 Elementem tablicy może być dowolny obiekt, a zatem również tablica. W ten sposób możemy tworzyć tablice wielowymiarowe. Na przykład, deklaracja int [ ] [ ] jeden = { { 1, 0, 0 }, { 0, 1, 0 }, { 0, 0, 1 } }; tworzy macierz jednostkową drugiego rzędu. Przykład: float [ ] [ ] tab = new float [ 3 ] [ ]; tab[ 0 ] = new float [ 5 ]; tab[ 1 ] = new float [ 3 ]; tab[ 2 ] = new float [ 2 ]; tab[ 1 ] [ 3 ] = 12.34; // podwójny błąd! Uwagi: 1.kompilator sprawdza zakres indeksu; 2.przy tworzeniu obiektu wystarczy podać pierwszy wymiar tablicy; 3.wymiary pod-tablic mogą być dowolne. [18]

19 Podobnie jak inne nowoczesne języki, Java daje użytkownikowi bogaty zestaw gotowych klas. Można je znaleźć w bibliotece klas java. Należą do niej następujące pakiety: java.lang java.io java.util java.awt java.applet java.net java.math java.text java.security java.sql podstawowe elementy języka metody wejścia-wyjścia metody pomocnicze elementy graficzne elementy apletów elementy sieciowe metody matematyczne metody przetwarzania tekstu elementy systemu bezpieczeństwa elementy dostępu do baz danych [19]

20 Podstawowe typy zmiennych boolean b = true; // deklaracja i inicjacja zmiennej logicznej b char znak1='a'; char znak2='\u0104'; // znak Ą w Unicode kod 0104 char znak3='ó'; byte i = 22; // wartość w systemie dziesiętnym short j = 011; // wartość w systemie ósemkowym int k = 0xFF; // wartość w systemie szesnastkowym long l = 1024L; // wartość typu long [20] float x = 5.24f; float y = 2.3E+5f; double z = 6.32d; double d = 3E+12;

21 Klasy abstrakcyjne - "abstract class" Klasa abstrakcyjna (abstract class) tworzona jest w sytuacji gdy konieczne jest utworzenie grupy klas posiadających wspólne elementy (metody, pola). Klasa bazowa takiej grupy klas stanowi wzorzec dla klas pochodnych. Jednocześnie istnienie obiektu klasy bazowej nie ma większego sensu ponieważ opisuje ona jedynie wspólne cechy innych klas - sama nie opisuje żadnego konkretnego obiektu. class Okrag extends Figura {...} abstract class Figura { int x,y; void rysuj(); } [21]

22 Interfejsy - "interface" W języku Java wprowadzono unikalny rodzaj klasy w pełni abstrakcyjnej - interfejs (interface). Elementami interfejsu mogą być tylko metody abstrakcyjne oraz pola statyczne (static) i stałe (final). Zastosowanie słów kluczowych abstract, static i final nie jest konieczne w definicji interfejsu - status elementów interfejsu jest dobierany domyślnie. W języku Java klasa może dziedziczyć (extends) tylko po jednej klasie lecz może implementować (implements) więcej niż jeden interfejs. W takim przypadku nazwy kolejnych interfejsów podajemy po przecinku, np.: class Samochod implements Podwozie, Silnik, Nadwozie {...} interface Silnik { static final String typsilnika = "Spalinowy"; abstract void startsilnik(); } [22]

23 Implementacja a dziedziczenie [23]

24 Kolory Programowanie Multimediów są Javie są obiektami klasy Color. Klasa ta udostępnia metody: setcolor ( ), setbackground ( ), setforeground ( ), których argumentami są kolory. Można korzystać z zestawu standardowych kolorów ( Color.white, Color.black, Color.red itp.) lub tworzyć własne kolory jako dowolne kombinacje składowych RGB: Color nowy = new Color ( 140, 120, 50 ); Wartości argumentów muszą być w przedziale Dodając do nazwy metody rysującej figury przedrostek fill można wypełniać figurę kolorem. Metoda setcolor() ustala kolor, którym realizowane są kolejne operacje graficzne. Metody setbackground() i setforeground() ustalają, odpowiednio, kolor tła apletu i kolor wszystkich elementów rysowanych na tym tle. Są jeszcze metody getcolor(), getbackground(), getforeground() zwracające odpowiednie kolory apletu. [24]

25 Napisy i czcionki Czcionki są w Javie obiektami klasy Font. Aby wyświetlić tekst w trybie graficznym, należy: utworzyć obiekt zawierający czcionkę; zadeklarować tę czcionkę jako aktualnie używaną; skorzystać z metody rysowania tekstu lub znaku. Do zgłaszania aktualnie używanej czcionki służy metoda setfont ( ). Napis rysowany jest za pomocą metody drawstring ( ), a znak za pomocą metody drawchars ( ) [25]

26 [26] Programowanie Multimediów

27 Wielowątkowość w apletach Każdy aplet wykonywany jest w kilku wątkach. Metody apletu odpowiedzialne za rysowanie (paint i update) wołane są z wątku AWT obsługującego rysowanie i obsługę zdarzeń (ang. event handling). Metody, które stanowią szkielet apletu (tj. init, start, stop, destroy) wołane są z wątku zależnego od aplikacji, w której uruchomiony jest aplet. Wiele przeglądarek internetowych dla każdego apletu znajdującego się na stronie przydziela oddzielny wątek służący do wołania metod stanowiących szkielet apletu. Aby ułatwić zabicie wszystkich wątków danego apletu, niektóre przeglądarki dla każdego apletu przydzielają jedną grupę wątków. [27]

28 Wielowątkowość w apletach Gdy aplet np. podczas inicjalizacji (metoda init) ma np. wczytać obrazki, to nie może wykonać żadnych innych czynności, zanim nie zakończy swojej inicjalizacji. W takim przypadku należy takie czasochłonne czynności umieścić w oddzielnym wątku. Nasz aplet zostanie uruchomiony i może wykonać jakieś inne zadania (np. inny wątek odczyta czas z serwera - usługa DTime) w czasie oczekiwania na dokończenie operacji ładowania obrazków. Aplety zazwyczaj wykonują dwa rodzaje czasochłonnych zadań: zadania wykonywane tylko raz (np. ładowanie obrazków, nawiązanie połączenia sieciowego) i zadania wykonywane w pętli (np. odgrywanie dźwięków w tle). [28]

29 Wielowątkowość w apletach [29]

30 Aplet i aplikacja - jednocześnie... To jest możliwe. Aplikacja może być uruchamiana jako autonomiczny program albo jako aplet. Aplikacja autonomiczna wymaga statycznej (i publicznej) metody main(), bez której nie da się uruchomić programu. Aplet z kolei wymaga metody init(). W programie (aplet/aplikacja) powinniśmy więc w głównej klasie oprócz metody init() umieścić również metodę main(). Kolejna różnica: uruchamiany na stronie internetowej aplet nie potrzebuje okna jako kontenera na komponenty, podczas gdy samodzielna aplikacja musi takie okno utworzyć. Trzeba zatem utworzyć dodatkową klasę, np. za pomocą Swinga. [30]

31 Model bezpieczeństwa w Javie Pierwotny system bezpieczeństwa zastosowany w platformie Javy jest znany jako model piaskownicy (ang. sandbox model), który został stworzony, aby zapewnić kontrolowane środowisko, w którym można uruchamiać "niepewny" kod Javy pochodzący z sieci. Bezpieczeństwo Javy w tym modelu zapewniane jest przez kilka mechanizmów: Język jest tak zaprojektowany, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń spowodowanych pomyłkami lub świadomym działaniem, jest to min.: odpowiednie zarządzanie pamięcią, zbieranie nieużytków (ang. Garbage Collection), sprawdzanie zakresów tablic W VM wbudowany jest mechanizm weryfikacji kodu wirtualnej maszyny Javy tak by zezwolić na wykonywanie kodu zawierającego jedynie dozwolone instrukcje maszynowe Zastosowano izolowane przestrzenie nazw tak by klasy z dwóch różnych Źródeł (ale o tej samej nazwie) mogły być jednocześnie używane bez powodowania niejednoznaczności Dostęp (odwołania) do kluczowych zasobów jest kontrolowany przez klasę zarządzającą bezpieczeństwem (ang. SecurityManager) [31]

32 Model bezpieczeństwa w Javie Dla takiego modelu bezpieczeństwa Sun zaproponował następujące restrykcje stosowane do appletów (to jakie rzeczywiście zastosowano restrykcje zależy od producenta przeglądarki, do którego należy implementacja klasy SecurityManager): * Applet nie może ładować bibliotek ani definiować natywnych (ang. native) metod (tak wiec jest ograniczony do używania klas, które są dostępne w przeglądarce) * Applet nie może czytać ani pisać do pliku znajdującego się na komputerze, na którym jest uruchomiony (ale może czytać z pliku określonego przy pomocy URL) * Applet nie może łączyć się z innymi komputerami oprócz tego, z którego został pobrany ani przyjmować połączeń przychodzących z sieci * Applet nie może uruchamiać żadnego programu znajdującego się na komputerze na którym jest wykonywany * Applet nie może czytać niektórych informacji o systemie * Applet nie może korzystać ze schowka systemowego * Applet nie może czytać punktów z ekranu [32]

33 Model bezpieczeństwa w Javie Podpisywanie appletów jest dostępne od wersji 1.1 języka Java i najpopularniejsze przeglądarki obecne na rynku wspierają tą właściwość środowiska Javy. Aby skorzystać z tej możliwości należy spakować applet wraz z towarzyszącymi klasami oraz dołączyć certyfikat. Dokumentacja firmy Sun definiuje certyfikat z publicznym kluczem jako cyfrowo podpisane oświadczenie pochodzące od pewnej jednostki, mówiące, że klucz publiczny (oraz pewna inna informacja) innej jednostki posiada pewną wartość. [33]

34 Literatura B. Eckel, Thinking in Java, K. Arnold, J. Gosling: Java, WNT, Warszawa, B. Boone: Java dla programistów C i C++, WNT, Warszawa, E. Ladd, J. O Donnell i inni: Java, LYNX-SFT, Warszawa, L. Lemay, Ch. L. Perkins: Java 1.1, Helion, Warszawa, S. Lalani, K. Jamsa: JAVA biblioteka programisty, MIKOM, Warszawa, Artur Tyloch : Java - nowy standard programowania w Internecie http ://republika.pl/arturt/java/index.html JavaSoft Sny na Javie [34]

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji.

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji. JAVA Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym obiektowo, dostarczającym możliwość uruchamiania apletów oraz samodzielnych aplikacji. Java nie jest typowym kompilatorem. Źródłowy kod

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA Ćwiczenie 1 Przygotowanie środowiska JAVA 1. Wprowadzenie teoretyczne Instalacja JDK (Java Development Kit) NaleŜy pobrać z java.sun.com środowisko i zainstalować je. Następnie naleŝy skonfigurować środowisko.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2: Wstęp do języka Java 3/4/2013 S.Deniziak: Programowanie obiektowe - Java 1 Cechy języka Java Wszystko jest obiektem Nie ma zmiennych globalnych Nie ma funkcji globalnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka Java

Wprowadzenie do języka Java WSNHiD, Programowanie 2 Lab. 1 [ część 1 ] Wprowadzenie do języka Java Wprowadzenie Język programowania Java jest obiektowym językiem programowania. Powstał w 1995 i od tej pory był intensywnie rozwijany.

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 2 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static),

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static), Tworzenie obiektów Dostęp do obiektów jest realizowany przez referencje. Obiekty w języku Java są tworzone poprzez użycie słowa kluczowego new. String lan = new String( Lancuch ); Obszary pamięci w których

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Rysowanie prostych obiektów graficznych przy użyciu biblioteki AWT (Abstract Window Toolkit)

Rysowanie prostych obiektów graficznych przy użyciu biblioteki AWT (Abstract Window Toolkit) Rysowanie prostych obiektów graficznych przy użyciu biblioteki AWT (Abstract Window Toolkit) Biblioteka Abstrakcyjnych Narzędzi Okienkowych AWT (Abstract Window Toolkit) jako historycznie pierwsza w JDK

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Pakiety i Interfejsy

Wykład 7: Pakiety i Interfejsy Wykład 7: Pakiety i Interfejsy Plik Źródłowy w Javie Składa się z: instrukcji pakietu (pojedyncza, opcjonalna) instrukcji importujących (wielokrotne, opcjonalne) deklaracji klasy publicznej (pojedyncza,

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 1 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa w klasie! 2 Język

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h]

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h] 1. Typy. Java jest językiem programowania z silnym systemem kontroli typów. To oznacza, że każda zmienna, atrybut czy parametr ma zadeklarowany typ. Kompilator wylicza typy wszystkich wyrażeń w programie

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU zmienne tablicowe konstruktory klas dziedziczenie hermetyzacja

Bardziej szczegółowo

Języki Programowania II Wykład 3. Java podstawy. Przypomnienie

Języki Programowania II Wykład 3. Java podstawy. Przypomnienie Języki Programowania II Wykład 3 Java podstawy Przypomnienie Analiza, projektowanie, programowanie, testowanie, wdrażanie Iteracyjnie nie kaskadowo Przypadki użycia = opowiastki o używaniu systemu = wymagania

Bardziej szczegółowo

Podstawy i języki programowania

Podstawy i języki programowania Podstawy i języki programowania Laboratorium 2 - wprowadzenie do zmiennych mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 23 października 2017 1 / 26 mgr inż. Krzysztof Szwarc Podstawy i

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016 Wstęp - wykład 0 22 lutego 2016 Historia Simula 67 język zaprojektowany do zastosowan symulacyjnych; Smalltalk 80 pierwszy język w pełni obiektowy; Dodawanie obiektowości do języków imperatywnych: Pascal

Bardziej szczegółowo

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (3/3) [1]

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (3/3) [1] JAVA wprowadzenie do programowania (3/3) [1] Czym jest aplikacja Java Web Start? Aplikacje JAWS są formą pośrednią pomiędzy apletami a aplikacjami Javy. Nie wymagają do pracy przeglądarki WWW, jednak mogą

Bardziej szczegółowo

Java EE produkcja oprogramowania

Java EE produkcja oprogramowania Java EE produkcja oprogramowania PPJ PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JAVIE PODSTAWY JĘZYKA JAVA 1 Warszawa, 2016Z 2 Ogólna charakterystyka języka Java 3 Java 1/2 Język programowania Java został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

dziedziczenie - po nazwie klasy wystąpią słowa: extends nazwa_superklasy

dziedziczenie - po nazwie klasy wystąpią słowa: extends nazwa_superklasy PODSTAWOWE ELEMENTY JĘZYKA JAVA TYPY DANYCH, OPERATORY I INSTRUKCJE 1. Definicja klasy, dziedziczenie, implementowanie metod interfejsów class nazwa_klasy //ciało klasy Klasa: przed słowem class moŝe wystąpić

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż 10! ) END. 1. Narysować schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java: otwórz okienko Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU klasy wewnętrzne, lokalne i anonimowe biblioteka AWT zestaw Swing JFrame JPanel komponenty obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Podstawy Języka

Wykład 2: Podstawy Języka Wykład 2: Podstawy Języka 1.wprowadzenie 2.podstawy języka 3.sterowanie 4.inicjacja i sprzątanie 5.kontrola dostępu 6.dziedziczenie 7.polimorfizm 8.obsługa błędów 9.kolekcje obiektów 10.wejście i wyjście

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Kompilacja javac prog.java powoduje wyprodukowanie kilku plików o rozszerzeniu.class, m.in. Main.class wykonanie: java Main

Kompilacja javac prog.java powoduje wyprodukowanie kilku plików o rozszerzeniu.class, m.in. Main.class wykonanie: java Main Język obiektowy Wykład 13 Programowanie obiektowe z lotu ptaka, str 1 James Gosling, Mike Sheridan, Patrick Naughton Sun Microsystems 1995(20latmłodszyodC) C jest językiem proceduralnym Java jest językiem

Bardziej szczegółowo

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 3: Tekst, czcionki, kolory

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 3: Tekst, czcionki, kolory UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI Opracował: mgr inż. Przemysław Pardel, dr hab. Bogdan Kwolek v1.01 2010 Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium Część 3: Tekst, czcionki, kolory

Bardziej szczegółowo

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami.

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami. UML a kod w C++ i Javie Projektowanie oprogramowania Dokumentowanie oprogramowania Diagramy przypadków użycia Przewoznik Zarzadzanie pojazdami Optymalizacja Uzytkownik Wydawanie opinii Zarzadzanie uzytkownikami

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA Naszym mózgom. Za to, że zawsze są na swoim miejscu. W mniejszym lub większym stopniu WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA podstawowe informacje: zarys historii, zasadnicze cechy i pojęcia Javy, wirtualna maszyna

Bardziej szczegółowo

Java: interfejsy i klasy wewnętrzne

Java: interfejsy i klasy wewnętrzne Java: interfejsy i klasy wewnętrzne Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 INTERFEJSY Interfejs to opis co klasa implementująca dany interfejs powinna robić, ale bez określania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Java Język programowania

Java Język programowania Java Język programowania Język Java Bazuje i jest zbliżony do C/C++ Porosty zbiór typów danych (podział na typy prymitywne i obiektowe) Zarządzanie pamięcią i Garbage Collection Zintegrowana synchronizacja

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop Spis treści. O autorze 11. Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA

Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop Spis treści. O autorze 11. Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA Java w 21 dni / Rogers Cadenhead. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorze 11 Wprowadzenie 13 TYDZIEŃ I JĘZYK JAVA Dzień 1. Rozpoczynamy przygodę z Javą 21 Język Java 21 Programowanie obiektowe 24 Obiekty

Bardziej szczegółowo

Platformy Programistyczne Podstawy języka Java

Platformy Programistyczne Podstawy języka Java Platformy Programistyczne Podstawy języka Java Agata Migalska 6 maja 2014 Plan wykładu 1 Sztuka wysławiania się w języku Java 2 Cały świat jest obiektem 3 Kolekcje 4 Zmienne i metody statyczne 5 Słowo

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016 Wykład 1 3 marca 2016 Słowa kluczowe języka Java abstract, break, case, catch, class, const, continue, default, do, else, enum, extends, final, finally, for, goto, if, implements, import, instanceof, interface,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Aplet. 2 Od aplikacji do apletu. 1 Aplet 1. 2 Od aplikacji do apletu 1. 3 Budowa apletu 3. 4 Cykl życia apletu 4

Spis treści. 1 Aplet. 2 Od aplikacji do apletu. 1 Aplet 1. 2 Od aplikacji do apletu 1. 3 Budowa apletu 3. 4 Cykl życia apletu 4 Spis treści 1 Aplet 1 2 Od aplikacji do apletu 1 3 Budowa apletu 3 4 Cykl życia apletu 4 5 Aplet jako aplikacja 5 Temat: Aplety. Celem wykładu jest zdefiniowanie sieciowej aplikacji Java T M, zwanej apletem

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu.

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu. Zrozumienie funkcji danych statycznych jest podstawą programowania obiektowego. W niniejszym artykule opiszę zasadę tworzenia klas statycznych w C#. Oprócz tego dowiesz się czym są statyczne pola i metody

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA programowanie obiektowe KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny języka java. Pierwsza nazwa Oak (dąb). KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Konstruktory. Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut.

Konstruktory. Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut. Konstruktory Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut. Rozpatrzmy przykład przedstawiający klasę Prostokat: class

Bardziej szczegółowo

Pakiety i interfejsy. Tomasz Borzyszkowski

Pakiety i interfejsy. Tomasz Borzyszkowski Pakiety i interfejsy Tomasz Borzyszkowski Pakiety podstawy W dotychczasowych przykładach nazwy klas musiały pochodzić z jednej przestrzeni nazw, tj. być niepowtarzalne tak, by nie doprowadzić do kolizji

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

Języki i techniki programowania Ćwiczenia 3 Dziedziczenie

Języki i techniki programowania Ćwiczenia 3 Dziedziczenie Języki i techniki programowania Ćwiczenia 3 Dziedziczenie Klasa abstrakcyjna Autor: Marcin Orchel Klasa abstrakcyjna to taka, że nie możemy tworzyć obiektów tej klasy, możemy jednak dziedziczyć po tej

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java Aplikacje Internetowe Podstawy języka Java Najprostsza aplikacja class Hello { public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello World!"); Komponenty Javy JRE Java Runtime Environment

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Programowanie obiektowe Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Polimorfizm,

Bardziej szczegółowo

JAVA?? to proste!! Autor: wojtekb111111

JAVA?? to proste!! Autor: wojtekb111111 1 JAVA?? to proste!! 2 Niniejszy tutorial przedstawia krótkie wprowadzenie do programowania w języku JAVA. Jakie narzędzia na początku potrzebujemy do rozpoczęcia programowania w tym języku? JDK (java

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Java T M

Spis treści. 1 Java T M Spis treści 1 Java T M 1 2 Co to jest Platforma Java T M 1 3 Przygotowanie komputera 2 4 Pierwszy program 2 5 Dokumentacja 3 6 Budowa aplikacji. Klasy. 3 7 Pola i metody 4 8 Konstruktory 5 9 Inne proste

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich?

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Część IX C++ Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Na początku, przed stworzeniem właściwego kodu programu zaprojektujemy naszą aplikację i stworzymy schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl JAVA Tomasz Grzywacz t.grzywacz@iel.waw.pl Literatura B. Eckel "Thinking in Java", Helion, 2001 Laurence Vanhelsuwe [i in.], Programujemy w Java, t.1-2, EXIT, Warszawa 1997 Kris Jamsa, Java, MIKOM, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Dziedziczenie. Nadpisanie metod. Klasy abstrakcyjne. Wskaźnik this. Metody i pola statyczne. dr inż. Andrzej Czerepicki

Informatyka I. Dziedziczenie. Nadpisanie metod. Klasy abstrakcyjne. Wskaźnik this. Metody i pola statyczne. dr inż. Andrzej Czerepicki Informatyka I Dziedziczenie. Nadpisanie metod. Klasy abstrakcyjne. Wskaźnik this. Metody i pola statyczne. dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Dziedziczenie klas

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika

Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 3. Aplety aplikacje uruchamiane w środowisku przeglądarki - przykład import java.applet.applet; import

Bardziej szczegółowo

Podstawy otwartych języków programowania Język Java

Podstawy otwartych języków programowania Język Java Podstawy otwartych języków programowania Język Java Wiktor Wandachowicz Platforma Java Stworzona przez Sun Microsystems, Inc. J2SE Java 2 Standard Edition (platforma ogólnego przeznaczenia/desktop) J2EE

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz łatwo i szybko opanować podstawy C++, sięgnij po tę książkę.

Jeśli chcesz łatwo i szybko opanować podstawy C++, sięgnij po tę książkę. Języki C i C++ to bardzo uniwersalne platformy programistyczne o ogromnych możliwościach. Wykorzystywane są do tworzenia systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego. Dzięki niskiemu poziomowi abstrakcji

Bardziej szczegółowo

Języki i techniki programowania Ćwiczenia 2

Języki i techniki programowania Ćwiczenia 2 Języki i techniki programowania Ćwiczenia 2 Autor: Marcin Orchel Spis treści: Język C++... 5 Przekazywanie parametrów do funkcji... 5 Przekazywanie parametrów w Javie.... 5 Przekazywanie parametrów w c++...

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu.

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu. Część XIX C++ w Każda poznana do tej pory zmienna może przechowywać jedną liczbę. Jeśli zaczniemy pisać bardziej rozbudowane programy, okaże się to niewystarczające. Warto więc poznać zmienne, które mogą

Bardziej szczegółowo

Operatory. Składnia. Typy proste. Znaki specjalne

Operatory. Składnia. Typy proste. Znaki specjalne Składnia Operatory komentarze // /* */ /** */ litery A.. Z, a.. z, \udddd dddd>00c0 identyfikatory pierwszy znak= _, lub litera, następne dodatkowo 0.. 9 liczby dziesiętne Ddddd (D 0) liczby ósemkowe 0dddd

Bardziej szczegółowo

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie Gdańsk, 2014 Ogólnie o Javie Środowisko Java jest językiem programowania, którego podstawowym celem jest realizacja zasady write once, run anywhere. Oznacza to możliwość wykonania tego samego programu,

Bardziej szczegółowo

2. Tablice. Tablice jednowymiarowe - wektory. Algorytmy i Struktury Danych

2. Tablice. Tablice jednowymiarowe - wektory. Algorytmy i Struktury Danych 2. Tablice Tablica to struktura danych przechowująca elementy jednego typu (jednorodna). Dostęp do poszczególnych elementów składowych jest możliwy za pomocą indeksów. Rozróżniamy następujące typy tablic:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura

Pierwsze kroki. Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pierwsze kroki Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura Co znaczy

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie. Tomasz Borzyszkowski

Dziedziczenie. Tomasz Borzyszkowski Dziedziczenie Tomasz Borzyszkowski Podstawy Zobacz: Dziedzictwo1.java Dziedzictwo2.java Dziedziczenie jest jedną z podstawowych cech OOP ponieważ umożliwia łatwe implementowanie klasyfikacji hierarchicznych.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Java i JavaScript. Java i JavaScript. Java - historia

Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Java i JavaScript. Java i JavaScript. Java - historia Bezpieczeństwo systemów komputerowych Java i JavaScript mgr Katarzyna Trybicka-Francik kasiat@zeus.polsl.gliwice.pl pok. 503 Java i JavaScript używane w celu dodania cech interaktywności do stron WWW mogą

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 Metody wirtualne i polimorfizm Metoda wirualna - metoda używana w identyczny sposób w całej hierarchii klas. Wybór funkcji, którą należy wykonać po wywołaniu metody wirtualnej

Bardziej szczegółowo

Programowanie wieloplatformowe w Java

Programowanie wieloplatformowe w Java Programowanie wieloplatformowe w Java dr Krzysztof Podlaski 1 Kwestie organizacyjne Wykład: 15 godzin Zaliczenie test Ćwiczenia 30 godzin (dr K.Podlaski) Zaliczenie projekt Konsultacje: do ustalenia, Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Programowanie, algorytmy i struktury danych

Programowanie, algorytmy i struktury danych 1/44 Programowanie, algorytmy i struktury danych materiały do wykładu: http://cez.wipb.pl/moodle/ email: m.tabedzki@pb.edu.pl strona: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~tabedzki/ Marek Tabędzki Wymagania

Bardziej szczegółowo

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski Typy danych, zmienne i tablice Tomasz Borzyszkowski Silne typy Javy Java jest językiem wyposażonym w silny system typów. Wywodzi się stąd siła i bezpieczeństwo tego języka. Co to znaczy silny system typów?

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Podstawy programowania w języku C WYKŁAD 1 Proces tworzenia i uruchamiania programów Algorytm, program Algorytm przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego zadania. Program zapis algorytmu

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Podstawy i języki programowania

Podstawy i języki programowania Podstawy i języki programowania Laboratorium 1 - wprowadzenie do przedmiotu mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 16 października 2017 1 / 25 mgr inż. Krzysztof Szwarc Podstawy i

Bardziej szczegółowo

Klasy abstrakcyjne i interfejsy

Klasy abstrakcyjne i interfejsy Klasy abstrakcyjne i interfejsy Streszczenie Celem wykładu jest omówienie klas abstrakcyjnych i interfejsów w Javie. Czas wykładu 45 minut. Rozwiązanie w miarę standardowego zadania matematycznego (i nie

Bardziej szczegółowo

Definicje klas i obiektów. Tomasz Borzyszkowski

Definicje klas i obiektów. Tomasz Borzyszkowski Definicje klas i obiektów Tomasz Borzyszkowski Podstawy Do tej pory używaliśmy klas jedynie po to, by zdefiniować metodę main(). Klasy mają znacznie szersze zastosowanie w Java. W OOP (także w Java) klasy

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE Wprowadzenie do dziedziczenia w języku C++ Język C++ możliwa tworzenie nowej klasy (nazywanej klasą pochodną) w oparciu o pewną wcześniej zdefiniowaną klasę (nazywaną klasą

Bardziej szczegółowo

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Java Model współbieżności Javy opiera się na realizacji szeregu omawianych dotychczas elementów: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WSNHiD, Programowanie 2 Lab. 2 Język Java struktura programu, dziedziczenie, abstrakcja, polimorfizm, interfejsy

WSNHiD, Programowanie 2 Lab. 2 Język Java struktura programu, dziedziczenie, abstrakcja, polimorfizm, interfejsy WSNHiD, Programowanie 2 Lab. 2 Język Java struktura programu, dziedziczenie, abstrakcja, polimorfizm, interfejsy Pojęcie klasy Program napisany w języku Java składa się ze zbioru klas. Każda klasa zawiera

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016 Wykład 2 17 marca 2016 Dziedziczenie Klasy bazowe i potomne Dziedziczenie jest łatwym sposobem rozwijania oprogramowania. Majac klasę bazowa możemy ja uszczegółowić (dodać nowe pola i metody) nie przepisujac

Bardziej szczegółowo

Podejście obiektowe. Tablice obiektów Przykład 1 metody i atrybuty statyczne oraz niestatyczne

Podejście obiektowe. Tablice obiektów Przykład 1 metody i atrybuty statyczne oraz niestatyczne Podejście obiektowe. Tablice obiektów Przykład 1 metody i atrybuty statyczne oraz niestatyczne import javax.swing.*; import java.util.*; public class Napis4 { String wynik = ""; static int ile_obiektow

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Podstawowe cechy i możliwości języka Scala mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 2017 1 / 32 mgr inż. Krzysztof Szwarc Programowanie obiektowe Informacje

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz, Programowanie aplikacji internetowych 1

Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz, Programowanie aplikacji internetowych 1 Wątki 1. Wątki - wprowadzenie Wątkiem nazywamy sekwencyjny przepływ sterowania w procesie, który wykonuje dany program np. odczytywanie i zapisywanie plików Program Javy jest wykonywany w obrębie jednego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Organizacja pracy i środowisko programistyczne. Mirosław Ochodek

Wprowadzenie. Organizacja pracy i środowisko programistyczne. Mirosław Ochodek Wprowadzenie Organizacja pracy i środowisko programistyczne Mirosław Ochodek Miroslaw.Ochodek@pwsz.pila.pl Miroslaw.Ochodek@cs.put.poznan.pl Dane kontaktowe Mirosław Ochodek E-mail: Miroslaw.Ochodek@pwsz.pila.pl

Bardziej szczegółowo