Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 3: Tekst, czcionki, kolory

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 3: Tekst, czcionki, kolory"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI Opracował: mgr inż. Przemysław Pardel, dr hab. Bogdan Kwolek v Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium Część 3: Tekst, czcionki, kolory ZAGADNIENIA DO ZREALIZOWANIA (2H) 1. Tekst i czcionki Tworzenie obiektu Font Wyświetlanie znaków i łańcuchów tekstowych... 2 Przykład 1 do zrealizowania... 3 Przykład 2 do zrealizowania Odszukiwanie informacji dotyczących czcionek... 4 Przykład 3 do zrealizowania Kolory Zastosowanie obiektu Color Testowanie i ustawianie bieżącego koloru... 5 Przykład 4 do zrealizowania... 7 Przykład 5 do zrealizowania... 8

2 1. TEKST I CZCIONKI Obiekty klasy java.awt.font pozwalają na wywoływanie metody drawstring() z wykorzystaniem różnych czcionek. Obiekt Font reprezentuje nazwę, styl i rozmiar czcionki. Inna klasa, FontMetrics, udostępnia metody pozwalające na określenie rozmiarów znaków wyświetlanych przy użyciu określonej czcionki, co można wykorzystać przy takich operacjach jak formatowanie lub centrowanie tekstu. 1.1 TWORZENIE OBIEKTU FONT Obiekt Font można utworzyć, przekazując do jego konstruktora trzy parametry: nazwę czcionki, styl czcionki, rozmiar czcionki (w punktach). Nazwa czcionki może być podana wprost, jak np. Arial czy Garamond Old Style określona czcionka będzie użyta pod warunkiem, że czcionka o podanej nazwie jest zainstalowana w systemie, w którym uruchamiana jest aplikacja Java. W języku Java dostępnych jest również kilka czcionek wbudowanych. Są to TimesRoman, Helvetica, Courier, Dialog oraz DialogInput. W języku Java 2 nazwy czcionek TimesRoman, Helvetica i Courier powinny być zamienione odpowiednio na serif, sanserif oraz monospaced. Są to ogólne nazwy, które określają style czcionek bez podawania określonej rodziny czcionek je reprezentujących. Jest to rozwiązanie optymalne, ponieważ na niektórych platformach obsługujących język Java pewne rodziny czcionek mogą być nieobecne. W takim przypadku zostanie użyta czcionka, która jest najbardziej zbliżona do określonego stylu (np. serif). Trzy spośród dostępnych stylów czcionek mogą być wybrane przy użyciu predefiniowanych stałych: Font.PLAIN, Font.BOLD oraz Font.ITALIC. Odpowiadają im określone wartości całkowite, dzięki czemu można łączyć style uzyskując np. pochyloną czcionkę wytłuszczoną. Ostatnim parametrem konstruktora obiektu Font() jest rozmiar czcionki podawany w punktach. Poniższe polecenie tworzy obiekt Font reprezentujący 24-punktową, pochyloną i wytłuszczoną czcionkę Dialog: Font f = new Font( Dialog, Font.BOLD + Font.ITALIC,24); 1.2 WYŚWIETLANIE ZNAKÓW I ŁAŃCUCHÓW TEKSTOWYCH Do ustawiania bieżącej czcionki służy metoda setfont() wywoływana z obiektem Font jako parametrem na rzecz obiektu klasy Graphics. Poniższe polecenie ustawia bieżącą czcionkę reprezentowaną przez obiekt klasy Font o nazwie ft: screen.setfont(ft); Tekst w oknie apletu może być wyświetlany przy użyciu metody drawstring(). Metoda drawstring() używa bieżącej czcionki do wyświetlania tekstu. Jeżeli żadna czcionka nie została jawnie wybrana, to zostanie użyta czcionka domyślna. W dowolnej chwili można ustawić nową czcionkę, wywołując metodę setfont().

3 PRZYKŁAD 1 DO ZREALIZOWANIA public void paint(graphics comp){ Graphics2D comp2d = (Graphics2D) comp; Font f = new Font("TimesRoman", Font.PLAIN, 72); comp2d.setfont(f); comp2d.drawstring("przykładowy napis.", 10, 100); Jak łatwo się domyśleć, ostatnie dwa parametry wywołania metody drawstring() to współrzędne miejsca (x oraz y). W miejscu tym należy rozpocząć wyświetlanie tekstu. Współrzędna x określa lewą krawędź wyświetlanego tekstu, a współrzędna y definiuje położenie linii bazowej wyświetlanego tekstu. PRZYKŁAD 2 DO ZREALIZOWANIA import java.awt.font; import java.awt.graphics; public class ManyFonts extends java.applet.applet { public void paint(graphics g) { Font f = new Font("TimesRoman", Font.PLAIN, 18); Font fb = new Font("TimesRoman", Font.BOLD, 18); Font fi = new Font("TimesRoman", Font.ITALIC, 18); Font fbi = new Font("TimesRoman", Font.BOLD + Font.ITALIC, 18); g.setfont(f); g.drawstring("this is a plain font", 10, 25); g.setfont(fb); g.drawstring("this is a bold font", 10, 50); g.setfont(fi); g.drawstring("this is an italic font", 10, 75); g.setfont(fbi); g.drawstring("this is a bold italic font", 10, 100);

4 1.3 ODSZUKIWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH CZCIONEK Do wyszukiwania informacji dotyczących bieżącej czcionki (takich jak np. wysokość czy szerokość wyświetlanych znaków) można wykorzystać klasę FontMetrics. Aby skorzystać z jej metod, obiekt FontMetrics musi być utworzony przy użyciu metody getfontmetrics(), która pobiera tylko jeden parametr obiekt klasy Font. Poniższy przykład wyświetla wyśrodkowały test: PRZYKŁAD 3 DO ZREALIZOWANIA import java.awt.font; import java.awt.graphics; import java.awt.fontmetrics; public class Centered extends java.applet.applet { public void paint(graphics g) { Font f = new Font("TimesRoman", Font.PLAIN, 36); FontMetrics fm = getfontmetrics(f); g.setfont(f); String s = "Wysrodkowany tekst."; int xstart = (getsize().width - fm.stringwidth(s)) / 2; int ystart = getsize().height / 2; g.drawstring(s, xstart, ystart); 2. KOLORY Wyświetlanie elementów graficznych w apletach i aplikacjach przy użyciu pełnej gamy kolorów umożliwiają klasy Color oraz ColorSpace zawarte w pakiecie java.awt. Klasy te pozwalają na wybieranie koloru dla poszczególnych operacji graficznych, jak również na wybór koloru tła okna apletu czy aplikacji, a także na translację kolorów z jednego systemu opisu kolorów na inny. Domyślnie, w języku Java używany jest system opisu kolorów nazywany srgb. Zgodnie z jego definicją dany kolor jest opisywany poprzez trzy parametry określające zawartość tworzących go kolorów składowych RGB (z ang. R - red, B - blue, G - green). Zawartość poszczególnych składników jest reprezentowana przez liczbę z zakresu od 0 do 255. Przykładowo, kolorowi czarnemu odpowiadają wartości RGB 0, 0, 0, a kolorowi białemu wartości RGB 255, 255, 255 maksymalna zawartość poszczególnych kolorów składowych. System srgb umożliwia również opisywanie kolorów składowych za pomocą trzech liczb dziesiętnych z zakresu od 0 do 1. Obydwie konwencje zapisu srgb pozwalają na odzwierciedlenie w języku Java ponad 16 milionów kolorów.

5 System opisu kolorów może być również nazywany przestrzenią kolorów, a srgb jest tylko jedną z wielu istniejących przestrzeni kolorów. Inną przestrzenią kolorów jest np. CMYK system opisu kolorów stosowany w drukarkach, odzwierciedlający poszczególne kolory za pomocą zawartości kolorów składowych: C - cyan, M - magenta, Y - yellow oraz K - black. Wersja l.2 języka Java pozwala na stosowanie dowolnej przestrzeni kolorów pod warunkiem, że zostanie utworzony obiekt ColorSpace definiujący żądany system opisu kolorów. Java umożliwia również konwersję z dowolnej przestrzeni kolorów do systemu srgb i na odwrót. Wewnętrzna interpretacja kolorów w języku Java jest oparta na schemacie srgb jest to domyślna przestrzeń kolorów stosowana w programach. Urządzenia wyjściowe, jak np. monitory czy drukarki, używają zazwyczaj swoich własnych przestrzeni kolorów. Może się zdarzyć, że urządzenie wyjściowe nie obsługuje koloru zdefiniowanego w przestrzeni kolorów używanej przez aplikację. W ta-kim przypadku zostanie użyty kolor najbardziej zbliżony do żądanego, bądź zostanie zastosowana tzw. rasteryzacja (z ang. dithering), która umożliwi uzyskanie zbliżonego koloru poprzez raster złożony z kolorów dostępnych w przestrzeni kolorów danego urządzenia wyjściowego. Opisywana sytuacja najczęściej zdarza się w przeglądarkach sieci WWW, gdzie brakujący kolor jest uzyskiwany poprzez zastosowanie rastra złożonego z dwóch lub więcej kolorów składowych. Praktyka zarządzania kolorami uczy, że kolor zdefiniowany w przestrzeni srgb będzie niedostępny na zdecydowanej większości urządzeń wyjściowych. Jeżeli zadanie wymaga bardzo precyzyjnej kontroli kolorów, należy skorzystać z możliwości jakie daje ColorSpace i inne klasy z pakietu java.awt.color wprowadzonego w języku Java 2. Jednak dla większości aplikacji domyślny system opisu kolorów (srgb) będzie w zupełności wystarczający. 2.1 ZASTOSOWANIE OBIEKTU COLOR Aby ustawić bieżący kolor dla operacji graficznych, należy utworzyć obiekt klasy Color opisujący taki kolor albo skorzystać z jednego ze standardowych kolorów zdefiniowanych w klasie Color. W celu zdefiniowania żądanego koloru należy skorzystać z konstruktora klasy Color, wywołując go na jeden z dwóch sposobów: używając trzech liczb całkowitych reprezentujących składowe srgb definiowanego koloru, używając trzech liczb dziesiętnych reprezentujących składowe srgb definiowanego koloru. Składowe definiowanego koloru mogą być określone przy użyciu trzech wartości typu int lub typu float. Poniższe polecenia ilustrują takie dwa przypadki: Color c1 = new Color(255, 204, 102); Color c2 = new Color(0.807F, 1F, 0F); 2.2 TESTOWANIE I USTAWIANIE BIEŻĄCEGO KOLORU Bieżący kolor dla operacji graficznych jest określany poprzez wywołanie metody setcolor(). Metoda ta musi być wywoływana na rzecz obiektu klasy Graphics lub Graphics2D reprezentującego obszar rysowania. Jednym ze sposobów wyboru bieżącego koloru jest zastosowanie jednego ze standardowych kolorów zdefiniowanych jako zmienne klasy Color. Poniżej przedstawiono listę predefiniowanych kolorów reprezentowanych przez zmienne klasy Color (w nawiasach podano odpowiadające im wartości składowych srgb): black (0, 0, 0) magenta (255, 0, 255) blue (0, 0, 255)

6 orange (255, 200, 0) cyan (0, 255, 255) pink (255, 175, 175) darkgray(64, 64, 64) red (255, 0, 0) gray(128, 128, 128) white (255, 255, 255) green (0, 255, 0) yellow (255, 255, 0) lightgray (192, 192, 192) Poniższe polecenie wybiera jeden z predefiniowanych kolorów jako bieżący kolor dla obiektu comp2d: comp2d.setcolor(color.pink); Kolor tła dla składnika takiego jak okno apletu czy ramka, może zostać ustawiony poprzez wywołanie na rzecz takiego składnika metody setbackgroud() bądź setforeground(). Metoda setbackground() ustawia kolor tła danego składnika. Pobiera ona tylko jeden argument, którym jest obiekt klasy Color: setbackground(color.white); Java udostępnia dodatkowo metodę setforeground(), która jest wywoływana na rzecz danego składnika interfejsu użytkownika (zamiast na rzecz obiektu klasy Graphics). Działa ona w ten sam sposób jak metoda setcolor(), z tym, że zmienia kolor składnika interfejsu, takiego jak przycisk lub okno. Metoda setforegrounnd() może być wykorzystana w ciele metody init() do ustawiania koloru dla operacji graficznych. Raz ustawiony kolor jest używany dopóty, dopóki nie zostanie przy użyciu metody setforeground() lub setcolor() zastąpiony przez inny kolor. Jeżeli chcemy sprawdzić, jaki kolor jest ustawiony jako domyślny, powinniśmy skorzystać z metody getcolor() wywoływanej na rzecz obiektu klasy Graphics lub z metod getforeground() albo getbackground() wywoływanych na rzecz danego składnika. Poniższe polecenie ustawia bieżący kolor obiektu klasy Graphics2D o nazwie comp2d na taki sam kolor jak kolor tła składnika: comp2d.setcolor(getbackground());

7 PRZYKŁAD 4 DO ZREALIZOWANIA import java.awt.graphics; import java.awt.color; public class ColorBoxes extends java.applet.applet { public void paint(graphics g) { int rval, gval, bval; for (int j = 30; j < (size().height-25); j += 30) for (int i = 5; i < (size().width-25); i += 30) { rval = (int)math.floor(math.random()* 256); gval = (int)math.floor(math.random()* 256); bval = (int)math.floor(math.random()* 256); g.setcolor(new Color(rval,gval,bval)); g.fillrect(i, j, 25, 25); g.setcolor(color.black); g.drawrect(i-1, j-1, 25, 25); Rysunek 1: Przykład 4.

8 PRZYKŁAD 5 DO ZREALIZOWANIA Utworzyć aplet lub aplikację Java i narysować kształty przedstawione poniżej. Pod każdym z kształtów powinien pojawić się napis informujący o tym jaka funkcja posłużyła nam do narysowania kształtu Każdy kształt powinien posiadać inny kolor

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Michał Bieńkowski Numer albumu 289475 Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji

Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji 2006 PayPal Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. PayPal i logo PayPal są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy PayPal Inc. Inne znaki towarowe i marki

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

System MetaPost. John D. Hobby. Sierpień 1990. Tłumaczenie za zgodą autora Joanna Marszałkowska

System MetaPost. John D. Hobby. Sierpień 1990. Tłumaczenie za zgodą autora Joanna Marszałkowska System MetaPost John D. Hobby Sierpień 1990 Tłumaczenie za zgodą autora Joanna Marszałkowska Streszczenie MetaPost jest językiem programowania służącym do tworzenia rysunków wektorowych. Sposób działania

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo